MEDEDELING van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 2 december 2015, 2015-0000299269, tot herziening van de bedragen en vaststelling van de grondslagen, genoemd in de Ioaw, Ioaz en het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten, met ingang van 1 januari 2016

     De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid deelt op grond van de artikelen 5, derde, vierde, vijfde en tiende lid, en 8, vierde, zesde lid en achtste lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, 5, vierde, vijfde, zesde en negende lid, en 8, vijfde, zesde, achtste, negende, tiende, twaalfde en dertiende lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, 2:8, tweede lid, van het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten en 5, derde lid, van de Regeling vermogenswaardering Ioaz mee;

 

 

Art. I.
De bedragen, genoemd in de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, worden als volgt gewijzigd:
A.
Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het derde lid, onderdeel a, wordt "€

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.