21 december 1999/nr. WDB 1999/2199 M
Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken, Directie Wetgeving Directe Belastingen

     De Staatssecretaris van Financiën;
     Gelet op de artikelen 66b en 66d van de Wet op de inkomstenbelasting 1964, de artikelen 11 en 32 van de Wet op de loonbelasting 1964, de artikelen 30a en 31 van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen, artikel 22a van de Wet op de vermogensbelasting 1964, artikel 35a van de Successiewet 1956, de artikelen 3 en 3a van het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 1964 en artikel 4 van het Uitvoeringsbesluit onderbouwing en uitvoering waardebepaling Wet waardering onroerende zaken;

     Besluit:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

Art. I.
In de Wet op de inkomstenbelasting 1964 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
(...)
L.
In artikel 46 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
(...)
6. In het elfde lid wordt "ƒ

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.