123recht

 

 

 

Socialezekerheidsrecht   .....en alle overige wetten met de belangrijkste nadere regelgeving

 


Hulpmiddelen socialezekerheidsrecht
 
- Hulpmiddelen bij de wet. Op de pagina's van de sociale-zekerheidswetten (SZ-wetten) bevindt zich in het linkermenu meestal een knop voor de parlementaire behandeling van de wet (alle Kamerstukken en Handelingen), een knop voor de wijzigingsgeschiedenis van de wet en een knop voor jurisprudentie betreffende de wet. Verder staat bovenaan de pagina een link naar de memorie van toelichting (MvT), een lijst van alle nadere regelgeving, vervallen nadere regelgeving en relevante overige regelgeving alsmede een inhoudsopgave van de wet en een verkort overzicht van de parlementaire behandeling en de wijzigingsgeschiedenis van de wet.
 
- Hulpmiddelen bij de wetsartikelen. Een wettekst op de juiste wijze interpreteren, valt vaak niet mee. Daarom zijn er bij de artikelen van de SZ-wetten diverse, tussen hoekhaken geplaatste hulpmiddelen beschikbaar (voorbeeld 1 en 2):
• een opschrift, indien daarin niet door de wetgever is voorzien;
• een link naar de wetsgeschiedenis vanaf 1 januari 1995;
• een link naar de toelichting op het artikel in de MvT van de betreffende wet;
• een link naar een eerdere of de oorspronkelijke versie van het artikel;
• links naar de wijzigingsbepalingen vanaf 1 januari 1995, meestal met toelichting op de wijzigingsbepaling in de MvT van de wijzigingswet (voorbeeld: [MvT]);
• links naar jurisprudentie betreffende het artikel (nog in aanbouw);
• links naar op het artikel gebaseerde nadere regelingen.
• links naar alle in het artikel genoemde artikelen en paragrafen e.d., regelingen, normbedragen en instanties.
 
- Memorie van toelichting. Meestal zal een MvT de beste uitleg van een artikel bieden. Maar niet bij alle artikelen staat een link naar (het artikelsgewijze deel van) de MvT. De reden daarvan kan zijn dat de wetgever het niet nodig achtte een toelichting op dat artikel te geven of omdat het artikel later, na de inwerkingtreding van de wet is ingevoegd. Bovendien verliest de MvT aan actualiteitswaarde naarmate het artikel vaker is gewijzigd.
 
- Artikelgeschiedenis. De zoektocht kan daarom het beste worden begonnen door op het meest recente Staatsblad in de artikelgeschiedenis te klikken. Indien het een inhoudelijke wijziging betreft, zal er in de meeste gevallen bij het wijzigingsartikel een link zijn geplaatst naar de toelichting op dat artikel in de MvT van de betreffende wijzigingswet (voorbeeld: [MvT]). Uiteraard kan het algemene deel van zo'n MvT ook veel inzicht verschaffen. Teruggaande in de tijd kunnen vervolgens alle Staatsbladen in de artikelgeschiedenis met bijbehorende MvT's worden geraadpleegd. Het makkelijkste is natuurlijk als een in de MvT van de wet toegelicht artikel nooit of maar nauwelijks is gewijzigd of als in de loop van de artikelgeschiedenis het artikel eens in zijn geheel is vervangen en integraal wordt toegelicht in de MvT van de betreffende wijzigingswet.
 
- Overige parlementaire documenten. Echter, soms kunnen er tijdens de parlementaire behandeling van een wet wijzigingen in een artikel zijn aangebracht, waardoor de toelichting op het artikel in de MvT niet meer of nog maar gedeeltelijk overeenstemt met de gewijzigde tekst van het artikel. Ook kunnen er extra artikelen of artikelonderdelen zijn ingevoegd. Dan is de lijst met parlementaire documenten (met name de nota('s) van wijziging, met toelichting) bovenaan de wetspagina van belang (voorbeeld). Door de wettekst van het voorstel van wet te vergelijken met die van het gewijzigde voorstel van wet kan worden achterhaald of de wettekst tijdens de parlementaire behandeling al dan niet is gewijzigd. Overigens geven alle parlementaire documenten tezamen het meest complete beeld van een wet.
 
