Vrouwe Justitia

 

 

 

(Zie ook Wwb)


TIP: zoeken binnen deze pagina kan met Ctrl+F

 

Alfabetische trefwoordenlijstLJN AC0513 - aanvraag; schriftelijke bijstandsaanvraag namens aanvrager; vertegenwoordiger; schriftelijke machtiging [art. 67 Abw (= 43 Wwb)] [Onterecht niet in behandeling nemen van de namens de aanvrager ingediende bijstandsaanvraag wegens het ontbreken van een schriftelijke machtiging van hem, omdat hij psychisch en lichamelijk ernstig ziek was en met spoed opgenomen was, zodat in dit bijzondere geval, waarin de wil van de aanvrager om een bijstandsaanvraag in te dienen de gemeente bekend was en hij bovendien zelf de aanvraagformulieren had ondertekend, ook zonder machtiging sprake is van een rechtmatige aanvraag.]

LJN AP1140 - arbeidsongeschiktheid; arbeidsgehandicapte; onderzoek; keuring; advies; zorgvuldigheid; motivering; arbeidsverplichtingen; ontheffing; vrijstelling; maatregel; sanctie; registratie CWI; inschrijving [artt. 14, 107 en 113 Abw (= 18, 9 en 9 Wwb) / 21 IWwb / 3:2, 3:9 en 7:12 Awb] [Onzorgvuldige besluitvorming vanwege onzorgvuldig medisch onderzoek naar arbeidsongeschiktheid. Als arbeidsgehandicapte in de zin van de Wet Rea met volledige ontheffing van de arbeidsverplichtingen ex artikel 113 Abw is betrokkene onterecht een maatregel opgelegd wegens het niet geregistreerd zijn bij de CWI.]

LJN AD5103 - arbeidsverplichtingen; ontheffing; vrijstelling; afwijzing verzoek ontheffing; eerder besluit; feitelijke handeling; zelfstandig rechtsgevolg; niet tijdig genomen besluit op bezwaar; vergoeding griffierecht [artt. 70, 107 en 113 Abw (= –, 9 en 9 Wwb) / 1:3, 4:5, 4:6, 6:2, 8:1 en 8:74 Awb ] [Terechte niet-ontvankelijkverklaring beroep tegen het geschrift waarbij het verzoek om ontheffing van de arbeidsverplichtingen - onder verwijzing naar een eerder besluit waarbij die ontheffing reeds is verleend - wordt afgewezen, omdat dat geschrift geen appellabel besluit is aangezien het geen zelfstandig rechtsgevolg heeft. Voorts is de opgelegde verplichting tot het verlenen van medewerking aan een trajectplan, gelet op de ontheffing, niet rechtmatig. Het betaalde griffierecht voor het beroep tegen een niet tijdig genomen besluit op bezwaar dient wel te worden vergoed, omdat terecht is opgekomen tegen een op zichzelf onrechtmatig te achten besluit.]

LJN AA9801 - arbeidsverplichtingen; ontheffing; vrijstelling; medisch onderzoek; keuring; advies; verlies van procesbelang [art. 113 Abw (= 9 Wwb)] [Niet-ontvankelijkverklaring beroep wegens verlies van procesbelang, omdat de gemeente inmiddels aan het bezwaar is tegemoet gekomen door - naar aanleiding van medisch advies - betrokkene wederom volledig te ontheffen van de arbeidsverplichtingen.]

LJN AA9416 - arbeidsverplichtingen; ontheffing; vrijstelling; redenen van sociale aard; zorgtaak; kinderen; pleegzorg [artt. 107 en 113 Abw / (= 9 en 9 Wwb)] [Terechte oplegging arbeidsverplichtingen voor 20 uur per week, omdat de partner reeds volledig is ontheven van de arbeidsverplichtingen en de negen pleegkinderen, voor wier zorgbehoefte eiser gedeeltelijk ontheffing is verleend, overdags op school zitten. Het onbetaald blijven van deze vorm van pleegzorg dient niet op de Abw te worden afgewenteld.]

LJN AA3771 - bank- en giroafschriften; weigering inzage; beëindiging bijstand; schending inlichtingenverplichting; uitgaven; autokentekens; woonlasten; privacy; eerbiediging persoonlijke levenssfeer [artt. 65 en 69 Abw (= 17 en 54 Wwb) / 4 en 5 IHABW] [Terechte beëindiging bijstand wegens schending van de inlichtingenverplichting nu eiser weigert bank- en giroafschriften te overleggen waarop zijn uitgaven zichtbaar zijn, zulks in verband met onderzoek naar vier op zijn naam staande autokentekens en het niet kunnen aantonen van woonlasten.]

LJN AD3773 - bank- en giroafschriften; weigering inzage; onleesbaar maken uitgavenposten; afdekken; afschrijvingen; schending inlichtingenverplichting; opschorting bijstand; beëindiging; gegronde redenen [artt. 65, 66, 69 en 109 Abw (= 17, 53a, 54 en 57 Wwb) / 4 en 5 IHABW] [Onterechte opschorting en beëindiging bijstand wegens het onleesbaar maken van uitgavenposten op bank- en giroafschriften, omdat er i.c. geen gegronde redenen waren om inzicht te verkrijgen in het uitgavenpatroon van betrokkene.]

LJN AA3546 - belastingteruggave; terugvordering bijstand; algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan; reiskosten; sollicitatiekosten; verwervingskosten [artt. 47, 81 en 82 Abw (= 32, 58 en 58 Wwb) / XVI Wet BMT / 6:22 Awb] [Terechte terugvordering van bijstand wegens ontvangen belastingteruggave op grond van kosten die tot de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan behoren (reis- en sollicitatiekosten ter verkrijging van arbeid).]

LJN AA3443 - bezwaar; niet-ontvankelijk; eerder besluit op bezwaar; termijnoverschrijding [artt. 6:7, 6:10 en 7:11 Awb] [Terechte niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaar, niet wegens termijnoverschrijding, maar omdat reeds op het bezwaar was beslist.]

LJN AA3441 - bezwaar; niet-ontvankelijk; termijnoverschrijding; bezwaarschrift; niet tijdig; indienen; verzendtheorie; terpostbezorging [artt. 6:8, 6:9 en 7:12 Awb] [Onterechte niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaar, omdat het bezwaarschrift weliswaar niet tijdig is ontvangen, maar wel tijdig ter post is bezorgd.]

LJN AA8237 - bezwaar; niet-ontvankelijk; termijnoverschrijding; doorzendplicht; bezwaarschrift; verzet [artt. 6:15; 8:54 en 8:55 Awb] [Ten onrechte is het beroep kennelijk ongegrond verklaard wegens overschrijding van de bezwaartermijn, omdat de sociale dienst, daar zij onderdeel uitmaakt van B&W en aan haar de bevoegdheid is gemandateerd te beslissen op bijstandsaanvragen, het bezwaarschrift diende door te zenden aan B&W.]

LJN AE7594 - bezwaar; niet-ontvankelijk; vereisten bezwaarschrift; herstel verzuim [artt. 6:5 en 6:6 Awb] [Terechte niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaar, omdat niet uit het bezwaarschrift blijkt tegen welk besluit het bezwaar is gericht en evenmin wat de gronden van dat bezwaar zijn. Ook na een geboden hersteltermijn is betrokkene er niet in geslaagd de verzuimen te herstellen.]

LJN AF0888 - bezwaar; niet-ontvankelijk; verplichting tot onderwerping aan medische behandeling; rechtsgevolg; appellabel besluit [artt. 106, 107 en 113 Abw (= 55, 9 en 9 Wwb) / 1:3 en 6:3 Awb] [Onterechte niet-ontvankelijkverklaring bezwaar tegen de verplichting zich te onderwerpen aan een noodzakelijke behandeling van medische aard, omdat het opleggen van deze verplichting wél een appellabel besluit inhoudt, aangezien het ertoe strekt dat op betrokkene de rechtsplicht komt te rusten de verplichting na te leven en derhalve is gericht op rechtsgevolg.]

LJN AA9691 - bezwaar; niet-ontvankelijk; verschoonbare termijnoverschrijding; bezwaarschrift; niet tijdig; indienen; verzendtheorie; terpostbezorging; abnormaal gedrag bezorgdienst [artt. 6:9 en 7:3 Awb] [Onterechte niet-ontvankelijkverklaring bezwaar wegens termijnoverschrijding, omdat de overschrijding verschoonbaar is nu het aan de postbezorging is te wijten dat het bezwaarschrift niet tijdig is ontvangen. Met abnormaal gedrag van de bezorgdienst - het bezwaarschrift werd ten onrechte retour gezonden - hoefde eiseres geen rekening te houden.]

LJN AB1797 - bijstandsnorm; toepasselijke bijstandsnorm; onjuiste leeftijd; herziening bijstand; terugvordering; inschrijving in GBA; persoonsgegevens [artt. 69 en 81 Abw (= 54 en 58 Wwb)] [Terechte herziening en terugvordering van bijstand wegens toepassing van de onjuiste bijstandsnorm, omdat betrokkene niet in 1967, maar in 1978 is geboren en derhalve niet de norm voor een alleenstaande ouder van 21 jaar of ouder van toepassing is, maar die voor een alleenstaande ouder jonger dan 21 jaar. De gegevens in de GBA zijn niet zonder meer doorslaggevend.]

LJN AB0950 - bijzondere bijstand, aanschafkosten woonwagen en inrichtingskosten; geldlening; leenbijstand; niet-nakoming aflossingsverplichtingen; hoofdelijk medeschuldenaar; terugvordering; overeenkomst naar burgerlijk recht; civiel [artt. 4, 4a en 7a ABW (= 21 en 22 Abw) (= 51 en – Wwb) / 1:3, 8:71 en 8:72 Awb] [Onterechte terugvordering van de hoofdelijk medeschuldenaar, wegens niet-nakoming van de aflossingsverplichtingen, van leenbijstand voor de kosten van aanschaf en inrichting van een woonwagen, omdat, hoezeer ook door de gemeente aangegaan op grond van een bestuursrechtelijk besluit, elke geldlening een overeenkomst naar burgerlijk recht is en het bezwaar derhalve niet-ontvankelijk diende te worden verklaard.]

LJN AE3732 - bijzondere bijstand; aanvulling bijstand jongmeerderjarige naar 21-jarigennorm; noodzakelijke bestaanskosten; gemeentelijk beleid; belangenafweging [artt. 10, 29 en 39 Abw (= 12, 20 en 35 Wwb) / 3:4, 4:84 en 8:72 Awb] [Terechte afwijzing bijzondere bijstand ter verhoging naar de gehuwdennorm (beide echtgenoten 21 jaar of ouder) van het normbedrag voor gehuwden waarvan één echtgenoot 18, 19 of 20 jaar is en de andere echtgenoot 21 jaar of ouder, omdat er geen noodzaak was voor uitwonend zijn en het hebben van noodzakelijke bestaanskosten die hoger zijn dan de toepasselijke bijstandsnorm. Het gemeentelijk beleid ter zake is in strijd met de wet, daar het geen afweging van individuele belangen toelaat.]

LJN AE4212 - bijzondere bijstand; begrafeniskosten; erfgenaam; voorliggende voorziening; geen bijstand voor schulden [artt. 15, 17 en 39 Abw (= 13, 15 en 35 Wwb)] [Terechte afwijzing bijzondere bijstand voor de kosten van de begrafenis van de broer van betrokkene, omdat betrokkene geen erfgenaam is van zijn broer en de Wet op de lijkbezorging derhalve als voorliggende voorziening geldt. Bijzondere bijstand voor de aldus ontstane schuld is evenmin mogelijk, daar betrokkene voor- en nadien met zijn bijstandsuitkering over een inkomen beschikte dat toereikend was om in de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan te voorzien.]

LJN AD3836 - bijzondere bijstand, bewindvoeringskosten; bewindvoerder; beschikking kantonrechter [art. 18a Bln (= 39 Abw) (= 35 Wwb)] [Onterechte afwijzing bijzondere bijstand voor bewindvoeringskosten wegens het ontbreken van de noodzaak daartoe, omdat de gemeente gebonden is aan de beschikking van de kantonrechter, die de noodzaak tot financiële belangenbehartiging in de vorm van onderbewindstelling reeds heeft vastgesteld.]

LJN AE8232 - bijzondere bijstand; geldlening; hoogte aflossingsbedrag; verbod van reformatio in peius; beslagvrije voet [artt. 21, 32 en 39 Abw (= 51, 24 en 35 Wwb) / 6:18, 6:19 en 7:11 Awb] [Onterechte verhoging in bezwaar van het aflossingsbedrag van bijzondere bijstand in de vorm van een geldlening, omdat daarmee het verbod van reformatio in peius is geschonden. Voor de vaststelling van de beslagvrije voet is echter niet de toepasselijke bijstandsnorm (i.c. de alleenstaandeoudernorm), maar de leefvorm (i.c. samenwonende echtgenoten) bepalend.]

LJN AB0577 - bijzondere bijstand; huurkosten; gedetineerde; detentie; motivering [artt. 6, 9 en 39 Abw (= 5, 13 en 35 Wwb) / 7:3 en 7:12 Awb] [Terechte afwijzing bijzondere bijstand voor huurkosten, omdat betrokkene, die de huur van zijn woning moest opzeggen vanwege langdurige detentie, over de betreffende maand nog bijstand heeft ontvangen. Onterechte afwijzing van die bijzondere bijstand over de periode waarin geen bijstand meer is ontvangen, omdat niet voldoende is onderzocht of betrokkene in zijn specifieke situatie over voldoende middelen kon beschikken om de voor hem onvermijdelijke kosten te voldoen.]

LJN AD3427 - bijzondere bijstand; huurkosten; woonkostentoeslag; inkomsten uit vermogen; ontvangen aflossingsbedragen schuld; middelen; motivering [artt. 39, 40, 47 en 51 Abw (= 35, 35, 32 en 34 Wwb) / 7:12 Awb] [Onterechte afwijzing van bijzondere bijstand in de vorm van woonkostentoeslag wegens voldoende inkomsten, omdat de maandelijkse aflossing van een schuld aan betrokkene van vóór de bijstandsaanvang niet tot de middelen kan worden gerekend en geen inkomsten uit vermogen betreft.]

LJN AA8508 - bijzondere bijstand; inrichtingskosten; borgtocht; geldlening gemeentelijke kredietbank; kosten van rente en aflossing boven aflossingscapaciteit; noodzakelijke verhuizing; asielzoeker [artt. 6, 7 en 39 Abw (= 5, 11 en 35 Wwb) / 8:72 Awb] [Onterechte afwijzing van bijzondere bijstand in de vorm van borgtocht voor een geldlening van de gemeentelijke kredietbank ter financiering van inrichtingskosten alsmede onterechte afwijzing van bijzondere bijstand voor kosten van rente en aflossing van die geldlening voor zover deze kosten meer bedragen dan de aflossingscapaciteit. Criterium daarbij is de noodzaak - in het individuele geval van de betrokken asielzoekster - van de inrichtingskosten. Onderscheid naar categorie bijstandsaanvragers mag niet worden gemaakt; derhalve is het gemeentelijk beleid ter zake in strijd met de wet.]

LJN AF1409 - bijzondere bijstand; inrichtingskosten; opknapkosten; speelgoed; televisie; telefoon; bijstand om niet; individualisering; tweedehands goederen; noodzakelijke kosten [artt. 13 en 39 Abw (= 18 en 35 Wwb) / 6:19 Awb] [Juiste vaststelling van het bedrag aan bijzondere bijstand om niet voor kosten van speelgoed en van inrichting en opknappen van de nieuw betrokken woning (na echtscheiding), omdat geen sprake is van individuele omstandigheden op grond waarvan die kosten noodzakelijkerwijs hoger moesten zijn dan de in de werkinstructie vermelde richtbedragen, waarbij aangenomen dat voor een deel gebruikte goederen kunnen worden gekocht of overgenomen van de vorige bewoners. Terechte afwijzing van bijzondere bijstand voor kosten van een televisietoestel en telefoon, daar niet is aangetoond dat die kosten noodzakelijk zijn.]

LJN AD3420 - bijzondere bijstand; kosten aanhouden huurwoning tijdens detentie, gedetineerde; zeer dringende redenen [artt. 9 en 11 Abw (= 13 en 16 Wwb)] [Terechte afwijzing van bijzondere bijstand voor kosten van aanhouden huurwoning tijdens detentie, niet omdat niet tijdig een aanvraag is ingediend, maar omdat er geen sprake is van een acute noodsituatie.]

LJN AE3723 - bijzondere bijstand; kosten bankstel, strijkplank, strijkijzer, wasmachine en trapladder; gewijzigde feiten of omstandigheden tijdens bezwaarprocedure; zorgvuldigheid [artt. 18a Bln (= 39 Abw) (= 35 Wwb) / 3:2 en 7:11 Awb] [Onterechte afwijzing bijzondere bijstand voor kosten van een bankstel, strijkplank, strijkijzer, wasmachine en trapladder, omdat niet mag worden uitgegaan van de gewijzigde omstandigheden na het tijdstip van het primaire besluit, te weten dat betrokkene inmiddels weer bij zijn ex-echtgenote inwoont in een volledig ingerichte woning.

LJN AE8636 - bijzondere bijstand; kosten behandeling tandheelkundige stoorvelden; medische noodzaak; voorliggende voorziening; motivering [artt. 17 en 39 Abw (= 15 en 35 Wwb) / 7:12 en 8:72 Awb] [Terechte afwijzing bijzondere bijstand voor kosten van (een voorgenomen) behandeling van tandheelkundige stoorvelden, niet wegens een voorliggende voorziening (welke niet aanwezig is), maar omdat op grond van medisch onderzoek de noodzaak van de behandeling niet is komen vast te staan.]

LJN AD7103 - bijzondere bijstand; kosten curatele; curator; bijzondere omstandigheden; noodzakelijke kosten [artt. 39 en 40 Abw (= 35 en 35 Wwb)] [Onterechte afwijzing bijzondere bijstand voor kosten van curatele, omdat die kosten, nota bene door de gemeente en vervolgens de rechtbank aangemerkt als uit bijzondere omstandigheden voortvloeiende noodzakelijke kosten van het bestaan, niet uit de bijstandsnorm kunnen worden voldaan.]

LJN AE3799 - bijzondere bijstand; kosten diëtistenconsult; toegelaten instelling voor dieetadvisering [art. 39 Abw (= 35 Wwb)] [Terechte afwijzing bijzondere bijstand voor kosten diëtistenconsult, omdat geen gebruik wordt gemaakt van een toegelaten instelling voor dieetadvisering.]

LJN AA4268 - bijzondere bijstand; kosten duurzame gebruiksgoederen; geldlening; leenbijstand; kwijtschelding; gemeentelijk beleid; beleidsregel [artt. 21 Abw (= 51 Wwb) / 4:84 Awb] [Onterechte afwijzing van kwijtschelding van leenbijstand na drie jaren correcte aflossing, waarbij de gemeentelijke beleidsregel ter zake onjuist is uitgelegd.]

LJN AA6778 - bijzondere bijstand; kosten eigen bijdrage tandartskosten; tandprothese; aanvullende (tandarts)verzekering; voorliggende voorziening; schadevergoeding [artt. 14, 17 en 39 Abw (= 18, 15 en 35 Wwb) / 8:73 Awb] [Onterechte afwijzing bijzondere bijstand voor kosten van eigen bijdrage tandprothesekosten, omdat betrokkene vanwege haar hoge leeftijd geen adequate aanvullende (tandarts)verzekering meer kon afsluiten toen de Ziekenfondswet in 1997 in haar nadeel werd gewijzigd. Derhalve is er geen sprake van tekortschietend besef van verantwoordelijkheid voor de voorziening in het bestaan. Aan schadevergoeding dient aandacht te worden besteed bij de voorbereiding van het nieuwe besluit op bezwaar.]

LJN AA3716 - bijzondere bijstand; kosten griffierecht en eigen bijdrage rechtsbijstand; advocaat; toevoeging; Raad voor Rechtsbijstand; voorliggende voorziening [artt. 6, 17 en 39 Abw (= 5, 15 en 35 Wwb) / 3:2 en 7:12 Awb] [Onterechte afwijzing van bijzondere bijstand voor kosten van griffierecht en eigen bijdrage toegevoegd advocaat, ongeacht of sprake is van procederen tot vermindering van bijstandsafhankelijkheid of dat de kosten zouden behoren tot de (incidentele) algemene kosten van het bestaan. Het gemeentelijk beleid ter zake is dan ook onrechtmatig. De noodzaak van de (kosten van de) procedure is reeds getoetst door de Raad voor Rechtsbijstand en daaraan zijn B&W gebonden.]

LJN AA3611 - bijzondere bijstand; kosten kinderopvang; niet tijdig genomen besluit; vergoeding griffierecht [artt. 39 Abw (= 35 Wwb) / 1:3, 6:2, 7:10, 8:41 en 8:74 Awb] [Terechte afwijzing bijzondere bijstand voor kosten van kinderopvang, omdat de echtgenoot, ondanks zijn gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, het kind kan verzorgen bij afwezigheid van zijn echtgenote. Het beroep tegen een niet tijdig genomen besluit is niet-ontvankelijk, nu alsnog is beslist op de aanvraag; het betaalde griffierecht dient door de gemeente te worden vergoed.]

