blz. 1  

Kamerstukken II 1998-1999, 26 238

Wijziging van enkele wetten in verband met invoering van het regresrecht in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en versterking van het regresrecht in de Ziekenfondswet, alsmede enkele technische wijzigingen (Wet invoering en  versterking regresrecht in AWBZ en Zfw)

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Inleiding
2 Voorgeschiedenis
3 Standpunt van de regering
4 Inhoud van het wetsvoorstel
5 Financiƫle gevolgen van het wetsvoorstel
6 Technische wijzigingen
xArtikelsgewijs
xx Artikelen I t/m VI
 

 

 

Algemeen

 

1. Inleiding


     Het regresrecht van de uitvoeringsorganen van de sociale verzekeringen is de bevoegdheid van deze organen om de kosten van een door hen verstrekte uitkering, verleende zorg of verstrekking te verhalen op degene die door zijn onrechtmatig handelen er de oorzaak van is dat een verzekerde beroep moet doen op een bepaalde sociale verzekering.
     In het huidige wettelijke systeem is in alle socialeverzekeringswetten, met uitzondering van de Algemene Ouderdomswet (AOW), de Algemene Kinderbijslagwet (AKW) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), het regresrecht opgenomen.
     Zowel uit beleidsmatige als uit financiĆ«le overwegingen acht de regering thans de invoering van het regresrecht in de AWBZ - in navolging van de invoering in de Algemene nabestaandenwet (Anw) en de overige socialeverzekeringswetten - gewenst.

     Sinds de invoering van de Ziekenfondswet (Zfw) in 1965 is in die wet voor de ziekenfondsen een regresrecht opgenomen.
     In 1996 is door de Algemene Rekenkamer een onderzoek ingesteld naar de uitvoering van het regresrecht in de Zfw in de jaren 1990 tot en met 1994. Haar rapport inzake het "Verhaalsrecht in de Ziekenfondswet" (Kamerstukken II 1996-1997, 25 025) is op 26 september 1996 openbaar gemaakt. De verhaalsopbrengsten bleken zowel bij ziekenfondsen onderling als per ziekenfonds in verschillende jaren sterk te verschillen. De Algemene Rekenkamer concludeerde dat de uitvoering van het regresrecht in de Zfw niet optimaal was. De Algemene Rekenkamer deed enkele aanbevelingen waaronder het meer aandacht schenken aan de uitvoering van het regresrecht en het treffen van maatregelen die een optimale uitvoering bevorderen.
     Hoewel de regering de in het rapport vermelde conclusies van de Algemene Rekenkamer niet ten volle deelt, is ook de regering van mening dat het regresrecht in de Zfw moet worden versterkt teneinde de opbrengsten te optimaliseren. Een daartoe strekkende bepaling is in het onderhavige wetsvoorstel opgenomen.

 blz. 2  

2. Voorgeschiedenis


     In 1992 besloot het toenmalige kabinet tot de uitbreiding van het in de werknemersverzekeringen reeds bestaande regresrecht naar de volksverzekeringen. Aan deze beslissing lag mede ten grondslag de overheveling van de verstrekkingen hulpmiddelen, medicijnen, revalidatie, erfelijkheidsonderzoek en de zorg voor doven en slechthorenden van de Zfw naar de AWBZ, alsmede de discussies in de Tweede Kamer bij de behandeling van de Wet terugdringing beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen. Het lag in de bedoeling de uitbreiding van het regresrecht in een afzonderlijk wetsvoorstel voor

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.