- Wijzigingsgeschiedenis nadere regelingen. Ook met de toelichting bij een nadere regeling kan het gebeuren dat deze op onderdelen niet meer overeenstemt met inmiddels gewijzigde artikelen. Op dezelfde wijze als met een wet kan dan de wijzigingsgeschiedenis bovenaan de pagina worden nagelopen (voorbeeld). Let wel, bijlagen bij een nadere regeling kunnen worden gewijzigd, maar de toelichting nooit.
 
- Tekstcorrectie. In tegenstelling tot de meeste andere uitgevers verbeteren wij door de wetgever gemaakte evidente schrijf-, interpunctie- en wetstechnische vormfouten. Daardoor wordt de tekst beter leesbaar en zal de lezer minder snel een misinterpretatie overkomen. Fouten waar wij niet volledig zeker van zijn en geconstateerde inhoudelijke fouten worden middels een redactionele noot verbeterd. Ook ongebruikelijke termen en afkortingen worden met een redactionele noot verklaard. Echter, indien raadpleging van de onbewerkte tekst van belang is, bevindt zich in de aanhef van wetten en inwerkingtredingsbesluiten of in het kopje bovenaan nadere regelingen altijd een link naar het oorspronkelijke, van overheidswege uitgegeven pdf-document, althans voor zover de regeling van na 1 januari 1995 dateert.
 
 
Kwaliteitswaarborg
 
- Actualiteit. De Staatsbladen, Staatscouranten en SZ-regelingen op deze site worden dagelijks bijgewerkt. Nieuwe en gewijzigde SZ-regelingen zijn altijd met ingang van de dag van inwerkingtreding te raadplegen. Bij hoge uitzondering kan dat één of enkele dagen later zijn, bijvoorbeeld als uitzonderlijk veel (wijzigings)regelingen die met ingang van 1 januari in werking treden pas in de laatste twee dagen van december door de overheid worden gepubliceerd. De niet-SZ-regelingen worden halfjaarlijks in de tweede helft van januari en juli geactualiseerd. Het SZ-regelingenbestand is altijd helemaal compleet: letterlijk alle vigerende SZ-regelingen staan op deze site.
 
- Betrouwbaarheid. Naast een dubbele controle van de consolideringswerkzaamheden worden de SZ-regelingen periodiek nogmaals gecontroleerd door vergelijking met de beste vakliteratuur. Omdat wij de ontdekte fouten in onze teksten verbeteren en die, meestal een veelvoud, in de gebruikte literatuur niet, kunnen onze teksten worden aangemerkt als de betrouwbaarste die er zijn. Maar mocht u desondanks toch een fout ontdekken, dan stellen wij het zeer op prijs als u dat laat weten aan ons. Overigens worden de niet-SZ-regelingen, die zijn overgenomen van de overheid, niet door ons gecontroleerd of gecorrigeerd.
 
 
Aansprakelijkheid en auteursrecht
 
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor mogelijke schade voortvloeiende uit informatie op deze website noch uit anderszins door ons verleende diensten. Niets van deze site mag op enigerlei wijze worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

 

 

Meest bekeken pagina's
Awb
Participatiewet
Wet WIA
Pensioenwet
Ziektewet
WW
Boek 7 BW
Wmo 2015
Zvw
Wfsv
Bijstandsnormen
Minimumloon
AOW-normen
Werkpleinen
Kredietbanken

Vergaderzaal Tweede Kamer

SZ-NIEUWS

TIP: De meest recente wijzigingswetten staan zowel onderaan de geschiedenisoverzichtspagina als onderaan de geschiedenispagina's van de SZ-wetten. Aanhangige wetsvoorstellen zijn te vinden in de rubriek Aanhangig.

Met ingang van 2 april 2020 is de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) in werking getreden. Lees meer.

Met ingang van 1 januari 2020 is de Wmo 2015 gewijzigd in verband met de bijdrage voor maatschappelijke ondersteuning en de beoordeling voor de verstrekking van de maatwerkvoorziening. Lees meer.

