Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

  

 
                   

 
vorige

 

JURISPRUDENTIE
 
ALGEMENE  BIJSTANDSWET

 

zoektips     

 

(Zie ook Wwb)
 
 
LJN AA1086 t/m AF1552
 
LJN AF1611 t/m AS8831

LJN AS9535 t/m AY5578

LJN ZB0954 t/m ZB9221

 

 

 

• LJN AY5581 - Afwijzing van het verzoek tot vergoeding van de kosten van het bezwaar op de grond dat de herroeping van het bestreden besluit niet het gevolg is van aan de gemeente te wijten onrechtmatigheid van dat besluit.

• LJN AY6099 - Wegens overschrijding van de bezwaartermijn had het bezwaar niet-ontvankelijk verklaard moeten worden.

• LJN AY6232 - Ingangsdatum van de bijstandsuitkering. Er is geen sprake van bijzondere omstandigheden die toekenning van bijstand met terugwerkende kracht mogelijk maken.

• LJN AY6384 - Weigering bijstandsuitkering op de grond dat betrokkene geen objectieve, verifieerbare en volledige gegevens heeft overgelegd. Schending van de inlichtingenverplichting.

• LJN AY6412 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Schending van de inlichtingenverplichting. Leefden betrokkenen duurzaam gescheiden? Is er sprake van in aanmerking te nemen inkomsten? Medeterugvordering van de hoofdelijk aansprakelijk gestelde partner.

• LJN AY6716 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens vermogen boven de toepasselijke vermogensgrens. Schending van de inlichtingenverplichting. Betrokkene heeft niet onverwijld melding gemaakt van het bezit van motorvoertuigen, zodat het recht op bijstand niet kan worden vastgesteld.

• LJN AY6717 - Weigering bijstandsuitkering omdat betrokkene niet woonachtig is op het door hem opgegeven adres en omdat hij de op hem rustende inlichtingenverplichting heeft geschonden als gevolg waarvan het recht op bijstand niet kan worden vastgesteld.

• LJN AY6723 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens vermogen boven de toepasselijke vermogensgrens. Schending van de inlichtingenverplichting. Er staan meerdere voertuigen op betrokkenes naam geregistreerd, waarvan hij geen melding heeft gemaakt.

• LJN AY6796 - Oplegging van een maatregel van 100% gedurende ้้n maand wegens het niet aanvaarden van passende arbeid. Niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaar
op de grond dat het bezwaar is gericht tegen de verwijzing naar een eerder genomen, in rechte onaantastbaar geworden besluit en deze verwijzing geen besluit is als bedoeld in artikel 1:3, eerste lid, van de Awb. Processueel belang. Renteschadevergoeding.

• LJN AY6803 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens vermogen boven de toepasselijke vermogensgrens. Schending van de inlichtingenverplichting. Er staan twee motoren op betrokkenes naam geregistreerd, waarvan hij geen melding heeft gemaakt.

• LJN AY6900 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Schending van de inlichtingenverplichting. Het bestreden besluit berust
op een onjuiste bevoegdheidsgrondslag (Abw in plaats van Wwb). Het is onvoldoende komen vast te staan dat er sprake is van gezamenlijke huishouding.

• LJN AY6921 - Het bezwaar is terecht niet-ontvankelijk verklaard op de grond dat er geen sprake is van een (appellabel) besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Awb. Zijn de drie uit Bbz-leningen voortvloeiende vorderingen verjaard? Vastgesteld aflossingsbedrag per maand.

• LJN AY7332 - Afwijzing van het verzoek om herziening. Er is geen sprake van
feiten of omstandigheden die hebben plaatsgevonden v๓๓r de uitspraak en die bij betrokkene v๓๓r de uitspraak niet bekend waren en redelijkerwijs niet bekend konden zijn.

