Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 1997-1998, 1998-1999, 25 879.
Handelingen II 1998-1999, blz. 501-520, 962-994, 1140-1143.
Kamerstukken I 1998-1999, 25 879 (71, 71a, 71b, 71c, 71d).
Handelingen I 1998-1999, blz. 963-968.

 

 

WET van 18 maart 1999, Stb. 1999, 184, houdende bepalingen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden (Arbeidsomstandighedenwet 1998). Inwerkingtreding: 1 november 1999 (Stb. 1999, 450).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de kwaliteit van het arbeidsomstandighedenbeleid te verbeteren, meer ruimte voor maatwerk te creĆ«ren en de bestuurlijke boete in te voeren alsmede enige andere wijzigingen aan te brengen en daartoe een nieuwe Arbeidsomstandighedenwet vast te stellen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

Art. 57. Invoeringswet Arbeidsvoorzieningswet 1996
In artikel 21 van de Invoeringswet Arbeidsvoorzieningswet 1996 wordt de zinsnede "bedoeld in artikel 4, vijfde lid, van de Arbeidsomstandighedenwet" vervangen door: bedoeld in artikel 5, vijfde lid, van de Arbeidsomstandighedenwet 1998.

 

Art. 59. Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten
Artikel 9 van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten wordt gewijzigd als volgt:
A.
In het eerste lid wordt de zinsnede "Artikel 36, tweede tot en met zesde lid, van de Arbeidsomstandighedenwet" vervangen door: Artikel 27, tweede, derde en zevende lid, van de Arbeidsomstandighedenwet 1998.
B.
Het tweede lid vervalt.
C.
Het derde lid wordt vernummerd tot tweede lid.

 

Art. 62. Organisatiewet sociale verzekeringen 1997
De Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 wordt gewijzigd als volgt:
A.
Artikel 95 wordt gewijzigd als volgt:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.