Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

  

 
                   

 
vorige

 

JURISPRUDENTIE
 
ALGEMENE  BIJSTANDSWET

 

zoektips     

 

(Zie ook Wwb)
 
 
LJN AA1086 t/m AF1552
 
LJN AF1611 t/m AS8831
 
LJN AY5581 t/m BA9402

LJN ZB0954 t/m ZB9221

 

 

 
LJN AS9535 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit arbeid. Schending van de inlichtingenverplichting.

LJN AS9541 - Niet geheel duidelijk was waartegen betrokkene bezwaar heeft gemaakt. Is het het ingediende bezwaarschrift desondanks terecht niet-ontvankelijk verklaard?

LJN AS9655 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens inkomsten uit arbeid. Schending van de inlichtingenverplichting. Er zijn geen dringende redenen voor verdere matiging van het terugvorderingsbedrag.

LJN AS9671 - De bijstandsaanvraag is niet in behandeling genomen omdat de verstrekte gegevens en bescheiden onvoldoende zijn om het recht op bijstand te beoordelen. Welke betekenis komt toe aan gegevens die zijn verstrekt na het primaire besluit?

LJN AS9681 - Afwijzing algemene en bijzondere bijstand omdat betrokkene niet woonachtig is in de gemeente waar de aanvragen zijn ingediend.

LJN AT0330 - Opschorting bijstand op de grond dat betrokkene vermoedelijk beschikt over een vermogen dat het voor haar geldende vrij te laten bescheiden vermogen overschrijdt.

LJN AT0334 - Weigering bijzondere bijstand voor de kosten van een psychologisch onderzoek. Toekenning categoriale bijzondere bijstand in het kader van het gemeentelijk minimabeleid ten behoeve van ouderen, chronisch zieken en gehandicapten.

LJN AT0352 - Herziening en terugvordering van de bijstand. Schending van de inlichtingenverplichting. De ontvangen kleding en boodschappen van de ex-echtgenoot zijn aan te merken als middelen in de zin van artikel 42 van de Abw. Hoogte van de opgelegde boete.

LJN AT0371 - Renteloze geldlening ingevolge het BZ. Omzetting van de geldlening in een bedrag om niet. Terugvordering van het restant van de lening. Is de vordering verjaard en is de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 van het EVRM geschonden? Zorgvuldigheidsbeginsel.

LJN AT0379 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Schending van de inlichtingenverplichting. Boeteoplegging.

LJN AT0385 - Intrekking en terugvordering van de bijstand. Is terecht aangenomen dat er sprake is van een gezamenlijke huishouding?

LJN AT0388 - Weigering bijzondere bijstand voor de kosten van een medisch onderzoek. Kosten van een medische (contra)expertise in een gerechtelijke procedure zijn geen bijzondere noodzakelijke kosten van het bestaan.

LJN AT0457 - Zijn aan betrokkene terecht de verplichtingen als bedoeld in artikel 113, eerste lid, van de Abw opgelegd?

LJN AT0639 - Zijn de onderhavige brieven aan te merken als (appellabele) besluiten in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Awb?

LJN AT0664 - Heeft de CRvB zich terecht onbevoegd heeft verklaard om van de hoger beroepen van opposant kennis te nemen?

LJN AT0665 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens beschikbaar vermogen boven de vermogensgrens. Schending van de inlichtingenverplichting omdat de ontvangen giften niet zijn gemeld.

LJN AT1643 - Intrekking van de bijstand op de grond dat betrokkene gedurende de periode in geding verblijf buiten Nederland heeft gehouden, terwijl zij reeds vier weken (met behoud van uitkering) buiten Nederland had verbleven.

LJN AT1644 - Beëindiging van de bijstand op de grond dat als gevolg van de weigering tot medewerking aan een (onaangekondigd) huisbezoek het recht op bijstand niet langer kan worden vastgesteld.

LJN AT1853 - Maatregel van 100% gedurende één maand wegens het door eigen toedoen niet behouden van arbeid in dienstbetrekking.

LJN AT1856 - Intrekking en terugvordering van de bijstand. Schending van de inlichtingenverplichting. Betrokkene heeft geen mededeling gedaan van het feit dat hij woonplaats had buiten de bijstandvertrekkende gemeente.

LJN AT1871 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens overschrijding van de vermogensgrens (bezit van een auto).

LJN AT2074 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit arbeid. Schending van de inlichtingenverplichting. Hoogte van de opgelegde boete.

LJN AT2852 - Beëindiging, intrekking en terugvordering van de bijstand in verband met gezamenlijke huishouding. Er is onvoldoende onderzoek gedaan naar het hoofdverblijf.

LJN AT2868 - Het langer dan de gebruikelijke vakantieduur buiten Nederland verblijven. Het niet beschikken over een geldige verblijfsvergunning en om die reden niet kunnen en mogen terugreizen naar Nederland is geen zeer dringende reden als bedoeld in artikel 11 van de Abw om betrokkene toch bijstand te verlenen.

LJN AT2869 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit arbeid. Schending van de inlichtingenverplichting.

LJN AT2950 - Intrekking van de bijstand op de grond dat betrokkene in gebreke is gebleven de gevraagde gegevens binnen de gestelde termijn aan te leveren.

LJN AT2994 - Ingangsdatum van de bijstand. Verblijfsvergunning met terugwerkende kracht. Is er sprake van bijzondere omstandigheden?

LJN AT3003 - Is de bijstand terecht afgewezen op de grond dat de door betrokkene verstrekte inlichtingen dermate onvolledig zijn dat niet kan worden beoordeeld of, en zo ja, in welke mate bijstand moet worden verleend?

LJN AT3016 - De niet-tijdige betaling van het griffierecht leidt ertoe dat het verzoek om een voorlopige voorziening te treffen niet-ontvankelijk moet worden verklaard.

LJN AT3018 - Afwijzing van het verzoek om voorlopige voorziening omdat de door betrokkene aangevoerde omstandigheden niet een zodanig zwaarwegend belang vormen dat de behandeling van de bodemprocedure niet zou kunnen worden afgewacht.

LJN AT3019 - Afwijzing van het verzoek om voorlopige voorziening omdat niet gebleken is dat de door betrokkene aangevoerde omstandigheden een zodanig zwaarwegend belang vormen dat behandeling van de bodemprocedure niet zou kunnen worden afgewacht.

LJN AT3024 - Is terecht besloten de bijstandsaanvraag met toepassing van artikel 4:5 van de Awb niet te behandelen?

LJN AT3028 - Betrokkene had zijn hoofdverblijf in een andere gemeente. Dit betekent, gelet op het bepaalde in artikel 63, eerste lid, van de Abw, dat betrokkene vanaf 1 april 2000 geen recht op bijstand jegens gedaagde had. Terugvordering van de onverschuldigd betaalde bijstand.

LJN AT3032 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Schending van de inlichtingenverplichting.

LJN AT3040 - Weigering bijzondere bijstand voor de kosten van eigen bijdrage voor verleende psychotherapeutische hulp.

LJN AT3041 - Intrekking en terugvordering van de bijstand omdat betrokkene niet binnen de gestelde termijn het rechtmatigheidsonderzoeksformulier heeft ingeleverd, waardoor het recht op bijstand niet kan worden vastgesteld.

LJN AT3053 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit drugshandel. Schending van de inlichtingenverplichting.

LJN AT3066 - Weigering bijstand op de grond dat niet kan worden vastgesteld of betrokkene over onvoldoende middelen beschikt nu hij geen openheid van zaken wil geven over zijn betrokkenheid bij drugshandel.

LJN AT3068 - Afwijzing tegemoetkoming in de kosten van deelname aan sociaal-culturele activiteiten en een tegemoetkoming in de kosten van vervanging van duurzame gebruiksgoederen.

LJN AT3073 - Hoogte van de vastgestelde aflossingscapaciteit en weigering om af te zien van verdere terugvordering.

LJN AT3078 - Intrekking en terugvordering van de bijstand op de grond dat betrokkenen beschikken over vermogen (bezit van een Mercedes) boven het vrij te laten vermogen.

LJN AT3080 - Beëindiging van de bijstand wegens gezamenlijke huishouding en omdat betrokkenen samen over voldoende middelen beschikken om in de noodzakelijke kosten van het bestaan te voorzien.

LJN AT3112 - Detentie. Terugvordering van te veel verstrekte bijstand met inbegrip van loonbelasting, premie volksverzekeringen en ziekenfondspremie. Er zijn geen dringende reden om van terugvordering af te zien.

LJN AT3113 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens (gedeeltelijk) verzwegen inkomsten uit arbeid. Schending van de inlichtingenverplichting.

LJN AT3117 - Intrekking en terugvordering van de bijstand op de grond dat betrokkene hoofdverblijf had in een andere gemeente.

LJN AT3118 - Bijstand wordt op aanvraag verleend en wordt in beginsel niet met terugwerkende kracht toegekend. Is er sprake van bijzondere omstandigheden? Heeft betrokkene mogelijk recht op WAO-uitkering? Is de gesprekbevestiging aan te merken als aanvraag?

LJN AT3119 - Er is niet voldaan aan het zorgvuldigheidsvereiste. Bij een eerdere voor het herstel van het verzuim gestelde termijn is wel gewezen op de mogelijkheid van niet-ontvankelijkverklaring bij overschrijding van de termijn, maar bij de laatste daarvoor gestelde termijn niet.

LJN AT3120 - Betrokkenen zijn gescheiden en hebben ieder een bijstandsuitkering naar de norm voor een alleenstaande. Is er sprake van een gezamenlijke huishouding? Intrekking en terugvordering van de bijstand. Schending van de inlichtingenverplichting.

LJN AT3126 - De bijstandsaanvraag is niet in behandeling genomen op de grond dat betrokkene gegevens die relevant zijn voor de afhandeling niet binnen de geboden hersteltermijn heeft aangeleverd.

LJN AT3144 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit onderhuur. Schending van de inlichtingenverplichting.

LJN AT3145 - Betrokkene is geen subject van de hier in geding zijnde bijstandverlening. Betrokkene kan derhalve niet worden beschouwd als een persoon met een bij het besluit tot opschorting en intrekking van de bijstand van appellante rechtstreeks betrokken belang.

LJN AT3157 - Opzeggen en renteloos maken van de lening op grond van artikel 23, tweede lid, van het Bbz. Oplegging van de verplichting tot betaling van het restant van de lening. Vaststelling van het aflossingsbedrag.

LJN AT3159 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens gezamenlijke huishouding.

LJN AT3160 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Schending van de inlichtingenverplichting.

LJN AT3161 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit hennepteelt. Schending van de inlichtingenverplichting.

LJN AT3163 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit autohandel. Schending van de inlichtingenverplichting.

LJN AT3164 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit arbeid. Schending van de inlichtingenverplichting.

LJN AT3165 - Hebben betrokkenen in de hele in geding zijnde periode de inlichtingenverplichting geschonden en kunnen de betalingen in verband met de werkzaamheden als krantenbezorger/losplaatsbeheerder aan betrokkene worden toegerekend?

LJN AT3330 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Schending van de inlichtingenverplichting. Afwijzing van de herhaalde bijstandsaanvraag.

LJN AT3338 - Weigering bijstand op de grond dat voor het in aanmerking komen voor bijstand de vreemdeling moet beschikken over een onvoorwaardelijke verblijfstitel en dat, nu betrokkene hierover niet beschikt, hij op die grond niet voor bijstand in aanmerking komt. Beoordelingstijdvak.

LJN AT3347 - Maatregel van 100% gedurende één maand omdat betrokkene de aangeboden en als passend aan te merken Wiw-voorziening heeft geweigerd.

LJN AT3351 - Is de bijstand terecht ingetrokken omdat betrokkene de inlichtingenverplichting heeft geschonden waardoor het recht op bijstand niet kon worden vastgesteld?

LJN AT3352 - Wat is de bijstandsnorm voor een echtpaar van buitenlandse afkomst met een gezamenlijke huishouding waarvan slechts één echtgenoot een verblijfsvergunning heeft?

LJN AT3356 - Beëindiging van de bijstand wegens verzwegen werkzaamheden voor een bar/dancing. Schending van de inlichtingenverplichting. Vast arbeidspatroon. Fictief inkomen. Betrokkene had in elk geval recht op het minimumloon.

LJN AT3360 - Betrokkene heeft haar inkomsten tijdig en volledig gemeld, maar de gemeente heeft de informatie fout verwerkt, waardoor te veel bijstand is uitbetaald. De bijstand is betaald conform het toekenningsbesluit. Terugvordering kan niet plaatsvinden op grond van artikel 81, tweede lid, van de Abw, zodat een nieuw besluit dient te worden genomen.

LJN AT3363 - Betrokkene was niet op de hoogte van feit dat haar echtgenoot inkomsten uit arbeid had. Er is niet voldaan aan de inlichtingenverplichting, zodat de te veel betaalde bijstand dient te worden teruggevorderd.

LJN AT3364 - De mededeling dat een vordering is ontstaan, is in de gegeven omstandigheden geen (appellabel) besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Awb.

LJN AT3365 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit arbeid. Schending van de inlichtingenverplichting.

LJN AT3368 - Is terecht bijzondere bijstand geweigerd voor de kosten van een mobiele telefoon?

LJN AT3369 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit arbeid. Schending van de inlichtingenverplichting. Was er ook sprake van een gezamenlijke huishouding?

LJN AT3468 - Bijstand voor een minderjarig Nederlands kind van een niet-rechthebbende ouder op grond van zeer dringende redenen.

LJN AT3479 - Maatregel van 100% gedurende één maand omdat betrokkene verwijtbaar passende arbeid heeft verloren.

LJN AT3483 - Verzoek om bijzondere bijstand voor de kosten van de begrafenis van de overleden echtgenoot. De begrafeniskosten komen voor rekening van de zes erfgenamen. Een zesde deel van de kosten worden voor betrokkene als noodzakelijke kosten beschouwd.

LJN AT3494 - Bezit betrokkene een vermogen dat hoger is dan het van toepassing zijnde vrij te laten vermogen? Is aan de inlichtingenverplichting voldaan? Wat is de waarde van betrokkenes woning in Caïro?

LJN AT3515 - Is de intrekking van de ontheffing van de arbeidsverplichtingen juist? Kon de gemeente zich baseren op het advies van de GGD-arts, die betrokkene in staat acht tot het verrichten van arbeid?

LJN AT3532 - Betrokkene heeft geen procesbelang bij zijn beroep tegen het bestreden besluit, daar hij zich in wezen wenst te keren tegen bepaalde - rancuneuze - gedragingen van gemeenteambtenaren die erop zouden zijn gericht hem van de arbeidsmarkt te weren. Deze grief heeft geen betrekking op het bestreden besluit.

LJN AT3536 - Niet-verschoonbare overschrijding van de hogerberoepstermijn. Stroomstoring bij betrokkenes advocaat. Het risico van verzending per fax ligt bij de verzender.

LJN AT3539 - Weigering bijstand wegens beschikbaar vermogen boven de toepasselijke vermogensgrens. Partijen houdt verdeeld het antwoord op de vraag of het vermogen op een juist bedrag is vastgesteld.

LJN AT3546 - Intrekking en terugvordering bijstandsuitkering in verband met uitbetaalde schadevergoeding verzekering.

LJN AT3547 - Bevoegdheid om van terugvordering af te zien op grond van artikel 78c van de Abw. Verzoek om kwijtschelding van de vordering tegen betaling van 50% van de restantvordering. Het gemeentelijk beleid is niet onredelijk.

LJN AT3548 - Vernietiging van de uitspraak van de rechtbank omdat toch sprake was van een niet-verschoonbare overschrijding van de bezwaartermijn.

LJN AT3549 - Er is geen sprake van voor vergoeding in aanmerking komende kosten indien een betrokkene voor de dienstverlening van zijn gemachtigde geen kosten verschuldigd is.

LJN AT3550 - Verzoek om terug te komen van een eerder genomen, in rechte onaantastbaar geworden besluit. Niet kan worden gezegd dat de gemeente niet in redelijkheid tot het besluit op bezwaar heeft kunnen komen dan wel daarbij anderszins heeft gehandeld in strijd met een geschreven of ongeschreven rechtsregel of met een algemeen rechtsbeginsel.

LJN AT3552 - Weigering bijstand. Schending van de inlichtingenverplichting. Het vermogen van betrokkene is niet vast te stellen en derhalve kan niet worden beoordeeld of betrokkene in bijstandsbehoevende omstandigheden verkeert.

LJN AT3658 - Oplegging van de verplichting strekkende tot vermindering of beëindiging van de bijstandverlening. De opgelegde verplichting is niet in strijd met artikel 26 van het IVBPR en artikel 14 van het EVRM.

LJN AT3667 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens beschikbaar vermogen uit nalatenschap dat de toepasselijke vermogensgrens overschrijdt.

LJN AT3668 - Beëindiging, intrekking en terugvordering van de bijstand. Heeft betrokkene in voldoende mate meegewerkt aan het vestigen van een krediethypotheek in verband met overschrijding van het vrijgestelde vermogen gebonden in de eigen woning? Stijging van de waarde van de eigen woning gedurende de bijstandsperiode.

LJN AT3670 - Intrekking en terugvordering bijstandsuitkering. Schending inlichtingenverplichting. Verzwegen gezamenlijke huishouding en inkomsten uit arbeid.

LJN AT3675 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens inkomsten uit arbeid. Over welke maanden dient de bijstand te worden teruggevorderd?

LJN AT3677 - Herziening en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit ZW-uitkering. Schending van de inlichtingenverplichting.

LJN AT3770 - Beëindiging, intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen vermogen in grond en appartementen in Turkije. Schending van de inlichtingenverplichting.

LJN AT3777 - Maatregel van 100% gedurende één maand omdat betrokkene door eigen toedoen werkloos is geworden. De opgelegde maatregel is in overeenstemming met het Maatregelenbesluit Abw, Ioaw en Ioaz.

LJN AT3785 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens inkomsten uit arbeid. Er zijn geen dringende reden om van terugvordering af te zien.

LJN AT3820 - Weigering bijzondere bijstand voor de kosten van een bril. Is er sprake van een voorliggende voorziening die passend en toereikend is? Het ziekenfonds heeft het geldende maximumbedrag vergoed.

LJN AT3923 - Maatregel van 100% gedurende de periode van 22 juli 2002 tot en met 4 augustus 2002 omdat betrokkene blijk heeft gegeven van een tekortschietend besef van de verantwoordelijkheid voor de voorziening in het bestaan. Betrokkene is voorafgaand aan de eerste werkloosheidsdag met vakantie gegaan.

LJN AT3945 - Vaststelling van het maandelijks terug te betalen bedrag aan rente en aflossing van verstrekte leenbijstand.

LJN AT3949 - Ingevolge artikel 78c van de Abw kan van (verdere) terugvordering worden afgezien indien ten minste 50% van de restsom in één keer wordt aflost. Het door betrokkene gedane aanbod tot afkoop ligt beneden de ter zake in acht te nemen wettelijke minimumgrens.

LJN AT3973 - Weigering bijzondere bijstand voor de kosten van een opleiding tot GZ-psycholoog op de grond dat deze opleiding niet als noodzakelijk kan worden aangemerkt.

LJN AT3980 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Schending van de inlichtingenverplichting. Woonplaats.

LJN AT4032 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens beschikbaar vermogen dat meer bedroeg dan het vrij te laten bescheiden vermogen. Schending van de inlichtingenverplichting.

LJN AT4062 - Wordt terecht de bijstand ingetrokken en teruggevorderd in verband met niet-gemelde inkomsten uit handel in (nep) verdovende middelen? Schending van de inlichtingenverplichting. Onderzoek van de sociale recherche.

LJN AT4311 - Betrokkene is ten onrechte bijstand onthouden. Bestaat recht op schadevergoeding in de vorm van wettelijke rente?

LJN AT4332 - Weigering bijstand ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal en ter voorziening in de noodzakelijke kosten van het bestaan omdat de te starten kapsalon niet kan worden beschouwd als een levensvatbaar bedrijf.

LJN AT4358 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen vermogen gebonden in een Peugeot ter waarde van circa €20.000,-. Schending van de inlichtingenverplichting. AT4429 - Zijn terecht de als freelancefotograaf verworven bruto-inkomsten geheel in mindering gebracht op de bijstand?

LJN AT4430 - Schending van de inlichtingenverplichting omdat betrokkene van de op zijn woning betrekking hebbende financiën geen juiste voorstelling van zaken heeft gegeven en de maandelijkse betalingen van zijn vader niet (volledig) heeft gemeld. Terugvordering van onverschuldigd betaalde bijstand.

LJN AT4437 - Weigering bijzondere bijstand voor woonkosten omdat de hypothecaire lening niet voor het verkrijgen, behouden of verbeteren van de woning is aangewend, doch voor het aflossen van schulden.

LJN AT4439 - Terugvordering van de bijstand in verband met inkomsten als freelancefotograaf en terugvordering wegens ontvangen teruggaaf omzetbelasting 2000. Afwijzing van vergoeding van de juridische kosten in de bezwaarprocedure.

LJN AT4440 - Terugvordering van de gemaakte kosten van bijstand. Schending van de inlichtingenverplichting. Betrokkene is terecht aangemerkt als mede-eigenaar van de verkochte woning. Betrokkene heeft geen inlichtingen verstrekt inzake de afwikkeling van de boedelscheiding.

LJN AT4444 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit arbeid. Schending van de inlichtingenverplichting.

LJN AT4446 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen vermogen. Betrokkenen beschikten over een auto waardoor de toepasselijke vermogensgrens werd overschreden.

LJN AT4447 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Schending van de inlichtingenverplichting. Periode waarover wordt teruggevorderd en de hoogte van het terugvorderingsbedrag.

LJN AT4452 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Schending van de inlichtingenverplichting. Toereikende grondslag van het terugvorderingsbesluit.

LJN AT4466 - Niet-verschoonbare overschrijding van de beroepstermijn.

LJN AT4519 - Ingangsdatum van de toegekende bijstandsuitkering.

LJN AT4522 - Uit de beschikbare gegevens komt genoegzaam naar voren dat betrokkenen op de in geding zijnde data de beschikking hadden over een vermogen dat de toepasselijke vermogensgrens overschreed. Betrokkenen hadden een Renault van f 10.250,- en een Mercedes van f 50.750,- op hun naam staan.

LJN AT4523 - Is de aanvraag voor bijzondere bijstand voor in verband met de verhuizing gemaakte kosten van gordijnen, vloerbedekking en verf terecht afgewezen?

LJN AT4543 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Schending van de inlichtingenverplichting.

LJN AT4545 - Invordering van het terug te vorderen bedrag. Maandelijks aflossingsbedrag. Betrokkene is van mening dat door de invoering van de euro de vordering van de gemeente niet meer rechtsgeldig is in te vorderen omdat deze in guldens is gesteld en de gulden niet langer een wettig betaalmiddel is. Toepassing van het continuïteitsbeginsel als bedoeld in artikel 3 van EG-Verordening 1103/97.

LJN AT4553 - Weigering bijstand op de grond dat betrokkene niet woonachtig was op het opgegeven adres en dat het adres slechts als postadres werd gebruikt.

LJN AT4559 - Maatregel van 10% gedurende twee maanden wegens het niet naar vermogen trachten arbeid in dienstbetrekking te verkrijgen. Betrokkene heeft naar functies gesolliciteerd waarvoor hij niet de noodzakelijke opleiding dan wel werkervaring heeft. Ongeschoold productiewerk is passend.

LJN AT4577 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens het feitelijk hoofdverblijf houden in een andere gemeente. Schending van de inlichtingenverplichting. Anonieme tip. Rapport van de sociale recherche.

LJN AT4687 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens inkomsten uit een verzwegen eigen bedrijf. Schending van de inlichtingenverplichting. Boeteoplegging.

LJN AT4779 - Asielzoekers met verblijfsvergunning. Zijn de ingangsdatum en hoogte van de bijstand juist? Weigering algemene bijstand omdat betrokkenen een beroep kunnen doen op toereikende en passende voorliggende voorzieningen. Weigering bijzondere bijstand omdat niet duidelijk is gemaakt waaruit de kosten, verband houdend met de gevolgen van een ernstig auto-ongeluk, bestaan.

LJN AT4793 - Intrekking en terugvordering van de bijstand omdat betrokkene heeft beschikt over onroerende zaken en een bedrijf heeft geëxploiteerd zonder dat hij of zijn echtgenote daarvan mededeling heeft gedaan aan de gemeente.

LJN AT4800 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Schending van de inlichtingenverplichting. Er is geen sprake van duurzaam gescheiden levende echtgenoten.

LJN AT4805 - Opschorting, intrekking en terugvordering van de bijstand wegens (over)vermogen op een verzwegen Postbankrekening en wegens verzwegen werkzaamheden als administrateur van een bedrijf. Schending van de inlichtingenverplichting.

LJN AT4806 - Intrekking en terugvordering van de bijstand omdat betrokkene geen melding heeft gemaakt van het feit dat zij gedurende de tijdvakken in geding haar hoofdverblijf buiten de bijstandverstrekkende gemeente heeft gehad.

LJN AT4807 - Weigering bijzondere bijstand voor de kosten van verhuizing en woninginrichting.

LJN AT4889 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit arbeid. Schending van de inlichtingenverplichting. Hoogte van het terug te vorderen bedrag aan onverschuldigd betaalde bijstand en de hoogte van de opgelegde boete.

LJN AT4898 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit arbeid. Schending van de inlichtingenverplichting.

LJN AT4916 - Is betrokkene terecht hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor terugbetaling van een bedrag van ten onrechte ten behoeve van zijn ex-partner gemaakte kosten van bijstand? Hoogte van het maandelijks te betalen aflossingsbedrag.

LJN AT4919 - Is door de rechtbank terecht geen vergoeding voor proceskosten toegekend omdat niet is gebleken van op grond van het Besluit proceskosten bestuursrecht voor vergoeding in aanmerking komende kosten?

LJN AT4941 - Beëindiging bijstand omdat betrokkene langer verblijf heeft gehouden buiten Nederland dan de gebruikelijke vakantieduur.

LJN AT4946 - Terugvordering van te veel betaalde leenbijstand aan een zelfstandige.

LJN AT4951 - Intrekking en terugvordering van de bijstand omdat betrokkene geen juiste inlichtingen heeft verstrekt omtrent zijn werkelijke verblijfplaats.

LJN AT4961 - Betrokkene heeft niet voldaan aan de verplichtingen als bedoeld in artikel 113 van de Abw. Onvoldoende sollicitatieactiviteiten. Oplegging van maatregelen.

LJN AT4998 - Is de bijstand terecht gedurende vier maanden geheel geweigerd op de grond dat betrokkene verwijtbaar werkloos is geworden en dat er sprake is van herhaald verwijtbaar gedrag?

LJN AT5017 - Verzoek om terug te komen van besluiten tot weigering van bijstand. Nieuwe feiten of veranderde omstandigheden. Betrokkene verbleef achteraf bezien, ten tijde hier van belang, wel met instemming van het bevoegde gezag in Nederland.

LJN AT5078 - Beschikken betrokkenen over een vermogen dat de grens van het vrij te laten bescheiden vermogen te boven gaat? Is de taxatie van de onroerende zaken zorgvuldig geweest? Vormt de bestelauto een bestanddeel van het vermogen? Motivering.

LJN AT5079 - Weigering bijzondere bijstand voor verhuiskosten op de grond dat de kosten voortvloeien uit een verhuizing waarvan de noodzaak niet is aangetoond.

LJN AT5149 - Toekenning bijstand na faillissement. Onderzoek van de sociale recherche waaruit blijkt dat betrokkene activiteiten als zelfstandige in de autohandel verricht. Is de intrekking en terugvordering van de bijstand terecht? Inlichtingenverplichting.

