Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 1999-2000, 26 820.
Handelingen II 1999-2000, blz. 1907-1936, 1965-1981, 1995-2019, 2057-2059.
Kamerstukken I 1999-2000, 26 820 (90, 90a).
Handelingen I 1999-2000, zie vergaderingen d.d. 13, 14 en 21 december 1999.

 

 

WET van 22 december 1999, Stb. 1999, 579, houdende wijziging van belastingwetten c.a. (Belastingplan 2000). Inwerkingtreding: 1 januari 2000.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het in het kader van het belastingplan 2000 wenselijk is maatregelen te treffen op het gebied van het werkgelegenheidsbeleid en inkomensbeleid, een bijdrage te leveren aan een verdere vergroening van het fiscale stelsel en in samenhang daarmee maatregelen te nemen in het kader van auto en vervoer, met name ter bevordering van milieuvriendelijke vervoersmodaliteiten, en voorts enige andere belastingmaatregelen te treffen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

Art. I.
De Wet op de inkomstenbelasting 1964 wordt als volgt gewijzigd:
(...)
H.
Artikel 46 wordt als volgt gewijzigd:
(...)
4. In het elfde lid opgenomen bedrag wordt vervangen door:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.