Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

  

 
                   

 
vorige

 

JURISPRUDENTIE
 
ALGEMENE  BIJSTANDSWET

 

zoektips     

 

(Zie ook Wwb)
 
 
LJN AA1086 t/m AF1552
 
LJN AS9535 t/m AY5578
 
LJN AY5581 t/m BA9402

LJN ZB0954 t/m ZB9221

 

 

 
• LJN AF1611 - Weigering bijstand op de grond dat betrokkene ten tijde in geding wegens verkoop van zijn appartementsrecht over een vermogen beschikte of kon beschikken dat de voor hem ingevolge artikel 54 van de Abw geldende vermogensgrens van f 9.700,- te boven ging.

• LJN AF1660 - Be๋indiging, intrekking en terugvordering van de bijstand wegens (vermeende) gezamenlijke huishouding.

• LJN AF1677 - Is met betrekking tot de krediethypotheek het vermogen juist vastgesteld nu geen rekening is gehouden met de schuldenlast? Naar vaste jurisprudentie kunnen schulden bij de vermogensvaststelling uitsluitend in aanmerking worden genomen indien het feitelijk bestaan ervan in voldoende mate aannemelijk is gemaakt en tevens komt vast te staan dat aan die schuld ook daadwerkelijk een terugbetalingsverplichting is verbonden.

• LJN AF1678 - Be๋indiging, intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit arbeid. Boeteoplegging.

• LJN AF1686 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens oververmogen uit een erfenis.

• LJN AF2174 - Is terecht de aanvraag voor bijzondere bijstand in de kosten van medicijnen buiten behandeling gelaten omdat niet tijdig een originele nota is overgelegd?

• LJN AF2653 - Is terecht de bijstand be๋indigd op de grond dat betrokkene vanaf de datum in geding als zelfstandige werkzaam is en is terecht een maatregel in de vorm van een korting van 95% toegepast?

• LJN AF2658 - Is terecht bijzondere bijstand geweigerd voor de kosten van (niet beroepsmatig verleende) rechtshulp en rechtsbijstand? Geldt de Wrb als toereikende en passende voorliggende voorziening?

• LJN AF2760 - De bijstandsaanvraag is niet verder in behandeling genomen omdat de gemeente nog steeds over onvoldoende gegevens (bankafschriften, schuldbekentenissen) beschikte om de aanvraag af te handelen. Betrokkene heeft onvoldoende inzicht gegeven hoe hij in de periode v๓๓r zijn bijstandsaanvraag in zijn levensonderhoud heeft kunnen voorzien.

• LJN AF2768 - Weigering bijzondere bijstand in de vorm van een geldlening voor de kosten van een koelkast. Uit het bestreden besluit moet worden afgeleid dat bijzondere omstandigheden aanwezig zijn die het noodzakelijk maken dat bijzondere bijstand wordt verleend.

• LJN AF2951 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verblijf in het buitenland.

• LJN AF2953 - Weigering bijstand wegens oververmogen. Betrokkene heeft de schade-uitkering van f 165.000,- op haar vaders rekening laten storten ter aflossing van een schuld aan haar vader.

• LJN AF2994 - Be๋indiging bijstand wegens het bezit van twee woningen en overig vermogen in Turkije. Afwijzing van de nieuwe bijstandsaanvraag.

• LJN AF3004 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit hennepteelt. Niet is gebleken van dringende redenen als bedoeld in artikel 78, derde lid, van de Abw op grond waarvan de gemeente bevoegd was om geheel of gedeeltelijk van terugvordering af te zien.

• LJN AF3007 - Opschorting en vervolgens be๋indiging van de bijstand omdat betrokkene niet heeft willen meewerken aan een huisbezoek. Was het huisbezoek noodzakelijk om de woonplaats van betrokkene te kunnen vaststellen?

• LJN AF3030 - Afwijzing van het verzoek om f 2700,- aan onterechte inhoudingen op de bijstand (27 maanden f 100,-) over te maken op betrokkenes faillissementsrekening. Had betrokkene op grond van artikel 138 van de Abw al veel eerder bezwaar moeten maken tegen de inhoudingen?

• LJN AF3033 - Be๋indiging bijstand met terugwerkende kracht wegens verzwegen vermogen en inkomsten.

• LJN AF3034 - Intrekking en terugvordering van de bijstand vanaf 6 september 1988 wegens verzwegen inkomsten uit werkzaamheden als acupuncturiste. Zijn de inkomsten op het juiste bedrag vastgesteld?

• LJN AF3082 - Herziening en terugvordering van de bijstand wegens inkomsten uit arbeid. Is de terugvordering terecht?

• LJN AF3140 - Herziening en terugvordering van de bijstand wegens inkomsten uit hennepteelt. Het toegewezen bedrag van de strafrechtelijke ontnemingsvordering.

• LJN AF3343 - Weigering bijstand wegens oververmogen. Na bezwaar is alsnog bijstand toegekend, onder verrekening van giften van familie en kennissen. Dienen de giften als zodanig te worden aangemerkt? Schadevergoeding vanwege overschrijding van beslistermijnen.

• LJN AF4511 - Is het wachtgeld op juiste wijze met de bijstand verrekend? Heeft betrokkene onjuiste inlichtingen verstrekt met betrekking tot haar wachtgeld?

• LJN AF4524 - Is het vermogen bij de aanvang van de bijstand terecht vastgesteld op een negatief bedrag van f 5540,61, zonder daarbij rekening te houden met een door betrokkene gestelde schuld aan zijn broer?

• LJN AF4569 - Weigering bijzondere bijstand voor rechtsbijstandskosten ad f 5000,- in een civiele zaak. Afwijzing verzoek om voorlopige voorziening en onmiddellijke uitspraak in de hoofdzaak. De Wrb geldt als toereikende en passende voorliggende voorziening.

• LJN AF5187 - Be๋indiging bijstand omdat betrokkene, na meermaals niet te zijn verschenen op oproepingen, niet de informatie heeft verstrekt die noodzakelijk is voor de voortzetting van de bijstand. Afwijzing van de nieuwe bijstandsaanvraag omdat betrokkene niet woonachtig is op het door hem opgegeven adres.

• LJN AF5190 - Afwijzing verzoek van de curator om de overlijdensuitkering over te maken op de rekening van overleden betrokkene. Behoort een overlijdensuitkering tot de nalatenschap, zodat de curator in dezen een taak heeft en daarom als belanghebbende in de zin van artikel 1:2, eerste lid, van de Awb kan worden aangemerkt?

• LJN AF5191 - Mandatering van de bevoegdheid tot het instellen van hoger beroep in bijstandszaken aan een gemeenteambtenaar is niet toegestaan. Het hoger beroep is niet-ontvankelijk.

• LJN AF5326 - Terugvordering van onverschuldigd betaalde bijstand wegens het ontvangen van hogere inkomsten dan opgegeven. Betrokkene heeft geen objectieve gegevens, bij voorbeeld loonstroken of jaaropgaves, overgelegd waaruit blijkt dat de door de fiscus en de accountant verstrekte gegevens onjuist zijn.

• LJN AF5485 - Terugvordering van bijstand na boedelscheiding, waarbij de alimentatievordering door verrekening teniet is gegaan.

• LJN AF5494 - Be๋indiging en terugvordering van de bijstand wegens oververmogen uit boedelscheiding. Er is geen grond voor het oordeel dat het bedrag van de terugvordering te hoog is vastgesteld.

• LJN AF5521 - Terugvordering van de bijstand wegens oververmogen uit boedelscheiding. Is de hoogte van het terugvorderingsbedrag juist vastgesteld?

• LJN AF5524 - Be๋indiging, intrekking en terugvordering van de bijstand wegens het voeren van een gezamenlijke huishouding. Boete van 15% van het fraudebedrag. Het bestaan van de gestelde commerci๋le relatie tussen betrokkenen van huurder en verhuurder is onvoldoende aannemelijk gemaakt.

• LJN AF5534 - Intrekking van de gemeentelijke toeslag van 10% in verband met verblijf in een ziekenhuis. Een ziekenhuis geldt in het onderhavige geval als inrichting in de zin van artikel 1, aanhef en onder d, ten eerste, van de Abw, zodat de bijstandsnorm voor personen die in een inrichting verblijven van toepassing is.

• LJN AF5811 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens (over)vermogen uit een verzwegen verzekeringsuitkering, gestort op een verzwegen bankrekening.

• LJN AF6274 - Be๋indiging bijstand wegens het voeren van een gezamenlijke huishouding met de kostganger. Heeft de gemeente de gezamenlijke huishouding kunnen bewijzen? Schadevergoeding op de voet van de artikelen 6:119 en 6:120 van het BW.

• LJN AF6288 - De aanbieding van een overbruggingsuitkering in de vorm van een lening naar aanleiding van de verschuiving van de betaaldatum van de bijstand is in strijd met de wet. Het betreft het besluit om de te verstrekken bijstandsuitkeringen niet langer op de 25e dag van de lopende maand maar op de 15e dag van de daaropvolgende maand uit te betalen, waarbij aan de bijstandsgerechtigden de mogelijkheid wordt geboden gebruik te maken van een overbruggingsuitkering in de vorm van een geldlening.

• LJN AF6326 - Ondanks dat betrokkene met een illegaal in Nederland verblijvende man zonder middelen, een gezamenlijke huishouding voert, blijft zij op grond van artikel van de 32 Abw in aanmerking komen voor bijstand naar de norm voor een alleenstaande ouder.

• LJN AF6327 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit arbeid bij een escortbureau. Hebben de inkomsten meer bedragen dan de voor betrokkene geldende bijstandsnorm?

• LJN AF6328 - Weigering bijstand omdat betrokkenen geen gehoor hebben gegeven aan de oproepen om de voor de aanvraag noodzakelijke gegevens te overleggen, waardoor het recht op bijstand niet kan worden vastgesteld. Terugvordering van verstrekte voorschotten ad f 9500,-.

• LJN AF6329 - Be๋indiging en terugvordering van de bijstand wegens oververmogen uit een verzekeringsuitkering ad f 636.991,40. Redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 van het EVRM. De CRvB voorziet zelf in de zaak door het juiste terugvorderingsbedrag (f 120.294,82) vast te stellen.

• LJN AF6338 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen (hernieuwde) gezamenlijke huishouding met een onderhoudsplichtige.

• LJN AF6426 - Terugvordering van de bijstand wegens oververmogen uit boedelscheiding. Had de interingsnorm moeten worden toegepast en had rekening moeten worden gehouden met de extra herinrichtingskosten vanwege de caraklachten van betrokkenes kinderen?

• LJN AF7261 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens oververmogen uit boedelscheiding. Verzwegen ontvangst van vermogen ter zake van de uitvoering van het echtscheidingsconvenant.

• LJN AF7390 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Hoofdelijkaansprakelijkstelling: mogen de ten onrechte gemaakte kosten van bijstand mede worden teruggevorderd van de persoon met wiens middelen bij de verlening van bijstand rekening had moeten worden gehouden?

• LJN AF7402 - Weigering bijzondere bijstand voor de kosten van premieverhoging van de ziekenfondsverzekering voor respectievelijk het jaar 1999 van f 14,50 per maand en voor het jaar 2000 van f 17,90 per maand.

• LJN AF7477 - Be๋indiging bijstand omdat niet de gevraagde giroafschriften zijn overgelegd, waardoor niet het recht op bijstand kan worden vastgesteld.

• LJN AF7479 - Be๋indiging bijstand en afwijzing van de nieuwe bijstandsaanvraag omdat de inkomsten uit eigen bedrijf de voor betrokkenen geldende bijstandsnorm overschrijden. Niet-nakoming van de verplichtingen ex artikel 113 van de Abw vormt geen basis voor intrekking van het recht op bijstand of afwijzing van een nieuwe aanvraag om bijstand. Door toedoen dan wel nalaten van betrokkenen is geen volledige duidelijkheid verkregen omtrent de aard en omvang van de werkzaamheden van betrokkenen en de daaruit verkregen inkomsten.

• LJN AF7522 - Intrekking en terugvordering van de bijstand omdat betrokkene in de periode in geding woonachtig was in een andere gemeente. Bepalend is de plaats waar de belanghebbende, gedurende de periode waarop hij aanspraak op bijstand maakt, in het algemeen zijn feitelijk hoofdverblijf heeft. Alleen in geval van bijzondere omstandigheden mag bijstand met terugwerkende kracht worden verleend.

• LJN AF7530 - Is de door betrokken zelfstandige in het gekozen boekjaar ontvangen uitkering uit hoofde van een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering van f 13.769,16 terecht als inkomen in de zin van artikel 47, eerste lid, van de Abw aangemerkt?

• LJN AF7543 - Is betrokkene fysiek in staat voor de kinderen te zorgen zodat zijn echtgenote niet ontheven hoeft te worden van de arbeidsverplichtingen om in plaats van hem voor de kinderen (jonger dan 5 jaar) te kunnen zorgen?

• LJN AF7713 - Weigering bijzondere bijstand voor begrafeniskosten. Begrafeniskosten worden niet geacht tot de noodzakelijke kosten van het bestaan van de overledene zelf te behoren. Ook na zijn dood heeft de overledene zelf geen recht op bijzondere bijstand, aangezien hij dan niet langer behoort tot de kring van rechthebbenden als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Abw.

• LJN AF7763 - Weigering bijzondere bijstand voor de kosten van crematie van de overleden echtgenoot van betrokkene omdat deze kosten niet tot de noodzakelijke kosten van het bestaan kunnen worden gerekend. Ook betrokkenes dochter, die de nalatenschap beneficiair heeft aanvaard omdat ze ten tijde in geding minderjarig was, heeft geen recht op bijzondere bijstand.

• LJN AF8437 - Terugvordering van de bijstand wegens verkregen (over)vermogen uit boedelscheiding. Diende bij de terugvordering rekening te worden gehouden met de interingsnorm (anderhalfmaal de bijstandsnorm) en een schuld aan de bank?

• LJN AF8561 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens toereikende inkomsten uit arbeid. Is de hoogte van het terugvorderingsbedrag juist vastgesteld?

• LJN AF8579 - Terugvoering van de bijstand wegens verkregen (over)vermogen uit de verkoop van de eigen woning na echtscheiding. Heeft de gemeente ten onrechte nagelaten de mogelijkheid van verhaal op de ex-echtgenoot op grond van artikel 63 van de Abw te onderzoeken?

• LJN AF8656 - Weigering bijstand wegens vermeende gezamenlijke huishouding met een onderhoudsplichtige. Niet kan worden gezegd dat betrokkene in het kader van de aanvraag ter zake zodanig ontoereikende gegevens heeft verschaft dat daaruit kan worden afgeleid dat hij de werkelijke situatie zou hebben willen verhullen.

• LJN AF8667 - Be๋indiging bijstand wegens gezamenlijke huishouding met de ex-echtgenote. Betrokkene stelt twee kamers van zijn ex-echtgenote te hebben gehuurd. Onmiddellijke uitspraak in de hoofdzaak.

• LJN AF8735 - Intrekking en terugvordering van de bijstand deels wegens verzwegen inkomsten uit arbeid en deels wegens verzwegen hoofdverblijf in een andere gemeente. Zijn de thans beschikbare gegevens, met name als gevolg van het buiten beschouwing blijven van de bijlagen 2 en 3 bij het rapport van de sociale recherche, toereikend om de intrekking te kunnen dragen?

• LJN AF8845 - Weigering aanvullende bijstand wegens voldoende middelen uit de afkoopsom van een ouderdomspensioen. Onjuiste interingsberekening. Het bij wijze van afkoopsom ineens ontvangen ouderdomspensioen dient in aanmerking te worden genomen naar de periode waarop zij geacht wordt betrekking te hebben. Vertragingsschade.

• LJN AF8893 - Weigering bijstand wegens het voeren van een gezamenlijke huishouding. Dragen de partners, beiden hoofdverblijf houdende in dezelfde - eigen - woning, zorg voor elkaar door middel van het leveren van een bijdrage in de kosten van de huishouding dan wel anderszins? Is er sprake van woningdeling?

• LJN AF8898 - Weigering bijzondere bijstand voor een huurschuld. Betrokkene ontving ten tijde van het ontstaan van de schuld een bijstandsuitkering en beschikte derhalve over de middelen om in de noodzakelijke kosten van het bestaan te voorzien. Artikel 15, eerste lid, van de Abw staat daarom aan bijstandsverlening voor de desbetreffende schuld in de weg.

• LJN AF8904 - Maatregel van 100% gedurende ้้n maand wegens werkweigering. Verhoging van de maatregel naar 100% gedurende twee maanden wegens recidive. Wiw-dienstbetrekking. Is betrokkene arbeidsongeschikt?

• LJN AF8927 - De bijstandsaanvraag wordt op grond van artikel 4:5 van de Awb niet verder in behandeling genomen omdat betrokkene niet de gevraagde bewijsstukken, waaronder een geldig identiteitsbewijs, heeft overgelegd. Is het overleggen van een identiteitsbewijs redelijkerwijs noodzakelijk voor de vaststelling van het recht op bijstand indien feitelijk geen twijfel over de identiteit bestaat?

• LJN AF8995 - Intrekking en terugvordering van de bijstand omdat betrokkene en haar zoontje hoofdverblijf hebben in een andere gemeente. Afwijzing van de nieuwe bijstandsaanvraag. De onderzoeksbevindingen van de sociale recherche bieden voldoende grondslag voor de bestreden besluiten.

• LJN AF8996 - Terechte niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaar tegen het niet tegen nemen van een besluit op de bijstandsaanvraag, omdat de bezwaartermijn is overschreden. Dat betrokkene van Marokkaanse afkomst is, hij maar net 18 jaar oud is en niet bekend is met het toepasselijk recht, vormen geen verschoonbare omstandigheden voor de termijnoverschrijding.

• LJN AF9011 - Maatregel van 20% gedurende drie maanden omdat betrokkene onvoldoende heeft getracht arbeid in dienstbetrekking te verkrijgen en structureel een negatieve houding en gebrek aan motivatie toont. Maatregel van 100% gedurende twee maanden, gevolgd door een maatregel van 100% gedurende drie maanden, mede omdat gedragingen zijn verricht die de inschakeling in de arbeid belemmeren.

• LJN AF9321 - Intrekking en terugvordering (f 107.574,84) van de bijstand wegens voldoende middelen uit de (verzwegen) verkoop van de eigen woning. Bij ontzegging van de toegang van een gebouw van de gemeente is het horen van alleen de gemachtigde in strijd met het voorschrift om belanghebbende te horen.

• LJN AF9474 - Weigering bijzondere bijstand ter voorziening in de kosten van een nazorgcontract voor het onderhoud van een gehoortoestel onder de overweging dat de onderhavige kosten niet zijn aan te merken als noodzakelijke kosten van het bestaan.

• LJN AF9479 - Er is geen keuze tussen telefonische toelichting op het bezwaarschrift en een hoorzitting geboden. Mag nu worden afgezien van de hoorplicht? Mag de maatregel als gevolg van het niet voldoen aan arbeidsverplichting in stand blijven?

• LJN AF9499 - Weigering bijzondere bijstand voor de kosten van woninginrichting en toekenning van bijzondere bijstand voor woonkosten. Geoordeeld wordt dat betrokkene in staat moet zijn geweest te reserveren voor de kosten van woninginrichting. Ten aanzien van de woonkosten kan in beginsel geen bijstand worden verleend over een periode voorafgaand aan de datum van aanvang van de algemenebijstandsuitkering. Verschoonbare overschrijding van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

• LJN AF9885 - Betrokkene is geen rechthebbende voor bijstand en bijzondere bijstand. Weigering bijzondere bijstand voor de kosten van premie voor de vrijwillige verzekering ingevolgde de AOW.

• LJN AG0223 - Is er sprake van een gezamenlijke huishouding of een eenzijdige zorgrelatie? Terugvordering van de bijstand van de bijstandsgerechtigde en degene met wie de gezamenlijke huishouding wordt gevoerd.

• LJN AH8563 - Door ambtshalve te toetsen aan schending van artikel 7:13, zevende lid, van de Awb is de rechtbank buiten de omvang van het geding getreden. Reeds daarom kan van vernietiging op die grond van het besluit op bezwaar geen sprake zijn.

• LJN AH8564 - Terugvordering van de bijstand omdat de inlichtingenplicht is geschonden, dan wel onvolledige informatie is gegeven over inkomsten uit arbeid. In besluit op bezwaar is de periode van terugvordering gewijzigd en de terugvordering op een hoger bedrag vastgesteld. Reformatio in peius is in het onderhavige geval toelaatbaar.

• LJN AH8680 - Terugvordering van de bijstand wegens het niet opgeven van de nabetaling van weduwenpensioen.

• LJN AH8705 - Afwijzing van de aanvraag voor vergoeding van verletkosten omdat de aanvraag niet is onderbouwd met bewijsstukken.

• LJN AH9040 - Is het bezwaar tegen het besluit tot be๋indiging van de bijstand in verband met het voeren van gezamenlijke huishouding terecht niet-ontvankelijk verklaard wegens het niet indienen van de gronden?

• LJN AH9806 - Maatregel met betrekking tot de vergoeding van kosten van bijstand door het Rijk aan gemeenten. Het bestreden besluit berust niet op een volledige heroverweging. Er is geen feitelijke grondslag voor het oordeel dat er sprake is van aanzienlijke en structurele tekortkomingen in de uitvoering van de ABW en de Ioaw.

• LJN AH9809 - Onverplichte stortingen ten behoeve van de pensioenopbouw worden niet in aanmerking genomen bij de aflossing van een schuld ex artikel 23 van het Bijstandbesluit zelfstandigen.

• LJN AI0036 - Komt bij de heroverweging in bezwaar van een besluit strekkende tot het buiten behandeling laten van een aanvraag nog betekenis toe aan gegevens die na het primaire besluit alsnog zijn verstrekt?

• LJN AI0284 - Is het mogelijk om in hoger beroep te gaan tegen een uitspraak op grond van artikel 8:55 van de Awb (verzet)?

• LJN AI0297 - Het beleid met betrekking tot bijzondere bijstand aan personen van 65 jaar of ouder die gedurende drie jaar een minimuminkomen hebben, is in strijd met artikel 26 van het IVBPR.

• LJN AI0608 - Mag voor het in mindering brengen van inkomsten uit arbeid op de bijstandsuitkering worden uitgegaan van fictieve bruto-inkomsten en een fictief aantal arbeidsuren per week?

• LJN AI0636 - Het beleid met betrekking tot bijzondere bijstand aan personen van 65 jaar of ouder die gedurende drie jaar een minimuminkomen hebben, is in strijd met artikel 26 van het IVBPR.

• LJN AI0637 - Is de bijstand terecht ingetrokken en teruggevorderd in verband met schending van de inlichtingenverplichting?

• LJN AI0640 - Mag een schenking die onder bewindstelling is aanvaard, worden meegerekend tot het vermogen als bedoeld in artikel 51 van de Abw?

• LJN AI0641 - Bijstandverlening met terugwerkende kracht in verband met een belastingaanslag is slechts mogelijk indien in het jaar waarop de aanslag betrekking heeft (aanvullende) bijstand is ontvangen.

• LJN AI0642 - Is een getrapte wijze van besluitvorming na bezwaar in overeenstemming met artikel 7:11 van de Awb? Dient bij de vraag of betrokkenen beschikten over draagkracht als bedoeld in artikel 39 en 40 van de Abw de verhoging van de AAW-uitkering als inkomen in de zin van artikel 40 van de Abw te worden aangemerkt?

• LJN AI0738 - Verzwegen gezamenlijke huishouding. Is er sprake van enige mate van financi๋le ondersteuning? Betreft dit verzwegen inkomsten, die als toereikende feitelijke grondslag gelden voor schending van de inlichtingenverplichting?

• LJN AI0824 - Weigering bijzondere bijstand voor woonlasten, bestaande uit exploitatie-, service- en stookkosten. Voorziet de bijstandsnorm (zonder toeslag) in alle componenten van het bedrag dat betrokkene betaalt?

• LJN AI0879 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit hennepteelt. Geven het politierapport en het stroomverbruik hiervoor voldoende feitelijke grondslag?

