Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
                   

 
vorige

 

  
JURISPRUDENTIE   ---   Abw
x
LJN:
x
AQ6818
Instantie:xxxxxxx Centrale Raad van Beroep
Datum uitspraak: 03-08-2004
Soort procedure: hoger beroep
Bron: Rechtspraak.nl
Essentie: Heeft de rechtbank het beroep terecht wegens termijnoverschrijding niet-ontvankelijk verklaard?

Transponeringstabel Abw naar Wwb

 
 

 

 
Uitspraak enkelvoudige kamer 03/1200 NABW
U I T S P R A A K
in het geding tussen:

[appellante], wonende te [woonplaats], appellante,

en

het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Zutphen, gedaagde.
I. ONTSTAAN EN LOOP VAN HET GEDING


Bij besluit gedateerd 13 augustus 2002 en met verzenddatum 30 juli 2002 heeft gedaagde ongegrond verklaard de bezwaren van appellante tegen het besluit van 21 maart 2002, zijnde de uitkeringsspecificatie van maart 2002.

Bij op 6 september 2002 gedagtekende brief, ingekomen op 23 september 2002 is appellante tegen genoemd besluit bij de rechtbank Zutphen in beroep gekomen.

Bij uitspraak van 23 januari 2003, reg.nr. 02/1335 NABW, heeft de rechtbank het beroep wegens niet-verschoonbare termijnoverschrijding niet-ontvankelijk verklaard.

Bij beroepschrift met bijlagen van 27 februari 2003 is appellante van die uitspraak bij de Raad in hoger beroep gekomen.

Gedaagde heeft bij schrijven van 17 april 2003 van verweer gediend.
Bij brief van 25 november 2003 heeft gedaagde een vraag van de Raad beantwoord en stukken ingezonden.

Appellante heeft bij brief van 30 juni 2004 nog een nadere reactie gegeven en stukken ingezonden.

Het geding is behandeld ter zitting van de Raad op 13 juli 2004, waar appellante niet is verschenen, en waar gedaagde - daartoe ambtshalve opgeroepen - zich heeft doen vertegenwoordigen door B.H.P.G. Buiting, werkzaam bij de gemeente Zutphen.
II. MOTIVERING


In geding is het antwoord op de vraag of de rechtbank het beroep van appellante terecht wegens termijnoverschrijding niet-ontvankelijk heeft verklaard.

De Raad gaat uit van de volgende vastgestelde feiten en omstandigheden.

Het op 13 augustus 2002 gedagtekende besluit op bezwaar is niet aangetekend of met bericht van ontvangst aan appellante verzonden. Gedaagde stelt het besluit ondanks de latere datering reeds op 30 juli 2002 te hebben verzonden, maar heeft de verzending van dat besluit op 30 juli 2002 ook niet door middel van een postregistratiesysteem of anderszins kunnen aantonen. Appellante betwist niet dat zij het besluit heeft ontvangen, maar wel dat dit besluit haar al op 30 juli 2002 is toegezonden.

De Raad overweegt als volgt.

Artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bepaalt dat de termijn voor het indienen van een beroepschrift zes weken bedraagt. Ingevolge artikel 6:8, eerste lid, in samenhang met artikel 3:41, eerste lid, van de Awb vangt de beroepstermijn aan op de dag na die waarop het besluit is verzonden dan wel uitgereikt.

Volgens vaste jurisprudentie van de Raad komt bij niet-aangetekende verzending of verzending zonder bevestiging van ontvangst het risico van het niet kunnen aantonen dat het besluit daadwerkelijk (op de desbetreffende dag) is verzonden voor rekening van de afzender. Daarbij wordt echter niet uitgesloten dat langs andere weg wordt aangetoond dat aan de wettelijke voorwaarden voor het aanvangen van de termijn is voldaan.

Nu verzending van het besluit op 30 juli 2002 niet door gedaagde is aangetoond, is niet met zekerheid vast te stellen op welke datum de beroepstermijn is aangevangen. Deze onzekerheid mag naar het oordeel van de Raad niet ten nadele van appellante uitwerken in die zin dat haar beroep vanwege termijnoverschrijding niet-ontvankelijk wordt verklaard.

Vorenstaande overwegingen leiden tot de conclusie dat de rechtbank het beroep van appellante ten onrechte niet-ontvankelijk heeft verklaard.

Het komt de Raad aangewezen voor de zaak, na vernietiging van de aangevallen uitspraak, naar de rechtbank terug te wijzen.

Met betrekking tot de proceskosten overweegt de Raad het volgende. Nu de rechtbank zich omtrent de inhoudelijke aspecten van de zaak nog dient uit te spreken, ziet de Raad aanleiding gedaagde op grond van artikel 8:75 van de Awb voorwaardelijk - voor het geval het bestreden besluit niet in stand kan blijven - te veroordelen in de proceskosten van appellante in hoger beroep. Deze kosten worden begroot op 322,-- voor verleende rechtsbijstand in hoger beroep.
III. BESLISSING


De Centrale Raad van Beroep;

Recht doende:

Vernietigt de aangevallen uitspraak;
Wijst de zaak ter verdere behandeling terug naar de rechtbank Zutphen;
Veroordeelt gedaagde voorwaardelijk in de proceskosten van appellante in hoger beroep ad 322,--;
Bepaalt dat de gemeente Zutphen het griffierecht ad 82,-- vergoedt.

Aldus gewezen door mr. drs. N.J. van Vulpen-Grootjans, in tegenwoordigheid van A.H. Hagendoorn-Huls als griffier, en uitgesproken in het openbaar op 3 augustus 2004.

(get.) N.J. van Vulpen-Grootjans.

(get.) A.H. Hagendoorn-Huls.

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | jurisprudentie | jur. Abw | Abw | Wwb | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x