Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 1997-1998, 1998-1999, 26 148.
Handelingen II 1998-1999, blz. 2020-2076, 2149.
Kamerstukken I 1998-1999, 24 148 (124).
Handelingen I 1998-1999, zie vergaderingen d.d. 14 en 15 december 1998.

 

 

WET van 17 december 1998, Stb. 1998, 724, houdende aanpassing van de Wet op de inkomstenbelasting 1964, de Wet op de loonbelasting 1964 en de Wet financiering volksverzekeringen in verband met het afschaffen van het aparte tarief voor buitenlandse belastingplichtigen en herstel van enige onvolkomenheden in enkele belastingwetten. Inwerkingtreding: 30 december 1998, zie artikel X.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Wet op de inkomstenbelasting 1964, de Wet op de loonbelasting 1964 en de Wet financiering volksverzekeringen aan te passen in verband met het afschaffen van het aparte tarief voor buitenlandse belastingplichtigen en dat het tevens wenselijk is enige onvolkomenheden in enkele belastingwetten te herstellen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

Art. III.
In de Wet financiering volksverzekeringen worden de volgende wijzigingen aangebracht.
A.
Artikel 8 wordt vervangen door:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.