LJN AT5161 - Beschikken betrokkenen over een vermogen dat de grens van het vrij te laten vermogen te boven gaat, zulks in verband met het verzwegen bezit van twee motoren? Zijn de intrekking en terugvordering van de bijstand terecht? Inlichtingenverplichting.

LJN AT5164 - Intrekking bijstand in verband met intrekking van de verleende toelating als vluchteling en ongewenstverklaring. Na bezwaar is de ongewenstverklaring opgeheven. Is betrokkene een vreemdeling die met een Nederlander dient te worden gelijkgesteld?

LJN AT5165 - Betrokken Marokkaan heeft een aanvraag ingediend voor een verblijfsvergunning op grond van de tijdelijke regeling witte illegalen. Is de weigering van bijstand terecht?

LJN AT5166 - Is de herziening en terugvordering van de bijstand terecht? Signaal van de Belastingdienst. Over welke periode is loon uitbetaald door het beveiligingsbedrijf? Inlichtingenverplichting. Vallen de inkomsten onder de vrijlatingsregeling?

LJN AT5219 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit arbeid. Schending van de inlichtingenverplichting.

LJN AT5221 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding en verblijf elders. Schending van de inlichtingenverplichting.

LJN AT5227 - Is de bijstand terecht afgewezen? Dient betrokken vreemdeling te worden gelijkgesteld met een Nederlander?

LJN AT5272 - Terugvordering van tot een te hoog bedrag verleende bijstand.

LJN AT5279 - Bevoegdheid van de CRvB. Tijdigheid van de beroepen. Zo spoedig mogelijke doorzending. De onderhavige brieven zijn geen besluiten in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Awb.

LJN AT5285 - Oplegging van een aantal verplichtingen gericht op de inschakeling in de arbeid na eerdere ontheffing. Vertrouwensbeginsel.

LJN AT5292 - Weigering bijzondere bijstand voor verhuis- en inrichtingskosten. Het driejarenbeleid van de gemeente met betrekking tot verlening van categoriale bijzondere bijstand voor de aanschaf van duurzame gebruiksgoederen.

LJN AT5295 - Is het terug te vorderen bedrag aan bijstand terecht verhoogd met de kosten van het conservatoir beslag?

LJN AT5406 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit autohandel. Schending van de inlichtingenverplichting. Handelde betrokkene voor rekening van Bosnische vrienden? Het oordeel van de strafrechter is niet bindend voor de bestuursrechter.

LJN AT5408 - In verband met een kostganger wordt een bedrag op de bijstand in mindering gebracht wegens het kunnen delen van woonkosten. Anonieme tip. Is er sprake van gezamenlijke huishouding? Intrekking en terugvordering van de bijstand. Is er voldaan aan de hoorplicht?

LJN AT5409 - Weigering bijzondere bijstand voor de kosten van een toilet en van onderhoud van de woning. Herhaalde aanvraag. Er is geen sprake van nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden.

LJN AT5410 - Weigering hogere bijzondere bijstand in de vorm van woonkostentoeslag. Niet is onderzocht of er sprake was van bijzondere omstandigheden die het toekennen van een hogere woonkostentoeslag rechtvaardigen.

LJN AT5413 - Weigering bijzondere bijstand voor de kosten van de aanslag verontreinigingsheffing oppervlaktewateren.

LJN AT5418 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit arbeid. Schending van de inlichtingenverplichting.

LJN AT5419 - Bijstand voor levensonderhoud en leenbijstand ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal. Opzegging en terugvordering van het verstrekte krediet. Kantongerechtsprocedure tot terugbetaling. Heeft betrokkene schade geleden? Ontvankelijkheid en bevoegdheid.

LJN AT5427 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Schending van de inlichtingenverplichting. Medeterugvordering van de partner.

LJN AT5432 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding en verzwegen inkomsten uit arbeid. Schending van de inlichtingenverplichting. Is het horen in de bezwaarfase zorgvuldig verlopen?

LJN AT5440 - Beëindiging bijstand omdat betrokkenen op de in geding zijnde datum hun hoofdverblijf in dezelfde woning hadden en mitsdien een gezamenlijke huishouding voerden.

LJN AT5441 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit arbeid. Schending van de inlichtingenverplichting.

LJN AT5445 - Intrekking en terugvordering van de bijstand op de grond dat betrokkene woonplaats had buiten de bijstandverstrekkende gemeente. Schending van de inlichtingenverplichting.

LJN AT5450 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Schending van de inlichtingenverplichting.

LJN AT5452 - Ten onrechte is aangenomen dat betrokkene ten tijde hier van belang niet verkeerde in omstandigheden als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Abw.

LJN AT5468 - Opschorting en beëindiging van de bijstand op de grond dat betrokkene onvoldoende medewerking heeft verleend aan het onderzoek inzake het recht op bijstand.

LJN AT5473 - Niet-ontvankelijkverklaring van het hoger beroep vanwege het ontbreken van procesbelang.

LJN AT5522 - Intrekking en terugvordering van de bijstand op de grond dat betrokkene niet zijn hoofdverblijf heeft gehad op het opgegeven adres en niet aannemelijk heeft gemaakt dat hij ten tijde in geding zijn hoofdverblijf had in gedaagdes gemeente. Schending van de inlichtingenverplichting.

LJN AT5527 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Schending van de inlichtingenverplichting. Hoofdverblijf.

LJN AT5532 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit arbeid. Schending van de inlichtingenverplichting.

LJN AT5535 - Schending van de inlichtingenverplichting. Vaststelling van het recht op bijstand.

LJN AT5741 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Schending van de inlichtingenverplichting. Hoofdelijke aansprakelijkheid.

LJN AT5743 - Maatregel van 100% gedurende drie maanden wegens het niet aanvaarden van passende arbeid. Waren er medische gronden om het aangeboden werk niet te aanvaarden?

LJN AT5744 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens genoten inkomsten uit zwartwerk in een omvang boven de voor betrokkenen geldende bijstandsnorm. Schending van de inlichtingenverplichting. Onderzoek door de sociale recherche. Gaan de aard en omvang van de verrichte werkzaamheden bij een tuincentrum het karakter van hand - en spandiensten te boven? Motivering.

LJN AT5793 - Vernietiging van de aangevallen uitspraak omdat deze niet is ondertekend door de rechter die de uitspraak heeft gedaan. Schadevergoeding.

LJN AT5817 - Toekenning bijstand naar de norm voor een alleenstaande die in een inrichting verblijft. Is de verblijfplaats van betrokkene aan te merken als een inrichting?

LJN AT5843 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Schending van de inlichtingenverplichting. Juistheid van de afgelegde verklaringen.

LJN AT5846 - Weigering bijstand. Nieuwe aanvraag na beëindiging van de bijstand. Betrokkene dient aan te tonen dat er sprake is van een relevante wijziging in de omstandigheden waarmee wel wordt voldaan aan de vereisten om voor bijstand in aanmerking te komen.

LJN AT5849 - Betrokkene heeft niet de gevraagde gegevens voor vaststelling van het recht op bijstand aangeleverd. Is de aanvraag terecht met toepassing van artikel 4:5, eerste lid, van de Awb buiten behandeling gesteld?

LJN AT5866 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding en verzwegen inkomsten uit arbeid. Schending van de inlichtingenverplichting.

LJN AT5877 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Schending van de inlichtingenverplichting.

LJN AT5880 - Blokkering en beëindiging van het recht op bijstand wegens verzwegen inkomsten uit autohandel. Schending van de inlichtingenverplichting.

LJN AT5888 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit AOW-uitkering en een aanvullend bedrijfspensioen. Schending van de inlichtingenverplichting.

LJN AT5905 - Verzoek om kwijtschelding van de nog openstaande bedragen van schulden aan de gemeente. Bevoegdheid tot het afzien van (verdere) terugvordering op grond van 78c van de Abw.

LJN AT5908 - Blokkering van de bijstand omdat betrokkene niet op het opgegeven adres woont.

LJN AT5970 - Beëindiging bijstand omdat betrokkene niet langer over een geldige verblijfstitel beschikt. Herhaalde aanvragen. Is de toekenning van bijstand naar de norm voor een alleenstaande terecht? Wat is de verblijfspositie van de echtgenote?

LJN AT5971 - Intrekking en terugvordering van de bijstand. Heeft betrokkene werkzaamheden via een uitzendbureau verricht en de inkomsten niet gemeld? Of betreft het een derde die zijn inkomsten op de rekening van betrokkene liet storten? Somalische betalingscultuur?

LJN AT5972 - De mededeling van de gemeente kan niet worden aangemerkt als een schriftelijke weigering om een bijstandsaanvraag in behandeling te nemen.

LJN AT5973 - Is het verzoek om af te zien van (verdere) terugvordering van onverschuldigd betaalde bijstand terecht afgewezen?

LJN AT5983 - Weigering bijzondere bijstand omdat betrokkene reeds eerder voor categoriale bijzondere bijstand ten behoeve van de aanschaf van duurzame gebruiksgoederen in aanmerking is gebracht en nadien nog geen vier jaren zijn verstreken.

LJN AT5990 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit arbeid. Schending van de inlichtingenverplichting.

LJN AT5994 - De mededeling betreffende de verplichtingen inzake de inschakeling in de arbeid als bedoeld in artikel 113, eerste lid, van de Abw is geen (appellabel) besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Awb.

LJN AT6007 - Opeenvolgende maatregelen, uiteindelijk oplopend naar 100% gedurende twee maanden, omdat betrokkene niet meewerkt aan re-integratie in afwachting van de uitspraak in de procedure inzake een Wik-uitkering. Is het gedrag verwijtbaar en is de opgelegde maatregel terecht?

LJN AT6009 - Opschorting van de bijstand omdat betrokkene van het bezit van twee appartementen in het land van herkomst geen melding heeft gemaakt. Schending van de inlichtingenverplichting.

LJN AT6011 - Toekenning bijzondere bijstand voor de kosten van vloerbedekking, koelkast, beddengoed, garderobekast en verf. Is het toegekende bedrag van € 650,- toereikend? AT6120 - Maatregel van 20% gedurende twee maanden wegens het niet naar vermogen trachten arbeid in loondienst te verkrijgen. Recidive.

LJN AT6251 - Is de aanvraag voor categoriale bijzondere bijstand voor de kosten van de aanschaf van een wasmachine in het kader van de Witgoedregeling Heerlen terecht afgewezen?

LJN AT6275 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Schending van de inlichtingenverplichting.

LJN AT6278 - Opschorting, intrekking en terugvordering van de bijstand op de grond dat de gevraagde gegevens ter vaststelling van het recht op bijstand niet zijn overgelegd. Schending van de inlichtingenverplichting.

LJN AT6279 - Vanwege de gezamenlijke huishouding kon betrokkene niet als een zelfstandig subject van bijstand worden beschouwd en had zij geen recht op de door haar aangevraagde bijstand naar de norm voor een alleenstaande ouder.

LJN AT6280 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Schending van de inlichtingenverplichting. Betrokkene heeft zijn hoofdverblijf niet in de bijstandverstrekkende gemeente.

LJN AT6283 - Weigering bijstand omdat betrokkene op geen enkele wijze heeft aangetoond dat hij gedurende de periode in geding woonplaats had in gedaagdes gemeente.

LJN AT6286 - Betrokkene had geen zelfstandig recht op bijstand nu zij met haar partner een gezamenlijke huishouding voerde.

LJN AT6294 - Weigering bijzondere bijstand voor reiskosten in verband met ziekenhuisbezoek en het bijwonen van de begrafenis van betrokkenes grootvader. Is de weigering terecht?

LJN AT6295 - Terugvordering van de bijstand. Had het erfdeel uit de nalatenschap van betrokkenes overleden vader, vastgezet op een geblokkeerde rekening ten name van betrokkenes minderjarige dochter, dienen te worden aangewend voor het levensonderhoud van de dochter?

LJN AT6298 - Intrekking en terugvordering van de bijstand. Een voormalige marktkoopvrouw is regelmatig werkzaam in de kraam van haar zoon. Zijn de fictieve inkomsten juist berekend?

LJN AT6300 - Beëindiging, intrekking en terugvordering van de bijstand. Is een juiste uitvoering gegeven aan de uitspraak van de voorzieningenrechter van de CRvB?

LJN AT6303 - Weigering bijzondere bijstand voor de kosten van de curator over het jaar 2000. De bijzonderebijstandsaanvraag heeft betrekking op een periode die vóór de aanvraagdatum ligt. Er is geen sprake van bijzondere omstandigheden die bijstandverlening met terugwerkende kracht rechtvaardigen.

LJN AT6304 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Schending van de inlichtingenverplichting.

LJN AT6375 - Terugvordering van te veel verstrekte bijstand. Brutering. Redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 van het EVRM.

LJN AT6379 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Schending van de inlichtingenverplichting. De afzonderlijke woonruimte staat er niet aan in de weg dat de feitelijke situatie zodanig is dat er geen sprake is van duurzaam gescheiden leven. Boeteoplegging.

LJN AT6424 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit arbeid. Schending van de inlichtingenverplichting. Boeteoplegging.

LJN AT6441 - Intrekking en terugvordering van de bijstand in verband met het verschaffen van onjuiste informatie over de woonplaats. Schending van de inlichtingenverplichting. Hoogte van de opgelegde boete.

LJN AT6467 - Het besluit tot weigering van aanvullende bijstand is niet voldoende zorgvuldig voorbereid en mist een deugdelijke feitelijke grondslag.

LJN AT6474 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens (gedeeltelijk) verzwegen inkomsten uit arbeid. Schending van de inlichtingenverplichting. Is er sprake van sociale omstandigheden als bedoeld in de gemeentelijke verordening?

LJN AT6669 - Beëindiging van de bijstand en boeteoplegging wegens verzwegen werkzaamheden in de tapijtwinkel van de ouders. Schending van de inlichtingenverplichting.

LJN AT6671 - Weigering bijstandsuitkering
op de grond dat betrokkene is tekort geschoten in de nakoming van de ingevolge artikel 65, eerste lid, van de Abw op hem rustende inlichtingenverplichting door geen informatie te verstrekken over zijn feitelijke verblijfplaats. Hoorplicht.

LJN AT6674 - Schuld in verband met verstrekt bedrijfskapitaal in de vorm van een rentedragende lening. Terugvordering. De kantonrechter heeft de aflossingscapaciteit op nihil gesteld. Er zijn geen gewijzigde omstandigheden in het kader van de uitleg van artikel 86 van de Abw.

LJN AT6676 - Herziening van de bijstand. Vermogen boven de grens van het vrij te laten vermogen. Is het aandelenpakket van Legio-Lease BV aan te merken als vermogen? Schending van de inlichtingenverplichting.

LJN AT6685 - Opschorting, intrekking en terugvordering van de bijstand. Schending van de inlichtingenverplichting. Informatie omtrent de waarde van de woning in Marokko is niet tijdig verstrekt.

LJN AT6686 - De aanvraag voor bijzondere bijstand voor reiskosten in verband met bezoek aan de advocaat is niet behandeld omdat niet tijdig de gevraagde gegevens zijn aangevuld.

LJN AT6687 - Is het verzoek om van verdere terugvordering van onverschuldigd betaalde bijstand af te zien terecht afgewezen?

LJN AT6690 - Intrekking van de bijstand. Schending van de inlichtingenverplichting. Vermogensgrens. Uitkering van de opstal- en inboedelverzekering in verband met het afbranden van de woonwagen.

LJN AT6696 - Terugvordering van onverschuldigd betaalde bijstand vanwege een nabetaalde USZO-uitkering. Bevoegdheid van de bestuursrechter. Schending van de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 van het EVRM. Hoogte van het terug te vorderen bedrag.

LJN AT6703 - Opschorting en intrekking van de bijstand wegens het niet verschijnen op een afspraak zonder bericht van verhindering. Verblijf in Suriname. Heeft de gemeente in de bezwaarprocedure het intrekkingsbesluit heroverwogen?

LJN AT6704 - Terugvordering van de bijstand. Er is geen melding gemaakt van de spaarrekening. Was het geld op de spaarrekening van betrokkenen of van hun zoon?

ALJN AT6705 - Is de afwijzing van het verzoek om kwijtschelding van de schuld op grond van leenbijstand, krediethypotheek en ten onrechte verleende bijstand terecht?

LJN AT6722 - Ongegrond verzet tegen de niet-ontvankelijkverklaring van het hoger beroep wegens termijnoverschrijding.

LJN AT6756 - Is de afwijzing van de zes aanvragen voor bijzondere bijstand (o.a. reparatiekosten telefoon/fax, aflossing schuldenlast, kopieerkosten, vervoerskosten) terecht? Noodzakelijke kosten. Voorliggende voorziening.

LJN AT6793 - Beëindiging van de bijstand in verband met een erfenis. Heeft betrokkene te snel ingeteerd op zijn vermogen, waardoor hij vervroegd opnieuw is aangewezen op bijstand? Is de korting terecht gezien de te snelle intering? Was betrokkene ingelicht?

LJN AT6893 - Het verzoek om voorlopige voorziening wordt niet-ontvankelijk verklaard omdat het verschuldigde griffierecht niet is voldaan.

LJN AT6926 - Verzoek om schadevergoeding wegens onheuse bejegening en slordig omgaan met privacygevoelige gegevens.

LJN AT7016 - Herziening en terugvordering van de bijstand. Afwijzing van het verzoek om voorlopige voorziening omdat er geen sprake is van een spoedeisend belang.

LJN AT7061 - Bekendmaking van het besluit; ingangsdatum van de bezwaartermijn.Termijnoverschrijding. Het bezwaar had in het onderhavige geval niet-ontvankelijk moeten worden verklaard wegens niet-tijdige indiening van het bezwaarschrift.

LJN AT7176 - Gelijkstelling met een Nederlander. Opschortende werking op grond van de Vreemdelingenwet 2000 van het besluit omtrent een verblijfsvergunning.

LJN AT7193 - Intrekking en terugvordering van de bijstand omdat betrokkene onder een andere dan zijn werkelijke naam bijstand heeft ontvangen en op grond van artikel 7 van de Abw niet behoort tot de kring van personen die recht op bijstand hebben.

LJN AT7255 - In dit geding dient de vraag te worden beantwoord of de gemeente terecht niet eerder dan met ingang van de datum in geding een toeslag van 10% heeft verstrekt op de van toepassing zijnde bijstandsnorm.

LJN AT7261 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten als lid van een band.

LJN AT7269 - Herziening van de bijstand wegens verzwegen inkomsten als zelfstandige in België. Terugvordering. Opgelegde aflossingsverplichting. Met het nieuwe besluit is geheel tegemoet gekomen aan het beroep. Is
artikel 475e Rv in het thans voorliggende geval niet van toepassing?

LJN AT7273 - Afwijzing bijzondere bijstand voor de vaste lasten van de woning gedurende de periode van de detentie. Er is geen sprake van een acute noodsituatie.

LJN AT7287 - Herziening en beëindiging van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Onderzoek en bewijs.

LJN AT7304 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens schending van de inlichtingenverplichting. Verzwegen gezamenlijke huishouding.

LJN AT7306 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding met de ex-echtgenoot. De ex-echtgenoot beschikte over inkomsten uit arbeid boven de toepasselijke bijstandsnorm.

LJN AT7327 - Intrekking van de bijstand in de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan en van de bijstand ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal. Het bedrijf is niet levensvatbaar. Zijn de adviezen van IMK Intermediair zorgvuldig tot stand gekomen? Terugvordering van de onrechte verstrekte bijstand.

LJN AT7364 - Vergoeding van de proceskosten in de bezwaarschriftprocedure tegen het niet tijdig nemen van een besluit.

LJN AT7365 - Vergoeding van de proceskosten in bezwaar bij vervanging van het besluit door een gewijzigd primair besluit.

LJN AT7379 - Weigering bijzondere bijstand voor verhuis- en herinrichtingskosten en kosten van vervanging van de wasmachine. Is er sprake van algemene kosten van bestaan? Was de verhuizing medisch noodzakelijk?

LJN AT7380 - Intrekking en terugvordering van de bijstand. Er is geen sprake van bijzondere omstandigheden op grond waarvan de overschrijding van de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift verschoonbaar is.

LJN AT7516 - Herziening en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit arbeid. Heeft een derde het sofinummer van betrokkene gebruikt?

LJN AT7521 - Weigering bijzondere bijstand voor de kosten van aanschaf van een computer. Computerregeling voor minima. Voldoet betrokkene aan de criteria? Zijn er één of meer schoolgaande kinderen tussen 12 en 17 jaar in het gezin? Is er sprake van discriminatie?

LJN AT7535 - Weigering bijstandsuitkering. Schending van de inlichtingenverplichting. Echtscheidingsconvenant. Verdeling van de overwaarde van de eigen woning.

LJN AT7543 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Boeteoplegging. Schending van de inlichtingenverplichting.

LJN AT7554 - Zijn de kostenvergoedingen van het Fonds voor de Topsporter van NOC*NSF aan te merken als middelen waarover betrokkene beschikte of redelijkerwijs kon beschikken?

LJN AT7556 - Is de aanvraag voor het volgen van een opleiding tot computerprogrammeur met behoud van bijstand terecht afgewezen?

LJN AT7557 - Is terecht besloten de toegekende uitkering voor levensonderhoud ingevolge het Bbz, verleend in de vorm van een renteloze lening, niet wordt omgezet in bijstand om niet?

LJN AT7569 - Weigering bijzondere bijstand om als gedetineerde de huurwoning te kunnen aanhouden. Beleid. Is er sprake van een noodsituatie? Betrokkene is na zijn detentie een dakloze met trombose.

LJN AT7574 - Terugvordering van onverschuldigd betaalde bijstand. Kon betrokkene
redelijkerwijs begrijpen dat de verleende bijstand zou worden teruggevorderd nu deze was verleend op grond van een uitspraak van de voorzieningenrechter?

LJN AT7581 - Boeteoplegging wegens schending van de inlichtingenverplichting door geen opgave te doen van het ontvangen ziekengeld.

LJN AT7699 - Verlening bijzondere bijstand voor de kosten van woninginrichting en aankoop van huisraad. Kan daaraan de verplichting worden verbonden mee te werken aan schuldsanering?

LJN AT7703 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens schending van de inlichtingenverplichting. Verzwegen inkomsten uit werkzaamheden in een horecazaak.

LJN AT7708 - Is terecht besloten betrokkene niet langer ontheffing te verlenen van de verplichting om naar vermogen te trachten arbeid in dienstbetrekking te verkrijgen?

LJN AT7757 - Politie-inval na een anonieme tip. Professionele hennepkwekerij. Schending van de inlichtingenverplichting. Intrekking en terugvordering van de bijstand.

LJN AT7932 - Herziening en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit arbeid. Schending van de inlichtingenverplichting.

LJN AT7939 - Herziening en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit handel. Schending van de inlichtingenverplichting.

LJN AT8019 - Afwijzing verlenging verblijfsvergunning voor een Turk. Is de beëindiging van de bijstand terecht?
De gelijkstelling met een Nederlander eindigt zodra onherroepelijk op de aanvraag voor verblijfsvergunning of het bezwaar of het beroep daartegen is beslist.

LJN AT8022 - De aanvraag voor bijzondere bijstand voor reiskosten naar Engeland voor een medisch consult is buiten behandeling gelaten. Zijn alle benodigde gegevens verstrekt?

LJN AT8027 - Herziening en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit arbeid. Schending van de inlichtingenverplichting.

LJN AT8030 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit arbeid als hennepteler. Politie-inval op een woonwagenkamp. Schending van de inlichtingenverplichting.

LJN AT8031 - Beëindiging van de bijstand. Niet tijdig verstrekken van inlichtingen. Intrekking van de aanvraag door betrokkene. Terugvordering van ten onrechte betaalde bijstand. Niet-ontvankelijkheid van het bezwaar tegen de bevestiging van de intrekking van de aanvraag. Er is geen sprake van een publiekrechtelijke rechtshandeling. (Appellabel) besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Awb.

LJN AT8033 - Bijstand in aanvulling op inkomsten als zelfstandige. Teruggave van de Belastingdienst. Zijn de inkomsten juist verwerkt bij het vaststellen van de aanvulling? Is de terugvordering van ten onrechte betaalde bijstand terecht?

LJN AT8036 - Waarschuwing; niet tijdig inleveren van gegevens; willens en wetens handelen/nalaten met het oog op geldelijk gewin; de ratio van artikel 14, derde lid, van de Abw.

LJN AT8037 - Weigering van het verzoek tot ontheffing van de verplichting om maandelijks een rechtmatigheidsonderzoeksformulier in te leveren.

LJN AT8038 - Weigering bijstandsuitkering. Betrokkene is pleegkind; de pleegmoeder oefent de voogdij uit. Is betrokkene zelfstandig subject van bijstand? Is er sprake van een gezin?

LJN AT8040 - Intrekking en terugvordering van de bijstand. Woont betrokkene samen met haar partner? Feitelijke omstandigheden. Inlichtingenverplichting.

LJN AT8045 - Weigering bijzondere bijstand voor de kosten van een tweejarige managementopleiding op de grond dat die opleiding niet noodzakelijk is voor betrokkene.

LJN AT8141 - Weigering bijzondere bijstand voor de kosten van een schuld aan de woningstichting. Te veel ontvangen huursubsidie.

LJN AT8145 - Bij de vaststelling van de zogeheten beslagvrije voet overeenkomstig artikel 475d, vijfde lid, aanhef en onder a, Rv is terecht geen rekening gehouden met het bedrag van € 79,70 per maand aan door betrokkenen verschuldigde - wettelijke - nominale ziekenfondspremie. AT8149 - Terecht is geoordeeld dat de bezwaartermijn is overschreden en dat er geen sprake is van verschoonbare termijnoverschrijding.

LJN AT8174 - Het verzet is ongegrond omdat het griffierecht niet is betaald. Het hoger beroep is terecht niet-ontvankelijk verklaard.

LJN AT8181 - Het buiten behandeling laten van de bijstandsaanvraag wegens het niet aanleveren van de gevraagde gegevens.

LJN AT8206 - Weigering bijzondere bijstand voor de kosten van advocaat, deurwaarder, proces, opslag van de inboedel en vervoer naar de cursus. Is er sprake van noodzakelijke kosten van het bestaan? Is de vergoeding voor de aanschaf van een wasmachine te laag?

LJN AT8207 - De aanvraag voor bijzondere bijstand is buiten behandeling gelaten wegens het niet verstrekken van de gevraagde gegevens.

LJN AT8267 - Intrekking en terugvordering van de bijstand. Is er sprake van een gezamenlijke huishouding?

LJN AT8374 - Weigering bijzondere bijstand voor de kosten van ziekenhuisopnames, ambulancevervoer en medisch onderzoek.

LJN AT8380 - Intrekking en terugvordering van de bijstand. Schending van de inlichtingenverplichting. Verzwegen bezit van onroerende zaken in Turkije.

LJN AT8381 - In hoeverre moeten de inkomsten uit studiefinanciering van betrokkenes echtgenote in aanmerking worden genomen bij de vaststelling van de hoogte van de bijstand?

LJN AT8384 - Intrekking van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Schending van de inlichtingenverplichting.

LJN AT8386 - Intrekking en terugvordering van de bijstand. Boeteoplegging. Inlichtingenverplichting. Verwijtbaarheid. Exacte inkomsten.

LJN AT8399 - Herziening en terugvordering van de bijstandsuitkering wegens gezamenlijke huishouding. Schending van de inlichtingenverplichting.