• LJN AY7631 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit arbeid. Schending van de inlichtingenverplichting. Niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaar tegen "onbekende besluiten". Medeterugvordering van de hoofdelijk aansprakelijk gestelde partner.

• LJN AY8253 - Be๋indiging, intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Schending van de inlichtingenverplichting. Medeterugvordering van de hoofdelijk aansprakelijk gestelde partner.

• LJN AY8381 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Schending van de inlichtingenverplichting. Leefde betrokkene gedurende de periode in geding duurzaam gescheiden? Het bestreden besluit berust
op een onvoldoende feitelijke grondslag.

• LJN AY8412 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen onderverhuur. Schending van de inlichtingenverplichting. Deling van de woonkosten met de onderhuurders.

• LJN AY8547 - Wegens tekortkomingen in de gemeentelijke uitvoeringspraktijk, korting op de vergoeding door het Rijk van door de gemeente gemaakte kosten van bijstand. Overschrijding van de termijn voor heronderzoek. WFA.

• LJN AY8616 - Intrekking van de bijstand omdat betrokkene onvoldoende heeft meegewerkt aan een onderzoek naar zijn activiteiten als zelfstandige, waardoor het recht op bijstand niet kan worden vastgesteld.

• LJN AY8641 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit arbeid. Schending van de inlichtingenverplichting. Het is niet toegestaan om het herzieningsbesluit na het terugvorderingsbesluit te nemen.

• LJN AY8646 - Opschorting, intrekking en terugvordering van de bijstand op de grond dat betrokkene geen opgave heeft gedaan van het inkomen en vermogen van haar in het buitenland wonende echtgenoot. Schending van de inlichtingenverplichting.

• LJN AY8706 - Intrekking en terugvordering van de bijstand alsmede oplegging van een drietal boetes. Niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaar wegens niet-verschoonbare overschrijding van de bezwaartermijn.

• LJN AY8765 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens inkomsten uit arbeid. Schending van de inlichtingenverplichting. Betrokkenen hebben geen mededeling gedaan van de handel op braderie๋n en markten en de daarmee verworven inkomsten.

• LJN AY8953 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen vermogen boven de toepasselijke vermogensgrens. Schending van de inlichtingenverplichting. Onroerend goed in het buitenland en de opbrengst uit verkoop. Bevoegdheidsgrondslag op grond van de Wwb.

• LJN AY8994 - Toekenning van de bijstand met ingang van de datum van de bijstandsaanvraag in plaats van met ingang van de datum van de eerste melding bij het CWI. Na de eerste melding bij het CWI is betrokkene doorverwezen naar het UWV voor het indienen van een WW-aanvraag.
Heeft de rechtbank terecht geoordeeld dat de omstandigheid dat toen niet een bijstandsaanvraag tot stand is gekomen niet betrokkene te verwijten valt, maar dat dit het gevolg is van het doen of nalaten van een CWI-medewerker?

• LJN AY9206 - Heeft betrokkene recht op de alleenstaandeoudernorm in plaats van de alleenstaandennorm? De gemeente betwist dat betrokkene de volledig zorg had voor zijn kind aangezien niet kan worden vastgesteld dat zijn kind ook feitelijk op zijn adres verbleef. Bepalend voor de vraag of een alleenstaande de volledige zorg heeft voor een tot zijn last komend kind is of hij feitelijk optreedt als hoofd van een eenoudergezin.

• LJN AY9209 - Intrekking en terugvordering van de bijstand op de grond dat betrokkene niet heeft voldaan aan de op haar rustende inlichtingenverplichting door geen mededeling te doen van de gewijzigde gezinssituatie in de periode in geding, in die zin dat zij over die periode niet als alleenstaande ouder kan worden aangemerkt. Boeteoplegging.

• LJN AY9339 - Betrokkene wordt arbeidsgeschikt geacht, maar met beperkingen. Het arbeidsmogelijkhedenadvies van het re-integratiebedrijf biedt onvoldoende aanknopingspunten om te oordelen dat de gemeente ter zake van de arbeidsmogelijkheden van betrokkene een onjuist standpunt heeft ingenomen.

