Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

  
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

WET  WIJZIGING  GRONDWET  INZAKE  NATIONALE  OMBUDSMAN

Versie 25 februari 1999

 

 

 

 
Parlementaire behandeling:

Kamerstukken II 1997-1998, 1998-1999, 26 157.
Handelingen II 1998-1999, blz. 3101.
Kamerstukken I 1998-1999, 26 157 (188).
Handelingen I 1998-1999, blz. 735.

MEMORIE VAN TOELICHTING (eerste lezing)
MEMORIE VAN TOELICHTING (tweede lezing)

 

 

WET van 25 februari 1999, Stb. 1999, 133, tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake de Nationale ombudsman. Inwerkingtreding: 25 maart 1999.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de Wet van 29 januari 1998 (Stb. 1998, 67) heeft verklaard dat er grond bestaat het daarbij vastgestelde voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake de Nationale ombudsman;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I. [MvT + bis]
De Grondwet ondergaat de in artikel II omschreven veranderingen.

 

Art. II.  [MvT + bis]
De Grondwet wordt als volgt gewijzigd:
A.
[MvT + bis]
In artikel 57, tweede lid, wordt na "lid van de Algemene Rekenkamer" ingevoegd: , Nationale ombudsman of substituut-ombudsman,.
B.
[MvT + bis]
Het opschrift van hoofdstuk 4 komt te luiden:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x