LJN AE6365 - bijzondere bijstand; kosten kleding en woninginrichting; brandschade; geen inboedelverzekering; geldlening; voorliggende voorziening; motivering [artt. 16, 17 en 39 Abw (= 14, 15 en 35 Wwb) / 7:12 en 8:72 Awb] [Terechte afwijzing bijzondere bijstand voor kosten van kleding en woninginrichting (ontstaan tengevolge van brand in de woning), niet omdat tekortschietend besef van verantwoordelijkheid voor de voorziening in het bestaan is betoond door geen inboedelverzekering af te sluiten en evenmin omdat een reeds afgesloten geldlening als voorliggende voorziening zou gelden, maar omdat de Abw bepaalt dat in ieder geval niet tot de noodzakelijke kosten van het bestaan worden gerekend kosten met betrekking tot geleden of toegebrachte schade.]

LJN AT0123 - bijzondere bijstand; kosten lekvrije stofzuiger; medische noodzaak; afwijzing herhaalde aanvraag; geen nieuwe feiten of omstandigheden [artt. 39 Abw (= 35 Wwb) / 4:6 Awb] [Terechte afwijzing herhaalde bijzonderebijstandsaanvraag voor kosten lekvrije stofzuiger, omdat geen nieuwe feiten of omstandigheden zijn aangevoerd.]

LJN AE3803 - bijzondere bijstand; kosten medicinale marihuana; weed; wiet; MS; advies neuroloog; voorliggende voorziening [artt. 17 en 39 Abw (= 15 en 35 Wwb)] [Terechte afwijzing bijzondere bijstand voor kosten van medicinale marihuana ten behoeve van betrokken MS-patiënt, omdat marihuana niet tot de geneesmiddelen behoort die op grond van het bij of krachtens de Zfw en de AWBZ bepaalde voor vergoeding in aanmerking komen. Het advies van de neuroloog doet daaraan niet af.]

LJN AA7188 - bijzondere bijstand; kosten ouderbijdrage; LBIO; kostenbesparing; voorliggende voorziening; zorgvuldigheid; motivering; versnelde behandeling [artt. 17 en 39 Abw (= 15 en 35 Wwb) / 3:2, 7:12 en 8:52 Awb] [Onterechte afwijzing van bijzondere bijstand voor kosten van ouderbijdrage (eigen bijdrage) in de kosten van verblijf van eiseresses zoon in een semi-residentiële inrichting. Aangezien de zoon geen maaltijden gebruikt in de inrichting is de gemeente ten onrechte uitgegaan van kostenbesparing.]

LJN AE9790 - bijzondere bijstand; kosten stofzuiger, gasfornuis en televisie; categoriale bijzondere bijstand; gemeentelijke beleidsregel; gelijkheidsbeginsel [artt. 39 Abw (= 35 Wwb) / 1 Gw] [Onterechte afwijzing (categoriale) bijzondere bijstand voor kosten van een stofzuiger, gasfornuis en televisie, omdat betrokkenen ten onrechte niet tot de doelgroepen van de gemeentelijke beleidsregel zijn gerekend nu het onderscheid naar leeftijd zoals dat in deze beleidsregel wordt gemaakt niet op redelijke en objectieve gronden berust. Zo zijn betrokkenen evenals de wél tot de doelgroepen behorende 65-plussers ontheven van de sollicitatieverplichting, waardoor zij niet door middel van betaalde arbeid een hoger inkomen zullen kunnen verwerven.]

LJN AA4131 - bijzondere bijstand; kosten studiebegeleiding kind; noodzakelijk; bijzonder; voorliggende voorziening; WTS; WTOS; tegemoetkoming [artt. 17 en 39 Abw (= 15 en 35 Wwb)] [Onterechte afwijzing bijzondere bijstand voor kosten studiebegeleiding van ten laste komend kind, omdat de kosten noodzakelijk en bijzonder zijn en de WTS geen toereikende voorliggende voorziening is.]

LJN AA4888 - bijzondere bijstand; kosten vloerbedekking; elektrische epilatie; meerkosten bril; koelkast; noodzakelijke kosten; voorliggende voorziening; berekening draagkracht; gemeentelijk beleid [artt. 6, 17, 39 en 40 Abw (= 5, 15, 35 en 35 Wwb)] [Terechte afwijzing bijzondere bijstand voor kosten van vloerbedekking, omdat de vloerbedekking nog in redelijke staat is. Onterechte afwijzing voor kosten van elektrische epilatie, omdat de term "tegemoetkoming" aangeeft dat de kosten niet geheel worden vergoed door het ziekenfonds, zodat deze voorliggende voorziening niet als toereikend kan worden geacht. Terechte afwijzing bijzondere bijstand voor de meerkosten van een bril, omdat, op grond van gemeentelijk beleid, de maximumvergoeding reeds is verleend. Onterechte afwijzing bijzondere bijstand voor de kosten van een koelkast, omdat de aanwezige draagkracht op een wijze in strijd met de wet is berekend.]

LJN AT0173 - bijzondere bijstand; kosten wasdroger; medische noodzaak; afwijzing herhaalde aanvraag; geen nieuwe feiten of omstandigheden; heroverweging [artt. 39 Abw (= 35 Wwb) / 4:6 Awb] [Terechte afwijzing herhaalde bijzonderebijstandsaanvraag voor kosten wasdroger, omdat geen nieuwe feiten of omstandigheden zijn aangevoerd. Heroverweging in volle omvang.]

LJN AE0174 - bijzondere bijstand; kosten wasmachine en koelkast; gemeentelijke beleidsregel duurzame gebruiksgoederen; gelijkheidsbeginsel; renteschadevergoeding [artt. 39 Abw (= 35 Wwb) / 1 Gw / 8:73 Awb] [Onterechte afwijzing bijzondere bijstand voor kosten van een wasmachine en koelkast, omdat betrokkene ten onrechte niet tot de doelgroepen van de gemeentelijke beleidsregel wordt gerekend nu het onderscheid naar leeftijd zoals dat in deze beleidsregel wordt gemaakt niet op redelijke en objectieve gronden berust.]

LJN AB1792 - bijzondere bijstand; maandlasten hypotheek; woonkostentoeslag; woonlasten; intrekking bijzondere bijstand; terugvordering; aanwending voor ander doel; besteding; hoofdelijke aansprakelijkheid; onverschuldigde betaling [artt. 6, 13, 39, 69, 81 en 84 Abw (= 5, 11, 35, 54, 58 en 59 Wwb)] [Terechte intrekking en terugvordering bijzondere bijstand wegens het niet aanwenden van de woonkostentoeslag (ƒ2579,74 per maand voor hypotheeklasten totdat de woning - binnen één jaar - zou zijn verkocht) voor het doel waarvoor deze was verleend. Zowel betrokkene als haar ex-partner zijn hoofdelijk aansprakelijk.]

LJN AF0905 - bijzondere bijstand; medicijnkosten; weigering overleggen originele nota's; privacy; niet behandelen aanvraag; inleveren originele nota's; fotokopieën [artt. 17, 39 en 68 (oud) Abw (= 15, 35 en – Wwb) / 4:5 en 8:72 Awb] [Terecht zijn aanvragen om bijzondere bijstand voor medicijnkosten niet in behandeling genomen, omdat betrokkene (uit privacyoverwegingen) weigert de voor de vaststelling van het recht op bijstand noodzakelijke originele nota's van de apotheek te overleggen waarop zichtbaar is om welke medicijnen het gaat. Ten onrechte wordt van hem verlangd dat hij de originele nota's (van andere kostenposten waarvoor hij tevens bijzondere bijstand heeft aangevraagd) inlevert ter bewaring in de administratie van de sociale dienst, omdat kan worden volstaan met de originele nota’s te laten tonen en daar vervolgens kopieën van te maken.]

LJN AA5397 - bijzondere bijstand; meerkosten bewindvoering; kosten fysiotherapie; draagkracht [artt. 39 en 40 Abw (= 35 en 35 Wwb)] [Terechte afwijzing bijzondere bijstand voor meerkosten van bewindvoering, omdat de juiste, in jurisprudentie geaccepteerde, berekeningswijze van bewindvoeringskosten is gevolgd. Terechte afwijzing bijzondere bijstand voor kosten van fysiotherapie vanwege in aanmerking te nemen draagkracht.]

LJN AD8232 - bijzondere bijstand; meerkosten curatorschap; bewindvoering; curatele [artt. 39 Abw (= 35 Wwb) / 1:386 BW ] [Onterechte afwijzing bijzondere bijstand voor meerkosten van curatorschap, omdat behoort te worden uitgegaan van het bedrag waarvoor de kantonrechter de curator heeft gemachtigd om bij betrokkene in rekening te brengen. ]

LJN AD3656 - bijzondere bijstand; meerkosten dieet; kosten ontstoring woning; magneetstaaf; polariseerder; voorliggende voorziening; limitatieve lijst [artt. 1a ABW en 18a Bln (= 17 en 39 Abw) (= 15 en 35 Wwb)] [Terechte afwijzing bijzondere bijstand voor extra meerkosten van een dieet, omdat de noodzaak van die kosten niet is aangetoond, en terechte afwijzing van bijzondere bijstand voor kosten van ontstoring van de woning, daar deze kosten buiten de werkingssfeer van de voorliggende voorziening zijn gelaten.]

LJN AE3724 - bijzondere bijstand; meerkosten dieet; normdieet; individualisering; zorgvuldigheid [artt. 39 Abw (= 35 Wwb) / 3:2 Awb] [Onjuiste wijze van vaststelling bedrag bijzondere bijstand voor meerkosten diëten, omdat niet dient te worden uitgegaan van de optelsom van normdiëten, maar van de kosten in het individuele geval.]

LJN AA6934 - bijzondere bijstand; niet-tijdige aanvraag; kosten curatorschap; geen terugwerkende kracht [art. 39 Abw (= 35 Wwb)] [Terechte afwijzing bijzondere bijstand voor kosten van curatorschap, omdat de aanvraag eerst is aangevraagd na afloop van de periode waarover de kosten zich uitstrekken. Bijstandverlening met terugwerkende kracht is niet toegestaan. Onbekendheid met het toepasselijk recht en gewekt vertrouwen doordat andere gemeenten wel bijzondere bijstand met terugwerkende kracht hebben verstrekt, doen daaraan niet af.]

LJN AD7123 - bijzondere bijstand; overbruggingsuitkering; geldlening; algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan; algemene bijstand; bijstand om niet; terugvordering; onjuiste overboeking [artt. 6, 19, 24 en 39 Abw (= 5, 48, 48 en 35 Wwb) / 8:72 Awb] [Onterechte verlening van bijstand in de vorm van bijzondere bijstand (geldlening) voor kosten van een overbruggingsuitkering, omdat sprake is van algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan waarvoor algemene bijstand om niet dient te worden verstrekt. De overbruggingsuitkering kan bij een daarover nog te nemen besluit worden teruggevorderd.]

LJN AF1186 - bijzondere bijstand; reiskosten naar psycholoog; beperking duur bijzondere bijstand; beperking behandelfrequentie; verplichting strekkende tot vermindering van bijstand; GGD-advies; verklaring behandelend medisch specialist [artt. 39 en 106 Abw (= 35 en 55 Wwb)] [Terechte beperking tot één jaar van het recht op bijzondere bijstand voor reiskosten naar de klinisch psycholoog in Amsterdam, terechte oplegging van de verplichting om binnen een redelijke termijn op zoek te gaan naar een vervangende voorziening voor de behandelingen binnen de gemeente Den Haag en terechte vaststelling van de behandelfrequentie op gemiddeld eens per maand. Het bestreden besluit is gebaseerd op deugdelijke GGD-adviezen, terwijl aan de verklaringen van de behandelend zenuwarts de nodige motivering ontbreekt.]

LJN AE4069 - bijzondere bijstand; reiskosten omgangsregeling; individualisering; zorgvuldigheid; motivering [artt. 39 Abw (= 35 Wwb) / 3:2 en 7:12 Awb] [Onterechte afwijzing bijzondere bijstand voor (relatief hoge) reiskosten in verband met een omgangsregeling, omdat niet in het individuele geval is beoordeeld hoe vaak betrokkene, afgezet tegen de noodzakelijk te achten bezoekfrequentie, de betreffende reis zou kunnen maken van het bedrag dat in de bijstandsnorm is vervat voor deelname aan het maatschappelijk verkeer.]

LJN AA3508 - bijzondere bijstand; reiskosten; voorliggende voorziening; basistoelage WTS; WTOS; inkomsten; alleenstaande; ten laste komend kind; garantietoeslag voormalig eenoudergezin; alleenstaande ouder [artt. 4, 9, 10, 17 en 48 Abw (= 4, 13, 12, 15 en 33 Wwb) / 3:2, 3:46 en 7:12 Awb] [Terechte afwijzing bijzondere bijstand voor reiskosten van een schoolgaand, inwonend, meerderjarig kind wegens voorliggende voorziening (WTS) nu de noodzaak van die kosten en van de bijzonderebijstandverlening niet is onderzocht? De WTS-basistoelage wordt terecht als zijnde inkomsten ingehouden op de gezinsbijstand, bestaande uit de alleenstaandennorm plus garantietoeslag voormalig eenoudergezin.]

LJN AB6634 - bijzondere bijstand; reparatiekosten televisietoestel; algemeen gebruikelijke kosten van het bestaan; noodzakelijke kosten; geldlening [artt. 21 en 39 Abw (= 51 en 35 Wwb)] [Terechte afwijzing bijzondere bijstand voor reparatiekosten van een televisietoestel, omdat dergelijke kosten niet tot de algemeen gebruikelijke kosten van het bestaan behoren en niet is aangetoond dat die kosten in dit geval noodzakelijk zijn. Ook een geldlening is om dezelfde redenen niet mogelijk.]

LJN AD7718 - bijzondere bijstand; studiekosten; reiskosten; los materiaal; terugbetaling bij voortijdige afbreking studie; vordering wettelijke rente; indirecte kosten; immateriële schade [artt. 18a Bln, 3 en 55 ABW (= 39, 78 (oud) en 106 Abw) (= 35, – en 55 Wwb) / 6:106 en 6:119 BW / 6:20, 8:72 en 8:73 Awb] [Onterecht opgelegde voorwaarde tot terugbetaling van bijzondere bijstand voor studiekosten indien de studie voortijdig wordt afgebroken, omdat aldus een grond tot terugvordering buiten de daartoe in de wet voorziene gevallen in het leven wordt geroepen. Terechte afwijzing bijzondere bijstand voor aanschafkosten van los materiaal (pennen, schriften e.d.), omdat geen bewijsstukken ter zake zijn overgelegd. Toewijzing van renteschade wegens te late besluitvorming; afwijzing van indirecte en immateriële schade.]

LJN AE8637 - bijzondere bijstand; tandarts kosten; twaalfdelige brug; voorliggende voorziening; onderzoek naar noodzaak; zeer dringende redenen [artt. 17 en 39 Abw (= 15 en 35 Wwb)] [Terechte afwijzing van bijzondere bijstand voor kosten van een twaalfdelige brug, omdat de Zfw als een toereikende en passende voorliggende voorziening is aan te merken. B&W kan niet worden tegengeworpen dat zij niet zelf een onderzoek hebben doen instellen naar de noodzakelijkheid van de kosten, daar niet is gebleken van zeer dringende redenen.]

LJN AE6409 - bijzondere bijstand; tegemoetkoming sociaal-culturele activiteiten en vervanging duurzame gebruiksgoederen; zelfstandige woonruimte; gelijkheidsbeginsel [artt. 39 Abw (n.v.t. op Wwb) / 1 Gw] [Terechte afwijzing bijzondere bijstand in de vorm van een tegemoetkoming voor sociaal-culturele activiteiten en vervanging van duurzame gebruiksgoederen, omdat betrokkene, aangezien zij bij haar ouders inwoont, niet over zelfstandige woonruimte beschikt als bedoeld in de gemeentelijke verordening.]

LJN AA5390 - bijzondere bijstand; vaste woonlasten tijdens detentie; gedetineerde; schulden; zeer dringende redenen [artt. 9, 11 en 39 Abw (= 13, 16 en 35 Wwb)] [Terechte afwijzing bijzondere bijstand voor vaste woonlasten tijdens (kortdurende) detentie, omdat de detentie ruim tevoren bekend was, zodat betrokkene, ondanks aflossingen op schulden, had kunnen reserveren. Er is geen sprake van zeer dringende redenen.]

LJN AA8962 - bijzondere bijstand; verhoging ex artikel 13 AAW/artikel 22 WAO; middelen; inkomsten; inkomensbestanddeel; draagkracht [artt. 39, 40, 43 en 47 Abw / (= 35, 35, 31 en 32 Wwb) / 22 WAO] [Terechte afwijzing bijzondere bijstand voor reis-, stageld-, verzekerings- en dieetkosten en meerkosten kledingslijtage, bewassing en deelname maatschappelijk verkeer, omdat over voldoende middelen wordt beschikt vanwege een ontvangen verhoging ex artikel 13 AAW/22 WAO voor kosten van oppassing en verzorging wegens hulpbehoevendheid. Die verhoging dient, ofschoon mogelijk sprake is van een omissie van de wetgever, tot de middelen te worden gerekend en leidt tot draagkracht voor zover daarmee de bijstandsnorm te boven wordt gegaan.]

LJN AE4985 - bijzondere bijstand; verhuis- en inrichtingskosten; voorwaarde tot inkomensbeheer; budgettering [artt. 39 en 106 Abw (= 35 en 55 Wwb)] [Onterechte oplegging voorwaarde tot inkomensbeheer bij bijzonderebijstandverlening voor verhuis- en inrichtingskosten, omdat die voorwaarde geen verband houdt met aard en doel van de eenmalig verleende bijzondere bijstand.]

LJN AA4022 - bijzondere bijstand; woonkostentoeslag; verhuisplicht; woonlasten boven maximumhuurgrens; eigen woning [art. 39 Abw (= 35 Wwb)] [Terechte afwijzing bijzondere bijstand in de vorm van woonkostentoeslag na eindiging van de (redelijke) overbruggingsperiode om te voldoen aan de verhuisplicht wegens woonlasten boven de maximumhuurgrens.]

LJN AA8926 - boete; sanctie; schending inlichtingenverplichting; niet verschijnen op heronderzoeksgesprek; bewijslast verzending en ontvangst oproeping; poststuk; beëindiging bijstand; terugvordering; niet-tijdig bezwaar [artt. 14a en 65 Abw (= – en 17 Wwb) / 8:72 Awb] [Onterecht opgelegde boete wegens tweemaal niet verschijnen op een heronderzoeksgesprek, omdat de gemeente niet kan bewijzen dat de twee oproepingen daadwerkelijk zijn verzonden en ontvangen, welke oproepingen betrokkene stelt niet te hebben ontvangen. De beëindiging en terugvordering van de bijstand kan niet meer ongedaan worden gemaakt, daar betrokkene tegen de betreffende besluiten geen bezwaar heeft gemaakt.]

LJN AE3802 - co-ouder; co-oudertoeslag; schending inlichtingenverplichting; herziening bijstand; feitelijke verblijfsituatie kinderen [artt. 13, 65 en 69 Abw (= 18, 17 en 54 Wwb) / 8:72 Awb] [Terechte herziening bijstand wegens schending van de inlichtingenverplichting, omdat betrokkene geen mededeling heeft gedaan van het geen invulling geven aan het afgesproken co-ouderschap, waardoor hij ten onrechte co-oudertoeslag heeft ontvangen.]

LJN AE4370 - detentie; beëindiging bijstand; bijzondere bijstand voor vaste woonlasten; zeer dringende redenen; gedetineerde [artt. 9, 11 en 39 Abw (= 13, 16 en 35 Wwb)] [Terechte beëindiging bijstand wegens detentie en terechte afwijzing bijzondere bijstand voor vaste woonlasten, omdat niet is komen vast te staan dat gedurende de periode van detentie de woonlasten voor rekening van betrokkene zijn gekomen.]

LJN AA6465 - eigen woning; tegeldemaking; bezwaring; vervangende huisvesting; krediethypotheek; zorgvuldigheidsbeginsel; evenredigheidsbeginsel; motiveringsbeginsel; vordering wettelijke rente [artt. 20 Abw (= 50 Wwb) / 3:2, 3:4 en 3:46 Awb] [Onterechte afwijzing van bijstand in de vorm van een krediethypotheek, omdat geen onderzoek is gedaan naar de mogelijkheden van (verdere) bezwaring van de woning dan wel vervangende huisvesting, beide tegen redelijke voorwaarden.]

LJN AB2485 - fase-indeling; fase 4; arbeidsverplichtingen; ontheffing; advies GGD; appellabel besluit [artt. 107 en 113 Abw (= 9 en 9 Wwb) / 1:3 en 8:72 Awb] [Terechte indeling in fase 4 en ontheffing van de arbeidsverplichtingen, met name omdat de GGD daartoe op goede gronden heeft geadviseerd. Fase-indeling en ontheffing van arbeidsverplichtingen betreffen appellabele besluiten.]

