Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 980, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 980, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 980, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 980, nr. 4 (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 2014-2015, 33 980, nr. 5 (verslag)
- Kamerstukken II 2014-2015, 33 980, nr. 6 (amendement-Leijten en Van Gerven)
- Kamerstukken II 2014-2015, 33 980, nr. 7 (amendement-Leijten en Van Gerven)
- Kamerstukken II 2015-2016, 33 980, nr. 8 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2015-2016, 33 980, nr. 9 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2015-2016, 33 980, nr. 10 (brief Minister van VWS)
- Kamerstukken II 2015-2016, 33 980, nr. 11 (tweede nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2015-2016, 33 980, nr. 12 (derde nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2015-2016, 33 980, nr. 13 (nader verslag)
- Kamerstukken II 2015-2016, 33 980, nr. 14 (nota n.a.v. het nader verslag)
- Kamerstukken II 2015-2016, 33 980, nr. 15 (brief Minister van VWS)
- Kamerstukken II 2015-2016, 33 980, nr. 16 (brief Minister van VWS)
- Kamerstukken II 2015-2016, 33 980, nr. 17 (amendement-Leijten en Van Gerven)
- Kamerstukken II 2015-2016, 33 980, nr. 18 (amendement-Klever)
- Kamerstukken II 2015-2016, 33 980, nr. 19 (brief Minister van VWS)
- Kamerstukken II 2015-2016, 33 980, nr. 20 (amendement-Leijten en Van Gerven)
- Kamerstukken II 2015-2016, 33 980, nr. 21 (gewijzigd amendement-Leijten en Van Gerven)
- Kamerstukken II 2015-2016, 33 980, nr. 22 (amendement-Bruins Slot en Volp)
- Kamerstukken II 2015-2016, 33 980, nr. 23 (amendement-Volp en Bruins Slot)
- Kamerstukken II 2015-2016, 33 980, nr. 24 (motie-Bruins Slot)
- Kamerstukken II 2015-2016, 33 980, nr. 25 (motie-Volp)
- Kamerstukken II 2015-2016, 33 980, nr. 26 (amendement-Pia Dijkstra c.s.)
- Kamerstukken II 2015-2016, 33 980, nr. 27 (amendement-Leijten c.s.)
- Kamerstukken II 2015-2016, 33 980, nr. 28 (gewijzigd amendement-Klever)
- Kamerstukken II 2015-2016, 33 980, nr. 29 (gewijzigde motie-Bruins Slot)
- Kamerstukken II 2015-2016, 33 980, nr. 30 (brief Minister van VWS)
- Kamerstukken II 2018-2019, 33 980, nr. 31 (brief Minister van MZ)
- Kamerstukken II 2018-2019, 33 980, nr. 32 (brief Minister van MZ)
- Kamerstukken II 2018-2019, 33 980, nr. 00 ()x

- Handelingen II 2015-2016, nr. 109, item 7
- Handelingen II 2015-2016, nr. 110, item 16
- Handelingen II 2015-2016, nr. 110, item 17
- Handelingen II 2016-2017, nr.
- Kamerstukken I 2015-2016, 33 980, A (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 2016-2017, 33 980, B (voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 2016-2017, 33 980, C (brief Minister van VWS)
- Kamerstukken I 2017-2018, 33 980, D (memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 2018-2019, 33 980, E (nader voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 2018-2019, 33 980, F (nadere memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 2018-2019, 33 980, G (eindverslag)
- Kamerstukken I 2018-2019, 33 980, H (brief Minister van MZ)
- Kamerstukken I 2018-2019, 33 980, I (brief voorzitter Eerste Kamer)
- Kamerstukken I 2018-2019, 33 980, J (brief Minister van MZ)
- Kamerstukken I 2018-2019, 33 980, K (brief Minister van MZ)
- Kamerstukken I 2018-2019, 33 980, L (verslag schriftelijk overleg)
- Kamerstukken I 2018-2019, 33 980, M (brief Minister van MZ)x
- Handelingen I 2018-2019, nr. 12, item 2x

 

 

Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving op het terrein van de zorg wenselijk is de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten te wijzigen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

