Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 1998-1999, 1999-2000, 26 461.
Handelingen II 1999-2000, blz. 1135-1156, 1398, 1603-1604, 1634.
Kamerstukken I 1999-2000, 26 461 (71, 71a, 71b, 71c).
Handelingen I 1999-2000, zie vergadering d.d. 21 december 1999.

 

 

WET van 22 december 1999, Stb. 1999, 575, tot wijziging van de Politiewet 1993 en de Wet politieregisters in verband met de overdracht van het beheer van het Korps landelijke politiediensten aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Inwerkingtreding: 1 januari 2000 (Stb. 1999, 576).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Politiewet 1993 en de Wet politieregisters te wijzigen in verband met de overdracht van het beheer van het Korps landelijke politiediensten van Onze Minister van Justitie aan Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de Algemene wet bestuursrecht relevante artikelen, red.]

 

 

Art. IV.
In onderdeel A van de bijlage bij de Algemene wet bestuursrecht wordt ยน "en 35, tweede lid," vervangen door:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.