LJN AE6057 - gezamenlijke huishouding; samenwoning; beëindiging bijstand; terugvordering; eerdere gezamenlijke huishouding; huurder; wederzijdse zorg; motivering; renteschadevergoeding [artt. 3, 65 en 69 Abw (= 3, 17 en 54 Wwb) / 7:12 en 8:73 Awb] [Onterechte beëindiging en terugvordering bijstand wegens vermeende gezamenlijke huishouding, omdat het langer is geleden dan twee jaar dat betrokkene eerder met haar huidige huurder een gezamenlijke huishouding voerde en voorts in de periode in geding niet is gebleken van zorg dragen voor elkaar door middel van het leveren van een bijdrage in de kosten van de huishouding dan wel anderszins.]

LJN AE3721 - gezamenlijke huishouding; samenwoning; beëindiging bijstand; terugvordering; intrekking verklaring; ongeoorloofde druk sociale recherche; belanghebbende; grondslag uitspraak; omvang geschil; motivering; kosten getuige [artt. 5a ABW (= 3 Abw) (= 3 Wwb) / 65, 69 en 81 Abw (= 17, 54 en 58 Wwb) / 1:2, 7:12, 8:69, 8:72 en 8:75 Awb] [Onterechte terugvordering bijstand wegens (verzwegen) gezamenlijke huishouding voor zover het betreft de ingangsdatum, omdat die (eerdere) ingangsdatum onvoldoende aannemelijk is geworden. In het algemeen mag van de juistheid van een tegenover een opsporingsambtenaar afgelegde en ondertekende verklaring worden uitgegaan en komt aan het intrekken daarvan, of het achteraf ontkennen van het verklaarde, weinig of geen betekenis toe. De rechtbank is buiten de omvang van het aan haar voorgelegde geschil getreden door de wijze van effectuering van de terugvordering in haar oordeel te betrekken.]

LJN AD7128 - gezamenlijke huishouding; samenwoning; beëindiging bijstand; wooneenheden in barak; voorwaarden zelfstandige woning; hoofdverblijf; motivering [artt. 3 Abw (= 3 Wwb) / 7:12 Awb] [Onterechte aanmerking als gezamenlijke huishouding en beëindiging bijstand, omdat de afzonderlijke wooneenheden in de barak zodanig zijn ingedeeld dat sprake is van zelfstandige woningen waarin betrokkenen ieder hun eigen hoofdverblijf hebben. Het is onvoldoende aannemelijk gemaakt dat betrokkenen een zodanig gebruik van hun woningen maken dat zij de facto samenwonen.]

LJN AE3698 - gezamenlijke huishouding; samenwoning; broers en zussen; wederzijdse zorg; onderhoudsplicht; herzieningsverzoek; revisie; motivering [artt. 3 Abw (= 3 Wwb) / 7:12 Awb] [Onterechte afwijzing herzieningsverzoek om de aanmerking als gezamenlijke huishouding ongedaan te maken, omdat sprake is van evident onjuiste besluiten nu niet is gesteld of gebleken dat betrokkene en haar broer ten opzichte van elkaar, in vergelijking met de twee andere broers die met hen samenwonen, blijk geven van een bijzondere mate van zorg. Onterechte beëindiging bijstand wegens voldoende inkomsten van de broer, omdat sprake is van woningdeling en niet van gezamenlijke huishouding, welke enkel kan bestaan tussen twee personen.]

LJN AA3943 - gezamenlijke huishouding; samenwoning; ex-echtgenoot; opschorting bijstand; beëindiging; herhaalde aanvraag; nieuwe feiten of omstandigheden; getuigenverklaring; hoorzitting; horen; sociale recherche [artt. 5a ABW (= 3 Abw) (= 3 Wwb) / 4 en 5 IHABW / 3:2, 4:6, 7:2, 7:12 en 8:72 Awb] [Onterechte afwijzing herhaalde bijstandsaanvragen op de grond dat van geen nieuwe feiten of omstandigheden zou zijn gebleken ter zake van vermeende gezamenlijke huishouding met de ex-echtgenoot, zonder dat daarnaar na het opschortingsbesluit onderzoek is gedaan. Eiseres is ten onrechte niet gehoord. Het na het beëindigingsbesluit en vóór het besluit op bezwaar verrichte onderzoek (op basis van onderzoek door de sociale recherche) is onzorgvuldig.]

LJN AB0237 - gezamenlijke huishouding; samenwoning; inkomsten; terugvordering bijstand; schending inlichtingenverplichting; hoofdelijke aansprakelijkheid; bijstandsnorm; vermogensgrens; driepersoonshuishouden; zorgvuldigheid; motivering [artt. 3, 30, 54, 65, 69, 78, 81 en 84 Abw (= 3, 21, 34, 17, 54, 58, 58 en 59 Wwb) / 3:2 en 7:12 Awb] [Terechte terugvordering van bijstand wegens (verzwegen) gezamenlijke huishouding met twee anderen en (verzwegen) inkomsten, waarbij eiser tevens hoofdelijk aansprakelijk is gesteld voor de terugbetaling van het van één van de twee anderen teruggevorderde bedrag aan bijstand. Onterechte terugvordering vanwege dezelfde feiten over een periode daarvoor, omdat verzuimd is te beoordelen of recht bestaat op aanvullende bijstand voor het driepersoonshuishouden, tot een bedrag van 3 x 50% van de gehuwdennorm, rekening houdende met 3 x 50% van het vrij te laten vermogen geldend voor gehuwden.]

LJN AT0236 - gezamenlijke huishouding; samenwoning; onderhoudsplichtige; beëindiging bijstand; herhaalde aanvraag; nieuwe feiten of omstandigheden; duurzaam gescheiden; fraude [art. 3 Abw (= 3 Wwb)] [Terechte beëindiging van de bijstand wegens (verzwegen) gezamenlijke huishouding en voldoende middelen. Onterechte afwijzing van bijstand na verbreking van de samenwoning.]

LJN AA5738 - gezamenlijke huishouding; samenwoning; onderhoudsplichtige; beëindiging bijstand; intrekking; terugvordering; wederzijdse zorg; en/of-rekening; financiële verstrengeling; fraude [artt. 3, 65, 69 en 81 Abw (= 3, 17, 54 en 58 Wwb) / XVI Wet BMT / 8:72 Awb] [Terechte beëindiging en terugvordering bijstand wegens (verzwegen) gezamenlijke huishouding met een onderhoudsplichtige, gelet op de wederzijdse verzorging en de financiële verstrengeling. Ondanks een onjuiste wettelijke grondslag worden de rechtsgevolgen van de bestreden besluiten in stand gelaten.]

LJN AF1081 - gezamenlijke huishouding; samenwoning; onderhoudsplichtige; beëindiging bijstand; wederzijdse zorg; financiële verstrengeling; intrekking verklaring; sociale recherche [art. 3 Abw (= 3 Wwb)] [Terechte beëindiging bijstand wegens (verzwegen) gezamenlijke huishouding, omdat (onder meer) sprake is van wederzijdse verzorging en financiële verstrengeling en het inkomen meer bedraagt dan de gehuwdennorm. Indien later van een afgelegde verklaring wordt teruggekomen, mag van de juistheid van de aanvankelijk tegenover een sociaal rechercheur afgelegde en ondertekende verklaring worden uitgegaan, tenzij is gebleken dat die verklaring niet in vrijheid is afgelegd, waarvan i.c. geen sprake is.]

LJN AA4808 - gezamenlijke huishouding; samenwoning; onderhoudsplichtige ex-echtgenoot; beëindiging bijstand; terugvordering; inlichtingenverplichting; hoofdverblijf; zorg voor gehandicapte kinderen; observaties sociale recherche; fraude; privacy; eerbiediging persoonlijke levenssfeer [artt. 3, 65, 69, 81 en 90 Abw (= 3, 17, 54, 58 en 58 Wwb) / 10 Gw] [Terechte beëindiging en terugvordering van bijstand wegens gezamenlijke huishouding met een onderhoudsplichtige ex-echtgenoot, aangezien deze meer dan de helft van de dagen per week (ter verzorging van twee gehandicapte kinderen) in de woning verbleef en aldus daar zijn (feitelijk) hoofdverblijf had. Met de vele observaties door de sociale recherche is het privacyrecht niet geschonden. De bestuursrechter heeft een eigen verantwoordelijkheid, die afwijkt van die van de politierechter.]

LJN AE0165 - gezamenlijke huishouding; samenwoning; onderhoudsplichtige; schending inlichtingenverplichting; beëindiging bijstand; gezamenlijk hoofdverblijf; erkenning kind; eigen toegang; onderhuurder; onweerlegbaar rechtsvermoeden; EVRM; equality of arms [artt. 3, 65 en 69 Abw (= 3, 17 en 54 Wwb)] [Terechte beëindiging bijstand wegens gezamenlijke huishouding met een onderhoudsplichtige, omdat met name het gezamenlijk hoofdverblijf in dezelfde woning, het ontbreken van een eigen toegang zonder daarbij vertrekken te hoeven passeren waarover anderen als huurder of eigenaar zeggenschap hebben en de (verzwegen) erkenning door betrokkene van het kind van zijn "verhuurster" een onweerlegbaar rechtsvermoeden opleveren van gezamenlijke huishouding, zonder dat daarbij het beginsel van equality of arms uit het EVRM is geschonden.]

LJN AT0237 - gezamenlijke huishouding; samenwoning; onderhoudsplichtige; schending inlichtingenverplichting; beëindiging bijstand; intrekking; terugvordering; duurzaam gescheiden; fraude [artt. 3, 65, 69 en 81 Abw (= 3, 17, 54 en 58 Wwb)] [Terechte beëindiging, intrekking en terugvordering van de bijstand wegens (verzwegen) gezamenlijke huishouding met een onderhoudsplichtige.]

LJN AA4072 - gezamenlijke huishouding; samenwoning; onderhoudsplichtige; terugvordering; herstel gebreken; mandaat; fraude [artt. 5a, 30 en 57 ABW (= 3, 65 en 81 Abw) (= 3, 17 en 58 Wwb) / XVI Wet BMT] [Terechte afwijzing verzoeken voorlopige voorziening, omdat terecht bijstand is teruggevorderd wegens (verzwegen) gezamenlijke huishouding met een onderhoudsplichtige. In de bezwaarprocedure zullen de aan de primaire besluiten klevende gebreken worden hersteld.]

LJN AA3687 - gezamenlijke huishouding; samenwoning; onderhuurder; ex-partner; schending inlichtingenverplichting; opschorting bijstand; beëindiging; terugvordering; fraude; niet tijdig genomen besluit; versnelde behandeling; gewone behandeling; vergoeding griffierecht [artt. 3, 65, 69, 78, 81 en 138 Abw (= 3, 17, 54, 58, 58 en 79 Wwb) / 6:2, 8:41, 8:52, 8:53, 8:74 en 8:75 Awb] [Terechte opschorting, beëindiging en terugvordering bijstand wegens gezamenlijke huishouding met een onderhoudsplichtige. Dat belanghebbende en de onderhuurder eerder voor de verlening van bijstand als gehuwden zijn aangemerkt, levert een onweerlegbaar rechtsvermoeden van gezamenlijke huishouding op. Het beroep tegen een niet tijdig genomen besluit is niet-ontvankelijk, nu alsnog is beslist op het bezwaar; het betaalde griffierecht dient door de gemeente te worden vergoed.]

LJN AE4247 - gezamenlijke huishouding; samenwoning; schending inlichtingenverplichting; beëindiging bijstand; terugvordering; hoofdverblijf in dezelfde woning; scheiding van tafel en bed; zwerver; motivering [artt. 3, 65, 69 en 81 Abw (= 3, 17, 54 en 58 Wwb) / 3:46 en 6:22 Awb] [Onterechte beëindiging en terugvordering bijstand wegens vermeende gezamenlijke huidhouding, omdat uit het geheel van feiten en omstandigheden niet is af te leiden dat betrokkene en haar partner, van wie zij van tafel en bed is gescheiden en die een zwervend bestaan leidt, hun hoofdverblijf in dezelfde woning hebben gehad.]

LJN AD5912 - gezamenlijke huishouding; samenwoning; schending inlichtingenverplichting; beëindiging bijstand; terugvordering; intrekking verklaring; motivering; rechtsbijstandskosten bezwaar [artt. 3, 69 en 81 Abw) (= 3, 54 en 58 Wwb) / 7:12 en 8:73 Awb] [Onterechte beëindiging en terugvordering bijstand wegens (vermeende) gezamenlijke huishouding, omdat de tegenover de sociale recherche afgelegde (en later ingetrokken) verklaringen van betrokkenen geen stand kunnen houden nu uit een veelheid van feiten en omstandigheden blijkt dat die verklaringen niet de waarheid bevatten. Vergoeding van rechtsbijstandskosten in de bezwaarfase wordt afgewezen, daar geen sprake is van tegen beter weten in onrechtmatig genomen primaire besluiten.]

LJN AA8680 - gezamenlijke huishouding; samenwoning; schending inlichtingenverplichting; financiële verstrengeling; wederzijdse verzorging; geen overeenkomst als onderhuurder; onbevoegdelijk genomen besluit op bezwaar [artt. 3 en 65 Abw (= 3 en 17 Wwb) / 4 en 5 IHABW / 8:26 en 8:72 Awb] [Terechte beëindiging bijstand wegens gezamenlijke huishouding, omdat financiële verstrengeling en wederzijdse verzorging zijn aangetoond en er bovendien geen overeenkomst als onderhuurster is overgelegd, noch gegevens zijn verstrekt inzake inkomen en vermogen van de huisgenoot. Het besluit op bezwaar is echter onbevoegdelijk genomen, daar de bevoegdheid tot het nemen van een besluit op bezwaar is overgedragen aan een ander bestuursorgaan dan het bestuursorgaan namens hetwelk het primaire besluit is genomen.]

LJN AE1085 - gezamenlijke huishouding; samenwoning; schending inlichtingenverplichting; gedeeltelijke beëindiging bijstand; terugvordering; hoofdelijk aansprakelijke; anonieme tip; toezending op de zaak betrekking hebbende stukken [artt. 3, 65, 69, 81 en 84 Abw (= 3, 17, 54, 58 en 59 Wwb) / 6:17 en 7:4 Awb] [Onterechte gedeeltelijke beëindiging en terugvordering bijstand over het eerste halfjaar wegens gezamenlijke huishouding, omdat het enkele feit van een gezamenlijk afgesloten reisverzekering onvoldoende is om een gezamenlijke huishouding aan te nemen en het niet voldoen aan de inlichtingenverplichting niet inhoudt dat het de gemeente vrijstaat een willekeurige datum aan te nemen als ingangsdatum van de samenwoning. Voorts onterechte terugvordering op de partner van alleenstaandeouderbijstand verleend vóór 31 december 1998, omdat toen artikel 84, tweede lid, Abw nog niet was aangepast. Het niet toezenden van het volledige dossier aan eisers gemachtigde is niet in strijd met de wet.]

LJN AD5366 - gezamenlijke huishouding; samenwoning; schending inlichtingenverplichting; terugvordering; hoofdelijke aansprakelijkheid; onderhoudsplichtige; ondertekening verklaring; intrekking verklaring; bewijslastverdeling; motivering; betalingsregeling; Hoge Raad [artt. 5a, 59a en 64 ABW (= 3, 84 en 95 Abw) (= 3, 59 en – Wwb)] [Onterechte terugvordering van de bijstandsgerechtigde en de hoofdelijk aansprakelijke onderhoudsplichtige wegens (verzwegen) gezamenlijke huishouding, omdat de rechtbank, nu zij dit tot een belangrijk onderdeel van haar bewijsconstructie heeft gemaakt, ten onrechte heeft aangenomen dat de (later ingetrokken) verklaringen van de bijstandsgerechtigde door haar zijn ondertekend. De rechtbank heeft verzuimd een betalingsregeling vast te stellen en is ten onrechte uitgegaan van onderzoek door de sociale recherche in plaats van een ambtenaar van de sociale dienst. Het geding wordt verwezen naar het hof.]

LJN AB1019 - gezamenlijke huishouding; samenwoning; schending inlichtingenverplichting; terugvordering van hoofdelijk aansprakelijke; woonplaats; bevoegde gemeente [artt. 14 en 59a ABW (= 63 en 84 Abw) (= 40 en 59 Wwb) / 8:72 Awb] [Onterechte terugvordering van hoofdelijk aansprakelijk gestelde eiseres, omdat betrokkene waarmee eiseres een gezamenlijke huishouding zou hebben gevoerd in het geheel geen recht had op bijstand jegens verweerders gemeente aangezien hij in een andere gemeente woonplaats had.]

LJN AE6090 - gezamenlijke huishouding; samenwoning; terugvordering; hoofdelijk aansprakelijke; onderhoudsplichtige; rechtsbevoegdheid; EVRM; ontvankelijkheid bezwaar [artt. 3 en 84 Abw (= 3 en 59 Wwb) / 7:11 Awb] [Onterechte niet-ontvankelijkverklaring bezwaar tegen het terugvorderingsbesluit gericht aan betrokkene als hoofdelijk aansprakelijke voor aan zijn echtgenote (van wie hij in de periode in geding gescheiden leefde) ten onrechte verleende bijstand wegens (vermeende) gezamenlijke huishouding met hem als onderhoudsplichtige, omdat hij, overeenkomstig het EVRM, wél rechtsbevoegd is de terugvordering te bestrijden. Hoofdelijkaansprakelijkstelling is eerst mogelijk met ingang van 31 december 1998, de datum van wijziging van artikel 84 Abw ter zake.]

LJN AB2488 - gezamenlijke huishouding; samenwoning; terugvordering van hoofdelijk aansprakelijke; belanghebbende; subject van bijstandverlening; alleenstaande ouder; verletkosten; kosten meebrengen getuige [artt. 5a, 55 en 59a ABW (= 3, 78 en 84 Abw) (= 3, 58 en 59 Wwb) / 1:2, 8:72 en 8:75 Awb] [Onterechte hoofdelijkaansprakelijkstelling en terugvordering van bijstand wegens gezamenlijke huishouding, omdat betrokkene geen subject van bijstandverlening was en derhalve geen belanghebbende, aangezien zijn bijstandsgerechtigde partner (van wie wel terecht wordt teruggevorderd) een alleenstaandeouderuitkering genoot.]

LJN AA6362 - gezamenlijke huishouding; samenwoning; terugvordering van hoofdelijk aansprakelijke; onderhoudsplichtige; gezinsbijstand alleenstaande ouder [artt. 84 Abw (= 59 Wwb) / 8:72 Awb] [Onterechte terugvordering van de vermeende hoofdelijk aansprakelijke onderhoudsplichtige waarmee een bijstandsgerechtigde een (verzwegen) gezamenlijke huishouding heeft gevoerd. Omdat de bijstand - vóór de wijziging van 31 december 1998 van artikel 84, tweede lid, Abw - als gezinsbijstand (alleenstaandeouderuitkering) is verleend, is er geen wettelijke grondslag voor terugvordering.]

LJN AA3498 - gezamenlijke huishouding; samenwoning; woningdeling; ongehuwden ABW [art. 5a ABW (= 3 Abw) (= 3 Wwb)] [Ten onrechte is (ten tijde van de ABW) woningdeling aangemerkt als gezamenlijke huishouding van twee ongehuwde personen, terwijl belanghebbende nog gehuwd was met een derde.]

LJN AB1806 - grondslag; nettogrondslag; bijstandsnorm; aanvullende bijstand; leenbijstand; geldlening; belastingmaatregel; Pemba; buitengewone lasten; eerste uitkeringsspecificatie als appellabel besluit; doorzending beroepschrift aan bevoegde orgaan [artt. 5 en 60 Ioaw / 24 Abw (= 48 Wwb) / 1:3, 6:15 en 8:72 Awb] [Niet-ontvankelijkverklaring beroep tegen de afwijzing van aanvullende bijstand om niet op de Ioaw-uitkering (nodig vanwege een inkomensval veroorzaakt door een belastingmaatregel als gevolg van de invoering van de Pemba), omdat eerst bezwaar diende te worden gemaakt; de rechtbank zendt het beroepschrift door aan verweerder. Het bezwaar tegen de vaststelling van de hoogte van de Ioaw-uitkering verklaart de rechtbank alsnog niet-ontvankelijk, omdat niet tijdig bezwaar is gemaakt tegen de eerste uitkeringsspecificatie waarop de lagere uitkering stond vermeld. Voor het overige is terecht ter aanvulling van het inkomen tot de bijstandsnorm leenbijstand verstrekt in plaats van bijstand om niet en wordt betrokkene niet tekort gedaan nu zijn inkomen na (gedeeltelijke) verrekening van de belastingteruggave met de leenbijstand nooit onder de bijstandsnorm kan uitkomen.]

