BESLUIT van 28 juli 1999, Stb. 1999, 355, tot wijziging van het Koninklijk besluit van 3 juni 1995, houdende regels met betrekking tot de criteria voor de aanwijzing van gemeenten die deelnemen aan experimenten op grond van de Abw (Stb. 1995, 317)

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 11 juni 1999, Directie Bijstandszaken, nr. BZ/VOL/99/26500;
     Gelet op de artikelen 144, tweede lid, en 147, tweede lid, van de Algemene bijstandswet;
     De Raad van State gehoord (advies van 1 juli 1999, nr. W12.99.0288/IV);
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 16 juli 1999, Directie Bijstandszaken, nr. BZ/VOL/99/39205;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Art. I.
Het Koninklijk besluit van 3 juni 1995, houdende regels met betrekking tot de criteria voor de aanwijzing van gemeenten die deelnemen aan experimenten op grond van de Abw (Stb. 1995, 317) wordt gewijzigd als volgt:
A.
Artikel 2 wordt gewijzigd als volgt:
1. Het tweede lid alsmede de aanduiding "-1." voor het eerste lid vervallen.
2. Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel e door een puntkomma wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.