Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

KAMERSTUKKEN

 

WET  EXPERIMENTEN  WW

 

 

 

rblz.|1| 

Kamerstukken II 1998-1999, 26 394

Wijziging van de Werkloosheidswet, houdende invoeging van een experimenteerhoofdstuk teneinde een mogelijkheid te bieden om de effectiviteit en de doelmatigheid van onderdelen van het re´ntegratie- en activeringsbeleid in de praktijk vast te stellen (Wet experimenten WW)

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Inleiding
2 Voorgeschiedenis
3 Het doel van het wetsvoorstel
4 Procedurele waarborgen
5 De experimenten in de praktijk
6 FinanciŰle aspecten
xArtikelsgewijs
xx Artikel I
xBijlage 1:  Overzicht voorgenomen experimenten
 

 

 

Algemeen

 

1. Inleiding


     De activerende werking van het stelsel van sociale zekerheid is in de afgelopen kabinetsperiode door een groot aantal maatregelen aanzienlijk toegenomen. Op het terrein van ziekte en arbeidsongeschiktheid zijn financiŰle prikkels voor werkgevers ge´ntroduceerd. Met de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Wet Rea), die op 1 juli 1998 in werking is getreden, is het beschikbare (re)integratie-instrumentarium voor arbeidsgehandicapten verruimd, meer inzichtelijk en beter toepasbaar gemaakt. Ook de arbeidsmarktpositie van moeilijk plaatsbare werklozen is door diverse maatregelen verbeterd. Er is een aantal regelingen voor gesubsidieerde arbeid tot stand gebracht, de regeling van de afdrachtskorting voor werkgevers is verruimd en er zijn verschillende regelingen voor de inkoop van bemiddeling en re´ntegratietrajecten in het leven geroepen. Deze maatregelen zijn echter voornamelijk van belang voor langdurig werklozen, in het bijzonder bijstandsgerechtigden. Met uitzondering van de inkoopregeling van artikel XXXVI van de Wet van 21 december 1995 tot nadere wijziging van een aantal socialezekerheidswetten (technische verbeteringen in verband met de wetten TAV, TBA en TZ, alsmede enige andere wijzigingen) (Stb. 1995, 691), waarbij de zogenoemde Veegwetbudgetten zijn ge´ntroduceerd, is er geruime tijd geen uitbreiding gegeven aan het wettelijke re´ntegratie-instrumentarium voor werklozen met recht op uitkering op grond van de Werkloosheidswet (WW).

     De regering heeft zich voorgenomen de activerende werking van de WW te versterken.
     In het regeerakkoord is de start aangekondigd van een experiment met de inzet van middelen uit het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf) voor scholing en re´ntegratie. Dit experiment levert ten behoeve van de WW-populatie een bijdrage aan - in de termen van het regeerakkoord - "het uiteindelijk realiseren van een sluitende aanpak voor participatie en re´ntegratie in het kader van het Nationaal Actieplan Werkgelegenheid, (...). Tegelijkertijd worden waar mogelijk prikkels om de vermijdbare
rblz.|2| instroom in de WW te beperken en de uitstroom te bevorderen, versterkt. Met het oog op de invulling van de sluitende aanpak in het kader van het Nationaal Actieplan Werkgelegenheid wordt een experiment gestart met de inzet van AWf-middelen voor scholing en

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | de wet | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken

ę Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x