LJN AA3555 - herzieningsverzoek; revisie; beëindigingsbesluit; strafrechtelijke vrijspraak; nieuwe feiten of omstandigheden [artt. 69 Abw (= 54 Wwb) / 8:86 en 8:88 Awb] [Terechte afwijzing verzoek tot herziening beëindigingsbesluit, omdat geen sprake is van nieuwe (bestuursrechtelijke) feiten of omstandigheden, i.c. de strafrechtelijke vrijspraak van uitkeringsfraude. Strafrecht stelt hogere eisen aan het bewijs dan bestuursrecht. In het bestuursrecht is voldoende dat de aan een besluit van een bestuursorgaan ten grondslag gelegde feiten genoegzaam aannemelijk zijn gemaakt.]

LJN AT0309 - herzieningsverzoek; revisie; uitspraken hoger beroep; nieuwe feiten of omstandigheden [artt. 39 Abw (= 35 Wwb) / 8:88 Awb] [Terechte afwijzing verzoek om herziening uitspraken hoger beroep, omdat geen sprake is van nieuwe feiten of omstandigheden.]

LJN AE5639 - hoger beroep; niet-ontvankelijk; overschrijding indieningstermijn; mandaat [artt. 120 Abw (= – Wwb) / 6:7 Awb] [Niet-ontvankelijkverklaring hoger beroep van B&W, omdat zij weliswaar een besluit tot het instellen van hoger beroep hebben genomen, doch eerst na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.]

LJN AE0154 - hoofdverblijf; adres; schending inlichtingenverplichting; beëindiging bijstand; hersteltermijn; incassokosten; acute financiële noodsituatie; voorschotten [artt. 65 en 69 Abw (= 17 en 54 Wwb)] [Terechte beëindiging bijstand, omdat betrokkene niet woont op het opgegeven adres en hij weigerde zijn werkelijke verblijfplaats mede te delen; een hersteltermijn behoefde niet te worden geboden. Dreigende incassokosten leiden niet tot een acute financiële noodsituatie en bovendien is een nieuwe bijstandsaanvraag ingediend waarbij voorschotten zijn verstrekt.]

LJN AA4129 - inkomsten achteraf; ziekengeld; terugvordering; terugvorderingstermijn [artt. 1, 58 en 61d ABW (= 7, 82 en – Abw) (= 11, 58 en – Wwb) / XVI Wet BMT] [Terechte terugvordering (eerst na 2,5 jaar, doch binnen de destijds geldende vijfjarentermijn) van bijstand wegens nabetaald ziekengeld.]

LJN AE6820 - inkomsten; bijstand van Nederland uitgezette inwonende ouder; schending inlichtingenverplichting; terugvordering [artt. 42, 69 en 81 Abw (= 31, 54 en 58 Wwb) / 8:72 Awb] [Terechte terugvordering van betrokkene en zijn echtgenote van aan zijn inwonende moeder doorbetaalde bijstand terwijl zij, zonder dat betrokkene dat heeft gemeld, door de vreemdelingendienst Nederland was uitgezet, omdat betrokkene door geldopnames van zijn moeders bankrekening daadwerkelijk over die middelen heeft beschikt.]

LJN AA3468 - inkomsten; dividenduitkering; dividendbelasting, opbrengst uit vermogen; immateriële schadevergoeding; vergoeding renteschade; vordering wettelijke rente [artt. 13, 42, 43 en 45 Abw (= 18, 31, 31 en 31 Wwb) / 8:73 Awb] [Terechte aanmerking van dividenduitkering als inkomsten, maar eerst na aftrek van dividendbelasting. Afwijzing vergoeding renteschade.]

LJN AA4624 - inkomsten; fictief inkomen; beëindiging bijstand; onbetaalde arbeid; vrijwilligerswerk; ideële stichting [artt. 42 en 47 Abw (= 31 en 32 Wwb)] [Terechte beëindiging bijstand wegens het (als voorzitter van een ideële stichting voor hulp aan dak- en thuislozen) onbetaald, voltijds verrichten van productieve arbeid die in het maatschappelijk verkeer een economische waarde vertegenwoordigt (fictief inkomen).]

LJN AA6711 - inkomsten; fictief inkomen; zwartwerk; schending inlichtingenverplichting; herziening bijstand; terugvordering; gebruikelijke vakantieduur; zesmaandenjurisprudentie; dringende redenen; contra-legemcriterium; motiveringsbeginsel; anonieme tip; fraude [artt. 65, 69, 78 en 81 Abw (= 17, 54, 58 en 58 Wwb) / XVI Wet BMT / 7:12 Awb] [Onjuiste berekening terugvordering van fictief inkomen uit verzwegen arbeid in een café, omdat ten onrechte de gebruikelijke vakantieduur buiten beschouwing is gelaten. Zowel dringende redenen tot mitigering van de terugvordering als de zesmaandenjurisprudentie (geldend vóór 1 juli 1997) zijn hier niet van toepassing.]

LJN AB2486 - inkomsten; inkomen; compensatie-uitkeringen; inhouding; inkomensverlies; rechtspositionele nadelen; levensonderhoud; vroegere arbeid [art. 47 Abw (= 32 Wwb)] [Terechte inhouding op de bijstand van maandelijkse uitkeringen ter compensatie van inkomensverlies en rechtspositionele nadelen (tijdens een vroegere dienstbetrekking), omdat dergelijke uitkeringen zijn bedoeld voor levensonderhoud en derhalve als inkomen dienen te worden aangemerkt.]

LJN AE2699 - inkomsten; inkomsten uit vermogen; dividenduitkering; obligaties; aandelen; belegging smartengeld; immateriële schade; terugvordering [artt. 42, 43, 45, 47, 52 en 82 Abw (= 31, 31, 31, 32, 34 en 58 Wwb)] [Terechte terugvordering van bijstand wegens ontvangen dividenduitkeringen uit een obligatiedividendfonds en aandelenfonds waarin ontvangen smartengeld is belegd, omdat dergelijke uitkeringen, na aftrek van de daarop ingehouden dividendbelasting, als niet vrij te laten inkomsten uit vermogen dienen te worden aangemerkt.]

LJN AE3719 - inkomsten; onderhuur; inhouding [art. 10 Bln (= 48 Abw) (= 33 Wwb)] [Terechte inhouding op de bijstand van inkomsten uit onderhuur, ten tijde in geding een vast normbedrag.]

LJN AA8239 - inkomsten; schending inlichtingenverplichting; terugvordering; herzieningsbesluit; fraude [artt. 65, 69 en 81 Abw (= 17, 54 en 58 Wwb)] [Terechte terugvordering van bijstand wegens (verzwegen) inkomsten uit uitzendwerk.]

LJN AB3331 - inkomsten; schending inlichtingenverplichting; terugvordering; hoofdelijk aansprakelijke; vervalsing handtekening partner; fraude [artt. 30, 57 en 59a ABW (= 65, 81 en 84 Abw) (= 17, 58 en 59 Wwb)] [Terechte terugvordering van bijstand wegens (verzwegen) inkomsten, omdat betrokkene hoofdelijk aansprakelijk is. Dat haar partner (mogelijk) het ontvangen van aanvullende bijstand aan haar heeft verzwegen en haar handtekening telkens heeft vervalst, doet daar niet aan af.]

LJN AA7084 - inkomsten; schending inlichtingenverplichting; terugvordering; hoofdelijke aansprakelijkheid [artt. 30, 57 en 59a ABW (= 65, 81 en 84 Abw) (= 17, 58 en 59 Wwb) / 69 Abw (= 54 Wwb) / XVI Wet BMT / 1:3 Awb] [Terechte terugvordering van bijstand wegens (verzwegen) inkomsten. Onvoldoende bekendheid met de Nederlandse taal en wetgeving maken de schending van de inlichtingenverplichting niet verschoonbaar. Beide echtgenoten zijn ter zake van de terugvordering hoofdelijk aansprakelijk.]

LJN AD3998 - inkomsten; schending inlichtingenverplichting; terugvordering; vaststelling aflossingsbedrag; fraude; bevoegdheid commissie; delegatie; Hoge Raad [artt. 57, 61 (oud) en 64 (oud) ABW (= 81, – en – Abw) (= 17, – en – Wwb)] [Terecht heeft de rechtbank geen maandaflossingsbedrag van een terugvorderingsschuld wegens bijstandsfraude vastgesteld, omdat het hier slechts een discretionaire bevoegdheid van de rechter betreft en er bovendien door partijen niet is verzocht om een dergelijke vaststelling. Het terugvorderingbesluit is bevoegdelijk genomen, omdat de wet uitdrukkelijk voorziet in de mogelijkheid dat de gemeenteraad een bevoegdheid welke normaliter toekomt aan B&W overdraagt aan een gemeentelijke commissie.]

LJN AE6822 - inkomsten; schending inlichtingenverplichting; terugvordering; verbod van reformatio in peius [artt. 65, 69, 81 en 90 Abw (= 17, 54, 58 en 58 Wwb) / 6:18, 6:19, 7:11 en 8:72 Awb] [Terechte terugvordering bijstand wegens onvolledige en onjuiste opgave van inkomsten uit arbeid. Het verbod van reformatio in peius is niet geschonden, omdat de verhoging bij besluit op bezwaar van het terugvorderingsbedrag is gegrond op eerst in bezwaar overgelegde gegevens.]

LJN AE7599 - inkomsten; schending inlichtingenverplichting; toereikende inkomsten; beëindiging bijstand; terugvordering; grondslag uitspraak; terugwijzing zaak naar rechtbank [artt. 7, 69 en 81 Abw (= 11, 54 en 58 Wwb) / 26 Bw / 6:18, 6:19, 7:11 en 8:69 Awb] [Terugwijzing van de zaak naar de rechtbank, omdat zij niet heeft geoordeeld over het beroep ingesteld tegen het besluit op bezwaar tegen de beëindiging van de bijstand wegens (verzwegen) toereikende inkomsten en ten onrechte heeft geoordeeld dat het bezwaar tegen het beëindigingsbesluit tevens had moeten worden aangemerkt als te zijn gericht tegen het terugvorderingsbesluit (waarbij opgemerkt dat tegen de niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaar tegen het terugvorderingsbesluit geen beroep is ingesteld).]

LJN AB2483 - inkomsten; tariefgroepindeling; verplichting; belastingteruggave [artt. 26, 43 en 106 Abw (= 19, 31 en 55 Wwb) / 1:3 Awb] [Onterecht opgelegde verplichting tot indeling in tariefgroep 2 teneinde te komen tot een hoger nettoloon, omdat betrokkene anders zijn belastingteruggave bij indeling in tariefgroep 0 misloopt.]

LJN AD4029 - inkomsten; terugvordering; afzien van terugvordering; dringende redenen; noodsituatie; discretionaire bevoegdheid; beslagvrije voet; Hoge Raad [artt. 55 en 61c ABW (= 78 en 77 Abw (= 58 en 46 Wwb)] [Terechte terugvordering bijstand wegens inkomsten uit AOW-uitkering en abusievelijk ten onrechte betaalde bijstand, omdat de discretionaire bevoegdheid tot afzien van terugvordering wegens dringende redenen niet dient te worden uitgeoefend nu er geen relatie is aangetoond tussen het ontstane minimuminkomen en de reeds bestaande, ernstige ziektes van betrokkenen. Niets is aangevoerd of gebleken omtrent een noodsituatie waarin betrokkenen door de terugvordering terecht zouden kunnen komen.]

LJN AA8811 - inkomsten; terugvordering ex ABW; vijfjarenvervaltermijn ex ABW [artt. 61b en 70 ABW / 82 Abw (= 58 Wwb)] [Terechte niet-ontvankelijkverklaring van de gemeente door de kantonrechter, omdat de vijfjarenvervaltermijn ter zake van terugvordering (ex ABW) was verstreken.]

LJN AA8961 - inkomsten; uitgesteld inkomen; koopsompolis met lijfrenteclausule; ontslag; afkopen; afkoopsom; schending inlichtingenverplichting; terugvordering; afzien van maatregel [artt. 14, 42, 47, 65 en 106 Abw (= 18, 31, 32, 17 en 55 Wwb)] [Terechte terugvordering van bijstand, omdat de vanwege ontslag overeengekomen koopsompolis met lijfrenteclausule - vergelijkbaar met een in contanten uitbetaalde schadeloosstelling wegens ontslag - uitgesteld inkomen vertegenwoordigd dat kan worden afgekocht. Schending van de inlichtingenverplichting heeft i.c. niet tot een maatregel geleid.]

LJN AA4136 - inkomsten; vermoedelijke inkomsten; afwijzing bijstand; onvoldoende gegevens; inlichtingenverplichting; herhaalde aanvraag; nieuwe feiten of omstandigheden [artt. 65 Abw (= 17 Wwb) / 4:6 en 8:81 Awb] [Afwijzing verzoek voorlopige voorziening, omdat nog niet alle gevraagde (relevante) gegevens aan B&W zijn verstrekt, maar ook vanwege het restitutierisico ingeval de voorlopige bijstand achteraf mocht blijken ten onrechte te zijn verstrekt.]

LJN AE4236 - inkomsten; vermoedelijke inkomsten; beëindiging bijstand; terugvordering; observaties sociale recherche; niet-ondertekende verklaring; derdenverklaringen; zorgvuldigheid; motivering [artt. 65, 69 en 81 Abw (= 17, 54 en 58 Wwb) / 3:2 en 7:12 Awb] [Onterechte beëindiging en terugvordering bijstand wegens vermeende inkomsten uit arbeid, omdat betrokkene zijn nadien weersproken verklaring aan de sociale recherche niet heeft ondertekend, de observaties van de sociale recherche geen enkel bewijs bevatten van de vermeende werkzaamheden en de derdenverklaringen niet zodanig zijn dat daaruit het bestaan van die werkzaamheden kan worden afgeleid.]

LJN AA4021 - inkomsten; vermogen; schadevergoeding; terugvordering; lijfrente-uitkering; immateriële schade; inlichtingenverplichting; inzending stukken [artt. –, 30 en 58 ABW (= 43, 65 en 78 Abw) (= 31, 17 en 58 Wwb) / 8:31, 8:42 en 8:72 Awb] [Onterechte terugvordering van bijstand wegens ontvangen en verzwegen lijfrente-uitkering. Deze schadevergoeding behoort niet tot de in aanmerking te nemen middelen en behoeft derhalve niet te worden gemeld aan B&W. Het niet inzenden van alle stukken door B&W leidt reeds tot vernietiging van het bestreden besluit.]

LJN AE3939 - inkomsten; voorschot op salaris; beëindiging bijstand; tijdstip beëindiging; faillissement; gefailleerde; geen bijstand voor aflossing schulden [artt. 15, 27 en 47 Abw (= 13, 45 en 32 Wwb)] [Terechte beëindiging bijstand wegens voldoende inkomsten, omdat een ontvangen voorschot op het salaris tot de in aanmerking te nemen middelen dient te worden gerekend en er aldus niet binnen 30 dagen na de beëindigingsdatum opnieuw bijstand behoefde te worden verstrekt. Er mag geen bijstand worden verleend ter aflossing van een schuldenlast.]

LJN AA9587 - inkomsten; WAO-uitkering met terugwerkende kracht; terugvordering bijstand; brutoverrekening met Lisv (UWV); niet tijdig genomen besluit op bezwaar; prematuur bezwaar [artt. 42, 47 en 82 Abw (= 31, 32 en 58 Wwb) / 1:3, 6:2, 6:10, 6:20 en 7:10 Awb] [Onterechte niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaar tegen de feitelijke terugvordering van bijstand wegens met terugwerkende kracht toegekende WAO-uitkering, omdat is verzuimd (tijdig) een terugvorderingsbesluit te nemen. Het terugvorderingsbedrag, dat met het tegoed aan WAO-uitkering met het Lisv (bruto) is verrekend, is juist vastgesteld.]

LJN AB3076 - inkomsten; werkaanvaarding; terugvordering; maatregel; verwijtbare werkloosheid; onjuiste wettelijke grondslag [artt. 17, 20 en 25 Ioaw / 81 Abw (= 58 Wwb) / 8:72 Awb] [Terechte terugvordering van bijstand wegens voldoende inkomsten uit arbeid, ofschoon ten onrechte gebaseerd op de Abw in plaats van de Ioaw. Onterechte terugvordering van bijstand over één maand wegens een opgelegde maatregel wegens verwijtbare werkloosheid, omdat zowel de maatregel als de terugvordering de juiste wettelijke grondslag missen.]

LJN AB0596 - inkomsten; WW-uitkering; ZW-uitkering; schending inlichtingenverplichting; terugvordering; gezamenlijke huishouding met illegale vreemdeling; hoofdelijke aansprakelijkheid [artt. 30, 57, 58 en 59a ABW (= 65, 81, 82 en 84 Abw) (= 17, 58, 58 en 59 Wwb) / 32 en 69 Abw (= 24 en 54 Wwb) / 8:69 Awb] [Terechte terugvordering van bijstand wegens (verzwegen) inkomsten uit arbeid en WW- en ZW-uitkering, met dien verstande dat eisers partner over de periode dat zij nog illegale vreemdeling was niet mede hoofdelijk aansprakelijk kan worden gesteld, aangezien zij in die periode niet bijstandsgerechtigd was. Terecht zijn haar inkomsten in die periode slechts in aanmerking genomen voor zover daarmee het gezamenlijke inkomen de gehuwdennorm te boven ging.]

LJN AE3704 - inkomsten; WW-voorschotten; terugvordering; weigering bijstand met terugwerkende kracht [artt. 7 Abw (= 11 Wwb) / 31 WW] [Terechte afwijzing bijstand met terugwerkende kracht, omdat betrokkene in de periode in geding WW-voorschotten heeft ontvangen en aldus beschikte over voldoende middelen van bestaan; de omstandigheid dat de voorschotten nadien zijn teruggevorderd, doet daar niets aan af.]

LJN AR7248 - inkomsten; zwartwerk; schending inlichtingenverplichting; intrekking bijstand; terugvordering; boete; hennepkweker; fraude [artt. 14a, 65, 69, 78 en 81 Abw (= –, 17, 54, 58 en 58 Wwb) / 17 en 18 Wwb / 2 IWwb] [Terechte boete en intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten als hennepkweker.]

LJN AA9382 - inkomsten; zwartwerk; schending inlichtingenverplichting; terugvordering; boete; drugshandel; ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel; evenredigheidsbeginsel [artt. 69 en 81 Abw (= 54 en 58 Wwb) / 6:18 en 6:19 Awb] [Terechte volledige terugvordering van (verzwegen) inkomsten uit drugshandel, omdat de strafrechter reeds rekening heeft gehouden met de terugvordering van bijstand bij de vaststelling van het bedrag ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel, zodat betrokkene niet dubbel wordt getroffen.]

LJN AT0206 - inkomsten; zwartwerk; vermogen; detentie; intrekking bijstand; terugvordering; auto; gebruikskosten; schadevergoeding; drugshandel; fraude [artt. 9, 54, 65, 69 en 81 Abw (= 13, 34, 17, 54 en 58 Wwb) / 3:2 en 7:12 Awb] [Deels terechte intrekking en terugvordering van bijstand wegens (verzwegen) oververmogen (waarde personenauto's minus gebruikskosten), verzwegen inkomsten (uit criminele activiteiten) en verzwegen detentie. Afwijzing verzoek tot schadevergoeding.]

LJN AD9662 - inlichtingenverplichting; akte van scheiding en deling; bank- en giroafschriften ex-echtgenoot; niet behandelen aanvraag; aanspraak op vermogen na echtscheiding; onderbedeling; maatregel [artt. 13, 14, 66 en 68 (oud) Abw (= 18, 18, 53a en – Wwb) / 4:5 en 8:72 Awb] [Terecht buiten behandeling laten bijstandsaanvraag, omdat niet de verlangde bewijsstukken (akte van scheiding en deling en bank- en giroafschriften ex-echtgenoot) zijn overgelegd, terwijl betrokkene er redelijkerwijs de beschikking over had kunnen krijgen en anders deze in rechte had moeten opeisen. Terechte oplegging maatregel 10% gedurende 1,5 jaar wegens verwijtbare onderbedeling (te lage taxatie echtelijke woning).]

LJN AF0896 - inlichtingenverplichting; bedrijfsbeëindiging; tip; sociale recherche; beëindiging bijstand; terugvordering; zesmaandenjurisprudentie; indiening verweerschrift [artt. 30 en 57 ABW (= 65 en 81 Abw) (= 17 en 58 Wwb) / 69 Abw (= 54 Wwb) / 8:31 en 8:42 Awb] [Terechte beëindiging en terugvordering bijstand wegens niet dan wel niet volledig nakomen van de inlichtingenverplichting (ter zake van het beëindigde bedrijf), omdat als gevolg daarvan het recht op bijstand niet meer kan worden vastgesteld.]

LJN AD3847 - inlichtingenverplichting; vertaling Marokkaanse documenten; Arabisch; hersteltermijn; niet behandelen aanvraag [artt. 65 Abw (= 17 Wwb) / 4:5 Awb] [Terecht niet in behandeling nemen bijstandsaanvraag wegens het niet verstrekken van vertalingen van Marokkaanse documenten inzake eigendom en erfenis, omdat betrokkene geen gebruik heeft gemaakt van de geboden hersteltermijn.]

