REGELING van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 25 november 2003, Directie Werk en Bijstand, nr. W&B/SFI/2003/87935, houdende wijziging van enkele ministeriële regelingen in verband met de invoering van de Wet werk en bijstand

     De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op de artikelen 19, 25b, 41, tweede lid, 54, derde lid, 57, eerste lid, 59b en 59d, tweede lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, 19, 25b, 41, tweede lid, 54, derde lid, 57, eerste lid, 59b, 59d, tweede lid, 59f, eerste lid, en 59h, aanhef en onder b, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, 37, derde lid, van de Wet werk en bijstand, 37, eerste lid, 49, eerste lid, 50, tweede lid, 53, 56, eerste lid, en 57, eerste lid, van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004, artikel 3, eerste lid, 5 en 8, eerste lid, van de Kaderwet SZW-subsidies, 33 van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten, 8, vierde lid, van het Reïntegratie-instrumentenbesluit Wet Rea, 97k van de Werkloosheidswet en 28, tweede en vierde lid, en 62, vierde lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

     Besluit:

 

 

Art. I.
De Regeling administratieve uitvoeringsvoorschriften Abw, Ioaw en Ioaz 1996 wordt als volgt gewijzigd:
A.
Artikel 6, derde lid, komt te luiden:
-3. De administratie wordt zodanig ingericht dat altijd de samenhang tussen de totalen in de administratie en van de onderdelen van de declaraties, bedoeld in de Regeling financiering en verantwoording Ioaw, Ioaz en Bbz 2004, en de opgave van de ten laste gebleven kosten, bedoeld in de artikelen 54 van de Ioaw, 54 van de Ioaz en 54 van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004, enerzijds en specificatie per persoon anderzijds kan worden vastgesteld.
B.
Artikel 10 komt te luiden:
Art. 10. Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling administratieve uitvoeringsvoorschriften Ioaw, Ioaz en Bbz 2004.

 