LJN AT8452 - Beëindiging bijstandsuitkering. Nieuwe aanvraag. Is er sprake van een gezamenlijke huishouding? Regelmatig overnachten. Huishouding doen. Paarden verzorgen.

LJN AT8455 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Strafrechtelijk onderzoek. Schending van de inlichtingenverplichting.

LJN AT8458 - Intrekking bijstand naar de norm voor een alleenstaande. Anonieme tip. Gezamenlijke huishouding. Terugvordering van ten onrechte betaalde bijstand. Had betrokkenes partner inkomsten uit handel in XTC-tabletten?

LJN AT8460 - Weigering bijzondere bijstand voor de kosten van een homeopaat en acupuncturist in verband met longemfyseem, vermoeidheid en geheugen- en concentratiestoornissen. Reguliere geneeskunde.

LJN AT8464 - Weigering bijzondere bijstand voor de kosten van woninginrichting. Na huisbezoek bleek de woning reeds volledig ingericht. Overbruggingsuitkering.

LJN AT8471 - Intrekking van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Weigering bijzondere bijstand voor de kosten van eigen bijdrage rechtsbijstand.

LJN AT8497 - Beëindiging bijstandsuitkering. Is er sprake van vermogen dat hoger is dan het vrij te laten vermogen? Inlichtingenverplichting. Er is onvoldoende inzicht in de vermogensbestanddelen in Turkije.

LJN AT8498 - Intrekking en terugvordering van de bijstand. Voert betrokkene een gezamenlijke huishouding? Waar is het hoofdverblijf van betrokkenes partner die als zeeman twee weken vaart en twee weken aan wal is? Waar is zijn administratie?

LJN AT8509 - Weigering bijstand ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal, benodigd voor het starten van een onderneming. Is op goede gronden geconcludeerd dat het bedrijf niet levensvatbaar is?

LJN AT8514 - Intrekking van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit arbeid en vermogen in onroerende zaken in Turkije. Schending van de inlichtingenverplichting.

LJN AT8516 - Weigering bijstand ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal, benodigd voor het (her)starten van een circus. Is de onderneming levensvatbaar?

LJN AT8524 - Intrekking en terugvordering van de bijstand. Anonieme tip. Betrokkene is werkzaam als chauffeur. Schending van de inlichtingenverplichting.

LJN AT8530 - Herziening en terugvordering van de bijstand. Anonieme tip. Oppaswerk. Economische waarde in het maatschappelijk verkeer. Boeteoplegging. Fictief inkomen. Schending van de inlichtingenverplichting.

LJN AT8533 - Terechte weigering bijzondere bijstand voor de kosten van achterstallig onderhoud van de tuin? Dreigende huisuitzetting wegens verwaarlozing van de tuin. Betrokkenes medische en psychische gesteldheid.

LJN AT8534 - Terechte weigering bijzondere bijstand voor de kosten van rechtsbijstand (zoals juridisch advies, onderzoeksreizen, postzegels, kopieën, etc.) ad €4775,-? Was de procedure noodzakelijk?

LJN AT8544 - Weigering bijzondere bijstand voor de kosten van vliegreis, verblijfkosten, huwelijkscadeau en bijdrage aan de huwelijksreceptie tot een bedrag van €5700,-. Huwelijk van betrokkenes dochter in Canada.

LJN AT8550 - Herziening en terugvordering van de bijstand? Was betrokkene woonachtig op het opgegeven adres?

LJN AT8561 - Weigering bijstandsuitkering. Schending van de inlichtingenverplichting. Verzwegen vermogen in Turkije.

LJN AT8611 - Weigering bijzondere bijstand voor de meerkosten van huur van een aangepaste woning. Voorliggende voorziening. Gewekte verwachtingen.

LJN AT8612 - Is het hoger beroep terecht niet-ontvankelijk verklaard wegens het niet tijdig betalen van het griffierecht? Betrokkene heeft niet tijdig uitstel van betaling gevraagd.

LJN AT8721 - Herziening en terugvordering van de bijstand in verband met ontvangen alimentatie.

LJN AT8727 - Herziening en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit ouderdomspensioen. Schending van de inlichtingenverplichting.

LJN AT9104 - Is de bijzondere bijstand voor de kosten van woninginrichting terecht toegekend in de vorm van een geldlening?

LJN AT9115 - Zijn terecht de arbeidsverplichtingen aan betrokkenen opgelegd?
Heeft de GGD-arts voldoende rekening gehouden met hun medische beperkingen?

LJN AT9119 - Is de bijstandsaanvraag terecht afgewezen vanwege het voeren van een gezamenlijke huishouding? Is er sprake van een kostgangersrelatie?

LJN AT9167 - Herziening en terugvordering bijstandsuitkering. Informatie uit het strafrechtelijk onderzoek. Vermogen ver boven de vermogensgrens.

LJN AT9171 - Bijzondere bijstand voor de reiskosten met betrekking tot de bezoeken van de bewindvoerder aan betrokkene in haar woning.

LJN AT9179 - Beëindiging bijstandsuitkering op de grond dat betrokkenen de op hen rustende inlichtingenverplichting hebben geschonden. Verzwegen vermogen; bezit van onroerend goed in Suriname. Afwijzing van de nieuwe bijstandsaanvragen.

LJN AT9220 - Gezamenlijke huishouding. De overschrijding van de bezwaartermijn is niet verschoonbaar te achten.

LJN AT9222 - Herziening en terugvordering van de bijstand wegens inkomsten uit heling van fietsen. Schikkingsvoorstel van de officier van justitie. Een wederrechtelijk genoten voordeel kan niet van invloed zijn op de hoogte van het in een bestuursrechtelijke procedure terug te vorderen bedrag.

LJN AT9223 - Bijzondere bijstand voor de kosten van aanschaf van een wasmachine en een stofzuiger. Categoriaal bijstandsbeleid.

LJN AT9226 - Het hoger beroep is terecht niet-ontvankelijk verklaart wegens niet-tijdige betaling van het griffierecht.

LJN AT9330 - Afwijzing van het verzoek om voorlopige voorziening omdat er geen sprake is van een spoedeisend belang.

LJN AT9436 - Bijzondere bijstand voor begrafeniskosten. Is het bedrag aan bijzondere bijstand juist berekend?

LJN AT9482 - Weigering bijzondere bijstand voor de kosten verband houdend met de studie Nederlands recht. De kosten kunnen niet worden aangemerkt als noodzakelijke kosten.

LJN AT9484 - Een brief met een informatieve schriftelijke mededeling voor het innemen van een bijstandsaanvraag door de bevoegde instantie is geen besluit gericht op rechtsgevolg.

LJN AT9487 - Betrokkene heeft, ook na een geboden hersteltermijn, geen verzetsgronden ingediend voor het overschrijden van de termijn voor het betalen van het griffierecht. Het verzet is niet-ontvankelijk.

LJN AT9737 - De bijstandsaanvraag is buiten behandeling gelaten op de grond dat niet vóór de gestelde datum recente afschriften van de Marokkaanse bankrekening zijn overgelegd.

LJN AT9746 - De bijstand is niet mede teruggevorderd van de voormalig partner. Kwijtschelding van de openstaande vordering.

LJN AT9754 - Weigering bijstand in de algemene kosten van het bestaan en ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal voor een te starten onderneming. Is er sprake van een levensvatbaar bedrijf?

LJN AT9770 - Diende de nieuwe bijstandsaanvraag te worden opgevat als een verzoek om terug te komen van een eerder genomen, in rechte onaantastbaar geworden besluit? Verzoek om bijstand met terugwerkende kracht. Het doen van een vollediger onderzoek naar het hoofdverblijf.

LJN AT9771 - Terugvordering van bijzondere bijstand. Er zijn geen dringende redenen om geheel of gedeeltelijk van terugvordering af te zien.

LJN AT9900 - Opschorting van de aanvraag voor bijzondere bijstand omdat de noodzakelijke gegevens of de gevraagde documenten of bewijsstukken niet dan wel onvolledig zijn overgelegd.

LJN AT9933 - Toekenning bijzondere bijstand voor de kosten van vervanging van de CV-ketel. Verlening van bijstand in de vorm van een geldlening indien de noodzaak tot bijstandverlening het gevolg is van een tekortschietend besef van verantwoordelijkheid voor de voorziening in het bestaan.

LJN AT9942 - Weigering bijzondere bijstand voor de kosten van een bloedonderzoek naar voedsel-/schimmelintoleranties bij een niet-erkend laboratorium.

LJN AT9963 - Weigering bijstand aan een vreemdeling met minderjarige kinderen van Nederlandse nationaliteit. In dit geval is er sprake van zeer dringende redenen. Op grond van artikel 11, eerste lid, van de Abw bestaat een uitzonderingsbevoegdheid om bijstand aan de kinderen te verlenen.

LJN AT9968 - Overschrijding van de gebruikelijk vakantieduur met drie dagen. Betrokkene heeft niet naar vermogen getracht arbeid te verkrijgen. Verlaging van de bijstand met 10% gedurende twee maanden.

LJN AT9970 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit de exploitatie van een hondenkennel. Schending van de inlichtingenverplichting.

LJN AT9973 - Het griffierecht voor het hoger beroep is niet tijdig betaald. Er is geen gegronde reden voor het verzuim, zodat het verzet ongegrond is.

LJN AT9975 - Verlaging van de bijstand gedurende één maand met 100% van de bijstandsnorm (inclusief eventuele toeslag) op de grond dat betrokkene geen passende arbeid heeft aanvaard.

LJN AT9979 - Ingangsdatum van de bijstandsuitkering. Is terecht niet met terugwerkende kracht bijstand verstrekt?

LJN AT9984 - Weigering bijstand op de grond dat betrokkene productieve arbeid verricht die in het maatschappelijk verkeer een economische waarde vertegenwoordigt waarmee hij ten minste het wettelijk minimumloon kan verwerven.

LJN AT9986 - Weigering de eerder toegekende, maar nimmer uitbetaalde, bijstand betaalbaar te stellen op de grond dat betrokkene geen medewerking heeft willen verlenen aan de vestiging van een krediethypotheek. Onjuiste motivering van het bestreden besluit.

LJN AT9988 - Intrekking en terugvordering van de bijstand omdat betrokkene geen melding heeft gemaakt van verkregen inkomsten op de rekening van haar minderjarige kind. Schending van de inlichtingenverplichting.

LJN AU0031 - Opschorting en intrekking van de bijstand op de grond dat de gevraagde gegevens (inschrijvingsbewijs Arbeidsbureau) niet tijdig zijn overgelegd.

LJN AU0043 - Intrekking en terugvordering van de bijstand. Is er sprake van een gezamenlijke huishouding en van het verrichten van werkzaamheden? Onderzoek naar de rechtmatigheid van de bijstand. Negatief vermogen. Inlichtingenverplichting.

LJN AU0046 - Weigering bijstandsuitkering omdat betrokkene geen overtuigend bewijs heeft kunnen leveren over zijn hoofdverblijf.

LJN AU0225 - Weigering bijstandsuitkering
op de grond dat betrokkene op geld waardeerbare activiteiten verricht en dat zij met betrekking tot de hieruit ontvangen inkomsten geen verifieerbare boekhouding heeft verstrekt waardoor niet kan worden beoordeeld of zij in bijstandsbehoeftige omstandigheden verkeert.

LJN AU0230 - Intrekking en terugvordering van de bijstand. Kon betrokkene redelijkerwijs geacht worden het wettelijk minimumloon te verwerven? Instandlating van de rechtsgevolgen van het bestreden besluit.

LJN AU0245 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen vermogen boven de vermogensgrens. Boeteoplegging.

LJN AU0246 - Intrekking en terugvordering van de bijstand. Dakloze. Er is geen sprake van een echtscheidingsprocedure van betrokkenes echtgenote in Thailand, die beschikt over onroerende zaken en aldaar een bedrijf exploiteert. Er is sprake van aanzienlijke activiteiten van een escortbureau en van substantiële inkomsten.

LJN AU0248 - Betrokkene heeft niet voldaan aan de inlichtingenverplichting door geen mededeling te doen van zijn werkzaamheden en de daaruit verworven inkomsten. Misbruik van persoonsgegevens.

LJN AU0251 - Weigering bijstand ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal, inclusief voorbereidingskosten, voor een te starten horecaonderneming, omdat het ondernemingsplan niet voldoende is onderbouwd en doordacht.

LJN AU0265 - De bijstandsaanvraag wordt buiten behandeling gelaten omdat betrokkene niet alle noodzakelijke gegevens heeft overgelegd.

LJN AU0494 - Herziening en terugvordering van de bijstand wegens gezamenlijke huishouding. Er is onvoldoende grondslag voor de vaststelling dat in het voorliggende geval ook aan het criterium van de wederzijdse zorg is voldaan.

LJN AU0534 - Intrekking van de bijstandsuitkering. Toepassing van de Koppelingswet. Tijdstip van het indienen van de aanvraag voor een verblijfsvergunning.

LJN AU0553 - Herziening en terugvordering van de bijstand. De vergoedingen van het COA in het kader van het zelfzorgarrangement worden als inkomsten alsnog verrekend met de bijstand. Het vertrouwensbeginsel is niet geschonden.

LJN AU0557 - Weigering bijstandsuitkering omdat het recht op bijstand niet kan worden vastgesteld. Betrokkene heeft onvoldoende gegevens overgelegd.

LJN AU0644 - Intrekking van de bijstand wegens inkomsten uit arbeid. Bij een politiecontrole is een hennepkwekerij bij de woning van betrokkenen aangetroffen. Schending van de inlichtingenverplichting.

LJN AU0653 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit hennepteelt. Schending van de inlichtingenverplichting.

LJN AU0654 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten als uitzendkracht. Schending van de inlichtingenverplichting.

LJN AU0655 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit hennepteelt. Schending van de inlichtingenverplichting.

LJN AU0656 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit hennepteelt. Schending van de inlichtingenverplichting.

LJN AU0659 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit hennepteelt. Schending van de inlichtingenverplichting.

LJN AU0660 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens inkomsten uit arbeid.

LJN AU0661 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit hennepteelt. Schending van de inlichtingenverplichting.

LJN AU0662 - Weigering bijzondere bijstand voor reeds gemaakte medische kosten.
Er is geen sprake van zodanig bijzondere omstandigheden dat een uitzondering moet worden gemaakt op de hoofdregel dat bijstand niet met terugwerkende kracht wordt toegekend.

LJN AU0664 - Intrekking en terugvordering van de bijstand. Hoe heeft betrokkene in zijn levensonderhoud voorzien? Schending van de inlichtingenverplichting. Autokosten, banklening, creditcard. Betrokkene hield geen administratie bij.

LJN AU0665 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Schending van de inlichtingenverplichting. Hoogte van het terug te vorderen bedrag.

LJN AU0666 - Weigering bijzondere bijstand voor de kosten van multivitaminen over de jaren 1996, 1997 en 1998.

LJN AU0667 - Intrekking van de bijstand in verband met het verrichten van arbeid waarmee loon kon worden verkregen.

LJN AU0671 - Is de herziening en terugvordering van de bijstand terecht? Betrokkene heeft tegen betaling schoonmaakwerkzaamheden verricht. Inlichtingenverplichting. De inkomsten zijn niet volledig gemeld.

LJN AU0673 - Herziening, intrekking en terugvordering van de bijstand wegens gezamenlijke huishouding en inkomsten uit hennephandel. Hoofdelijk aansprakelijkstelling.

LJN AU0686 - Het bezwaar is kennelijk niet-ontvankelijk omdat geen gronden van bezwaar zijn ingediend.

LJN AU0688 - Herziening en terugvordering van de bijstand wegens gezamenlijke huishouding. Feitelijke situatie van samenwoning.

LJN AU0690 - Herziening en terugvordering van de bijstand. Niet-verschoonbare overschrijding van de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift.

LJN AU0693 - Weigering bijstandsuitkering op de grond dat betrokkene niet de medewerking heeft verleend die redelijkerwijs nodig is voor de uitvoering van de Abw.

LJN AU0694 - Het advies van de Commissie voor de bezwaar- en beroepschriften voldoet niet aan het vereiste van artikel 7:13, eerste lid, aanhef en onder a, van de Awb:
de Commissie bestond slechts uit een voorzitter en één lid in plaats van ten minste twee leden.

LJN AU0695 - Terugbetalingsregeling. Beslagvrije voet. Het aflossingsbedrag is vastgesteld op 50% van de draagkracht. Ingevolge artikel 475d, vijfde lid, onderdeel a, Rv dient de premie van de ziektekostenverzekering te worden betrokken bij de berekening van de beslagvrije voet.

LJN AU0696 - Weigering bijstandsuitkering omdat onduidelijkheid bestaat over de financiële omstandigheden van betrokkene. Schending van de inlichtingenverplichting.

LJN AU0700 - Heeft advisering plaatsgevonden door de voltallige bezwaarschriftencommissie als bedoeld in artikel 7:13, eerste lid, aanhef en onder a, van de Awb? De voorzitter heeft zich teruggetrokken om de schijn van vooringenomenheid te vermijden, één van de leden van commissie heeft tijdens het horen de voorzittersrol vervuld en na de hoorzitting zijn aan een derde de op de zaak betrekking hebbende stukken, het conceptverslag van de hoorzitting en het conceptadvies toegezonden.

LJN AU0701 - Intrekking en terugvordering van de bijstand. Hoofdverblijf. Feitelijke woonsituatie.

LJN AU0703 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens inkomsten uit hennepteelt.

LJN AU0704 - Betrokkene heeft geen gebruik gemaakt van de bezwaarprocedure zodat het hoger beroep niet-ontvankelijk dient te worden verklaard. De overschrijding van de bezwaartermijn is niet verschoonbaar.

LJN AU0706 - Wegens overschrijding van de bezwaartermijn is het bezwaar niet-ontvankelijk verklaard. De gemeente had uit een oogpunt van zorgvuldigheid moeten onderzoeken wat betrokkene met haar eerder ingediende brief beoogde.

LJN AU0718 - Beëindiging van de bijstandsuitkering op de grond dat betrokkene met haar ex-partner een gezamenlijke huishouding heeft gevoerd. Weigering bijzondere bijstand voor de kosten van eigen bijdrage rechtsbijstand.

LJN AU0914 - Intrekking en terugvordering van de bijstand. Schending van de inlichtingenverplichting. Betrokkene heeft geen juiste opgave gedaan van het hem ter beschikking staande vermogen en van de door hem verrichte werkzaamheden en van zijn inkomsten uit arbeid.

LJN AU0936 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Schending van de inlichtingenverplichting.

LJN AU0938 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Schending van de inlichtingenverplichting. Is uitgegaan van de juiste periode van gezamenlijke huishouding?

LJN AU0939 - Weigering algemene bijstand en bijstand ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal op de grond dat de onderneming van betrokkene niet levensvatbaar is.

LJN AU0944 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Schending van de inlichtingenverplichting. Is uitgegaan van de juiste periode van gezamenlijke huishouding?

LJN AU0969 - Weigering bijzondere bijstand voor de kosten van medicijnen. Het toepasselijk beleid van de gemeente. Terugwerkende kracht.

LJN AU0988 - Beëindiging bijstandsuitkering wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Is de nieuwe bijstandsaanvraag terecht afgewezen wegens het ontbreken van nieuwe feiten of veranderde omstandigheden?

LJN AU0992 - Weigering bijzondere bijstand met terugwerkende kracht voor de kosten van rechtsbijstand.
De besluitvorming is in overeenstemming met het gemeentelijk beleid ter zake.

LJN AU0998 - Intrekking en terugvordering van de bijstand. Schending van de inlichtingenverplichting. Betrokkenen houden woonplaats buiten de bijstandverstrekkende gemeente.

LJN AU1003 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Schending van de inlichtingenverplichting.

LJN AU1009 - De rechtbank heeft abusievelijk slechts haar oordeel gegeven inzake één besluit op bezwaar. Dit besluit is vernietigd. Het beroep tegen het andere besluit wordt alsnog ongegrond verklaard.

LJN AU1014 - Intrekking bijstand wegens verzwegen inkomsten uit arbeid. Het bestreden besluit berust op een onjuiste grondslag. Instandlating van de rechtsgevolgen.

LJN AU1053 - Intrekking en terugvordering van de bijstand. Schending van de inlichtingenverplichting. Betrokkene heeft geen melding gemaakt van het overlijden van haar echtgenoot en van het feit dat zij een hogere AOW-uitkering ontving dan bij de gemeente bekend was.

LJN AU1061 - Er is geen sprake van bijzondere omstandigheden op grond waarvan met terugwerkende kracht bijstand had dienen te worden verleend.

LJN AU1062 - Is terecht aan de toekenning van de bijstand de verplichting verbonden dat betrokkene bij haar verzoek tot echtscheiding alimentatie voor zichzelf vordert?

LJN AU1143 - Intrekking en terugvordering van de bijstand op de grond dat betrokkene beschikt over meer vermogen dan het vrij te laten vermogen. Schending van de inlichtingenverplichting. Mercedes ter waarde van f 100.000,- op naam van betrokkenes echtgenote.

LJN AU1195 - Weigering bijzondere bijstand voor medische kosten. Er is geen sprake van een voorliggende voorziening; de voedingssupplementen behoren niet tot het verstrekkingenpakket van de wettelijke ziektekostenverzekeringen. Er is geen sprake van uit bijzondere omstandigheden voortvloeiende noodzakelijke kosten van het bestaan.

LJN AU1204 - Hoger beroep tegen de niet-ontvankelijkverklaring van het beroep in eerste aanleg, tegen de afwijzing van de proceskostenveroordeling en tegen de afwijzing van de veroordeling tot schadevergoeding. Uitgegaan is van het onjuiste bedrag aan griffierecht.

LJN AU1214 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Boeteoplegging.

LJN AU1226 - Terugvordering van verstrekte leningen op grond van het Bbz. Verzoek tot medewerking aan een schuldregeling.

LJN AU1227 - Beëindiging van de bijstandsuitkering omdat de voor werkzaamheden beschikbare tijd van betrokkene voor ten minste 19 uur per week in beslag wordt genomen door het volgen van onderwijs.

LJN AU1229 - Intrekking en terugvordering van de bijstand omdat betrokkene als kunstenares meer inkomsten heeft genoten dan is toegestaan, zonder van die inkomsten mededeling te doen. Was betrokkene aan te merken als een zelfstandige die is aangewezen op de voorzieningen van het Bbz? Bescheidenschaler.

LJN AU1230 - De rechtbank heeft het beroep terecht niet-ontvankelijk verklaard wegens niet-tijdige betaling van het griffierecht. Er is geen verschoonbare reden voor het verzuim.

LJN AU1231 - Beëindiging bijstandsuitkering omdat de voor werkzaamheden beschikbare tijd van betrokkene voor ten minste 19 uur per week in beslag wordt genomen door het volgen van onderwijs.

LJN AU1232 - Is de herziening en terugvordering van de bijstand alsmede de boeteoplegging terecht? Betrokkene heeft werkzaamheden verricht via diverse uitzendbureaus, waarvan hij geen melding heeft gemaakt. Schending van de inlichtingenverplichting.

LJN AU1234 - Weigering bijzondere bijstand voor proceskosten. Er is geen sprake van bijzondere omstandigheden.

LJN AU1235 - Is de intrekking en terugvordering van de bijstand terecht? Is er sprake van een gezamenlijke huishouding?

LJN AU1238 - Is de intrekking van de bijstand terecht? Het rechtmatigheidsonderzoeksformulier is niet tijdig ingeleverd. Is dit verzuim verwijtbaar? Medische verklaringen dat betrokkene niet in staat was aan de verplichtingen te voldoen.

LJN AU1240 - De ingetrokken bijstandsuitkering is bij het nieuwe (tweede) besluit ongewijzigd voortgezet. Is de niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaar tegen het eerste besluit wegens het ontbreken van procesbelang terecht? Het achterhouden van gegevens.

LJN AU1246 - Het hoger beroep is niet-ontvankelijk verklaard wegens het niet tijdig betalen van het griffierecht. Is het verzuim verschoonbaar? Het verzuim van de gemachtigde dient te worden toegerekend aan diegene die zijn belangen laat vertegenwoordigen.

LJN AU1252 - Is de niet-ontvankelijkverklaring van het hoger beroep terecht? Is het niet tijdig betalen van het griffierecht verschoonbaar te achten?

LJN AU1311 - Verzet tegen de niet-ontvankelijkverklaring van het hoger beroep wegens het niet (tijdig) betalen van het griffierecht. Betrokkene heeft niet om uitstel van betaling van het griffierecht verzocht en heeft geen bijzondere bijstand voor de kosten van het griffierecht gevraagd.

LJN AU1319 - Oplegging van een maatregel van 100% gedurende één maand wegens
het zonder bericht geen gehoor geven aan uitnodigingen van het re-integratiebedrijf. Recidive. Juistheid van de opgelegde maatregel. Is er sprake van evenredigheid tussen de ernst van de gedraging en de opgelegde maatregel?

LJN AU1430 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Schending van de inlichtingenverplichting.

LJN AU1433 - Intrekking en terugvordering van de bijstand. Schending van de inlichtingenverplichting. Betrokkene heeft voor het verrichte werk meer loon ontvangen dan hij heeft opgegeven.

LJN AU1442 - Intrekking en terugvordering van de bijstand. Schending van de inlichtingenverplichting. Betrokkenen hebben geen mededeling gedaan van de verrichte werkzaamheden in verband met geldtransacties noch van de handel in telefoonkaarten en de daarmee verworven inkomsten.
Dient een verzoek om uitstel van de hoorzitting wegens vakantie van de gemachtigde van betrokkenen te worden toegewezen? Schending van artikel 7:2, eerste lid, van de Awb in samenhang met artikel 2:1, eerste lid, van de Awb.

LJN AU1445 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verkregen vermogen uit erfenis. Is er sprake van dringende redenen om van terugvordering af te zien?

LJN AU1489 - Is het verzoek om kwijtschelding van rente over een Bbz-geldlening terecht afgewezen? Heeft betrokkene voldoende middelen om in de noodzakelijke kosten van het bestaan te voorzien, zodat hij geen aanspraak heeft op bijstand om niet?

LJN AU1494 - Is de intrekking en terugvordering van de bijstand alsmede de boeteoplegging terecht? Schending van de inlichtingenverplichting. Is er sprake van een gezamenlijke huishouding?

LJN AU1497 - Vanwege schending van de inlichtingenverplichting is een schriftelijke waarschuwing gegeven. Is de handelwijze van de gemeente acceptabel? Niet-ontvankelijkverklaring van het hoger beroep wegens het ontbreken van procesbelang nu de gemeente het bestreden besluit heeft ingetrokken.

LJN AU1526 - Zijn de intrekking van de bijstand en de boeteoplegging terecht? Betrokkene heeft verzuimd om op het aangegeven tijdstip bij de bijstandsconsulent te verschijnen. Schending van de inlichtingenverplichting. Verwijtbaarheid. Dient de boeteoplegging
op grond van artikel 15, eerste lid, derde volzin, van het IVBPR te worden omgezet in een schriftelijke waarschuwing?

LJN AU1533 - Zijn de intrekking en terugvordering van de bijstand terecht? Zijn er toezeggingen gedaan
dat niet tot terugvordering van de te veel verleende bijstand zal worden overgegaan?

LJN AU1536 - Is de weigering om de verlaagde bijstandsuitkering (in verband met een inwonende zoon) met terugwerkende kracht te verhogen terecht? De gemeente dient zelf onderzoek te doen. Wegens onvoldoende zorgvuldige voorbereiding wordt het bestreden besluit vernietigd.

