Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 1997-1998, 1998-1999, 25 836.
Handelingen II 1998-1999, blz. 1781.
Kamerstukken I 1998-1999, 25 836 (83, 83a, 83b, 83c, 83d).
Handelingen I 1998-1999, zie vergadering d.d. 26 januari 1999.

 

 

WET van 28 januari 1999, Stb. 1999, 30, tot herstel van wetstechnische gebreken en leemten in diverse wetten alsmede intrekking van enkele wetten die geen betekenis meer hebben (Reparatiewet I). Inwerkingtreding: 17 februari 1999 (Stb. 1999, 40).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in diverse wetten enkele wijzigingen van wetstechnische of ondergeschikte aard aan te brengen in verband met geconstateerde wetstechnische gebreken en leemten en enkele wetten in te trekken die geen feitelijke betekenis meer hebben;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

Art. III.
De Algemene wet bestuursrecht wordt gewijzigd als volgt:
A.
In artikel 3:15, onderdeel b, wordt "op andere wijze wijze" vervangen
door: op andere wijze.
B.
In artikel 3:29, derde lid, wordt "3;22" vervangen door: 3:22.
Ba.
In artikel 4:55, tweede lid, wordt "Het voorschot" vervangen door: De voorschotten.
Bb.
In artikel 4:71, eerste lid, onderdeel d, wordt "bekostigigd" vervangen door: bekostigd.
Bc.
Indien de Wet van 25 juni 1998 tot wijziging van de Faillissementswet in verband met de sanering van schulden van natuurlijke personen (Stb. 1998, 445) in werking treedt of is getreden, wordt in artikel 5:35, tweede lid, na "faillissement" ingevoegd: , toepassing van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen.
C.
In onderdeel B van de bijlage vervalt onderdeel 2 en wordt onderdeel 4 vernummerd tot onderdeel 2.

 

Art. IV.
De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten wordt gewijzigd als volgt:
A.
Artikel 5, vierde lid, laatste volzin, vervalt.
B.
In artikel 8, tweede lid, tweede volzin, vervalt "8d, derde lid, laatste zinsnede, en vierde lid,".

 

Art. XXIII.
In artikel 15, vierde lid, van de Co├Ârdinatiewet Sociale Verzekering wordt "de ontvanger, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel c, van de Invorderingswet 1990 (Stb. 221) en door de belastingdeurwaarder, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel d, van die wet" vervangen door:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.