LJN AB1309 - krediethypotheek; niet vrij te laten ander vermogen; geldlening; overeenstemming over taxateur [artt. 20, 24 en 68 Abw (= 50, 48 Wwb en 4:3 Awb) / 6:2 Awb] [Terechte verstrekking van bijstand in de vorm van een geldlening waarbij rechtmatig is afgezien van het vestigen van een krediethypotheek, omdat sprake is van niet vrij te laten ander vermogen. Het beroep is echter gegrond, daar de gemeente heeft verzuimd met betrokkene te overleggen over de aan te wijzen taxateur.]

LJN AD7844 - legitimatiebewijs; identiteitsbewijs; identificatieplicht; W-document; D-document; vreemdeling; asielzoeker; bijstand met terugwerkende kracht; zorgvuldigheid; motivering [artt. 7 en 65 Abw (= 11 en 17 Wwb) / 3:2 en 7:12 Awb] [Onterechte afwijzing bijstand met terugwerkende kracht wegens het niet hebben van een legitimatiebewijs in de zin van de Abw, omdat het hebben van zulk een legitimatiebewijs geen constitutief vereiste is voor het verkrijgen van bijstand; i.c. kon met het W-document de identiteit van betrokken vreemdeling voldoende worden vastgesteld.]

LJN AE7316 - legitimatieverplichting; identificatie; identiteitsbewijs; geboorteakte; huwelijksakte [art. 65 Abw (= 17 Wwb)] [Terechte afwijzing bijstand wegens het niet kunnen vaststellen van de identiteit, omdat betrokken Chinese vreemdelinge geen (Chinees) identiteitsbewijs kan overleggen. De door haar overgelegde geboorte- en huwelijksakte zijn geen documenten als bedoeld in artikel 1 Wid en zijn derhalve ontoereikend.]

LJN AA9387 - maatregel; sanctie; arbeidsverplichtingen; Melkert-I-baan; gesubsidieerde baan; meewerken aan inschakeling in de arbeid; noodzakelijke scholing of opleiding; passende arbeid; arbeidsgehandicapte [art. 113 Abw (= 9 Wwb)] [Terechte oplegging maatregel, omdat niet (voldoende) is voldaan aan de verplichting om na te laten hetgeen inschakeling in de arbeid (i.c. een Melkert-I-baan) belemmerd en de verplichting om mee te werken aan een noodzakelijke scholing of opleiding. Een ongemotiveerde houding van een sollicitant ten opzichte van een niet-passende functie (betrokkene blijkt arbeidsgehandicapt te zijn) is in het algemeen geen reden een maatregel op te leggen.]

LJN AD8414 - maatregel; sanctie; arbeidsverplichtingen; werkweigering; Wiw-dienstbetrekking; gesubsidieerde baan; recidive [artt. 14 en 113 Abw (= 18 en 9 Wwb)] [Terechte oplegging maatregel van 100% gedurende (wegens recidive) twee maanden, omdat betrokkene passende arbeid (Wiw-dienstbetrekking) niet heeft aanvaard.]

LJN AE3147 - maatregel; sanctie; hoogte; verzwaring; ingangsdatum; schending arbeidsverplichtingen; onvoldoende medewerking; werkweigering; niet deelnemen aan trainingstraject [artt. 14 en 113 Abw (= 18 en 9 Wwb) ] [Terechte (verzwaarde) maatregel van 20% gedurende twee maanden wegens herhaalde schending van arbeidsverplichtingen, omdat betrokkene onvoldoende medewerking heeft verleend, hij passende arbeid heeft geweigerd en niet heeft deelgenomen aan een trainingstraject. De maatregel is terecht ingegaan met ingang van de datum waarop de laakbare gedraging zich voordeed, te meer betrokkene reeds diverse malen was gewaarschuwd dat niet-nakoming van de verplichtingen zal leiden tot een maatregel.]

LJN AB2257 - maatregel; sanctie; hoogte; verzwaring; schending arbeidsverplichtingen; recidive [artt. 14 en 113 Abw (= 18 en 9 Wwb)] [Opgelegde maatregel wegens veelvuldige en herhaalde schending van arbeidsverplichtingen is te zwaar, omdat voor individualisering in de vorm van een verzwaring van de maatregel geen ruimte is nu de maatregel volledig en minutieus krachtens de wet is geregeld in een categorieënsysteem (onjuist, zie LJN AE2461).]

LJN AE2461 - maatregel; sanctie; hoogte; verzwaring; schending arbeidsverplichtingen; recidive; motivering [artt. 14 en 113 Abw (= 18 en 9 Wwb) / 7:12 Awb] [Onterechte maatregel van 50% (in plaats van 30%) gedurende twee maanden, omdat niet viermaal maar driemaal achtereen verwijtbaar geen gevolg is gegeven aan een oproep om op het CWI te verschijnen en er geen sprake is van recidive.]

LJN AA4116 - maatregel; sanctie; schending arbeidsverplichtingen; sollicitatieverplichting; volledige verzorgende taak voor kind jonger dan 5 jaar; onbevoegdelijke overschrijding beslistermijn bezwaar [artt. 107 en 113 Abw (n.v.t. op Wwb) / 6:2 en 7:10 Awb] [Onterecht opgelegde maatregelen wegens vermeende herhaaldelijke schending van arbeidsverplichtingen. Partners zijn vrij in de keuze wie van hen (i.c. de vrouw) is belast met de volledige verzorgende taak voor een kind jonger dan 5 jaar (en derhalve is ontheven van de arbeidsverplichtingen). Nu de man volledig arbeidsongeschikt is, zijn beide partners ontheven van de arbeidsverplichtingen. B&W zijn niet bevoegd de beslistermijn voor bezwaar te overschrijden om een rechterlijke uitspraak te kunnen afwachten.]

LJN AE3731 - maatregel; sanctie; schending arbeidsverplichtingen; sollicitatieverplichting; werkweigering; Melkert-1-baan; gesubsidieerde arbeid; recidive [artt. 14 en 113 Abw (= 18 en 9 Wwb) / XVI Wet BMT / 8:72 Awb] [Terechte oplegging maatregel van 10% gedurende één maand wegens niet solliciteren en maatregel van 20% gedurende twee maanden (verzwaard in verband met recidive) wegens weigering van een Melkert-1-baan.]

LJN AE6141 - maatregel; sanctie; schending arbeidsverplichtingen; verzwaring; recidive; motivering [artt. 14, 70 en 113 Abw (= 18, – en 9 Wwb) / 7:12, 8:10 en 8:72 Awb] [Terechte oplegging maatregel van 35% gedurende (wegens verzwaring en recidive) twee maanden, omdat betrokkene stelselmatig arbeidsverplichtingen heeft geschonden. Betrokkenes echtgenote kan geen verwijt worden gemaakt, daar de aan haar opgelegde arbeidsverplichtingen onduidelijk zijn geformuleerd.]

LJN AE1328 - maatregel; sanctie; schending arbeidsverplichtingen; weigering passende arbeid; Wiw-dienstbetrekking; gesubsidieerde baan; meewerken aan inschakeling in de arbeid; recidive; legaliteitsbeginsel [artt. 14 en 113 Abw (= 18 en 9 Wwb)] [Onterechte verzwaring maatregelen tot 20% en 100% gedurende vier (in plaats van twee) maanden wegens gedragingen die de inschakeling in de arbeid belemmeren en het tot tweemaal toe niet aanvaarden van passende arbeid, omdat de gemeente geen eigen beleid mag voeren dat afwijkt van het Maatregelenbesluit Abw, Ioaw en Ioaz (onjuist, zie LJN AE2461).]

LJN AE7520 - maatregel; sanctie; schending arbeidsverplichtingen; werkweigering; verlies passende arbeid; ingangsdatum maatregel [artt. 14 en 113 Abw (= 18 en 9 Wwb)] [Terechte maatregel van 100% gedurende één maand wegens werkweigering, omdat betrokkene passende arbeid heeft geweigerd door ten onrechte niet in te stemmen met een (redelijke) studiekostenregeling van de werkgever. Een tweede maatregel, opgelegd wegens het niet behouden van passende arbeid, kan eerst ingaan op het tijdstip waarop de verwijtbare gedraging heeft plaatsgevonden.]

LJN AF0759 - maatregel; sanctie; schending sollicitatieverplichting; aankomend Wik-gerechtigde [artt. 14 en 113 Abw (= 18 en 9 Wwb) / 6:18 en 6:19 Awb] [Terechte oplegging maatregelen van 20% gedurende twee maanden, omdat betrokkene zich telkens onvoldoende heeft ingespannen om, ook buiten haar vakgebied, arbeid in dienstbetrekking te verkrijgen. Dat zij in afwachting was van de inwerkingtreding van de Wik om als kunstenares van die voorziening gebruik te maken, doet daaraan niet af.]

LJN AA5881 - maatregel; sanctie; verwijtbare werkloosheid; blijvende en gehele weigering WW-uitkering; gedeeltelijke weigering bijstand; banenpool; Wiw-dienstbetrekking; passende arbeid; urenomvang; ondeugdelijke motivering [artt. 24 en 27 WW / 14 Abw (= 18 Wwb) / 7:12 en 8:72 Awb] [Onterechte blijvende en gehele weigering WW-uitkering, niet omdat de werkloosheid niet verwijtbaar zou zijn, maar omdat uit de stukken niet blijkt welke urenomvang de aangeboden (en vervolgens geweigerde) arbeid had. Het Lisv dient wegens ondeugdelijke motivering een nader besluit ter zake te nemen. Onterechte weigering bijstand van 80% gedurende één maand; met toepassing van de juiste grondslag (gedragingen die de inschakeling in de arbeid belemmeren) bepaalt de rechtbank dat de bijstand gedurende één maand met 20% wordt geweigerd.]

LJN AA3968 - maatregel; sanctie; weigering machtiging aan GGD; informatie bij huisarts; advies; verplichte medische behandeling; verplichting [artt. 14, 65, 66 en 106 Abw (= 18, 17, 53a en 55 Wwb) / 7:12 Awb] [Onterechte oplegging maatregel wegens weigering de GGD-arts te machtigen om informatie bij de huisarts in te winnen, omdat de GGD-arts zelfstandig de arbeids(on)geschiktheid kan beoordelen. Terecht is de verplichting opgelegd, op grond van het GGD-advies, dat belanghebbende zich onderwerpt aan een noodzakelijke behandeling van medische aard.]

LJN AD6630 - middelen; terugvordering; schending inlichtingenverplichting; Hoge Raad [artt. 30 en 57 ABW (= 65 en 81 Abw) (= 17 en 58 Wwb)] [Verwerping cassatieberoep, omdat dat beroep eerder in cassatie heeft gediend. Terechte terugvordering van bijstand wegens in aanmerking te nemen middelen, waarbij niet is voldaan aan de inlichtingenverplichting. Betrokkene heeft niet kunnen aantonen dat, waren de inlichtingen wel verstrekt, hij wel recht zou hebben gehad op bijstand. Er is geen sprake geweest van berechting met overschrijding van een redelijke termijn als bedoeld in artikel 6, eerste lid, EVRM en betrokkene is niet door de duur van de procedure benadeeld.]

LJN AD5479 - minderjarige; jonger dan 18 jaar; weigering bijstand; zeer dringende redenen; medeondertekening ouder; herstel verzuim; vertegenwoordiging handelingsonbekwame [artt. 9 en 11 Abw (= 13 en 16 Wwb) / 6:6 en 8:21 Awb ] [Terechte weigering bijstand wegens wettelijke uitsluiting van het recht op bijstand, omdat betrokkene jonger is dan 18 jaar en er geen sprake is van een acute noodsituatie (onder meer dankzij financiële ondersteuning door de vader van de aanstaande baby en de moeder van betrokkene). Een 17-jarige wordt handelingsbekwaam geacht om in rechte te staan.]

LJN AB0236 - niet tijdig genomen besluit op bezwaar; onbevoegdverklaring rechtbank; verlenging beslistermijn [artt. 6.2, 7:10, 7:13, 8:1 en 8:54 Awb] [Onbevoegdverklaring rechtbank wegens het ontbreken van een besluit nu geen sprake is van een met een besluit gelijk te stellen niet tijdig nemen van een besluit. Eisers ingewilligde verzoek om uitstel van de hoorzitting leidt redelijkerwijs tot verlenging van de beslistermijn, zodat nog tijdig op het bezwaar kan worden beslist.]

LJN AD3849 - op de zaak betrekking hebbende stukken; inzending alle stukken aan rechtbank; herstel verzuim; terugwijzing zaak naar rechtbank [artt. 8:31 en 8:42 Awb / 26 Bw] [Terugwijzing van de zaak naar de rechtbank wegens het ten onrechte vernietigen van het bestreden besluit (maatregel van 20% gedurende twee maanden) op het oordeel dat de gemeente ernstig te kort is geschoten in haar plicht om alle op de zaak betrekking hebbende stukken in te zenden, omdat zij niet in de gelegenheid is gesteld de nog ontbrekende stukken in te zenden.]

LJN AA4301 - opleiding; HBO; studeren met behoud van uitkering; gelijkheidsbeginsel [artt. 9, 113 en 114 Abw (geldend t/m 31 december 2002; n.v.t. op Wwb) / 1 Gw] [Terecht is geen toestemming verleend om een HBO-opleiding met behoud van bijstandsuitkering te volgen, omdat niet wordt voldaan aan het bepaalde in de Regeling noodzakelijke scholing. Er is geen sprake van discriminatie van vrouwen.]

LJN AE8634 - opleiding; studie; extraneus; toekenning bijstand; voorliggende voorziening; studiefinanciering; voltijdopleiding; voltijdonderwijs; motivering [artt. 9 (oud) en 17 Abw (= – en 15 Wwb) / 7:12 Awb] [Onterechte afwijzing bijstand wegens voorliggende voorziening (studiefinanciering ingevolge de WSF), omdat betrokkene als extraneus geen volledig hoger onderwijs volgt en derhalve geen aanspraak kan maken op studiefinanciering.]

LJN AB2279 - opleiding; studie; HBO; WO; universiteit; dagonderwijs; beëindiging bijstand; vertrouwensbeginsel; zorgvuldigheid; evenredigheid [artt. 12 Rww (= – Abw) (= – Wwb) / 3:2 en 3:4 Awb] [Terechte beëindiging bijstand indien betrokkene niet binnen drie maanden zijn deeltijdstudie rechten staakt, omdat de Rww niet de ruimte biedt voor (verdere) bijstandverlening aan degenen die een scholing of een opleiding in deeltijd- of volledig hogerberoeps- of wetenschappelijk dagonderwijs volgen. Het vertrouwensbeginsel is niet geschonden, daar de gemeente, die weliswaar gedurende drie jaar de onrechtmatigheid van de verleende toestemming voor het volgen van de studie niet heeft onderkend, betrokkene geen ondubbelzinnige en ongeclausuleerde mededeling heeft gedaan op grond waarvan hij erop mocht vertrouwen dat zijn Rww-uitkering niet eerder zou worden beëindigd dan nadat hij zijn deeltijdstudie zou hebben voltooid.]

LJN AD3845 - opleiding; studie; universiteit; studiebelasting ten minste 19 uur per week; beëindiging bijstand; terugvordering; zorgvuldigheid; motivering [artt. 9, 69 en 81 Abw (= 13, 54 en 58 Wwb) / 3:2, 7:9 en 7:12 Awb] [Onterechte beëindiging en terugvordering van bijstand wegens het volgen van een studie gedurende ten minste 19 uur per week, omdat betrokkene niet is gehoord over nieuwe informatie bij de gemeente bekend geworden na de hoorzitting en het terugvorderingsbesluit de juiste wettelijke grondslag mist. In het nieuw te nemen besluit op bezwaar echter kunnen de beëindiging en terugvordering rechtmatig zijn.]

LJN AA3567 - opschorting bijstand; blokkering; gezamenlijke huishouding; nader onderzoek; financiële noodsituatie; onverwijlde spoed [artt. 3 en 69 Abw (= 3 en 54 Wwb) / 8:81 Awb] [Afwijzing voorlopige voorziening, omdat de opschorting van het recht op bijstand wegens vermoedelijke gezamenlijke huishouding voorshands niet heeft geleid tot achterstanden bij periodieke betalingen (dankzij geleend geld) en er inmiddels een nieuwe bijstandsaanvraag is ingediend.]

LJN AE3262 - premie; incentive; terugwerkende kracht; inkomstenvrijlating; deeltijdwerk; vrijwilligerswerk; bekendmaking gemeentelijk beleid [artt. – en 34 (oud) Ioaw / 43 en 111 (oud) Abw (= 31 en – Wwb)] [Terechte afwijzing van premies (premie deeltijdwerk en activiteitenpremie) met terugwerkende kracht, omdat aan het gemeentelijk beleid ter zake ruime algemene bekendheid is gegeven en betrokkene derhalve tijdig een aanvraag had kunnen indienen.]

LJN AB1315 - proceskostenveroordeling bestuursorgaan [art. 8:75 Awb] [Terechte proceskostenveroordeling van de gemeente door de rechtbank, omdat de CRvB het uitgangspunt hanteert dat, indien de rechtbank een bestreden besluit vernietigt, het bestuursorgaan in beginsel in de proceskosten behoort te worden veroordeeld.]

LJN AA1086 - rijksvergoeding kosten van bijstand; weigering; anonieme tips [artt. 47a ABW (= 136 Abw) (= 11 WFA) (n.v.t. op Wwb) / 10 Gw] [Terechte weigering rijksvergoeding van door de gemeente gemaakte kosten van bijstand. Principiële weigering door de gemeente om kennis te nemen van anonieme tips is onterecht.]

LJN AA4446 - rijksvergoeding kosten van bijstand; weigering; anonieme tips [artt. 47a ABW (= 136 Abw) (= 11 WFA) (n.v.t. op Wwb) / 10 Gw] [Terechte weigering rijksvergoeding van door de gemeente gemaakte kosten van bijstand. Principiële weigering door de gemeente om kennis te nemen van anonieme tips is onterecht.]

LJN AE4538 - rijksvergoeding kosten van bijstand; weigering; anonieme tips [artt. 47a ABW (= 136 Abw) (= 11 WFA) (n.v.t. op Wwb) / 10 Gw / 3:4 en 8:72 Awb] [Terechte weigering rijksvergoeding van door de gemeente gemaakte kosten van bijstand, omdat met de principiële weigering door de gemeente om kennis te nemen van anonieme tips onvoldoende is gewaarborgd dat het heronderzoek voldoet aan de wettelijke eisen. Kennisneming van anonieme tips is niet in strijd met het EVRM, de Wpr of de Grondwet.]

LJN AA7123 - schadevergoeding; immateriële schade; onrechtmatige daad; zuiver schadebesluit; gezamenlijke huishouding; samenwoning; medehuurder  [artt. 3 Abw (= 3 Wwb) / 6:106, 6:162 en 6:163 BW] [Terechte afwijzing verzoek om vergoeding van geleden immateriële schade tengevolge van een hartinfarct, naar eisers zeggen veroorzaakt door de, zoals kwam vast te staan na bezwaar, onterechte afwijzing van de bijstandsaanvraag van zijn medehuurster wegens (vermeende) gezamenlijke huishouding met hem. Het besluit tot afwijzing van de bijstandsaanvraag is uitsluitend gericht tot de bijstandsgerechtigde en kan als zodanig niet worden beschouwd als een tot schadevergoeding verplichtende onrechtmatige overheidsdaad tegenover eiser.]

LJN AA7322 - terugvordering; afzien van verdere terugvordering; dringende redenen; fraudeschuld [artt. 78c en 87 Abw (= – en 60 Wwb)] [Terechte afwijzing verzoek om af te zien van verdere terugvordering na vijf jaren aflossing op een schuld wegens bijstandsfraude, omdat geen sprake is van dringende redenen. Uitgangspunt is dat zoveel mogelijk van de schuld moet worden terugbetaald.]

LJN AB6631 - terugvordering; afzien van verdere terugvordering; fraudeschuld; niet nakomen aflossingsverplichtingen; inkomensgegevens [art. 78c Abw (= – Wwb)] [Terechte afwijzing verzoek om kwijtschelding - na vijf jaren aflossing - van het restant van een fraudeschuld, omdat niet kan worden vastgesteld of gedurende die vijf jaren volledig aan de aflossingsverplichtingen is voldaan nu niet, zoals vereist, per kwartaal de inkomensgegevens zijn overgelegd.]

LJN AD7519 - terugvordering; afzien van verdere terugvordering; kwijtschelding; fraudeschuld; afkoopsom; bevoegde rechter [artt. 78c Abw (= – Wwb) / XVI Wet BMT / 1:3 Awb] [Terechte afwijzing (overeenkomstig gemeentelijke beleidsregel) verzoek om kwijtschelding van een restantfraudeschuld, omdat slechts een zeer gering bedrag is afgelost, niet gedurende vijf jaar achtereen aan de betalingsverplichtingen is voldaan en over vijf jaar wel betalingscapaciteit aanwezig zal zijn. De verlangde afkoopsom van de schuld kan niet worden weggestreept tegen het feit dat langdurig is afgezien van (achteraf niet toetsbaar) recht op aanvullende bijstand.]