LJN AU1564 - Herziening van het recht op bijstand wegens hogere inkomsten uit arbeid dan waarmee bij de toekenning rekening is gehouden. Terugvordering van onverschuldigd betaalde bijstand.

LJN AU1566 - Door de kennisgeving van de zitting per gewone post te verzenden heeft de rechtbank gehandeld in strijd met het bepaalde in artikel 8:37, eerste lid, van de Awb. Betrokkene heeft geen recht op bijstand wegens ontvangen kinderalimentatie en inkomsten uit arbeid.

LJN AU1568 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit arbeid. Schending van de inlichtingenverplichting. Weigering bijzondere bijstand voor de kosten van een hoortoestel.

LJN AU1570 - Op goede gronden is het standpunt ingenomen dat betrokkene onvoldoende duidelijkheid heeft verschaft over zijn feitelijke verblijfplaats. Terecht is de bijstandsaanvraag afgewezen.

LJN AU1571 - Intrekking en terugvordering van de bijstand. Verblijf buiten Nederland.

LJN AU1827 - Hetgeen door betrokkene is aangevoerd levert geen grond op om te oordelen dat er van de zijde van betrokkene sprake is van een spoedeisend belang bij het treffen van de gevraagde voorlopige voorziening.

LJN AU1857 - Ongegrondverklaring van de verzetten tegen de niet-ontvankelijkverklaring van de hoger beroepen. Het heffen van griffierecht vormt geen belemmering voor de toegang tot de rechter.

LJN AU2105 - Intrekking en terugvordering van de bijstand. Schending van de inlichtingenverplichting. Betrokkene heeft woonplaats buiten de bijstandverstrekkende gemeente.

LJN AU2193 - Intrekking en terugvordering van de bijstand omdat betrokkene, zonder daarvan aan de gemeente mededeling te doen, heeft beschikt over een vermogen dat groter is dan het voor haar van toepassing zijnde vrij te laten vermogen. Boeteoplegging.

LJN AU2194 - Terugvordering van de bijstand wegens verkregen vermogen uit erfenis.

LJN AU2199 - Terugvordering van de bijstand. Boeteoplegging. Schending van de inlichtingenverplichting omdat geen melding is gedaan van verkregen vermogen. Schade in de vorm van lagere huursubsidie. Dient de boete gelet op het bepaalde in artikel 15 van het IVBPR te worden herroepen?

LJN AU2201 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit arbeid. Schending van de inlichtingenverplichting. Hoogte van de opgelegde boete.

LJN AU2236 - Invordering van onverschuldigd betaalde Rww-uitkering. Het verzoek om kwijtschelding
van het restant van de nog openstaande vordering is niet overeenkomstig de eigen beleidsregel behandeld.

LJN AU2409 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit arbeid. Schending van de inlichtingenverplichting. Onderzoek naar de rechtmatigheid van de verstrekte bijstand.

LJN AU2416 - Weigering bijstand wegens het verstrekken van onjuiste en tegenstrijdige inlichtingen over de woon- en leefsituatie.

LJN AU2427 - Weigering aanvullende bijstand op de arbeidsongeschiktheidsuitkering wegens het ontbreken van voldoende informatie over het vermogen. Behoren de auto's waarvan de kentekens op betrokkenes naam staan tot haar vermogen?

LJN AU2432 - Weigering bijzondere bijstand voor diverse kosten van advocaat en gerechtelijke procedure. Zijn deze kosten noodzakelijke kosten van het bestaan?

LJN AU2501 - Weigering bijstand op de grond dat betrokkenen
onvoldoende inlichtingen hebben verstrekt over de eigendom van de boot en de waarde van deze boot alsmede over de verkoop van twee Mercedessen, waardoor het recht op bijstand niet is vast te stellen. Een besluit tot terugvordering van verleende bijstand vormt een schuld waarmee bij de vermogensvaststelling rekening dient te worden gehouden.

LJN AU2521 - Intrekking van de bijstand omdat betrokkenen geen toereikende inlichtingen en gegevens hebben verstrekt om het recht op bijstand te kunnen vaststellen. Verzwegen schadevergoeding, Mercedes, twee motoren en twee bankrekeningen.

LJN AU2525 - Is het bezwaar terecht niet-ontvankelijk verklaard wegens het niet overleggen van een machtiging?

LJN AU2690 - Weigering bijstandsuitkering wegens inkomsten uit arbeid als prostituee in een club. Schending van de inlichtingenverplichting.

LJN AU2695 - Is de intrekking en terugvordering van de bijstand terecht? Voert betrokkene een gezamenlijke huishouding? Objectieve criteria.

LJN AU2703 - Intrekking en terugvordering van de bijstand. De rechtmatigheidsonderzoeksformulieren zijn teruggekomen bij de gemeente tengevolge van verhuizing. Betrokkene heeft niet voldaan aan de inlichtingenverplichting.

LJN AU2706 - Weigering bijstandsuitkering. Vormt betrokkene met haar op Curaçao wonende echtgenoot een gezin? Territorialiteitsbeginsel. Is het inkomen van de echtgenoot toereikend voor beiden?

LJN AU2708 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens inkomsten uit criminele activiteiten. Onderzoek door de sociale recherche naar aanleiding van een strafrechtelijk (financieel) onderzoek.

LJN AU2710 - Weigering bijstandsuitkering omdat betrokkene niet tijdig de gevraagde gegevens heeft verstrekt. De inkomens- en vermogenspositie van betrokkenes echtgenoot, die zelf geen rechthebbende op bijstand is, is van belang voor de vaststelling van het recht op bijstand.

LJN AU2795 - Intrekking en terugvordering van de bijstand. De inkomsten uit arbeid zijn niet volledig opgegeven waardoor te veel bijstand is verleend. Schending van de inlichtingenverplichting.

LJN AU2884 -
Weigering bijzondere bijstand voor studiekosten op de grond dat geen sprake is van noodzakelijke kosten. Het hoger beroep van de gemeente is niet-ontvankelijk omdat de rechtbank de rechtsgevolgen van het bestreden besluit in stand heeft gelaten en betrokkene daartegen geen hoger beroep heeft ingesteld. Er bestaat derhalve geen geschil meer over de afwijzing van de aanvraag voor bijzondere bijstand. Het belang van het verkrijgen van een principiële uitspraak ter zake van de door de gemeente gevolgde handelwijze en de in dit geval daaraan door de rechtbank verbonden consequenties kan niet als een in rechte te honoreren belang worden aangemerkt.

LJN AU2886 - Intrekking en terugvordering van de bijstand. Betrokkene heeft gedurende de periode in geding, zonder daarvan aan de gemeente melding te hebben gemaakt, beschikt over een vermogen boven de in aanmerking te nemen vermogensgrens. Schending van de inlichtingenverplichting.

LJN AU2887 - Terugvordering van onverschuldigd betaalde bijstand. Is er sprake van dringende redenen op grond waarvan de gemeente bevoegd is geheel of ten dele van terugvordering af te zien?

LJN AU2890 - Beëindiging bijstandsuitkering wegens verzwegen inkomsten uit arbeid. Schending van de inlichtingenverplichting.

LJN AU2891 - Intrekking van de bijstand wegens het niet tijdig inleveren van de inkomstenverklaring. Er is geen verschoonbare reden om aan te nemen dat betrokkene buiten staat was de inkomstenverklaring binnen de hersteltermijn in te dienen.

LJN AU2926 - Terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Schending van de inlichtingenverplichting. Schending van de redelijke termijn, bedoeld in artikel 6 van het EVRM. Materiële schade door de lange afhandelingsduur. Matiging door de rechtbank van het terug te vorderen bedrag.

LJN AU2938 - Oplegging van een maatregel van 10% gedurende één maand op de grond dat betrokkene niet naar vermogen heeft getracht arbeid in dienstbetrekking te verkrijgen.

LJN AU2957 - Betrokkene beschikte ten tijde in geding over een vermogen dat wegens overschrijding van de toepasselijke vermogensgrens een beletsel voor bijstandverlening vormde. Het recht op bijstand is derhalve terecht beëindigd. Is er sprake van bezit of van huur van de Mercedes?

LJN AU2958 - Aanvraag bijzondere bijstand voor opleidingskosten, stookkosten en de kosten van natuurgeneeskundige consulten en natuurgeneeskundige middelen. Zijn de kosten noodzakelijke kosten?

LJN AU2960 - Betrokkene heeft geen beroep ingesteld tegen het besluit waarbij onder meer de beëindiging van het recht op bijstand is gehandhaafd. Betrokkene heeft geen belang bij beoordeling door de rechtbank van het bestreden besluit.

LJN AU2963 - Oplegging van een maatregel van 40% gedurende twee maanden wegens het niet nakomen van de aan de bijstand verbonden verplichtingen. Betrokkene heeft onvoldoende gesolliciteerd.

LJN AU3016 - Intrekking van de bijstand wegens het niet nakomen van de aan de bijstand verbonden verplichtingen. Betrokkene heeft geen gehoor gegeven aan de oproep om bij de sociale dienst te verschijnen.

LJN AU3032 - Weigering bijzondere bijstand voor opknapkosten en kosten van stoffering van de nieuwe woning. Er is geen sprake van uit bijzondere omstandigheden voortvloeiende noodzakelijke kosten van het bestaan.

LJN AU3033 - Intrekking van de bijstand op de grond dat betrokkenen onvoldoende hebben aangegeven op welke wijze zij in de periode voorafgaande aan de bijstandsaanvraag in hun levensonderhoud hebben voorzien. Was de Mercedes in eigendom van betrokkene?

LJN AU3034 - Intrekking van het recht op bijstand op de grond dat de gevraagde gegevens niet binnen de gestelde termijn zijn verstrekt. Bezit van een Mercedes.

LJN AU3036 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit arbeid in een cafébedrijf. Schending van de inlichtingenverplichting.

LJN AU3070 - Beëindiging van de bijstandsuitkering wegens het niet nakomen van de inlichtingenverplichting waardoor het niet mogelijk is om te kunnen vaststellen of betrokkene recht heeft op bijstand.

LJN AU3072 - Weigering bijzondere bijstand met terugwerkende kracht voor de kosten van een therapie. Niet gebleken is dat betrokkene gedurende de periode in geding buiten staat was een aanvraag voor bijzondere bijstand in te dienen dan wel een gegronde reden had voor latere indiening.

LJN AU3195 - Uitkering van de verzekering na een verkeersongeval: smartengeld, onkostenvergoeding en een bedrag als compensatie voor het verlies aan arbeidsvermogen. Beëindiging van de bijstandsuitkering wegens overschrijding van het vrij te laten vermogen. Is de schadevergoeding toegerekend naar de juiste periode?

LJN AU3207 - Weigering bijstandsuitkering. Waar heeft betrokkene zijn hoofdverblijf?

LJN AU3208 - Intrekking van de bijstand en afwijzing van de nieuwe bijstandsaanvraag wegens vermogen boven de vermogensgrens. Is de juiste vermogensgrens gehanteerd? Dient de schade-uitkering wegens immateriële schade voortvloeiende uit een verkeersongeval te worden meegerekend?

LJN AU3209 - Intrekking en terugvordering van de bijstand in verband met vakantie langer dan de toegestane gebruikelijke vakantieduur. Is er sprake van een (appellabel) besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid, Awb?

LJN AU3727 - De gemeente heeft het bedrag aan renteschadevergoeding, waartoe zij door de rechtbank was veroordeeld, onjuist vastgesteld. De CRvB voorziet zelf in de zaak.

LJN AU3729 - Herziening en terugvordering van de bijstand wegens gezamenlijke huishouding. Hoofdverblijf in dezelfde woning. Onderzoek door de sociale recherche. Observatiecamera.

LJN AU4007 - Is de hoogte van de krediethypotheek juist vastgesteld? Is de waarde van de woning, de schuld aan de familie en de waarde van de overige bezittingen juist vastgesteld?

LJN AU4071 - Het buiten behandeling laten van de bijstandsaanvraag. Schending van de inlichtingenverplichting. Betrokkene heeft onduidelijkheid laten bestaan over zijn woonsituatie.

LJN AU4072 - Beëindiging van de bijstandsuitkering op de grond dat betrokkene niet woonachtig is op het door hem opgegeven adres.

LJN AU4089 - Het verzoek om schadevergoeding is terecht afgewezen omdat er geen sprake is van enig causaal verband tussen de onrechtmatige besluiten en de door betrokkene gestelde schade.

LJN AU4211 - Is de ingangsdatum van de toegekende bijstandsuitkering juist vastgesteld? Datum van melding bij het CWI.

LJN AU4212 - Is de hoogte van het terugvorderingsbedrag juist vastgesteld? Verkregen inkomsten als prostituee. Verwervingskosten.

LJN AU4214 - Afwijzing van het verzoek om de met toepassing van artikel 5 van het Bbz in de vorm van een geldlening verstrekte bijstand met toepassing van artikel 8 van het Bbz (deels) om te zetten in een bedrag om niet en de verschuldigde rente kwijt te schelden.

LJN AU4220 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding en verzwegen inkomsten uit arbeid. Schending van de inlichtingenverplichting.

LJN AU4222 - Weigering bijzondere bijstand voor de kosten van laminaat en een ondervloer ter vervanging van de vloerbedekking in de woonkamer. Kan een geldlening bij de Gemeentelijke Kredietbank in het onderhavige geval als voorliggende voorziening worden aangemerkt?

LJN AU4226 - Weigering bijzondere bijstand voor bedrijfskosten die betrokkene als freelancefotograaf maakt.

LJN AU4227 - Is terecht vastgesteld dat betrokkene, gelet op de hoogte van de door hem als freelancefotograaf verworven bruto-inkomsten, geen recht heeft op bijstand? Gemeentelijk beleid.

LJN AU4228 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit arbeid als escortdame. Schending van de inlichtingenverplichting.

LJN AU4233 - Intrekking bijstandsuitkering. Verhinderde zijn medische toestand betrokkene om zich tijdig naar de in de oproep aangegeven plaats te begeven en daar een medische keuring te ondergaan?

LJN AU4234 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit arbeid als verkoper van de daklozenkrant. Schending van de inlichtingenverplichting. Vervanging van de feitelijke grondslag van het bestreden besluit.

LJN AU4238 - Niet kan worden gezegd dat het verzoek om herziening kennelijk niet-ontvankelijk is.
Het verzoek om herziening hoeft niet noodzakelijkerwijs te zien op de (herzienings)uitspraak. Het verzet moet daarom gegrond worden verklaard.

LJN AU4243 - Heeft de rechtbank terecht geoordeeld dat betrokkene onredelijk laat bezwaar heeft gemaakt tegen het niet tijdig beslissen op zijn bijstandsaanvraag?

LJN AU4257 - Intrekking en terugvordering van de bijstand. Betrokkene kon na ontvangst van haar erfdeel over een in aanmerking te nemen vermogen boven de vrijlatingsgrens beschikken.

LJN AU4310 - Weigering woonkostentoeslag omdat de vangnetregeling huursubsidie een toereikende en passende voorliggende voorziening is.

LJN AU4364 - De aanvraag voor bijzondere bijstand voor schulden betreffende huur en VROM/IBS alsmede de aanvraag voor de kosten van een televisie is niet in behandeling genomen
op de grond dat betrokkene niet binnen de gestelde termijn zijn aanvraag met de gevraagde gegevens heeft aangevuld. Weigering bijzondere bijstand voor een schuld, ontstaan door een veroordeling door de kantonrechter, en voor de kosten voor een dagvaarding en de aankoop van een memorecorder.

LJN AU4488 - Intrekking en terugvordering van de bijstand. Betrokkenen hebben een huis ter waarde van €189.991,48 gekocht en daartoe een hypotheek van €113.445,05 afgesloten, terwijl de verkoop van de oude woning per saldo €31.047,74 heeft opgebracht. Er is onvoldoende feitelijke grondslag aanwezig om het standpunt van de gemeente te kunnen onderschrijven dat betrokkenen over een onbekende bron van inkomsten beschikten.

LJN AU4499 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit Anw-uitkering.

LJN AU4513 - Is terecht besloten het bezwaarschrift niet in behandeling te nemen op de grond
dat het bezwaarschrift niet binnen de daarvoor gestelde wettelijk termijn is ingediend, terwijl de daarvoor aangevoerde redenen het verzuim niet verschoonbaar doen zijn?

LJN AU4514 - Intrekking en terugvordering van de bijstand. Betrokkenen hebben niet voldaan aan de inlichtingenverplichting, zodat de gemeente als gevolg hiervan niet in staat is vast te stellen of en in hoeverre betrokkenen recht hebben op bijstand.

LJN AU4515 - Beëindiging bijstandsuitkering wegens overschrijding van de voor betrokkene geldende vermogensgrens. Na een langdurige renovatie van de eigen woning, die aanvankelijk een bouwval was, is de Woz-waarde van de woning sterk gestegen.

LJN AU4516 - Is de ingangsdatum van de bijstandsuitkering juist vastgesteld? Er worden geen bijzondere omstandigheden aanwezig geacht om de bijstand eerder in te laten gaan dan op de datum van eerste melding bij het CWI.

LJN AU4518 - Afwijzing van het verzoek om kwijtschelding van de restantvordering op de grond dat openstaande vorderingen uit hoofde van verstrekte geldleningen volgens vast gemeentelijk beleid in zijn geheel dienen te worden terugbetaald.

LJN AU4520 - Intrekking en terugvordering van de bijstand. Hebben betrokkenen door niet tijdig mededeling te doen van de aanschaf van een auto voor €5000,- de in artikel 65 van de Abw neergelegde inlichtingenverplichting geschonden?

LJN AU4672 - Weigering bijstandsuitkering op de grond dat betrokkene niet daadwerkelijk woonachtig is in de gemeente waar de bijstand is aangevraagd. Vernietiging van het bestreden besluit met instandlating van de rechtsgevolgen.

LJN AU4677 - Het besluit inzake de intrekking en terugvordering van de bijstand kan niet onverkort in stand blijven, omdat het besluit berust op een onjuiste grondslag.

LJN AU4698 - Is terecht besloten de bijstandsaanvraag niet in behandeling te nemen op de grond dat betrokkene niet binnen de gestelde termijn de aanvraag met de gevraagde gegevens heeft aangevuld?

LJN AU5064 - Weigering bijzondere bijstand voor woonlasten omdat geen recht op bijstand bestaat gedurende de periode dat betrokkene rechtens zijn vrijheid is ontnomen. Er is geen sprake van zeer dringende redenen om van die regel af te wijken.

LJN AU5076 - Is het besluit om geen ontheffing te verlenen van de verplichtingen gericht op arbeidsinschakeling, zonder het afleggen van een huisbezoek bij betrokkene zorgvuldig tot stand gekomen? Zijn
de rechtsbeginselen van fair trial en equality of arms geschonden?

LJN AU5096 - Is de bijzondere bijstand voor de kosten van een huishoudelijke hulp terecht afgewezen op de grond dat er een voorliggende voorziening bestaat? Thuiszorg. Persoonsgebonden budget. Feitelijke beschikbaarheid van de huishoudelijke hulp.

LJN AU5105 - Het verzet tegen de niet-ontvankelijkverklaring van het hoger beroep is ongegrond omdat betrokkene geen gegronde reden heeft aangevoerd voor het niet (tijdig) betalen van het griffierecht.

LJN AU5107 - Is terecht bijstand geweigerd? Leefde betrokkene feitelijk duurzaam gescheiden van haar echtgenoot? Eigen huurwoning van de echtgenoot. Vier kinderen waarvan één met autisme.

LJN AU5118 - Opschorting en vervolgens intrekking van de bijstand wegens het geen gehoor geven aan een oproeping. Hebben betrokkenen procesbelang bij handhaving van het hoger beroep?

LJN AU5488 - Verzoek om vergoeding van de kosten in verband met de behandeling van het bezwaar.

LJN AU5491 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit WW-, ZW- en WAO-uitkering. Schending van de inlichtingenverplichting. Betrokkene is hoofdelijk aansprakelijk voor het (beweerdelijk) buiten haar medeweten aanvragen en ontvangen van bijstand door haar partner.

LJN AU5492 - Is de ingangsdatum van de toekende bijstand juist vastgesteld? Valt de late indiening van de bijstandsaanvraag betrokkene te verwijten?

LJN AU5504 - Terugvordering van onverschuldigd betaalde bijstand. De beslagvrije voet als bedoeld in artikel 475d Rv biedt voldoende bescherming om in het levensonderhoud te kunnen blijven voorzien.

LJN AU5555 - Weigering bijzondere bijstand voor diverse kosten in verband met in 1999 gevoerde procedures, zoals kosten van griffierecht, reiskosten, verzendkosten en kopieerkosten.

LJN AU5594 - Terugvordering van onverschuldigd betaalde bijstand. De rechtbank heeft ten onrechte het verzoek om met toepassing van artikel 8:72, vierde lid, van de Awb het terug te vorderen bedrag vast te stellen op €2827,05 opgevat als een wijzigingsbesluit als bedoeld in artikel 6:18 van de Awb.

LJN AU5600 - Opschorting van het recht op bijstand. Hoogte van de bijstandsuitkering, gelet op het bepaalde in het
IVESCR. Verplichting om mee te werken aan de uitvoering van het re-integratieplan.

LJN AU5642 - Weigering bijstandsuitkering omdat betrokkene onvoldoende heeft voldaan aan de in artikel 65 van de Abw geformuleerde inlichtingenverplichting, waardoor het recht op bijstand niet kan worden vastgesteld. Betrokkene heeft geen inzage gegeven in
de bankafschriften met betrekking tot de aan de bijstandsaanvraag voorafgaande periode.

LJN AU5648 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens inkomsten uit arbeid. Schending van de inlichtingenverplichting.

LJN AU5651 - Weigering bijzondere bijstand voor woonkosten.
Een financiële bijdrage in de kosten van het huren van een woning in het betreffende wooncentrum dient voor een huishouden als dat van betrokkene in het kader van de Huursubsidiewet als een niet-noodzakelijke bijdrage te worden beschouwd.

LJN AU5652 - Terugvordering van de bijstand op de grond dat betrokkene geen melding heeft gemaakt van de door haar ontvangen inkomsten uit arbeid gedurende de periode in geding. Boeteoplegging.

LJN AU5657 - Beëindiging, intrekking en terugvordering van de bijstand wegens inkomsten uit arbeid. Schending van de inlichtingenverplichting.
De onderzoeksbevindingen bieden geen concrete gegevens die de conclusie rechtvaardigen dat betrokkene ook over de periode na 1 juli 2000 daadwerkelijk ten behoeve van het garagebedrijf op geld waardeerbare werkzaamheden heeft verricht.

LJN AU5665 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding met betrokkenes ex-partner. Verlaging van de opgelegde boete op grond van artikel 15, eerste lid, derde volzin, van het IVBPR.

LJN AU5667 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Schending van de inlichtingenverplichting.

LJN AU5685 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens inkomsten uit arbeid. Schending van de inlichtingenverplichting.

LJN AU5754 - Bijzondere bijstand voor de kosten van de wijziging van de verblijfsvergunning. Door de bijzondere bijstand te verlenen in de vorm van een borgtocht is gehandeld in strijd met de wet.

LJN AU5763 - Zijn aan betrokkene terecht de in artikel 113, eerste lid, van de Abw vervatte verplichtingen gericht op de inschakeling in de arbeid opgelegd voor 20 uur per week? Het hoger beroep is niet-ontvankelijk wegens het ontbreken van procesbelang.

LJN AU5765 - Terugvordering van ten onrechte betaalde bijstand. Is aan het bestreden besluit een executoriale titel verbonden?

LJN AU5774 - Is betrokkene terecht niet-ontvankelijk verklaard in zijn beroep gericht tegen het niet tijdig beslissen op bezwaar? Oplegging van een maatregel van 10% gedurende één maand wegens het niet meewerken aan een onderzoek naar de mogelijkheden om de kansen te vergroten om weer zelf in de kosten van levensonderhoud te voorzien.

LJN AU5795 - Is het verzoek om kwijtschelding van het terug te betalen bedrag aan onverschuldigd betaalde bijstand terecht afgewezen?

LJN AU5806 -
Weigering bijstandsuitkering primair op de grond dat betrokkene ten tijde in geding geen woonplaats had in de bijstandverstrekkende gemeente en subsidiair dat haar geen bijstand toekomt wegens het volgen van onderwijs (voor ten minste 19 uur per week), terwijl voorts niet van zeer dringende redenen in de zin van artikel 11 van de Abw is gebleken.

LJN AU5807 - Is de ingangsdatum van de gemeentelijke toeslag van 20% juist vastgesteld? Heeft de gemeente de bewijslast ter zake van de daadwerkelijke huurbetalingen ten onrechte bij betrokkene gelegd?

LJN AU5808 - Betrokkene heeft bij de behandeling van zijn bezwaar geen belang nu zijn uitkering - conform zijn verzoek - zonder het houden van een heronderzoeksgesprek is voortgezet. De wens van betrokkene om aangifte te (laten) doen of een strafklacht in te dienen, kan niet als een zodanig belang worden aangemerkt.

LJN AU5825 - Weigering bijzondere bijstand op de grond dat betrokkene voor het gevraagde reeds een zodanige tegemoetkoming heeft ontvangen dat hij daarmee in staat moet worden geacht zelf in de gevraagde kosten te voorzien.

LJN AU5879 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens het voeren van een gezamenlijke huishouding zonder daarvan aan de gemeente mededeling te hebben gedaan.

LJN AU5881 - Weigering bijzondere bijstand voor de kosten van woninginrichting op de grond dat de betreffende kosten tot de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan behoren en betrokkene geacht wordt voor deze kosten te kunnen reserveren.

LJN AU5883 - Schending van de inlichtingenverplichting. Is de gemeente in het onderhavige geval bevoegd tot het geven van een schriftelijke waarschuwing?

LJN AU5941 - Is de oplegging van een maatregel van 50% van de aanvullende bijstand gedurende één maand wegens het na één dag staken van passend werk (een Wiw-baan) terecht?

LJN AU5943 - Terugvordering van de bijstand. Is er sprake van een gezamenlijke huishouding? Hoofdverblijf in dezelfde woning. Schending van de inlichtingenverplichting.

LJN AU5944 - Opschorting en beëindiging van de bijstand wegens het geen gevolg geven aan de oproeping voor een gesprek.

LJN AU5946 - Er is voldoende grondslag aanwezig om aan te nemen dat betrokkene in betekenende mate op geld waardeerbare activiteiten heeft verricht. Juistheid van de vastgestelde periode waarover bijstand wordt teruggevorderd.

LJN AU6139 - Is terecht bijzondere bijstand geweigerd voor de kosten van griffierecht voor hoger beroepen op de grond dat er geen sprake is van noodzakelijke kosten van het bestaan?

LJN AU6140 - Intrekking van de bijstandsuitkering. Zijn de rechtsgevolgen van het intrekkingsbesluit terecht in stand gelaten door de rechtbank?

LJN AU6142 - Schade-uitkering.
Vermogen boven de in aanmerking te nemen vermogensgrens. Het besluit waarbij en maatregel is opgelegd, is ten onrechte door de rechtbank aangemerkt als een nieuw besluit. Is de toegekende bijstand bij wijze van maatregel terecht verlaagd met 10% gedurende 21 maanden? De gemeente heeft de duur van de maatregel in dit geval in redelijkheid kunnen relateren aan de duur van de berekende interingsperiode.

LJN AU6146 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit o.a. drugshandel. Schending van de inlichtingenverplichting.

LJN AU6163 - Weigering algemene bijstand ter voorziening in
de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan en bijstand ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal op de grond dat het ondernemingsplan en de toelichting daarop een ontoereikende basis vormen voor het starten van een levensvatbaar bedrijf.