Met ingang van 1 januari 2020 is de IOW gewijzigd in verband met het verlengen van de werkingsduur van die wet en het verhogen van de toetredingsleeftijd. Lees meer.

Met ingang van 1 januari 2020 is de Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd in werking getreden. Lees meer.

Met ingang van 4 december 2019 zijn de Wfsv, ZW en Wtl gewijzigd omtrent de quotumheffing in verband met de activering daarvan. Lees meer.

Met ingang van 1 juli 2019 is de Wet centraliseren tolkvoorzieningen auditief beperkten leef- en werkdomein, luisterlijnen en vertrouwenswerk jeugd in werking getreden. Lees meer.

Met ingang van 1 juli 2019 is onder meer de Zvw gewijzigd in verband met de controle van de verzekeringsplicht en de verwerking van gepseudonimiseerde persoonsgegevens. Lees meer.

Met ingang van 9 maart 2019 zijn de Jw en de Wmo 2015 gewijzigd in verband met het handhaven van de mogelijkheid om gemeenten in uitzonderingsgevallen tot samenwerking te verplichten en in verband met het verminderen van uitvoeringslasten. Lees meer.

Met ingang van 1 januari 2019 is met de WIEG de Wazo gewijzigd inzake het geboorteverlof. Lees meer.

Met ingang van 1 januari 2019 is de Zvw gewijzigd in verband met het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering tot en met het jaar 2021. Lees meer.
 
Met ingang van 1 januari 2018 zijn de Zvw en Wmg gewijzigd in verband met grensoverschrijdende zorg. Lees meer.
 
Met ingang van 1 oktober 2017 kunnen uitkeringen worden beëindigd bij deelname aan een terroristische organisatie. Lees meer.
 
Met ingang van 1 augustus 2017 is de AOW gewijzigd om de alleenstaandennorm en de inkomensondersteuning te kunnen exporteren naar verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen woonachtig in niet-verdragslanden. Lees meer.
 
Met ingang van 1 april 2017 kunnen bepaalde groepen WW-ers wier recht op WW is ontstaan tussen 1 juli 2015 en 1 december 2016 een tegemoetkoming krijgen vanwege onbedoelde nadelige inkomensgevolgen door een wijziging met ingang van 1 juli 2015 van het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen. Lees meer.
 
Met ingang van 1 maart 2017, 12 juni 2017 en 1 september 2017 zijn Rv en de Awb gewijzigd in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht. Lees meer.
 
Met ingang van 1 maart 2017, 12 juni 2017 en 1 september 2017 is het Besluit digitalisering burgerlijk procesrecht en bestuursprocesrecht in werking getreden. Lees meer.
 
Met ingang van 1 januari 2017 onderscheidenlijk 1 februari 2017 zijn de PW, Wtl, Wfsv en Wajong gewijzigd in verband met stroomlijning van de loonkostensubsidie op grond van de PW. Lees meer.
 
Met ingang van 1 januari 2017 zijn de PW, Wfsv, Wtl en ZW gewijzigd in verband met het verplichten van beschut werk en met betrekking tot het quotum van arbeidsbeperkten en het openstellen van de Praktijkroute. Lees meer.
 
Met ingang van 1 januari 2017 zijn regels betreffende het Zvw-PGB in de Zvw opgenomen. Lees meer.
 
Met ingang van 1 januari 2017 is de overgang van een aantal taken van het Zorginstituut Nederland naar het CAK geregeld. Lees meer.
 
Met ingang van 1 januari 2017 zijn de SZ-wetten gewijzigd in verband met de regeling van de bestuurlijke boete. Lees meer.
 
Met ingang van 1 januari 2017 is in de Zvw de bekostiging van anonieme e-mental health en de anonieme financiering van zorg aan ernstig bedreigde cliënten geregeld. Lees meer.
 
Met ingang van 1 januari 2017 is de Wet verbetering hybride markt WGA in werking getreden. Lees meer.
 
Met ingang van 1 augustus 2016 zijn een aantal wijzigingen op het terrein van de hervorming van de langdurige zorg ingevoerd. Lees meer.
 
