Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

  
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

WET  WIJZIGING  WVG  IN  VERBAND  MET  TWEEDE  EVALUATIE

Versie 22 december 1999

 

 

 

 
Parlementaire behandeling:

Kamerstukken II 1998-1999, 1999-2000, 26 435.
Handelingen II 1999-2000, blz. 507-526, 536-556, 600-601.
Kamerstukken I 1999-2000, 26 435 (35, 35a, 35b, 35c).
Handelingen I 1999-2000, zie vergadering d.d. 20 december 1999.

MEMORIE VAN TOELICHTING

 

 

WET van 22 december 1999, Stb. 1999, 598, tot wijziging van de Wet voorzieningen gehandicapten in verband met de tweede evaluatie van die wet. Inwerkingtreding: 1 april 2000 (Stb. 2000, 52).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om de Wet voorzieningen gehandicapten te wijzigen in verband met de tweede evaluatie van die wet;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.  [MvT]
De Wet voorzieningen gehandicapten wordt gewijzigd als volgt:
A.
[MvT]
Artikel 1 wordt gewijzigd als volgt:
1. In het eerste lid wordt onderdeel c vervangen door:
c. woonvoorziening: elke voorziening die verband houdt met een maatregel die gericht is op het opheffen of verminderen van ergonomische beperkingen die gehandicapten in het normale gebruik van hun woning ondervinden. Tot de woonvoorziening wordt ook een uitraasruimte gerekend, waaronder verstaan wordt een verblijfsruimte waarin een gehandicapte die vanwege een gedragsstoornis ernstig ontremd gedrag vertoont zich kan afzonderen of tot rust kan komen.
2. Het achtste lid vervalt.
B.
[MvT]
Na artikel 1 wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Art. 1a.
-1. Het gemeentebestuur stelt bij verordening regels vast die zijn gericht op de realisatie en de vormgeving van cliŽntenparticipatie bij de uitvoering van de wet met inachtneming van artikel 150 van de Gemeentewet.
-2. In deze verordening worden ten minste geregeld:
a. dat de reikwijdte van de cliŽntenparticipatie betrekking heeft op het integrale gemeentelijke gehandicaptenbeleid;
b. dat de gemeentebesturen tijdig advies vragen aan de lokale platforms over wijziging in de verordening en uitvoeringsregelingen;
c. welke faciliteiten het gemeentebestuur beschikbaar stelt aan de lokale platforms.
C.
[MvT]
Artikel 5 wordt gewijzigd als volgt:
1. Het eerste lid, onderdeel a, komt te luiden:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x