LJN AU6165 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Hoofdverblijf. Fraudeonderzoek. Getuigenverklaringen.

LJN AU6266 - Weigering bijzondere bijstand voor legeskosten in verband met de verlenging van de verblijfsvergunning van betrokkenes echtgenote.

LJN AU6268 - Herziening en intrekking van de bijstand naar aanleiding van een anonieme tip over zwartwerk. De werkzaamheden in de horeca kunnen niet worden aangemerkt als hobby. Fictief inkomen. CAO-loon.

LJN AU6271 - Beëindiging van het recht op uitkering. Is er sprake van een gezamenlijke huishouding met wederzijdse verzorging?

LJN AU6283 - De bijstandsaanvragen zijn terecht afgewezen op de grond dat betrokkene onvoldoende informatie heeft verstrekt om het recht op bijstand te kunnen vaststellen. Vaststelling van de inkomens- en vermogenspositie in verband met de
eigendom van de woning in Spanje en de verkoop ervan.

LJN AU6333 - Weigering bijzondere bijstand voor de kosten van een bril voor zover die kosten meer bedragen dan de toekenningsgrens krachtens gemeentelijk beleid.

LJN AU6334 - Weigering bijstandsuitkering omdat betrokkene over vermogen in de vorm van een auto ter
waarde van € 27.295,- beschikt dan wel redelijkerwijs kan beschikken over vermogen dat de voor hem geldende vermogensgrens te boven gaat.

LJN AU6335 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens inkomsten uit autohandel. Onderzoek van de sociale recherche. Schending van de inlichtingenverplichting.

LJN AU6337 - Intrekking en terugvordering van de bijstand. Zijn de in een slagerij verrichte werkzaamheden aan te merken als vriendendienst? Onderzoek van de sociale recherche. Afwijzing van de nieuwe bijstandsaanvragen wegens het ontbreken van relevante wijzigingen in de omstandigheden.

LJN AU6344 - Weigering bijzondere bijstand voor de kosten van deurwaarders, mobiele telefoon en inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Kunnen de kosten worden aangemerkt als noodzakelijke kosten van het bestaan?

LJN AU6345 - Opschorting, intrekking en terugvordering van de bijstand wegens gezamenlijke huishouding en het niet verschijnen op een oproeping voor een gesprek. Getuigenverklaringen. Afwijzing van de nieuwe bijstandsaanvraag op de grond dat niet is gebleken van nieuwe feiten of veranderde omstandigheden.

LJN AU6348 - Betrokkene heeft t ekortschietend besef van verantwoordelijkheid voor de voorziening in het bestaan getoond door in een korte periode f 425.000,- te besteden. Een maatregel van 10% gedurende tien jaar is gerechtvaardigd.

LJN AU6381 - Toepassing van de Kopppelingswet. Vergoeding van kosten van algemene bijstand door het ministerie van SZW aan de gemeente ter zake van vreemdelingen aan wie vóór 1 juli 1998 toestemming is verleend de procedure hier te lande af te wachten.

LJN AU6509 - Toepassing van de Koppelingswet. Beëindiging bijstandsuitkering van een vreemdeling zonder verblijfstitel. In hoeverre dient het Rijk uitgekeerde bijstand te vergoeden aan de gemeente? Artikel 26 van het IVBPR. Een rechterlijke uitspraak met betrekking tot wetsuitleg is rechtsvaststellend.

LJN AU6609 - Betrokkene kon met betrekking tot de door hem verrichte werkzaamheden (aangemerkt als productieve arbeid) geen gerechtvaardigd vertrouwen ontlenen aan de ongewijzigde voortzetting van de aan hem verleende bijstand.

LJN AU6610 - Is terecht geweigerd bijzondere bijstand voor schulden te verlenen?

LJN AU6611 - Het hoger beroep is terecht niet-ontvankelijk verklaard wegens niet tijdige betaling van het griffierecht.
Hetgeen betrokkene in verzet heeft aangevoerd bevat geen aanknopingspunten welke kunnen leiden tot de conclusie dat het verzuim betrokkene niet kan worden tegengeworpen.

LJN AU6709 - Korting van de huurinkomsten op de bijstand. Betrokkene kon, ondanks het op hem toepassing zijn van de schuldsaneringsregeling, beschikken over het gehele bedrag uit de verhuur van de hem in eigendom toebehorende woning.

LJN AU6759 - Weigering bijstandsuitkering wegens beschikbaar vermogen boven de toepasselijke vermogensgrens. Is betrokkene verplicht op grond van artikel 1:392 van het BW haar vermogen aan te wenden voor het levensonderhoud van haar in het buitenland verblijvende moeder?

LJN AU6804 - Weigering bijstandsuitkering op de grond dat betrokkene gedurende de periode in geding over voldoende middelen beschikt om in de noodzakelijke kosten van het bestaan te voorzien. Vergoeding wegens ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Vaststelling van de interingsperiode.

LJN AU6824 - Weigering bijstandsuitkering. Was betrokkene woonachtig op het opgegeven adres? Het belang van het verstrekken van de juiste informatie. Schending van de inlichtingenverplichting.

LJN AU6837 - Oplegging van een maatregel van 10% gedurende twee maanden omdat betrokkene geen gebruik heeft gemaakt van een voorliggende voorziening door na de ontbinding van zijn arbeidsovereenkomst geen WW-uitkering aan te vragen.

LJN AU6867 - Terugvordering van de bijstand. Is er sprake van een gezamenlijke huishouding en wederzijdse verzorging?

LJN AU6987 - Is de intrekking van de bijstand en de afwijzing van de nieuwe bijstandsaanvraag terecht? Beschikbaar vermogen boven de toepasselijke vermogensgrens. Is het bestreden besluit deugdelijk gemotiveerd?

LJN AU6988 - Intrekking van de bijstand op de grond dat betrokkene met ingang van de datum in geding niet langer in de bijstandverstrekkende gemeente woonplaats heeft.

LJN AU6989 - Bijstand in aanvulling op inkomsten uit arbeid. Ontslag. Ontbindingsvergoeding. WW-uitkering en toeslag ingevolge de TW. Is de terugvordering wegens te veel uitbetaalde bijstand terecht?

LJN AU6991 - Weigering bijstandsuitkering wegens gezamenlijke huishouding.
Voor de vraag waar iemand zijn hoofdverblijf heeft, is de feitelijke woonsituatie doorslaggevend. De motieven van de betrokkenen zijn daarbij niet van belang.

LJN AU6992 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Schending van de inlichtingenverplichting.

LJN AU6993 - Is de intrekking van de bijstandsuitkering terecht? Betrokkene is muzikant met wisselende inkomsten.
Zij volgde onderwijs als bedoeld in hoofdstuk II van de WSF 2000 en had mitsdien geen recht op algemene bijstand aangezien artikel 9, tweede lid, aanhef en onder b, van de Abw daaraan in de weg staat. Schending van de inlichtingenverplichting. Procedurefout.

LJN AU7010 - Intrekking bijstandsuitkering. Kan de betreffende brief als bezwaarschrift worden aangemerkt? Het bezwaar is niet-ontvankelijk wegens niet-verschoonbare termijnoverschrijding.

LJN AU7011 - Intrekking en terugvordering van de bijstand over de periode in geding omdat betrokkene geen hoofdverblijf heeft op het opgegeven adres. Boeteoplegging wegens schending van de inlichtingenverplichting.

LJN AU7013 - Intrekking van de bijstand wegens verblijf in het buitenland langer dan de toegestane periode van vier weken. Toepassing van de Regeling gebruikelijke vakantieduur.

LJN AU7014 - Intrekking en terugvordering van de bijstand over de perioden in geding wegens verzwegen inkomsten uit arbeid. Schending van de inlichtingenverplichting.

LJN AU7201 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Het besluit ter zake van de hoofdelijke aansprakelijkheid is onherroepelijk geworden, waardoor het bezwaar tegen de medeterugvordering niet-ontvankelijk is.

LJN AU7241 - Weigering proceskostenvergoeding in de bezwaarfase
op de grond dat appellant niet beroepsmatig werkzaam is als rechtsbijstandverlener. Het hoger beroep is niet-ontvankelijk omdat appellant geen belanghebbende is bij het in bezwaar bestreden besluit. Daaruit volgt dat de wet geen ruimte biedt voor inwilliging van het door appellant op eigen titel gedane verzoek.

LJN AU7252 - Intrekking en terugvordering van de bijstand onder meer wegens inkomsten uit handel met auto's. Zijn de nieuwe bijstandsaanvragen terecht afgewezen omdat niet gebleken is dat de situatie van betrokkene met betrekking tot de handel in auto’s, het vermogen en het woonadres ten tijde van die aanvragen in relevante mate is gewijzigd?

LJN AU7268 - Beëindiging, intrekking en terugvordering van de bijstand over de periode in geding wegens verzwegen gezamenlijke huishouding, vermogen en inkomsten uit arbeid. Zijn ten onrechte de rechtsgevolgen van het bestreden besluit in stand gelaten? Had betrokkene de beschikkingsmacht over de auto?

LJN AU7275 - Anonieme tip. Opschorting en vervolgens beëindiging van het recht op bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Betrokkene weigert om de naam van haar vriend op te geven. Inbreuk op de persoonlijke levenssfeer.

LJN AU7276 - Naar aanleiding van een binnengekomen tip, intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Boeteoplegging wegens schending van de inlichtingenverplichting. Is de ingangsdatum van de gezamenlijke huishouding juist vastgesteld? Verlaging van de boete
op grond van artikel 15, eerste lid, derde volzin, van het IVBPR.

LJN AU7277 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit arbeid. De besluitvorming is in feite gebaseerd op de samenvatting van de inhoud van de administratieve bescheiden welke in betrokkenes woning in beslag zijn genomen.

LJN AU7287 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens overschrijding van de toepasselijke vermogengrens vanwege het bezit van paarden. Schending van de inlichtingenverplichting.
Is de waarde van de paarden terecht op ten minste €78.050,10 gesteld? AU7297 - Oplegging van een maatregel, te weten een blijvend gehele weigering van de bijstand, wegens het herhaald niet aanvaarden van passende arbeid en gedragingen die de inschakeling in de arbeid belemmeren.

LJN AU7302 - Weigering bijstandsuitkering wegens gezamenlijke huishouding met een kostwinner. Is de periode van gezamenlijke huishouding juist vastgesteld?

LJN AU7311 - Beëindiging, intrekking en terugvordering van de bijstand wegens vermogen boven de toepasselijke vermogensgrens. Is
verdere bezwaring of verkoop van het, niet door betrokkene zelf bewoonde, pand redelijkerwijs niet mogelijk?

LJN AU7414 - De rechtbank heeft het verzoek van de gemeente, inhoudende dat uitsluitend de rechtbank kennis neemt van een rapport van de sociale recherche, gehonoreerd. Het rapport bevat een weergave van de gebruikte onderzoeksmethode, waarbij een toegangsdeur wordt voorzien van een merkteken. De gemeente heeft aangevoerd dat de gevraagde beperking van de kennisneming noodzakelijk is omdat nadere bekendmaking van de door de sociale recherche toegepaste onderzoeksmethode toekomstig fraudeonderzoek kan belemmeren. Het belang bij de beperking van de kennisneming van onderhavig stuk weegt niet op tegen het belang van betrokkene bij inachtneming van het verdedigingsbeginsel.

LJN AU7416 - Weigering bijzondere bijstand voor de kosten die betrokkene heeft gemaakt voor het inwinnen van advies. Het advies kan niet worden aangemerkt als een medisch advies nu het niet berust op een in de reguliere geneeskunde gangbare onderzoeksmethode.

LJN AU7424 - Herziening en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit arbeid. Schending van de inlichtingenverplichting.

LJN AU7491 - Beëindiging, intrekking en terugvordering van de bijstand. Schending van de inlichtingenverplichting. Betrokkene heeft geen melding gemaakt van alle op haar naam staande bankrekeningen en van de hierop staande tegoeden, alsmede van de afgesloten kapitaalverzekeringen.

LJN AU7657 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Discriminatie van ex-gehuwden. Strijd met artikel 26 van het IVBPR. Onweerlegbaar vermoeden van gezamenlijke huishouding.

LJN AU7660 - De intrekking en terugvordering van de bijstand is terecht. Of verhaal mogelijk is op de ex-echtgenoot valt buiten dit geding.

LJN AU7662 - Intrekking en terugvordering van de bijstand, na strafrechtelijk onderzoek in verband met het vermoeden van handel in verdovende middelen.

LJN AU7758 - Niet gebleken is dat betrokkene tekort is geschoten in zijn wettelijke plicht tot het geven van juiste en volledige inlichtingen. Onterechte beëindiging en terugvordering van de bijstand.

LJN AU7759 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Schending van de inlichtingenverplichting.

LJN AU7768 - Weigering bijzondere bijstand voor de aflossing van een belastingschuld. Er is geen sprake van uit bijzondere omstandigheden voortvloeiende noodzakelijke kosten van het bestaan als bedoeld in artikel 39, eerste lid, van de Abw.

LJN AU7796 - Betrokkene heeft niet de gevraagde informatie verstrekt die nodig is voor de vaststelling van het recht bijstand. Is de bijstandsaanvraag terecht met toepassing van artikel 4:5, eerste lid, van de Awb niet in behandeling genomen?

LJN AU8532 - De CRvB acht het geheven griffierecht niet dusdanig hoog dat daarin op zichzelf een belemmering voor de toegang tot de Raad als hogere beroepsrechter is gelegen. Er is geen sprake van strijd met artikel 6 van het EVRM. Het verzet is ongegrond omdat het griffierecht voor het hoger beroep niet-verschoonbaar niet tijdig is betaald.

LJN AU8534 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit arbeid. Is de periode waarover wordt teruggevorderd juist vastgesteld, gelet
op de vervaltermijn van artikel 61d van de ABW en artikel 87, eerste lid (tekst tot 1 juli 1997), van de Abw?

LJN AU8557 - Herziening en terugvordering van de bijstand wegens beschikbaar vermogen boven de toepasselijke vermogengrens. Betrokkenen hebben een motorboot in bezit. Schending van de inlichtingenverplichting.

LJN AU8570 - Terugvordering van ten onrechte verstrekte voorschotten op de bijstand.

LJN AU8841 - Oplegging van een maatregel van 10% gedurende één maand wegens het niet dan wel in onvoldoende mate meewerken aan een onderzoek naar de mogelijkheden tot inschakeling in de arbeid.

LJN AU8842 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Schending van de inlichtingenverplichting.
Naar vaste rechtspraak van de CRvB dient de vraag of in een bepaald geval sprake is van een gezamenlijke huishouding te worden beantwoord aan de hand van objectieve criteria. Daarbij zijn de omstandigheden die tot het voeren van een gezamenlijke huishouding hebben geleid, de motieven van betrokkenen en de aard van hun relatie niet van belang.

LJN AU8860 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Schending van de inlichtingenverplichting.

LJN AU8868 - Weigering bijstandsuitkering op de grond dat betrokkene over een vermogen beschikt dat de toepasselijke vermogensgrens als bedoeld in artikel 54 van de Abw te boven gaat.
Naar vaste rechtspraak kunnen schulden bij de vermogensvaststelling uitsluitend in aanmerking worden genomen indien het feitelijk bestaan ervan in voldoende mate aannemelijk is gemaakt en tevens komt vast te staan dat aan die schuld ook daadwerkelijk een terugbetalingsverplichting is verbonden.

LJN AU8930 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit arbeid als zelfstandig ondernemer. Schending van de inlichtingenverplichting.

LJN AU8943 - Betrokkene is niet verschenen op de oproep in verband met een onderzoek naar zijn arbeidsmogelijkheden. Is de bijstandsuitkering in verband hiermee terecht ingetrokken?

LJN AU8957 - Weigering bijzondere bijstand met terugwerkende kracht. Niet gebleken is van bijzondere omstandigheden welke bijstandverlening met terugwerkende kracht kunnen rechtvaardigen.

LJN AU8961 - Weigering bijzondere bijstand voor tandheelkundige kosten. Aan een eerder genomen besluit tot verlening van bijzondere bijstand voor tandartskosten kan niet een rechtens te honoreren vertrouwen worden ontleend dat die kosten ook in de toekomst (telkens) worden vergoed.

LJN AU8969 - De hoger beroepen zijn niet-ontvankelijk wegens het ontbreken van procesbelang.

LJN AU8970 - Weigering bijzondere bijstand voor legeskosten in verband met de komst naar Nederland van betrokkenes twee minderjarige dochters. Is afwijking van het dienaangaande gemeentelijk beleid niet mogelijk?

LJN AU8974 - Weigering bijstand met terugwerkende kracht. Is betrokkene op goede gronden niet ontheven van alle in artikel 113, eerste lid, van de Abw genoemde verplichtingen?

LJN AU8982 - Weigering bijstandsuitkering op de grond dat
betrokkene over voldoende middelen van bestaan beschikt in de vorm van een studietoelage ingevolge de WSF 2000 om in de noodzakelijke kosten van het bestaan te voorzien. Het te beoordelen tijdvak is de periode vanaf de datum van de bijstandsaanvraag tot de datum van het bestreden besluit. Omvang van het geding. Woonadres.

LJN AU8988 - Afwijzing van het verzoek om voorlopige voorziening omdat er geen sprake is van een
zodanig spoedeisend belang dat de uitspraak in de hoofdzaak niet zou kunnen worden afgewacht.

LJN AU8991 - Geen hoger beroep kan worden ingesteld tegen een uitspraak van een rechtbank als bedoeld in artikel 8:55, vijfde lid, van de Awb (verzet). Er is geen sprake van evidente schending van eisen van een goede procesorde dan wel van fundamentele rechtsbeginselen. De CRvB verklaart zich onbevoegd.

LJN AU8992 - Hoogte van de toegekende bijzondere bijstand voor de kosten van een aanvullende ziektekostenverzekering.

LJN AU8994 - Nu er geen rechtsmiddelen zijn aangewend, is de afwijzing van de bijstandsaanvraag in rechte onaantastbaar geworden. Terugvordering van onverschuldigd betaalde bijstand (voorschotten op de bijstand).

LJN AU8995 - Intrekking en terugvordering van de bijstand. Was betrokkene daadwerkelijk woonachtig op het door haar opgegeven adres? Verlaging van de boete op grond van
artikel 15, eerste lid, derde volzin, van het IVBPR.

LJN AU8997 - Weigering bijzondere bijstand voor reis- en parkeerkosten, kosten van alarmering, een bril en de eigen bijdrage thuiszorg. Betrokkene beschikt over vermogen boven de toepasselijke vermogensgrens. Is terecht aansluiting gezocht bij de aankoopprijs van de camper ad €8168,04?

LJN AU9000 - Weigering bijstandsuitkering.
Tot 10 november 1999 hebben betrokkene en zijn echtgenote een volledige bijstandsuitkering ontvangen. Dit betekent dat zij gedurende de in geding zijnde periode niet in bijstandbehoevende omstandigheden verkeerden. Dat, achteraf bezien, sprake is geweest van een negatief bedrijfsresultaat maakt dit niet anders.

LJN AU9004 - Beëindiging bijstandsuitkering op de grond dat betrokkene niet woonachtig is op het door haar opgegeven adres, als gevolg waarvan het recht op bijstand niet kan worden vastgesteld. Betrokkene heeft bij de nieuwe bijstandsaanvraag geen nieuwe of anderszins nadere gegevens verstrekt die een ander licht (kunnen) werpen op hetgeen reeds bekend was in het kader van de beëindiging van het recht op bijstand.

LJN AU9005 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Schending van de inlichtingenverplichting. Was de gemeente gehouden op de hoofdsom van de terugvordering de door betrokkenes partner ingevolge artikel 93, aanhef en onder a, van de Abw aan de gemeente betaalde verhaalsbijdrage in mindering te brengen?

LJN AU9012 - Weigering bijzondere bijstand voor inrichtingskosten op de grond dat betrokkene, door eerst op 21 mei 2003 algemene bijstand aan te vragen, mogelijkheden om voor de gevraagde kosten te reserveren verloren heeft laten gaan en voorts dat de meubels waarover hij beschikt in redelijke toestand verkeren en vervanging niet noodzakelijk is.

LJN AU9013 - Het hoger beroep is niet-ontvankelijk wegens het ontbreken van procesbelang omdat betrokkene over de periode in geding alsnog WAO-uitkering is toegekend, waarvan de hoogte de voor hem van toepassing zijnde bijstandsnorm ruimschoots overtreft.

LJN AU9222 - De bijstandsaanvraag is buiten behandeling gesteld omdat betrokkene niet tijdig de verlangde gegevens heeft verstrekt. Nieuwe bijstandsaanvraag per latere datum. Oplegging van een maatregel van 100% gedurende één maand wegens verwijtbare werkloosheid. Omvang van de gedingen.

LJN AU9232 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit arbeid. Schending van de inlichtingenverplichting. De auto van betrokkene is in beslag genomen wegens vals kenteken. In de auto zijn stukadoorsmaterialen en facturen aangetroffen.

LJN AU9235 - Oplegging van een maatregel van 10% en van 20% gedurende één maand omdat betrokkene onvoldoende heeft meegewerkt aan activiteiten om zijn kans op werk te vergroten.

LJN AU9334 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Schending van de inlichtingenverplichting.

LJN AU9445 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit hennepteelt. Schending van de inlichtingenverplichting. Politieonderzoek.

LJN AU9447 - Weigering bijzondere bijstand voor de proceskosten van een procedure bij het gerechtshof.
Betrokkene beschikte ten tijde van belang over voldoende middelen om in de noodzakelijke kosten van het bestaan te voorzien. De herhaalde aanvraag is afgewezen omdat niet is gebleken van nieuwe feiten of veranderde omstandigheden.

LJN AU9495 - Intrekking en terugvordering van de bijstand. Onjuiste vaststelling van de periode waarop de ontbindingsvergoeding betrekking heeft.

LJN AU9496 - Beëindiging van de bijstand als gevolg van schending van de inlichtingenverplichting. Op grond van artikel 4:6 van de Awb is de nieuwe bijstandsaanvraag afgewezen. Kan betrokkene redelijkerwijs beschikken over vermogen?

LJN AU9879 - Beëindiging van het recht op bijstand wegens verhuizing naar een andere gemeente. Terugvordering wegens niet-nakoming van de verplichting tot terugbetaling van de overbruggingsuitkering, voor zover deze in de vorm van een geldlening is verstrekt.

LJN AV0059 - Ingangsdatum van de toekenning van de bijstandsuitkering. Datum van melding bij het CWI.

LJN AV0062 - Weigering bijzondere bijstand. De wasmachine en koelkast zijn inmiddels aangeschaft met behulp van een lening.

LJN AV0078 - Weigering bijstandsuitkering wegens vermogen boven de toepasselijke vermogensgrens. Er zijn geen bewijsstukken overgelegd waaruit blijkt dat de betreffende bedragen zijn overgedragen aan betrokkenes broer in verband met het niet doorgaan van het huwelijk. Aan de schuld bij de IB-Groep is
(nog) geen concrete en daadwerkelijke terugbetalingsverplichting verbonden.

LJN AV0131 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit hennepteelt. Schending van de inlichtingenverplichting. Het wederrechtelijke genoten voordeel kan niet van invloed zijn op de hoogte van het in een bestuursrechtelijke procedure terug te vorderen bedrag.

LJN AV0132 - Beëindiging, intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit arbeid en verzwegen gezamenlijke huishouding. Schending van de inlichtingenverplichting. Verlaging van de boete op grond van
artikel 15, eerste lid, derde volzin, van het IVBPR.

LJN AV0135 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Schending van de inlichtingenverplichting. Hoofdelijkaansprakelijkstelling van beide partners. Is er sprake van een gezamenlijke huishouding indien betrokkenes vriend drie à vier dagen per week op wisselende dagen in betrokkenes woning verblijft en er de nacht doorbrengt?

LJN AV0137 - Weigering bijstandsuitkering op de grond dat het recht op bijstand bij gebreke van toereikende gegevens niet kan worden vastgesteld. Terugvordering van verstrekte voorschotten. Er is ten onrechte geen rekening gehouden met nadere gegevens die tijdens de bezwaarfase zijn overgelegd. Is betrokkene zelf verantwoordelijk voor de ontvangst en tijdige afhandeling van naar zijn GBA-postadres verzonden correspondentie?

LJN AV0140 - Het niet behandeling nemen van een onvolledige of ongenoegzame bijstandsaanvraag. Terugvordering van een verleend voorschot.

LJN AV0141 - Weigering bijstandsuitkering wegens het niet nakomen van de inlichtingenverplichting. Terugvordering van voorschotten. Onvoldoende duidelijkheid over de woon- en leefsituatie.

LJN AV0149 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit arbeid. Schending van de inlichtingenverplichting.

LJN AV0152 - Beëindiging, intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit arbeid. Schending van de inlichtingenverplichting.

LJN AV0184 - Intrekking en terugvordering van de bijstand. Vergoedingen voor het testen van de werking van medicijnen. Het patroon en de hoogte van de inkomensverwerving geven aanleiding de algemene bijstand over een langere periode dan een kalendermaand vast te stellen.

LJN AV0188 - Nieuwe aanvraag voor bijstand (deels) met terugwerkende kracht. Verzoek om terug te komen van een eerder genomen, in rechte onaantastbaar geworden besluit.

LJN AV0191 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens ontvangen alimentatie. Vaststelling van het vermogen na echtscheiding. Uitkering van een bedrag wegens overbedeling. Schulden aan ouders. Peildatum.

LJN AV0195 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit hennepteelt. Schending van de inlichtingenverplichting. Het recht op bijstand kan niet worden vastgesteld. De enkele stelling dat geen inkomsten uit de hennepkwekerij zijn genoten, wordt ontoereikend geacht.

LJN AV0205 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit hennepteelt. Schending van de inlichtingenverplichting.

LJN AV0208 - Intrekking van de bijstand omdat onjuiste informatie is verstrekt over de woon- en leefsituatie. Schending van de inlichtingenverplichting.

LJN AV0209 - Is terecht besloten dat niet langer sprake is van redenen van medische of sociale aard om betrokkene te ontheffen van de arbeidsverplichtingen? Betrokkene werd aangemerkt als arbeidsgehandicapte in de zin van artikel 2 van de Wet Rea.

LJN AV0372 - Weigering bijzondere bijstand voor vele kostensoorten. De betreffende kosten kunnen niet worden aangemerkt als uit bijzondere omstandigheden voortvloeiende noodzakelijke kosten van het bestaan.

LJN AV0582 - Verlening van bijstand onder verband van krediethypotheek.
Het maximumbedrag van de geldlening is daarbij vastgesteld op €89.055,42 met inbegrip van de waarde van betrokkenes aandeel in de onroerende zaak te Wenen. Overgangsrecht Abw/Wwb.

LJN AV0674 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Schending van de inlichtingenverplichting. Wederzijdse verzorging.

LJN AV0678 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen detentie en verzwegen vermogen boven de toepasselijke vermogensgrens. Schending van de inlichtingenverplichting. Is het vermogen juist vastgesteld? Omvang van het geding.

LJN AV0685 - Weigering bijzondere bijstand voor notariskosten
op de grond dat het kosten betreft die buiten Nederland zijn opgekomen of die betrekking hebben op kosten die niet aan Nederland zijn verbonden. Territorialiteitsbeginsel.

LJN AV0688 - Beëindiging van het recht op bijstand wegens gezamenlijke huishouding.

LJN AV0690 - Weigering bijzondere bijstand voor legeskosten voor een verblijfsvergunning op de grond dat het kosten betreft die ten tijde van de aanvraag reeds waren voldaan.

