blz. 1  

Kamerstukken II 1996-1997, 25 258

Wijziging van de Ziekenfondswet en de Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen in verband met het invoeren van de aanspraak op medisch-specialistische zorg, verleend door of vanwege een ziekenhuis dan wel door of vanwege een samenwerkingsverband van een ziekenhuis en de daar werkzame medisch-specialisten

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
xArtikelsgewijs
xx Artikelen I t/m IV
 

 

 

Algemeen

 

     Aan het onderhavige wetsvoorstel is een lang traject voorafgegaan.
     Op 11 september 1989 heeft de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur de Gezondheidsraad verzocht een advies uit te brengen met betrekking tot de grenzen van de zorg. De Gezondheidsraad heeft op 12 december 1991 zijn rapport "Medisch handelen op een tweesprong" (uitgave Gezondheidsraad, nr. 1991/23) uitgebracht.
     Op 30 augustus 1990 is de Commissie keuzen in de zorg ingesteld met als taak strategie├źn te ontwikkelen voor de wijze waarop keuzevraagstukken op de verschillende niveaus hanteerbaar kunnen worden gemaakt. De Commissie keuzen in de zorg heeft op 14 november 1991 haar rapport "Kiezen en delen" (ISBN 90-346-268-30) uitgebracht.
     Uit deze rapporten blijkt dat er een sterke verwevenheid is tussen de bekostigingssystematiek en de kwaliteit van zorg. De rapporten bevestigen hetgeen al sinds jaren door velen naar voren is gebracht, namelijk dat het bestaande declaratiesysteem van medisch-specialisten, dat gebaseerd is op verrichtingen, te weinig prikkels bevat voor doelmatigheid en doeltreffendheid van medisch handelen en dus niet bevorderend is voor de kwaliteit van zorg.
     In 1992 is besloten een gemengde werkgroep van zorgverzekeraars en aanbieders van zorg in te stellen die zou nagaan onder welke nadere condities en wanneer het geheel van huisartsenhulp, medisch-specialistische zorg en ziekenhuiszorg onderdeel uit zou kunnen maken van de toen beoogde moderne zorgverzekering voor iedereen. Daarbij werd van belang geacht goed na te gaan hoe voldaan zou kunnen worden aan de eisen van doelmatigheid (geen onnodige medicalisering) en kostenbeheersing (Kamerstukken II 1991-1992, 22 393, nr. 20). Dit voornemen leidde tot het instellen van de Commissie modernisering positie huisartsenzorg, specialistische zorg en ziekenhuiszorg (commissie-Biesheuvel) op 27 januari 1993. Deze commissie kreeg tot taak om, in het licht van de modernisering van het zorgstelsel, waarin op dat moment voorzien was in het tot stand komen van een basisverzekering, op hoofdlijnen onderzoek te doen naar de positionering van het totaal aan medische zorg zoals die geleverd zou moeten worden door huisartsen,  blz. 2  medisch-specialisten en ziekenhuizen in dat beoogde moderne stelsel. Deze modernisering hield onder meer een stelsel in dat zo is ingericht dat daarmee een doelmatige organisatie van zorgverlening zou worden bereikt. Voorop stond daarbij de kwaliteit van zorg en het vergroten van de mogelijkheid van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.