Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
                   

 
vorige

 

  
JURISPRUDENTIE   ---   Abw
x
LJN:
x
AS5195
Instantie:xxxxxxx Centrale Raad van Beroep
Datum uitspraak: 25-01-2005
Soort procedure: hoger beroep
Bron: Rechtspraak.nl
Essentie: Toekenning bijzondere bijstand voor de kosten van griffierecht in een beroepszaak, welke bijzondere bijstand niet rechtstreeks is voldaan aan de rechtbank. Niet-ontvankelijkverklaring van het beroep wegens overschrijding van de termijn voor het betalen van het griffierecht.

Transponeringstabel Abw naar Wwb

 
 

 

 
Uitspraak enkelvoudige kamer 03/201 NABW
U I T S P R A A K
in het geding tussen:

[appellant], wonende te [woonplaats], appellant,

en

het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk, gedaagde.
I. ONTSTAAN EN LOOP VAN HET GEDING


Appellant heeft hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak van de rechtbank Zutphen van 6 januari 2003, reg.nr. 02/363 NABW.

Gedaagde heeft een verweerschrift ingediend.

Hierna heeft appellant nog een groot aantal stukken ingediend.

Het geding is - tezamen met de gedingen in de zaken met de reg.nrs. 03/1773, 03/1775, 03/2922, 03/2924, 03/4588, en 03/5565 NABW - gevoegd behandeld ter zitting van 5 januari 2005. Daar is appellant in persoon verschenen en heeft gedaagde zich niet laten vertegenwoordigen. Na de gevoegde behandeling ter zitting zijn de gedingen, reg.nrs. 03/201, 03/2924 en 03/4588 NABW, weer gesplitst. In die zaken wordt afzonderlijk uitspraak gedaan.
II. MOTIVERING


Appellant heeft op 22 oktober 2001 bij gedaagde een aanvraag om bijzondere bijstand ingediend voor de kosten van een nota van griffierecht van de rechtbank Zutphen in de procedure 01/1317 NABW en daarbij verzocht om de toe te kennen bijstand rechtstreeks aan de rechtbank te voldoen.

Bij besluit van 6 november 2001 heeft gedaagde de gevraagde bijzondere bijstand toegekend, maar het verzoek om rechtstreekse betaling aan de rechtbank afgewezen.

Gedaagde heeft het tegen de afwijzing van dit verzoek gemaakte bezwaar ongegrond verklaard bij besluit van 12 februari 2002.

Bij de aangevallen uitspraak heeft de rechtbank het tegen het besluit van 12 februari 2002 ingestelde beroep wegens het vervallen van procesbelang niet-ontvankelijk verklaard. Daartoe heeft zij het volgende overwogen:
"In geschil is de bij het bestreden besluit gehandhaafde weigering van verweerder om de toegekende bijstand voor de kosten van een griffierechtnota rechtstreeks aan de rechtbank over te maken.

De onderhavige griffierechtnota heeft betrekking op het door eiser bij de rechtbank ingestelde beroep, geregistreerd onder nummer 01/1317 NABW. De toegekende bijstand is door verweerder eerst op 20 november 2001 aan eiser overgemaakt. Als gevolg hiervan heeft eiser, naar hij heeft gesteld, het griffierecht niet tijdig kunnen voldoen. Het door hem ingestelde beroep is bij uitspraak van 22 november 2001, reg.nr. 01/1317, niet-ontvankelijk verklaard wegens niet-tijdige betaling van het griffierecht. Het daartegen door eiser gedane verzet is evenwel bij uitspraak van 22 juli 2002 gegrond verklaard, waarmee de eerdere uitspraak is komen te vervallen.

Gelet op het voorgaande heeft eiser thans geen belang meer bij een beoordeling van het onderhavige beroep. Hierbij wordt mede in aanmerking genomen dat de rechtbank sedert begin 2002 een tweede termijn (van eveneens vier weken) biedt om alsnog het griffierecht te voldoen, zodat het door eiser ondervonden probleem dat de bijstand niet binnen de betalingstermijn van het griffierecht aan hem wordt uitbetaald, zich in de toekomst naar alle waarschijnlijkheid niet meer zal voordoen.".

In hetgeen appellant in hoger beroep heeft aangevoerd heeft de Raad geen aanknopingspunten gevonden om tot een ander oordeel te komen. Appellant heeft geen omstandigheden genoemd op grond waarvan geoordeeld zou moeten worden dat hij in de onderhavige procedure nog wel belang had bij een beoordeling van zijn beroep bij de rechtbank.

De aangevallen uitspraak dient dan ook te worden bevestigd.

De Raad ziet ten slotte geen aanleiding voor een veroordeling in de proceskosten.
III. BESLISSING


De Centrale Raad van Beroep;

Recht doende:

Bevestigt de aangevallen uitspraak.

Aldus gewezen door mr. G.A.J. van den Hurk, in tegenwoordigheid van mr. I.D. Veldman als griffier, en uitgesproken in het openbaar op 25 januari 2005.

(get.) G.A.J. van den Hurk.

(get.) I.D. Veldman.

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | jurisprudentie | jur. Abw | Abw | Wwb | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x