LJN AV0694 - Oplegging van een maatregel van 100% gedurende één maand wegens het weigeren van passende arbeid. Weigering bijzondere bijstand voor kosten van woninginrichting.

LJN AV0696 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Schending van de inlichtingenverplichting. Medeterugvordering.

LJN AV0697 - Beëindiging van de bijstandsuitkering wegens vermogen uit nalatenschap waarmee de toepasselijke vermogensgrens wordt overschreden. Er heeft geen verrekening plaatsgevonden van de kosten voor de aanschaf van duurzame gebruiksgoederen.

LJN AV0901 - Is terecht het voorschot op de bijstandsuitkering teruggevorderd?

LJN AV0912 - Oplegging van een maatregel van 100% gedurende één maand wegens verwijtbaar verlies van een Wiw-dienstbetrekking.

LJN AV1047 - Intrekking van de eerder verleende ontheffing van de arbeidsverplichtingen. Zorgvuldig onderzoek naar de sociale en medische omstandigheden.

LJN AV1049 - Weigering bijstandsuitkering wegens het niet tijdig overleggen van alle voor de beoordeling van het recht op bijstand noodzakelijke gegevens.
De gemeente heeft terecht geoordeeld dat betrokkene in gebreke is gebleven genoegzaam uitsluitsel te geven ten aanzien van de herkomst van de kasstortingen.

LJN AV1059 - Opschorting en beëindiging, naar aanleiding van een anonieme tip, van de bijstand wegens inkomsten uit een onderhoudsbedrijf. Tijdelijk karakter van het opschortings- c.q. blokkeringsbesluit in afwachting van een definitief besluit.

LJN AV1060 - Weigering bijzondere bijstand ter gedeeltelijke of volledige aflossing van een schuldenlast.

LJN AV1063 - Beëindiging, intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Schending van de inlichtingenverplichting. Medeterugvordering. Hoofdelijkaansprakelijkstelling.

LJN AV1069 - Dient met terugwerkende kracht bijzondere bijstand te worden verleend in de vorm van een woonkostentoeslag?

LJN AV1071 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Schending van de inlichtingenverplichting. Is er sprake van een LAT-relatie?

LJN AV1093 - Betrokkenen beschikten ten tijde in geding over in aanmerking te nemen vermogen dat aan bijstandverlening in de weg stond. Aanschaf van een woonwagen van
€22.689,-.

LJN AV1138 - Beëindiging, intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Schending van de inlichtingenverplichting. Heeft de rechtbank terecht de bestreden besluiten vernietigd?

LJN AV1173 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens inkomsten uit hennepteelt. Schending van de inlichtingenverplichting.

LJN AV1175 - Oplegging van een maatregel van 20% gedurende één maand omdat betrokkene zich op een negatieve wijze heeft gepresenteerd bij zijn sollicitatieactiviteiten. Is uitgegaan van de juiste mate van verwijtbaarheid?

LJN AV1176 - Het beroep in eerste aanleg is niet-ontvankelijk wegens niet-verschoonbare overschrijding van de termijn voor de indiening van het beroepschrift.

LJN AV1178 - Was de gemeente bevoegd om de bijstandsaanvraag niet in behandeling te nemen op de grond dat betrokkenen onvoldoende gegevens hebben verstrekt?

LJN AV1179 - Toekenning van een bijstandsuitkering in afwachting van een verblijfsvergunning. Ingangsdatum van de bijstand. Beëindiging van de bijstand wegens niet-rechtmatig verblijf in Nederland.

LJN AV1183 - Weigering bijzondere bijstand voor kopieer-, telefoon-, reis- en verblijfkosten in verband met vele gerechtelijke procedures.
De financiële gevolgen van het tegen beter weten in procederen kunnen niet op de Abw worden afgewenteld en dienen voor rekening van betrokkene te blijven.

LJN AV1184 - Intrekking en terugvordering, naar aanleiding van een anonieme tip, van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Verzwegen vermogen boven de toepasselijke vermogensgrens. Schending van de inlichtingenverplichting.

LJN AV1185 - Oplegging van een maatregel van 100% gedurende twee maanden wegens een aanhoudend negatieve houding van betrokkene ten aanzien van werk, waardoor hij vele kansen op betaalde arbeid heeft verspeeld. Is de mate van verwijtbaarheid juist vastgesteld?

LJN AV1189 - Terugvordering van ten onrechte betaalde bijstand wegens door betrokkene verstrekte onjuiste inlichtingen. Verzoek om kwijtschelding. Vaststelling van het aflossingsbedrag.

LJN AV1191 - Weigering bijzondere bijstand voor verblijfskosten in een hotel ten bedrage van
€1218,13 op de grond dat de kosten niet noodzakelijk zijn, omdat geen gebruik is gemaakt van een zo voordelig mogelijke adequate voorziening. Deze motivering is niet met objectieve en verifieerbare gegevens onderbouwd. Echter, betrokkene diende vooraf de bijzondere bijstand aan te vragen, of in ieder geval daarover telefonisch overleg te voeren met de gemeente.

LJN AV1206 - Beëindiging, intrekking en terugvordering van de bijstand op de grond dat de uitgaven van betrokkenen niet corresponderen met hun verifieerbare inkomsten. Boeteoplegging wegens schending van de inlichtingenverplichting.

LJN AV1208 - Vereenvoudigd derdenbeslag op de bijstand wegens een schuld in verband met het niet voldoen van parkeerbelasting. Is de beslagvrije voet juist berekend?

LJN AV1349 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit arbeid. Schending van de inlichtingenverplichting.

LJN AV1353 - Terugvordering van ten onrechte betaalde bijstand. Is de toeslag ingevolge de TW en de heffingskorting aan te merken als inkomen?

LJN AV1412 - Weigering bijstandsuitkering op de grond dat betrokkene niet woonachtig is op het door hem opgegeven adres. Terugvordering van het voorschot op de bijstandsuitkering. Schending van de inlichtingenverplichting.

LJN AV1413 - Ingangsdatum van de bijstand. Kan de ziekte van betrokkenes meervoudig gehandicapte zoon worden aangemerkt als een bijzondere omstandigheid om bijstand met terugwerkende kracht te verlenen?

LJN AV1699 - Het griffierecht voor het hoger beroep blijkt toch tijdig te zijn betaald. Het verzet is gegrond.

LJN AV1721 - Oplegging van een maatregel van 100% gedurende één maand wegens het niet aanvaarden van passende arbeid.

LJN AV1843 - Weigering bijzondere bijstand voor de doorbetaling van de vaste lasten van een huurwoning tijdens detentie.
Ingevolge het gemeentelijk beleid wordt geen bijstand voor doorbetaling van vaste woonlasten verstrekt aan personen die - naar verwachting - langer dan zes maanden in detentie verblijven.

LJN AV1945 - Beëindiging van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Schending van de inlichtingenverplichting. Afwijzing van de hernieuwde bijstandsaanvraag op de grond dat niet is gebleken van nieuwe feiten of veranderde omstandigheden.

LJN AV1956 - De betekenis van het strafarrest in de bijstandsprocedure over het bestaan van een gezamenlijke huishouding. Weigering van de gemeente om hangende het hoger beroep uitvoering te geven aan de (beroepen) uitspraak van de rechtbank.

LJN AV2069 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit arbeid. Schending van de inlichtingenverplichting.

LJN AV2072 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten in verband met medebewoning. Schending van de inlichtingenverplichting.

LJN AV2074 - Toekenning Rww-uitkering onder verband van krediethypotheek. Weigering om terug te komen van het in rechte onaantastbaar geworden toekenningsbesluit omdat niet is gebleken van nieuwe feiten of veranderde omstandigheden. Heeft betrokkene terecht aangevoerd dat
de toeziend voogdes niet heeft getekend voor de vestiging van de krediethypotheek, dat de krediethypotheek niet binnen de wettelijke termijn is gevestigd en dat er gelet op artikel 3:226 van het BW geen hypotheek kan worden gevestigd op vruchtgebruik?

LJN AV2075 - Niet-ontvankelijkverklaring van het hoger beroep wegens het ontbreken van procesbelang nu de gemeente volledig is tegemoet gekomen aan betrokkenes bezwaren.

LJN AV2187 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit arbeid. Schending van de inlichtingenverplichting. De gegevens van de Belastingdienst en de bij het bedrijf waar betrokkene heeft gewerkt ingewonnen looninformatie stemmen niet geheel met elkaar overeen.

LJN AV2192 - Terugvordering van bijzondere bijstand in de vorm van een rentedragende geldlening ten bedrage van
€8175,87. Overschrijding van de termijn voor het nemen van een besluit op bezwaar. Termijn van orde. Heeft de opbrengst van de verkoop van de eigen woning ten bedrage van f 108.228,53 die betrokkene aan de gemeente heeft betaald mede betrekking op de onderhavige geldlening?

LJN AV2323 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Schending van de inlichtingenverplichting. Betrokkene heeft met haar echtgenoot een gezin gevormd en niet duurzaam gescheiden van hem geleefd.

LJN AV2348 - Indien de mogelijkheid van beroep, en daaraan voorafgaand eventueel bezwaar, ter zake van een bepaalde schadeveroorzakende gedraging/behandeling ontbreekt, zoals in het onderhavige geval, is de burgerlijke rechter bevoegd ten gronde over de schadebeslissing te oordelen.

LJN AV2579 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit arbeid. Schending van de inlichtingenverplichting.

LJN AV2641 - Niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaar wegens niet-verschoonbare overschrijding van de bezwaartermijn.

LJN AV2648 - Het bezwaar van betrokkene, dat uitsluitend ziet op de van rechtswege aan de bijstand verbonden arbeidsverplichtingen, is niet gericht tegen een (appellabel) besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Awb.

LJN AV2693 - Intrekking en terugvordering van de bijstand. Vermoeden van gezamenlijke huishouding. Door een huisbezoek te weigeren, heeft betrokkene de verplichting tot medewerking geschonden.

LJN AV2698 -
Intrekking van de ontheffing van de arbeidsverplichtingen. De arbeidsdeskundige is op basis van dossierstudie en de bevindingen van het medische onderzoek tot de conclusie gekomen dat betrokkene fulltime belastbaar is voor passende arbeid in stofvrije ruimtes.

LJN AV2728 - Afwijzing van het verzoek om kwijtschelding van de restantvordering van onverschuldigd betaalde bijstand. Gemeentelijk beleid.

LJN AV2742 - Weigering bijzondere bijstand ter aflossing van een schuldenlast. Is er sprake van zeer dringende redenen?

LJN AV2749 - Betrokkene heeft geenszins duidelijk kunnen maken op welke grond hij het met de aangevallen uitspraak oneens is. Hieruit vloeit voort dat het hoger beroep geen doel treft.

LJN AV3010 - Nieuwe bijstandsaanvragen na een eerdere beëindiging van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Eenzijdige wijziging in de aanvraagdatum. Vanaf welke datum is betrokkenes woonsituatie gewijzigd?

LJN AV3011 - Terugvordering van de bijstand wegens vermogen uit verkoop van de eigen woning na echtscheiding. Peildatum. Vaststelling van de later ontvangen, in aanmerking te nemen, middelen. Interingsnorm.

LJN AV3016 - Terugvordering van de gemeentelijke toeslag op de bijstandsuitkering. Schending van de inlichtingenverplichting. In aanmerking te nemen inkomsten van een inwonende meerderjarige zoon of dochter hoger dan 35% van het wettelijk minimumloon.

LJN AV3017 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen vermogen en inkomsten uit arbeid en het woonplaats hebben buiten de bijstandverstrekkende gemeente. Schending van de inlichtingenverplichting.

LJN AV3028 - Een stagevergoeding is geen inkomsten uit arbeid in de zin van de landelijke vrijlatingsregeling, maar dient wel in aanmerking te worden genomen als inkomen dat volledig in mindering dient te worden gebracht op de bijstand.
In de situatie van betrokkene, die ten tijde in geding haar opleiding nog niet had voltooid, bestond tussen haar stageactiviteiten en het met de landelijke vrijlatingsbepalingen nagestreefde doel een te ver verwijderd verband om de ontvangen stagevergoeding mede onder de termen van deze bepalingen te vatten.

LJN AV3033 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen vermogen boven de toepasselijke vermogensgrens. Bezit van onroerend goed in Marokko, aan het licht gekomen naar aanleiding van een anonieme tip. Onbevoegdverklaring ten aanzien van het gemeentelijk minimabeleid.

LJN AV3084 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen verblijf in het buitenland gedurende
de periode 22 augustus 2000 tot en met 31 augustus 2001 alsmede verzwegen inkomsten uit ZW-uitkering. Schending van de inlichtingenverplichting.

LJN AV3087 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens beschikbaar vermogen boven de toepasselijke vermogensgrens en wegens ongeoorloofd verblijf in het buitenland. Bankrekening in Hong Kong. Schending van de inlichtingenverplichting.

LJN AV3115 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Boeteoplegging wegens schending van de inlichtingenverplichting. Woon- en leefsituatie.

LJN AV3391 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens inkomsten uit hennepteelt en vermogen boven de toepasselijke vermogensgrens. Bij betrokkene is bij huiszoeking een bedrag van f 90.000,-
aan contant geld aangetroffen. Schending van de inlichtingenverplichting. Afwijzing van de nieuwe bijstandsaanvraag omdat het recht op bijstand niet kan worden vastgesteld.

LJN AV3574 - Opschorting van het recht op bijstand wegens het niet overleggen van de gevraagde informatie. Intrekking van de bijstand. Betrokkenen kunnen
geen redelijke verklaring geven voor hun uitgavenpatroon in relatie tot de hoogte van hun bijstandsuitkering.

LJN AV3923 - Weigering bijzondere bijstand voor kosten die verband houden met de schade die betrokkene als gevolg van een vogelmijtplaag heeft geleden aan onder meer haar woning, inboedel en kleding. Kosten met betrekking tot geleden of toegebrachte schade worden ingevolge artikel 16, aanhef en onder c, van de Abw niet tot de noodzakelijke kosten van het bestaan gerekend.

LJN AV3951 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens inkomsten uit hennepteelt en vermogen boven de toepasselijke vermogensgrens. Bij betrokkene is bij huiszoeking een bedrag van f 90.000,- aan contant geld aangetroffen. Schending van de inlichtingenverplichting. Afwijzing van de nieuwe bijstandsaanvraag omdat het recht op bijstand niet kan worden vastgesteld.

LJN AV3971 - Weigering proceskostenvergoeding in verband met rechtsbijstand in de bezwaarschriftprocedure, omdat er geen sprake zou zijn van door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand.
De CRvB is, anders dan de rechtbank, van oordeel dat de door de Stichting Omvlee Adviesbureau verleende rechtsbijstand als beroepsmatig verleende rechtsbijstand dient te worden aangemerkt nu de Stichting niet slechts incidenteel rechtshulp verleent en voor die rechtshulp in de regel, en niet slechts incidenteel, enigerlei vergoeding in rekening pleegt te worden gebracht.

LJN AV3987 - Oplegging van een maatregel van 20% gedurende twee maanden wegens het onvoldoende nakomen van de arbeidsverplichtingen. Betrokkene heeft zonder gegronde redenen geweigerd mee te werken aan een arbeidsonderzoek/training en heeft het opgestelde trajectplan niet willen ondertekenen.

LJN AV3993 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens gezamenlijke huishouding. Het bestreden besluit berust op een onvoldoende feitelijke grondslag.

LJN AV4006 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens gezamenlijke huishouding. Het bestreden besluit berust niet op een deugdelijk feitelijke grondslag.

LJN AV4017 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit arbeid, stortingen
door de vader van betrokkenes partner van in totaal €10.925,- en het niet melden van een bankrekening in Brazilië. Schending van de inlichtingenverplichting.

LJN AV4564 - Terugvordering van ten onrechte betaalde bijstand. Is er sprake van meerdere besluiten? Is het bezwaar tegen de brief met de mededeling over executoriaal beslag ontvankelijk? Rechtshandeling of feitelijke handeling?
Betrokkene is erop gewezen dat bij het uitblijven van betaling binnen de gestelde termijn zonder nadere waarschuwing tot dwanginvordering van het verschuldigde bedrag zal worden overgegaan en dat in dat geval executoriaal (derden)beslag zal worden gelegd op de contanten waarop justitie in verband met een tegen betrokkene ingesteld strafrechtelijk onderzoek beslag heeft gelegd.

LJN AV4643 - Opschorting en intrekking van de bijstand wegens het niet tijdig verstrekken van de gevraagde gegevens. Had betrokkene nog enig (financieel) belang bij een inhoudelijke behandeling van zijn bezwaar tegen de opschorting van het recht op bijstand?

LJN AV4662 - Weigering bijzondere bijstand voor de kosten van gemeentelijke belastingen en de verontreinigingsheffing van het zuiveringschap op de grond dat deze heffingen behoren tot de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan, welke dienen te worden voldaan uit de algemene bijstand.

LJN AV4671 - Toekenning bijzondere bijstand voor in Egypte te maken notariskosten in verband met echtscheiding. Niet-ontvankelijkverklaring van het hoger beroep wegens verlies van procesbelang nu geheel is tegemoet gekomen aan de bezwaren. De gemeente wenst een uitspraak in hoogste instantie over deze principiële zaak.

LJN AV4677 - Heeft de Staatssecretaris van SZW terecht geweigerd af te zien van toepassing van artikel 11, eerste lid, aanhef en onder a, van de WFA en terecht het verzoek om toepassing van artikel 11, derde lid, van de WFA afgewezen?

LJN AV4703 - Lening van f 100.000,- van betrokkenes moeder voor de aankoop van een eigen woning. Voor de beantwoording van de vraag of is voldaan aan de eis van de daadwerkelijke verplichting tot terugbetaling is niet doorslaggevend of de terugbetalingsverplichting aan een bepaalde termijn is gebonden.

LJN AV4712 - De enkele wens om een principiële uitspraak te verkrijgen is geen rechtens te honoreren procesbelang.

LJN AV4716 - Weigering bijzondere bijstand voor de eenmalige entreekosten van de bewindvoerder.

LJN AV5879 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Schending van de inlichtingenverplichting. Betrokkene is alleen belanghebbende ter zake van de medeterugvordering.

LJN AV6305 - Weigering bijzondere bijstand voor de legeskosten in verband met verlenging van betrokkenes verblijfsvergunning en die van haar minderjarige kinderen. Ontoereikend onderzoek naar de specifieke situatie en reserveringsmogelijkheden van betrokkene.

LJN AV6427 - Het hoger beroep is niet-ontvankelijk omdat
de voorzieningenrechter van de CRvB reeds onherroepelijk heeft geoordeeld dat geen sprake is van een concreet geschil tussen partijen.

LJN AV7647 - Besteding van het vermogen. De verstrekte gegevens en bescheiden zijn onvoldoende voor de beoordeling van de bijstandsaanvraag of voor de voorbereiding van de beschikking. Betrokkene heeft de gelegenheid gehad binnen de gestelde termijn de aanvraag aan te vullen. Vernietiging door de rechtbank van het bestreden besluit wegens ondeugdelijke motivering. Opdracht tot het nemen van een nieuw besluit.

LJN AV7650 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit arbeid. Schending van de inlichtingenverplichting. De inkomsten uit arbeid zijn zodanig dat betrokkenen met hun werkzaamheden ten minste het minimumloon hadden kunnen bedingen en ontvangen.

LJN AV7655 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit arbeid als handelaar. Schending van de inlichtingenverplichting.

LJN AV7657 - Bijzondere bijstand voor de kosten van schoonmaken en onsmetten van de woning, verleend in de vorm van een geldlening. De leenbijstand is inmiddels terugbetaald, waardoor er geen belang meer is bij beoordeling van het bestreden besluit. Heeft de rechtbank het beroep terecht niet-ontvankelijk verklaard?

LJN AV7663 - De bijstandsaanvraag is buiten behandeling gelaten wegens het niet binnen de gestelde termijn verstrekken van de gevraagde gegevens.

LJN AV7671 - Vreemdelingen zonder verblijfsvergunning. Weigering bijzondere bijstand voor woonkosten. Is er sprake van strijd met het IVBPR? Koppelingswet.

LJN AV7684 - Vreemdeling zonder verblijfsvergunning. Weigering bijstandsuitkering op de grond dat betrokkene niet kan worden gelijkgesteld met een Nederlander. Is er sprake van strijd met het IVBPR? Koppelingswet.

LJN AV7685 - Weigering bijstandsuitkering op de grond dat betrokkene onvoldoende informatie heeft verstrekt over zijn financiële situatie en onjuiste informatie heeft verstrekt over zijn woonadres. Hoe heeft betrokkene in zijn levensonderhoud voorzien? Lening van familie. Detentie.

LJN AV7688 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit arbeid als handelaar op de Beverwijkse Bazaar. Schending van de inlichtingenverplichting. Afwijzing van de nieuwe bijstandsaanvraag. Betrokkene heeft geen deugdelijke boekhouding en administratie bijgehouden.

LJN AV7694 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens deels verzwegen inkomsten uit arbeid. Schending van de inlichtingenverplichting. FIOD-onderzoek.

LJN AV7696 - Weigering bijstandsuitkering op de grond dat
betrokkene onvoldoende informatie heeft verstrekt over zijn woonadres en over zijn financiële situatie. Terugvordering van het verstrekte voorschot op de bijstand.

LJN AV7738 - Weigering bijstandsuitkering op de grond dat betrokkene niet op het opgegeven adres woonachtig is, waardoor het recht op bijstand niet kan worden vastgesteld. Feitelijk woonadres.

LJN AV7742 - Intrekking en terugvordering van de bijstand op de grond
dat betrokkene de stortingen op zijn rekening niet heeft gemeld, dat de herkomst van de bijschrijvingen niet is te achterhalen en dat deze stortingen als inkomsten worden aangemerkt. Boeteoplegging wegens schending van de inlichtingenverplichting.

LJN AV7747 - Intrekking en terugvordering van de bijstand omdat het recht op bijstand kan niet worden vastgesteld. De administratieve en boekhoudkundige gegevens omtrent de omvang van de werkzaamheden en de daaruit verworven inkomsten ontbreken. Schending van de inlichtingenverplichting.

LJN AV7770 - Intrekking en terugvordering van de bijstand omdat
betrokkene, ook nadat zij daartoe alsnog herhaaldelijk in de gelegenheid is gesteld, heeft verzuimd objectieve en verifieerbare informatie te verschaffen omtrent de waarde van een op haar naam geregistreerde auto. Schending van de inlichtingenverplichting. Vermogensbestanddeel.

LJN AV7772 - De bijstandsaanvraag wordt buiten behandeling gelaten omdat niet tijdig de gevraagde gegevens zijn verstrekt.

LJN AV7780 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens inkomsten uit arbeid. Schending van de inlichtingenverplichting. Schending van de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 van het EVRM.

LJN AV7788 - Intrekking en terugvordering van de bijstand op de grond dat het niet aannemelijk is, gelet op het lage energie- en watergebruik, dat betrokkenen op het door hen opgegeven adres hebben gewoond. Feitelijk woonadres.

LJN AV7791 - Intrekking van de nieuwe bijstandsaanvraag. Tegen het primaire besluit is geen bezwaar gemaakt. De rechtbank heeft het beroep ten onrechte niet ter behandeling als bezwaar naar de gemeente doorgezonden. Er is geen sprake van een welbewuste wilsverklaring dat betrokkene afziet van het recht op bijstand.

LJN AV7819 - Afwijzing van de nieuwe aanvraag voor bijzondere bijstand na een eerdere gedeeltelijke afwijzing. Er is geen sprake van nieuwe feiten of veranderde omstandigheden.

LJN AV7825 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen vermogen boven de toepasselijke vermogengrens. Schending van de inlichtingenverplichting.
Vermogen in de vorm van een perceel grond in Suriname en diverse bankrekeningen, alsmede een bedrag van f 32.000,- uit hoofde van de boedelscheiding naar aanleiding van de echtscheiding.

LJN AV7858 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit arbeid en vermogen uit erfenis. Schending van de inlichtingenverplichting. Berust het bestreden besluit op een deugdelijke grondslag?

LJN AV7864 - Weigering om de bijstand te verhogen van de norm voor een alleenstaande naar de norm voor een eenoudergezin. Er is geen sprake van co-ouderschap in de zin van de
gemeentelijke bijstandsverordening. Toekenning van bijzondere bijstand (vijf dagen per veertien dagen een hogere norm, in de lijn van de omgangsregeling).

LJN AV7867 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit arbeid. Schending van de inlichtingenverplichting.

LJN AV7937 - Weigering bijzondere bijstand voor de kosten van de premie van de aanvullende tandheelkundige verzekering
voor zover deze premie hoger is dan de premie voor de standaard aanvullende verzekering. Kunnen deze kosten worden aangemerkt als uit bijzondere omstandigheden voortvloeiende noodzakelijke kosten van het bestaan?

LJN AV8060 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen vermogen in Turkije. Schending van de inlichtingenverplichting.

LJN AV8267 - Intrekking en terugvordering van de bijstand omdat betrokkene sinds 1999 duurzaam gescheiden leefde en derhalve geen recht had op bijstand naar de echtparennorm.

LJN AV8280 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Schending van de inlichtingenverplichting.
Naar vaste rechtspraak van de CRvB behoeft het aanhouden van afzonderlijke woonadressen op zichzelf aan het hebben van hoofdverblijf in dezelfde woning niet in de weg te staan. Van belang is de feitelijke woon- en leefsituatie.

LJN AV8295 - Niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaar omdat het bezwaarschrift niet tijdig is ingediend.

LJN AV8323 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit arbeid voor het familiebedrijf. Schending van de inlichtingenverplichting. Gelet op de aard en omvang van de werkzaamheden was er geen sprake meer van werkzaamheden op arbeidstherapeutische basis waarvoor toestemming was verleend.

LJN AV8355 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen vermogen in de vorm van bezit van onroerend goed in Spanje. Schending van de inlichtingenverplichting.

LJN AV8372 - Weigering bijstand in de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan en ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal voor een te starten schildersbedrijf: het bedrijf wordt niet levensvatbaar geacht.

LJN AV8374 - Weigering bijzondere bijstand voor de kosten van een paspoort, medicijnen, een consult bij de huisarts en de eigen bijdrage in de kosten van de rechtsbijstand, omdat
deze kosten behoren tot de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan die uit het inkomen moeten worden voldaan. Executoriaal beslag op een gedeelte van betrokkenes salaris.

LJN AV8412 - Met het nieuwe besluit is teruggekomen van de weigering om betrokkene bijzondere bijstand voor de kosten van een boekhouder te verlenen. Het bezwaar dateert van vóór 31 december 2003, zijnde de peildatum van de IWwb. Overgangsrecht.
Betrokkene heeft niet een deugdelijke administratie gevoerd die nodig is om het nettojaarinkomen te kunnen vaststellen.

LJN AV8445 - Bijzondere bijstand voor meerkosten van een dieet. Berekening en vaststelling van het bedrag van de meerkosten.

LJN AV8525 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit hennepteelt. Schending van de inlichtingenverplichting. Ongedaanmaking van de voorwaardelijke buiteninvorderingstelling.

LJN AV8541 - Terugvordering van de bijstand wegens vermogen uit erfenis. Is bij de vermogensvaststelling terecht de afkoopwaarde van de levensverzekeringspolis meegenomen en zijn de opgevoerde schulden terecht niet in mindering gebracht?

LJN AV8568 - Weigering bijstandsuitkering op de grond dat
betrokkene onvoldoende duidelijkheid heeft verschaft omtrent de wijze waarop hij in de periode vóór de bijstandsaanvraag in zijn levensonderhoud heeft voorzien, met name wat betreft de opgevoerde geldlening van zijn dochter. Er zijn geen objectieve en controleerbare gegevens waarin wordt aangetoond dat er sprake is van leningen.