Art. II.
De Regeling financiering en verantwoording Abw, Ioaw en Ioaz wordt als volgt gewijzigd:
A.
Artikel 1 komt te luiden:
Art. 1. Begripsbepalingen
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. minister: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
b. Ioaw: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers;
c. Ioaz: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;
d. Abw: Algemene bijstandswet;
e. Wwb: Wet werk en bijstand;
f. Bbz 2004: Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004;
g. declaratie: opgave van kosten als bedoeld in de artikelen 56 van de Ioaw, 56 en 59e van de Ioaz en 48 en 56 van het Bbz 2004;
h. de ten laste van gemeente gebleven kosten: de in een kalenderjaar door burgemeester en wethouders verleende uitkering en bijstand, bedoeld in de artikelen 56, eerste lid, van de Ioaw, 56, eerste lid, van de Ioaz en 48, eerste en tweede lid, van het Bbz 2004, verminderd met alle ontvangsten van burgemeester en wethouders in dat jaar in verband met de verlening van uitkering en bijstand, waaronder begrepen de bedragen die burgemeester en wethouders ontvangen door toepassing van de artikelen 20a van de Ioaw, 20a van de Ioaz en 14a van de Abw;
i. tekortkoming: het niet hebben voldaan door burgemeester en wethouders aan de bij of krachtens respectievelijk de Ioaw, de Ioaz of het Bbz 2004 gestelde regels;
j. relevant bestand: bestand dat representatief is in relatie tot één of meer aspecten van de uitvoering en waarop het onderzoek zich richt ter beoordeling van deze aspecten;
k. financieel beslag: het verschil tussen het bedrag van de ten laste van burgemeester en wethouders gebleven kosten bij een onjuiste wetsuitvoering en dat bij een juiste wetsuitvoering;
l. verslag over de uitvoering: het verslag, bedoeld in de artikelen 54, eerste lid, van de Ioaw, 54, eerste lid, van de Ioaz en 54, eerste lid, van het Bbz 2004;
m. financiële fouten: tekortkomingen waarbij met zekerheid kan worden vastgesteld dat de uitkering of bijstand onrechtmatig is verstrekt of is teruggevorderd of verhaald zonder inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke bepalingen;
n. financiële onzekerheden: tekortkomingen waarbij niet met zekerheid kan worden vastgesteld dat de uitkering of bijstand rechtmatig is verstrekt.
B.
Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid, wordt "bedoeld in de artikelen 3 en 12 van de wet" vervangen door: bedoeld in de artikelen 56 van de Ioaw, 56 en 59e van de Ioaz en 48 en 56 van het Bbz 2004.
2. Aan het eerste lid wordt een volzin toegevoegd, luidende: De declaraties worden aangemerkt als voorlopig verslag als bedoeld in artikel 54, tweede lid, van de Ioaw en artikel 54, tweede lid, van de Ioaz.
3. Het tweede lid komt te luiden:
-2. Om voor het kwartaalvoorschot in aanmerking te komen, dragen burgemeester en wethouders zorg dat uiterlijk op de twintigste van de tweede maand volgend op het kwartaal waarop het kwartaalvoorschot betrekking heeft een declaratie is ontvangen. Burgemeester en wethouders maken hierbij gebruik van de daarvoor door de minister verstrekte formulieren, die zijn ingericht overeenkomstig het bij deze regeling behorende model van de declaratie en zijn voorzien van een voor iedere gemeente uniek kenmerk.
C.
In artikel 3, derde lid, wordt "de artikelen 130 van de Abw, 52 van de Ioaw en 52 van de Ioaz" vervangen door: de artikelen 54 van de Ioaw, 54 van de Ioaz en 54 van het Bbz 2004.
D.
Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid, wordt "artikel 5, eerste lid, van de wet" vervangen door: de artikelen 58, eerste lid, van de Ioaw, 58, eerste lid, van de Ioaz en 50, eerste lid, van het Bbz 2004.
2. In het tweede lid wordt "artikel 6 van de wet" vervangen door: de artikelen 59 van de Ioaw, 59 van de Ioaz en 51 van het Bbz 2004.
3. In het derde lid wordt "artikel 6 van de wet" vervangen door: de artikelen 59 van de Ioaw, 59 van de Ioaz en 51 van het Bbz 2004.
4. In het vierde lid wordt "artikel 8 van de wet" vervangen door: de artikelen 59a van de Ioaw, 59a van de Ioaz en 52 van het Bbz 2004.
E.
Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt "artikel 12, eerste lid, onderdeel a, van de wet" vervangen door: artikel 56, eerste lid, onderdeel a, van het Bbz 2004.
2. In het tweede lid wordt "artikel 12, eerste lid, onderdeel b, van de wet" vervangen door: artikel 56, eerste lid, onderdeel b, van het Bbz 2004 en wordt "artikel 8 van de Abw" vervangen door: artikel 2 van het Bbz 2004.
3. In het tweede lid, onderdeel a, wordt "artikel 8, eerste en tweede lid, van de Abw" vervangen door: artikel 2, eerste lid, onderdeel a en b, van het Bbz 2004.
4. In het tweede lid, onderdeel b, wordt "artikel 8, derde lid, van de Abw" vervangen door: artikel 2, eerste lid, onderdeel c en d, van het Bbz 2004.
5. In het derde lid wordt "artikel 12, eerste lid, onderdeel c, van de wet" vervangen door: artikel 56, eerste lid, onderdeel c, van het Bbz 2004 en wordt "artikel 8, tweede en zesde lid, van de Abw" vervangen door: artikel 2, eerste lid, onderdeel b, en derde lid, van het Bbz 2004.
6. In het derde lid, onderdeel a, wordt "artikel 8, tweede lid, van de Abw" vervangen door: artikel 2, eerste lid, onderdeel b, van het Bbz 2004.
7. In het derde lid, onderdeel b, wordt "artikel 8, zesde lid, van de Abw" vervangen door: artikel 2, derde lid, van het Bbz 2004.
8. In het vierde lid wordt "artikel 12, eerste lid, onderdeel d, van de wet" vervangen door: artikel 59e, eerste lid, van de Ioaz.
F.
Artikel 7 komt te luiden:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.