Art. II.
De Zorgverzekeringswet wordt als volgt gewijzigd:
0A.
In artikel 39, tweede lid, onderdeel k, wordt de zinsnede "van artikel 81, eerste lid, onderdeel c, van die wet" vervangen door: van artikel 79, derde lid, van die wet.
A.
Artikel 87 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het tweede lid komt te luiden:
-2. Een zorgaanbieder die aan een verzekerde zorg heeft verleend en die daarvoor bij de verzekerde een tarief in rekening brengt, verstrekt de persoonsgegevens van de verzekerde, waaronder persoonsgegevens betreffende de gezondheid als bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de zorgverzekering of van deze wet, dan wel stelt deze gegevens voor dit doel voor inzage of het nemen van afschrift ter beschikking:
a. aan die verzekerde; en
b. aan zijn zorgverzekeraar of een door die zorgverzekeraar aangewezen persoon indien de betreffende verzekerde:
1º. zijn zorgverzekeraar heeft verzocht het door de zorgaanbieder bij de verzekerde in rekening gebrachte tarief aan de zorgaanbieder te betalen dan wel aan hem te vergoeden; of
2º. aan zijn zorgverzekeraar verantwoording aflegt over de besteding van een aan of ten behoeve van de verzekerde verleend voorschot voor het betalen van een in rekening gebracht tarief voor zorg door één of meer zorgaanbieders.
2. Het vijfde lid komt te luiden:
-5. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur wordt bepaald dat de materiële controle, bedoeld in artikel 1, onderdeel t, van de Wet marktordening gezondheidszorg, waaronder mede begrepen detailcontrole, in verschillende met waarborgen omgeven fasen geschiedt met inachtneming van de proportionaliteit en subsidiariteit die bij het verwerken van persoonsgegevens, waaronder medische en strafrechtelijke persoonsgegevens, op grond van een wettelijke regeling in acht moet worden genomen. De voordracht voor een krachtens de eerste volzin vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.
3. Het zesde lid wordt vernummerd tot achtste lid.
4. Na het vijfde lid worden een nieuw zesde en zevende lid ingevoegd, luidende:
-6. Voor zover noodzakelijk voor de formele en materiële controle als bedoeld in artikel 1, onderdeel s onderscheidenlijk t, van de Wet marktordening gezondheidszorg ter uitvoering van de zorgverzekering behoren in ieder geval tot de gegevens, bedoeld in het eerste of tweede lid:
a. de beschrijving van de prestatie zoals die krachtens de Wet marktordening gezondheidszorg voor een zorgaanbieder is vastgesteld;
b. de beschrijving van de prestatie zoals die tussen de verzekerde en de zorgaanbieder is overeengekomen indien voor die zorgaanbieder niet een prestatiebeschrijving krachtens de Wet marktordening gezondheidszorg behoeft te worden vastgesteld; en
c. de diagnose-informatie of, indien deze informatie geen onderdeel uitmaakt van de beschrijving van de prestatie, andere informatie die tot een diagnose kan leiden.
-7. Indien de zorgverzekeraar detailcontrole als bedoeld in artikel 1, onderdeel w, van de Wet marktordening gezondheidszorg verricht, stelt hij de verzekerde hiervan binnen drie maanden in kennis. De zorgverzekeraar stelt, in afwijking van de vorige volzin, de verzekerde zo spoedig mogelijk in kennis van het verrichten van detailcontrole indien de inkennisstelling binnen drie maanden, het onderzoek van de zorgverzekeraar, het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze wet, de Wet langdurige zorg of de Wet marktordening gezondheidszorg of de opsporing van strafbare feiten belemmert.