LJN AD3472 - terugvordering; afzien van verdere terugvordering; kwijtschelding; fraudeschuld; aflossing ineens 50% restsom; afkoopsom; vaste gedragslijn; discretionaire bevoegdheid [artt. 78c Abw (= – Wwb) / 4:81 en 4:82 Awb] [Terechte afwijzing verzoek om kwijtschelding van een restantfraudeschuld na aflossing ineens van 50% van de restsom, omdat daarbij de vaste gedragslijn is toegepast om bij fraudeschulden geen medewerking te verlenen aan kwijtscheldings- of afkoopregelingen.]

LJN AD4971 - terugvordering; afzien van verdere terugvordering; kwijtschelding; fraudeschuld; aflossing ineens 50% restsom; afkoopsom; vaste gedragslijn; discretionaire bevoegdheid [artt. 78c Abw (= – Wwb) / 4:81 en 4:82 Awb] [Terechte afwijzing verzoek om kwijtschelding van een restantfraudeschuld na aflossing ineens van 50% van de restsom, omdat daarbij de vaste gedragslijn is toegepast om bij fraudeschulden geen medewerking te verlenen aan kwijtscheldings- of afkoopregelingen.]

LJN AD8380 - terugvordering; afzien van verdere terugvordering; kwijtschelding; fraudeschuld; niet nakomen aflossingsverplichtingen; vereenvoudigd derdenbeslag [artt. 78c Abw (= – Wwb) / 8:81 Awb] [Terechte afwijzing (overeenkomstig gemeentelijke beleidsregel) verzoek om kwijtschelding van een restantfraudeschuld, omdat de aflossingsverplichtingen niet stipt zijn nagekomen, waardoor derdenbeslag moest worden gelegd.]

LJN AB2206 - terugvordering; afzien van verdere terugvordering; schuld; aflossing ineens; afkoopsom; afkopen; restsom; restantschuld; rechterlijke uitspraak; verjaring schuld; zorgvuldigheid [artt. 78c Abw (= – Wwb) / 3:2 Awb] [Ten onrechte is de door betrokkene verzochte afkoopsom voor zijn schuld aan de gemeente vastgesteld op 75% van de restsom, omdat is verzuimd de gedeeltelijke verjaring van de vordering in de overwegingen te betrekken.]

LJN AE4494 - terugvordering; herzieningsverzoek; kantonrechtersbeschikking; feitelijke handeling; appellabel besluit; nieuwe feiten of omstandigheden; requeste civiel [artt. 78 en 88 (oud) Abw (= 58 en – Wwb) / 1:3 en 4:6 Awb] [Terechte niet-ontvankelijkverklaring bezwaar tegen de schriftelijke mededeling dat niet in discussie wordt getreden over de hoogte van de door de kantonrechter vastgestelde terugvordering, omdat die mededeling geen appellabel besluit is. Zo er al sprake zou zijn van nieuwe feiten of omstandigheden, kan ter zake van herziening van de in kracht van gewijsde gegane terugvorderingsbeschikking enkel een requeste civiel worden ingediend.]

LJN AD7523 - terugvordering; hoogte aflossingsbedrag; aflossingscapaciteit; fraudeschuld; verbod van reformatio in peius; bevoegde rechter; feitelijke handeling; rechtsgevolg [artt. 87 Abw (= 60 Wwb) / XVI Wet BMT / 1:3 Awb] [Juiste vaststelling maandaflossingsbedrag van een fraudeschuld (en eigenlijk veel te laag, maar betrokkene mag door de procedure niet in een nadeliger positie komen), omdat vanwege inkomsten uit arbeid meer aflossingscapaciteit aanwezig is. De mededeling omtrent de hoogte van de restantschuld is geen appellabel besluit.]

LJN AE1887 - terugvordering; niet-rechthebbende partner; illegale vreemdeling; hoofdelijk aansprakelijke; rechtssubject [artt. 30 en 59a ABW (= 65 en 84 Abw) (= 17 en 59 Wwb) / 32, 69, 78 en 81 Abw (= 24, 54, 58 en 58 Wwb) / 1:2 en 8:72 Awb] [Onterechte terugvordering van bijstand wegens oververmogen en inkomsten, omdat aan betrokken illegale vreemdeling als niet-rechthebbende partner geen bijstand is verleend en zij aldus niet hoofdelijk aansprakelijk kan worden gesteld.]

LJN AF1533 - terugvordering; schorsing tenuitvoerlegging; opheffing executoriaal beslag; civiele rechter; feitelijke handeling; appellabel besluit [artt. 14f, 87 en 138 Abw (= –, 60 en 79 Wwb) / 1:3, 6:15 en 8:84 Awb] [Onbevoegdverklaring van de voorzieningenrechter, omdat ter zake van schorsing van de executie van de terugvordering en opheffing van het beslag op de uitkering de burgerlijke rechter bevoegd is. Een bestuursrechtelijke rechtsgang staat wél open indien de invordering wordt aangevochten als zijnde een met een besluit gelijk te stellen handeling of indien de voorzieningenrechter, nadat bezwaar is gemaakt of beroep is ingesteld, wordt verzocht om schorsing van het terugvorderingsbesluit zelf.]

LJN AF1552 - terugvordering; schorsing tenuitvoerlegging; opheffing executoriaal beslag; civiele rechter; feitelijke handeling; appellabel besluit [artt. 14f, 87 en 138 Abw (= –, 60 en 79 Wwb) / 1:3, 6:15 en 8:84 Awb] [Onbevoegdverklaring van de voorzieningenrechter, omdat ter zake van schorsing van de executie van de terugvordering en opheffing van het beslag op de uitkering de burgerlijke rechter bevoegd is. Een bestuursrechtelijke rechtsgang staat wél open indien de invordering wordt aangevochten als zijnde een met een besluit gelijk te stellen handeling of indien de voorzieningenrechter, nadat bezwaar is gemaakt of beroep is ingesteld, wordt verzocht om schorsing van het terugvorderingsbesluit zelf.]

LJN AE7242 - terugvordering; te veel betaalde leenstand; wettelijke grondslag [artt. 69, 78 en 81 Abw (= 54, 58 en 58 Wwb)] [Terechte terugvordering van te veel betaalde leenbijstand, doch vernietiging van aangevallen uitspraak en bestreden besluit wegens onjuiste wetstoepassing.]

LJN AE3268 - terugvordering; verhoging aflossingsbedrag; aflossingscapaciteit; aanvullend bezwaarschrift; vorderingen vóór 1 juli 1997; zorgvuldigheid; motivering [artt. 86 en 87 Abw (= 60 en 60 Wwb) / XVI Wet BMT / 3:2 en 7:12 Awb] [Onterechte ongegrondverklaring bezwaar tegen de verhoging van het maandelijkse aflossingsbedrag van fraudeschulden, omdat ten onrechte ervan is uitgegaan dat geen aanvullend bezwaarschrift zou worden ingediend en er geen onderscheid is gemaakt tussen de vorderingen vóór inwerkingtreding van de Wet BMT en die erna.]

LJN AT0209 - terugwerkende kracht; bijstandverlening; ingangsdatum bijstand; meldingsdatum; aanvang; verblijfsvergunning met terugwerkende kracht [artt. 63a, 67 en 68a Abw (= 41, 43 en 44 Wwb)] [Terecht geen bijstand met terugwerkende kracht verleend. Ingangsdatum bijstandverlening is gelijk aan datum melding bij CWI of gemeente. Verblijfsvergunning met terugwerkende kracht is geen bijzondere omstandigheid voor bijstandverlening met terugwerkende kracht.]

LJN AA5111 - vakantie; gebruikelijke vakantieduur; blijvend volledig arbeidsongeschikt; jonger dan 57,5 jaar; gelijkheidsbeginsel; territorialiteitsbeginsel [artt. 9 en 113 Abw (= 13 en 9 Wwb) / 1 Gw / 7:3 Awb] [Onterechte afwijzing verzoek om langer dan de gebruikelijke vakantieduur (vier weken) voor vakantie in het buitenland te verblijven, omdat betrokkene, gelet op zijn blijvende volledige arbeidsongeschiktheid, dient te worden gelijkgesteld met 57,5-plussers. Het gelijkheidsbeginsel gaat i.c. voor op het territorialiteitsbeginsel.]

LJN AE7389 - vakantie; gebruikelijke vakantieduur; ontheffing arbeidsverplichtingen; jonger dan 57,5 jaar; gelijkheidsbeginsel; territorialiteitsbeginsel; IVBPR; verbod van reformatio in peius [artt. 9, 107 en 113 Abw (= 13, 9 en 9 Wwb) / 1 Gw / 6:18, 6:19 en 7:11 Awb] [Onterechte afwijzing verzoek om langer (dertien weken) dan de gebruikelijke vakantieduur (vier weken) voor vakantie in het buitenland te verblijven, omdat betrokkenen duurzaam zijn ontheven van de arbeidsverplichtingen en derhalve dienen te worden gelijkgesteld met 57,5-plussers. Het gelijkheidsbeginsel gaat i.c. voor op het territorialiteitsbeginsel, daar niet kan worden gezegd dat het gemaakte onderscheid naar leeftijd gerechtvaardigd wordt door objectieve en redelijke gronden.]

LJN AA8538 - vakantie; gebruikelijke vakantieduur; ontheffing arbeidsverplichtingen; jonger dan 57,5 jaar; gelijkheidsbeginsel; zorgvuldigheid; motivering; dwangsom [artt. 9 en 113 Abw (= 13 en 9 Wwb) / 1 Gw / 3:2, 3:46 en 8:72 Awb] [Onterechte afwijzing verzoek om als belanghebbende jonger dan 57,5 jaar met behoud van uitkering dertien weken voor vakantie in het buitenland te mogen verblijven, omdat de ontheffing van de arbeidsverplichtingen van betrokkene niet in aanmerking is genomen, noch is gemotiveerd - gelet op het doel van de leeftijdsgrens - waarom ondanks de ontheffing toch geen toestemming kan worden verleend.]

LJN AE6671 - vakantie; gebruikelijke vakantieduur; volledig arbeidsongeschikt; jonger dan 57,5 jaar; gelijkheidsbeginsel; territorialiteitsbeginsel [artt. 9 en 113 Abw (= 13 en 9 Wwb) / 1 Gw] [Onterechte afwijzing verzoek om langer dan de gebruikelijke vakantieduur (vier weken) voor vakantie in het buitenland te verblijven, omdat betrokkene, gelet op zijn volledige arbeidsongeschiktheid gedurende de komende vijf jaar (waarna hij al 57,5 jaar is), dient te worden gelijkgesteld met 57,5-plussers. Het gelijkheidsbeginsel gaat i.c. voor op het territorialiteitsbeginsel.]

LJN AD5014 - vakantie; gebruikelijke vakantieduur; weigering bijstand; ontheffing arbeidsverplichtingen; alleenstaande ouder met kind jonger dan vijf jaar; jonger dan 57,5 jaar; discriminatieverbod; gelijkheidsbeginsel; territorialiteitsbeginsel [artt. 7, 9, 11 en 113 Abw (= 11, 13, 16 en 9 Wwb) / 1 Gw / 8:72 Awb ] [Onterechte weigering van bijstand wegens verblijf in het buitenland langer dan de gebruikelijke vakantieduur (vier weken), omdat betrokkene vanwege haar tweejarige kind nog geruime tijd ontheven zal zijn van de arbeidsverplichtingen en zij derhalve dient te worden gelijkgesteld met 57,5-plussers, wie het is toegestaan dertien weken in het buitenland te verblijven. Er zijn i.c. geen objectieve en redelijke gronden voor het onderscheid naar leeftijd. Overigens bestaat in iedere situatie waarbij de gebruikelijke vakantieduur wordt overschreden, dus ook in geval van ziekte, geen recht op bijstand.]

LJN AC1903 - vakantie; te late terugkeer; herziening bijstand; terugvordering; maatregel; gebruikelijke vakantieduur; territorialiteitsbeginsel; rechtszekerheidsbeginsel [artt. 9, 14, 69 en 81 Abw (= 13, 18, 54 en 58 Wwb) ] [Onterechte terugvordering van bijstand wegens te late terugkeer van verblijf in het buitenland, omdat betrokkene over de eerste vier weken vakantie waarvoor toestemming was verleend - gelet op het territorialiteitsbeginsel - het recht op bijstand behoudt. De opgelegde maatregel waarbij de bijstand met terugwerkende kracht is verlaagd door middel van een herzienings- en terugvorderingsbesluit is in strijd met het gemeentelijk beleid.]

LJN AD3618 - vakantietoeslag; vakantiegeld; vervroegde uitbetaling; bijzondere omstandigheden [art. 73 Abw (= 45 Wwb)] [Terechte afwijzing verzoek om vervroegde uitbetaling van de vakantietoeslag ter aflossing van een huurschuld, omdat zich onvoldoende bijzondere omstandigheden voordeden die afwijking van het uitgangspunt dat vakantietoeslag in de maand juni wordt uitbetaald, rechtvaardigden.]

LJN AD4937 - verhaal; onderhoudsplichtige ex-echtgenoot; alimentatie; draagkracht; hertrouwen; bijdrage levensonderhoud; Hoge Raad [artt. 93 en 95 Abw (= 61 en – Wwb)] [Terecht verhaal van kosten van bijstand op de onderhoudsplichtige ex-echtgenoot wegens aanwezige draagkracht, omdat betrokkene niet heeft aangetoond dat hij in de periode in geding heeft bijgedragen in het levensonderhoud van zijn nieuwe echtgenote, die toen nog in Suriname verbleef.]

LJN AE4038 - verhaal; onderhoudsplichtige ex-echtgenoot; kinderalimentatie; verhaalsbijdrage; draagkrachtberekening; buitengewonelastenaftrek; Hoge Raad [artt. 93 en 95 Abw (= 61 en – Wwb)] [Onjuiste vaststelling van het maandelijks te betalen verhaalsbedrag, omdat de verhaalde bijstand, verstrekt ten behoeve van de twee minderjarige kinderen van betrokkene, als persoonlijke verplichting niet fiscaal aftrekbaar is.]

LJN AE3551 - verhaal; schenking; vermogen in eigen woning; gemeenschappelijke juridische eigendom; economische eigendom; onverteerde inkomsten [artt. 92 en 99 Abw (= 61 en 61 Wwb)] [Terecht verhaal op de ex-echtgenoot van een schenking gedaan door zijn bijstandsgerechte ex-echtgenote ter grootte van haar aandeel in de overwaarde van de voormalig echtelijke woning, omdat de woning, ieder voor de onverdeelde helft, de gemeenschappelijke juridische eigendom van beiden was en van de door de man gestelde economische eigendom niets is gebleken.]

LJN AA4623 - verlaging bijstandsnorm of toeslag; geen woonkosten; woonlasten; eigen caravan; standplaatskosten; onzorgvuldige besluitvorming [artt. 13, 35 en 38 Abw (= 18, 27 en 8 Wwb) / 3:2 en 7:12 Awb] [Terechte verlaging van de toeslag wegens het ontbreken van woonkosten van een in eigendom bewoonde caravan, nu de gestelde verschuldigdheid van standplaatskosten niet is aangetoond. Het bestreden besluit wordt echter vernietigd wegens onzorgvuldigheid.]

LJN AA3501 - verlaging bijstandsnorm of toeslag; geen woonkosten; woonlasten; eigen woning [artt. 35 en 38 Abw (= 27 en 30 Wwb)] [Onterechte verlaging van de toeslag voor zover het betreft het buiten aanmerking laten van voor rekening van belanghebbende komende lasten van de eigen woning.]

LJN AA8683 - verlaging bijstandsnorm of toeslag; kostendeling; woningdeling; inwoning bij ouder; gemeentelijke verordening [artt. 34 en 38 Abw (= 26 en 30 Wwb) / 8:72 Awb] [Onterechte verlaging gehuwdennorm met 20% wegens woningdeling met de moeder van betrokkenen, omdat geen sprake is van het kunnen delen van alle algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan. Ook de gemeentelijke verordening biedt geen basis voor zulk een verlaging.]

LJN AA6936 - verlaging bijstandsnorm of toeslag; kostendeling; woningdeling; medebewoner; inwonende kinderen met eigen inkomen; herziening bijstand; terugvordering; dringende redenen; horen [artt. 33, 69 en 81 Abw (= 25, 54 en 58 Wwb) / 3:2, 7:12 en 8:72 Awb] [Terechte verlaging/intrekking en terugvordering van de toeslag wegens kostendeling met twee inwonende kinderen met eigen inkomen (ter hoogte van ten minste de WSF-norm levensonderhoud thuiswonende plus 10% minimumloon). Er zijn geen dringende redenen om af te zien van terugvordering, daar er geen sprake is van een noodsituatie of broodnood. Het beroep is echter gegrond omdat betrokkene niet (tijdig) is gehoord in de bezwaarfase.]

LJN AB3333 - verlaging bijstandsnorm of toeslag; kostendeling; woningdeling met ouder; terugwerkende kracht; onrechtmatige bepaling in gemeentelijke verordening; formele rechtskracht; bezwaar tegen uitkeringsspecificatie; renteschadevergoeding; wettelijke rente [artt. 33, 35 en 138 Abw (= 25, 27 en 79 Wwb) / 8:73 Awb ] [Terechte afwijzing toeslag met terugwerkende kracht tot vóór de reparatie (wegens strijd met de wet) van de betreffende gemeentelijke verordening, omdat betrokkene - nu niet kan worden bestreden dat het besluit inzake intrekking van de toeslag niet is ontvangen - niet tegen de eerste uitkeringsspecificatie waarbij niet langer de toeslag werd verleend bezwaar heeft gemaakt. De aan het beginsel van de formele rechtskracht verbonden bezwaren zijn in dit geval niet zo klemmend te achten dat uitzondering op dat beginsel dient te worden gemaakt.]

LJN AD4723 - verlaging bijstandsnorm of toeslag; kostendeling; woningdeling; opvanghuis; opvangtehuis; woonstede; woning; geen woonkosten; gemeentelijke verordening [artt. 34, 35 en 38 Abw (= 26, 27 en 30 Wwb)] [Onterechte verlaging van de bijstandsnorm wegens woningdeling zijnde tijdelijk verblijf in een opvanghuis, omdat geen sprake is van een woonstede aangezien de bewoners niet vrijelijk kunnen beschikken over de woning. Vanwege het ontbreken van een woning is in strijd met de gemeentelijke Bijstandsverordening beslist.]

LJN AE3712 - verlaging bijstandsnorm of toeslag; onderhuurder; gederfde huursubsidie; onderhuurprijs; Huurprijzenwet woonruimte; bijzondere bijstand; woonkostentoeslag; voorliggende voorziening; gemeentelijke verordening; individualisering; motivering [artt. 13, 17, 33, 38 en 39 Abw (= 18, 15, 25, 30 en 35 Wwb) / 7:12 Awb] [Onterechte afwijzing verzoek om verhoging van de toeslag (in verband met onderhuur vastgesteld op 5% WML), omdat in dit individuele geval, in afwijking van de gemeentelijke verordening, de toeslag hoger dient te worden vastgesteld nu vanwege de onderhuur huursubsidie wordt gederfd en geen hogere onderhuurprijs kan worden bedongen. Woonkostentoeslag, waarbij de Huursubsidiewet i.c. geen toereikende voorliggende voorziening is, is dan niet meer aan de orde.]

LJN AE8643 - verlaging bijstandsnorm of toeslag; terugvordering; kostendeling; fictieve inkomsten; niet-aangevraagde aanvullende bijstand inwonend meerderjarig kind; gemeentelijke verordening [artt. 33, 38 en 81 Abw (= 25, 30 en 58 Wwb)] [Onterechte verlaging en terugvordering van de gemeentelijke toeslag wegens fictief inkomen van een inwonend meerderjarig kind, omdat overeenkomstig de gemeentelijke verordening de feitelijke en niet de fictieve inkomsten (het ontvangen loon vermeerderd met niet-aangevraagde aanvullende bijstand) van dat kind in aanmerking hadden moeten worden genomen.]

LJN AD3412 - verlaging bijstandsnorm of toeslag; zeiljacht; zeilboot; gelijkstelling met woonschip; woonboot; hoofdverblijf; ligplaats; woonkosten; woonlasten; motivering [artt. 5, 13 en 35 Abw (= 3, 18 en 27 Wwb) / 6:2, 7:12 en 8:72 Awb ] [Onterechte verlaging van de bijstandsnorm wegens het niet bewonen van een woning/woonschip maar een zeiljacht en het ontbreken van woonkosten, omdat het zeiljacht i.c. het hoofdverblijf is en er bovendien wel woonkosten zijn, zoals kosten van onderhoud, verzekeringen en locale belastingen.]