• LJN AI1181 - Zijn premiekosten van een uitvaartverzekering aan te merken als noodzakelijke kosten van het bestaan, waarvoor bijzondere bijstand dient te worden verleend?

• LJN AI1308 - Er is geen sprake van een kennelijk niet-ontvankelijk hoger beroep wegens termijnoverschrijding nu aanbieding door de post niet is komen vast te staan noch is onderzocht.

• LJN AI1314 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens inkomsten uit arbeid. Is de hoogte van het terugvorderingsbedrag juist vastgesteld?

• LJN AI1355 - Heeft de gemeente op goede gronden bijzondere bijstand voor woonkosten kunnen weigeren?

• LJN AI6111 - Kan het besluit om de aanvraag niet te behandelen op ้้n lijn worden gesteld met het afwijzen van een aanvraag, zodat vervolgens terugvordering van het verleende voorschot mogelijk is?

• LJN AJ6875 - Is het beroep tegen het niet tijdig nemen van een nieuw besluit op bezwaar vanwege het ontbreken van procesbelang terecht niet-ontvankelijk verklaard? Kon van betrokkene worden gevraagd inlichtingen omtrent haar woon- en leefomstandigheden te geven terwijl zij op de relevante datum geen bijstand meer ontving?

• LJN AJ9617 - Weigering bijzondere bijstand voor de kosten van verscheping van de inboedel vanuit Canada naar Nederland. Territorialiteitsbeginsel.

• LJN AJ9698 - Be๋indiging van de bijstand op de grond dat betrokkene werkzaam is in het bedrijf van haar ouders en zij derhalve niet kan worden aangemerkt als zijnde werkloos. Schending van de inlichtingenverplichting. Fictief inkomen.

• LJN AJ9794 - Weigering bijstandsuitkering op de grond dat betrokkene, gelet op haar inkomsten uit arbeid, niet verkeert of dreigt te geraken in zodanige omstandigheden dat zij niet over de middelen beschikt om in de noodzakelijke kosten van het bestaan te voorzien als bedoeld in artikel 7 van de Abw. Is betrokkene ten tijde als hier van belang 25 uur per week werkzaam geweest? Fictief inkomen; feitelijke werkzaamheden.

• LJN AJ9915 - De aard en inhoud van het primaire besluit, strekkende tot het buiten behandeling laten van de onderhavige aanvraag om bijstand, brengen mee dat bij de heroverweging in bezwaar van dat besluit in beginsel geen betekenis toekomt aan gegevens of bescheiden die na het primaire besluit alsnog zijn verstrekt.

• LJN AJ9915 - De aard en inhoud van het primaire besluit, strekkende tot het buiten behandeling laten van de onderhavige aanvraag om bijstand, brengen mee dat bij de heroverweging in bezwaar van dat besluit in beginsel geen betekenis toekomt aan gegevens of bescheiden die na het primaire besluit alsnog zijn verstrekt.

• LJN AK0002 -
Mag het studiefonds, bestaande uit een gemeenschappelijke rekening waarop betrokkene en haar ex-partner ten behoeve van de studie van hun kinderen beiden een even groot bedrag hebben gestort, worden aangemerkt als vermogen in de zin van artikel 51, eerste lid, van de Abw?

• LJN AK0048 - Weigering op grond van het territorialiteitsbeginsel van bijzondere bijstand voor kosten van repatri๋ring naar Cura็ao.

• LJN AK0056 - Is terecht afwijzend beslist op de bijstandsaanvraag omdat betrokkene over vermogen beschikt dat meer bedraagt dan het voor hem geldende vrij te laten vermogen?

• LJN AK3423 - Afwijzing aanvraag voor categoriale bijstand voor een computer. Blijkens de wetsgeschiedenis van artikel 39, tweede lid, van de Abw laat de in die bepaling opgenomen bevoegdheid tot categoriale bijstandverlening het algemene individualiseringsbeginsel zoals dit is neergelegd in artikel 39, eerste lid, van de Abw onverlet.

• LJN AK3428 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit hennepteelt. Heeft een door de strafrechter uitgesproken ontnemingsvordering invloed op de hoogte van het in een bestuursrechtelijke procedure terug te vorderen bedrag?

• LJN AK4771 - Hoe moet de noodzaak van zelfstandig wonen van de jongmeerderjarige met de daaruit voortvloeiende hogere kosten van bestaan worden beoordeeld?

• LJN AL1657 - Heeft de sociale dienst in redelijkheid kunnen besluiten om de zogenaamde bescheidenschaalregeling met betrekking tot betrokkenes freelancewerkzaamheden niet ten aanzien van hem toe te passen? Onmiddellijke uitspraak in de hoofdzaak.

• LJN AL1678 - Is ter voorbereiding van de besluiten de nodige kennis vergaard omtrent de noodzaak van de middelen en behandelingen waarvoor bijzondere bijstand wordt gevraagd? Onmiddellijke uitspraak in de hoofdzaak.

• LJN AL3245 - Een trajectplan (artikel 70, derde en vierde lid, van de Abw) is een besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Awb. Het opstellen van een traject is geen verplichting, maar een - discretionaire - bevoegdheid van B&W.

• LJN AL7047 - Verzoek tot veroordeling tot schadevergoeding bestaande uit bedrijfsschade en schade aan een in beslag genomen auto. In het onderhavige geval wordt ervoor gekozen het schadeaspect integraal over te laten aan de burgerlijke rechter.

• LJN AL7727 - Is de aankondiging dat de vaststelling van de aflossingsverplichtingen over 1997 in de toekomst zal plaatsvinden een besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Awb? Bbz-schuld.

• LJN AL9227 - Vaststelling van het netto-inkomen over 1997 van de zelfstandige met toepassing van artikel 10 van het Bbz nadat eerder over dat jaar op grond van artikel 23 van de Abw bijstand voor levensonderhoud was verstrekt.

• LJN AM0355 - Is zowel de verzending als de aanbieding van de zending (aan het juiste adres) vast komen staan dan wel voldoende aannemelijk gemaakt? Ingangsdatum van de beroepstermijn bij alsnog correcte bekendmaking van het besluit.

• LJN AM2447 - Voor de processuele connexiteit geldt ook de eis dat tegen een zelfstandig schadebesluit alleen ontvankelijk bezwaar kan worden gemaakt door degene die ook ontvankelijk bezwaar kan maken tegen het schadeveroorzakende besluit.

• LJN AM2535 - Kan het niet meewerken aan de vestiging van een (aanvullende) krediethypotheek op de door betrokkenen bewoonde woning hun niet worden verweten, reeds omdat de verlening van bijstand in de vorm van een krediethypotheek niet is toegelaten ten aanzien van zelfstandigen zoals betrokkenen?

• LJN AM2540 - Toepassing van artikel 4:6 van de Awb; gewijzigde formulering in de jurisprudentie.

• LJN AM2633 - Toepassing van artikel 4:6 van de Awb; gewijzigde formulering in de jurisprudentie.

• LJN AM2823 - Kan de intrekking van betrokkenes bijstandsuitkering als strijdig met regels van internationaal of supranationaal recht worden bestempeld?

• LJN AM2848 - Toepassing van artikel 4:6 van de Awb; gewijzigde formulering in de jurisprudentie.

• LJN AM3202 - Toepassing van artikel 4:6 van de Awb; gewijzigde formulering in de jurisprudentie.

• LJN AM3204 - Is de bijstand in onderhavige beide gevallen, gelet op de feitelijke situatie, terecht herzien naar de norm voor een alleenstaande ouder jonger dan 21 jaar?

• LJN AM3287 - Is terecht besloten de kosten van bijstand tot een bedrag van f 80.699,19 van betrokken zelfstandigen terug te vorderen op de grond dat zij de uit de geldlening voortvloeiende verplichtingen niet nakomen?

• LJN AN7834 - Fraudevordering tengevolge van schending van de inlichtingenverplichting waardoor ten onrechte Rww-uitkering is ontvangen. Was er grond om van gehele terugvordering af te zien?

• LJN AN7843 - De bevoegdheid tot het instellen van hoger beroep is pas na het verstrijken van de hogerberoepstermijn komen vast te staan.

• LJN AN8059 - De verzetsuitspraak houdt geen beslissing in op het verzoek om schadevergoeding.

• LJN AN8063 - In vaste jurisprudentie is bepaald dat de in het kader van de bezwaarschriftprocedure in acht te nemen zorgvuldigheid meebrengt dat een bestuursorgaan dat de indiener van het bezwaarschrift een als fataal bedoelde termijn stelt om een gepleegd verzuim te herstellen, daarbij dient aan te geven dat bij het overschrijden van die termijn de kans bestaat dat dit niet-ontvankelijkverklaring tot gevolg zal hebben.

• LJN AN8380 - Terugvordering van de bijstand. Is van belang dat de partner het inlichtingenformulier opzettelijk onjuist invulde en de handtekening heeft vervalst? Zijn er dringende redenen om af te zien van terugvordering?

• LJN AN8557 - Toepassing van artikel 115 van de Abw: kon uit de beschikbare gegevens worden beoordeeld of door betrokkene vrijwilligerswerk is verricht?

• LJN AN8559 - Bijzondere bijstand: zijn de woonkosten van betrokkene aan te merken als kosten in de zin van artikel 39 van de Abw?

• LJN AN8560 - Aanvraag voor omzetting van de Bbz-lening in bijstand om niet. Is het besluit deugdelijk gemotiveerd nu de stukken over het betreffende boekjaar nog niet bekend waren? Moeten de varkensrechten en mestproductierechten betrokken worden bij de vaststelling van het vermogen?

• LJN AN8930 - Verzoek om af te zien van de invordering van het teruggevorderde bedrag voorzover daarbij de terugvordering uit hoofde van de verzwegen gezamenlijke huishouding is gehandhaafd. Afwijzing van het verzoek om voorlopige voorziening.

• LJN AN8934 - Bestreden besluiten inzake meerdere aanvragen voor bijzondere bijstand. Is er sprake van een spoedeisend belang voor het treffen van een voorlopige voorziening?

• LJN AN8943 - Is het bestreden besluit gemotiveerd genomen nu de gemeente het uitgebrachte advies integraal heeft overgenomen, zonder kennisneming van de stukken?

• LJN AN8957 - Is aan betrokkene, ondanks een recidief tumor, terecht de arbeidsverplichting, bedoeld in artikel 113, eerste lid, van de Abw, opgelegd?

• LJN AN8960 - Weigering bijstand met terugwerkende kracht en weigering bijstand om niet ter voorziening in bedrijfskapitaal.

• LJN AN8962 - Vermoeden van bijstandsfraude. Was er sprake van een gezamenlijke huishouding?

• LJN AN8964 - Vergoeding van proceskosten in geval van niet-beroepsmatig verleende rechtsbijstand door een familielid.

• LJN AN8970 - Er is geen procesbelang meer nu geheel tegemoet is gekomen aan de aanvraag voor bijzondere bijstand ter voorziening in dubbele woonlasten.

• LJN AN9447 - Invordering van een fraudeschuld en verrekening met de bijstand; beslagvrije voet.

• LJN AN9578 - Het bestreden besluit had niet uitsluitend aan betrokkene, maar ook aan de advocaat moeten worden toegezonden. Nu dit in eerste instantie niet is gebeurd, is dat besluit, gelet op artikel 2:1 van de Awb, (toen) niet op de voorgeschreven wijze bekendgemaakt.

• LJN AN9715 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Bij een bekende gemachtigde vangt de beroepstermijn aan op het moment dat het besluit aan de gemachtigde op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt.

• LJN AO0365 - Gevolgen voor de bijstand van de waardestijging van de eigen woning. Betrokkene heeft de op haar woning rustende hypotheek verhoogd als gevolg waarvan een bedrag van f 49.409,25 op haar bankrekening is bijgeschreven.

• LJN AO0406 - Be๋indiging bijstand omdat betrokkene in een andere gemeente hoofdverblijf houdt. Een nieuwe bijstandsaanvraag kan slagen indien deze ziet op een andere datum dan de datum per wanneer de bijstand is ingetrokken.

• LJN AO0764 - Een voorlopige voorziening is niet bedoeld om de behandeling van de hoofdzaak te bespoedigen.

• LJN AO1106 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen (over)vermogen uit een schade-uitkering van de ongevallenverzekering. Cautie; in kennis stellen van het voornemen tot het opleggen van een boete; smartengeld en de gevolgen voor het niet vrij te laten vermogen.

• LJN AO1143 - Is op goede gronden de aanvraag voor bijzondere bijstand voor woonkosten en verhuiskosten afgewezen? Maatregel bij gebleken tekortschietend besef van verantwoordelijkheid voor de voorziening in het bestaan.

• LJN AO1144 - Afwijzing van de bijstandsaanvraag op de grond dat het recht op bijstand niet is vast te stellen omdat niet is voldaan aan de wettelijke informatieplicht.

• LJN AO1146 - Na ingewonnen advies van IMK Intermediair is de aanvraag voor algemene bijstand ingevolge het Bbz afgewezen op de grond dat betrokkene over een vermogen beschikt in de vorm van een lijfrentepolis met een waarde van f 42.000,-.

• LJN AO1147 - Is terecht en op goede gronden geen aanleiding gezien betrokkene gedurende de resterende duur van haar verblijf in het buitenland voor bijstand in aanmerking te brengen?

• LJN AO1150 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen detentie in Oostenrijk. Redelijke termijn van een gerechtelijke procedure als bedoeld in artikel 6 van het EVRM.

• LJN AO1287 - Weigering bijzondere bijstand voor woonkosten. Het op de Huursubsidiewet gebaseerde Besluit vangnetregeling huursubsidie is te beschouwen als een aan de Abw voorliggende, passend en toereikend te achten voorziening.

• LJN AO1387 - Afwijzing van het verzoek om terug te komen van een eerder genomen, in rechte onaantastbaar geworden besluit. Bevoegdheid van het bestuursorgaan indien in de aanvraag geen nieuw gebleken feiten zijn genoemd.

• LJN AO1522 - De CRvB is niet bevoegd in zaken over het "minimabeleid 2000" van de gemeente, dat zijn grondslag niet vindt in de Abw, maar in artikel 147 van de Gemeentewet. Doorzending van het hogerberoepschrift naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

• LJN AO2022 - Verzwegen gezamenlijke huishouding. Een bijzonder onderzoeksrapport dat slechts is gebaseerd op samenvattingen van processen-verbaal mag niet aan de besluitvorming ten grondslag worden gelegd.

• LJN AO2024 - Hoogte van de rentedragende lening aan de betrokken zelfstandige. Een motivering van een uitspraak die mede gebaseerd is op een besluit dat na de sluiting van het onderzoek ter zitting is ingezonden, is in strijd met artikel 8:69, eerste lid, van de Awb.

• LJN AO2514 - Het verzoek om voorlopige voorziening is niet-ontvankelijk omdat niet is voldaan aan het connexiteitsvereiste.

• LJN AO2970 - Schending van de inlichtingenplicht leidt in geval van bijstand in de vorm van een geldlening er niet direct toe dat de lening dient te worden terugbetaald. Het niet nakomen van deze verplichting kan echter wel leiden tot wijziging van de verplichtingen tot terugbetaling en vervolgens, bij het niet (behoorlijk) nakomen van die verplichtingen, tot terugvordering.

• LJN AO2974 - Oplegging van een maatregel omdat betrokkene in de periode in geding in onvoldoende mate heeft getracht arbeid in dienstbetrekking te verkrijgen en hij zich niet beschikbaar stelt voor bemiddeling door het re๏ntegratiebedrijf.

• LJN AO2980 - Is de Rww-uitkering terecht be๋indigd omdat betrokkene in verband met activiteiten als zelfstandige in de videobranche niet meer als werkloze werknemer in de zin van de Rww is aan te merken en is de hoogte van het terug te vorderen bedrag juist vastgesteld?

• LJN AO2982 - Bijzondere bijstand voor de kosten van woninginrichting in de vorm van een geldlening. Niet nakomen van de terugbetalingsverplichtingen.

• LJN AO3146 - Terugvordering van de bijstand omdat betrokkene uitkering ingevolge de ZW heeft genoten en van deze inkomsten geen opgave heeft gedaan.

• LJN AO3464 - Verlaging van de gemeentelijke toeslag omdat betrokkene medebewoners (twee zussen) in huis had waarmee zij haar kosten kon delen. Is deze verlaging terecht?

• LJN AO3470 - Is de be๋indiging van de bijstand wegens onrechtmatig verblijf in Nederland strijdig met artikel 26 van het IVBPR?

• LJN AO3472 - Betrokkene heeft de op hem rustende inlichtingenplicht geschonden door van het werk en de inkomsten bij een uitzendbureau geen melding te maken. Is er sprake van een noodsituatie die deze schending rechtvaardigt?

• LJN AO3474 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verblijf in het buitenland langer dan de toegestane gebruikelijke vakantieduur.

• LJN AO3475 - Rechtmatigheid van de bijstandsuitkering. Is voldoende onderzocht dat sprake is van een gezamenlijke huishouding en dat betrokkene inkomsten had?

• LJN AO3479 - De toezending van het besluit en de ingangsdatum van de bezwaartermijn. Het bezwaar is ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard wegens termijnoverschrijding.

• LJN AO3548 - Verzoek om terug te komen van een eerder, onaantastbaar geworden besluit, inhoudende de vaststelling dat betrokkene in de periode in geding in een andere gemeente hoofdverblijf hield. Een herhaald besluit is niet gericht op zelfstandig rechtsgevolg en kan derhalve niet worden aangemerkt als een publiekrechtelijke rechtshandeling.

• LJN AO3566 - Intrekking en terugvordering van de bijstand op de grond dat betrokkene in strijd met de op haar rustende inlichtingenplicht heeft verzwegen dat zij een gezamenlijke huishouding voerde.

• LJN AO3573 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding, vermogen en inkomsten uit arbeid. Er is geen uitstroompremie toegekend omdat betrokkene ten tijde van haar aanvraag niet ten minste drie jaar bijstand ontving.

• LJN AO3586 - Betrokkene heeft niet de vereiste duidelijkheid omtrent zijn feitelijke woonsituatie verstrekt. Als gevolg daarvan was de gemeente niet in staat het recht op bijstand vast te stellen, zodat op beide aanvragen voor bijstand terecht afwijzend is beslist.

• LJN AO3596 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens inkomsten uit handel in verdovende middelen. Als gevolg van de schending van de informatieplicht kon niet met voldoende mate van zekerheid worden vastgesteld of betrokkene recht had op bijstand, zodat hem terecht de gevraagde bijstand is geweigerd.

• LJN AO3602 - Is er sprake van een gezamenlijke huishouding? Heeft betrokkene in strijd gehandeld met de op hem rustende inlichtingenverplichting?

• LJN AO3607 - Bijstandverlening aan staatlozen; personenkring van het Staatlozenverdrag; bewijslast ten aanzien van de status; gegevens uit vreemdelingenrechtelijke procedures. De staatloosheid is niet aannemelijk gemaakt.

• LJN AO3609 - Uit de omstandigheid dat betrokkene langer dan de gebruikelijke vakantieduur buiten Nederland verblijf heeft gehouden, volgt niet dat hij ook reeds gedurende de eerste vier weken van zijn verblijf buiten Nederland geen recht meer had op bijstand.

• LJN AO3617 - Geen ontheffing van arbeidsverplichtingen bij jichtklachten. Is er sprake van voldoende medische onderbouwing?

• LJN AO3620 - Weigering bijzondere bijstand voor kosten van woninginrichting. Niet gebleken is van bijzondere omstandigheden die aannemelijk maken dat betrokkene noodzakelijkerwijs heeft moeten verhuizen.

• LJN AO3719 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit arbeid.

• LJN AO3720 - De bijstand aan betrokken zelfstandige is omgezet in een bedrag om niet en de verstrekking van de bijstand in de vorm van een geldlening is voortgezet gedurende het jaar 1998. Er is geen grond om te oordelen dat de inkomsten niet juist zijn vastgesteld.

• LJN AO3782 - Vorm van de bijstand; het beschikken over in de (niet zelf bewoonde) woning gebonden vermogen.

• LJN AO3840 - Heeft betrokkene, in strijd met artikel 65, eerste lid, van de Abw, onjuiste inlichtingen verstrekt over zijn feitelijke woonadres zodat niet vastgesteld kon worden of recht op bijstand bestond?

• LJN AO3841 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen vermogen op een verzwegen bankrekening. Latente belastingschulden en een schuld aan betrokkenes broer hoeven niet in aanmerking te worden genomen.

• LJN AO3843 - Weigering bijstand omdat de WSF een toereikende en passende voorliggende voorziening is. Studiefinanciering.

• LJN AO3855 - Bijzondere bijstand voor woonkosten (woonkostentoeslag). Voorliggende voorziening; zeer dringende redenen; hoogte en vorm van de bijstand.

• LJN AO3897 - Intrekking van de bijstand omdat betrokkene andermaal niet is verschenen op een oproeping en niet zijn verblijfs- of vestigingsvergunning alsmede zijn kaart van het arbeidsbureau heeft overgelegd.

• LJN AO3906 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding, inkomsten en vermogen op verzwegen bankrekeningen.

• LJN AO3911 - Intrekking en terugvordering van de bijstand van betrokkene die als zelfstandige diende te worden aangemerkt en die de inlichtingenverplichting heeft geschonden door van zijn inkomsten als zelfstandige geen melding te hebben gemaakt.

• LJN AO3928 - Bijzondere bijstand voor verhuis- en inrichtingskosten. Is de bijzondere bijstand terecht in de vorm van een geldlening verstrekt?

• LJN AO3970 - Be๋indiging, intrekking en terugvordering van de bijstand wegens het verrichten van (verzwegen) activiteiten met een bedrijfsmatig karakter waarmee betrokkene een inkomen heeft verdiend dan wel heeft kunnen verdienen. Is de hoogte van het boetebedrag juist vastgesteld?

• LJN AO4148 - Is de verleende gedeeltelijke ontheffing van de arbeidsverplichtingen terecht ingetrokken?

• LJN AO4191 - Gezamenlijke huishouding. Voorwaarde voor terugvordering van de bijstand: toepassing artikel 59a, tweede lid, van de ABW.

• LJN AO4211 - Be๋indiging van het recht op bijstand op de grond dat betrokkenes woonplaats zich niet meer bevond in onderhavige gemeente.

• LJN AO4511 - Verzwegen nabetaling van toeslag ingevolge de TW. Intrekking en terugvordering van de bijstand.

• LJN AO4628 - Bestaat er geen recht op bijzondere bijstand omdat de in geding zijnde kosten lager zijn gebleven dan de aanwezige draagkracht?

• LJN AO4678 - Oplegging van een maatregel omdat betrokkene niet naar vermogen heeft getracht arbeid in loondienst te verkrijgen door niet te solliciteren en door met zijn opstelling inschakeling in de arbeid te belemmeren. Beroep op het gelijkheidsbeginsel onder verwijzing naar het vrijwilligersproject dat werd uitgevoerd door een andere bijstandsgerechtigde.

• LJN AO4686 - Schadevergoeding en bijstandsuitkering. Bij het recht op vergoeding van schade ontstaan door een ongeval moet de aanspraak ter zake worden toegerekend aan de periode die aanvangt op de datum van het ongeval.

• LJN AO4696 - Maatregel van 10% gedurende ้้n maand omdat betrokkene niet naar vermogen heeft getracht arbeid in loondienst te verkrijgen.

• LJN AO4699 - Niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaar wegens overschrijding van de bezwaartermijn.

• LJN AO4700 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen werkzaamheden als zelfstandige. Urencriterium voor toepassing van de zelfstandigenaftrek. Terugvorderingsperiode.

• LJN AO4705 - Intrekking en terugvordering bijstandsuitkering wegens verzwegen inkomsten uit arbeid. Het aannemelijk maken van de omvang van de oppaswerkzaamheden.

• LJN AO4713 - Oplegging van een maatregel omdat betrokkene in onvoldoende mate heeft getracht om arbeid in dienstbetrekking te verwerven.