• LJN AY9341 - Intrekking van de bijstand wegens onduidelijkheid over de woon- en leefsituatie. Heeft betrokkene voldaan aan de inlichtingenverplichting en welke gegevens diende hij te verstrekken?

• LJN AY9347 - Is terecht, op grond van een allergologisch onderzoek, de bijzondere bijstand voor de meerkosten van een dieet verlaagd? Voldoet het onderzoek aan de zorgvuldigheidseisen?

• LJN AY9359 - Oplegging van een maatregel van 20% gedurende ้้n maand en vervolgens een maatregel van 20% gedurende twee maanden, op de grond dat betrokkene niet dan wel onvoldoende heeft meegewerkt aan een voor de inschakeling in de arbeid noodzakelijk geachte scholing of opleiding
dan wel aan andere aangewezen activiteiten die de zelfstandige bestaansvoorziening bevorderen. Is de mate van verwijtbaarheid juist vastgesteld?

• LJN AY9692 - Intrekking van de bijstand wegens verzwegen vermogen boven de toepasselijke vermogengrens. Schending van de inlichtingenverplichting. Betrokkenen bezitten twee auto's met een totale waarde van ongeveer €35.000,-.

• LJN AZ0053 - Herziening en terugvordering van de bijstand op de grond
dat de door betrokkene ontvangen inkomsten, ondanks het feit dat zij daarvan mededeling had gedaan, niet of niet volledig op haar bijstandsuitkering in mindering zijn gebracht. Is er sprake van dringende redenen om van terugvordering af te zien? Is de aflossingscapaciteit juist vastgesteld?

• LJN AZ0171 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens beschikbaar vermogen boven de toepasselijke vermogengrens. Schending van de inlichtingenverplichting. Heeft betrokkene voldoende aannemelijk gemaakt dat de in zijn auto aangetroffen geldbedragen bestemd waren voor hulp aan de Koerden in Irak?

• LJN AZ0296 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Schending van de inlichtingenverplichting. Wederzijdse verzorging en financi๋le verstrengeling.

• LJN AZ0436 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen vermogen boven de toepasselijke vermogengrens. Schending van de inlichtingenverplichting. Had betrokkene de beschikkingsmacht over de auto zodat de auto tot het vermogen van betrokkene kan worden gerekend?

• LJN AZ0788 - Weigering bijstand met terugwerkende kracht op de grond dat er geen sprake is van bijzondere omstandigheden die bijstandverlening over een periode gelegen v๓๓r de datum van aanvraag toelaten.

• LJN AZ0863 - Weigering bijzondere bijstand voor de kosten van tandheelkundige hulp op de grond dat
betrokkene heeft nagelaten om zich - tijdig - te wenden tot de zorgverzekeraar teneinde een machtiging te verkrijgen voor de behandeling, met als gevolg dat zij niet meer voor vergoeding van de kosten door de zorgverzekeraar in aanmerking kan komen.

• LJN AZ1098 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit hennepteelt. Schending van de inlichtingenverplichting. Het toepasselijk recht ter zake van de juiste bevoegdheidsgrondslag. Is het bestreden besluit zorgvuldig tot stand gebracht?

• LJN AZ1179 - Opname in een psychiatrisch ziekenhuis en verblijf in een verzorgingstehuis. Weigering bijzondere bijstand voor de kosten van het aanhouden van de huurwoning en de kosten van de inrichting van de kamer in het verzorgingstehuis.

• LJN AZ1184 - Weigering bijzondere bijstand voor de meerkosten van een dieet op de grond dat voor deze kosten geen medische noodzaak aanwezig is.

• LJN AZ1239 - Weigering om betrokkene ontheffing te verlenen van de arbeidsverplichtingen. De medische en arbeidskundige onderzoeken zijn op deugdelijke wijze tot stand gebracht.

