REGELING van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 15 december 2014, 2014-0000167458, tot herziening van de bedragen en vaststelling van de grondslagen, genoemd in de Ioaw, Ioaz en het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten, met ingang van 1 januari 2015

     De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op de artikelen 5, derde, vierde, vijfde, tiende, elfde en veertiende lid, en 8, vierde en zesde lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, 5, vierde, vijfde, zesde en zevende lid, en 8, vijfde, zesde, achtste en tiende lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, 2:8, tweede lid, van het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten en 5, derde lid, van de Regeling vermogenswaardering Ioaz;

     Besluit:

 

 

Art. I.
De bedragen, genoemd in de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, worden als volgt herzien:
A.
De bedragen, genoemd in artikel 5, worden als volgt herzien:
1. In het derde lid, onderdeel a, wordt "€

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.