LJN AV8569 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit arbeid. Schending van de inlichtingenverplichting. Uit de onderzoeksgegevens is niet tevens de conclusie te rechtvaardigen dat betrokkenen niet verkeerden in bijstandbehoevende omstandigheden.
Er is geen berekening van de verworven inkomsten gemaakt waaruit valt af te leiden dat betrokkenen zodanige inkomsten hebben ontvangen dat zij daarmee ten tijde in geding toereikend in hun levensonderhoud hebben kunnen voorzien.

LJN AV8571 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit arbeid. Schending van de inlichtingenverplichting. Het primaire besluit berust op een onjuiste bevoegdheidsgrondslag.

LJN AV8574 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit arbeid. Schending van de inlichtingenverplichting. Het besluit tot intrekking van het recht op bijstand berust op een onvoldoende feitelijke grondslag.

LJN AV8575 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Schending van de inlichtingenverplichting. Is aan het verzorgingscriterium voldaan? Er is geen sprake van een kostgangersrelatie.

LJN AV8576 - Het bezwaar is niet-ontvankelijk wegens het ontbreken van de gronden waarop het bezwaar berust. Heeft betrokkene een bericht van TPG Post ontvangen
dat aan haar tevergeefs een aangetekende brief is aangeboden?

LJN AV8579 - Niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaar wegens niet-verschoonbare overschrijding van de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift.

LJN AV8598 - Beëindiging, intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Schending van de inlichtingenverplichting.

LJN AV8600 - Bijstand in de vorm van een renteloze geldlening aan een zelfstandige. Terugbetaling onder aftrek van bijzondere bijstand voor woonlasten en de kosten van ziektekostenverzekering. Is uitgegaan van de juiste bedragen?

LJN AV8602 - Beëindiging bijstandsuitkering wegens gezamenlijke huishouding. De rapportage van het huisbezoek is niet aan betrokkene voorgelegd. De bevindingen tijdens het huisbezoek bieden onvoldoende feitelijke grondslag voor de conclusie dat sprake is van wederzijdse verzorging.

LJN AV8692 - Weigering bijstandsuitkering op de grond dat betrokkene niet feitelijk woonachtig is op het door hem opgegeven adres.

LJN AV8694 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens (gemelde) inkomsten uit arbeid als bestuurslid van een stichting.
Is er sprake van een zodanige verstrengeling tussen de stichting en de persoon van betrokkene dat de bedragen die de stichting van de CWI ontvangt voor het gebruik van de website van de stichting moeten worden aangemerkt als inkomsten uit arbeid die betrokkene zelf heeft verworven of redelijkerwijs geacht kan worden te hebben verworven? Bij de vaststelling van de inkomsten, berekend alsof betrokkene een zelfstandige is, zijn de gemaakte onkosten voor de verwezenlijking van de website [€8600,-, red.] niet in aanmerking genomen, zodat betrokkene deze uiteindelijk uit eigen zak, van zijn eigen bijstandsuitkering heeft moeten betalen.

LJN AV8700 - Weigering bijstandsuitkering op de grond dat betrokkene onjuiste dan wel onvolledige informatie heeft verstrekt en heeft geweigerd medewerking te verlenen aan een onderzoek naar zijn woon- en leefsituatie.

LJN AV8702 - Intrekking en terugvordering, naar aanleiding van door de Belastingdienst verstrekte gegevens, van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit arbeid. Schending van de inlichtingenverplichting.

LJN AV8703 - Weigering bijzondere bijstand voor de kosten verbonden aan het aansluiten van de stacaravan op het waterleidingnet, omdat deze kosten behoren tot de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan.

LJN AV8704 - Niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaar wegens niet-verschoonbare overschrijding van de bezwaartermijn.

LJN AV8706 - Intrekking van de bijstand op de grond dat
betrokkene niet daadwerkelijk woonachtig is op het door hem opgegeven adres. Feitelijke woonsituatie.

LJN AV8805 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen vermogen boven de toepasselijke vermogensgrens. Betrokkene heeft enkele auto's op zijn naam staan en
op zijn bankrekening zijn onverklaarbare stortingen gedaan. Eerst in het aanvullend hogerberoepschrift is aangegeven dat ook betrokkenes partner hoger beroep instelt. Procesbelang.

LJN AV8808 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen ontvangst van een vergoeding voor niet-opgenomen vakantiedagen.

LJN AV9084 - Weigering bijstandsuitkering wegens vermogen boven de toepasselijke vermogensgrens. Had betrokkene de vrije beschikking over zijn vermogen?

LJN AV9537 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Schending van de inlichtingenverplichting.
Betrokkene is ten tijde in geding nimmer door haar echtgenoot verlaten en heeft daarover geen volledige en juiste inlichtingen verstrekt.

LJN AV9542 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit autohandel. Betrokkene heeft geen deugdelijke boekhouding gevoerd. Afwijzing van de nieuwe bijstandsaanvraag omdat niet is gebleken van nieuwe feiten of veranderde omstandigheden. De afwijzing van het verzoek om uitstel van de terechtzitting is niet in strijd met artikel 6 van het EVRM.

LJN AW1290 - Verjaring of verval van een rechtsvordering tot terugbetaling van leenbijstand. Stuiting van de verjaringstermijn (van vijf jaar)
door een schriftelijke aanmaning of door een schriftelijke mededeling waarin de schuldeiser zich ondubbelzinnig zijn recht op nakoming voorbehoudt.

LJN AW1311 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen vermogen en regelmatige inkomsten uit arbeid. Schending van de inlichtingenverplichting.

LJN AW1347 - Weigering bijzondere bijstand voor de kosten van een vliegticket, transport van bagage, leges en woninginrichting. Gezinshereniging. Betreffen deze kosten algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan?

LJN AW1564 - Niet-verschoonbare overschrijding van de termijn voor het instellen van beroep.
Volgens vaste rechtspraak van de CRvB dienen de gevolgen van (processueel) handelen of nalaten van een gemachtigde voor rekening te blijven van degene die de behartiging van zijn belangen aan die gemachtigde heeft toevertrouwd.

LJN AW1581 - Weigering bijstand met terugwerkende kracht over de periode vóór de datum van melding bij het CWI. Is er sprake van bijzondere omstandigheden?

LJN AW1582 - Overschrijding van de termijn voor het instellen van beroep. Bekendmakingsdatum van het bestreden besluit. Risico bij niet-aangetekende verzending.
Nu de gemeente de daadwerkelijke verzending van het besluit niet heeft kunnen aantonen, is niet met zekerheid vast te stellen op welke datum de beroepstermijn is aangevangen. Deze onzekerheid mag niet ten nadele van betrokkene uitwerken in die zin dat haar beroep wegens termijnoverschrijding niet-ontvankelijk wordt verklaard.

LJN AW1872 - Intrekking bijstandsuitkering omdat betrokkene langer dan de gebruikelijke vakantieduur van vier weken buiten Nederland heeft verbleven.

LJN AW2116 - Korting van inkomsten uit schadevergoeding op de bijstand. Schadevergoeding in verband met het overlijden van betrokkenes echtgenoot na een verkeersongeval, gestort op een geblokkeerde spaarrekening bestemd voor het levensonderhoud van betrokkenes kinderen.
De ernst van de gevolgen van een ongeval kan er, gelet op het aanvullende karakter van de Abw als laatste bestaansvoorziening, niet toe leiden dat het gehele bedrag aan ontvangen schadevergoeding bij de vaststelling van de vermogenspositie van een bijstandsaanvrager zonder meer buiten beschouwing kan blijven.

LJN AW2398 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit hennepteelt. Schending van de inlichtingenverplichting. Berust het bestreden besluit op een deugdelijke grondslag?

LJN AW2405 - Afwijzing van herhaalde bijstandsaanvragen. Van welke ingangsdatum van de bijstand dient te worden uitgegaan? Is er sprake van nieuwe feiten of veranderde omstandigheden?

LJN AW2431 - Weigering
bijzondere bijstand voor verhuis- en inrichtingskosten verband houdende met een verhuizing vele maanden vóór de aanvraag. Weigering bijstand met terugwerkende kracht. Er is geen sprake van bijzondere omstandigheden.

LJN AW2553 - Weigering om ontheffing te verlenen van de arbeidsverplichtingen.
Oplegging van de verplichting om mee te werken aan een nader medisch en arbeidskundig onderzoek.

LJN AW3238 - Beëindiging bijstandsuitkering wegens vermogen boven de toepasselijke vermogensgrens. Volgens vaste jurisprudentie van de CRvB rechtvaardigt het gegeven dat het kentekenbewijs van een auto op naam van een betrokkene staat de veronderstelling dat deze auto een bestanddeel van het vermogen van die betrokkene vormt waarover hij daadwerkelijk de beschikking heeft dan wel redelijkerwijs kan beschikken. In een dergelijke situatie is het aan de betrokkene om in voldoende mate aan te tonen dat het tegendeel het geval is.

LJN AW3260 - Intrekking en terugvordering van de bijstand op de grond dat betrokkene heeft nagelaten de gemeente te melden dat zij in de periode in geding niet verbleef op het door haar opgegeven adres. Schending van de inlichtingenverplichting.

LJN AW3266 - Bestaat er aanleiding voor een veroordeling in de proceskosten in hoger beroep nu de gemeente geheel is tegemoet gekomen aan de bezwaren? Voor de vergoeding dienen betrokkenen zich
ingevolge artikel 22, vijfde lid, eerste volzin, van de Beroepswet rechtstreeks te wenden tot het bestuursorgaan.

LJN AW3665 - Weigering bijstandsuitkering. Is betrokken vreemdeling ten onrechte niet gelijkgesteld met een Nederlander? EG-werknemer.

LJN AW4162 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens inkomsten uit WW-uitkering gedurende de periode in geding.

LJN AW4358 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens inkomsten uit arbeid. Schending van de inlichtingenverplichting. Is het terugvorderingbedrag juist vastgesteld?

LJN AW5228 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Schending van de inlichtingenverplichting.

LJN AW5233 -
Is ten onrechte een fictief inkomen in aanmerking genomen en zijn de toegekende bedragen in verband met medische kosten en vertragingsschade niet juist dan wel tot een te laag bedrag vastgesteld? Is de vordering tot vergoeding van immateriële schade terecht afgewezen?

LJN AW5236 - Intrekking en terugvordering van de bijstand
op de grond dat betrokkenen geen juiste dan wel onvolledige inlichtingen hebben verstrekt omtrent hun (financiële) betrokkenheid bij een camping in België. Schending van de inlichtingenverplichting.

LJN AW5257 - Het hoger beroep is niet-ontvankelijk omdat de directeur van de intergemeentelijke sociale dienst niet bevoegd is tot het instellen van hoger beroep.

LJN AW5264 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Schending van de inlichtingenverplichting.
Het gezamenlijk inkomen van appellanten is hoger dan de bijstandsnorm voor gehuwden. Medeterugvordering.

LJN AW5265 - Weigering bijzondere bijstand voor de kosten van een bed en matras. Het hoger beroep is beperkt tot de meerkosten van een tweepersoonsbed ten opzichte van een eenpersoonsbed. De kosten dienen in beginsel te worden bestreden uit het inkomen, hetzij door middel van reservering, hetzij door middel van gespreide betaling achteraf.

LJN AW5281 - Blokkering, beëindiging, intrekking en terugvordering van de bijstand wegens inkomsten uit hennepteelt. Boeteoplegging wegens schending van de inlichtingenverplichting. Nieuwe bijstandsaanvraag.

LJN AW5284 - Blokkering, beëindiging, intrekking en terugvordering van de bijstand wegens inkomsten uit hennepteelt. Boeteoplegging wegens schending van de inlichtingenverplichting. Nieuwe bijstandsaanvraag.

LJN AW5322 - Blokkering, beëindiging, intrekking en terugvordering van de bijstand wegens inkomsten uit hennepteelt. Boeteoplegging wegens schending van de inlichtingenverplichting. Nieuwe bijstandsaanvraag.

LJN AW5368 - Opschorting, intrekking en terugvordering van de bijstand op de grond dat betrokkene andermaal
zonder enig bericht geen gevolg heeft gegeven aan een oproeping voor een gesprek. Afwijzing van de nieuwe bijstandsaanvraag.

LJN AW5370 - Opschorting en intrekking van de bijstand wegens het niet overleggen van de gevraagde gegevens, waardoor het recht op bijstand niet kan worden vastgesteld.

LJN AW5504 - Weigering bijzondere bijstand voor de extra stookkosten die worden gemaakt in verband met de verzorging van de gehandicapte dochter. Volgens de GGD kan de medische noodzaak niet worden aangetoond. Overgangsrecht.

LJN AW5607 -
Weigering bijzondere bijstand voor de kosten van een natuurgeneeskundig consult en voor de kosten verband houdende met drie consulten bij een orthopedisch instituut. Deze consulten worden niet tot de omvang van het verstrekkingenpakket van de wettelijke ziektekostenverzekeringen gerekend omdat dit als niet-noodzakelijke hulp wordt beschouwd.

LJN AW5624 - Redelijkerwijs kan niet worden geoordeeld dat betrokkene in verzuim is geweest het griffierecht voor het hoger beroep tijdig te betalen. Doorslaggevend is dat betrokkene uitdrukkelijk de intentie heeft gehad het verschuldigde griffierecht binnen de betalingstermijn te voldoen en voorts dat hem onvoldoende verwijt treft ter zake van het gegeven dat een bedrag van €3,- eerst na het verstrijken van de betalingstermijn op de rekening van de CRvB is bijgeschreven. Het verzet is derhalve gegrond.

LJN AW7290 - Is terecht geen reden meer aangenomen tot verlenging van de (tijdelijke) ontheffing van de arbeidsverplichtingen? Betrokkene geeft geen medewerking aan een GGD-onderzoek.

LJN AW7291 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit drugshandel. Schending van de inlichtingenverplichting. Heeft de strafrechtelijke ontnemingsvordering invloed op de bestuursrechtelijke terugvordering?

LJN AW7292 - Heeft het college van B&W op goede gronden geen gebruik gemaakt van zijn bevoegdheid betrokkene te ontheffen van de arbeidsverplichtingen? Volgens de GGD is betrokkene
arbeidsgeschikt voor voltijdse arbeid, met beperkingen voortvloeiende uit de bij hem aanwezige longklachten.

LJN AW7726 - Het hogerberoepschrift is niet-verschoonbaar niet tijdig ingediend, zodat het verzet ongegrond is. Betrokkene heeft aan de rechtbank geen mededeling gedaan van het feit dat hij gedetineerd was. Hij heeft het derhalve aan zichzelf te wijten dat hij te laat kennis heeft gekregen van de aangevallen uitspraak.

LJN AW7727 - Het verschuldigde griffierecht voor het hoger beroep is niet-verschoonbaar niet tijdig betaald, zodat het verzet ongegrond is.

LJN AW7729 - Gegrondverklaring van het verzet omdat
de niet-tijdige betaling van het griffierecht verschoonbaar wordt geacht.

LJN AW7804 - Het verschuldigde griffierecht voor het hoger beroep is niet tijdig betaald. De brief van de griffier van de CRvB waarbij de betalingstermijn was gesteld, is niet aangetekend verzonden. Derhalve kan niet worden uitgesloten dat deze brief betrokkene niet heeft bereikt. Het verzet wordt gegrond verklaard.

LJN AW7818 - Weigering bijzondere bijstand voor de meerkosten van een door een arts voorgeschreven dieet. Volgens de GGD ontbreekt een medische noodzaak voor het dieet.

LJN AX0129 - Weigering bijzondere bijstand voor de kosten van
modules van de door betrokkene gevolgde rechtenstudie aan de Open Universiteit. Kan niet worden teruggegrepen op het trajectplan? Zijn de kosten noodzakelijk voor het toetreden tot de arbeidsmarkt?

LJN AX1653 - Afwijzing van het verzoek om herziening omdat niet is gebleken van nieuwe feiten of veranderde omstandigheden.
De feiten en omstandigheden waarop betrokkene zich beroept dateren alle van vóór de aangevallen uitspraak en zijn in de procedure die tot de uitspraak heeft geleid - materieel - ook aan de orde geweest.

LJN AX1776 - Afwijzing van het verzoek om herziening omdat niet is gebleken van nieuwe feiten of veranderde omstandigheden. De feiten en omstandigheden waarop betrokkenen zich beroepen dateren alle van vóór de aangevallen uitspraak en zijn in de procedure die tot de uitspraak heeft geleid - materieel - ook aan de orde geweest.

LJN AX1778 - Weigering om de aanvraag voor bijzondere bijstand verder in behandeling te nemen op de grond dat nog steeds over onvoldoende gegevens wordt beschikt om de aanvraag af te handelen.

LJN AX2156 - Afwijzing van het verzoek om herziening omdat niet is gebleken van nieuwe feiten of veranderde omstandigheden.
De feiten en omstandigheden waarop betrokkene zich beroept dateren alle van vóór de aangevallen uitspraak en waren betrokkene ook vóór die uitspraak bekend of konden hem redelijkerwijs bekend zijn.

LJN AX2169 - Beëindiging bijzondere bijstand voor meerkosten van een dieet op de grond dat er aan het dieet geen meerkosten zijn verbonden. Het dieet bestaat uit normale, gezonde voeding.

LJN AX2254 - Oplegging van een maatregel van 20% gedurende één maand en een maatregel van 10% gedurende twee maanden wegens het niet meewerken aan medisch onderzoek onderscheidenlijk het onvoldoende verrichten van sollicitatieactiviteiten.
Betrokkene heeft een verknipte brief en een aantal gefingeerde, althans in hetzelfde lettertype gestelde, brieven (met weglating van data, bedrijfsgegevens, functies e.d.) overgelegd.

LJN AX3760 - Beëindiging, intrekking en terugvordering van de bijstand wegens gezamenlijke huishouding. Is er sprake van wederzijdse zorg? Er is geen toereikende grondslag aanwezig voor de conclusie dat betrokkenen in de in geding zijnde periode een gezamenlijke huishouding voerden.

LJN AX3817 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens inkomsten uit arbeid en op de grond dat betrokkene niet woonachtig is in de bijstandverstrekkende gemeente.

LJN AX5525 -
Weigering bijstandsuitkering op de grond dat betrokkene onvoldoende inlichtingen heeft verstrekt omtrent haar financiële situatie ten tijde in geding tengevolge waarvan het recht op bijstand niet kan worden vastgesteld. Terugvordering van het verstrekte voorschot op de bijstandsuitkering. Bankrekeningen in België. Schending van de inlichtingenverplichting. Omvang van het geding.

LJN AX5767 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit arbeid. Anonieme tip. Schending van de inlichtingenverplichting. Zijn de periode waarin de werkzaamheden zijn verricht en de hoogte van de verworven inkomsten juist vastgesteld?

LJN AX5769 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit arbeid. Anonieme tip. Schending van de inlichtingenverplichting. Zijn de periode waarin de werkzaamheden zijn verricht en de hoogte van de verworven inkomsten juist vastgesteld?

LJN AX5771 - Beëindiging, intrekking en terugvordering van de bijstand op de grond
dat betrokkene niet wil meewerken aan het vestigen van een krediethypotheek op zijn woonark. Er mag niet méér bijstand worden teruggevorderd dan ten onrechte of tot een te hoog bedrag is verleend, i.c. €1854,33 en niet €60.402,-.

LJN AX6271 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding en inkomsten uit arbeid. Schending van de inlichtingenverplichting. Medeterugvordering van de hoofdelijk aansprakelijk gestelde partner.

LJN AX6412 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens inkomsten uit arbeid. Schending van de inlichtingenverplichting. Is er sprake van kostendekkende pleeggeldvergoeding of van inkomsten uit arbeid?

LJN AX6477 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens vermogen boven de toepasselijke vermogensgrens. Betrokkene beschikte over voldoende vermogen vanwege een erfenis.

LJN AX6554 - Is terecht besloten de aan betrokkene verleende ontheffing van de arbeidsverplichtingen niet langer te continueren, met dien verstande dat zij voor 20 uur per week beschikbaar wordt geacht voor arbeid in loondienst?

LJN AX6561 - Beëindiging, intrekking en terugvordering van de bijstand
op de grond dat betrokkene onjuiste informatie heeft verstrekt over zijn woon- en leefsituatie, als gevolg waarvan het recht op bijstand niet kan worden vastgesteld. Verlaging van de opgelegde boete op grond van artikel 15, eerste lid, derde volzin, van het IVBPR.

LJN AX6751 - Terugvordering van onverschuldigd betaalde bijstand. Er is onvoldoende feitelijke grondslag voor de conclusie dat er sprake is van een gezamenlijke huishouding.

LJN AX6762 -
Beëindiging bijstandsuitkering op de grond dat betrokkenen dienen te worden aangemerkt als een gezin, nu zij nog steeds wettig gehuwd zijn. Het standpunt van de gemeente dat het enkele feit dat het huwelijk niet is ontbonden meebrengt dat betrokkene als gehuwde in de zin van de Abw dient te worden aangemerkt, vindt geen steun in de wet en is in strijd met het bepaalde in artikel 3, tweede lid, aanhef en onder b, van de Abw. Is het belang van de niet-rechthebbende partner rechtstreeks bij het bestreden besluit betrokken?

LJN AX6770 - Oplegging van een maatregel van 100% gedurende één maand wegens het meermaals geen gehoor geven aan een oproeping in het kader van een re-integratietraject. Is de maatregel evenredig aan de ernst van de gedraging?

LJN AX6771 - Beëindiging, intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Boeteoplegging wegens schending van de inlichtingenverplichting. Er is geen toereikende grondslag voor de vaststelling dat gedurende de gehele in geding zijnde periode sprake was van een gezamenlijke huishouding.

LJN AX6779 - Weigering bijzondere bijstand voor meerkosten van kleding, schoenen en beddengoed op de grond
er geen medische indicatie aanwezig is voor het extra wassen van kleding of beddengoed en dat geen sprake is van extra slijtage van kleding, schoeisel en beddengoed als gevolg van een medisch probleem.

LJN AX6787 - Oplegging van een maatregel van 50% gedurende twee maanden. Betrokkene heeft zijn stageplaats niet behouden, met name vanwege het feit dat hij zonder nader bericht niet meer op het werk is verschenen. Is de maatregel evenredig aan de ernst van de gedraging?

LJN AX6791 - Inhouding van het bedrijfspensioen op de bijstandsuitkering. Het bedrijfspensioen moet worden gerekend tot de middelen van het gezin in de zin van de Abw.

LJN AX6794 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Schending van de inlichtingenverplichting.

LJN AX6828 - Weigering bijzondere bijstand voor verhuiskosten. Voor onzekere kosten in de toekomst kan geen bijstand worden verleend.

LJN AX6852 - Beëindiging, intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Boeteoplegging wegens schending van de inlichtingenverplichting. Verlaging van de boete
op grond van artikel 15, eerste lid, derde volzin, van het IVBPR.

LJN AX7223 - Niet-ontvankelijkverklaring van het verzet wegens niet-verschoonbare overschrijding van de termijn voor het indienen van een verzetschrift.

LJN AX7437 - Is de aanvraag om bijstand ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal voor een door betrokkene te starten bedrijf terecht afgewezen? Toepasselijkheid van de Invoeringswet Wwb.

LJN AX8372 - Ongegrondverklaring in plaats van niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaar wegens niet-verschoonbare overschrijding van de bezwaartermijn.

LJN AX8373 - Intrekking en terugvordering van de bijstand op de grond
dat tengevolge van schending van de inlichtingenverplichting het recht op bijstand niet kan worden vastgesteld. Betrokkenen hebben meermaals geen gehoor gegeven aan oproepingen voor een gesprek en hebben niet de gevraagde gegevens overgelegd. Omvang van het geding.

LJN AX8381 - Beëindiging van het recht op bijstand op de grond dat niet de gevraagde gegevens zijn overgelegd met name ter zake van het vrijwilligerswerk dat betrokkene verricht. Boeteoplegging wegens schending van de inlichtingenverplichting
in verband met het niet inleveren van de gevraagde loonstrook.

LJN AX8387 - Intrekking en terugvordering van de bijstand op de grond
dat uit onderzoek is gebleken dat betrokkene regelmatig langere perioden niet voornamelijk in de bijstandverstrekkende gemeente heeft verbleven, zonder daarvan mededeling te doen. Schending van de inlichtingenverplichting. In tijden dat betrokkenes relatie met haar partner niet was verbroken, verbleef zij niet alleen in diens woning, maar ook regelmatig bij haar kinderen en kleinkinderen en in haar eigen flatwoning. Vanaf welke datum heeft betrokken haar woonplaats verplaatst naar haar huidige woonplaats?

LJN AX8403 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Schending van de inlichtingenverplichting. Medeterugvordering van de hoofdelijk aansprakelijk gestelde partner van betrokkene.

LJN AX8421 - Terechte niet-ontvankelijkverklaring van het hoger beroep wegens niet-tijdige betaling van het griffierecht. Het verzet is ongegrond.

LJN AX8430 - Afwijzing van het verzoek om herziening. De aangevoerde gronden betreffen
feiten en omstandigheden die hebben plaatsgevonden vóór de aangevallen uitspraak en waren bij betrokkene ook vóór die uitspraak bekend.

LJN AX8446 - Is terecht de ontheffing van de arbeidsverplichting opgeheven, met dien verstande dat vanwege de omstandigheid dat betrokkene vijftien jaar niet heeft gewerkt zij geacht wordt te starten met vrijwilligerswerk gedurende vier maal vier uur per week?

LJN AX8447 - Het hoger beroep is niet-ontvankelijk wegens het ontbreken van procesbelang.

LJN AX8449 - Weigering bijzondere bijstand voor verhuis-, opknap- en overnamekosten op de grond dat de verhuizing niet noodzakelijk was.
Volgens de GGD kan een nieuwe verhuizing niet worden gezien als de oplossing voor de problemen van betrokkene.

LJN AX8452 - Weigering bijzondere bijstand voor de kosten van het dieetpreparaat Modifast omdat de vergoeding van de onderhavige kosten bewust buiten de hier van toepassing zijnde voorliggende voorziening (ziekenfondsverzekering) is gelaten.

LJN AX8477 - Voortzetting van de bijstandverlening met de verplichting deel te nemen aan een traject dat gericht is op het verbeteren van de positie van betrokkene op de arbeidsmarkt.

LJN AX8493 - Beëindiging bijstandsuitkering wegens verblijf buiten de bijstandverstrekkende gemeente.
Niet gebleken is van daden van betrokkene of van andere feiten en omstandigheden op grond waarvan moet worden aangenomen dat betrokkene zijn woonstede in de bijstandverstrekkende gemeente heeft prijsgegeven. Het enkele feit dat de woning, waarvan betrokkene mede-eigenaar was, vanaf de datum in geding te koop stond en het - tijdelijk - verblijf van betrokkene in Zeeland zijn daarvoor onvoldoende.

LJN AX8553 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Boeteoplegging wegens schending van de inlichtingenverplichting. Is er sprake van wederzijdse verzorging?

LJN AX8555 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit arbeid als muzikant. Schending van de inlichtingenverplichting. Misbruik van het sofinummer is niet aangetoond door de gemeente.

LJN AX8558 - Weigering bijzondere bijstand voor de legeskosten voor het verkrijgen van verblijfsdocumenten.
De gemeente heeft geen toereikend onderzoek ingesteld naar de specifieke situatie van betrokkene en zijn kinderen, en met name niet naar de vraag of betrokkene ten tijde hier van belang in staat was voor de legeskosten te reserveren dan wel daarin achteraf te voorzien door middel van gespreide betaling door het afsluiten van een lening.