• LJN AZ1434 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Er zijn onvoldoende aanknopingspunten voor wederzijdse zorg.

• LJN AZ1452 - Opschorting, naar aanleiding van een anonieme tip, van het recht op bijstand wegens langdurig verblijf in het buitenland. Betrokkene heeft niet over dat verblijf willen verklaren.

• LJN AZ1467 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens inkomsten uit arbeidsongeschiktheidsuitkering (met terugwerkende kracht)
die hoger zijn dan de voor betrokkene geldende bijstandsnorm. Zijn de terugvorderingbedragen juist berekend?

• LJN AZ1798 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Schending van de inlichtingenverplichting.
In het algemeen wordt uitgegaan van de juistheid van een tegenover een opsporingsambtenaar afgelegde en door de betrokkene ondertekende verklaring en wordt weinig betekenis toekent aan het achteraf, nadat de consequenties duidelijk zijn geworden, intrekken of ontkennen van een dergelijke verklaring.

• LJN AZ1803 - Weigering bijzondere bijstand voor de kosten van een douchezitje en een thermostatische kraan, op de grond dat de kosten zijn gemaakt (ruim) v๓๓r de aanvraagdatum en dat de noodzaak van de kosten niet meer kan worden vastgesteld. Voor zover het gemeentelijk beleid inhoudt dat bijzondere bijstand met terugwerkende kracht wordt verleend in andere gevallen dan waarin dat door bijzondere omstandigheden wordt gerechtvaardigd, dient dat beleid te worden gekwalificeerd als buitenwettelijk, begunstigend beleid. Daarbij is van belang dat wordt getoetst of het beleid op consistente wijze is toegepast.

• LJN AZ1817 - Oplegging van een maatregel van 50% gedurende ้้n maand op de grond dat betrokkene voortdurend barri่res opwerpt om niet aan de slag te hoeven en dat derhalve is afgeweken van de standaardmaatregel van 20% gedurende ้้n maand. Bestaat evenredigheid tussen de maatregel en de ernst van de gedragingen?

• LJN AZ1925 - Het herzieningsverzoek is terecht niet-ontvankelijk verklaard wegens niet-verschoonbare, niet-tijdige betaling van het griffierecht.

• LJN AZ1955 - Afwijzing van het verzoek om kwijtschelding van de restantschuld vanwege te veel ontvangen bijstand. Gemeentelijk beleid.
Het door de gemeente gevoerde beleid is niet buiten de grenzen van een redelijke beleidsbepaling is getreden.

• LJN AZ2202 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens vermogen boven de toepasselijke vermogensgrens als gevolg van waardestijging van de betrokkene in eigendom toebehorende woningen, die hij beide verhuurt. Zijn de inkomsten uit verhuur feitelijk ontvangen? Schending van de inlichtingenverplichting.

• LJN AZ2284 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit fietsenhandel. Schending van de inlichtingenverplichting. Onjuiste bevoegdheidsgrondslag omdat de Wwb en niet de Abw van toepassing is.
Het feit dat betrokkenen van de handelsactiviteiten geen administratie hebben bijgehouden en als gevolg daarvan niet over bewijsstukken beschikken, komt in de gegeven omstandigheden voor hun rekening.

• LJN AZ2386 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit witwassen van geld. Schending van de inlichtingenverplichting. De bestuursrechter is bij de vaststelling van de feiten en de beoordeling van het hem voorgelegde geschil niet gebonden aan hetgeen in een strafrechtelijk geding door de strafrechter is geoordeeld.

• LJN AZ2883 - Afwijzing van het verzoek om herziening op de grond dat niet is gebleken
van feiten of omstandigheden die hebben plaatsgevonden v๓๓r de aangevallen uitspraak en die bij betrokkene v๓๓r die uitspraak niet bekend waren en redelijkerwijs niet bekend konden zijn. Het rapport van de sociale recherche is niet alleen gebaseerd op informatie die is verkregen van de politieregio, maar is ook op tal van andere gegevens is gebaseerd.