Met ingang van 1 juli 2016 is de Zvw gewijzigd bij de Wet verbetering wanbetalersmaatregelen. Lees meer.
 
Met ingang van 1 april 2016 is de Participatiewet gewijzigd bij de Wet vrijlating lijfrenteopbouw en inkomsten uit arbeid en bevordering vrijwillige voortzetting pensioenopbouw. Lees meer.
 
Met ingang van 1 januari 2016 is met betrekking tot de banenafspraak een gelijk speelveld gecreëerd tussen UWV en gemeenten. Lees meer.
 
Met ingang van 1 januari 2016 zijn met de Verzamelwet SZW 2016 vele wijzigingen betreffende de arbeidswetgeving, de socialezekerheidswetgeving en de wetgeving rondom de structuur van de uitvoerings-
organisatie werk en inkomen doorgevoerd. Lees meer.
 
Met ingang van 1 januari 2016 zijn met de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd maatregelen getroffen die het (door)werken na de AOW-gerechtigde leeftijd vergemakkelijken. Lees meer.
 
Met ingang van 1 januari 2016 is de Wet taaleis Participatiewet in werking getreden. Lees meer.
 
Met ingang van 1 juli 2015 is de Wet werk en zekerheid in werking getreden, met uitzondering van een aantal bepalingen die al in werking waren getreden dan wel later in werking zullen treden. Lees meer.
 
Met ingang van 19 juni 2015 is wettelijk geregeld dat de stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd met twee jaar wordt versneld. Lees meer.
 
Met ingang van 1 mei 2015 is de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten in werking getreden. De wet heeft ten doel het vrijwillig dan wel afgedwongen creëren door (overheids)werkgevers van 125.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Lees meer.
 
Met ingang van 1 februari 2015 is een inkomens-ondersteuning in de AOW opgenomen, onder gelijktijdige intrekking van de Wmkob. Lees meer.
 
Met ingang van 1 januari 2015 zijn de gebruiks-mogelijkheden van de Wazo en Waa inzake verlof en arbeidstijden vergroot. Lees meer.
 
Met ingang van 1 januari 2015 is de AWBZ vervangen door de Wet langdurige zorg. Lees meer.
 
Met ingang van 1 januari 2015 is de export van kinderbijslag en kindgebonden budget naar landen buiten de EU na een overgangsperiode van een halfjaar beëindigd. Lees meer.
 
Met ingang van 1 januari 2015 zijn met de Invoeringswet Participatiewet de Wwb, Wsw en Wet Wajong ingrijpend gewijzigd. Lees meer.
 
Met ingang van 1 januari 2015 is de Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten in werking getreden. Lees meer.
 
Met ingang van 17 december 2014 zijn terugwerkend tot en met 24 maart 2014 de voorwaarden voor de vrijwillige AOW-verzekering over een achterliggende periode gewijzigd. Lees meer.
 
Met ingang van 28 november 2014 is de tweewoningenregel in de AOW ingevoerd en vervalt in die wet de voorschotregeling. Lees meer.
 
Met ingang van 28 oktober 2014 is de Wet koopkrachttegemoetkoming lage inkomens in werking getreden, zodat huishoudens met een inkomen tot ten hoogste 110% van het sociaal minimum in 2014 een tegemoetkoming van €|100,-, €|90,- of €|70,- van de gemeente kunnen krijgen. Lees meer.
 
Met ingang van 19 juli 2014 onderscheidenlijk 1 januari 2015 is de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 in werking getreden. Deze nieuwe Wmo betekent voor gemeenten een uitbreiding van hun verantwoordelijkheden voor ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang. Lees meer.
 
Met ingang van 18 juli 2014, 1 januari 2015, 1 juli 2015 onderscheidenlijk 1 januari 2016 wordt met de Wet werk en zekerheid het ontslagrecht hervormd, de rechtspositie van flexwerkers verbeterd, de WW aangepast, de openstelling van de IOW verruimd en de toegang tot de Ioaw beperkt. Lees meer.
 
