blz. 1  

Kamerstukken II 1999-2000, 26 866

Wijziging van de Algemene nabestaandenwet ter ontkoppeling van de vrijwillige verzekering Algemene nabestaandenwet van de vrijwillige verzekering Algemene Ouderdomswet voor gewezen verzekerden ouder dan 65 jaar ยน

1. Volgens de redactie dient "ouder dan 65 jaar" te worden vervangen door: 65 jaar of ouder.

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
xArtikelsgewijs
xx Artikelen I en II
 

 

 

Algemeen

 

     Iedereen die in Nederland woont, is in beginsel verplicht verzekerd voor de volksverzekeringen. Hieronder worden verstaan de verzekering voor de Algemene Ouderdomswet (hierna: de AOW), de Algemene nabestaandenwet (hierna: de Anw), de Algemene Kinderbijslagwet (hierna: de AKW) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (hierna: de AWBZ). Daarnaast is verplicht verzekerd de niet-ingezetene die op grond van zijn in Nederland verrichte werkzaamheden aan de loonbelasting is onderworpen.

     Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kan van de hoofdregel met betrekking tot de verzekering op grond van het ingezetenschap worden afgeweken. Van die mogelijkheid wordt sedert enkele decennia gebruik gemaakt door middel van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999. In dat besluit is de verzekeringspositie van diverse groepen van personen geregeld. Zo zijn enerzijds een aantal groepen - hoewel woonachtig in Nederland - toch uitgesloten van de verzekeringsplicht en anderzijds een aantal groepen - ondanks het feit dat zij buiten ons land wonen - verplicht verzekerd. Tot deze laatste groep behoren onder meer degenen die aldaar een Nederlandse, wettelijke, langlopende uitkering ontvangen. Als de hoogte van die uitkering ten minste gelijk is aan 35% van het wettelijk minimumloon en de uitkeringsgerechtigde geen werkzaamheden in het buitenland verricht of een uitkering ontvangt op grond van een buitenlandse wettelijke regeling, is hij of zij verplicht

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.