Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
                   

 
vorige

 

  
JURISPRUDENTIE   ---   Abw
x
LJN:
x
AQ6288
Instantie:xxxxxxx Centrale Raad van Beroep
Datum uitspraak: 27-07-2004
Soort procedure: hoger beroep
Bron: Rechtspraak.nl
Essentie: Afwijzing door de CRvB van het verzoek om vergoeding van het betaalde griffierecht op de grond dat ingevolge het bepaalde in artikel 22, vijfde lid, laatste volzin, van de Beroepswet betrokkenen zich rechtstreeks tot de gemeente dienen te wenden.

Transponeringstabel Abw naar Wwb

 
 

 

 
Uitspraak enkelvoudige kamer 02/1696 NABW en 02/1697 NABW
U I T S P R A A K
met toepassing van artikel 21 van de Beroepswet in samenhang met artikel 8:75a van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in het geding tussen:

[verzoeker 1] en [verzoeker 2], verzoekers, beiden wonende te [woonplaats],

en

het College van burgemeester en wethouders van de gemeente s-Gravenhage, gedaagde.
I. INLEIDING


Met ingang van 1 januari 2004 heeft gedaagde het besluit tot delegatie van zijn bevoegdheid tot het nemen van besluiten op bezwaar aan de Commissie Sociale Zekerheid van de gemeente s-Gravenhage ingetrokken. In deze uitspraak wordt onder gedaagde tevens verstaan de Commissie Sociale Zekerheid van de gemeente s-Gravenhage.

Namens verzoekers heeft mr. M.P. de Witte, advocaat te s-Gravenhage, hoger beroep ingesteld tegen de door de rechtbank s-Gravenhage op 11 maart 2002 tussen partijen gewezen uitspraak, reg.nr. 01/1413 BKB.

Bij faxbericht van 26 mei 2004 heeft mr. De Witte het hoger beroep ingetrokken en gelijktijdig aan de Raad verzocht gedaagde in de proceskosten te veroordelen.

Gedaagde heeft een verweerschrift ingediend.

Elk der partijen heeft, desgevraagd, schriftelijk toestemming verleend voor afdoening buiten zitting.
II. MOTIVERING


Artikel 8:75a van de Awb bepaalt dat in geval van intrekking van het beroep omdat het bestuursorgaan geheel of gedeeltelijk aan de indiener van het beroepschrift is tegemoet gekomen, het bestuursorgaan op verzoek van de indiener bij afzonderlijke uitspraak met toepassing van artikel 8:75 van de Awb in de kosten kan worden veroordeeld. Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing in hoger beroep.

De Raad stelt vast gedaagde met zijn brief van 4 augustus 2003 niet is teruggekomen op de in hoger beroep bestreden, aan verzoekers opgelegde verplichting tot medewerking aan handelingen die nodig zijn voor de beoordeling of ten gunste van gedaagde krediethypotheek gevestigd kan worden. De omstandigheid dat gedaagde inmiddels heeft afgezien van vestiging van krediethypotheek, omdat verzoekers alsnog hun medewerking hebben verleend en uit nader onderzoek is gebleken dat geen ruimte bestaat om krediethypotheek te vestigen, levert naar het oordeel van de Raad geen tegemoetkomen op in de zin van artikel 8:75a van de Awb. Het verzoek moet dan ook worden afgewezen.

Met betrekking tot de namens verzoekers gevraagde vergoeding van het betaalde griffierecht, wijst de Raad erop dat ingevolge het bepaalde in artikel 22, vijfde lid, laatste volzin, van de Beroepswet, verzoekers zich rechtstreeks tot gedaagde dienen te wenden.
III. BESLISSING


De Centrale Raad van Beroep;

Recht doende:

Wijst het verzoek af.

Aldus gewezen door mr. G.A.J. van den Hurk, in tegenwoordigheid van L. Jrg als griffier, en uitgesproken in het openbaar op 27 juli 2004.

(get.) G.A.J. van den Hurk.

(get.) L. Jrg.

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | jurisprudentie | jur. Abw | Abw | Wwb | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x