Met ingang van 16 juli 2014 is de Wet afschaffing diverse tegemoetkomingen zorgkosten in werking getreden. Lees meer.
 
Met ingang van 1 juli 2014 zijn enkele onderdelen van de Wet hervorming kindregelingen in werking getreden; de meeste overige onderdelen zijn met ingang van 1 januari 2015 in werking getreden. Het stelsel van elf kindregelingen is gereduceerd tot vier regelingen. Lees meer.
 
Met ingang van 1 april 2014 is het College voor zorgverzekeringen belast met taken en bevoegdheden op het gebied van de kwaliteit van de zorg, waarbij het College een nieuwe naam heeft gekregen: Zorginstituut Nederland. Lees meer.
 
Met ingang van 1 januari 2014 wordt socialezeker-heidsfraude effectiever aangepakt door uitbreiding van gegevensuitwisselingen. Lees meer.
 
Met ingang van 1 oktober 2013 en terugwerkend tot en met 1 januari 2013 kunnen personen met een VUT- of prepensioenuitkering e.d. die inkomensverlies lijden door de AOW-leeftijdsverhoging, onder voorwaarden aanspraak maken op een overbruggingsuitkering. Lees meer.
 
Met ingang van 1 juli 2013 zijn de Awb-bepalingen inzake het incidenteel hoger beroep en incidenteel beroep in cassatie in werking getreden. Lees meer.
 
Met ingang van 1 juli 2013 wordt de kinderbijslag niet verhoogd. Lees meer.
 
Met ingang van 1 juli 2013 is de Awb aangevuld met bepalingen over schadevergoeding bij onrechtmatige overheidsdaad; de bepalingen over nadeelcompensatie bij rechtmatige besluiten treden op een nader te bepalen tijdstip in werking. Lees meer.
 
Met ingang van 1 juni 2013 zijn er met het nieuwe Dagloonbesluit werknemersverzekeringen een aantal vereenvoudigingen in de dagloonvaststelling aangebracht. Lees meer.
 
Met ingang van 1 april resp. 1 juli 2013 wordt ingevolge de Wet vereenvoudiging regelingen SVB voor nieuwe gevallen niet langer het "AOW-kruimelpensioen" uitgekeerd en wordt de Anw-halfwezenuitkering geïntegreerd met de nabestaandenuitkering. Lees meer.

Met ingang van 1 januari 2013 zijn met de Wet aanpassing bestuursprocesrecht met name in de Awb enige onderdelen verbeterd en vereenvoudigd. Lees meer.
 
Met ingang van 1 januari 2013 is met de Wet vereenvoudiging regelingen UWV met name de uitvoering van de WW op een aantal punten vereenvoudigd. Lees meer.
 
Met ingang van 1 januari 2013 is geregeld dat het basiskinderbijslagbedrag alleen per 1 juli 2013 en 2014 wordt geïndexeerd. Lees meer.
 
Met ingang van 1 januari 2013 geldt een vermogens- inkomensbijtelling voor de vaststelling van de eigen bijdragen voor zorg of voorzieningen op grond van de ABWZ en Wmo. Lees meer.
 
Met ingang van 1 januari 2013 zijn met de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving zowel voor uitkeringsgerechtigden als voor werkgevers sancties drastisch verzwaard. Lees meer.
 
Met ingang van 1 januari 2013 wordt met de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters het langdurig ziekteverzuim in de ZW aangepakt. Lees meer.
 
Met ingang van 1 januari 2013 zijn de rechtsgevolgen van het niet aantonen van de leefsituatie na het aanbod van een huisbezoek verder geregeld. Lees meer.
 
Met ingang van 1 januari 2013 oefent de Minister van SZW ingevolge de Wet interbestuurlijk toezicht gemeentelijke inkomens- en werkvoorzieningen geen automatisch toezicht meer uit op budgetbesteding door gemeenten. Lees meer.
 
Met ingang van 1 januari 2013 is het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering verhoogd van €|220,- naar €|350,- per jaar en wordt de eigen bijdrage voor GGZ-behandeling verzacht. Lees meer.
 