5. In het achtste lid (nieuw), onderdeel a, wordt de zinsnede "tot welke gegevens" vervangen door: tot welke andere gegevens dan bedoeld in het zesde lid,.
B.
Na artikel 87 worden drie artikelen ingevoegd, luidende:
Art. 87a.
-1. De zorgautoriteit kan nadere regels vaststellen ter uitvoering van een algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 87, vijfde lid, of van een ministeriële regeling krachtens artikel 87, achtste lid.
-2. De zorgautoriteit neemt bij de toepassing van het eerste lid het bepaalde bij of krachtens artikel 87 in acht.
Art. 87b.
Een zorgaanbieder die aan een verzekerde zorg heeft verleend en die daarvoor bij een andere zorgaanbieder een tarief in rekening brengt, verstrekt deze de persoonsgegevens, waaronder persoonsgegevens betreffende de gezondheid als bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens, die voor de andere zorgaanbieder noodzakelijk zijn om te voldoen aan de verplichting, bedoeld in artikel 87, eerste en tweede lid. Artikel 87, zesde lid, is van overeenkomstige toepassing.
Art. 87c.
-1. Personen werkzaam bij de zorgverzekeraar, bij een door de zorgverzekeraar aangewezen persoon als bedoeld in het eerste lid van artikel 87 of bij de door Onze Minister aangewezen persoon als bedoeld in het derde lid van artikel 87, voor wie niet reeds uit hoofde van ambt of beroep een geheimhoudingplicht geldt, zijn verplicht tot geheimhouding van de gegevens als bedoeld in het eerste, tweede of derde lid van dat artikel, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hen mededeling toestaat.
-2. Met betrekking tot de verwerking van gegevens, bedoeld in artikel 87, eerste en tweede lid, wordt het volgende in acht genomen:
a. de zorgverzekeraar verricht materiële controle op de wijze zoals bij of krachtens deze wet is bepaald;
b. de zorgaanbieder verleent zijn medewerking aan de overeenkomstig de bij of krachtens deze wet uitgevoerde materiële controle;
c. de zorgverzekeraar verricht fraudeonderzoek op de wijze zoals bij of krachtens deze wet is bepaald;
d. de zorgaanbieder verleent zijn medewerking aan het overeenkomstig bij of krachtens deze wet uitgevoerd fraudeonderzoek;
e. verwerking van persoonsgegevens van verzekerden bij de uitvoering van detailcontrole door de zorgverzekeraar geschiedt onder verantwoordelijkheid van een medisch adviseur in opdracht van de zorgverzekeraar en deze is op voorafgaand verzoek van de zorgaanbieder aanwezig bij dit deel van de controle;
f. de zorgverzekeraar verwerkt bij de detailcontrole niet meer gegevens dan gelet op het onderzoeksdoel en de omstandigheden van het geval noodzakelijk is;
g. de zorgverzekeraar verwerkt de persoonsgegevens slechts verder voor de uitvoering van de zorgverzekering, deze wet en de vrijwillige of aanvullende ziektekostenverzekering indien en voor zover dit noodzakelijk is voor de doelen omschreven bij of krachtens de wet; en
h. de zorgverzekeraar bewaart na detailcontroles de daarbij verwerkte persoonsgegevens van verzekerden niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verkregen.