• LJN AO4745 - Terugvordering van terugbetaalde belasting en premies door de Belastingdienst. Betrokkene kan niet worden veroordeeld in de proceskosten van de gemeente omdat er geen sprake is van kennelijk onredelijk gebruik van procesrecht.

• LJN AO4818 - Is terecht met toepassing van artikel 82, aanhef en onder a, van de Abw het bedrag aan terugbetaalde belasting en premies geheel van betrokkene teruggevorderd?

• LJN AO4929 - Oplegging van een maatregel wegens onvoldoende sollicitatieactiviteiten. Vervolgens oplegging van een maatregel van 20% gedurende twee maanden omdat betrokkene een ongemotiveerde houding had tijdens een sollicitatiegesprek.

• LJN AO4930 - Is er sprake van een gezamenlijke huishouding en wordt terecht de bijstand teruggevorderd?

• LJN AO4932 - Heeft betrokkene zijn informatieplicht met betrekking tot zijn woonadres geschonden en kon hierdoor het recht op bijstand niet worden vastgesteld?

• LJN AO4934 - Vaststelling van het inkomen van de betrokken zelfstandige aan de hand van de administratie van het bedrijf over het desbetreffende boekjaar.

• LJN AO4942 - Oplegging van de arbeidsverplichtingen als bedoeld in artikel 113, eerste lid (oud), van de Abw. De gemeente kon en mocht zich voor het medische aspect baseren op de bij de GGD ingewonnen adviezen.

• LJN AO4943 - Is de bijzondere bijstand terecht in de vorm van een geldlening verstrekt in verband met een tekortschietend besef van verantwoordelijkheid voor de voorziening in het bestaan?

• LJN AO4945 - Weigering bijzondere bijstand voor de kosten van een computer en een internetaansluiting op de grond dat deze kosten niet behoren tot de noodzakelijke kosten van het bestaan.

• LJN AO4947 - Bijzondere bijstand voor de kosten (van de eigen bijdrage) van een orthodontische behandeling van betrokkenes dochter. Er is geen aanleiding om te oordelen dat de gemeente haar standpunt over de noodzaak van een orthodontische behandeling niet op de adviezen van de GGD kon en mocht baseren.

• LJN AO4950 - Bijzondere bijstand voor kosten van stoffering in de vorm van een geldlening. Aangevoerd is dat de behandelend ambtenaar bijstand om niet heeft toegezegd en dat betrokkene zodanige schulden heeft dat zij de toegekende geldlening niet kan terugbetalen.

• LJN AO4954 - Schending van de inlichtingenverplichting door de gemeente noch bij de aanvraag voor bijstand, noch nadien, van de inkomsten uit een periodieke uitkering op de hoogte te stellen.

• LJN AO5006 - Intrekking van de bijstand wegens inkomsten uit arbeid.

• LJN AO5033 - De feitelijke en niet de veronderstelde vermogenssituatie is bij aanvang van de bijstandverlening bepalend of recht op bijstand bestaat. Belastingteruggave.

• LJN AO5064 - Wegens het voeren van een gezamenlijke huishouding is de bijstand naar de norm voor een alleenstaande ouder ingetrokken en is in de plaats daarvan bijstand toegekend ter hoogte van 50% van de norm voor een echtpaar.

• LJN AO5073 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit onderhuur.

• LJN AO5328 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding.

• LJN AO5331 - Terugvordering van bijstand die in de vorm van borgtocht is verstrekt.

• LJN AO5337 - Is terecht aan de hand van de door het USZO verstrekte gegevens het recht op bijstand over de periode in geding met toepassing van artikel 69, derde lid, van de Abw herzien en is terecht een bedrag aan loonheffing teruggevorderd?

• LJN AO5342 - Besluit tot wijziging van de bijstand waarbij de gemeentelijke toeslag wordt vastgesteld op die voor een alleenstaande die niet alleenwonend is, te weten 10% van de echtparennorm, met de mededeling dat de te veel ontvangen bijstand niet zal worden teruggevorderd.

• LJN AO5347 - Wegens het niet aanvaarden van passende arbeid is met toepassing van artikel 5, tweede lid, van het Maatregelenbesluit Abw, Ioaw en Ioaz de bijstand voor de duur van twee maanden geheel geweigerd.

• LJN AO5382 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens (over)vermogen uit schadeloosstelling door de woningbouwvereniging voor in de woning gedane investeringen in verband met vertrek uit de te slopen woning.

• LJN AO5383 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Terugvordering van beide ex-partners.

• LJN AO5384 - Weigering bijstand met terugwerkende kracht. Er is geen sprake van bijzondere individuele omstandigheden.

• LJN AO5385 - Is terecht het recht op bijstand ingetrokken en de te veel verleende bijstand teruggevorderd? Betrokkene had er bewust voor gekozen om de door haar opgegeven inkomsten uit arbeid, die per vier weken werden uitbetaald, te korten op de maandelijks te betalen bijstand zonder deze inkomsten eerst om te rekenen naar maandbedragen, met dien verstande dat de aldus te veel betaalde bijstand achteraf wordt teruggevorderd.

• LJN AO5394 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens (over)vermogen uit een nalatenschap. Feitelijke beschikking over het erfdeel.

• LJN AO5434 - De grondslag van het besluit tot intrekking en terugvordering van het recht op bijstand. Verrekening met de bijstand van inkomsten uit arbeid.

• LJN AO5437 - Weigering bijzondere bijstand voor kosten van woninginrichting. Betrokkene heeft geen belang bij een uitspraak op het hoger beroep omdat de kosten van woninginrichting niet zijn gemaakt en ook niet meer kunnen worden gemaakt.

• LJN AO5440 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen (over)vermogen op een verzwegen bankrekening. Onderzoek naar ontvangen inkomsten uit rente.

• LJN AO5441 - Weigering bijzondere bijstand voor de kosten van opslag van inboedel.

• LJN AO5468 - Weigering bijzondere bijstand voor advocaatkosten in verband met een uitgebracht advies. De kosten waarvoor bijstand is gevraagd zijn niet aan te merken als noodzakelijke kosten van het bestaan als bedoeld in artikel 39, eerste lid, van de Abw.

• LJN AO5500 - Inkomsten uit handel in oude metalen. Weigering bijstand voor weegkosten van f 5,- per weging op de grond dat niet is aangetoond, noch aannemelijk gemaakt, dat de gestelde weegkosten daadwerkelijk zijn gemaakt.

• LJN AO5504 - Weigering bijzondere bijstand voor de kosten van een opleiding.

• LJN AO5505 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit hennepteelt. Ingangsdatum van de bijstandsuitkering.

• LJN AO5527 - De brief met een mededeling is niet aan te merken als een besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Awb en derhalve is het bezwaar hiertegen niet-ontvankelijk verklaard.

• LJN AO5531 - Is het bezwaar wegens overschrijding van de bezwaartermijn terecht niet-ontvankelijk verklaard?

• LJN AO5652 - Be๋indiging van de bijstand wegens gezamenlijke huishouding en het niet overleggen van inkomensgegevens van de partner.

• LJN AO5655 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens inkomsten uit een uitkering van het COA. Is redelijkerwijs duidelijk geweest dat de gegevens over het inkomen van de echtgenote van belang waren voor het recht op en de hoogte van de bijstand? Hoofdelijkaansprakelijkstelling.

• LJN AO5658 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens inkomsten uit arbeid. Verzoek om terug te komen van een eerder genomen besluit.

• LJN AO5668 - Verzwegen gezamenlijke huishouding. Terugvordering van de aan de ex-echtgenote verleende bijstand. Is het bestreden besluit terecht ongegrond verklaard?

• LJN AO5685 - Bijstandsnorm in geval van een inwonend kind van 18 jaar of ouder.

• LJN AO5897 - De CRvB is niet bevoegd inzake de behandeling van het besluit in het kader van de intensivering van het armoedebeleid op grond van de Regeling bijdrage vervanging van duurzame gebruiksgoederen. Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding.

• LJN AO5898 - Oplegging van de arbeidsverplichtingen. Betrokkene wordt niet arbeidsgehandicapt geacht in de zin van de Wet Rea en wordt als arbeidsgeschikt aangemerkt voor het verrichten van fulltimewerkzaamheden, waarbij rekening dient te worden gehouden met beperkingen aan de rechterarm.

• LJN AO5900 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding.

• LJN AO5901 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding.

• LJN AO5905 - Intrekking en terugvordering van de bijstand. Nu geen bezwaar is gemaakt tegen het intrekkingsbesluit, moet als rechtens vaststaand worden aangenomen dat het recht op bijstand over de in geding zijnde periode terecht is ingetrokken. Het bezwaar tegen het terugvorderingsbesluit kan derhalve niet slagen.

• LJN AO6130 - Is terecht overwogen dat betrokkene over de periode in geding geen recht op bijstand heeft omdat hij gedurende dat tijdvak geen verblijf heeft gehad in de onderhavige gemeente. Schending van de inlichtingenverplichting.

• LJN AO6208 - Maatregel van 100% gedurende ้้n maand omdat betrokkene door eigen toedoen zijn arbeid in dienstbetrekking niet heeft behouden.

• LJN AO6347 - Is terecht met toepassing van artikel 4:6 van de Awb geweigerd om terug te komen van het besluit tot weigering om alsnog een gemeentelijke toeslag van 20% in plaats van 15% toe te kennen?

• LJN AO6372 - Intrekking en terugvordering van de bijstand op de grond dat geen recht op bijstand bestond in verband met inkomsten uit arbeid en in verband met (over)vermogen waarover kon worden beschikt.

• LJN AO6379 - Bij een nieuwe bijstandsaanvraag, na be๋indiging, intrekking en terugvordering van de vorige bijstandsuitkering, dient een nieuw onderzoek plaats te vinden.

• LJN AO6385 - Heeft de gemeente zich terecht op het standpunt gesteld dat betrokkene de op haar rustende inlichtingenplicht heeft geschonden en dat zij hoofdelijk aansprakelijk is voor de terugbetaling van de kosten van bijstand?

• LJN AO6385 - Heeft de gemeente zich terecht op het standpunt gesteld dat betrokkene de op haar rustende inlichtingenplicht heeft geschonden en dat zij hoofdelijk aansprakelijk is voor de terugbetaling van de kosten van bijstand?
De zesmaandenjurisprudentie is niet van toepassing.

• LJN AO6387 - Schending van de inlichtingenverplichting door het niet of slechts ten dele melden van inkomsten. Intrekking en terugvordering van de bijstand.

• LJN AO6392 - Weigering bijzondere bijstand voor de kosten van Viagra-tabletten.

• LJN AO6396 - Betrokkene staat ingeschreven als voltijdstudent, maar is feitelijk deeltijdstudent. Recht op algemene bijstand.

• LJN AO6397 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen (over)vermogen op verzwegen bankrekeningen ten name van de partner en de kinderen. Giften; spaargelden; interingsnorm.

• LJN AO6401 - Betrokkene staat ingeschreven als voltijdstudent, waardoor ten onrechte bijstand is verleend. De gevolgen voor de bijstand van de echtgenoot.

• LJN AO6403 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten
uit de verkoop van uit diefstal afkomstige metalen. Dringende redenen; strafrechtelijke veroordeling; bedoeling van de wetgever.

• LJN AO6550 - Terugvordering van en verrekening met de bijstand. Inkomsten uit arbeid.

• LJN AO6556 - Weigering bijzondere bijstand voor dieetkosten omdat er geen medische noodzaak is voor het dieet.

• LJN AO6568 - Bijstandsaanvraag van een WAO-er met inkomsten uit een Wsw-dienstbetrekking.

• LJN AO6570 - Terugvordering van de woonkostentoeslag na teruggave van inkomstenbelasting.

• LJN AO6572 - Herziening en terugvordering van de bijstand van betrokken alleenstaande ouder. Co-ouderschap.

• LJN AO6576 - Maatregel. Mate verwijtbaarheid van het niet behouden van arbeid in dienstbetrekking.

• LJN AO6580 - Weigering bijzondere bijstand in de vorm van borgtocht voor een krediet van de Gemeentelijke Kredietbank omdat betrokkene zijn woonplaats heeft in een andere gemeente.

• LJN AO6642 - Weigering bijstand ingevolge de Abw en ingevolge het Bbz. Is terecht aangenomen dat er geen sprake was van een levensvatbaar bedrijf als bedoeld in artikel 1, aanhef en onder b, van het Bbz?

• LJN AO7265 - Herziening en terugvordering van te veel betaalde bijstand.
De gemeente heeft er bewust voor gekozen om de door betrokkene opgegeven inkomsten uit arbeid te korten in de maand waarin deze zijn ontvangen en zonder deze om te rekenen naar maandbedragen, en achteraf het te veel betaalde terug te vorderen. Er is geen reden om af te zien van terugvordering.

• LJN AO7344 - De stagevergoeding is ten onrechte niet verrekend met de bijstand. Schending van de inlichtingenverplichting.

• LJN AO7346 - Weigering tot ontheffing van de arbeidsverplichtingen, na ingewonnen GGD-advies.

• LJN AO7347 - Gezamenlijke huishouding. Het beschikken over inkomsten en over een vermogen dat boven de grens ligt van het vrij te laten vermogen. Schending van de inlichtingenverplichting en terugvordering van de bijstand.

• LJN AO7351 - Hoogte van de bijstand van een rechthebbende wiens zoon de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.

• LJN AO7353 - Afwijzing van het verzoek om vergoeding van immateri๋le schade.

• LJN AO7354 - Bijzondere bijstand voor de kosten van vloerbedekking. Is deze bijstand terecht in de vorm van een geldlening verstrekt?

• LJN AO7355 - Oplegging van maatregelen omdat betrokkene niet naar vermogen heeft getracht om arbeid in dienstbetrekking te verkrijgen. Verzwaring van de maatregel wegens recidive. Het zich te beperkt opstellen bij het zoeken van werk waardoor de inschakeling in de arbeid wordt belemmerd.

• LJN AO7356 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding.

• LJN AO7359 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit arbeid.

• LJN AO7361 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit arbeid.

• LJN AO7389 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit arbeid. Het rapport van de sociaalrechercheur is onvoldoende gemotiveerd.

• LJN AO7396 - Het ontstaan van de huurschuld en deurwaarderskosten. Door de late aanvraag voor bijstand heeft betrokkene blijk gegeven van een tekortschietend besef van verantwoordelijkheid voor de voorziening in het bestaan.

• LJN AO7398 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens inkomsten uit drugshandel.

• LJN AO7399 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens inkomsten uit drugshandel. Het bezwaar tegen het primaire besluit is niet-ontvankelijk wegens overschrijding van de bezwaartermijn. Het nader besluit is ten onrechte niet door de rechtbank beoordeeld.

• LJN AO7402 - In het algemeen wordt geen bijstand verstrekt met terugwerkende kracht. Er zijn geen bijzondere feiten of omstandigheden die afwijking van deze algemene regel rechtvaardigen.

• LJN AO7407 - Verlaging van de gemeentelijke toeslag vanwege een inwonende dochter van ouder dan 21 jaar die geen studiefinanciering meer ontvangt, doch inkomsten uit arbeid die liggen boven de voor haar geldende bijstandsnorm.

• LJN AO7408 - Is er sprake van normale, binnen het familieverkeer voorkomende kosten of een grondslag voor bijstand? Reiskosten van de niet-verzorgende ouder wegens het halen en brengen van het kind in het kader van de omgangsregeling; reiskosten van de moeder in verband met bezoek aan het bij de grootouders in Polen verblijvende kind.

• LJN AO7410 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens inkomsten uit handel in verdovende middelen. Verzoek om af te zien van verdere terugvordering. Gemeentelijk beleid.

• LJN AO7413 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit arbeid. Schending van de inlichtingenverplichting.

• LJN AO7414 - Na be๋indiging van de gezamenlijke huishouding is betrokkene bij zijn moeder 40 meter verderop gaan inwonen. Is de gezamenlijke huishouding werkelijk be๋indigd?

• LJN AO7420 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten als organist. Naar aanleiding van de aangedragen gegevens had zorgvuldiger onderzoek bij de herziening moeten plaatsvinden.

• LJN AO7422 - Maatregel wegens het niet naar vermogen trachten arbeid in dienstbetrekking te krijgen, gedragingen die de inschakeling in de arbeid belemmeren, het niet aanvaarden van passende arbeid en het niet verlenen van de gevraagde medewerking die nodig is voor de uitvoering van de Abw.

• LJN AO7423 - Weigering bijzondere bijstand voor de kosten van een wasmachine en een koelkast op de grond dat wegens het weigeren van medewerking aan het huisbezoek de noodzaak tot aanschaf van de betreffende goederen niet kon worden vastgesteld.

• LJN AO7456 - Is de bijstand terecht be๋indigd op de grond dat door de schending van de inlichtingenverplichting het recht op bijstand op en na de datum in geding niet is vast te stellen?

• LJN AO7504 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Hoogte van het terug te vorderen bedrag.

• LJN AO7529 - Overschrijding van de beroepstermijn wordt niet verschoonbaar geacht wegens het niet afhalen van een aangetekend stuk.

• LJN AO7533 - Weigering bijzondere bijstand voor de kosten van een te voeren gerechtelijke procedure. De Wrb is een passende en toereikende voorliggende voorziening.

• LJN AO7535 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit arbeid. Schending van de inlichtingenverplichting.

• LJN AO7549 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens het verblijf houden in een andere woonplaats dan de opgegeven woonplaats.

• LJN AO7554 - In geschil is de periode waarover verleende voorschotten dienen te worden teruggevorderd, alsmede de grondslag van de terugvordering van bijstand.

• LJN AO7559 - De bijstandsaanvraag is niet verder in behandeling genomen omdat onvoldoende gegevens beschikbaar zijn gesteld. Het energie- en watergebruik op het opgegeven woonadres zijn zo laag dat het uitgesloten moet worden geacht dat betrokkenen daar hun hoofdverblijf hadden.

• LJN AO7587 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Schending van de inlichtingenverplichting.

• LJN AO7646 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit arbeid. Bijstelling van het oordeel tijdens de zitting in hoger beroep.

• LJN AO7652 - Weigering bijzondere bijstand voor de reparatiekosten van een fiets op de grond dat deze kosten niet behoren tot de noodzakelijke kosten van het bestaan.

• LJN AO7655 - Be๋indiging van de bijstand wegens het voeren van een gezamenlijke huishouding.

• LJN AO7658 - Ingangsdatum van de bijstand. Schending van de inlichtingenverplichting. Terugvordering van de ten onrechte verleende bijstand.

• LJN AO7659 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens inkomsten uit oppaswerkzaamheden en het voeren van een gezamenlijke huishouding. Kennismakingsperiode.

• LJN AO7663 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Schending van de inlichtingenverplichting.

• LJN AO7746 - Is de bijstand terecht ingetrokken op de grond dat betrokkenen vanaf de datum in geding beschikten over een inkomen boven de toen geldende bijstandsnorm voor gehuwden?

• LJN AO7747 - Schending van de inlichtingenplicht door inkomsten uit arbeid niet te melden. Hoogte van het terug te vorderen bedrag aan onverschuldigd betaalde bijstand.

• LJN AO7750 - Weigering bijzondere bijstand voor de kosten van begrafenis of crematie. Territorialiteitsbeginsel.

• LJN AO7751 - Territorialiteitsbeginsel.

• LJN AO7844 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens het voeren van een gezamenlijke huishouding.

• LJN AO7846 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens het voeren van een gezamenlijke huishouding.

• LJN AO7893 - Weigering bijstand vanwege de schending van de inlichtingenverplichting ten aanzien van de vijftien op naam van betrokkene staande kentekens dan wel dat betrokkene geacht wordt met het werken aan auto's ten minste het minimumloon te kunnen verdienen.

• LJN AO7924 - Be๋indiging, intrekking en terugvordering van de bijstand op de gronden dat betrokkene niet woonachtig is geweest op het door hem opgegeven adres, een gezamenlijke huishouding heeft gevoerd en zwart heeft gewerkt zonder de gemeente daarvan in kennis te stellen.

• LJN AO7943 - Intrekking en terugvordering van de bijstand op de grond dat betrokkene heeft verzwegen dat zij over de periode in geding over een vermogen beschikte dat de toepasselijke vermogensgrens van f 9300,- overschreed.

• LJN AO8047 - Onbevoegdheid van de CRvB inzake de Tijdelijke wet stimulering sociale vernieuwing.

• LJN AO8058 - Door de schending van de inlichtingenverplichting is ten onrechte een te hoog bedrag aan bijstand verleend. Verplichting tot terugvordering van bijstand.
Verbod van reformatio in peius.

• LJN AO8063 - Blokkering van de bijstandsuitkering vanwege het onderzoek door de sociale recherche. Zijn de bezwaren tegen de blokkering van de bijstandsuitkering terecht ongegrond verklaard?

• LJN AO8069 - Betrokkene heeft niet kunnen aantonen dat hij ten tijde in geding daadwerkelijk op het door hem opgegeven adres woonde, waardoor het recht op bijstand niet kon worden vastgesteld. Terugvordering van de bijstand.

• LJN AO8072 - Weigering bijstand omdat betrokkene niet rechtmatig in Nederland verblijft in de zin van de Abw.

• LJN AO8073 - Weigering bijstand wegens onrechtmatig verblijf in Nederland.

• LJN AO8352 - Weigering bijstand wegens onrechtmatig verblijf in Nederland.

• LJN AO8353 - Weigering bijstand op de grond dat betrokkene geen overtuigend bewijs heeft kunnen leveren dat hij feitelijk woonachtig is op het door hem opgegeven adres.

• LJN AO8354 - Is het recht op bijstand terecht ingetrokken op de grond dat betrokkene niet woont op het adres dat hij heeft opgegeven en dat niet zeker is of hij wel in de onderhavige gemeente woont?

• LJN AO8423 -
Aanvraag voor toestemming aan betrokkene om haar partner gedurende 7,5 uur per dag hulp te verlenen zonder dat dit invloed zal hebben op de bijstand. Toegestaan wordt 3 uur per dag. Het bestreden besluit kan niet worden aangemerkt als een besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Awb waartegen de rechtsmiddelen van de Awb openstaan.

• LJN AO8433 - Weigering bijzondere bijstand voor de kosten van een babyuitzet.

• LJN AO8436 - Oplegging van maatregelen wegens het ten onrechte weigeren van passende arbeid en vanwege het door eigen toedoen geen passende arbeid hebben verkregen.

• LJN AO8521 - Aan het feit dat de CRvB eerst twee jaar en twee maanden na het instellen van het hoger beroep uitspraak heeft gedaan, kan niet het rechtsoordeel worden verbonden dat voor niet-ontvankelijkverklaring van het hoger beroep geen ruimte meer zou zijn.

• LJN AO8538 - Is de bijstandsaanvraag terecht afgewezen op de grond dat betrokkene niet rechtmatig in Nederland verblijft in de zin van de Abw?

• LJN AO8540 - Niet-ontvankelijkverklaring wegens overschrijding van de termijn voor het betalen van het griffierecht.

• LJN AO8553 - Categoriale bijzondere bijstand. Afwijzing van het verzoek om voorlopige voorziening omdat er geen sprake is van een noodsituatie.

• LJN AO8561 - Weigering bijstand ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal. Er bestaat geen inzicht in de stappen tot herfinanciering. Onvoldoende medewerking van de aanvrager.

• LJN AO8681 - Maatregelen opgelegd in verband met het niet nakomen van de arbeidsverplichtingen. Recidive. Hoogte van de opgelegde maatregelen.

• LJN AO8692 - Door het niet nakomen van de inlichtingenverplichting is geen helder beeld verkregen van de financi๋le situatie, waardoor het recht op bijstand niet kan worden vastgesteld.

• LJN AO8696 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding.

• LJN AO8700 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Hoofdelijk aansprakelijkheid voor de terugvordering van de aan ex-echtgenoot verleende bijstand.

• LJN AO8703 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding.

• LJN AO8704 - Bankrekeningen in het buitenland. Blokkering van de uitbetaling van de bijstand. Ingangsdatum van de opnieuw aangevraagde bijstand en de opgelegde maatregel.

