Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
                   

 
vorige

 

  
JURISPRUDENTIE   ---   Abw
x
LJN:
x
AS3356
Instantie:xxxxxxx Centrale Raad van Beroep
Datum uitspraak: 18-01-2005
Soort procedure: hoger beroep
Bron: Rechtspraak.nl
Essentie: Is de bijstandsaanvraag terecht afgewezen op de grond dat betrokkene onjuiste informatie heeft verstrekt? Opgave van het onjuiste woonadres.

Transponeringstabel Abw naar Wwb

 
 

 

 
Uitspraak 02/5213 NABW
U I T S P R A A K
in het geding tussen:

[appellant], wonende te [woonplaats], appellant,

en

het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam, gedaagde.
I. ONTSTAAN EN LOOP VAN HET GEDING


Namens appellant heeft mr. J.A.Th. Spoor, advocaat te Amsterdam, hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 5 september 2002, reg.nr. 01/4587 ABW.

Gedaagde heeft een verweerschrift ingediend.

Het geding is behandeld ter zitting van 7 december 2004, waar appellant in persoon is verschenen, bijgestaan door mr. Spoor, en waar gedaagde zich heeft laten vertegenwoordigen door drs. A. Brouwer, werkzaam bij de gemeente Amsterdam.
II. MOTIVERING


De Raad gaat uit van de volgende in dit geding van belang zijnde feiten en omstandigheden.

Op 26 juli 2001 heeft appellant bij gedaagde een uitkering ingevolge de Algemene bijstandswet (Abw) aangevraagd.

Bij besluit van 21 augustus 2001 heeft gedaagde de aanvraag afgewezen, op de grond dat appellant onjuiste informatie heeft verstrekt. Aangegeven is dat hij niet woonachtig is op het door hem opgegeven adres, [adres] te [woonplaats].

Bij besluit van 23 november 2001 heeft gedaagde het bezwaar tegen het besluit van 21 augustus 2001 ongegrond verklaard.
Bij de aangevallen uitspraak heeft de rechtbank het beroep tegen het besluit van 23 november 2001 ongegrond verklaard.

Appellant heeft zich in hoger beroep gemotiveerd tegen deze uitspraak gekeerd.

De Raad komt tot de volgende beoordeling.

Volgens vaste jurisprudentie van de Raad vormt het niet of in onvoldoende mate voldoen aan de inlichtingenverplichting van artikel 65 van de Abw in samenhang met artikel 7, eerste lid, van de Abw een rechtsgrond voor weigering dan wel beŽindiging van de bijstand, wanneer door die schending het recht op uitkering niet of niet langer kan worden vastgesteld.

De Raad is met gedaagde van oordeel dat op grond van de bevindingen van het huisbezoek op 9 augustus 2001 en de ten tijde van het huisbezoek en tijdens de in het kader van de bezwaarprocedure gehouden hoorzitting van 2 november 2001 afgelegde verklaringen genoegzaam is komen vast te staan dat appellant, anders dan hij bij gedaagde heeft opgegeven, ten tijde in geding niet daadwerkelijk woonachtig was op het adres [adres]. Zowel appellant als de hoofdbewoner hebben verklaard dat het pand in de zomer van 2001 een paar maanden was afgesloten van gas en elektra en dat zij daarom in die periode niet (vaak) in de woning hebben verbleven. Voorts acht de Raad van belang dat appellant bij het huisbezoek niet beschikte over een sleutel van het pand, hij geen persoonlijke eigendommen kon tonen en in de door hem getoonde kamer geen bed werd aangetroffen. Blijkens de verklaring van appellant tijdens de hoorzitting op 2 november 2001 bevonden zijn persoonlijke eigendommen zich ten tijde in geding op het adres van zijn toenmalige echtgenote.

De Raad merkt op dat voor de vaststelling van het recht op en de hoogte van de bijstand van wezenlijk belang is dat voldoende duidelijkheid wordt verschaft omtrent de woon- en leefsituatie. De Raad is van oordeel dat appellant in gebreke is gebleven om die duidelijkheid te verschaffen.

Gelet op het vorenstaande moet worden geconstateerd dat appellant niet heeft voldaan aan de inlichtingenverplichting als bedoeld in artikel 65, eerste lid, van de Abw en dat gedaagde als gevolg hiervan niet in staat was vast te stellen of en zo ja, in welke mate appellant verkeerde in omstandigheden als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Abw. Gedaagde heeft de aanvraag van appellant om een bijstandsuitkering dan ook terecht afgewezen.

De aangevallen uitspraak komt voor bevestiging in aanmerking.
De Raad ziet ten slotte geen aanleiding voor een veroordeling in de proceskosten.
III. BESLISSING


De Centrale Raad van Beroep;

Recht doende:

Bevestigt de aangevallen uitspraak.

Aldus gewezen door mr. J.M.A. van der Kolk-Severijns als voorzitter en mr. A.B.J. van der Ham en mr. S.W. van Osch-Leysma als leden, in tegenwoordigheid van M. Pijper als griffier, en uitgesproken in het openbaar op 18 januari 2005.

(get.) J.M.A. van der Kolk-Severijns.

(get.) M. Pijper.

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | jurisprudentie | jur. Abw | Abw | Wwb | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x