Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

  
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

WET  AANVULLING  AWB  MET  REGELING  KLACHTBEHANDELING

Versie 12 mei 1999

 

 

 

 
Parlementaire behandeling:

Kamerstukken II 1997-1998, 1998-1999, 25 837.
Handelingen II 1998-1999, blz. 1356-1379, 1496-1498, 1593.
Kamerstukken I 1998-1999, 25 837 (88, 88a, 88b, 88c).
Handelingen I 1998-1999, zie vergadering d.d. 11 mei 1999.

MEMORIE VAN TOELICHTING

 

 

WET van 12 mei 1999, Stb. 1999, 214, houdende aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met een regeling over de behandeling van klachten door bestuursorganen. Inwerkingtreding: 1 juli 1999 (Stb. 1999, 241 en Stb. 2004, 125).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Algemene wet bestuursrecht aan te vullen met bepalingen inzake de behandeling van klachten door bestuursorganen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.  [MvT]
De Algemene wet bestuursrecht wordt als volgt gewijzigd:
A.
[MvT]
In artikel 1:6 wordt "Deze wet is" vervangen door: De hoofdstukken 2 tot en met 8 en 10 van deze wet zijn.
B.
[MvT]
Na hoofdstuk 8 wordt een nieuw hoofdstuk ingevoegd, luidende:
HOOFDSTUK 9. Klachtbehandeling
AFDELING 9.1. Algemene bepalingen
Art. 9:1.
[MvT]
-1. Een ieder heeft het recht om over de wijze waarop een bestuursorgaan zich in een bepaalde aangelegenheid jegens hem of een ander heeft gedragen, een klacht in te dienen bij dat bestuursorgaan.
-2. Een gedraging van een persoon, werkzaam onder de verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan, wordt aangemerkt als een gedraging van dat bestuursorgaan.
Art. 9:2.
[MvT]
Het bestuursorgaan draagt zorg voor een behoorlijke behandeling van mondelinge en schriftelijke klachten over zijn gedragingen en over gedragingen van bestuursorganen die onder zijn verantwoordelijkheid werkzaam zijn.
Art. 9:3.
[MvT]
Tegen een besluit inzake de behandeling van een klacht over een gedraging van een bestuursorgaan kan geen beroep worden ingesteld.
AFDELING 9.2. De behandeling van klaagschriften
Art. 9:4.
[MvT]
-1. Indien een schriftelijke klacht betrekking heeft op een gedraging jegens de klager en voldoet aan de vereisten van het tweede lid, zijn de artikelen 9:5 tot en met 9:12 van toepassing.
-2. Het klaagschrift wordt ondertekend en bevat ten minste:
a. de naam en het adres van de indiener;

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x