LJN AE7159 - vermogen; aandelen; waardevermeerdering; verkoopkosten; oververmogen; terugvordering; spaargeld; verbod van reformatio in peius [artt. 42, 51, 52, 54, 69, 78 en 81 Abw (= 31, 34, 34, 34, 54, 58 en 58 Wwb) / 7:11 Awb] [Terechte terugvordering van bijstand wegens oververmogen, omdat de waardevermeerdering van beursgenoteerde aandelen, na aftrek van de verkoopkosten, leidt tot vermeerdering van het in aanmerking te nemen vermogen en niet kan worden beschouwd als spaargeld. Bij het nieuw te nemen besluit op bezwaar mag het verbod van reformatio in peius niet worden geschonden door de terugvordering op een hoger bedrag te stellen.]

LJN AT0233 - vermogen; auto; schending inlichtingenverplichting; intrekking bijstand; beëindiging; terugvordering; wettelijke rente en kosten; boete [artt. 14, 14a, 65, 69 en 81 Abw (= 17, 18, –, 54 en 58 Wwb) / 8 en 17 Wwb] [Terechte intrekking, beëindiging en terugvordering (plus rente en kosten) van de bijstand wegens (verzwegen) bezit van een auto met een waarde boven de vermogensgrens. Boete wegens schending inlichtingenverplichting.]

LJN AD8171 - vermogen; auto; terugvordering; eigendom; gebruik; tenaamstelling; kentekenregistratie [artt. 42 en 82 Abw (= 31 en 58 Wwb) ] [Onterechte terugvordering bijstand wegens oververmogen gebonden in een auto, omdat alle kosten van de auto, die weliswaar op naam van (geestelijk instabiele) betrokkene staat, zijn betaald door haar vader (die zelf geen rijbewijs heeft en door anderen moet worden gereden) en zij de auto slechts met toestemming van haar vader af en toe mag gebruiken, zodat zij in redelijkheid niet geacht kan worden over de auto te kunnen beschikken.]

LJN AA3543 - vermogen bij aanvang bijstand; aanspraak op vermogen na echtscheiding; overvemogen; interen; beëindiging bijstand; terugvordering; vordering wettelijke rente [artt. 82 Abw (= 58 Wwb) / XVI Wet BMT / 1:3 en 8:73 Awb] [Ten onrechte is de schriftelijke mededeling van toekomstige terugvordering van bijstand wegens toekomstig (over)vermogen na echtscheiding aangemerkt als terugvorderingsbesluit. Een verzoek om vergoeding van de wettelijke rente over nabetaalde bijstand levert een appellabel besluit op.]

LJN AB3075 - vermogen bij aanvang bijstand; erfenis; oververmogen; terugvordering; nieuwe vermogenstoets ex (nieuwe) Abw [artt. 52, 54 en 82 Abw (= 34, 34 en 58 Wwb) / 4 IHABW / 1:3 Awb] [Onterechte terugvordering van bijstand wegens vermogen (uit een erfenis) boven de vermogensgrens, omdat met de inwerkingtreding van de (nieuwe) Abw per 1 januari 1996 een nieuw recht op bijstand ontstaat en derhalve een nieuwe vermogenstoets dient plaats te vinden, welke i.c. leidt tot de vaststelling van een lager aanwezig vermogen.]

LJN AA3503 - vermogen bij aanvang bijstand; pensioengelden; aanspraak op vermogen; oververmogen; interen [artt.42, 51, 52 en 54 Abw (= 31, 34, 34 en 34 Wwb)] [Terecht zijn (na ontslag ineens uit te keren) pensioengelden - bekend bij aanvang van de bijstand, maar eerst acht maanden nadien ontvangen - opgeteld bij het bij aanvang van de bijstand aanwezige vermogen, zodat diende te worden ingeteerd op oververmogen.]

LJN AD9031 - vermogen; boedelscheiding; verkoop echtelijke woning; overbedeling; leenbijstand; geldlening; vastlegging voorwaarden; verplichtingen; terugvordering [artt. 24, 82, 83, 92 en 93 Abw (= 48, 58, 58, 61 en 61 Wwb) / 3:40 en 3:41 Awb] [Onterechte terugvordering leenbijstand wegens te verwachten gelden uit boedelscheiding en overwaarde van de echtelijke woning, omdat de precieze voorwaarden, zoals de wijze van terugbetaling, waaronder de leenbijstand wordt verstrekt niet zijn vastgelegd (in het toekenningsbesluit). Eerst indien niet aan deze, alsnog vast te leggen verplichtingen wordt voldaan, dient tot terugvordering te worden overgegaan.]

LJN AB2260 - vermogen; boedelscheiding; verkoop eigen woning en roerende zaken; herziening bijstand; terugvordering; schulden; herinrichtingskosten; verhuiskosten; zorgvuldigheid; motivering [artt. 42, 51, 52, 54 en 82 Abw (= 31, 34, 34, 34 en 58 Wwb) / 3:2 en 7:12 Awb] [Onterechte herziening en terugvordering van bijstand wegens vermogen uit boedelscheiding (verkoop eigen woning en roerende zaken), omdat geen rekening is gehouden met een schuld, de verhuis- en de herinrichtingskosten.]

LJN AE3713 - vermogen; boedelscheiding; voormalig echtelijke woning; onderbedeling; aflossing overbedelingsschuld; leenbijstand; geldlening; bijstand om niet; terugvordering [artt. 54, 69, 81 en 82 Abw (= 34, 54, 58 en 58 Wwb) / 6:22 en 8:72 Awb] [Onterechte terugvordering van ten onrechte als leenbijstand aangemerkte bijstand wegens onderbedeling na boedelscheiding (ƒ52.500,- vermogen in de voormalig echtelijke woning), omdat niet aannemelijk is gemaakt dat betrokkene ten tijde van het bestreden besluit een reële mogelijkheid had om betaling ineens van zijn ex-echtgenote te verlangen, zodat hij enkel kon berusten in de reeds overeengekomen maandelijkse aflossing ad ƒ420,-, welke eerst op de bijstand kan worden gekort zodra daarmee de toepasselijke vermogensgrens wordt overschreden.]

LJN AA8349 - vermogen; boedelscheiding; voorschot; echtscheiding; terugvordering; leenbijstand; geldlening; bezwaar; verschoonbare termijnoverschrijding [artt. 55 en 58 ABW (= 78 en 82 Abw) (= 58 en 58 Wwb) / 1:3 en 6:11 Awb] [Terechte terugvordering van (leen)bijstand wegens (verzwegen) vermogen uit boedelscheiding. Het feit dat het ontvangen vermogen eerst een voorschot betreft en er nog onzekerheid bestaat over het nog niet vaststaande aandeel in de boedelscheiding, staat aan terugvordering niet in de weg.]

LJN AB2256 - vermogen; eigen woning; verdere bezwaring; hypotheek; vermogensvrijlating; vermogensgrens; schending inlichtingenverplichting; beëindiging bijstand; terugvordering; groot onderhoud; vrije besteding vermogen; spaargeld; motivering [artt. 7, 20, 42, 51, 52, 65, 69 en 81 Abw (= 7, 50+34, 31, 34, 34, 17, 54 en 58 Wwb) / 7:12 en 8:57 Awb] [Onterechte beëindiging en terugvordering bijstand wegens (ten behoeve van groot onderhoud) beschikbaar vermogen uit verdere bezwaring (hypothecaire lening) van de eigen woning (niet te beschouwen als spaargeld, maar wel vrij besteedbaar), omdat geen rekening is gehouden met vrij te laten vermogen gebonden in de eigen woning. Voor zover nog sprake is van in aanmerking te nemen vermogen, heeft betrokkene haar inlichtingenverplichting geschonden en kan bij een nieuw te nemen besluit de bijstand worden beëindigd en teruggevorderd.]

LJN AA8511 - vermogen; erfenis; aanspraak; terugvordering; niet-aannemelijke schuld [artt. 58 ABW (= 82 Abw) (= 58 Wwb) / XVI Wet BMT / 8:72 Awb] [Terechte terugvordering van bijstand wegens aanspraak op vermogen uit erfenis, omdat het bestaan van een schuld onvoldoende aannemelijk is gemaakt en voorts niet is komen vast te staan dat aan die schuld daadwerkelijk een terugbetalingsverplichting is verbonden. Ook accountantskosten e.d. zijn niet voldoende aangetoond.]

LJN AB2280 - vermogen; erfenis; oververmogen; toepasselijke vermogensgrens; interingsperiode; vertrouwensbeginsel; zorgvuldigheid; evenredigheid [artt. 7 ABW (= 54 Abw) (= 34 Wwb) / 3:2 en 3:4 Awb ] [Terechte weigering bijstand wegens na intering nog immer aanwezig vermogen boven de vermogensgrens, zeker nu de inwonende dochter inmiddels 18 jaar is geworden en voor betrokkene als alleenstaande een veel lagere vermogensgrens geldt (hetgeen overigens ook zou gelden zonder onderbreking van de bijstandverlening). Het vertrouwensbeginsel is niet geschonden, omdat geen uitdrukkelijke, ondubbelzinnige en ongeclausuleerde toezeggingen zijn gedaan die gerechtvaardigde verwachtingen hebben gewekt ten aanzien van de vermogensgrens geldend voor een alleenstaande ouder.]

LJN AA8506 - vermogen; erfenis; terugvordering [artt. 58 ABW (= 82 Abw) (= 58 Wwb) / 8:72 Awb] [Terechte terugvordering van bijstand wegens ontvangen erfenis. De periode waarover wordt teruggevorderd vangt aan op de dag van overlijden van de erflater.]

LJN AA3977 - vermogen; erfenis; terugvordering; mededeling; feitelijke handeling; rechtshandeling; rechtsgevolg; bezwaar; niet-ontvankelijk [artt. 78 Abw (= 58 Wwb) / 1:3 en 8:72 Awb] [Onterechte ongerondverklaring bezwaar, omdat de mededeling van toekomstige terugvordering van bijstand geen besluit maar een feitelijke handeling is, zodat het bezwaar niet-ontvankelijk is.]

LJN AA6725 - vermogen; immateriële schadevergoeding; vrijlating; schorsing bijstand; terugvordering; boete; zwijgrecht; cautie; besteding oververmogen; weigering bijstand [artt. 7, 14, 14b, 43, 52, 65, 69, 81 en 82 Abw (= 7, 18, –, 31, 34, 17, 54, 58 en 58 Wwb) / 8:86 Awb] [Terechte schorsing en terugvordering van de bijstand (plus boete) wegens (verzwegen) immateriële schadevergoeding van ƒ112.500,-, waarvan terecht slechts 1/3 deel - vanuit oogpunt van bijstandverlening verantwoord te achten - buiten beschouwing is gelaten. Terugvordering en beboeting over de periode waarin nog niet definitief door de assuradeur was beslist over de schadeclaim is onterecht. De nieuwe bijstandsaanvraag dient te worden getoetst op betoond besef van verantwoordelijkheid voor de voorziening in het bestaan, waarbij de wijze van besteding van het oververmogen kan leiden tot tijdelijke weigering van de bijstand.]

LJN AE2641 - vermogen; kunstproductie beeldend kunstenaar; waarde in het economisch verkeer; weigering bijstand [Artt. 51 en 53 Abw (= 34 en 34 Wwb)] [Onterechte afwijzing bijstand wegens oververmogen, omdat de opgeslagen en deels beschadigde kunstproductie van betrokken beeldend kunstenaar niet enige reële waarde vertegenwoordigd.]

LJN AE1353 - vermogen; lijfrentepolis; koopsompolis; afkopen; beëindiging bijstand; oudedagsvoorziening [artt. 51 en 54 Abw (= 34 en 34 Wwb)] [Terechte beëindiging bijstand wegens oververmogen, omdat de afkoop van de lijfrente-/koopsompolis (bedoeld als oudedagsvoorziening) redelijkerwijs kan worden gevergd.]

LJN AE3952 - vermogen; schade-uitkering brandverzekering wooncaravan; tipgever; besteding aan verliescompensatie; oververmogen; beëindiging bijstand; interingsbedrag per maand; interingsperiode [artt. 42, 43, 51, 52 en 54 Abw (= 31, 31, 34, 34 en 34 Wwb) / 8:72 Awb] [Terechte beëindiging bijstand wegens oververmogen voor zover de (verzwegen) brandschade-uitkering niet is besteed aan compensatie van het verlies (met name de verbrande wooncaravan). Het vrij te laten bescheiden vermogen, herinrichtingskosten, kledingkosten, nasalaris en voorschotten worden op het in aanmerking te nemen vermogen in mindering gebracht, zo niet de ontvangen renteschadevergoeding. Het bestaan van een schuld is onvoldoende aannemelijk gemaakt.]

LJN AE6817 - vermogen; schade-uitkering na verkeersongeval; verlies aan arbeidsvermogen; letselschade; smartengeld; terugvordering; verjaring; vijfjarenvervaltermijn; toerekening schadevergoeding [artt. 58, 70 (oud) en 71a (oud) ABW (= 82, – en – Abw) (= 58, – en – Wwb) / 3:2 Awb] [Onterechte terugvordering van bijstand, voor zover die is verleend vóór 1 augustus 1992 (schrapping verjaringsbepaling ABW), wegens ontvangen schade-uitkering ad ƒ636.991,40, omdat de vordering is verjaard nu niet is voldaan aan de voorwaarde dat in het toekenningsbesluit duidelijk is gemarkeerd dat de bijstand is verleend als voorschot op een eventuele schade-uitkering door een derde, waaruit de bijstand later moet worden terugbetaald. Terechte terugvordering vanaf 1 augustus 1992, daar de toegekende schadevergoeding ter zake van verlies aan arbeidsvermogen terecht is toegerekend aan de periode vanaf de datum van het ongeval (30 mei 1982).]

LJN AE9538 - vermogen; sieraden; oververmogen; afwijzing bijstand; schending inlichtingenverplichting; terugvordering; taxatie; verklaring sociaal rechercheur [artt. 51, 54, 65, 69 en 81 Abw (= 34, 34, 17, 54 en 58 Wwb)] [Terechte afwijzing en terugvordering bijstand wegens oververmogen, omdat de geschatte waarde ad ƒ50.000,- van de sieraden van betrokkenen het vrij te laten bescheiden vermogen ruimschoots overschrijdt. De door de sociaal rechercheur onder ambtsbelofte afgelegde verklaring dat het aantal door hem waargenomen sieraden niet overeenkomt met het aantal sieraden dat betrokkenen hebben laten taxeren, doet de rechtbank niet twijfelen.]

LJN AE3170 - vermogen, spaartegoeden; deposito; schending inlichtingenverplichting; beëindiging bijstand; motivering [artt. 65 Abw (= 17 Wwb) / 7:12 en 8:72 Awb] [Terechte beëindiging bijstand niet wegens oververmogen - voor dat oordeel is er onvoldoende feitelijke grondslag - maar schending van de inlichtingenverplichting, omdat betrokkene geen mededeling heeft gedaan van onder andere een op zijn naam staand spaartegoed in Marokko van ƒ495.000,-, zodat het recht op bijstand niet kan worden vastgesteld.]

LJN AA5668 - vermogen; vermogen achteraf; inkomsten achteraf; terugvordering; inlichtingenverplichting; verjaring; vervallen recht; niet in werking getreden recht; ondeugdelijke motivering [artt. 30, 58, 59, 61d, 70 ABW / 65, 81 en 82 Abw (= 17, 58 en 58 Wwb) / 3:2 en 7:12 Awb] [Onterechte terugvordering van bijstand, omdat de vordering van rechtswege is verjaard (na vijf jaren), onderscheidenlijk is gebaseerd op vervallen recht, onderscheidenlijk is gebaseerd op niet in werking getreden recht. Voor zover de terugvordering terecht is, berust het besluit op een ondeugdelijke motivering en dient het opnieuw te worden genomen.]

LJN AD9473 - vermogen; verzekeringsuitkering; bedrijfsbrand; oververmogen; beëindiging bijstand [artt. 20 en 54 Abw (= 34 en 34 Wwb)] [Terechte beëindiging bijstand wegens ontvangen vermogen uit verzekeringsuitkering in verband met het afbranden van de shoarmazaak van betrokkene, omdat hij gemaakte schulden niet aannemelijk heeft kunnen maken en er geen sprake is van benadeling ten opzichte van eigenwoningbezitters.]

LJN AA9549 - voorschotten; terugvordering; mondelinge intrekking bijstandsaanvraag; schriftelijke intrekking [artt. 67, 74 en 80 Abw (= 43, 52 en 58 Wwb)] [Onterechte terugvordering van voorschotten wegens mondelinge intrekking van de bijstandsaanvraag, omdat een aanvraag alleen schriftelijk kan worden ingetrokken. Het uitblijven van een reactie van betrokkene op de schriftelijke bevestiging van het telefoongesprek waarbij de aanvraag is ingetrokken, doet daar niet aan af.]

LJN AD9298 - vreemdeling; afwijzing bijstand; geen gelijkstelling met Nederlander; TBV 1999/23; Turken [artt. 7 en 12 Abw (= 11 en – Wwb)] [Terechte afwijzing bijstand, omdat de betrokken vreemdeling ingevolge de Abw c.a. niet kan worden gelijkgesteld met een Nederlander aangezien zijn aanvraag om toelating tot Nederland dateert van na inwerkingtreding van de Koppelingswet.]

LJN AE6178 - vreemdeling; afwijzing bijstand; geen gelijkstelling met Nederlander; verblijfsvergunning; verschoonbare termijnoverschrijding; Zaïrezen [art. 7 Abw (= 11 Wwb)] [Terechte afwijzing bijstand wegens onrechtmatig verblijf in Nederland, omdat betrokken vreemdeling niet tijdig een aanvraag om voortgezette toelating heeft gedaan en er geen termen aanwezig zijn die deze termijnoverschrijding verschoonbaar doen zijn.]

LJN AD9356 - vreemdeling; afwijzing bijstand; Koppelingswet; geen gelijkstelling met Nederlander; verblijfsvergunning; EVSMB; TBV 1999/23; Turken [art. 7 Abw (= 11 Wwb)] [Terechte afwijzing bijstand, omdat betrokken vreemdeling niet beschikte over een (tijdelijke) verblijfs- of vestigingsvergunning en aldus niet rechtmatig verblijf hield in de zin van het EVSMB, zodat hij niet kan worden gelijkgesteld met een Nederlander in de zin van Abw c.a. Bij Circulaire van de Minister van SZW van 17 februari 2000 is bepaald dat voor alle nieuwe bijstandsaanvragen de Koppelingswet onverkort van toepassing is en dat lopende uitkeringen vóór 1 mei 2000, met toepassing van een redelijke uitlooptermijn van vier weken, dienen te worden beëindigd.]

LJN AE2487 - vreemdeling; afwijzing bijstand; Koppelingswet; IVBPR; geen gelijkstelling met Nederlander; WW [artt. 7 en 12 Abw (= 11 en – Wwb) / 8:68 Awb] [Terechte weigering bijstand wegens onrechtmatig verblijf in Nederland, omdat onderscheid naar nationaliteit mag worden gemaakt nu betrokkenen eerst na de inwerkingtreding van de Koppelingswet bijstand hebben aangevraagd. De omstandigheid dat voordien WW-uitkering werd genoten, doet daaraan niet af.]

LJN AA3589 - vreemdeling; beëindiging bijstand; afwijzing bijstand; geen gelijkstelling met Nederlander; niet-tijdige aanvraag verlenging verblijfsvergunning; verschoonbare termijnoverschrijding [art. 7 Abw (= 11 Wwb)] [Terechte beëindiging van de bijstand, omdat de betrokken vreemdeling ingevolge de Abw c.a. niet langer kan worden gelijkgesteld met een Nederlander. Verschoonbare overschrijding van de termijn voor indiening van de aanvraag verlenging verblijfsvergunning kan niet ter beoordeling van B&W zijn.]

LJN AE6067 - vreemdeling; beëindiging bijstand; geen gelijkstelling met Nederlander; afwijzing verblijfsvergunning; GBA-code 98; EVSMB; Turken [art. 7 Abw (= 11 Wwb)] [Terechte beëindiging bijstand wegens onrechtmatig verblijf in Nederland, omdat betrokken vreemdelinge ingevolge de Abw c.a. niet langer kan worden gelijkgesteld met een Nederlander nu haar hernieuwde aanvraag om verblijfsvergunning is afgewezen (waardoor haar verblijf ook in de zin van het EVSMB onrechtmatig is).]

LJN AA3717 - vreemdeling; beëindiging bijstand; geen gelijkstelling met Nederlander; Marokkanen [artt. 7 en 11 Abw (= 11 en 16 Wwb) / 8:86 Awb] [Terechte beëindiging van de bijstand, omdat de betrokken vreemdeling ingevolge de Abw c.a. niet kan worden gelijkgesteld met een Nederlander.]

LJN AD6622 - vreemdeling; beëindiging bijstand; Koppelingswet; EVSMB; geen gelijkstelling met Nederlander; verblijfsvergunning; Turken; Hoge Raad [art. 7 Abw (= 11 Wwb)] [Terechte beëindiging bijstand wegens, na inwerkingtreding van de Koppelingswet, onrechtmatig verblijf in Nederland, omdat vreemdelingen die nimmer over een verblijfstitel hebben beschikt buiten de bescherming van het EVSMB vallen, ook al wordt hun verblijf gedoogd zolang op hun verzoek tot toelating nog niet is beslist.]