• LJN AO8711 - Schending van de inlichtingenverplichting. Inkomsten uit het verrichten van huishoudelijke werkzaamheden.

• LJN AO8712 - Veroordeling wegens mensensmokkel. Intrekking en terugvordering van de bijstand.

• LJN AO8713 - Opschorting en intrekking van de bijstand. Is betrokkene Nederlander? Kan zelfstandig het Nederlanderschap worden getoetst?

• LJN AO8716 - Bijzondere bijstand ter voorziening in de (resterende) kosten van gas, elektriciteit en water.

• LJN AO8718 - Opschorting en intrekking van de bijstand. Niet meewerken aan een heronderzoek.

• LJN AO8719 - Bijzondere bijstand voor accountantskosten als gevolg van werkzaamheden die betrekking hebben op het doen van aangifte inkomstenbelasting en op het maken van bezwaar en het instellen van beroep in een belastingzaak.

• LJN AO8721 - Overschrijding van de termijn voor het betalen van het griffierecht.

• LJN AO8754 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Procedurele grief. Overschrijding van de beslistermijn in de bezwaarfase.

• LJN AO8757 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding.

• LJN AO8759 - Afwikkeling van de nalatenschap. Vaststelling van het vermogen.

• LJN AO8760 - Terugvordering van eerder door een andere gemeente verstrekte bijstand. Aanvraag voor bijstand met terugwerkende kracht.

• LJN AO8761 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens inkomsten uit arbeid.

• LJN AO8796 - Be๋indiging van de bijstand. Vanwege het verstrekken van onjuiste of onvolledige inlichtingen kan de noodzaak tot bijstandverlening niet worden vastgesteld.

• LJN AO8988 - Is het hoger beroep wegens het niet (tijdig) betalen van het griffierecht terecht niet-ontvankelijk verklaard?

• LJN AO9033 - Betrokkene heeft over de gehele periode in geding beschikt of heeft redelijkerwijs kunnen beschikken over een vermogen dat ruimschoots lag boven de in die periode toepasselijke vermogensgrens. Reeds daarin is een beletsel voor bijstandverlening gelegen.

• LJN AO9036 - Is door betrokkene terecht aangevoerd dat op het positieve vermogensbestanddeel twee schulden in mindering hadden moeten worden gebracht, waardoor geen sprake was van vermogen boven de vermogensgrens?

• LJN AO9039 - Proceskostenveroordeling bij afzonderlijke uitspraak na intrekking van het beroep omdat het bestuursorgaan geheel of gedeeltelijk aan de indiener van het beroepschrift is tegemoet gekomen.

• LJN AO9046 - Weigering bijzondere bijstand voor advocaatkosten.
De noodzaak voor het verlenen van rechtsbijstand en het maken van kosten van griffierecht kan in beginsel worden aangenomen indien op grond van de Wrb krachtens toevoeging rechtsbijstand is verleend.

• LJN AO9052 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens het hoofdverblijf houden op een ander adres dan het opgegeven adres en wegens verzwegen inkomsten uit arbeid en verhuur. Verbod van reformatio in peius.

• LJN AO9059 - Het op nihil stellen van het recht op bijstand vanwege de beschikking over (over)vermogen. Terugvordering van de bijstand.

• LJN AO9063 - Weigering - na advies van IMK Intermediair - van bijstand ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal ter aflossing van enkele schulden. Schending van de inlichtingenverplichting.

• LJN AO9066 - Is het verzoek af te zien van (verdere) terugvordering van een nog openstaande vordering terecht afgewezen op de grond dat niet wordt voldaan aan de voorwaarden gesteld in artikel 78c, eerste lid, aanhef en onder c, van de Abw?

• LJN AO9279 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding alsmede blokkering van de uitbetaling van de bijstand.

• LJN AO9281 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Schending van de inlichtingenverplichting.

• LJN AO9283 - Intrekking van de bijstand in verband met oververmogen ontstaan door een verzekeringsuitkering. Terugvordering van onverschuldigd betaalde bijstand.

• LJN AO9289 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit arbeid.

• LJN AO9290 - Intrekking en terugvordering van de bijstand omdat wegens schending van de inlichtingenverplichting het recht op bijstand niet is vast te stellen.

• LJN AO9293 - Vanwege het voeren van een gezamenlijke huishouding bestond geen recht op bijstand naar de norm voor een alleenstaande. Is terecht besloten dat het gezamenlijk inkomen van betrokkenen toekenning van bijstand naar de norm voor gehuwden in de weg stond?

• LJN AO9295 - Is terecht geoordeeld dat betrokkene ten tijde in geding (tezamen met haar echtgenoot) over een inkomen beschikte dat de voor gehuwden geldende bijstandsnorm overschreed?

• LJN AO9296 - Is de bijstandsaanvraag terecht afgewezen op de grond dat het vermogen van betrokkene gelegen is boven de vermogensgrens als bedoeld in artikel 54 van de Abw?

• LJN AO9297 - Is het recht op bijstand van betrokkenen terecht be๋indigd op de grond dat zij het inlichtingenformulier niet volledig hebben ingevuld waardoor het recht op bijstand niet kon worden vastgesteld?

• LJN AO9298 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens inkomsten uit arbeid
als telefonisch enqu๊teur. Wisselende inkomsten; het in mindering brengen van een fictief bedrag op de bijstand.

• LJN AO9299 - Is de bijstand terecht ingetrokken op de grond dat betrokkene onjuiste gegevens heeft verstrekt omtrent zijn inkomens- en vermogenspositie. Terugvordering van de bijstand.

• LJN AO9428 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Schending van de inlichtingenverplichting.

• LJN AO9478 - Is in het onderhavige geval sprake van een gezamenlijke huishouding en is de aanvraag voor bijzondere bijstand terecht afgewezen?

• LJN AO9483 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding en verzwegen inkomsten uit arbeid. Schending van de inlichtingenverplichting.

• LJN AO9499 - Schending van de inlichtingenverplichting vanwege het niet melden van het inwonen van de partner. Herziening en vaststelling van de bijstand naar de norm voor een alleenstaande onder toekenning van een gemeentelijke toeslag van 10% van het wettelijk minimumloon omdat betrokkene de noodzakelijke kosten van het bestaan kon delen met een ander. Terugvordering van de bijstand.

• LJN AO9607 - Schending van de inlichtingenverplichting door het niet melden van alle inkomsten uit arbeid. Hoogte van het terug te vorderen bedrag aan bijstand.

• LJN AO9633 - Vanwege het niet nakomen van de aflossing heeft de gemeente onder de werkgever beslag gelegd op het inkomen van betrokkene. Is het verzoek om voor het jaar 2000 de vakantietoeslag buiten het beslag te laten vallen terecht afgewezen?

• LJN AP0142 - Be๋indiging bijstand op de grond dat geen gevolg is gegeven aan het verzoek om aanvullende informatie te verstrekken, als gevolg waarvan niet kan worden vastgesteld of betrokkene nog langer recht op bijstand heeft. Terugvordering van de bijstand.

• LJN AP0147 - Bijstand in de vorm van een renteloze geldlening ingevolge het Bbz. Mag bij de vaststelling van het inkomen over het boekjaar rekening worden gehouden met het inkomen van de partner?

• LJN AP0279 - Maatregel wegens verwijtbare werkloosheid.

• LJN AP0286 - Bezit van onroerend goed in het buitenland. Onjuiste opgave van het adres.

• LJN AP0288 - Weigering bijstand ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal wegens niet-levensvatbaarheid van het bedrijf. Schadevergoeding.

• LJN AP0290 - Schending van de inlichtingenverplichting. Opschorting van het recht op bijstand, intrekking van het recht op bijstand en de terugvordering van de bijstand. Hernieuwde aanvraag. Wettelijke grondslag.

• LJN AP0292 - Aanmelding is geen aanvraag voor bijstand. Het bezwaar tegen het uitblijven van een beslissing op de gestelde aanvraag is terecht niet-ontvankelijk verklaard.

• LJN AP0293 - Schending van de inlichtingenverplichting omdat meer werkzaamheden zijn verricht dan is opgegeven. Wettelijke grondslag van het bestreden besluit.

• LJN AP0298 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens inkomsten uit freelancewerkzaamheden. Afwijkende afspraken. Verwervingskosten.

• LJN AP0299 - Onvoldoende onderzoek naar de feitelijke situatie. Is betrokkene aan te merken als zelfstandige? Inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Daadwerkelijke beschikbaarstelling voor de arbeidsmarkt.

• LJN AP0506 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding.

• LJN AP0517 - Afwijzing van het verzoek om materi๋le en immateri๋le schade ad f 10.000.000,- die zou zijn geleden vanwege het onjuiste besluit inzake bijstandverlening.

• LJN AP0530 - Be๋indiging en terugvordering van de bijstand wegens beschikbaar vermogen boven de vermogensgrens.

• LJN AP0540 - Tussen partijen is ten materi๋le in geschil of terecht het bedrag van de uitkering ter zake van niet-opgenomen vakantiedagen op de bijstand in mindering is gebracht.

• LJN AP0545 - Is er sprake van bijzondere omstandigheden om af te wijken van het ter zake geldende uitgangspunt dat in het algemeen geen bijstand wordt verleend over een periode voorafgaande aan de datum van de aanvraag?

• LJN AP0553 - Wegens schending van de inlichtingenverplichting is het recht op bijstand niet vast te stellen. Be๋indiging van de bijstand op de grond dat betrokkene niet rechtmatig in Nederland verblijft in de zin van de Abw.

• LJN AP0561 - Is de weigering om bijstand te verlenen aan een vreemdeling strijdig met artikel 26 van het IVBPR en met het bepaalde in de artikelen 11 en 12 van het IVESCR?

• LJN AP0564 - Toekenning bijzondere bijstand voor de kosten van verhuizing en het opslaan van de inboedel in de vorm van een geldlening op de grond dat de noodzaak tot bijstandverlening het gevolg is van een tekortschietend besef van verantwoordelijkheid voor de voorziening in het bestaan.

• LJN AP0572 - Betrokkene is de inlichtingenverplichting betreffende de woon- en leefsituatie niet naar behoren nagekomen, waardoor het recht op bijstand niet kon worden vastgesteld. De bijstand is terecht be๋indigd.

• LJN AP0582 - Verrekening met de bijstand van de aan betrokkene verstrekte bijdragen vanwege het Noodfonds Vluchtelingen Zuid-Limburg. Terugvordering van de bijstand.

• LJN AP0589 - Weigering bijzondere bijstand voor de kosten van een koelkast op de grond dat de gemeente de noodzaak tot aanschaf van de koelkast niet heeft kunnen vaststellen.

• LJN AP0590 - Weigering bijzondere bijstand ter voorziening in de kosten van verblijf
op campings, in hotels en bij vrienden en familie omdat betrokkene en haar zoontje gedurende de periode in geding niet beschikten over een eigen woonruimte.

• LJN AP0593 - Mocht de gemeente haar standpunt dat betrokkene in staat was arbeid in dienstbetrekking te verrichten, baseren op het advies van het RIO?

• LJN AP0600 - Herziening van het recht op bijstand. Door geen melding te maken van de verrichte werkzaamheden heeft betrokkene de inlichtingenverplichting geschonden. Terugvordering van de bijstand.

• LJN AP0602 - Verschoonbaarheid van de overschrijding van de bezwaartermijn. Betrokkene is niet gedurende de gehele bezwaartermijn op medische gronden buiten staat geweest om bezwaar te maken.

• LJN AP0899 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens inkomsten uit arbeid van betrokkenes partner.

• LJN AP0933 - Het niet goed beheersen van de Nederlandse taal is geen reden voor overschrijding van de bezwaartermijn.

• LJN AP0937 - Een voorlopige voorziening is niet bedoeld om door middel van kortsluiting de behandeling van de hoofdzaak te bespoedigen. In dit geval is er geen sprake van spoedeisend belang.

• LJN AP0947 - Betrokkene is de inlichtingenverplichting niet nagekomen door geen melding te maken van het juiste woonadres, dan wel de juiste woonplaats. Als gevolg hiervan heeft betrokkene ten onrechte bijstand ontvangen.

• LJN AP0952 - Weigering bijzondere bijstand voor de kosten van juridische bijstand in gerechtelijke procedures. Afwijzing van het verzoek om terug te komen van een eerder genomen, in rechte onaantastbaar geworden besluit omdat er geen sprake is van nieuwe feiten of gewijzigde omstandigheden.

• LJN AP0975 - Weigering bijzondere bijstand voor verhuiskosten op de grond dat de verhuizing niet noodzakelijk wordt geacht.

• LJN AP0986 - Betrokkene was niet langer vrijgesteld van arbeidsverplichtingen omdat haar jongste kind de leeftijd van vijf jaar had bereikt. Oplegging van een maatregel wegens het in onvoldoende mate trachten arbeid in dienstbetrekking te verkrijgen.

• LJN AP0988 - Weigering bijzondere bijstand voor extra stookkosten.

• LJN AP0994 - Weigering bijzondere bijstand voor tandartskosten.

• LJN AP1110 - Is het recht op bijstand terecht opgeschort op de grond dat betrokkene niet verblijft in de opgegeven woonplaats?

• LJN AP1127 - Toepassing artikel 4:6 van de Awb. In dit geval is er geen sprake van nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden. Het verzoek kon zonder nader onderzoek worden afgewezen onder verwijzing naar het eerdere besluit.

• LJN AP1176 - Verplichting tot tegeldemaking van de niet zelf bewoonde eigen woning. Wijziging van de grondslag na bezwaar. Handhaving van de oorspronkelijke be๋indigingsdatum.

• LJN AP1178 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Schending van de inlichtingenverplichting.

• LJN AP1188 - Schending van de inlichtingenverplichting door de gemeente niet van de juiste woonplaats in kennis te stellen. Terugvordering van onverschuldigd betaalde bijstand.

• LJN AP1233 - Intrekking en terugvordering van de bijstand op de grond dat betrokkene geen opgave heeft gedaan van zijn werkzaamheden bij een grillrestaurant.

• LJN AP1505 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit handelsactiviteiten en wegens het voeren van een gezamenlijke huishouding.

• LJN AP1512 - De rechtbank was niet bevoegd het nadere besluit in behandeling te nemen en te beslissen op het door betrokkene tegen dat besluit ingestelde beroep, nu immers het hoger beroep tegen de uitspraak reeds bij de CRvB aanhangig was.

• LJN AP1514 - Bepaling van de ingangsdatum van de woonkostentoeslag. Afwijzing verzoek om schadevergoeding ad € 20.000.000,-.

• LJN AP1524 - Be๋indiging van de bijstand op de grond dat betrokkene, gelet op de omvang van de werkzaamheden in het bedrijf van zijn vader, niet werkloos is te achten. Terugvordering van onverschuldigd betaalde bijstand.

• LJN AP1535 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit arbeid in een naaiatelier.

• LJN AP1549 - Intrekking en terugvordering van de bijstand omdat betrokkene inkomsten heeft ontvangen uit royalty's in verband met de verkoop van zijn boek.

• LJN AP1607 - Bijstand aan een minderjarig kind. Normering van de bijstand bij het ontbreken van een pleegvergoeding. Afstemming van de bijstand.

• LJN AP1640 - Weigering bijzondere bijstand in de vorm van een woonkostentoeslag.

• LJN AP1646 - Is terecht bijstand toegekend waarbij de bijstand met toepassing van artikel 14, eerste lid, van de Abw voor de duur van zeventien maanden met 20% werd verlaagd wegens te snelle intering van de opbrengst uit verkoop van de eigen woning?

• LJN AP1685 - Weigering bijzondere bijstand in de kosten van seksuele hulpverlening vanwege de Stichting Alternatieve Relatiebemiddeling omdat de noodzaak niet is komen vast te staan.

• LJN AP1688 - Is de bijstandsaanvraag terecht afgewezen op de grond dat betrokkene niet rechtmatig in Nederland verblijft in de zin van de Abw?

• LJN AP1694 - Weigering bijzondere bijstand voor de kosten van een contra-expertise in verband met een uitgebracht IMK-advies.

• LJN AP1698 - Aanvraag op grond van de Abw voor bijstand ter voorziening in de algemene noodzakelijke kosten van het bestaan alsmede een aanvraag op grond van het Bbz voor bijstand ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal.

• LJN AP1703 - Had bijzondere bijstand moeten worden verleend tot een zodanig bedrag dat betrokkene in dezelfde positie was komen te verkeren als een alleenstaande van 21 jaar of ouder die, net als betrokkene, de noodzakelijke bestaanskosten niet kan delen met een ander.

• LJN AP1757 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens gedeeltelijk verzwegen inkomsten uit arbeid.

• LJN AP1847 - Terugvordering van verstrekte voorschotten. Is de hoogte van het boetebedrag juist vastgesteld?

• LJN AP1853 - Het ten nadele van betrokkene terugkomen van een besluit waarin alsnog met terugwerkende kracht bijstand wordt toegekend. Vanwege een vergissing is een onjuiste ingangsdatum in het besluit opgenomen. Het corrigeren van dit besluit is niet in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel.

• LJN AP1855 - Het achteraf verrekenen van de inkomsten uit arbeid met de verstrekte bijstand. Terugvordering van de te veel betaalde bijstand.

• LJN AP1856 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit arbeid.

• LJN AP1875 - Intrekking en terugvordering van de bijstand op de grond dat betrokkene in de periode in geding niet haar woonplaats had in de gemeente die haar bijstand heeft verstrekt.

• LJN AP1992 - Bijzondere bijstand voor woninginrichtingskosten.

• LJN AP3225 - In een eerdere uitspraak inzake betrokkenes WW-uitkering heeft de CRvB geoordeeld dat betrokkene niet door eigen toedoen geen passende arbeid heeft behouden en dat haar ten onrechte door het UWV een maatregel is opgelegd. In de onderhavige Abw-zaak is niet gebleken van enig resterend belang bij een oordeel van de CRvB over het bestreden besluit, zodat het hoger beroep niet-ontvankelijk dient te worden verklaard.

• LJN AP3595 - Vaststelling van het recht op bijstand per kalendermaand; afwijking.

• LJN AP3697 - Intrekking en terugvordering van de bijstand nu betrokkenen niet hebben aangetoond dat zij geen eigenaar zijn van een BMW. Het besluit tot intrekking van de bijstand berust op een onjuiste grondslag. Instandlating van de rechtsgevolgen van het bestreden besluit.

• LJN AP4443 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten als kapster. Schending van de inlichtingenverplichting.

• LJN AP4466 - Hoogte van het per maand af te lossen bedrag voor de betaling van de schuld aan de gemeente. Vastgestelde draagkrachtberekening.

• LJN AP4471 - Terugvordering over de periode voor en na de realisering van de aanspraken op het aandeel uit de opbrengst van de eigen woning. Beschikkingsmacht over de middelen na de gestelde aflossing van de schuld. Herziening van de bijstand; maatregel; vernietiging van de achtereenvolgende besluiten (domino-effect).

• LJN AP4476 - Intrekking en terugvordering van de bijstand omdat na onderzoek is gebleken dat betrokkene niet meer haar woonplaats heeft in de bijstandsverstrekkende gemeente.

• LJN AP4482 - Schending van de inlichtingenverplichting door niet (tijdig) melden te maken van de gezamenlijke huishouding. Hoogte van het terug te vorderen bedrag aan bijstand.

• LJN AP4499 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen (over)vermogen. Schending van de inlichtingenverplichting. Heeft de gemeente gebruik mogen maken van gegevens verkregen uit een strafrechtelijk onderzoek
aangezien het hier volgens betrokkene zou gaan om onrechtmatig verkregen bewijs?

• LJN AP4505 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit werkzaamheden voor een moskee. Schending van de inlichtingenverplichting.

• LJN AP4519 - Komt betrokkene op grond van artikel 78c, eerste lid, aanhef en onder a, van de Abw in aanmerking voor kwijtschelding van de nog resterende vordering? Is het kwijtscheldingsverzoek terecht afgewezen omdat betrokkene niet voldoet aan ้้n van de in het ter zake van de toepassing van artikel 78c van de Abw vastgelegde beleid gestelde voorwaarden?

• LJN AP4530 - De mededeling waarmee betrokkene wordt herinnerd aan de verplichtingen, genoemd in artikel 113, eerste lid, van de Abw, is niet gericht op rechtsgevolg. Er is derhalve geen sprake van een (appellabel) besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Awb.

• LJN AP4547 - Is terecht tot Intrekking en terugvordering van de bijstand overgegaan vanwege (verzwegen) gezamenlijke huishouding?

• LJN AP4563 - Bevoegdheid tot het instellen van beroep.

• LJN AP4569 - Geldlening op grond van het Bijstandsbesluit Zelfstandigen. Schending van de inlichtingenverplichting; terugbetaling van de geldlening; terugvordering van de bijstand.

• LJN AP4570 - Is terecht geweigerd bijzondere bijstand voor woonkosten toe te kennen?

• LJN AP4574 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit handel in planten. Schending van de inlichtingenverplichting.

• LJN AP4578 - Bijzondere bijstand voor studiekosten. Betrokkene heeft geen voldoende processueel belang bij het hoger beroep en dit wordt derhalve niet-ontvankelijk verklaard.

• LJN AP4583 - Afwijzing van het verzoek om herziening van een eerdere uitspraak van de CRvB. Er zijn geen nieuwe feiten of veranderde omstandigheden.

• LJN AP4585 - Is het bezwaar terecht niet-ontvankelijk verklaard wegens het niet tijdig indienen van het bezwaarschrift?

• LJN AP4586 - Is het hoger beroep terecht niet-ontvankelijk verklaard wegens het niet (tijdig) betalen van het griffierecht?

• LJN AP4590 - Intrekking van de bijstand na eerdere opschorting van de bijstand. Betrokkene heeft geen gehoor gegeven aan de oproeping om te verschijnen in verband met een onderzoek naar zijn arbeidsmarktmogelijkheden.

• LJN AP4706 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Schending van de inlichtingenverplichting. Waardering van de afgelegde verklaring.

• LJN AP4717 - Weigering bijzondere bijstand voor de kosten van het volgen van onderwijs.

• LJN AP6288 - Boeteoplegging. Overgangsrecht. Voor de toepassing van artikel 15 van het IVBPR wordt getoetst aan de bepalingen van de Afstemmingsverordening Wwb van de gemeente Maastricht. Overschrijding van de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 van het EVRM.

• LJN AP7709 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen (over)vermogen op een verzwegen bankrekening. Schending van de inlichtingenverplichting.

• LJN AP7710 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit arbeid en omdat betrokkene sinds 1 januari 1998 in een andere gemeente verblijf heeft gehouden.

• LJN AP7711 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens gezamenlijke huishouding. Schending van de inlichtingenverplichting. Kostganger.

• LJN AP7712 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen (over)vermogen op een buitenlandse bankrekening. Schending van de inlichtingenverplichting.

• LJN AP7713 - Toekenning bijzondere bijstand
voor de kosten van aanschaf van een magnetron en diepvriezer tot een bedrag van f 1000,-. Vervolgens is betrokkenes verzoek om een hoger bedrag te verstrekken, afgewezen. Herhaalde aanvraag.

• LJN AP7758 - Bijzondere bijstand voor dieetkosten. Onzorgvuldig genomen besluit; onderzoeksplicht.

• LJN AP7768 - Bijzondere bijstand voor reiskosten. Voortzetting van de reiskostenvergoeding; geen herhaalde aanvraag; geen toestemming voor het inwinnen van medische informatie bij de behandelend psycholoog.

• LJN AP7807 - Bijzondere bijstand voor kosten van tandheelkundige hulp. Terugwerkende kracht.

• LJN AP7860 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Schending van de inlichtingenverplichting.

• LJN AP7887 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Schending van de inlichtingenverplichting.

• LJN AP7894 - Ontheffing van de arbeidsverplichtingen. De Regeling gebruikelijke vakantieduur is in strijd met artikel 1 van de Grondwet en artikel 26 van het IVBPR.

