blz. 1  

Kamerstukken II 1998-1999, 26 553

Uitbreiding van de kring van verzekerden ingevolge de Ziekenfondswet met zelfstandigen voor wie, gelet op hun inkomen, toegang tot de sociale ziektekostenverzekering is aangewezen en tijdelijke wijziging van de indexering van de loongrens alsmede wijziging van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 (zelfstandigen in Zfw)

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Inleiding
2 Aansluiting bij de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
3 De duur van de verzekering
4 De inkomensgrens Ziekenfondswet zelfstandigen
5 Samenloop van verzekeringsgronden
6 Premieheffing
7 Tijdelijke wijziging van de indexering van de loongrens Zfw
8 Financiële gevolgen van het wetsvoorstel
9 Wijziging van de Wet op de inkomstenbelasting 1964
10 Uitvoeringskosten
xArtikelsgewijs
xx| Artikelen I t/m IV
 

 

 

Algemeen

 

Inleiding


     In het regeerakkoord van 1998 is aangekondigd dat zelfstandigen toegang tot de ziekenfondsverzekering zullen krijgen. Dit wetsvoorstel omvat de daarvoor noodzakelijke maatregelen.
     De verzekeringssituatie voor de ziektekosten van zelfstandigen, in het bijzonder zelfstandigen met een bescheiden inkomen, is een probleem geworden sinds het afschaffen van de vrijwillige ziekenfondsverzekering in 1986. Tot die tijd konden verschillende groepen, waaronder zelfstandigen die niet tot de hogere inkomenscategorieën behoorden, zich verzekeren voor een volledig pakket (het ziekenfondspakket). De premie hiervoor was weliswaar niet inkomensafhankelijk, maar werd betaalbaar gehouden, onder andere door middel van rijksbijdragen. Sinds het wegvallen van deze verzekeringsmogelijkheid is het in toenemende mate als een knelpunt ervaren dat zelfstandigen geen gegarandeerde toegang hebben tot een volledige ziektekostenverzekering tegen een aan het inkomen gerelateerde premie.
     De wet beoogt dan ook om de premielasten van zelfstandigen meer in overeenstemming te brengen met de premielasten van werknemers. Dit leidt tot substantiële positieve koopkrachteffecten voor zelfstandigen die hierna in de financiële paragraaf zijn aangegeven. Om het bestaande evenwicht tussen de collectieve en de particuliere ziektekostenverzekering op de verzekeringsmarkt te handhaven, is ervoor gekozen om werknemers met een relatief hoog inkomen binnen de Ziekenfondswet (Zfw) te laten uitstromen naar de particuliere markt. Het geheel van maatregelen leidt tot een mutatie van de Zfw-premie met 0,2 procentpunt. Deze mutatie zal worden meegenomen in het integrale koopkrachtbeeld voor 2000.
     Het vorige kabinet heeft twee onderzoeken door de onderzoeksorganisatie EIM [Economisch Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf, red.] laten verrichten naar de kring van verzekerden in de Zfw. Het eerste onderzoek van het EIM inzake "Knelpunten ziekenfondsverzekering" richtte zich op de aard en omvang. Het tweede onderzoek inzake "Inventarisatie van beslissingen bij een overgang naar een ziekenfondsverzekering op basis van een fiscaal inkomensbegrip" inventariseerde de beslissingen die genomen moeten worden wanneer zou worden overgegaan op een ziekenfondsverzekering op basis van een fiscaal inkomensbegrip. Dit rapport werd op 29 april 1998 verzonden aan de Voorzitter van de Vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Mede op grond van  blz. 2  deze rapporten is in het Regeerakkoord 1998 (Kamerstukken II 1998-1999, 26 024, nr. 10) opgenomen dat zelfstandigen toegang krijgen tot de ziekenfondsverzekering op basis van het individueel belastbaar inkomen, waarbij de inkomensgrens materieel wordt afgestemd op de loongrens voor werknemers.
     De Ziekenfondsraad [ZFR, red.] heeft op 25 februari 1999 het rapport over de technische uitvoerbaarheid van de opneming van zelfstandigen in de kring van verzekerden Zfw (uitgave van de ZFR, 1999, nummer 810) vastgesteld. Dit rapport werd uitgebracht naar aanleiding van het onderzoek van de Raad "Over de technische uitvoerbaarheid opneming zelfstandigen in kring verzekerden Ziekenfondswet". Volgens de Ziekenfondsraad is het uitvoeringstechnisch mogelijk om zelfstandigen, met in achtneming van bepaalde uitgangspunten, onder de werkingssfeer van de ziekenfondsverzekering te brengen.
     Deze wet sluit op hoofdlijnen aan bij de door de Raad geformuleerde uitgangspunten.
     De regering richt haar inspanningen op inwerkingtreding van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.