 

Art. III.
De Wet langdurige zorg wordt als volgt gewijzigd:
A.
In artikel 4.2.4, vijfde lid, wordt de zinsnede "in artikel 79, vierde lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg" vervangen door: in artikel 78, derde lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg.
B.
Artikel 9.1.2 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het vijfde en zesde lid komen te luiden:
-5. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur wordt bepaald dat de materiële controle als bedoeld in artikel 1, onderdeel t, van de Wet marktordening gezondheidszorg, waaronder mede begrepen detailcontrole, in verschillende met waarborgen omgeven fasen geschiedt met inachtneming van de proportionaliteit en subsidiariteit die bij het verwerken van persoonsgegevens, waaronder medische en strafrechtelijke persoonsgegevens, op grond van een wettelijke regeling in acht moet worden genomen. De voordracht voor een krachtens de eerste volzin vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.
-6. Voor zover noodzakelijk voor de formele en materiële controle, bedoeld in artikel 1, onderdeel s onderscheidenlijk t, van de Wet marktordening gezondheidszorg, ter uitvoering van deze wet behoren in ieder geval tot de gegevens, bedoeld in het eerste lid:
a. de beschrijving van de prestatie zoals die krachtens de Wet marktordening gezondheidszorg voor een zorgaanbieder is vastgesteld;
b. de beschrijving van de prestatie zoals die tussen de verzekerde en de zorgaanbieder is overeengekomen indien voor die zorgaanbieder niet een prestatiebeschrijving krachtens de Wet marktordening gezondheidszorg behoeft te worden vastgesteld; en
c. de diagnose-informatie of, indien die informatie geen onderdeel uitmaakt van de beschrijving van de prestatie, andere informatie die tot een diagnose kan leiden.
2. Onder vernummering van het zevende lid tot achtste lid wordt na het zesde lid een lid ingevoegd, luidende:
-7. Indien de Wlz-uitvoerder detailcontrole als bedoeld in artikel 1, onderdeel w, van de Wet marktordening gezondheidszorg verricht, stelt hij de verzekerde hiervan binnen drie maanden in kennis. De Wlz-uitvoerder stelt, in afwijking van de vorige volzin, de verzekerde zo spoedig mogelijk in kennis van het verrichten van detailcontrole indien de inkennisstelling binnen drie maanden, het onderzoek van de Wlz-uitvoerder, het toezicht op naleving van het bepaalde of krachtens deze wet, de Wet marktordening gezondheidszorg of de Zorgverzekeringswet of de opsporing van strafbare feiten belemmert.
C.
Na artikel 9.1.2 worden drie artikelen ingevoegd, luidende:
Art. 9.1.2a.
-1. De zorgautoriteit kan nadere regels vaststellen ter uitvoering van een algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 9.1.2, vijfde lid, of van een ministeriële regeling krachtens artikel 9.1.2, achtste lid.
-2. De zorgautoriteit neemt bij de toepassing van het eerste lid het bepaalde bij of krachtens artikel 9.1.2 in acht.
Art. 9.1.2b.
Een zorgaanbieder die aan een verzekerde zorg heeft verleend en die daarvoor bij een andere zorgaanbieder een tarief in rekening brengt, verstrekt deze de persoonsgegevens, waaronder persoonsgegevens betreffende de gezondheid als bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens, die voor de andere zorgaanbieder noodzakelijk zijn om te voldoen aan de verplichting, bedoeld in artikel 9.1.2, eerste en derde lid. Artikel 9.1.2, zesde lid, is van overeenkomstige toepassing.
Art. 9.1.2c.
-1. Personen werkzaam bij een door een ¹ Wlz-uitvoerder, voor wie niet reeds uit hoofde van ambt of beroep een geheimhoudingplicht geldt, zijn verplicht tot geheimhouding van de gegevens als bedoeld in artikel 9.1.2, eerste of derde lid, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hen mededeling toestaat.
-2. Met betrekking tot de verwerking van gegevens, bedoeld in artikel 9.1.2, eerste en derde lid, wordt het volgende in acht genomen:
a. de Wlz-uitvoerder verricht materiële controle op de wijze zoals bij of krachtens deze wet is bepaald;
b. de zorgaanbieder verleent zijn medewerking aan de overeenkomstig de bij of krachtens deze wet uitgevoerde materiële controle;
c. de Wlz-uitvoerder verricht fraudeonderzoek op de wijze zoals bij of krachtens deze wet is bepaald;
d. de zorgaanbieder verleent zijn medewerking aan het overeenkomstig bij of krachtens deze wet uitgevoerd fraudeonderzoek;
e. verwerking van persoonsgegevens bij de uitvoering van detailcontrole door de Wlz-uitvoerder geschiedt onder verantwoordelijkheid van een medisch adviseur in opdracht van de Wlz-uitvoerder en deze is op voorafgaand verzoek van de zorgaanbieder aanwezig bij dit deel van de controle;
f. de Wlz-uitvoerder verwerkt bij de detailcontrole niet meer gegevens dan gelet op het onderzoeksdoel en de omstandigheden van het geval noodzakelijk is;
g. de Wlz-uitvoerder verwerkt de persoonsgegevens, bedoeld in artikel 6.1.1, slechts verder voor de uitvoering van deze wet en voor zover dat noodzakelijk is voor de doelen omschreven in artikel 9.1.2, eerste en derde lid, en artikel 9.1.3, tweede lid; en
h. de Wlz-uitvoerder bewaart na detailcontroles de daarbij verwerkte persoonsgegevens van verzekerden niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verkregen.

1. Volgens de redactie dient "door een" te vervallen.

 

Art. IX.
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

 

 

     Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

 

Gegeven

 

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,