• LJN AP7926 - Betrokkene is geen belanghebbende bij het tot haar ex-partner gerichte besluit tot terugvordering van de ten behoeve van haar gemaakte kosten van bijstand.

• LJN AP8258 - Intrekking van de tijdelijke ontheffing van de arbeidsverplichtingen omdat betrokkene volledig arbeidsgeschikt wordt geacht.

• LJN AP8267 - Bijzondere bijstand voor de kosten van de begrafenis van betrokkenes partner.

• LJN AP8288 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding met de ex-echtgenoot. Schending van de inlichtingenverplichting.

• LJN AP8470 - Partner in detentie. Het verzoek om voorlopige voorziening is gericht op het verkrijgen van duidelijkheid omtrent de uitleg van artikel 9 van de Abw aangezien er door gemeenten gekort wordt vanaf de dag van de aanhouding.

• LJN AP8484 - Intrekking en opschorting van de bijstand. Er is geen duidelijkheid over de herkomst en het karakter van de aanzienlijke bedragen die op de creditcardrekening van betrokkene zijn gestort.

• LJN AP8614 - Gedeeltelijke toekenning van bijzondere bijstand voor over het jaar 1996 misgelopen belastingvoordeel.

• LJN AP8621 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens (over)vermogen gebonden in de eigen woning. Betrokkenen hebben niet meegewerkt aan de vestiging van een krediethypotheek.

• LJN AP8623 - Niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaar. Proceskosten en schadevergoeding. Er is geen sprake van het niet terugkomen van een eerder genomen besluit: op grond van gewijzigde omstandigheden (verlening van een verblijfsvergunning met terugwerkende kracht) is een bijstandsuitkering verleend.

• LJN AP8626 - Bijstand met terugwerkende kracht. Toekenning van een verblijfstitel met terugwerkende kracht. Er zijn geen bijzondere omstandigheden.

• LJN AP8628 - Onvolledige aanvraag. Het besluit om de aanvraag niet te behandelen, is niet binnen vier weken bekendgemaakt. Terugvordering van verleende voorschotten.

• LJN AP8667 - Lunchvergoeding van de werkgever; gewerkte dagen/ziektedagen; inkomsten uit of in verband met arbeid; loon in natura; besparing.

• LJN AP8671 - Inkomsten uit een arbeidsongeschiktheidsuitkering; nabetaling ter zake van een invaliditeitspensioen; intrekking en terugvordering van de bijstand; berekening van de te veel verstrekte bijstand; dringende redenen om af te zien van terugvordering.

• LJN AP8673 - Het wijzigingsbesluit is afgegeven na het verstrijken van de hogerberoepstermijn en voordat hoger beroep was ingesteld.

• LJN AP8693 - Weigering bijzondere bijstand in de vorm van woonkostentoeslag omdat geen gebruik is gemaakt van een voorliggende voorziening (huursubsidie).

• LJN AP8706 - Voor de voorziening in de woonkosten kon geen beroep worden gedaan op een passende en toereikende voorliggende voorziening. Bijzondere bijstand kan niet worden geweigerd op grond van artikel 17, eerste en derde lid, van de Abw.

• LJN AP8717 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit handel in auto's. Schending van de inlichtingenverplichting.

• LJN AP8731 - Weigering bijstand omdat betrokkenen niet rechtmatig in Nederland verblijven in de zin van de Abw.

• LJN AP8744 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens detentie. Schending van de inlichtingenverplichting.

• LJN AP8765 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens inkomsten uit arbeid. Schending van de inlichtingenverplichting.

• LJN AP8782 - De aankondiging dat zal worden teruggevorderd is nog geen besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Awb. Vermogen waarover (redelijkerwijs) kan worden beschikt.

• LJN AP8798 - Weigering categoriale bijzondere bijstand vanwege een passende en toereikende voorliggende voorziening, bestaande uit kredietmogelijkheid bij de Gemeentelijke Kredietbank.

• LJN AP8805 - Weigering bijzondere bijstand ter voldoening van schuldvorderingen.

• LJN AP9250 - De inkomsten uit pensioen waren niet gekort op de bijstand. Terugvordering van te veel betaalde bijstand.

• LJN AP9342 - Weigering bijzondere bijstand voor kosten van een extra vliegticket, telefoonkosten en taxikosten, gemaakt in verband met de vervroegde terugreis naar Nederland.

• LJN AP9431 - Maatregel van 100% gedurende ้้n maand. Aanvraag voor bijzondere bijstand op grond van artikel 10 van de Abw omdat betrokkene als woningdeler is aangemerkt en haar moeder, bij wie zij inwoont, is gekort op haar bijstandsuitkering.

• LJN AP9474 - Zijn er omstandigheden van medische of sociale aard om betrokkene ontheffing te verlenen van de arbeidsverplichtingen?

• LJN AP9496 - Be๋indiging van de bijstand op de grond dat betrokkenen de maximale vakantieduur van vier weken verblijf in het buitenland hebben overschreden.

• LJN AP9598 - Weigering bijstand wegens onrechtmatig verblijf in Nederland in de zin van de Abw. Beroep op het EVSMB. Koppelingswet. Gelijkheidsbeginsel.

• LJN AP9598 - Betrokkene houdt niet rechtmatig verblijf in Nederland in de zin van de Abw. Beroep op het EVSMB. Koppelingswet. Gelijkheidsbeginsel.

• LJN AQ0399 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Schending van de inlichtingenverplichting.

• LJN AQ1838 - Be๋indiging bijstand. Aanvangstijdstip van de stage; tijdelijke niet-inschrijving als student; volgen van onderwijs.

• LJN AQ1951 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit handel in kinderporno. Schending van de inlichtingenverplichting. Het recht op bijstand kan niet worden vastgesteld.

• LJN AQ1954 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit arbeid. Schending van de inlichtingenverplichting.

• LJN AQ1959 - De aanvraag voor bijstand in de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan en voor bijstand ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal voor een door betrokkene te starten onderneming is afgewezen omdat het bedrijf niet levensvatbaar is.

• LJN AQ1960 - Intrekking bijstand op de grond dat betrokkene werkzaam is geweest als zelfstandige. Terugvordering van onverschuldigd betaalde bijstand.

• LJN AQ1961 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Schending van de inlichtingenverplichting.

• LJN AQ1964 - Terugvordering van onverschuldigd betaalde bijstand
op de grond dat de over de periode in geding genoten inkomsten uit arbeid niet meer (geheel) met de bijstand konden worden verrekend.

• LJN AQ2035 - Terugvordering van onverschuldigd betaalde bijstand. Is er sprake van strijd met de zogeheten zesmaandenjurisprudentie van de CRvB in terugvorderingszaken?

• LJN AQ2071 - Slechts in het geval van bijzondere omstandigheden kan de bijstand eerder ingaan dan de datum van de aanvraag. In onderhavig geval is van bijzondere omstandigheden geen sprake.

• LJN AQ2075 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens inkomsten uit arbeid als koordirigent.

• LJN AQ2094 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens inkomsten uit arbeid. Bijzondere bijstand voor kosten van rechtsbijstand.

• LJN AQ2348 - Bijzondere bijstand in de vorm van een geldlening. Verzoek om uitstel van betaling van de aflossingen. Is er te weinig rekening gehouden met de financi๋le omstandigheden van betrokkene?

• LJN AQ2466 - Betrokkene woonde niet meer in de bijstandsverstrekkende gemeente, zodat de bijstand dan ook terecht is be๋indigd.

• LJN AQ2532 - Is het bezwaar terecht niet-ontvankelijk verklaard op de grond dat er geen sprake is van een aanvraag? Is er sprake van een voor bezwaar vatbaar besluit?

• LJN AQ4517 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen vermogen boven de vrijlatingsgrens.

• LJN AQ4538 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit arbeid. Schending van de inlichtingenverplichting.

• LJN AQ4577 - Herziening van het recht op bijstand. Terugvordering van de bijstand. Tariefgroepindeling in het jaar 1995.

• LJN AQ4764 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens gedeeltelijk verzwegen inkomsten uit arbeid. Schending van de inlichtingenverplichting.

• LJN AQ4817 - Verplichting om aan de Belastingdienst teruggave van belasting te verzoeken in het geval dat bijzondere bijstand voor woonkosten wordt verleend.

• LJN AQ4830 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit arbeid. Schending van de inlichtingenverplichting.

• LJN AQ4860 - Weigering bijzondere bijstand voor de kosten die zijn gemoeid met het uitvoeren van reparaties aan de door betrokkene bewoonde woonwagen.

• LJN AQ5342 - Bijstand in de vorm van een geldlening onder verband van krediethypotheek. Betrokkene is de verbonden verplichting om mee te werken aan de vestiging van de krediethypotheek niet nagekomen. Intrekking en terugvordering van de bijstand.

• LJN AQ5343 - Weigering bijzondere bijstand voor de op grond van de Bijdrageregeling ziekenfondsverzekering over 1998 aan het ziekenfonds verschuldigde eigen bijdrage.

• LJN AQ5355 -
Toekenning bijstand met ingang van 1 mei 2000 aangezien betrokkene geacht wordt over de periode van 9 maart 2000 tot en met 30 april 2000 over voldoende middelen uit eigen vermogen te beschikken. Zijn bij het vaststellen van het vermogen terecht bepaalde schulden niet meegenomen?

• LJN AQ5356 - Weigering bijzondere bijstand voor kosten van de medicijnen clotrimazol, bocasan en cobsodyl.

• LJN AQ5357 - Maatregel van 10% gedurende ้้n maand omdat betrokkene onvoldoende medewerking heeft verleend aan het onderzoek naar de mogelijkheden tot arbeidsinschakeling.

• LJN AQ5364 - Weigering bijstand in verband met onduidelijkheid omtrent het woonadres.

• LJN AQ5693 - Overlegging van financi๋le gegevens bij het aanvragen van een bijstandsuitkering.

• LJN AQ5857 - Weigering om toestemming te verlenen voor het volgen van een opleiding met behoud van de bijstandsuitkering.

• LJN AQ5950 - Gedeeltelijke ontheffing van de arbeidsverplichtingen. Weigering bijzondere bijstand voor de kosten van een contra-expertise. Proceskosten.

• LJN AQ5976 - Weigering bijzondere bijstand voor de kosten van een DNA-onderzoek.
De rechtbank heeft daarbij overwogen dat de Zfw als een voorliggende voorziening moet worden beschouwd en dat geen zeer dringende reden aanwezig zijn om niettemin tot verlening van bijzondere bijstand over te gaan.

• LJN AQ5978 - Vaststelling van de hoogte van de bijzondere bijstand voor de kosten van het inrichten van een "omklapwoning".

• LJN AQ6216 - Recht op bijstand in geval van een vreemdeling die nimmer rechtmatig verblijf in Nederland heeft gehouden.

• LJN AQ6288 - Afwijzing door de CRvB van het verzoek om vergoeding van het betaalde griffierecht
op de grond dat ingevolge het bepaalde in artikel 22, vijfde lid, laatste volzin, van de Beroepswet betrokkenen zich rechtstreeks tot de gemeente dienen te wenden.

• LJN AQ6325 - Overschrijding van de termijn voor het betalen van het griffierecht.

• LJN AQ6327 - Overschrijding van de termijn voor het betalen van het griffierecht.

• LJN AQ6328 - Niet-ontvankelijkverklaring van het hoger beroep omdat het hogerberoepschrift geen gronden bevat.

• LJN AQ6585 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens inkomsten uit arbeid. De rechter is niet gebonden aan het gemeentelijk beleid inzake bijzondere bijstand. Er zijn geen dringende redenen om van terugvordering af te zien.

• LJN AQ6593 - Schending van de inlichtingenverplichting, inhoudende het verzwijgen van de (tijdelijke) verhuizing en de financi๋le steun van de ouders. Intrekking van de bijstand. De terugvordering blijft beperkt tot 50% van de ontvangen bijstand.

• LJN AQ6598 - Weigering bijzondere bijstand voor het misgelopen belastingvoordeel. Buitenwettelijk beleid wordt terughoudend getoetst door de rechter.

• LJN AQ6601 - Er is geen processueel belang meer bij het oordeel over de vaststelling van het vermogen nu deze vaststelling van geen invloed is geweest op de hoogte van de ontvangen bijstand en dit, nu er sprake is van een gezamenlijke huishouding, ook niet meer zal zijn.

• LJN AQ6602 - Er bestaat geen recht op bijstand nu in de Wrb (als voorliggende voorziening) de kosten die voortvloeien uit een voormalige uitoefening van een zelfstandig beroep of bedrijf als niet noodzakelijk worden aangemerkt.

• LJN AQ6655 - Het besluit tot terugvordering ontbeert een wettelijke grondslag omdat het herzieningsbesluit ontbreekt. Daarnaast dient uiterlijk in het besluit op het bezwaar tegen de terugvordering duidelijkheid te worden verschaft over de wijze van invordering.

• LJN AQ6658 - Oplegging van een zwaardere maatregel bij herhaalde weigering om passende arbeid te verrichten. Ingangsdatum van de maatregel.

• LJN AQ6661 - De uitkering op grond van de ZW betreft inkomsten in verband met arbeid en valt niet onder de (beperkte) vrijstelling bij de berekening van de middelen waarover betrokkene beschikt.

• LJN AQ6662 - Het alsnog opleggen van de arbeidsverplichtingen.

• LJN AQ6664 - Verlaging van de gemeentelijke toeslag op de bijstand wegens inwoning van betrokkenes zuster met haar kinderen.

• LJN AQ6665 - Het niet hervatten van de betaling van de bijstand is met een besluit gelijkgesteld, zodat hiertegen bezwaar en beroep kan worden ingesteld. Maatregel bij weigering passende arbeid te aanvaarden.

• LJN AQ6666 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit hennepteelt. Schending van de inlichtingenverplichting. Bij de besluitvorming is er geen gebondenheid aan de gedeeltelijke strafrechtelijke vrijspraak.

• LJN AQ6670 - Bijstandsnorm; duurzaam gescheiden levende echtgenoten. Terugvordering van de bijstand.

• LJN AQ6672 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit hennepteelt. Schending van de inlichtingenverplichting.

• LJN AQ6674 - Weigering bijstand wegens schending van de inlichtingenverplichting.
De grief dat betrokkene amper Nederlands spreekt zodat de gemeente zich had dienen te vergewissen of betrokkene begreep waaraan zij diende te voldoen, leidt niet tot een ander oordeel.

• LJN AQ6675 - De aanvraag voor bijstand is buiten behandeling gesteld nadat verscheidene malen tevergeefs is gevraagd om toezending van ontbrekende gegevens.

• LJN AQ6676 - Het buiten behandeling stellen van een onvolledige bijstandsaanvraag nadat verscheidene malen tevergeefs is gevraagd om verstrekking van ontbrekende gegevens.

• LJN AQ6681 - Categoriale bijstandverlening. Leeftijdscriterium. Verboden onderscheid in vergelijkbare gevallen.

• LJN AQ6683 - Niet-verschoonbare overschrijding van de termijn voor het indienen van een verzetschrift. Het verzet is derhalve niet-ontvankelijk.

• LJN AQ6700 - Schending van de inlichtingenverplichting door geen melding te maken van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Terugvordering van de bijstand. Er zijn geen dringende redenen om van terugvordering af te zien.

• LJN AQ6784 - Weigering bijstand omdat betrokkene beschikte over voldoende middelen om zowel in de zakelijke kosten als in de kosten van het levensonderhoud te voorzien. Dat achteraf bezien de bedrijfsresultaten blijkbaar zijn tegengevallen, doet hieraan niet af.

• LJN AQ6787 - Weigering bijstand
op de grond dat het recht op bijstand door de opgave van een onjuist woonadres niet kan worden vastgesteld.

• LJN AQ6790 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Schending van de inlichtingverplichting.

• LJN AQ6810 - Be๋indiging van de bijstand op de grond dat betrokkene een partner heeft die zelfstandig in haar bestaan kan voorzien. Terugvordering van de bijstand.

• LJN AQ6812 - Intrekking en terugvordering van de bijstand op de grond dat betrokkene niet verbleef op het bij de gemeente bekende adres, waardoor het recht op bijstand niet kon worden vastgesteld.

• LJN AQ6818 - Heeft de rechtbank het beroep terecht wegens termijnoverschrijding niet-ontvankelijk verklaard?

• LJN AQ6874 - Intrekking bijstand op de grond dat betrokkene niet over een geldige verblijfsstatus beschikt. Is de intrekking van de bijstand strijdig met regels van internationaal of supranationaal recht?

• LJN AQ6914 - In geding is de vraag of het verzoek om herziening terecht niet-ontvankelijk is verklaard omdat de gronden niet (tijdig) waren ingediend.

• LJN AQ7024 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Schending van de inlichtingverplichting.

• LJN AQ7025 - Weigering bijstand onder verwijzing naar artikel 99 van de Abw. Schenkingen aan de kinderen.

• LJN AQ7026 - Weigering bijzondere bijstand voor de kosten van tandheelkundige behandeling. Zijn deze kosten als niet noodzakelijk te beschouwen?

• LJN AQ7027 - Intrekking, na advisering door de GGD, van het besluit tot ontheffing van de arbeidsverplichtingen.

• LJN AQ7043 - Intrekking van de ontheffing van de arbeidsverplichtingen. Is het verrichte medische onderzoek afdoende?

• LJN AQ7051 - Kan betrokkene de verplichting worden opgelegd om minimaal twee verifieerbare sollicitaties per week te verrichten?

• LJN AQ7872 - Weigering bijzondere bijstand voor de kosten van rechtsbijstand door een advocaat ter ondersteuning van een (herhaalde) aanvraag voor ontheffing voor het innemen van een standplaats voor de verkoop van ijs en snacks. De Wrb geldt als een toereikende en passende voorliggende voorziening.

• LJN AQ7899 - De financi๋le consequenties voor betrokkene van de uitvoering van de aangevallen uitspraak zijn niet voldoende zwaarwegend om het treffen van een voorlopige voorziening te rechtvaardigen.

• LJN AQ7906 - Er is in dit geval wel sprake van een gezamenlijke huishouding. De aangevallen uitspraak dient derhalve te worden vernietigd. Er is geen noodzaak meer voor het treffen van een voorlopige voorziening.

• LJN AQ8047 - Betrokkene is met toestemming werkzaamheden in eigen bedrijf gaan verrichten. Bij een positief bedrijfsresultaat zou de verstrekte bijstand worden teruggevorderd. Moet op de behaalde winst vakantiegeld en een reservering in verband met ziekte en arbeidsongeschiktheid in mindering worden gebracht en van het resterende bedrag 50% worden vrijgelaten?

• LJN AQ8090 - Intrekking en terugvordering van de bijstand op de grond dat betrokkene over de periode in geding heeft beschikt over een vermogen dat hoger was dan het voor haar van toepassing zijnde vrij te laten vermogen.

• LJN AQ8091 - Intrekking en terugvordering van de bijstand op de grond dat betrokkene gedurende de periode in geding niet woonachtig was op het door hem opgegeven adres en dat niet is komen vast te staan waar hij wel zijn hoofdverblijf heeft, waardoor het recht op bijstand niet kan worden vastgesteld.

• LJN AQ8095 - Weigering bijzondere bijstand voor de kosten van duurzame gebruiksgoederen omdat in de financiering van deze kosten is voorzien en de betreffende goederen zijn aangeschaft voordat de aanvraag voor bijzondere bijstand werd ingediend. Weigering bijzondere bijstand voor de kosten van dagopvang voor ouderen.

• LJN AQ8121 - Intrekking bijstand wegens verzegen inkomsten uit arbeid en verzegen (over)vermogen uit nalatenschap. Schending van de inlichtingenverplichting.

• LJN AQ8122 - Weigering bijzondere bijstand voor de kosten van gebitssanering en reeds aangeschafte boeken.

• LJN AQ8123 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit arbeid. Beroep tegen de (wijze van) invordering van het teruggevorderde bedrag.

• LJN AQ8126 - Is terecht afwijzend beslist op het verzoek om op grond van artikel 78c van de Abw af te zien van (verdere) terugvordering van het restant van de vorderingen?

• LJN AQ8129 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit arbeid. Wegens schending van de inlichtingenverplichting is het recht op bijstand niet vast te stellen.

• LJN AQ8131 - Afwijzing van het verzoek om kwijtschelding van het resterende bedrag van de terugvordering van bijstand.

• LJN AQ8138 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens inkomsten uit rechtwaarden. Schending van de inlichtingenverplichting.

• LJN AQ8143 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen (over)vermogen. Schending van de inlichtingenverplichting.

• LJN AQ8147 - Is terecht overwogen dat betrokkene onvoldoende bewijzen heeft overgelegd om aan te tonen dat hij verkeerde of dreigde te geraken in omstandigheden dat hij niet over de middelen beschikte om te kunnen voorzien in de noodzakelijke kosten van het bestaan?

• LJN AQ8150 - Is terecht geconcludeerd dat er geen wijzigingen zijn opgetreden ten opzichte van de gegevens aangaande de terugvordering en derhalve geen reden te zien de vordering te herzien. Er zijn geen feiten of omstandigheden als bedoeld in artikel 4:6 van de Awb.

• LJN AQ8177 - Heeft de rechtbank het beroep terecht niet-ontvankelijk verklaard omdat betrokkene geen procesbelang meer heeft bij een (inhoudelijke) beoordeling van het onderhavige beroep?

• LJN AQ8647 - Intrekking en terugvordering van de (algemene en de bijzondere) bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding.

• LJN AQ8675 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit alimentatie. Schending van de inlichtingenverplichting.

• LJN AQ8676 - Terugvordering van bijzondere bijstand verstrekt in de vorm van een renteloze geldlening.

• LJN AQ8677 - Afwijzing van het verzoek om terug te komen op de betaalwijze van niet nader omschreven bijzondere bijstand.

• LJN AQ8688 - Is het bezwaar terecht niet-ontvankelijk verklaard wegens overschrijding van de bezwaartermijn?

• LJN AQ8692 - Is het het beroep terecht niet-ontvankelijk verklaard wegens overschrijding van de beroepstermijn?

• LJN AQ8801 - Koppelingsbeginsel ten aanzien van een Nederlander met minderjarige inwonende niet-Nederlandse kinderen zonder verblijfsrecht. In aanmerking te nemen bijstandsnorm.

• LJN AQ8814 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit arbeid. Schending van de inlichtingenverplichting.

• LJN AQ8856 - Is het recht op bijstand terecht ingetrokken op de grond dat betrokkene niet langer behoort tot de kring van rechthebbenden in de zin van artikel 7, tweede en derde lid, van de Abw nu zijn verblijfsvergunning niet is verlengd? Terugvordering van de bijstand.

• LJN AQ8862 - Weigering bijstand op de grond dat betrokkene niet rechtmatig in Nederland verblijft in de zin van de Abw en evenmin voor de toepassing van die wet met een Nederlander gelijkgesteld kan worden. Is het bestreden besluit in strijd met artikel 26 van het IVBPR?

• LJN AQ8867 - Terugvordering van de bijstand verstrekt op grond van het Bbz omdat betrokkene zijn bedrijf heeft be๋indigd.

• LJN AQ8913 - Weigering bijzondere bijstand voor de kosten van een opgelegde aanslag inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen. Is de aanvraag te laat ingediend en is er geen sprake van bijzondere omstandigheden?

• LJN AQ8962 - Is terugvordering van ten onrechte verleende bijstand ook mogelijk op de verzwegen partner?

• LJN AQ8963 - Intrekking en terugvordering van de bijstand omdat betrokkene hoofdverblijf heeft gehouden in een andere gemeente en aldaar een gezamenlijke huishouding voerde.

• LJN AQ8964 - Ingangsdatum van de bijstand. Bijstandverlening met terugwerkende kracht. Ingevolge artikel 67 van de Abw wordt in beginsel geen bijstand verleend over een periode voorafgaand aan de datum waarop de bijstandsaanvraag is ingediend.

• LJN AQ9831 - Terugvordering van onverschuldigd betaalde bijstand wegens het niet melden van de werkelijke omvang van de verrichte werkzaamheden voor een theehuis.