• LJN AZ2913 - Het bezwaar had niet-ontvankelijk verklaard moeten verklaard omdat het niet was gericht tegen een (appellabel) besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Awb.

• LJN AZ2946 - Intrekking van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding.
De voorliggende gegevens, zonder ondersteunend bewijs, bieden onvoldoende basis om aan te nemen dat er sprake is van gezamenlijke huishouding.

• LJN AZ2968 - Niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaar wegens niet-verschoonbare overschrijding van de bezwaartermijn. Niet is gebleken van beletselen voor betrokkene om zich te wenden tot een rechtshulpverlener om namens haar bezwaar te maken.

• LJN AZ3021 - Weigering bijzondere bijstand voor de kosten van het opknappen van de woning, de kosten van dubbele huur en de verhuiskosten.
In de opknapkosten en kosten van dubbele huur was reeds voorzien zodat voor verlening van bijzondere bijstand in beginsel geen plaats is, terwijl van de verhuiskosten de noodzaak niet is gebleken.

• LJN AZ3029 - Is terecht de bijstand ingetrokken en teruggevorderd wegens verzwegen gezamenlijke huishouding? Boeteoplegging wegens schending van de inlichtingenverplichting. Er is geen sprake van schending van de inlichtingenverplichting ten aanzien van de woon- en gezinssituatie.

• LJN AZ3421 - Weigering bijzondere bijstand
voor tandartskosten, een huurschuld en een schuld aan het energiebedrijf. Terugvordering van het voorschot op de bijstand. Betrokkene heeft haar hoofdverblijf in een andere gemeente.

• LJN AZ3437 - Brutoterugvordering van de te veel betaalde bijstand. Verrekening van de inkomsten uit arbeid. Onjuiste bevoegdheidsgrondslag omdat op grond van de Abw in plaats van de Wwb is beslist. Er diende netto te worden teruggevorderd.

• LJN AZ3480 - Afwijzing van het verzoek om herziening
omdat niet kan worden vastgesteld dat de psychische problematiek van betrokkene waarvan in een rapportage melding wordt gemaakt, (reeds) v๓๓r de aangevallen uitspraak daadwerkelijk aanwezig was. Weigering bijzondere bijstand voor schulden.

• LJN AZ3865 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens gezamenlijke huishouding. Alleen tegen het terugvorderingsbesluit is bezwaar gemaakt.
Nu het intrekkingsbesluit in rechte onaantastbaar is geworden, staat vast dat is voldaan aan de voorwaarden voor terugvordering op grond van artikel 81, eerste lid, van de Abw.

• LJN AZ3949 - Is de gemeente op goede gronden tot de conclusie gekomen dat de onderneming van betrokkene niet levensvatbaar is, waardoor terecht is geweigerd om betrokkene in aanmerking te brengen voor de voorzieningen van het Bbz? De rapportage van IMK Intermediair is op zorgvuldige wijze tot stand gekomen.

• LJN AZ3950 - Het bezwaar had niet-ontvankelijk moeten worden verklaard omdat het niet is gericht tegen een (appellabel) besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Awb.

• LJN AZ3955 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Schending van de inlichtingenverplichting. Wederzijdse verzorging en financi๋le verstrengeling.

• LJN AZ3958 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Schending van de inlichtingenverplichting. Hebben beide betrokkenen hun hoofdverblijf in dezelfde woning?

• LJN AZ4064 - Niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaar wegens niet-verschoonbare overschrijding van de bezwaartermijn.

