blz. 1  

Kamerstukken II 1998-1999, 26 239

Nadere wijziging van een aantal socialezekerheidswetten en enige andere wetten, houdende technische alsmede enige andere wijzigingen (Veegwet SZW 1998)

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Inleiding
2 Samenloop bevallingsuitkering en uitkering op grond van de Werkloosheidswet
3 Premievrijstelling Wet bevordering arbeidsinpassing
4 Stagiairs uit kring der verzekerden Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
5 Subsidieartikel in de WW
6 Vrijlating van subsidies op vrijwilligerswerk voor bepaalde groepen bijstandsgerechtigden
7 Raming van de financiële effecten
xArtikelsgewijs
Hoofdstuk I. Doelgroep Wagw en uitvoering loonkostensubsidie in de periode van 1 januari tot 1 juli 1998
  Artikelen 1 en 2
Hoofdstuk II. Wijzigingen
xx Artikelen 3 t/m 42
 

 

 

Algemeen

 

1. Inleiding


     Met de Veegwet SZW 1997, die in werking is getreden per 31 december 1997, is een aantal technische onvolkomenheden weggenomen in de socialezekerheidswetten. Bij brief van 15 december 1997 zijn door het Landelijk instituut sociale verzekeringen (Lisv) voorstellen gedaan voor aanpassingen van een aantal onderdelen van genoemde veegwet. Gelet op het feit dat het voorstel van wet houdende de Veegwet SZW 1997 toen al in behandeling was bij de Eerste Kamer der Staten-Generaal besefte het Lisv dat de voorgestelde aanpassingen niet meer in dat wetsvoorstel konden worden gerealiseerd. Daarnaast deed het Lisv bij separate brief van dezelfde datum het voorstel tot een tweetal aanpassingen van de regelgeving in verband met (het toenmalige voorstel houdende) de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Wet Rea).
     De voorgestelde aanpassingen zijn opgenomen in het onderhavige wetsvoorstel. Daarnaast is van de gelegenheid gebruik gemaakt om in dit wetsvoorstel ook enkele andere - met name redactionele - wijzigingen onder te brengen.

 

2. Samenloop bevallingsuitkering en uitkering op grond van de Werkloosheidswet


     In zijn brief van 11 februari 1998 heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Voorzitter van de Tweede Kamer de reactie van het kabinet op het rapport van de commissie-Groenman "Het Vrouwenverdrag in Nederland anno 1997" gezonden.¹ In aanbeveling 27 heeft de commissie-Groenman aanbevolen de Werkloosheidswet (WW) aan te passen in die zin dat zwangerschaps- en bevallingsverlof niet nadelig uitwerkt voor werkloze zwangere en pas bevallen vrouwen. Het kabinet heeft deze aanbeveling overgenomen en de Tweede Kamer in het vooruitzicht gesteld om op korte termijn een wetswijziging te entameren die ertoe strekt dat de regeling van artikel 43, tweede lid, van de WW zich niet langer uitstrekt tot de bevallingsuitkering op grond van artikel 29a van de Ziektewet (ZW).
     Met het onderhavige voorstel wordt deze belofte nagekomen.
      blz. 2  Zoals in de kabinetsreactie reeds is uiteengezet, ziet het door de commissie-Groenman gesignaleerde probleem op de samenloop van het recht op ziekengeld in verband met bevalling (bevallingsuitkering) met het recht op WW-uitkering.
     De vrouwelijke verzekerde met een WW-uitkering die op grond van de ZW recht op bevallingsuitkering heeft, ziet zich geconfronteerd met een verlies van de haar toekomende WW-uitkering in die zin dat zij de resterende uitkeringsduur van haar WW-uitkering niet volledig behoudt. Bij een eventuele herleving van het recht op WW-uitkering na afloop van de bevallingsuitkering geldt namelijk dat de eerste drie maanden waarin de ZW-uitkering wordt ontvangen, bij de verlenging van de uitkeringsduur niet meetellen. Dit vloeit voort uit

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.