Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

KAMERSTUKKEN

 

WIJZIGINGSWET  BEPERKING  EXPORT  UITKERINGEN

 

 

 

rblz.|1| 

Kamerstukken II 1999-2000, 26 812

Wijziging van de Ziektewet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en enkele andere wetten in verband met de inwerkingtreding van de Wet beperking export uitkeringen (Wijzigingswet beperking export uitkeringen)

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
xArtikelsgewijs
x Artikelen I t/m IX
 

 

 

Algemeen

 

     De Eerste Kamer achtte het bij de behandeling van het wetsvoorstel Wet beperking export uitkeringen, (hierna: de Wet BEU) wenselijk dat een aantal artikelen die bij de Wet BEU inmiddels zijn ingevoegd in de socialeverzekeringswetten, bij de eerstvolgende gelegenheid, op een aantal onderdelen zouden worden aangepast (zie ook de brief van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 2 april 1999 (Kamerstukken I 1998-1999, 25 757, nr. 60h, en Handelingen I 1998-1999, blz. 1420-1423).
     Aangezien deze punten niet uitsluitend wetgevingstechnisch van aard zijn, worden de voorgestelde wijzigingen niet meegenomen in het wetsvoorstel Veegwet SZW 1999 (Kamerstukken II 1998-1999, 26 722), maar heeft het kabinet besloten deze wijzigingen aan het parlement voor te leggen door middel van een separaat wetsvoorstel.

     De Wet BEU voorziet, kort samengevat, in het uitsluiten van het recht op een socialeverzekeringsuitkering voor de persoon die niet in Nederland woont. Het recht op een socialeverzekeringsuitkering blijft echter bestaan in die landen waarop van toepassing is Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 14 juni 1971 betreffende de toepassing van de socialezekerheidheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen (PbEG 1971, L 149) zoals laatstelijk bijgewerkt bij Verordening (EG) nr. 118/97 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 2 december 1996 tot wijziging en bijwerking van Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 14 juni 1971 betreffende de toepassing van de socialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen, en van Verordening (EEG) nr. 574/72 tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EEG) nr. 1408/71 (PbEG 1997, L 28) (verder te noemen: Verordening (EEG) nr. 1408/71). Voorts geldt de uitsluiting van het recht op uitkering niet indien er een verdrag met handhavingsbepalingen tussen dat woonland en Nederland bestaat op grond waarvan recht op uitkering kan bestaan.

     rblz.|2| In dit wetsvoorstel worden de met de Wet BEU ingevoerde artikelen op de volgende vijf punten aangepast:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | de wet | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x