• LJN AZ4400 -
Weigering bijstandsuitkering op de grond dat het recht op bijstand niet kan worden vastgesteld tengevolge van de schending van de inlichtingenverplichting inzake de woonsituatie van betrokkene en de periode van het verblijf van zijn echtgenote in het buitenland. Het bestreden besluit berust op een onjuiste wettelijke grondslag. De enkele grond dat het recht op bijstand van de echtgenote niet is vast te stellen, kan in dit geval niet leiden tot de conclusie dat het recht op bijstand van betrokkene eveneens niet is vast te stellen.

• LJN AZ4414 - Intrekking van de bijstand op de grond dat betrokkene niet op het door hem opgegeven adres woont. Beperkte kennisneming ten aanzien van een rapport met een weergave van de gebruikte onderzoeksmethode. Ingangsdatum van de wettelijke rente.

• LJN AZ4492 - Intrekking en terugvordering van de bijstand
op de grond dat betrokkene niet daadwerkelijk woonachtig is geweest op het door hem opgegeven adres, waardoor het recht op bijstand niet kan worden vastgesteld. Schending van de inlichtingenverplichting.

• LJN AZ4509 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Schending van de inlichtingenverplichting. Betrokkenen leven niet duurzaam gescheiden.

• LJN AZ4518 - Terugvordering van te veel betaalde bijstand wegens inkomsten uit AAW-uitkering met terugwerkende kracht. Verrekening van de onverschuldigd betaalde bijstand met het UWV. Bestaat er recht op verhaal op de ex-echtgenoot?

• LJN AZ4880 - Intrekking en terugvordering van de bijstand
primair op de grond dat betrokkene ten tijde in geding geen woonplaats had in de bestandverstrekkende gemeente en subsidiair dat betrokkene toen beschikte over een vermogen dat de voor hem geldende vermogensgrens overschreed. Intrekking van het recht op bijzondere bijstand voor premiekosten, woonlasten en kosten van orthopedisch schoeisel.

• LJN AZ4922 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit arbeid als handelaar op de Zwarte Beurs te Vleuten. Boeteoplegging wegens schending van de inlichtingenverplichting. Verlaging van het boetebedrag op grond van artikel 15, eerste lid, derde volzin, van het IVBPR.

• LJN AZ4959 - Intrekking van de bijstand wegens onduidelijkheid omtrent de woonsituatie van betrokkene. De bezwaren zijn niet-ontvankelijk wegens niet-verschoonbare overschrijding van de bezwaartermijn.

• LJN AZ5146 -
Oplegging van een maatregel van 100% gedurende ้้n maand op de grond dat betrokkene niet of niet tijdig heeft voldaan aan oproepingen om bij het re-integratiebedrijf te verschijnen en er tevens sprake is van recidive. Is de opgelegde maatregel evenredig aan de ernst van de verweten gedragingen?

• LJN AZ5266 - Niet-tijdig verzoek om uitstel van de behandeling ter zitting. Voorts blijkt uit het verzoek om uitstel, mede gelet op de algemene bewoordingen waarin het is gesteld, niet van uitzonderlijke omstandigheden als bedoeld in artikel 16, derde lid, van de Procesregeling bestuursrechtelijke colleges 2006. Het verzet is ongegrond op de grond dat het griffierecht voor de hoger beroepen niet tijdig is betaald.

• LJN AZ5286 - Maatregel van 20% gedurende 28 maanden op de grond
dat betrokkene op onverantwoorde wijze op haar vermogen heeft ingeteerd. De theoretische interingsperiode en daarmee ook de opgelegde duur van de maatregel is enigszins te lang vastgesteld.

• LJN AZ5508 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Schending van de inlichtingenverplichting. Medeterugvordering van de hoofdelijk aansprakelijk gestelde partner. Er is onvoldoende feitelijke grondslag aanwezig voor het aannemen van een gezamenlijke huishouding.

• LJN AZ6008 - Niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaar op de grond dat het bezwaar zich richt tegen
een mededeling van feitelijke, administratieve aard.

• LJN AZ6491 - Intrekking en terugvordering van de bijstand van vier gezinsleden wegens inkomsten uit autohandel. Schending van de inlichtingenverplichting.