LJN AX8718 - Verzoek om herziening. Inkomsten uit studiefinanciering van de echtgenote. Hoogte van de bijstand. Geen nieuwe feiten of omstandigheden.

LJN AX8765 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens vermogen boven de toepasselijke vermogensgrens. Schending van de inlichtingenverplichting. Verzwegen bankrekeningen in België. De nieuwe bijstandsaanvraag is ten onrechte buiten behandeling gelaten.

LJN AX8781 - Weigering bijstand met terugwerkende kracht over een periode voorafgaand aan de datum waarop de bijstandsaanvraag is ingediend. Er is geen sprake van bijzondere omstandigheden.

LJN AX8795 - Hetgeen in hoger beroep is aangevoerd, heeft met name betrekking op de door de rechtbank in de aangevallen uitspraak en door de gemeente in de bestreden besluiten gebezigde formuleringen.

LJN AX8804 - Niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaar wegens niet-verschoonbare overschrijding van de bezwaartermijn.

LJN AX8832 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit arbeid. Schending van de inlichtingenverplichting. Omvang van het geding. Is de periode waarover wordt teruggevorderd juist vastgesteld? Hoogte van de opgelegde boete.

LJN AX8842 - Intrekking en terugvordering van de bijstand op de grond dat betrokkene niet woonachtig is op het door hem opgegeven adres. Boeteoplegging wegens schending van de inlichtingenverplichting.

LJN AX8872 - Intrekking en terugvordering van de bijstand
omdat betrokkene niet heeft gereageerd op verzoeken om bank- en giroafschriften te overleggen. Schending van de inlichtingenverplichting. Dringende redenen om geheel of gedeeltelijk van terugvordering af te zien.

LJN AX8874 - Oplegging van een maatregel van 100% gedurende twee maanden op de grond dat betrokkene werkloos is door eigen toedoen en hij heeft geweigerd passende arbeid te aanvaarden.

LJN AX8877 - Weigering bijzondere bijstand onder meer voor de kosten van vliegtickets naar een begrafenis te Curaçao.
Bij zijn aanvraag heeft betrokkene aangegeven dat de kosten zijn voldaan door familie en dat hij deze kosten dient terug te betalen. Is er sprake van uit bijzondere omstandigheden voortvloeiende noodzakelijke kosten van het bestaan?

LJN AX8878 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Schending van de inlichtingenverplichting.

LJN AX8885 - Het bezwaar tegen het bestreden besluit is niet-ontvankelijk verklaard
wegens het ontbreken van belang, omdat geheel tegemoet is gekomen aan de bezwaren. Gelet hierop had de rechtbank het beroep tegen het besluit op bezwaar ongegrond moeten verklaren.

LJN AX8894 - Beëindiging bijstandsuitkering wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Schending van de inlichtingenverplichting. Leefden betrokkenen duurzaam gescheiden?

LJN AX8925 - Weigering bijzondere bijstand voor reiskosten in verband met het volgen van een therapie. Er is geen sprake van uit bijzondere omstandigheden voortvloeiende noodzakelijke kosten van het bestaan.

LJN AX8937 - Is het college van B&W in het kader van de verlening van bijstand
voor de kosten van levensonderhoud en voor bedrijfskapitaal bevoegd aan de partner van betrokkene de verplichting op te leggen dat zij de bij het toekenningsbesluit gevoegde overeenkomsten van geldlening en verpanding ondertekent?

LJN AX9005 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit arbeid. Schending van de inlichtingenverplichting.

LJN AX9006 - Weigering bijstandsuitkering op de grond dat het recht op bijstand niet kan worden vastgesteld omdat betrokkene geen juiste opgave heeft gedaan van haar woonadres.

LJN AX9007 - Verzoek tot vergoeding van de beweerdelijk geleden immateriële schade.
De procedure heeft vanaf het indienen van het bezwaarschrift tot aan de datum van deze uitspraak van de CRvB twee jaar en zeven maanden geduurd, zodat de redelijke termijn, bedoeld in artikel 6 van het EVRM, niet is overschreden.

LJN AX9121 - Beëindiging van het recht op bijzondere bijstand voor de kosten van voedingssupplementen op de grond dat er geen medische noodzaak bestaat voor deze kosten. Bevoegdheidsgrondslag. Instandlating van de rechtsgevolgen.

LJN AX9156 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens beschikbaar vermogen boven de toepasselijke vermogengrens.
Vermogen dat is vrijgekomen uit de verkoop van de echtelijke woning. Boeteoplegging wegens schending van de inlichtingenverplichting.

LJN AX9361 - Herziening en terugvordering van de bijstand op de grond dat door de onderhuursituatie betrokkene de noodzakelijke kosten van het bestaan kon delen met een ander. Schending van de inlichtingenverplichting. In plaats van een gemeentelijke toeslag van 20% bestaat slechts recht op een toeslag van 10%.

LJN AX9506 - Weigering bijzondere bijstand voor de reiskosten naar een spirituele genezeres en de legeskosten in verband met de aanvraag voor een verblijfsvergunning voor betrokkenes echtgenote. Onderzoek naar de
reserverings- en financieringsmogelijkheden.

LJN AX9508 - Afwijzing van het verzoek om kwijtschelding van het restant van een vordering omdat niet is voldaan aan de in het gemeentelijk beleid gestelde voorwaarden.

LJN AX9529 - Opschorting en vervolgens intrekking van het recht op bijstand wegens het niet verschaffen van de gevraagde inlichtingen omtrent spaarrekeningen.

LJN AX9577 - Intrekking van het recht op bijstand op de grond dat betrokkene niet de gevraagde gegevens over inkomsten en vermogen heeft verstrekt. Schending van de inlichtingenverplichting. Buitenbehandelingstelling van de nieuwe bijstandsaanvraag wegens het niet verstrekken van de gevraagde inlichtingen.

LJN AX9579 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit arbeid. Schending van de inlichtingenverplichting.
Betrokkene heeft geen, althans onvolledige inlichtingen verstrekt omtrent haar werkzaamheden en inkomsten in verband met de handel in schapen en lammeren, het trainen van bordercollies en de verkoop van hondenvlees en pluche dieren, zodat het recht op bijstand niet kan worden vastgesteld. Betrokkene heeft geen administratie of boekhouding over de in geding zijnde periode bijgehouden of laten opmaken. Daarmee heeft zij bewust het risico genomen dat in het kader van een later (fraude)onderzoek niet over de nodige objectieve bewijsstukken kan worden beschikt.

LJN AX9598 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens vermogen dat hoger is dan het voor betrokkene van toepassing zijnde vrij te laten vermogen. Schending van de inlichtingenverplichting.

LJN AX9600 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit arbeid. Schending van de inlichtingenverplichting.

LJN AX9627 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Schending van de inlichtingenverplichting.

LJN AX9635 - Betrokkene heeft blijk gegeven van een tekortschietend besef van verantwoordelijkheid voor de voorziening in het bestaan omdat hij voorafgaande aan de bijstandsaanvraag te snel op het beschikbare vermogen heeft ingeteerd.

LJN AY0103 - Oplegging van een maatregel van 10% gedurende één maand wegens het niet dan wel in onvoldoende mate meewerken aan het tot stand komen van het re-integratieplan.

LJN AY0271 - Verzoek om terug te komen van eerder genomen, in rechte onaantastbaar geworden besluit. Er is geen sprake van nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden.

LJN AY0272 - Weigering bijstand over een periode voorafgaand aan de datum waarop de bijstandsaanvraag is ingediend. Niet gebleken is van bijzondere omstandigheden die bijstandverlening met terugwerkende kracht mogelijk maken.

LJN AY0651 - Intrekking van de bijstand op de grond dat
betrokkenen een gezamenlijke huishouding voeren en samen een inkomen hebben dat de hoogte van de aan betrokkene verleende bijstand overtreft. Instandlating van de rechtsgevolgen van het bestreden besluit.

LJN AY0682 - Brutering van de terug te vorderen bijstand.

LJN AY0749 - Intrekking van het recht op bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Schending van de inlichtingenverplichting.

LJN AY0789 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Schending van de inlichtingenverplichting. Omvang van het geding. De b
evoegdheidsgrondslag voor de terugvordering is gelegen in artikel 58, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wwb.

LJN AY0880 - Verzoek om terug te komen van een eerder genomen, in rechte onaantastbaar geworden besluit. Er is geen sprake van nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden.

LJN AY0934 - Buitenbehandelingstelling van de bijstandsaanvraag wegens het niet tijdig overleggen van de gegevens om het recht op bijstand te kunnen vaststellen.

LJN AY0961 - Herziening en terugvordering van de bijstand wegens beschikbaar vermogen uit boedelscheiding dat de toepasselijke vermogensgrens te boven gaat.
Bestond de aanspraak op de desbetreffende middelen al ten tijde van de aanvang van de bijstandverlening? Getrapte besluitvorming. Er heeft geen volledige heroverweging plaatsgevonden. Vaststelling van het vermogen. Schulden.

LJN AY1931 - Weigering bijzondere bijstand in de vorm van een woonkostentoeslag,
op de grond dat bij gebrek aan een bewijs dat is verzocht om toepassing van de hardheidsclausule niet kan worden vastgesteld of er recht bestaat op bijzondere bijstand in de vorm van een woonkostentoeslag. De Huursubsidiewet c.a. als voorliggende voorziening.

LJN AY1932 - Ontvangst door de gemachtigde van een verzuimherstelbrief per aangetekende post. Het ligt niet op de weg
van de gemeente om aannemelijk te maken dat de brief is aangeboden aan de gemachtigde van betrokkene, maar op de weg van betrokkene om aannemelijk te maken dat de aangetekende zending niet op de gebruikelijke wijze door TPG Post is verwerkt.

LJN AY2200 - Oplegging van een maatregel van 20% gedurende 8,5 maanden. De gedraging moet worden aangemerkt als een gedraging van de tweede categorie, te weten het niet naar vermogen trachten arbeid in dienstbetrekking te verkrijgen. Er dient een maatregel te worden opgelegd van 10% verlaging van de bijstand gedurende één maand.

LJN AY2202 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding en inkomsten uit arbeid. Boeteoplegging wegens schending van de inlichtingenverplichting. Medeterugvordering van de hoofdelijk aansprakelijk gestelde partner. Instandlating van de rechtsgevolgen van het vernietigde besluit.

LJN AY2556 - Intrekking en terugvordering van de gemeentelijke toeslag op de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Schending van de inlichtingenverplichting. Hadden betrokkenen hun hoofdverblijf in de voormalige echtelijke woning? Terugvorderingsbevoegdheden.

LJN AY3071 - De bijstandsaanvraag is buiten behandeling gesteld op de grond dat betrokkene niet alle noodzakelijke gegevens heeft verstrekt. Niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaar wegens niet-verschoonbare overschrijding van de bezwaartermijn.

LJN AY3545 - Intrekking en (mede)terugvordering van de bijstand wegens gezamenlijke huishouding. Er is onvoldoende feitelijke grondslag voor het aannemen van een gezamenlijke huishouding. Ingevolge het overgangsrecht dient met toepassing van de Abw op de bezwaren te worden beslist. Verbetering van de gronden.

LJN AY3546 - Niet-ontvankelijkverklaring van bezwaar 1 wegens niet-verschoonbare overschrijding van de bezwaartermijn en van bezwaar 2
op de grond dat het hier slechts een feitelijke handeling betreft en niet een (appellabel) besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Awb.

LJN AY3548 - Beëindiging, intrekking en (mede)terugvordering van de bijstand wegens gezamenlijke huishouding. Is er sprake van schending van de inlichtingenverplichting? Is de medeterugvordering terecht?

LJN AY3565 - Beëindiging bijstandsuitkering op de grond dat betrokkene beschikt over vermogen dat de in acht te nemen vrijlatingsgrens te boven gaat. Intrekking en terugvordering van de bijstand. Compensatie voor het verlies aan arbeidsvermogen. Materiële en immateriële schadevergoeding.
Conform het toenmalige beleid is 60% van de immateriële schadevergoeding buiten beschouwing gelaten bij de vaststelling van het vermogen.

LJN AY3774 - Oplegging van een maatregel van 20% gedurende één maand op de grond dat betrokkene door te weigeren medewerking te verlenen aan een re-integratietraject haar inschakeling in de arbeid heeft belemmerd. Is de mate van verwijtbaarheid juist vastgesteld?

LJN AY3776 - Herziening bijstandsuitkering. De inkomsten uit onderneming,
verminderd met de kosten die betrokkene in verband met de beëindiging van de VOF heeft gemaakt, worden alsnog met de over de in geding zijnde periode verstrekte bijstand verrekend.

LJN AY3777 - Weigering bijstandsuitkering omdat betrokkene niet als ongehuwd dient te worden aangemerkt nu er geen sprake is van een situatie dat zij duurzaam gescheiden leeft van haar echtgenoot.

LJN AY3868 - Weigering bijstandsuitkering aan betrokken vreemdelingen. Bij de beoordeling van het recht op bijstand van personen met de status van EU-onderdaan kan niet worden volstaan met een verwijzing naar door de vreemdelingendienst afgegeven verblijfscodes. Het bestuursorgaan dient zelfstandig na te gaan of de betrokkene bijvoorbeeld behoort tot de kring van "economisch actieven".

LJN AY3908 - Afwijzing van het verzoek om herziening. Niet gezegd kan worden dat betrokkenen redelijkerwijs niet bekend konden zijn met de feiten en omstandigheden genoemd in de uitspraak van de rechtbank.

LJN AY4018 - Verrekening van kosten van bijstand zonder instemming van de belanghebbende.
Nu de gemeente geen (afzonderlijk) terugvorderingsbesluit heeft genomen en voorts betrokkene voorafgaand aan de verrekening aan de gemeente uitdrukkelijk heeft medegedeeld daarmee niet in te stemmen, moet worden vastgesteld dat de gemeente onrechtmatig heeft gehandeld.

LJN AY4589 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Schending van de inlichtingenverplichting. Er is geen sprake van duurzaam gescheiden levende echtgenoten.

LJN AY4829 - Oplegging van een maatregel van 100% gedurende twee maanden op de grond dat betrokkene door eigen toedoen haar arbeid in dienstbetrekking niet heeft behouden, waarbij mede in aanmerking is genomen dat sprake is van recidive. De ingangsdatum van het recht op bijstand is in overeenstemming met de uitspraak van de CRvB vastgesteld.

LJN AY4873 - Afwijzing van de aanvraag voor een activiteitenpremie in verband met verrichte vrijwilligerswerkzaamheden,
op de grond dat betrokkene niet voldoet aan de voorwaarden zoals vastgelegd in de betreffende gemeentelijke verordening, nu de noodzaak tot het verrichten van vrijwilligerswerk niet is opgenomen in een gemeentelijk trajectplan. Was er voor betrokkene een trajectplan opgesteld? Toepasselijkheid van de Wiw ten aanzien van de vaststelling van de betreffende gemeentelijke verordening. Ondeugdelijke motivering van het bestreden besluit.

LJN AY4915 - Niet-ontvankelijkverklaring van het beroep in eerste aanleg
wegens niet-verschoonbare overschrijding van de beroepstermijn.

LJN AY4919 - Oplegging van een maatregel van 10% gedurende één maand op de grond dat betrokkene heeft geweigerd mee te werken aan het opstellen van een trajectplan en daardoor haar inschakeling in de arbeid heeft belemmerd. Daarbij is vanwege het verbod van reformatio in peius afgezien van verdubbeling van de maatregel. Oplegging van een maatregel van 10% gedurende één maand op de grond dat betrokkene, door te volharden in haar weigering mee te werken aan het opstellen van een trajectplan, onvoldoende heeft meegewerkt aan een onderzoek naar de mogelijkheden tot inschakeling in de arbeid of naar de geschiktheid voor scholing of opleiding.

LJN AY4925 - Beëindiging, intrekking en terugvordering van de bijstand op de grond dat betrokkene onjuiste informatie heeft verstrekt over zijn woonsituatie, waardoor het recht op bijstand niet kan worden vastgesteld. Boeteoplegging wegens schending van de inlichtingenverplichting. Verlaging van de boete op grond van artikel 15, eerste lid, derde volzin, van het IVBPR. Feitelijk woonadres.

LJN AY4930 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens beschikbaar vermogen boven de toepasselijke vermogensgrens. Schending van de inlichtingenverplichting: twee (verzwegen) bankrekeningen met een positief saldo en een op naam van betrokkene geregistreerde auto.

LJN AY4931 - Terugvordering: hoogte van het aflossingsbedrag per maand. I
ngevolge het gemeentelijk beleid dient 10% van de bijstandsnorm vermeerderd met 35% van het inkomen boven de bijstandsnorm voor aflossing te worden aangewend.

LJN AY4937 - Korting op de bijstandsuitkering in verband met van de fiscus ontvangen inkomsten bestaande uit alleenstaandeouderkorting.

LJN AY4954 - Weigering bijzondere bijstand voor de kosten van een tweede gevelkachel op de grond
dat betrokkene in de kosten kan voorzien door het afsluiten van een lening. Saldo van de girorekening. Heeft betrokkene schulden bij familie?

LJN AY4959 - Niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaar wegens niet-verschoonbare overschrijding van de bezwaartermijn. Het risico van niet-aangetekende verzending van de bestreden besluiten ligt bij de gemeente. De gemeente dient de ontvangst van de besluiten aan te tonen.

LJN AY4974 - Weigering van bijstand ter voorziening in de algemene kosten van het bestaan en van bijstand ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal
op de grond dat betrokkene niet heeft aangetoond dat er sprake is van een levensvatbaar bedrijf en dat hij evenmin heeft aangetoond dat de behoefte aan bedrijfskapitaal minder zou bedragen dan het maximale bedrag van €30.417,-. Toepasselijkheid van de IWwb.

LJN AY4976 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Schending van de inlichtingenverplichting. Medeterugvordering van de hoofdelijk aansprakelijk gestelde partner. Wederzijdse verzorging en financiële verstrengeling.

LJN AY5112 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit hennepteelt. Schending van de inlichtingenverplichting.
Een vordering wordt gebruteerd wanneer deze niet in hetzelfde jaar wordt voldaan als het jaar waarin deze is ontstaan.

LJN AY5148 - Niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaar wegens niet-verschoonbare overschrijding van de bezwaartermijn. Het is niet aan de gemeente om aannemelijk te maken dat het bestreden besluit ook daadwerkelijk aan het juiste adres van betrokkene is aangeboden door TPG Post.

LJN AY5170 - Intrekking en terugvordering van de bijstand op de grond dat betrokkene vanwege de verzwegen inwoning bij zijn vader slechts recht heeft op een gemeentelijke toeslag van 10%. Overgangsrecht. Gemeentelijk beleid.

LJN AY5323 - Afwijzing van het verzoek om herziening. De gestelde feiten en omstandigheden
waren bij betrokkene ook vóór de aangevallen uitspraak bekend of konden dat redelijkerwijs zijn.

LJN AY5325 - Terugvordering bijstandsuitkering wegens beschikbaar oververmogen na boedelscheiding. Naderhand verkregen middelen die betrekking hebben op een periode waarover eerder bijstand is verleend. Gemeentelijk beleid.

LJN AY5576 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit arbeid. Schending van de inlichtingenverplichting. Is de hoogte van de opgelegde boete juist vastgesteld? Is er
sprake van een situatie als bedoeld in artikel 15, eerste lid, derde volzin, van het IVBPR?

LJN AY5578 - Vergoeding van kosten die de belanghebbende in verband met de behandeling van het bezwaar redelijkerwijs heeft moeten maken. Is de vergoeding terecht afgewezen op de grond dat het bestreden besluit niet onrechtmatig was?
 
LJN ZB0954 - Een student die zijn inschrijving van voltijds student wijzigt in die van extraneus wordt volgens vaste jurisprudentie geacht het voornemen te hebben zijn studie af te ronden en hieraan voorrang te geven boven het verkrijgen van arbeid in loondienst. In verband hiermee wordt hij als voorheen als student aangemerkt en niet als werkloos werknemer. Hij komt derhalve niet in aanmerking voor bijstand. Schadevergoeding, kosten administratief beroep.

LJN ZB5901 - Beëindiging bijstand omdat betrokkene niet woonachtig is op het door hem opgegeven adres en over een meer dan bescheiden vermogen beschikt waarover hij niet bereid is nadere inlichtingen te verstrekken.

LJN ZB6325 - De Awb voorziet niet in de mogelijkheid dat beroep wordt ingesteld en een geding wordt gevoerd door een zaakwaarnemer in de zin van artikel 6:198 e.v. van het BW.

LJN ZB6335 - Weigering bijzondere bijstand voor reiskosten van betrokkene en haar kinderen naar Duitsland in verband met bezoek aan haar aldaar gedetineerde echtgenoot, omdat deze kosten niet behoren tot de noodzakelijke kosten van het bestaan. Territorialiteitsbeginsel.

LJN ZB6752 - Beëindiging van de bijstand op de grond dat betrokkene werkzaamheden als zelfstandige verrichtte en daardoor geacht werd te beschikken over de middelen om in de noodzakelijke kosten van het bestaan te voorzien. Afwijzing van de nieuwe bijstandsaanvragen omdat betrokkene niet kan worden aangemerkt als werkloze werknemer in de zin van artikel 1 van de Rww. Niet is komen vast te staan dat betrokkene reeds ten tijde van zijn bijstandsaanvragen daadwerkelijk een aanvang had gemaakt met de liquidatie van zijn bedrijf.

LJN ZB6873 - Weigering bijstand omdat betrokkene niet kan worden aangemerkt als werkloze werknemer in de zin van artikel 1 van de Rww. Betrokkene is bestuurslid en als enige werkzaam in een stichting; de winst van de stichting wordt als loon aan hem uitbetaald. Niet zozeer de juridische constructie is bepalend als wel de mate waarin de situatie in economisch opzicht overeenkomt met die behorend bij een eenpersoonsbedrijf. Van belang hierbij is de mate waarin is voldaan aan de kenmerken van de zelfstandige, zoals het werkzaam zijn in een eigen bedrijf of beroep, de inbreng van vermogen in dat bedrijf of beroep en de beheers- en bestuursbevoegdheden.

LJN ZB6925 - Beëindiging bijstand omdat betrokkene wegens de inschrijving als extraneus voor de studie Nederlands recht niet langer als werkloos werknemer in de zin van artikel 1, onderdeel a, van de Rww wordt beschouwd. Ingangsdatum van de wettelijke rente over de na te betalen bijstand; berekening van rente op rente.

LJN ZB7089 - Geldlening ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal; schadevergoeding; gederfde winst; wettelijke rente.

LJN ZB7425 - Een vordering van een geldbedrag dient in het algemeen bij toetsing van artikel 7 van de ABW te worden aangemerkt als een vermogensbestanddeel en niet als inkomen in de zin van artikel 9 van het Bln.

LJN ZB7934 - Weigering bijzondere bijstand voor de kosten van enkele nog af te leggen examens in het kader van de door betrokkene reeds aangevangen en door hem zelf bekostigde opleiding groot rijbewijs CCVB/ADR.

LJN ZB8147 - Weigering gemeentelijke toeslag omdat betrokkene inwoont bij haar moeder.

LJN ZB8214 - Beëindiging van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Schending van de inlichtingenverplichting. Betrokkene leeft niet duurzaam gescheiden en kan beschikken over de middelen om in de noodzakelijke kosten van het bestaan van zijn gezin te voorzien.

LJN ZB8217 - Beëindiging bijstand wegens verzwegen werkzaamheden in een stalhouderij. Schending van de inlichtingenverplichting. Is betrokkene als zelfstandige te kwalificeren?

LJN ZB8366 - Weigering algemene bijstand ter voorziening in de kosten van het levensonderhoud van betrokkenes oudste kind als het in het kader van de omgangsregeling bij hem verblijft en weigering bijzondere bijstand voor de reiskosten die het kind maakt als het betrokkene bezoekt.

LJN ZB8568 - Is de bijstand terecht afgewezen omdat betrokkene onderwijs of een beroepsopleiding volgde als bedoeld in hoofdstuk II van de Wet op de studiefinanciering en ingevolge het bepaalde in artikel 9, tweede lid, aanhef en onder b, van de Abw geen recht heeft op bijstand? De studieactiviteiten beperkten zich tot de afronding van de scriptie.

LJN ZB8733 - Afstemming van de hoogte van de bijstand voor een 17-jarig pleegkind. Kinderbijslag.

LJN ZB8743 - Beëindiging en terugvordering van de bijstand. Terugvordering van verstrekte leningen voor inrichtingskosten en voor de kosten van
levensonderhoud. Onjuiste wettelijke basis van de bestreden besluiten.

LJN ZB8765 - De gemeente heeft de bijstand afgewezen op gronden ontleend aan artikel 17, eerste lid, van de Abw; overwogen is dat er met betrekking tot de kosten van het over betrokkene ingestelde mentorschap naar aard en doel een toereikende en passende voorliggende voorziening bestaat (onder andere) in de vorm van het algemeen maatschappelijk werk.

LJN ZB8767 - Weigering bijstand omdat betrokkene beschikt over oververmogen mede ontstaan uit een lening (een niet direct opeisbare schuld) bij de IB-groep.

LJN ZB8799 - Oplegging van een reeks van, in zwaarte oplopende, maatregelen omdat betrokkene telkens in onvoldoende mate heeft getracht arbeid in dienstbetrekking te verkrijgen.

LJN ZB8802 - Beëindiging bijstand omdat betrokkene zijn inkomstenformulier niet op de afgesproken wijze heeft ingevuld en omdat zijn werkzaamheden als zelfstandige niet meer marginaal zijn.

LJN ZB8808 - Intrekking en terugvordering van de bijstand omdat betrokkene niet rechtmatig in Nederland verblijft.

LJN ZB8821 - Heeft de rechtbank terecht het beroep niet-ontvankelijk verklaard op de grond dat er geen zelfstandig bezwaar is gemaakt? Beëindiging van de bijstand wegens gezamenlijke huidhouding.

LJN ZB8991 - Intrekking en terugvordering van de bijstand omdat betrokkenes woonstede zich in een andere gemeente bevindt.

LJN ZB9101 - Oplegging van een maatregel van 20% gedurende twee maanden wegens schending van de inlichtingenverplichting met betrekking tot inkomsten en vermogen. Tekortschietend besef van verantwoordelijkheid. Evenredigheidsbeginsel. Geldlening. Is er ten onrechte geen rekening gehouden met belastingschulden?

LJN ZB9157 - Bijzondere bijstand in vorm van een geldlening voor de kosten van woninginrichting. Aflossingsverplichting en hoogte van de aflossingbedragen gezien de aflossingscapaciteit. Omzetting van de schuld in een bedrag om niet.

LJN ZB9180 - Weigering bijstand omdat betrokkene gedurende de periode in geding niet rechtmatig in Nederland verbleef. Is er geen sprake van bijzondere omstandigheden die het toekennen van bijstand met ingang van een datum gelegen vóór de datum van de aanvraag rechtvaardigen?

LJN ZB9221 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen vermogen en inkomsten uit auto- en drugshandel. Schending van de inlichtingenverplichting. Vernietiging van het intrekkingsbesluit wegens een onjuiste wettelijke grondslag en vernietiging van het terugvorderingsbesluit wegens strijd met het rechtszekerheidsbeginsel.

 

 

LJN AA1086 t/m AF1552
 
LJN AF1611 t/m AS8831
 
LJN AY5581 t/m BA9402

LJN ZB0954 t/m ZB9221

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | Abw | jurisprudentie | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x