blz. 1  

Kamerstukken II 1998-1999, 26 411

Wijziging van de Coördinatiewet Sociale Verzekering in verband met de aanpassing van het stelsel van bestuurlijke boeten

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Inleiding
2 Administratieve verplichtingen
3 Het EVRM en de Coördinatiewet Sociale Verzekering
xArtikelsgewijs
xx Artikelen I en II
 

 

 

Algemeen

 

1. Inleiding


     Het voorliggende voorstel van wet heeft betrekking op de aanpassing van het stelsel van bestuurlijke boeten samenhangend met de administratieve verplichtingen van werkgevers ten behoeve van de heffing en inning van premies voor de werknemersverzekeringen. Deze administratieve verplichtingen voor werkgevers zijn vastgelegd in de Coördinatiewet Sociale Verzekering (CSV) en de daarop gebaseerde besluiten. Het niet, niet tijdig of niet volledig voldoen aan deze administratieve verplichtingen kan door het Landelijk instituut sociale verzekeringen (Lisv) met een verhoging van de premie worden beboet.

     In verband met zich ontwikkelende (internationale) jurisprudentie over de afbakening tussen het strafrecht en het stelsel van bestuurlijke boeten moet het boetestelsel met betrekking tot de premieheffing aangepast worden aan de rechtswaarborgen die in internationale mensenrechtenverdragen worden voorgeschreven.
     Het opleggen van een verhoging of boete door een bestuursorgaan wordt op grond van deze verdragen beschouwd als een strafvervolging (criminal charge) en dient om deze reden omgeven te zijn met een aantal rechtswaarborgen zoals een eerlijke en openbare behandeling van de zaak door een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie. Daarnaast zijn van belang de onschuldpresumptie, het zwijgrecht en de daarmee samenhangende cautie en de rechten van verdediging, waaronder het recht op bijstand van een raadsman en een tolk, het recht op een kennisgeving en het recht om gehoord te worden.

     Het kabinet is van mening dat het voor de hand ligt om met deze aanpassing van het stelsel van bestuurlijke boeten aan de collecterende zijde in de sociale verzekeringen aansluiting te zoeken bij het boetestelsel aan de distribuerende zijde zoals dit is geregeld in de Wet boeten, maatregelen en terug- en invordering sociale zekerheid (hierna te noemen Wet boeten, maatregelen).¹ Het zou immers niet redelijk zijn om bij de boeteoplegging aan werkgevers, een ander regime te hanteren, dan bij de  blz. 2  boeteoplegging aan uitkeringsgerechtigden het geval is. Ook voor de uitvoering zal een afwijkend regime tot complicaties

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.