• LJN AZ6640 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Schending van de inlichtingenverplichting. Hebben beide betrokkenen hun hoofdverblijf in dezelfde woning?

• LJN AZ6906 - Is de bijstandsaanvraag terecht afgewezen op de grond dat betrokkene redelijkerwijs kan beschikken over een vermogen (gebonden in de voormalige echtelijke woning) dat hoger is dan het op hem van toepassing zijnde vrij te laten vermogen?
Betrokkene heeft geen deugdelijke verklaring gegeven voor het feit dat de woning niet bij de boedelscheiding is betrokken.

• LJN AZ6952 - Oplegging van een maatregel van 10% gedurende ้้n maand op de grond dat betrokkene niet heeft meegewerkt aan een onderzoek tot inschakeling in de arbeid. Heeft de rechtbank het bestreden besluit terecht vernietigd en de rechtsgevolgen ervan terecht in stand gelaten?

• LJN AZ7205 - Het verzet is ongegrond omdat het griffierecht voor het hoger beroep niet-verschoonbaar niet tijdig is betaald.
Nadat op de aanvraag voor bijzondere bijstand voor de kosten van griffierecht was beslist, is een nader uitstel voor een periode van vier weken verleend.

• LJN AZ7213 - Het verzet is ongegrond omdat het griffierecht voor de hoger beroepen niet-verschoonbaar niet tijdig is betaald. Nadat op de aanvraag voor bijzondere bijstand voor de kosten van griffierecht was beslist, is een nader uitstel voor een periode van vier weken verleend.

• LJN AZ7277 - Niet-ontvankelijkverklaring van het hoger beroep wegens het ontbreken van procesbelang. Omdat sinds het geven van de schriftelijke waarschuwing meer dan twee jaar zijn verstreken, kan de gegeven waarschuwing niet meer tot voor betrokkene nadelige gevolgen leiden.

• LJN AZ7924 - Intrekking en be๋indiging van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Schending van de inlichtingenverplichting. Is voldaan aan het criterium van hoofdverblijf in dezelfde woning en van wederzijdse zorg?

• LJN AZ8044 - Intrekking, terugvordering en be๋indiging van de bijstand wegens inkomsten uit arbeid als zelfstandige in de autohandel. Is er sprake van inkomsten en van schending van de inlichtingenverplichting?

• LJN AZ8132 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit arbeid. Schending van de inlichtingenverplichting. Zijn
de getuigen verklaringen die ten overstaan van de sociale recherche zijn afgelegd geloofwaardig?

• LJN AZ8136 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit arbeid. Schending van de inlichtingenverplichting. Zijn de getuigenverklaringen die ten overstaan van de sociale recherche zijn afgelegd geloofwaardig?

• LJN AZ8145 - Be๋indiging van de bijstand wegens inkomsten uit arbeid. Aan de besluitvorming ligt ten grondslag dat betrokkene in strijd met de op hem rustende inlichtingenverplichting heeft nagelaten te vermelden dat hij sedert de datum in geding directeur is bij een BV en als zodanig staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, zodat niet kan worden vastgesteld of recht op bijstand bestaat. De gegevens bieden onvoldoende feitelijke grondslag voor het standpunt van de gemeente dat de inlichtingenverplichting is geschonden en dat als gevolg daarvan het recht op bijstand niet is vast te stellen.

• LJN AZ8157 - Intrekking van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Boeteoplegging wegens schending van de inlichtingenverplichting. Afwijzing van de nieuwe bijstandsaanvraag
op de grond dat niet is gebleken van nieuwe feiten of veranderde omstandigheden. De gemeente had betrokkene moeten confronteren met de vaststelling van het hoofdverblijf en hem in de gelegenheid moeten stellen zich (nader) te verklaren over de omstandigheden.