• LJN AQ9979 - Is de bijstand terecht voor de duur van ้้n maand verlaagd met 10% onder meer wegens het niet naar vermogen trachten arbeid in dienstbetrekking te verkrijgen?

• LJN AQ9980 - Weigering bijzondere bijstand voor de meerkosten van kleding.

• LJN AR1873 - De aanvraag voor bijstand had aangemerkt moeten worden als een verzoek om terug te komen van eerdere, rechtens onaantastbaar geworden besluiten.

• LJN AR1947 - Is de bijstand terecht afgewezen op de grond dat betrokkene niet rechtmatig in Nederland verblijft in de zin van de Abw.

• LJN AR2018 - Is het verzoek om langer dan de in de Regeling gebruikelijke vakantieduur Abw toegestane periode met behoud van bijstandsuitkering vakantie te hebben terecht afgewezen?

• LJN AR2211 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit werkzaamheden als zelfstandige.

• LJN AR2214 - Intrekking en terugvordering van de bijstand. Betrokkene heeft de inlichtingenverplichting geschonden door onjuiste informatie te verstrekken over zijn woonadres.

• LJN AR2215 - Weigering bijstand op de grond dat betrokkene geen juiste informatie heeft verstrekt over haar adres.

• LJN AR2216 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit arbeid. Schending van de inlichtingenverplichting.

• LJN AR2300 - Geldlening aan een zelfstandige. Hoogte van het bedrag dat op grond van artikel 10, eerste lid, aanhef en onder a, van het Bbz moet worden terugbetaald.

• LJN AR2301 - Bijzondere bijstand ter voorziening in de kosten van een vaatwasmachine, vervanging van een matras, medicijnen, dieetpreparaten en/of voedingssupplementen. Herhaalde aanvraag.

• LJN AR2302 - Omvang van het geding; argumentatieve fuik.

• LJN AR2641 - Eisen aan het verslag van de hoorzitting.

• LJN AR2643 - Is de bijstand terecht verlaagd met 20% voor de duur van ้้n maand op de grond dat betrokkene geacht wordt werkloos te zijn omdat hij bij de voorlaatste werkgever zelf ontslag heeft genomen?

• LJN AR2644 - Is de bijstand terecht be๋indigd op de grond dat betrokkene niet rechtmatig in Nederland verblijft in de zin van de Abw?

• LJN AR2646 - Weigering bijzondere bijstand voor kosten verbonden aan het in verband met diabetes te volgen dieet
op de grond dat het dieet niet kostenverhogend is.

• LJN AR2647 - Aanvraag voor bijzondere bijstand vanwege de indeling in tariefgroep 2 waardoor betrokkene onvoldoende fiscale compensatie voor de door haar opgevoerde aftrekposten wegens bijzondere kosten heeft kunnen krijgen.

• LJN AR2650 - Is terecht de aanvraag voor bijzondere bijstand voor misgelopen belastingteruggave over 1998 afgewezen?

• LJN AR2662 - Onder andere weigering bijzondere bijstand voor de kosten van gerechtelijke procedures (griffierecht, kopieerkosten en reiskosten).

• LJN AR2701 - Het verzet is ongegrond omdat er geen gronden zijn aangevoerd om tot de conclusie te komen dat betrokkenen het verzuim (het niet indienen van de beroepsgronden) niet kan worden tegengeworpen. Het handelen en/of het nalaten van handelen door de gemachtigde.

• LJN AR2732 - Be๋indiging, intrekking en terugvordering van de bijstand wegens vermogen dat hoger is dan de grens van het vrij te laten vermogen (verzwegen bezit van een recreatiewoning). Afwijzing van de nieuwe bijstandsaanvraag.

• LJN AR2849 - Intrekking en terugvordering van de bijstand omdat betrokkene niet het juiste woonadres heeft opgegeven, waardoor het recht op bijstand niet kan worden vastgesteld. Schending van de inlichtingenverplichting.

• LJN AR2851 - Is terecht geoordeeld dat niet is gebleken van bijzondere omstandigheden die rechtvaardigen dat bijstand wordt verleend over een periode die voorafgaat aan de datum van de aanvraag?

• LJN AR2853 - Nu de hersteltermijn niet was afgewacht, was de gemeente niet bevoegd te besluiten de aanvraag niet te behandelen.

• LJN AR2862 - Weigering bijstand omdat betrokkene niet in voldoende mate inzichtelijk heeft gemaakt op welke wijze hij in de periode in geding in de noodzakelijke kosten van het bestaan heeft voorzien. Het recht op bijstand kan niet worden vastgesteld.

• LJN AR3133 - Intrekking bijstand vanwege het niet overleggen van voldoende sollicitatiebewijzen.

• LJN AR3136 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit werkzaamheden aan auto's. Schending van de inlichtingenverplichting.

• LJN AR3142 - Het niet in behandeling nemen van de aanvraag voor bijzondere bijstand voor de kosten van een advocaat en van griffierecht omdat betrokkene niet de benodigde gegevens heeft overgelegd. Hoogte van de bijzondere bijstand voor de kosten van een bril.

• LJN AR3177 - Terugvordering van de bijstand. Bij de berekening van het terug te vorderen bedrag is uitgegaan van de getaxeerde waarde van de woning, de stand van de hypotheek in 1994 en de toen geldende vrijlatingsbepalingen in geval van bijstandverlening in de vorm van een geldlening onder verband van krediethypotheek.

• LJN AR3183 - De bijstandsaanvraag wordt niet in behandeling genomen wegens het niet binnen de daarvoor gestelde termijn overleggen van de gevraagde gegevens met betrekking tot een viertal op naam van betrokkene staande dan wel kort daarvoor gestaan hebbende auto’s. AR3185 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Schending van de inlichtingenverplichting.

• LJN AR3193 - Betrokkene, die lijdt aan cara, heeft in verband met de daaruit voortvloeiende klachten een aanvraag ingediend voor bijzondere bijstand voor extra stookkosten. Weigering van deze bijzondere bijstand.

• LJN AR3424 - Is de bijstand terecht geweigerd omdat betrokken Ghanezen niet rechtmatig in Nederland verbleven en evenmin op grond van nadere regelgeving met een Nederlander konden worden gelijkgesteld?

• LJN AR3425 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens inkomsten uit arbeid.

• LJN AR3429 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit autohandel. Schending van de inlichtingenverplichting. Beroep op het vertrouwensbeginsel.

• LJN AR3433 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Schending van de inlichtingenverplichting.

• LJN AR3437 - Bezwaartermijn; verzending aan de gemachtigde; tijdigheid; ontvankelijkheid.

• LJN AR3443 - Weigering bijzondere bijstand voor de kosten van aanschaf van een computer met toebehoren ten behoeve van betrokkenes kinderen.

• LJN AR3449 - Opschorting en intrekking van de bijstand in verband met het niet meewerken aan onderzoek naar de arbeidsmogelijkheden.

• LJN AR3454 - Is de bijstandsaanvraag terecht afgewezen op de grond dat betrokkene niet heeft kunnen aantonen wat er met zijn vermogen is gebeurd, waardoor het recht op bijstand niet kan worden vastgesteld?

• LJN AR3492 - Van de toegekende norm betaalt de gemeente een deel van de bijstandsuitkering aan betrokkene en een deel aan het pension waar hij verblijft. Door bij de afstemming van de bijstand aansluiting te zoeken bij de inrichtingsnorm is een redelijk gebruik gemaakt van de in artikel 109 van de Abw gegeven bevoegdheid.

• LJN AR3496 - Intrekking van de verleende ontheffing van de arbeidsverplichtingen. Verplichting om mee te werken aan een beroepskeuzeonderzoek en een onderzoek naar scholingsmogelijkheden. Toestemming om het vrijwilligerswerk voort te zetten onder de voorwaarde dat dit werk geen belemmering vormt voor het te volgen re๏ntegratietraject.

• LJN AR3499 - Weigering bijzondere bijstand voor de kosten van de wegens gewichtstoename aan te schaffen extra (winter)kleding.

• LJN AR3501 - Weigering bijzondere bijstand voor woninginrichtingskosten en voor woonkostentoeslag.

• LJN AR3603 - Afwijzing van het verzoek om kwijtschelding van het terug te vorderen bedrag van onverschuldigd betaalde bijstand.

• LJN AR3604 - Weigering bijzondere bijstand voor de kosten van verhuizing, eerste huur en waarborg, opknapkosten en woninginrichting.

• LJN AR3605 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit drugshandel. Schending van de inlichtingenverplichting.

• LJN AR3609 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit AOW-pensioen. Schending van de inlichtingenverplichting.

• LJN AR3610 - Is op goede gronden besloten betrokkene niet (langer) te ontheffen van de arbeidsverplichtingen?

• LJN AR3611 - Het buiten behandeling laten van een onvolledige aanvraag voor bijstand.

• LJN AR3613 - Intrekking en terugvordering van de bijstand omdat betrokkene geen melding heeft gemaakt van haar vertrek naar Frankrijk.

• LJN AR3893 - Minderjarige; geen recht op bijstand. Is er sprake van zeer dringende redenen tot bijstandverlening als bedoeld in artikel 11, eerste lid, van de Abw?

• LJN AR3898 - Vaststelling van het recht op bijstand op grond van het Bbz. In het boekjaar behaalde inkomsten. Terugvordering van te veel betaalde bijstand.

• LJN AR3902 - Intrekking en terugvordering van de bijstand omdat betrokkene ten tijde in geding niet op het door hem opgegeven adres woonde. Schending van de inlichtingenverplichting. Nieuwe aanvraag.

• LJN AR3909 - Toekenning bijzondere bijstand in de vorm van een geldlening voor de kosten van woninginrichting. De hoogte van het aflossingsbedrag en de duur van de aflossingstermijn. Is betrokkene terecht niet gerekend tot de bijzondere doelgroepen, bedoeld in artikel 15a van de Richtlijnen bijzondere bijstand Utrecht?

• LJN AR3924 - Intrekking en terugvordering van de bijstand in verband met onduidelijkheid over het woonadres. Hoogte van de opgelegde boete. Nieuwe aanvraag.

• LJN AR3930 - Intrekking en terugvordering van de bijstand omdat betrokkenen geen melding hebben gemaakt van de op hun naam staande appartementen.

• LJN AR3940 - Be๋indiging bijstand omdat betrokkene niet over een geldige verblijfsstatus beschikte.

• LJN AR3947 - Weigering bijstand op de grond dat betrokkene niet rechtmatig in Nederland verblijft in de zin van de Abw.

• LJN AR3949 - Het besluit tot be๋indiging van de bijstand kan niet als een besluit tot intrekking van een besluit tot toekenning van bijstand in de zin van artikel 69, derde lid, van de Abw worden aangemerkt. Onjuiste wettelijke grondslag. Terugvordering van de bijstand.

• LJN AR3950 - Be๋indiging van de bijstand op de grond dat betrokkene niet rechtmatig in Nederland verblijft in de zin van de Abw.

• LJN AR3951 - Intrekking en terugvordering van de bijstand. Het vermoeden dat sprake is van verzwegen inkomsten uit arbeid (handel in vervalsingen) is onvoldoende nader onderzocht.

• LJN AR3953 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Schending van de inlichtingenverplichting. Het bestreden besluit berust op onvoldoende grondslag.

• LJN AR3957 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Schending van de inlichtingenverplichting. Het bestreden besluit berust op onvoldoende grondslag.

• LJN AR3960 - Intrekking van de bijstand op de grond dat betrokkene niet over een geldige verblijfsstatus beschikt. Er is geen strijd met het IVBPR.

• LJN AR3974 - Be๋indiging van de bijstand op de grond dat betrokkene niet over een geldige verblijfsstatus in de zin van de Abw beschikte.

• LJN AR4018 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit arbeid. Schending van de inlichtingenverplichting. Hoogte van de op te leggen boete.

• LJN AR4052 - De Plusvoorziening is onderdeel van het gemeentelijk armoedebeleid. Is de aanvraag om in aanmerking te komen voor de Plusvoorziening terecht afgewezen?

• LJN AR4054 - Boete ingevolge artikel 14a van de Abw wegens schending van de inlichtingenverplichting. Toetsing aan de bepalingen van de Afstemmingsverordening Wwb van de gemeente Amsterdam.

• LJN AR4059 - Oplegging van de arbeidsverplichtingen, rekening houdend met een arbeidsinzetbaarheid van 24 tot 28 uur per week en met overige in het GGD-advies genoemde beperkingen.

• LJN AR4060 - Weigering bijzondere bijstand voor verhuis- en inrichtingskosten. Er is slechts sprake van een gewenste maar niet van een noodzakelijke verhuizing.

• LJN AR4065 - Be๋indiging bijstand op de grond dat betrokkene over voldoende inkomsten uit arbeid beschikt om zelfstandig in de noodzakelijke kosten van het bestaan te kunnen voorzien.

• LJN AR4068 - De in acht te nemen bezwaartermijnen zijn ruimschoots overschreden. De termijnoverschrijdingen zijn niet verschoonbaar te achten.

• LJN AR4071 - Afwijzing van het verzoek om herziening.

• LJN AR4074 - Het hoger beroep is ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard. In het hogerberoepschrift waren toch (summier) beroepsgronden genoemd.

• LJN AR4327 - Be๋indiging bijstand op de grond dat betrokkene in gebreke is gebleven alle gevraagde gegevens te verstrekken.

• LJN AR4332 - De enkele aankondiging dat op een bepaald, in de toekomst gelegen tijdstip, opnieuw zal worden bezien of aan betrokkene arbeidsverplichtingen worden opgelegd, is niet gericht op rechtsgevolg en is derhalve geen besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Awb.

• LJN AR4472 - Is terecht geen eerdere ingangsdatum gehanteerd dan de datum van de bijstandsaanvraag? Had gelet op het karakter van de bezwaarprocedure (gehele heroverweging) rekening gehouden moeten worden met de wijziging van de gezinssituatie?

• LJN AR4476 - Niet is gebleken dat betrokkene een procesbelang heeft bij de beslissing omtrent het hoger beroep. Het hoger beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard.

• LJN AR4539 - Gezamenlijke huishouding. Afzien van het horen van de minderjarige zoon als getuige.

• LJN AR4660 - Weigering bijzondere bijstand voor de kosten van rechtsbijstand. De Wrb is te beschouwen als een toereikende en passende voorliggende voorziening.

• LJN AR4663 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit arbeid en het in bezit hebben van auto's. Schending van de inlichtingenverplichting.

• LJN AR4666 - Weigering bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Betrokkene heeft geen juiste opgave gedaan van haar woon- en leefsituatie. Schending van de inlichtingenverplichting. Vernietiging van het bestreden besluit vanwege onjuiste motivering.

• LJN AR4740 - Terugvordering van onverschuldigd betaalde bijstand. Hoogte van het maandelijks af te lossen bedrag.

• LJN AR4743 - Be๋indiging, intrekking en terugvordering van de bijstand omdat betrokkene niet woont op het opgegeven adres. Schending van de inlichtingenverplichting. Boeteoplegging.

• LJN AR4747 - Is de bijstand terecht voor de duur van twee maanden verlaagd met 100% op de grond dat betrokkene door eigen toedoen werkloos is geworden alsmede op de grond dat hij heeft geweigerd passende arbeid te aanvaarden?

• LJN AR4760 - Weigering bijzondere bijstand voor dieetkosten. Er is geen sprake van uit bijzondere omstandigheden voortvloeiende noodzakelijke kosten als bedoeld in artikel 39, eerste lid (oud), van de Abw.

• LJN AR4762 - Is de bijstandsaanvraag terecht afgewezen op de grond dat betrokkene niet de Nederlandse nationaliteit bezit en ook niet met een Nederlander kan worden gelijkgesteld? Beroep op het EVSMB en IVBPR en het Associatiebesluit 1/80 van de Associatieraad EEG-Turkije.

• LJN AR4764 - In beginsel wordt geen bijstand verleend over de periode voorafgaande aan de datum waarop de bijstandsaanvraag is ingediend. Ook in in dit geval is geen sprake van bijzondere omstandigheden die afwijking van deze regel rechtvaardigt.

• LJN AR4765 - Weigering bijstand omdat niet is komen vast te staan dat betrokkene ten tijde van de aanvraag daadwerkelijk woonachtig was op het door hem opgegeven adres. Schending van de inlichtingenverplichting.

• LJN AR4857 - Weigering bijzondere bijstand voor de kosten van een babyuitzet.

• LJN AR4860 - Is gelet op de hoogte van het uit de administratie blijkende nettobedrijfsresultaat op juiste wijze vastgesteld dat betrokkene over het boekjaar in geding niet in aanmerking komt voor bijstand om niet?

• LJN AR4865 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Schending van de inlichtingenverplichting. Afgelegde verklaringen aan de sociale recherche. Hoofdelijke aansprakelijkheid.

• LJN AR4881 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Schending van de inlichtingenverplichting.

• LJN AR4887 - Intrekking en terugvordering van de bijstand. Er is geen toereikende grondslag om aan te nemen dat betrokkene met zijn activiteiten voldoende inkomsten heeft ontvangen dan wel had kunnen ontvangen om in zijn levensonderhoud te voorzien.

• LJN AR4890 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Schending van de inlichtingenverplichting.

• LJN AR4951 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit arbeid als bezorger van dagbladen en folders. Schending van de inlichtingenverplichting. Instandlating van de rechtsgevolgen van het bestreden besluit.

• LJN AR4957 - Weigering bijstand met toepassing van artikel 63, eerste lid, van de Abw op de grond dat betrokkene tijdens de vermelde periode woonruimte in een andere woonplaats had en duidelijk de intentie had daar terug te keren.

• LJN AR4961 - Intrekking van de bijstand op de grond dat betrokkene over de periode in geding beschikte over meer vermogen dan het vrij te laten vermogen en dat zij haar inlichtingenplicht heeft geschonden. Terugvordering van onverschuldigd betaalde bijstand.

• LJN AR4964 - Is de bijstandsaanvraag terecht afgewezen wegens het niet naar behoren nakomen van de inlichtingenverplichting?

• LJN AR4966 - Weigering bijzondere bijstand voor de kosten van contactlenzen en lenzenvloeistof. Zijn de kosten als niet noodzakelijk aan te merken?

• LJN AR4967 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Schending van de inlichtingenverplichting.

• LJN AR4969 - Het maximaal vrij te laten vermogen. De voorafgaande toestemming voor het opnemen van vakantie. De verplichtingen gericht op arbeidsinschakeling.

• LJN AR4971 - Afwijzing van de bijstandsaanvraag. Ten onrechte is in dit geval toepassing gegeven aan artikel 4:6, tweede lid, van de Awb.

• LJN AR4990 - Be๋indiging, intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Schending van de inlichtingenverplichting. Boeteoplegging.

• LJN AR4993 - Be๋indiging en terugvordering van de bijstand op de grond dat betrokkene over vermogen in de vorm van effecten beschikt dat het voor haar geldende vrij te laten vermogen overschrijdt. Schending van de inlichtingenverplichting. Het hoger beroep is niet-ontvankelijk wegens ontvallen procesbelang.

• LJN AR5011 - Is de bijstandsaanvraag terecht afgewezen op de grond dat het recht op bijstand niet kan worden vastgesteld? Gegevens inzake de inkomsten uit arbeid.

• LJN AR5028 - Is terecht besloten dat op betrokkene de verplichtingen gericht op inschakeling in de arbeid van toepassing dienen te blijven?

• LJN AR5036 - Is de gemeente terecht opgekomen tegen de beslissing van de rechtbank voor zover die ziet op de proceskosten en het griffierecht?

• LJN AR5148 - Toekenning van de bijstandsaanvraag met oplegging van een maatregel wegens gedragingen die de inschakeling in de arbeid belemmeren. Oplegging van een maatregel wegens het niet nakomen van de verplichtingen tot het verkrijgen van arbeid.

• LJN AR5184 - Intrekking en terugvordering (ook van de partner) van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Schending van de inlichtingenverplichting. Hoogte van de opgelegde boete.

• LJN AR5189 - Intrekking en terugvordering van de bijstand. Is het onderzoek zorgvuldig uitgevoerd?

• LJN AR5270 - Terugvordering van de bijstand met toepassing van artikel 81, eerste lid, van de Abw. Artikel 83, eerste lid, van de Abw is hier niet aan de orde. De CRvB komt in zoverre terug van zijn uitspraak van 25 januari 2000, LJN ZB8743.

• LJN AR5290 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Schending van de inlichtingenverplichting.

• LJN AR5326 - Gezamenlijke huishouding; onweerlegbaar rechtsvermoeden; samenlevingscontract; registratie bij het ziekenfonds.

• LJN AR5366 - Intrekking en terugvordering van de bijstand op de grond dat betrokkene zijn woonplaats niet (langer) in de bijstandsverstrekkende gemeente zou hebben gehad.

• LJN AR5395 - Terugvordering van de bijstand wegens naderhand verkregen middelen. Leenbijstand. Interingsnorm.

• LJN AR5397 - Weigering bijzondere bijstand voor de kosten van therapeutische hulp. Er is geen sprake van noodzakelijke kosten als bedoeld in artikel 39 van de Abw.

• LJN AR5398 - Be๋indiging van de bijstand vanwege het volgen van een niet als noodzakelijk aangemerkte opleiding tot HBO-verpleegkundige. Beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt. Overschrijding van de bezwaartermijn.

• LJN AR5583 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens (over)vermogen op een verzwegen spaarrekening. Schending van de inlichtingenverplichting. Hoogte van de opgelegde boete na inwerkingtreding van de Wwb. Toepassing van artikel 14 en 15 van het IVBPR.

• LJN AR5585 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens (over)vermogen. Schending van de inlichtingenverplichting. Is terecht de auto tot het vermogen van betrokkene gerekend? Het bestreden besluit berust op een onjuiste wettelijke grondslag. Schending van de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 van het EVRM.

• LJN AR5587 - Weigering bijzondere bijstand voor de kosten ter zake van de naheffing van loonbelasting en premies volksverzekeringen.

• LJN AR5588 - Is terecht geconcludeerd dat betrokkene in de periode in geding niet langer woonplaats had in de bijstandsverlenende gemeente en is derhalve terecht bepaald dat zij over die periode geen recht had op bijstand jegens gedaagde.

• LJN AR5591 - Hoogte van de toegekende bijzondere bijstand voor woonkosten. Is bij de vaststelling van de woonkostentoeslag terecht een door betrokkene gestelde hypothecaire schuld buiten beschouwing gelaten?

• LJN AR5599 - Intrekking van de bijstand op de grond dat betrokkene geen mededeling heeft gedaan van zijn betrokkenheid bij verschillende rechtspersonen, alsmede van de daarmee verbonden activiteiten.

• LJN AR5609 - Schending van de inlichtingenverplichting door niet de inkomsten van de niet-rechthebbende partner te melden. Toerekenbaar handelen van een belangenbehartiger.

• LJN AR5616 - Weigering van bijstand met terugwerkende kracht. Er is geen sprake van dringende redenen.

• LJN AR5617 - Intrekking van de bijstand op de grond dat betrokkene onderwijs volgt en ingevolge artikel 9, tweede lid, aanhef en onder c, van de Abw geen recht op bijstand heeft. Terugvordering van onverschuldigd betaalde bijstand.

• LJN AR5646 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Schending van de inlichtingenverplichting.

• LJN AR5647 - Be๋indiging van de bijstand in verband met detentie. Weigering bijzondere bijstand voor de kosten van het aanhouden van de huurwoning tijdens de periode van detentie.

• LJN AR5919 - Weigering van de bijstand op de grond dat betrokkene met ingang van de datum in geding niet rechtmatig in Nederland verblijft in de zin van de Abw.

• LJN AR5920 - Weigering van de bijstand op de grond dat betrokkene met ingang van de datum in geding niet rechtmatig in Nederland verblijft in de zin van de Abw.

• LJN AR5922 - Weigering van de bijstand op de grond dat betrokkene met ingang van de datum in geding niet rechtmatig in Nederland verblijft in de zin van de Abw.

• LJN AR5923 - Niet tijdig ingediend hogerberoepschrift. Niet valt in te zien waarom betrokkene niet ten minste een voorlopig hogerberoepschrift had kunnen indienen. De termijnoverschrijding is dan ook niet verschoonbaar.