LJN AE0294 - vreemdeling; beëindiging bijstand; Koppelingswet; geen gelijkstelling met Nederlander; IVBPR; EVSMB; Turken [artt. 7 en 12 Abw (= 11 en – Wwb)] [Terechte beëindiging bijstand wegens onrechtmatig verblijf in Nederland, omdat de betrokken vreemdeling ingevolge de Abw c.a. niet langer kan worden gelijkgesteld met een Nederlander nu hij eerst na inwerkingtreding van de Koppelingswet een verblijfsvergunning heeft aangevraagd; aan het IVBPR en EVSMB kan geen recht op bijstand worden ontleend.]

LJN AA8520 - vreemdeling; beëindiging bijstand; Koppelingswet; geen gelijkstelling met Nederlander; Marokkanen [artt. 7, 12 en 139 Abw (= 11, – en – Wwb)] [Terechte beëindiging bijstand met ingang van het tijdstip van inwerkingtreding van de Koppelingswet, omdat de betrokken Marokkaanse vreemdeling ingevolge de Abw c.a. niet langer kan worden gelijkgesteld met een Nederlander.]

LJN AE3275 - vreemdeling; beëindiging bijstand; Koppelingswet; geen gelijkstelling met Nederlander; verblijfsvergunning; IVBPR; EVSMB; Turken [artt. 7 en 12 Abw (= 11 en – Wwb)] [Terechte beëindiging bijstand, omdat een definitieve negatieve beslissing op het verzoek om toelating is genomen en aan na de inwerkingtreding van de Koppelingswet ingediende verzoeken om toelating geen aanspraak op bijstand kan worden ontleend.]

LJN AA7515 - vreemdeling; beëindiging bijstand; Koppelingswet; gelijkstelling met Nederlander; verblijfsvergunning; Ieren [art. 7 Abw (= 11 Wwb)] [Onterechte beëindiging bijstand, omdat de Koppelingswet buiten toepassing dient te worden gelaten zolang nog niet vaststaat dat de betrokken Ierse alleenstaande ouder, die reeds vóór inwerkingtreding van de Koppelingswet bijstand was toegekend, geen verblijfstatus toekomt waaraan een recht op bijstand gekoppeld is. Zij dient derhalve ingevolge de Abw c.a. te worden gelijkgesteld met een Nederlander.]

LJN AA6591 - vreemdeling; beëindiging bijstand; Koppelingswet; gelijkstelling met Nederlander; verblijfsvergunning; Turken [art. 7 Abw (= 11 Wwb)] [Onterechte beëindiging bijstand, niet omdat betrokken vreemdeling hangende de bezwaarprocedure tegen de afwijzing van een aanvraag om verblijfsvergunning dient te worden gelijkgesteld met een Nederlander, maar omdat na de inwerkingtreding van de Koppelingswet in kort geding recht op bijstand is vastgesteld terugwerkend naar een tijdstip gelegen vóór inwerkingtreding van de Koppelingswet, zodat geen sprake is van beëindiging van de bijstand door die inwerkingtreding.]

LJN AE1901 - vreemdeling; beëindiging bijstand; Koppelingswet; IVBPR; gelijkstelling met Nederlander; verblijfsvergunning; Algerijnen [artt. 7 en 12 Abw (= 11 en – Wwb) / 21 Bw / 8:86 Awb] [Onterechte beëindiging bijstand wegens, na inwerkingtreding van de Koppelingswet, onrechtmatig verblijf in Nederland, omdat ingevolge het IVBPR geen onderscheid naar nationaliteit mag worden gemaakt nu betrokkene nog in afwachting was van de uitspraak op het beroep tegen de afwijzing van zijn aanvraag voor een verblijfsvergunning en derhalve gelijk diende te worden gesteld met een Nederlander.]

LJN AB1262 - vreemdeling; beëindiging bijstand; Koppelingswet; IVBPR; gelijkstelling met Nederlander; verblijfsvergunning; Marokkanen [art. 7 Abw (= 11 Wwb)] [Onterechte beëindiging bijstand wegens, na inwerkingtreding van de Koppelingswet, onrechtmatig verblijf in Nederland, omdat ingevolge het IVBPR geen onderscheid naar nationaliteit mag worden gemaakt nu betrokkene nog in afwachting was van de uitspraak op het beroep tegen de afwijzing van zijn (eerste) aanvraag voor een verblijfsvergunning. Er is i.c. geen sprake van een op redelijke en objectief te rechtvaardigen gronden gebaseerd onderscheid naar nationaliteit, zodat betrokkene dient te worden gelijkgesteld met een Nederlander.]

LJN AB2276 - vreemdeling; beëindiging bijstand; Koppelingswet; IVBPR; gelijkstelling met Nederlander; verblijfsvergunning; medische behandeling; non-discriminatie; Marokkanen [artt. 7 en 12 Abw (= 11 en – Wwb) / 8:72 Awb] [Onterechte beëindiging bijstand wegens, na inwerkingtreding van de Koppelingswet, onrechtmatig verblijf in Nederland, omdat ingevolge het IVBPR geen onderscheid naar nationaliteit mag worden gemaakt nu betrokkene nog in afwachting was van de uitspraak op het beroep tegen de afwijzing van zijn aanvraag voor een verblijfsvergunning wegens medische behandeling en hem reeds vóór inwerkingtreding van de Koppelingswet bijstand was verleend.]

LJN AB2277 - vreemdeling; beëindiging bijstand; Koppelingswet; IVBPR; gelijkstelling met Nederlander; verblijfsvergunning; medische behandeling; non-discriminatie; Marokkanen [artt. 7, 11 en 12 Abw (= 11, 16 en – Wwb) / 8:72 Awb] [Onterechte beëindiging bijstand wegens, na inwerkingtreding van de Koppelingswet, onrechtmatig verblijf in Nederland, omdat ingevolge het IVBPR geen onderscheid naar nationaliteit mag worden gemaakt nu betrokkene nog in afwachting was van de uitspraak op het beroep tegen de afwijzing van zijn aanvraag voor een verblijfsvergunning wegens medische behandeling en hem reeds vóór inwerkingtreding van de Koppelingswet bijstand was verleend.]

LJN AA6590 - vreemdeling; beëindiging bijstand; Koppelingswet; IVBPR; gelijkstelling met Nederlander; verblijfsvergunning; Turken [art. 7 Abw (= 11 Wwb)] [Onterechte beëindiging bijstand, niet omdat betrokken vreemdeling hangende de bezwaarprocedure tegen de afwijzing van een aanvraag om verblijfsvergunning dient te worden gelijkgesteld met een Nederlander, maar omdat ingevolge het IVBPR geen onderscheid mag worden gemaakt naar nationaliteit.]

LJN AD3848 - vreemdeling; beëindiging bijstand; onrechtmatig verblijf; uitgeprocedeerd; Turken [artt. 7 en 12 Abw (= 11 en – Wwb)] [Terechte beëindiging bijstand wegens onrechtmatig verblijf in Nederland, omdat definitief is komen vast te staan dat het verzoek om toelating is afgewezen.]

LJN AB1261 - vreemdeling; beëindiging bijstand; terugvordering; schending inlichtingenverplichting; boeteoplegging; Koppelingswet; EVSMB; gelijkstelling met Nederlander; verblijfsvergunning; last tot uitzetting; Turken [artt. 7, 14a, 65, 69 en 81 Abw (= 11, –, 17, 54 en 58 Wwb)] [Onterechte terugvordering van bijstand wegens, na inwerkingtreding van de Koppelingswet, onrechtmatig verblijf in Nederland, omdat betrokkene ingevolge het EVSMB wel rechtmatig verblijf hield nu de vreemdelingendienst haar nimmer heeft geïnformeerd over de last tot uitzetting en aldus bij gebreke van die last het rechtmatig verblijf is blijven voortduren. Onterechte boeteoplegging wegens het niet melden aan de gemeente van de uitspraak van de rechtbank strekkende tot ongegrondverklaring van het beroep tegen de afwijzing van het verzoek om verlenging van de verblijfsvergunning, omdat er geen sprake is van te veel of ten onrechte betaalde bijstand als gevolg van de schending van de inlichtingenverplichting.]

LJN AA9884 - vreemdeling; beëindiging gezinsbijstand; Koppelingswet; geen gelijkstelling met Nederlander; verblijfsvergunning; Belgen [art. 7 Abw (= 11 Wwb)] [Terechte wijziging bijstand naar de alleenstaandennorm, omdat de niet over een verblijfsvergunning beschikkende Belgische echtgenote van eiser geen recht op bijstand heeft nu zij ingevolge de Koppelingswet niet langer met een Nederlander kan worden gelijkgesteld.]

LJN AE2489 - vreemdeling; bijzondere bijstand voor illegaal kind; reiskosten van en naar school [artt. 4, 7, 13, 39 en 67 Abw (= 4, 11, 18, 35 en 43 Wwb) / 94 Gw] [Onterechte afwijzing bijzondere bijstand voor reiskosten van kinderen van en naar school wegens onrechtmatig verblijf in Nederland van die kinderen, omdat het de rechtmatig in Nederland verblijf houdende betrokkenen zijn die de bijstand hebben aangevraagd en de Abw aan het begrip kind niet de voorwaarde verbindt dat het kind rechtmatig in Nederland verblijf dient te houden.]

LJN AA5419 - vreemdeling; gelijkstelling met Nederlander [art. 7 Abw (= 11 Wwb)] [Onterechte afwijzing bijstand, omdat de betrokken vreemdeling ingevolge de Abw c.a. dient te worden gelijkgesteld met een Nederlander.]

LJN AB1608 - vreemdeling; onrechtmatig verblijf; bijstand voor kind; dringende redenen; voorliggende voorziening; ondertoezichtstelling; mishandeling; Blijf-van-mijn-lijfhuis; Bureau Jeugdzorg; motivering [artt. 11 en 17 Abw (= 16 en 15 Wwb) / 7:12, 8:85 en 8:86 Awb] [Onterechte afwijzing van bijstand voor de zoon van betrokken niet rechtmatig in Nederland verblijf houdende vreemdeling, omdat sprake is van dringende redenen nu onder meer is gebleken dat moeder en kind zijn mishandeld door de ex-echtgenoot en niet aannemelijk zal zijn dat tot ondertoezichtstelling, zijnde een voorliggende voorziening, zal worden overgegaan.]

LJN AF1374 - vreemdeling; onrechtmatig verblijf kinderen; Koppelingswet; alleenstaandennorm; zeer dringende redenen; GBA-code 31; Joegoslaven [artt. 7 en 11 Abw (= 11 en 16 Wwb)] [Terechte toekenning bijstand naar de alleenstaandennorm in plaats van de alleenstaandeoudernorm, omdat de kinderen van betrokken vreemdeling volgens de vreemdelingendienst geen verblijfsstatus hebben en ten onrechte op het pasje van betrokkene staan vermeld. Indien betrokkene het daarmee niet eens is, dient hij zich tot de vreemdelingendienst te wenden; B&W vervullen slechts een lijdelijke rol.]

LJN AE3716 - vreemdeling; verblijfsvergunning met terugwerkende kracht; herzieningsverzoek; bijstand met terugwerkende kracht; nieuwe feiten of omstandigheden; Spanjaarden [artt. 7 Abw (= 11 Wwb) / 4:6 Awb] [Terechte afwijzing herzieningsverzoek tot verkrijging van bijstand met terugwerkende kracht naar de gehuwdennorm (in plaats van de alleenstaandeoudernorm), omdat de enkele omstandigheid dat aan de echtgenote met terugwerkende kracht een verblijfsvergunning is verleend daarvoor onvoldoende is.]

LJN AE8099 - vreemdeling; vergunning tot verblijf voor bepaalde tijd; realisering huisvesting buiten AZC; toekenning bijstand; Rva 1997; voorliggende voorziening; asielzoeker [artt. 7 en 17 Abw (= 11 en 15 Wwb)] [Onterechte afwijzing bijstand wegens voorliggende voorziening (de Rva 1997), omdat de verstrekkingen van de Rva 1997 eindigen indien het een vreemdeling zoals betrokkene betreft op wiens asielaanvraag een vergunning tot verblijf voor bepaalde tijd is verleend, op de dag waarop naar het oordeel van het COA passende huisvesting buiten een asielzoekerscentrum kan worden gerealiseerd, zoals betrokkene is gelukt in verweerders gemeente.]

LJN AB0578 - vrijheidsbeneming; gedwongen opname; psychiatrisch ziekenhuis; artikel 37:1 Sr; Bopz; Wsg; voorwaardelijk ontslag; onrechtmatige daad; vergoeding renteschade; wettelijke rente [artt. 9, 14 en 65 Abw (= 13, 18 en 17 Wwb) / 8:73 Awb] [Onterechte beëindiging bijstand wegens vrijheidsbeneming (gedwongen opname in een psychiatrisch ziekenhuis), omdat betrokkene met toestemming van de behandelend arts met voorwaardelijk ontslag is gegaan en Justitie niet voorziet in de kosten van levensonderhoud. De renteschade dient te worden vergoed.]

LJN AA5143 - vrijwilligerswerk; onbetaalde arbeid; kinderopvang; intrekking toestemming; pedofilie [artt. 113 en 115 Abw (= 9 en – Wwb)] [Terechte intrekking toestemming om vrijwilligerswerk te verrichten in een crèche, omdat betrokkene pedofiel blijkt te zijn. Vrijwilligerswerk in de kinderopvang kan aldus niet bijdragen aan grotere uitstroomkansen.]

LJN AB0226 - woonplaats; domicilie; bevoegde gemeente; weigering bijstand; geen wettelijke grondslag onderzoek sociale recherche; opsporingsonderzoek; stelselmatige observaties [artt. 63 Abw (= 40 Wwb) / 8:86 Awb] [Onterechte weigering bijstand wegens het niet woonplaats hebben in de gemeente van aanvraag, omdat het aan het bestreden besluit ten grondslag liggende onderzoek van de sociale recherche een wettelijke grondslag mist nu betrokkene ten tijde van de aanvang van de observaties geen bijstand ontving, noch een aanvraag om bijstand had ingediend.]

LJN AE7677 - woonplaats; domicilie; woonstede; bevoegde gemeente; beëindiging bijstand [art. 63 Abw (= 40 Wwb)] [Terechte beëindiging bijstand wegens het woonplaats hebben in een andere gemeente, omdat betrokkene reeds anderhalf jaar niet of nauwelijks gebruik maakt van zijn woning, maar bijna altijd (om medische redenen) bij zijn ouders in een andere gemeente verblijft, in welke situatie vooreerst geen wijziging te verwachten is. Uit de daden van betrokkene moet worden afgeleid dat hij zijn woonplaats heeft verplaatst.]

LJN AF1408 - zelfstandige; bedrijfskapitaal; bedrijfsbeëindiging; liquidatie; aflossing geldlening; schuldsanering; finale kwijting; buiteninvorderingstelling; kwijtschelding [artt. 8, 22, 78 en 83 Abw (= 7 en 7 IWwb en 58 en 58 Wwb)] [Terechte afwijzing verzoek medewerking te verlenen aan een schuldsanering, omdat de gewezen zelfstandige gedurende een periode van vijf jaar na beëindiging van het bedrijf of zelfstandig beroep 50% van het netto-inkomen boven de bijstandsnorm dient te besteden voor aflossing van de rentedragende geldlening verstrekt ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal; daarna wordt de restantschuld buiten invordering gesteld dan wel kwijtgescholden.]

LJN AA7064 - zelfstandige; bedrijfskapitaal; gegevensverstrekking door aandeelhouder; advies bezwaarschriftencommissie; zorgvuldigheid; motivering [artt. 8, 51, 65 en 66 Abw (= 7 en 7 IWwb en 17 en 53a Wwb) / 3:2, 7:12 en 7:13 Awb] [Terecht verlangt de gemeente ter zake van een aanvraag voor bedrijfskapitaal ook de (financiële) gegevens van de aandeelhouder. Tot een inhoudelijke beoordeling van het beroep komt de rechtbank echter niet, omdat in de bezwaarprocedure niet op de voorgeschreven wijze advies is uitgebracht door de bezwaarschriftencommissie.]

LJN AA3772 - zelfstandige; bedrijfskapitaal; krediethypotheek; hypothecair verband; rente; bedrijfsbeëindiging; liquidatie [artt. 8 en 22 Abw (= 7 en 7 IWwb)] [Ten onrechte in rekening gebrachte rente over onder hypothecair verband verstrekte leenbijstand ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal na bedrijfsbeëindiging.]

LJN AA3763 - zelfstandige; bedrijfskapitaal; levensvatbaarheid bedrijf; IMK Intermediair; buitenlandse rechtspersoon; Limited; Ltd.; delegatie; delegataris [artt. 8 en 116 Abw (= 7 IWwb en 7 Wwb) / 6:4, 7:12, 8:72 en 10:13 Awb] [Terechte afwijzing bijstand ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal wegens niet-levensvatbaarheid van het bedrijf, maar vernietiging van het bestreden besluit omdat B&W onbevoegdelijk op het bezwaar hebben beslist, daar niet zij het primaire besluit hebben genomen, maar een delegataris. Ook op een bedrijfsvorm naar buitenlands recht (i.c. een Ltd.) kan onder voorwaarden het Bbz van toepassing zijn.]

LJN AE6058 - zelfstandige; bedrijfskapitaal; oudere zelfstandige; inkomenscriterium [art. 8 Abw (= 7 IWwb)] [Terechte afwijzing bijstand ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal, omdat betrokken oudere zelfstandige (55+) niet in de situatie verkeerde dat hij duurzaam over een ontoereikend inkomen uit bedrijf beschikte om in de noodzakelijke kosten van het bestaan te voorzien.]

LJN AA6935 - zelfstandige; bedrijfskapitaal; schadevergoeding; onbevoegde rechter [artt. 8 Abw (= 7 IWwb) / 1:3, 8:72 en 8:73 Awb] [Onterechte niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaar tegen de afwijzing van een verzoek om vergoeding van schade tengevolge van de afwijzing - negen maanden eerder en zonder dat daartegen bezwaar was gemaakt - van een aanvraag voor bedrijfskapitaal; het bezwaar had ongegrond moeten worden verklaard. Ter zake van vergoeding van schade tengevolge van niet-verleende vergunningen is niet de bestuursrechter, maar de burgerlijke rechter bevoegd.]

LJN AA5019 - zelfstandige; beëindiging bijstand; voorbereidingsperiode; oriëntatiefase [artt. 5 en 8 Abw (= 7 en 7 IWwb) / 8:86 Awb] [Onterechte beëindiging bijstand, omdat per beëindigingsdatum betrokkene nog niet als zelfstandige kon worden aangemerkt.]

LJN AE6084 - zelfstandige; ingangsdatum bijstandverlening; datum aanvraag; inkomstenverrekening; bijstand met terugwerkende kracht [artt. 8 en 23 Abw (= 7 en 7 IWwb)] [Terecht is ter zake van de inkomstenverrekening de datum van aanvraag om algemene bijstand als zelfstandige aangehouden en niet de eerste dag van het boekjaar van het bedrijf (1 januari), omdat in beginsel geen bijstand mag worden verleend over een periode die voorafgaat aan de datum waarop de aanvraag is ingediend.]

LJN AE6815 - zelfstandige; inkomstenverrekening; bijstand om niet; geldlening; inkomsten uit arbeid in loondienst na beëindiging Bbz-uitkering; boekjaar; terugvordering [artt. 23 en 47 Abw (= 7 IWwb en 32 Wwb)] [Terechte terugvordering van als zelfstandige te veel ontvangen bijstand, omdat alle in het boekjaar verworven netto-inkomsten in aanmerking dienen te worden genomen, derhalve ook de na de beëindiging van de Bbz-uitkering, maar nog in het boekjaar verworven inkomsten uit arbeid in loondienst.]

LJN AE6166 - zelfstandige; inkomstenverrekening; bijstand om niet; geldlening; terugvordering; publiekrechtelijke rechtshandeling; ontvankelijkheid bezwaar [artt. 23 en 83 Abw (= 7 IWwb en 58 Wwb) / 1:3 en 8:3 Awb] [Onterechte niet-ontvankelijkverklaring bezwaar tegen terugvordering van als zelfstandige te veel ontvangen bijstand, omdat een beslissing van een bestuursorgaan tot eerder in het kader van zijn bestuursrechtelijke taken en bevoegdheden gedane financiële verstrekking (i.c. een geldlening) dient te worden aangemerkt als een besluit als bedoeld in artikel 1:3 Awb en niet als een besluit ter voorbereiding van een privaatrechtelijke rechtshandeling.]

LJN AA8691 - zelfstandige; inlichtingenverplichting; herstel verzuim; opschorting bijstand; beëindiging [artt. 8, 65, 66 en 69 Abw (= 7 IWwb, 17, 53a en 54 Wwb) / 4 en 5 IHABW] [Terechte opschorting en vervolgens beëindiging bijstand wegens het niet voldoen aan de inlichtingenverplichting, omdat betrokkene telkens niet de verlangde gegevens inzake activiteiten als zelfstandige heeft verstrekt.]