Met ingang van 1 januari 2013 wordt de pensioen-leeftijd stapsgewijs verhoogd naar 67 jaar. Lees meer.
 
Met ingang van 1 januari 2013 kunnen werkgevers een bonus van €|7000,- per jaar krijgen voor het in dienst nemen van oudere uitkeringsgerechtigden en arbeidsgehandicapte werknemers. Lees meer.
 
Met ingang van 1 januari 2013 hebben huishoudens met een belastbaar vermogen vanaf €|80.000,- geen recht meer op zorgtoeslag. Lees meer.
 
Met ingang van 1 januari 2013 is met de Wet uniformering loonbegrip eenheid geschapen in de loonbegrippen voor de loonheffing. Lees meer.
 
Met ingang van 1 oktober 2012 is de Wmo gewijzigd ter bevordering van de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning en is de aanbesteding van huishoudelijke verzorging niet langer verplicht. Lees meer.
 
Met ingang van 1 september 2012 is de Wmo gewijzigd ter bevordering van de kwaliteit van de huishoudelijke verzorging en ter invoering van basis-tarieven voor de huishoudelijke verzorging. Lees meer.
 
Met ingang van 18 juli 2012 is de huishoudinko-menstoets in de bijstand met terugwerkende kracht afgeschaft. Lees meer.
 
Met ingang van 1 juli 2012 is de dienstverlening van het UWV ingeperkt, de RWI opgeheven en zijn het re-integratiebudget WW en de loonkostensubsidies beëindigd. Lees meer.
 
Met ingang van 1 juli 2012 wordt met de Wet woonlandbeginsel in de sociale zekerheid de hoogte van de kinderbijslag, Anw-uitkering en WGA-vervolguitkering en met ingang van 1 januari 2013 het kindgebonden budget afgestemd op het kostenniveau van het woonland. Lees meer.
 
Met ingang van 12 april 2012 is er een wettelijke regeling van het verbod op benadeling vanwege het geldend maken van het recht op ouderschapsverlof en een wettelijke regeling van het recht te verzoeken om aangepaste arbeidstijden of -patronen na afloop van het ouderschapsverlof. Lees meer.
 
Met ingang van 7 april 2012 zijn met de Wet AWBZ-zorg buitenland de voorwaarden voor aanspraken op langdurige zorg buiten Nederland en de financiering van die aanspraken geregeld. Lees meer.
 
Met ingang van 1 april 2012 is met de Wet wijziging ingangsdatum AOW-ouderdomspensioen de ingang van de AOW-uitkering verlegd naar de datum waarop belanghebbende 65 jaar wordt. Lees meer.
 
Terugwerkend tot en met 1 januari 2012 is op last van de rechtbank voor de voormalig Wwik-gerechtigden tot 1 juli 2012 in overgangsrecht voorzien. Lees meer.
 
Met ingang van 1 januari 2012 zijn de Wwb en WIJ samengevoegd, waarbij de wet op een aantal punten is aangescherpt en de nooit in werking getreden Wet Vazalo is ingetrokken. Lees meer.
 
Met ingang van 1 januari 2012 is de loonkosten-subsidie afgeschaft. Lees meer en meer.
 
Met ingang van 1 januari 2012 wordt voor de bijstandsregelingen, TW en Anw de dubbele heffingskorting in het referentieminimumloon in 20 jaar afgebouwd tot één keer de algemene heffingskorting. Lees meer.
 
Met ingang van 1 januari 2012 is het Spaarfonds AOW opgeheven. Lees meer.
 
Met ingang van 1 januari 2012 is het verplicht eigen risico ingevolge de Zorgverzekeringswet verhoogd van €|170,- naar €|220,-. Lees meer.
 
Met ingang van 1 januari 2012 is de Wwik ingetrokken, waarmee een einde is gekomen aan de uitzonderingspositie die kunstenaars binnen de sociale zekerheid bekleedden. Lees meer.
 
Met ingang van 1 januari 2012 is de socialeverzeke- ringsplicht voor personen die werkzaam zijn op het Nederlands deel van het continentaal plat uitgebreid. Lees meer.