19 december 2003/nr. WDB 2003/623 M
Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken, Directie Wetgeving Directe Belastingen

     De Staatssecretaris van Financiën;
     Gelet op hoofdstuk 10, afdeling 10.1, van de Wet inkomstenbelasting 2001, de artikelen 30a, 31 en 33 van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen, artikel 35a van de Successiewet 1956, artikel 8 van de Kostenwet invordering rijksbelastingen, zoals dat luidt met ingang van 1 februari 2004, en artikel 2 van het Uitvoeringsbesluit kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet waardering onroerende zaken;

     Besluit:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

Art. II.
De Wet inkomstenbelasting 2001 wordt als volgt gewijzigd:
(...)
Q.
In artikel 3.143, eerste lid, wordt "€

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.