blz. 1  

Kamerstukken II 1998-1999, 26 722

Verbetering van een aantal wetten (Veegwet SZW 1999)

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1.1 Inleiding
1.2 Opschorten intrekking Besluit beslistermijnen socialeverzekeringswetten
xArtikelsgewijs
xxx| Artikelen 1 t/m 22
 

 

 

Algemeen

 

1.1. Inleiding


     Bij deze wet worden in diverse wetten verbeteringen aangebracht. Het betreft hier met name taalkundige verbeteringen, het corrigeren van onjuiste verwijzingen en het laten vervallen van artikelleden of onderdelen daarvan die als gevolg van eerdere wetswijzigingen overbodig zijn geworden.
     Daarnaast wordt voorzien in een wijziging die in vrijwel alle socialeverzekeringswetten gevolgen heeft. Het betreft het opschorten van het vervallen van het Besluit beslistermijnen socialeverzekeringswetten.
     Bij het opstellen van deze wet is een strenge selectie gemaakt ten aanzien van de op te nemen wetswijzigingen. Beoogd wordt hiermee uitvoering te geven aan de toezegging van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gedaan tijdens de behandeling van de Veegwet SZW 1998 in de Eerste Kamer om geen inhoudelijke voorstellen meer te zullen opnemen in een voor louter technische onderwerpen bedoelde veegwet (Kamerstukken II 1998-1999, 26 239, nrs. 109a I en 109c I [Kamerstukken I 1998-1999, 26 239, nrs. 109a en 109c, red.]). Gevolg hiervan is echter dat er, naast deze wet, in de loop van het jaar nog een aantal kleinere, meer inhoudelijke wetten, bij de Kamer zal worden ingediend teneinde andere onvolkomenheden in wetten weg te nemen.

 

1.2. Opschorten intrekking Besluit beslistermijnen socialeverzekeringswetten


     In bijna alle socialeverzekeringswetten is geregeld dat bij algemene maatregel van bestuur (AMvB) regels kunnen worden gesteld met betrekking tot de termijn waarbinnen een beschikking op aanvraag dient te worden gegeven. Deze regels zijn neergelegd in het Besluit beslistermijnen socialeverzekeringswetten. Omdat het de bedoeling is de beslistermijnen in de formele wetten zelf op te nemen [zie Wet beslistermijnen sociale verzekeringen, red.], is in de socialeverzekeringswetten telkens bepaald dat dit besluit op 1 januari 2000 vervalt.
     De meeste nu geldende - in het besluit neergelegde - termijnen zijn langer dan de "redelijke termijn" (acht weken) uit de Algemene wet bestuursrecht. Het was de bedoeling bij het opnemen van termijnen in de  blz. 2  socialeverzekeringswetten tegelijkertijd waar mogelijk de huidige termijnen

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.