• LJN AR5932 - Be๋indiging, intrekking en terugvordering van de bijstand op de grond dat betrokkene over voldoende middelen beschikt om te voorzien in de noodzakelijke kosten van het bestaan. Hoogte van de opgelegde boete.

• LJN AR5934 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit arbeid. Schending van de inlichtingenverplichting.

• LJN AR5945 - De toegestane verblijfsduur in het buitenland voor personen die op basis van tijdelijke volledige arbeidsongeschiktheid zijn ontheven van de verplichtingen gericht op de inschakeling in arbeid.

• LJN AR5986 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit arbeid. Schending van de inlichtingenverplichting.

• LJN AR5996 - Betrokkene heeft niet binnen de geboden hersteltermijn toereikende gegevens verstrekt aan de hand waarvan het recht op bijstand kan worden vastgesteld. De bijstand is derhalve terecht be๋indigd.

• LJN AR6016 - Intrekking en terugvordering van de bijstand. Is betrokkene over de gehele periode hier in geding aan te merken als zelfstandige? Hoogte van de opgelegde boete. Afwijzing van de bijstandsaanvraag.

• LJN AR6020 - Weigering bijzondere bijstand voor de met de multiple sclerose samenhangende kosten van kledingslijtage en bewassing, stookkosten en de aanschaf van een mobiele telefoon.

• LJN AR6021 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit arbeid. Schending van de inlichtingenverplichting.

• LJN AR6029 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Schending van de inlichtingenverplichting.

• LJN AR6030 - Weigering bijzondere bijstand voor de kosten van treintaxi en begeleidingskosten. Er is geen sprake van noodzakelijke kosten.

• LJN AR6044 - Is de herziening van het recht op bijstand en de terugvordering van het bedrag van f 5751,45 op de juiste wettelijke grondslag gebaseerd? Is de redelijke termijn, bedoeld in artikel 6 van het EVRM, geschonden?

• LJN AR6046 - Intrekking en terugvordering van de bijstand op de grond dat betrokkene inkomsten uit arbeid heeft genoten die hij niet heeft opgegeven, waardoor hem ten onrechte of tot een te hoog bedrag bijstand is verleend.

• LJN AR6047 - Betrokkene heeft onjuiste informatie verstrekt over zijn feitelijke woonadres. Intrekking en terugvordering van de bijstand.

• LJN AR6050 - Herziening van het recht op gemeentelijke toeslag van 20% naar 10% in verband met gewijzigde omstandigheden. Schending van de inlichtingenverplichting. Terugvordering van de ten onrechte gemaakte kosten van bijstand over de periode in geding.

• LJN AR6052 - Intrekking en terugvordering van de bijstand op de grond dat betrokkene in de periode in geding een uitkering krachtens de WSF heeft ontvangen zonder daarvan mededeling te doen.

• LJN AR6053 - Is terecht besloten om de dag waarop de bijstand wordt uitbetaald te verschuiven naar de 15e van de maand volgende op die waarop het recht op bijstand betrekking heeft en is eveneens terecht besloten de overbruggingsuitkering te verlenen in de vorm van een geldlening?

• LJN AR6061 - Herziening van de bijstand op de grond dat er te weinig inkomsten uit arbeid op de bijstand zijn gekort. Terugvordering van de kosten van betaalde bijstand.

• LJN AR6062 - Verplichting op grond van artikel 106 van de Abw. Is terecht aan betrokkene de verplichting opgelegd een verzoek bij het GAK in te dienen om alsnog met terugwerkende kracht tot 1 januari 2001 de (algemene) heffingskorting toe te passen?

• LJN AR6064 - Terugvordering van de bijstand in de vorm van een rentedragende geldlening ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal in verband met het niet nakomen van de terugbetalingsverplichting.

• LJN AR6066 - Veroordeling in de proceskosten in bezwaar op grond van artikel 7:15, tweede en derde lid, van de Awb.

• LJN AR6069 - Weigering bijzondere bijstand voor woninginrichtingskosten, voor woonkosten en voor betaling van schulden.

• LJN AR6071 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit hennepteelt. Schending van de inlichtingenverplichting.

• LJN AR6073 - De toegestane verblijfsduur in het buitenland voor personen die op basis van hun arbeidsongeschiktheid gedeeltelijk zijn ontheven van de verplichtingen gericht op de inschakeling in arbeid.

• LJN AR6087 - De gemachtigde van betrokkene heeft ten onrechte geen uitnodiging voor de behandeling ter zitting gekregen; betrokkene is daardoor in zijn processuele belangen geschaad. Terugvordering van verleende bijstand inzake de alleenstaandeouderkorting.

• LJN AR6096 - Is terecht de bijstand be๋indigd op de grond dat betrokkene op haar woonadres een gezamenlijke huishouding voert?

• LJN AR6100 - Niet tijdig ingesteld verzet. De in het verzetschrift aangevoerde omstandigheden zijn niet van dien aard dat redelijkerwijs niet geoordeeld kan worden dat betrokkene in verzuim is geweest. Het verzet is derhalve niet-ontvankelijk.

• LJN AR6149 - Het bedrag ineens dat de ex-echtgenoot van zijn bedrijfspensioen aan betrokkene verstrekt. Moet dit bedrag worden aangemerkt als inkomen dat naar zijn aard overeenkomt met inkomsten in verband met arbeid op grond van een pensioenregeling?

• LJN AR6155 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Schending van de inlichtingenverplichting.

• LJN AR6161 - Door de schending van de inlichtingenverplichting is niet meer na te gaan of recht op bijstand bestond. Feitelijke woonplaats. Intrekking en terugvordering van de bijstand.

• LJN AR6184 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Schending van de inlichtingenverplichting. Vermelding van de hoogte van het terug te vorderen bedrag.

• LJN AR6196 - Weigering bijzondere bijstand ter aflossing van schulden ontstaan door een veroordeling tot vergoeding van proceskosten. De nieuwe aanvraag is op grond van artikel 4:6 van de Awb afgewezen omdat er geen sprake is van nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden.

• LJN AR6217 - Verzoek om terug te komen op een eerder genomen, rechtens onaantastbaar geworden besluit. Herhaalde aanvraag. Bijzondere bijstand. Nader besluit. Bevoegdheid van de rechtbank. Verbod van reformatio in peius.

• LJN AR6510 - Is terecht onder verwijzing naar artikel 4:5 van de Awb de bijstandsaanvraag niet verder in behandeling genomen omdat betrokkene niet op tijd de gevraagde gegevens heeft verstrekt?

• LJN AR6522 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit hennepteelt. Schending van de inlichtingenverplichting. Boeteoplegging.

• LJN AR6527 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit arbeid. Schending van de inlichtingenverplichting. Boeteoplegging.

• LJN AR6800 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Schending van de inlichtingenverplichting.

• LJN AR6806 - Be๋indiging bijstand. Verrekening van de inkomsten als freelancer; kwalificatie middelen; vermogensvaststelling; peildatum.

• LJN AR6812 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit arbeid. Schending van de inlichtingenverplichting. De herziening van het recht op bijstand berust niet op een deugdelijke feitelijke grondslag.

• LJN AR6830 - Intrekking van de bijstand op de grond dat betrokkene over inkomsten (uit alimentatie en arbeid) beschikte die de voor haar geldende bijstandsnorm overschreden. Terugvordering van de bijstand.

• LJN AR6831 - Is terecht de bijstand ingetrokken? Schending van de inlichtingenverplichting door geen mededeling te doen van de exploitatie van een hennepkwekerij en de daaruit genoten inkomsten. Terugvordering van onverschuldigd betaalde bijstand.

• LJN AR6857 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Schending van de inlichtingenverplichting.

• LJN AR6889 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit autohandel. Schending van de inlichtingenverplichting.

• LJN AR6890 - Het bezwaarschrift is ten onrechte wegens termijnoverschrijding niet-ontvankelijk verklaard.

• LJN AR6891 - Afkoop van de alimentatieverplichtingen na een dadingsovereenkomst. De periode waarop de afkoop ziet.

• LJN AR6892 - Intrekking en terugvordering van de bijstand van betrokken kunstschilder wegens verzwegen inkomsten uit de verkoop van schilderijen. Schending van de inlichtingenverplichting.

• LJN AR6895 - Intrekking en terugvordering van de bijstand. Is terecht het standpunt ingenomen dat de maandelijks door een familielid aan betrokkene betaalde bedragen moeten worden aangemerkt als inkomsten uit schenkingen? Hoogte van de opgelegde boete.

• LJN AR6896 - Terugvordering van de bijstand die was toegekend als renteloze geldlening ingevolge het Bbz. Mag bij de terugvordering rekening worden gehouden met de bedrijfsinkomsten voorafgaande aan de periode in geding?

• LJN AR6907 - Weigering bijzondere bijstand voor de kosten van verhuizing naar een aanleunwoning. De Wvg en de gemeentelijke Verordening voorziening gehandicapten gelden als toereikende en passende voorliggende voorziening.

• LJN AR6908 - Niet gebleken is van bijzondere omstandigheden die rechtvaardigen dat met ingang van een eerdere datum dan de aanvraagdatum bijstand wordt verleend. Afwijzing van het verzoek om schadevergoeding.

• LJN AR6909 - Terugvordering van ten onrechte betaalde bijstand. Hoogte van het af te lossen bedrag per maand. Niet is onderzocht op welk bedrag de beslagvrije voet ten tijde in geding had moeten worden vastgesteld.

• LJN AR7154 - Weigering bijzondere bijstand voor de eigen bijdragen van diverse medische kosten, voor de niet door het ziekenfonds vergoede ziektekosten en voor de eigen bijdragen voor thuiszorg. Het beroep op het vertrouwensbeginsel slaagt niet.

• LJN AR7165 - Ontheffing van de arbeidsverplichtingen. Is betrokkene ten onrechte niet vanaf een eerder tijdstip van de arbeidsverplichtingen ontheffing verleend?

• LJN AR7172 - Weigering bijzondere bijstand voor telefoon-, porto-, kopieer- en reiskosten, verband houdende met een bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te Straatsburg ingediend verzoekschrift. Onjuiste afwijzingsgrond.

• LJN AR7234 - Betrokkene is ten onrechte als zelfstandige aangemerkt. Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens inkomsten uit arbeid. Schending van de inlichtingenverplichting.

• LJN AR7235 - Intrekking en terugvordering van de bijstand op de grond dat de vereiste inlichtingen over de werkelijke woonsituatie zijn verzwegen. Schending van de inlichtingenverplichting.

• LJN AR7241 - Schending van de inlichtingenverplichting. Betrokkene heeft de vereiste inlichtingen met betrekking tot zijn verblijfadres niet verstrekt. Boeteoplegging.

• LJN AR7270 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens het verrichten van werkzaamheden aan een monumentale boerderij. Voor de intrekking van het recht op bijstand over de periode in geding bestaat onvoldoende feitelijke grondslag.

• LJN AR7272 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit arbeid. Schending van de inlichtingenverplichting. Het bestreden besluit ontbeert voldoende feitelijke grondslag.

• LJN AR7373 - Vaststelling van het recht op bijstand. Brief inzake de hersteltermijn voor een gepleegd verzuim. Het risico van niet-aangetekende verzending.

• LJN AR7375 - Het besluit tot nabetaling diende aangemerkt te worden als een primair besluit. Onjuiste rechtsmiddelvermelding. De mededeling over de (nog te bepalen) nabetaling is geen besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Awb.

• LJN AR7379 - Weigering bijzondere bijstand voor de kosten van woninginrichting.

• LJN AR7381 - Weigering bijzondere bijstand voor tandartskosten. Heeft de gemeente zich terecht op het standpunt gesteld dat de aanvraag ingediend moet worden voorafgaand aan de behandeling en dat de noodzaak van de behandeling na afloop niet meer kan worden vastgesteld?

• LJN AR7474 - Weigering bijzondere bijstand voor tandartskosten alsmede de kosten van een speeksel- en urinetest en de daarmee verband houdende behandeling in het Integraal Medisch Centrum.

• LJN AR7497 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding en verzwegen inkomsten uit arbeid. Schending van de inlichtingenverplichting.

• LJN AR7501 - Be๋indiging bijstand vanwege het voeren van een gezamenlijke huishouding.

• LJN AR7502 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Schending van de inlichtingenverplichting. Boeteoplegging.

• LJN AR7503 - Recht op bijstand. Is er (nog) sprake van een gezamenlijke huishouding?

• LJN AR7505 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit handelsactiviteiten. Schending van de inlichtingenverplichting.

• LJN AR7507 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit drugshandel. Schending van de inlichtingenverplichting.

• LJN AR7520 - Zijn terecht aan betrokkene de verplichtingen als bedoeld in artikel 113, eerste lid, van de Abw opgelegd?

• LJN AR7521 - Is terecht de bijstandsaanvraag met toepassing van artikel 4:5 van de Awb buiten behandeling gelaten omdat niet binnen de gestelde termijn de noodzakelijke gegevens zijn overgelegd?

• LJN AR7754 - In geschil is het niet in behandeling nemen van de nieuwe bijstandsaanvraag omdat onder meer de gevraagde afschriften van de laatste zes maanden van diverse bankrekeningen in Marokko niet zijn overgelegd.

• LJN AR7789 - In hetgeen betrokkene in verzet heeft aangevoerd, kunnen geen aanknopingspunten worden gevonden welke kunnen leiden tot de conclusie dat betrokkene het verzuim van het niet betalen van het griffierecht niet kan worden tegengeworpen. Het verzet is derhalve ongegrond.

• LJN AR7815 - Weigering bijzondere bijstand voor de kosten van woninginrichting.

• LJN AR7895 - Bijstand in de vorm van een geldlening: tekortschietend besef van verantwoordelijkheid voor de voorziening in het bestaan.

• LJN AR8093 - Partijen houdt nog verdeeld de vraag of de gemeente, na toekenning van de bijstand met terugwerkende kracht, gerechtigd was nadere eisen te stellen alvorens over te gaan tot uitbetaling van de bijstand.

• LJN AR8096 - Beslaglegging zonder dat voldoende is getracht tot een minnelijke schikking te komen. De gemeente heeft niet overeenkomstig de eigen beleidsregel gehandeld en aldus artikel 4:84 van de Awb geschonden.

• LJN AR8099 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens inkomsten uit arbeid. Schending van de inlichtingenverplichting.

• LJN AR8108 - Intrekking, terugvordering en medeterugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding en verzwegen inkomsten uit drugshandel. Schending van de inlichtingenverplichting.

• LJN AR8117 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit arbeid en criminele activiteiten. Schending van de inlichtingenverplichting.

• LJN AR8118 - Intrekking en terugvordering bijstand op de grond dat betrokkene niet feitelijk woonachtig is op het opgegeven adres.

• LJN AR8128 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit arbeid. Schending van de inlichtingenverplichting. Hoogte van de opgelegde boete.

• LJN AR8129 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens het beschikken over vermogen dat het geldende vrij te laten bescheiden vermogen overtreft.

• LJN AR8135 - Terugvordering van de gemaakte kosten van bijstand wegens nabetaald salaris.

• LJN AR8451 - Categoriale bijzondere bijstand voor duurzame gebruiksgoederen. Onderscheid naar leeftijd.

• LJN AR8456 - Be๋indiging bijstand op de grond dat betrokkene werkzaam is als zelfstandige.

• LJN AR8457 - Intrekking en terugvordering van de bijstand vanwege nabetaling met terugwerkende kracht van een hogere WAO-uitkering.

• LJN AR8461 - Be๋indiging van de bijstand wegens hogere inkomsten uit handel in vogels dan opgegeven. Schending van de inlichtingenverplichting. Weigering bijzondere bijstand voor reiskosten en kosten van rechtshulp en een bril.

• LJN AR8489 - Het hoger beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard omdat betrokkene tegen het oorspronkelijke besluit geen bezwaar heeft gemaakt respectievelijk beroep heeft ingesteld.

• LJN AR8503 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens het niet melden van bijschrijvingen en kasstortingen op spaarrekeningen. Schending van de inlichtingenverplichting.

• LJN AR8507 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huidhouding. Schending van de inlichtingenverplichting.

• LJN AR8509 - Intrekking en terugvordering van de bijstand op de grond dat de voor betrokkene voor werkzaamheden beschikbare tijd voor ten minste 19 uur per week in beslag wordt genomen door of in verband met het volgen van onderwijs.

• LJN AR8513 - Be๋indiging, intrekking en terugvordering van de bijstand omdat betrokkene beschikte over een vermogen dat wegens overschrijding van de toepasselijke vermogensgrens een beletsel voor bijstandverlening vormde.

• LJN AR8552 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huidhouding. Schending van de inlichtingenverplichting.

• LJN AR8697 - Weigering bijstand over de periode in geding op de grond dat betrokkene door eigen toedoen haar arbeid in dienstbetrekking niet heeft behouden, waarbij mede in aanmerking is genomen dat sprake was van recidive.

• LJN AR8699 - Is terecht bepaald dat de in de drie voorafgaande maanden te veel verstrekte bijstand op grond van artikel 78, tweede lid, van de Abw met de lopende bijstandsuitkering wordt verrekend?

• LJN AR8707 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit arbeid. Schending van de inlichtingenverplichting.

• LJN AR8717 - Er is geen sprake van vooringenomenheid van de adviseur (IMK Intermediair) van de gemeente.

• LJN AR8722 - Intrekking en terugvordering van de bijstand op de grond dat betrokkene woonachtig was in een andere gemeente zonder daarvan melding te hebben gemaakt. Schending van de inlichtingenverplichting.

• LJN AR8746 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit arbeid. Schending van de inlichtingenverplichting.

• LJN AR8812 - Boeteoplegging. Hoogte van het benadelingsbedrag. Er is geen sprake van een verminderde verwijtbaarheid. Wijziging van de boete in hoger beroep; matiging wegens ruime overschrijding van de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 van het EVRM.

• LJN AR8818 - Het niet langer handhaven van de bestreden besluiten. Verzoek om schadevergoeding en veroordeling in de proceskosten.

• LJN AR8821 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huidhouding. Schending van de inlichtingenverplichting. De grief dat de rechtbank niet had mogen volstaan met verwijzing naar de overwegingen van de voorzieningenrechter van de rechtbank is terecht aangevoerd.

• LJN AR8921 - Terugvordering van bijzondere bijstand in de vorm van een geldlening met toepassing van artikel 83, eerste lid, van de Abw op de grond dat betrokkene niet aan haar betalingsverplichting heeft voldaan.

• LJN AR8922 - Be๋indiging bijstand omdat betrokken de opgelegde verplichting om bankafschriften over te leggen niet is nagekomen. De mededeling van het voornemen om een boete op te leggen, is geen (appellabel) besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Awb.

• LJN AR9162 - Kan het besluit tot voortzetting van de bijstand onder oplegging van de verplichting tot deelname aan een re๏ntegratietraject (een plan gericht op arbeidsinschakeling) in rechte stand houden?

• LJN AR9232 - De mededeling dat de in de maand april 2000 verstrekte overbruggingsuitkering bij de be๋indiging van de bijstand zal moeten worden terugbetaald, is niet is aan te merken als het verrichten van een rechtshandeling. Het beroep bij de rechtbank is derhalve terecht niet-ontvankelijk verklaard.

• LJN AS1607 - Is de aanvraag voor een premie in verband met het aanvaarden van een dienstbetrekking in deeltijd terecht afgewezen op de grond dat betrokkene in het geheel geen recht heeft op bijstand?

• LJN AS1870 - Opschorting en vervolgens be๋indiging van de bijstand vanwege het niet overleggen van de gevraagde gegevens. Het niet in behandeling nemen van de nieuwe bijstandsaanvraag vanwege het niet overleggen van de gevraagde gegevens. Ingangsdatum van de bijstandverstrekking.

• LJN AS1876 - Het bestreden besluit berust op een ondeugdelijke motivering. De kosten waarvoor bijzondere bijstand wordt gevraagd, werden betaald door de diaconie en kwamen niet voor rekening van betrokkene. De bijzondere bijstand is reeds om die reden terecht afgewezen.

• LJN AS1890 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Schending van de inlichtingenverplichting.

• LJN AS1903 - Oplegging van een maatregel op de grond dat betrokkene de verplichting heeft geschonden na te laten datgene wat inschakeling in de arbeid belemmert.

• LJN AS2062 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Schending van de inlichtingenverplichting.

• LJN AS2066 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens het niet melden van de verhoging van de AOW-uitkering. Schending van de inlichtingenverplichting. Hoogte van de opgelegde boete.

• LJN AS2068 - Weigering bijzondere bijstand voor de resterende kosten van een tandheelkundige behandeling. Buitenwettelijk beleid. Kan de weigering in rechte stand houden?

• LJN AS2070 - Intrekking en terugvordering van de bijstand op de grond dat betrokkene geen mededeling heeft gedaan van het verrichten van werkzaamheden als zelfstandige en van het vermogen dat hij ter beschikking heeft. Schending van de inlichtingenverplichting.

• LJN AS2074 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit arbeid. Schending van de inlichtingenverplichting.

• LJN AS2079 - Een aanmaning tot betaling van een teruggevorderd bedrag is geen (appellabel) besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid, de Awb.

• LJN AS2084 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit arbeid. Schending van de inlichtingenverplichting.

• LJN AS2088 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit arbeid. Schending van de inlichtingenverplichting. Hoogte van de opgelegde boete.

• LJN AS2089 - Weigering bijstand op de grond dat betrokkene niet over een verblijfsvergunning beschikt.

• LJN AS2090 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit arbeid. Schending van de inlichtingenverplichting. Hoogte van de opgelegde boete.

• LJN AS2091 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Schending van de inlichtingenverplichting.

• LJN AS2096 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Schending van de inlichtingenverplichting. Mogen de kosten van de ten onrechte aan de partner verleende bijstand mede van betrokkene worden teruggevorderd?

• LJN AS2100 - Weigering bijzondere bijstand ter voorziening in de kosten van de in verband met betrokkenes aanvraag voor een vergunning tot vestiging verschuldigde leges. Be๋indiging bijstand omdat betrokkene niet rechtmatig in Nederland verblijft.

• LJN AS2104 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Schending van de inlichtingenverplichting. Boete van f. 5000,-.

• LJN AS2126 - Oplegging van een maatregel omdat betrokkene (om gezondheidsredenen) aangeboden voltijdse arbeid niet heeft aanvaard. Belastend besluit. Het achterwege laten van medisch onderzoek. Onderzoeksplicht.

• LJN AS2268 - Intrekking en terugvordering van de bijstand omdat betrokkene in het bezit is van sieraden en munten en beschikt over een vermogen dat het voor haar geldende vrij te laten bescheiden vermogen overtreft. Schending van de inlichtingenverplichting.

• LJN AS2333 - Oplegging van een maatregel in verband met ontslag op staande voet. Betrokkene heeft geen belang meer bij het hoger beroep nu het ontslag op staande voet door het gerechtshof is vernietigd. Het hoger beroep wordt derhalve niet-ontvankelijk verklaard.

• LJN AS2340 - In geschil is de opschorting en de intrekking van het recht op bijstand alsmede het niet uitbetalen van het opgebouwde recht op vakantietoeslag.

• LJN AS2350 - Weigering bijzondere bijstand voor verhuiskosten. Er is geen noodzaak die bijstandverlening met toepassing van artikel 39 van de Abw rechtvaardigt.

• LJN AS2393 - Is terecht besloten de bijstandsaanvraag met toepassing van artikel 4:5, eerste lid, van de Awb buiten behandeling te laten omdat betrokkene niet tijdig de gevraagde gegevens heeft verstrekt?

• LJN AS2426 - Zijn de betalingen van de ex-echtgenoot aan betrokkene terecht aangemerkt als inkomen in de zin van artikel 47 van de Abw en in mindering gebracht op de bijstand?

• LJN AS2457 - Bijzondere bijstand voor de kosten van woninginrichting en -stoffering gedeeltelijk toegekend in de vorm van een lening. Afwijzing van het verzoek de leenbijstand om te zetten in bijstand om niet.

