Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 1997-1998, 1998-1999, 26 020.
Handelingen II 1998-1999, blz. 1968, 2148.
Kamerstukken I 1998-1999, 26 020 (104, 104a, 104b, 104c, 104d, 104e).
Handelingen I 1998-1999, zie vergadering d.d. 27 april 1999.

 

 

WET van 29 april 1999, Stb. 1999, 211, houdende aanpassing van de Wet op de loonbelasting 1964, de Wet op de inkomstenbelasting 1964, de Coördinatiewet Sociale Verzekering en in samenhang daarmee enige andere wetten naar aanleiding van de voorstellen van de werkgroep Fiscale behandeling pensioenen (Wet fiscale behandeling van pensioenen). Inwerkingtreding: 1 juni 1999.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Wet op de loonbelasting 1964, de Wet op de inkomstenbelasting 1964, de Coördinatiewet Sociale Verzekering en in samenhang daarmee enige andere wetten aan te passen naar aanleiding van het rapport van de werkgroep Fiscale behandeling pensioenen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

Art. V.
In de Coördinatiewet Sociale Verzekering worden de volgende wijzigingen aangebracht:
A.
Artikel 6 wordt gewijzigd als volgt:
1. In het eerste lid, onderdeel j, onder 1º, wordt "verplichte bijdrage" vervangen door: bijdrage.
2. Het derde lid wordt vervangen door:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.