• LJN AS2458 - Weigering bijstand, onder verwijzing naar artikel 9 van de Abw, op de grond dat betrokkene onderwijs volgt als bedoeld in de WSF 2000.

• LJN AS3013 - Betrokkene kan niet worden aangemerkt als een met een Nederlander gelijk te stellen vreemdeling. Weigering bijstand aan de betrokken vreemdeling omdat bijstandverlening op grond van artikel XXIII, tweede lid, van de Koppelingswet niet aan de orde is.

• LJN AS3041 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit arbeid. Schending van de inlichtingenverplichting.

• LJN AS3134 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit een slechts op papier aan de dochter van betrokkenen overgedragen dameskledingboetiek. Schending van de inlichtingenverplichting. Het recht op bijstand is niet vast te stellen. De zesmaandenjurisprudentie is niet van toepassing.

• LJN AS3137 - Is terecht afwijzend beslist op de aanvraag voor bijstand ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal op de grond dat het bedrijf niet levensvatbaar is?

• LJN AS3139 - Intrekking en terugvordering van de bijstand op de grond dat betrokkenen hebben verzwegen dat zij in de periode in geding over een vermogen hebben beschikt dat de toepasselijke grens van het vrij te laten vermogen overschreed.

• LJN AS3145 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit autohandel. Schending van de inlichtingenverplichting.

• LJN AS3146 - Betrokkene is arbeidsgeschikt verklaard, althans voor aanvankelijk 16 tot 20 uur per week in een rustige werkomgeving, zonder hoge werkdruk, hoog werktempo of grote psychische belasting. Het van toepassing blijven van de verplichtingen ingevolge artikel 113, eerste lid, van de Abw. Is terecht een maatregel opgelegd omdat betrokkene niet of onvoldoende heeft getracht arbeid in dienstbetrekking te verkrijgen?

• LJN AS3148 - De in de onderhavige brief gedane mededelingen zijn niet gericht op enig rechtsgevolg, zodat geen sprake is van een besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Awb.

• LJN AS3237 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit arbeid. Schending van de inlichtingenverplichting.

• LJN AS3243 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit drugshandel en verzwegen gezamenlijke huishouding. Schending van de inlichtingenverplichting.

• LJN AS3245 - In geding is de vraag of het hoger beroep terecht niet-ontvankelijk is verklaard vanwege het niet betalen van het griffierecht.

• LJN AS3307 - Be๋indiging en herziening van de bijstand op de grond dat betrokkene per datum in geding recht heeft op alimentatie ten behoeve van haar vier kinderen tot een bedrag van f 450,-- per kind per maand.

• LJN AS3356 - Is de bijstandsaanvraag terecht afgewezen op de grond dat betrokkene onjuiste informatie heeft verstrekt? Opgave van het onjuiste woonadres.

• LJN AS3363 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit hennephandel, ondanks vrijspraak door de strafrechter. Schending van de inlichtingenverplichting.

• LJN AS3452 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens opgave van een onjuist woonadres. Betrokkene is niet woonachtig in de bijstandverstrekkende gemeente.

• LJN AS3473 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Schending van de inlichtingenverplichting. Hoogte van de opgelegde boete.

• LJN AS3482 - Er is geen sprake van bijzondere omstandigheden die toekenning van bijstand met terugwerkende kracht rechtvaardigen.

• LJN AS3484 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Schending van de inlichtingenverplichting.

• LJN AS3573 - Weigering bijstand op de grond dat betrokkene haar informatieverplichting heeft geschonden omdat zij niet blijkt te wonen op het opgegeven adres.

• LJN AS3832 - Weigering bijstand op de grond dat in beginsel geen bijstand met terugwerkende kracht wordt toegekend en dat er geen bijzondere omstandigheden aanwezig worden geacht om hiervan af te wijken.

• LJN AS3846 - Intrekking van de bijstand omdat betrokkene niet beschikt over een geldige verblijfstitel.

• LJN AS3955 - Niet kan worden vastgesteld dat betrokkenen op voor hen kenbare wijze in de gelegenheid zijn gesteld het verzuim, te weten het niet aanvoeren van de gronden van het bezwaar, te herstellen. Het bezwaar is ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard.

• LJN AS3959 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit arbeid. Schending van de inlichtingenverplichting.

• LJN AS3964 - De CRvB is met de rechtbank van oordeel dat de gemeente op goede gronden het bezwaar tegen het bestreden besluit niet-ontvankelijk heeft verklaard.

• LJN AS3967 - Weigering bijstand op de grond dat betrokkene in de periode in geding niet over een verblijfsvergunning beschikte.

• LJN AS3969 - Weigering bijstand op de grond dat betrokkene niet rechtmatig verblijf houdt in Nederland.

• LJN AS4022 - Afwijzing van de aanvraag voor verlenging van de bijstand op grond artikel 8, tweede lid, van de Abw en het Bbz. Afwijking van het advies; niet-levensvatbaar bedrijf.

• LJN AS4059 - Opschorting, gevolgd door be๋indiging van de bijstand op de grond dat betrokkene in gebreke is gebleven de gevraagde gegevens te overleggen.

• LJN AS4063 - Afwijzing van het verzoek om kwijtschelding van het terug te betalen bedrag aan leenbijstand. De gemeente is op grond van artikel 78c van de Abw niet bevoegd tot het afzien van terugvordering. Instandlating van de rechtsgevolgen van het bestreden besluit.

• LJN AS4064 - Is terecht een maatregel opgelegd omdat betrokkene heeft geweigerd passende arbeid te aanvaarden?

• LJN AS4067 - Een toelichting op de jaaropgave is geen (appellabel) besluit. Betrokkene heeft geen belang bij het opmaken van een proces-verbaal van de zitting.

• LJN AS4154 - Intrekking en terugvordering van de bijstand, na ontvangst van de jaarstukken van de onderneming van betrokkenes echtgenote waaruit blijkt dat inkomsten zijn ontvangen waarmee bij de bijstandverlening nog geen rekening was gehouden. Er is geen sprake van opgewekte verwachtingen.

• LJN AS4163 - Be๋indiging van de bijstand wegens verblijf in het buitenland langer dan de gebruikelijke vakantieduur. De vierwekentermijn, genoemd in artikel 1, aanhef en onder b, van de Regeling gebruikelijke vakantieduur, dient wegens strijd met het in artikel 1 van de Grondwet en artikel 26 van het IVBPR neergelegde gelijkheidsbeginsel buiten toepassing te worden gelaten.

• LJN AS4454 - Ingangsdatum van de toegekende bijzondere bijstand voor de kosten van griffierechten.

• LJN AS4477 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit arbeid. Schending van de inlichtingenverplichting.

• LJN AS4745 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit arbeid. Schending van de inlichtingenverplichting.

• LJN AS4747 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Schending van de inlichtingenverplichting. Uitgegaan dient te worden van de juistheid van de tegenover de opsporingsambtenaar afgelegde verklaring. Er is geen strijd met het rechtszekerheidsbeginsel.

• LJN AS4786 - Er bestaat geen recht op algemene bijstand voor degene die onderwijs of een beroepsopleiding volgt. De studiefinanciering wordt geacht toereikend te zijn. Er bestaat geen recht op aanvullende bijstand omdat er geen sprake is van bijzondere omstandigheden.

• LJN AS4803 - Is de bijzondere bijstand voor de kosten verbonden aan huiswerkbegeleiding terecht afgewezen?

• LJN AS4818 - Vaststelling van het bij de aanvang van de bijstand aanwezige vermogen.

• LJN AS4821 - Brief inzake bijzondere bijstand voor de kosten van eigen bijdrage voor rechtshulp. Deze brief bevat slechts een mededeling van informatieve aard en is daarmee niet op enig rechtsgevolg gericht.

• LJN AS4822 - Weigering bijzondere bijstand voor de meerkosten van een brilmontuur met glazen.

• LJN AS4847 - De herziening en terugvordering van de bijstand berusten op een ondeugdelijke grondslag. Inlichtingenverplichting. Er zijn geen objectieve gegevens omtrent de onderhoudsbijdragen aan betrokkenes zoon. Schadevergoeding. Proceskosten.

• LJN AS4875 - Is de aanvraag voor bijzondere bijstand ter voorziening in verhuis- en herinrichtingskosten terecht afgewezen?

• LJN AS4895 - Intrekking van de ontheffing van de arbeidsverplichtingen omdat betrokkene volledig arbeidsgeschikt wordt geacht onder de restrictie dat hij niet geschikt wordt geacht voor psychisch belastend dan wel zwaar lichamelijk werk.

• LJN AS4904 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit arbeid. Schending van de inlichtingenverplichting. Er zijn geen bijzondere omstandigheden om van terugvordering af te zien.

• LJN AS4908 - Be๋indiging van de bijstand omdat betrokkene langer dan vier weken in het buitenland heeft verbleven.

• LJN AS4922 - Be๋indiging, intrekking en terugvordering van de bijstand omdat betrokkene onjuiste informatie heeft gegeven over zijn woonadres. Schending van de inlichtingenverplichting.

• LJN AS4935 - Is terecht besloten betrokkene voor de duur van ้้n jaar te ontheffen van de in artikel 113, eerste lid, van de Abw bedoelde verplichtingen, zulks om hem in staat te stellen een therapeutische behandeling te ondergaan?

• LJN AS5115 - Bijzondere bijstand; draagkracht. Er is geen sprake van doorkruising van de regeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen.

• LJN AS5180 - Terugvordering van bijzondere bijstand voor inrichtingskosten in de vorm van een geldlening, op de grond dat appellant de terugbetalingsverplichting die voortvloeit uit de lening niet of niet behoorlijk nakomt.

• LJN AS5181 - Bijzondere bijstand in de vorm van een geldlening ter voldoening van incasso- en afsluitkosten aan het elektriciteitsbedrijf.

• LJN AS5184 - Herziening en terugvordering van de bijstand wegens het verstrekken van onjuiste inlichtingen over de werkzaamheden en de daaruit verworven inkomsten.

• LJN AS5185 - Bijzondere bijstand voor de kosten van een vijfdelige brug. Toekenning bijzondere bijstand op aanvullende aanvraag voor de kosten van een frameprothese, als alternatief voor een brug. De eerste aanvraag is vervangen door de tweede aanvraag. Niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaar wegens het ontbreken van procesbelang. Is de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 van het EVRM geschonden?

• LJN AS5186 - Afwijzing van verschillende aanvragen voor bijzondere bijstand omdat betrokkene beschikt over de middelen om in de noodzakelijke kosten van het bestaan te voorzien. De kosten van een cursus Frans kunnen niet worden aangemerkt als noodzakelijke kosten van het bestaan.

• LJN AS5187 - Opschorting en be๋indiging van het recht op bijstand wegens schending van de inlichtingenverplichting. Meerdere besluiten. Prematuur bezwaar tegen het laatste besluit.

• LJN AS5195 - Toekenning bijzondere bijstand voor de kosten van griffierecht in een beroepszaak, welke bijzondere bijstand niet rechtstreeks is voldaan aan de rechtbank. Niet-ontvankelijkverklaring van het beroep wegens overschrijding van de termijn voor het betalen van het griffierecht.

• LJN AS5197 - Wijziging van de bijstandsnorm wegens verblijf in het ziekenhuis.

• LJN AS5689 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens gezamenlijke huishouding.

• LJN AS5695 - Terugvordering van Bbz-leningen.

• LJN AS5698 - Afwijzing aanvraag voor bedrijfskrediet voor de overname van een shoarmazaak annex grillroom. Niet-levensvatbaar bedrijf.

• LJN AS5716 - Be๋indiging bijstand omdat betrokkene op een ander adres een gezamenlijke huishouding voert. Afwijzing van de nieuwe bijstandsaanvraag omdat er geen sprake is van gewijzigde omstandigheden.

• LJN AS5814 - Ontvankelijkheid van het bezwaar. Aanvang van de bezwaartermijn. Onzekerheid omtrent de verzenddatum.

• LJN AS5844 - De mededeling dat de onverschuldigd betaalde bijstand wordt teruggevorderd, is niet gericht op enig rechtsgevolg en bevat derhalve geen rechtshandeling.

• LJN AS5876 - Toekenning van een te laag bedrag aan bijzondere bijstand. Toekenning van schadevergoeding in de vorm van de wettelijke rente over het verschil.

• LJN AS5922 - Zijn aan betrokkene terecht de verplichtingen als bedoeld in artikel 113, eerste lid, van de Abw opgelegd? Er is geen sprake van geregelde oppassing en verzorging door betrokkene ten behoeve van haar echtgenoot.

• LJN AS6593 - Gemeentelijke toeslag met terugwerkende kracht. Is er grond voor het oordeel dat de gemeente het verstrekken van toeslagen met voorbijgaan aan haar verordening(en) op een eerder tijdstip had moeten laten ingaan?

• LJN AS6595 - Is betrokkene terecht de gemeentelijke toeslag onthouden op de voor hem van toepassing zijnde bijstandsnorm gedurende de periode in geding?

• LJN AS6597 - Had met verdergaande terugwerkende kracht aan betrokkene de gemeentelijke toeslag moeten worden verleend op de voor haar van toepassing zijnde bijstandsnorm?

• LJN AS6609 - Ingangsdatum van de verleende gemeentelijke toeslag. Had de toeslag met verdergaande terugwerkende kracht moeten worden verleend?

• LJN AS6610 - Ingangsdatum van de verleende gemeentelijke toeslag. Had met verdergaande terugwerkende kracht een toeslag moeten worden verleend op de voor betrokkene van toepassing zijnde bijstandsnorm?

• LJN AS6689 - Hoogte van de bijstandsnorm van een meerderjarige die inwoont bij zijn ouders. Verordening toeslagen en verlagingen bijstandsnorm.

• LJN AS6690 - Gemeentelijke toeslag met terugwerkende kracht. Kan het besluit om aan betrokkene niet eerder dan met ingang van 1 maart 1999 een toeslag te verlenen op de voor hem van toepassing zijnde bijstandsnorm in rechte stand houden?

• LJN AS6694 - Gemeentelijke toeslag met terugwerkende kracht. Kan het besluit om aan betrokkene niet eerder dan met ingang van 1 maart 1999 een toeslag te verlenen op de voor hem van toepassing zijnde bijstandsnorm in rechte stand houden?

• LJN AS7067 - Toekenning bijstand na eerdere weigering. Buiten de vergoeding van de wettelijke rente is er geen plaats voor vergoeding wegens vermeende materi๋le schade.

• LJN AS7070 - Weigering bijzondere bijstand voor woonkostentoeslag en reiskosten. Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. In hoeverre dienen ter vaststelling van de draagkracht bestaande inkomstenbronnen te worden betrokken?

• LJN AS7071 - Herziening en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit arbeid. Schending van de inlichtingenverplichting. Juistheid van het herzieningsbesluit.

• LJN AS7119 - Verzoek om herziening ingevolge artikel 8:88 van de Awb van een herzieningsuitspraak van de CRvB. Afdoening bij uitspraak ex artikel 8:54 van de Awb (vereenvoudigde behandeling).

• LJN AS7168 - Intrekking en terugvordering van de bijstand. De intrekking berust niet op een deugdelijke feitelijke grondslag, daarmee komt ook de grondslag te ontvallen aan het bestreden besluit voor zover het betreft de terugvordering.

• LJN AS7174 - Aanvraag bijzondere bijstand voor 27 kostenposten. Is er sprake van uit bijzondere omstandigheden voortvloeiende noodzakelijke kosten van het bestaan. Betrokkene heeft onvoldoende gegevens verstrekt. Duurde de procedure te lang?

• LJN AS7196 - Is door de rechtbank terecht geen proceskostenveroordeling uitgesproken? Niet gebleken is van op grond van het Besluit proceskosten bestuursrecht voor vergoeding in aanmerking komende proceskosten.

• LJN AS7280 - Aanvraag voor bijzondere bijstand voor de kosten van een voorlopigevoorzieningsverzoek, aanvraag, reis naar de rechtbank, werkster en tandarts.

• LJN AS7306 - Terugvordering van de bijstand omdat het inkomen hoger is dan de geldende bijstandsnorm. Het herzieningsbesluit ontbreekt.

• LJN AS7338 - Weigering bijstand over een periode voorafgaande aan de datum van de aanvraag. Er zijn geen bijzondere omstandigheden die bijstandverlening met terugwerkende kracht rechtvaardigen. De indiening van jaarstukken valt niet aan te merken als een aanvraag.

• LJN AS7340 - De bijstandsaanvraag is niet in behandeling genomen omdat de gevraagde gegevens niet tijdig of niet volledig zijn verstrekt. Betrokkene was op de hoogte van de procedure.

• LJN AS7342 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit arbeid. Schending van de inlichtingenverplichting. Vaststelling van de aflossingscapaciteit.

• LJN AS7345 - Categoriale bijzondere bijstand voor de kosten van in Duitsland aangeschafte duurzame gebruiksgoederen stuit niet af op het territorialiteitsbeginsel.

• LJN AS7347 - Niet-ontvankelijkverklaring van het hoger beroep wegens overschrijding van de termijn voor het betalen van het griffierecht. Betrokkene heeft verzuimd om binnen de termijn om uitstel van betaling van het griffierecht te vragen en gebruik te maken van de mogelijkheid daarvoor bijzondere bijstand aan te vragen.

• LJN AS7534 - Intrekking en terugvordering van de bijstand.op de grond dat betrokkene (verzwegen) giften heeft ontvangen en dat niet kan worden vastgesteld of hij over onvoldoende middelen beschikt nu hij geen openheid van zaken wil geven over zijn betrokkenheid bij drugshandel. Schending van de inlichtingenverplichting. Boeteoplegging.

• LJN AS7577 - Moet de belastingteruggave tot de middelen van betrokkene worden gerekend? Verwervingskosten, in mindering te brengen op het inkomen van betrokkene en zijn echtgenote.

• LJN AS7581 - Intrekking en terugvordering van de bijstand omdat betrokkene beschikte over een vermogen dat de vrijlatingsgrens als bedoeld in artikel 54, aanhef en onder a, van de Abw te boven ging.

• LJN AS7588 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Schending van de inlichtingenverplichting. Medeterugvordering van de partner. Woonplaats van de partner.

• LJN AS7593 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen vermogen in onroerend goed in Marokko, verzwegen inkomsten uit het organiseren van reizen naar Mekka en verzwegen inkomsten uit handel in ritueel geslachte kippen en schapen. Ernstige schending van de inlichtingenverplichting. Hoogte van de opgelegde boete. Afwijzing van de nieuwe bijstandsaanvraag.

• LJN AS7606 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Schending van de inlichtingenverplichting. Vermoeden van schijnverlating.

• LJN AS7809 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit hennepteelt. Schending van de inlichtingenverplichting.

• LJN AS7856 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit hennepteelt. Schending van de inlichtingenverplichting.

• LJN AS7891 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit hennepteelt. Schending van de inlichtingenverplichting.

• LJN AS7893 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit hennepteelt. Schending van de inlichtingenverplichting.

• LJN AS7903 - Intrekking en terugvordering van de bijstand omdat betrokkene niet woont op het door haar opgegeven adres. Is er sprake van een gezamenlijke huishouding over de gehele in geding zijnde periode?

• LJN AS7912 - Be๋indiging bijstand op de grond dat betrokkene niet langer woonplaats heeft in de bijstandverstrekkende gemeente.

• LJN AS7924 - Intrekking en terugvordering van de bijstand op de grond dat betrokkenen beschikten over een vermogen dat de toepasselijke grens van het vrij te laten vermogen te boven ging. Schending van de inlichtingenverplichting.

• LJN AS7926 - Intrekking en terugvordering van de bijstand omdat het recht op bijstand niet kan worden vastgesteld. Niet nakomen van de inlichtingenverplichting.

• LJN AS7987 - Het bestreden besluit is door de onbevoegde instantie genomen. Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Schending van de inlichtingenverplichting. Weigering bijzondere bijstand.

• LJN AS8014 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Schending van de inlichtingenverplichting.

• LJN AS8017 - Het vastgestelde vermogen bij aanvang van de bijstandverlening. Terugvordering van gemaakte kosten van bijstand.

• LJN AS8022 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit hennepteelt. Schending van de inlichtingenverplichting.

• LJN AS8173 - Weigering bijstand op de grond dat betrokkene niet langer als zelfstandige kan worden aangemerkt.

• LJN AS8197 - De mededeling inzake de vaststelling van het vermogen is niet gericht op rechtsgevolg en is derhalve geen (appellabel) besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Awb.

• LJN AS8215 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit arbeid en inkomsten ontvangen in de vorm van een periodieke financi๋le bijdrage van de ouders. Schending van de inlichtingenverplichting.

• LJN AS8217 - Herziening en terugvordering van de bijstand vanwege alsnog nabetaalde WW-uitkering. Schending van de inlichtingenverplichting. Oplegging van een maatregel wegens tekortschietend besef van verantwoordelijkheid voor de voorziening in het bestaan.

• LJN AS8218 - Geen vergoeding van schade en proceskosten omdat de gevraagde informatie niet direct is verstrekt.

• LJN AS8223 - Intrekking en terugvordering van de algemene en de bijzondere bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Schending van de inlichtingenverplichting.

• LJN AS8229 - Weigering bijzondere bijstand voor de kosten van een babyuitzet omdat betrokkene gebruik kan maken van een toereikende en passende voorliggende voorziening, te weten een lening bij de Gemeentelijke Kredietbank. Weigering aanvullende algemene bijstand op de grond dat de TW geldt als toereikende en passende voorliggende voorziening als aanvulling op betrokkenes Wajong-uitkering.

• LJN AS8231 - Het niet (tijdig) inleveren van het maandelijkse rechtmatigheidsonderzoeksformulier. Schending van de inlichtingenverplichting. Bevoegdheid tot het geven van een schriftelijke waarschuwing.

• LJN AS8261 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit arbeid in de papierhandel. Schending van de inlichtingenverplichting.

• LJN AS8279 - Kredietverlening en schuldsanering. Is het verzoek om de totale op het in geding zijnde moment bestaande schuld tegen finale kwijting af te kopen terecht afgewezen?

• LJN AS8282 - Weigering bijzondere bijstand op de grond dat betrokkene niet rechtmatig in Nederland verblijft in de zin van de Abw en niet kan worden gelijkgesteld met een Nederlander.

• LJN AS8283 - Weigering bijzondere bijstand op de grond dat betrokkene niet rechtmatig in Nederland verblijft in de zin van de Abw en niet kan worden gelijkgesteld met een Nederlander.

• LJN AS8316 - Weigering bijzondere bijstand voor de kosten van de aan het LBIO verschuldigde ouderbijdrage.

• LJN AS8318 - Maatregel in de vorm van verlaging van de bijstand met 5% gedurende ้้n maand op de grond dat betrokkene niet naar vermogen heeft geprobeerd arbeid in loondienst te verkrijgen. Bevoegdheid tot het opleggen van een maatregel.

• LJN AS8365 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen werkzaamheden in een snackbar, waarvoor betrokkenen beweerdelijk geen inkomsten hebben ontvangen. Schending van de inlichtingenverplichting.

• LJN AS8478 - Weigering bijstand op de grond dat betrokkenen beschikken over een vermogen dat de grens als bedoeld in artikel 54, eerste lid, aanhef en onder c, van de Abw te boven gaat en zij hiermee zelf in de noodzakelijke kosten van het bestaan kunnen voorzien.

• LJN AS8521 - Recht op bijstand. Betrokkene verbleef ten tijde hier van belang rechtmatig in Nederland en dient met een Nederlander te worden gelijkgesteld.

• LJN AS8831 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit arbeid. Schending van de inlichtingenverplichting. Betalingen van betrokkenes zoon aan betrokkene. Vermogens- en inkomensbestanddelen waarover de alleenstaande of het gezin beschikt of redelijkerwijs kan beschikken.

 

 

LJN AA1086 t/m AF1552
 
LJN AS9535 t/m AY5578
 
LJN AY5581 t/m BA9402

LJN ZB0954 t/m ZB9221

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | Abw | jurisprudentie | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x