• LJN AZ8981 - Intrekking en terugvordering van de bijstand op de grond dat betrokkene niet in de bijstandverstrekkende gemeente woonplaats heeft. Schending van de inlichtingenverplichting.
De vraag waar iemand woonplaats heeft als bedoeld in de artikelen 10, eerste lid, en 11 van Boek 1 van het BW dient te worden beantwoord aan de hand van de feitelijke omstandigheden.

• LJN AZ9066 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens gezamenlijke huishouding. Boeteoplegging wegens schending van de inlichtingenverplichting.

• LJN AZ9198 - Intrekking en be๋indiging van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Schending van de inlichtingenverplichting. Is voldaan aan het criterium van hoofdverblijf in dezelfde woning? Is de nieuwe bijstandsaanvraag
terecht afgewezen?

• LJN AZ9654 - Als zaakwaarnemer van zijn dochter die tengevolge van een ernstig ongeval in coma lag, heeft betrokkenes vader hoger beroep ingesteld. Het griffierecht is niet tijdig betaald door de vader. Betrokkene heeft alsnog zo spoedig mogelijk betaald. In dit geval had de niet-ontvankelijkverklaring van het hoger beroep wegens het niet tijdig betalen van het griffierecht achterwege moeten blijven nu redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat betrokkene ter zake in verzuim is geweest.

• LJN BA0151 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit hennepteelt. Als gevolg van de schending van de inlichtingenverplichting kan het recht op bijstand niet worden vastgesteld.

• LJN BA0214 - Door twee jaar te wachten, is het beroep tegen het niet tijdig nemen van een besluit onredelijk laat ingediend. Is er sprake van schending van de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 van het EVRM?

• LJN BA0605 - Intrekking en be๋indiging van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Schending van de inlichtingenverplichting. Medeterugvordering van de hoofdelijkaansprakelijkgestelde.
Ten onrechte is dwingende bewijskracht toegekend aan de vonnissen van de strafrechter. Is voldaan aan het criterium van hoofdverblijf in dezelfde woning? Is de terugvordering juist vastgesteld? Toekenning van een vergoeding voor geleden immateri๋le schade van €2000,- voor elk van betrokkenen afzonderlijk.

• LJN BA0849 - Oplegging van een maatregel van 10% gedurende 21 maanden op de grond dat betrokkene sneller op zijn vermogen uit erfenis heeft ingeteerd dan vanuit het oogpunt van bijstandverlening noodzakelijk wordt geacht.

• LJN BA1286 - Weigering bijzondere bijstand voor reiskosten
in verband met het volgen van een therapie bij een spirituele genezeres, op de grond dat deze kosten niet zijn aan te merken als uit bijzondere omstandigheden voortvloeiende noodzakelijke kosten van het bestaan.

• LJN BA1545 - Valt de voor betrokkene betaalde ziekenfondspremie onder de terug te vorderen bijstand?

• LJN BA1852 - Intrekking en (mede)terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit arbeid. Schending van de inkomstenverplichting. Betrokkenen hadden
ondernemingen op naam hun staan, handelden in onroerende zaken en verrichtten naar loon te waarderen arbeid. Fictieve inkomsten.

• LJN BA1867 - Zeer ernstig tekortschietend besef van verantwoordelijkheid voor de voorziening in het bestaan, waarbij ervan is uitgegaan dat betrokkene per 1 januari 1993 beschikte over een vermogen uit drugshandel van f 1.500.000,-. Beleid met betrekking tot het opleggen van maatregelen wegens tekortschietend besef van verantwoordelijkheid voor de voorziening in het bestaan in geval van het onverantwoord interen op het vermogen.

• LJN BA2336 - Niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaar op de grond dat de jaaropgave niet kan worden aangemerkt als een (appellabel) besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Awb.

• LJN BA2344 -
Zeer ernstig tekortschietend besef van verantwoordelijkheid voor de voorziening in het bestaan, waarbij ervan is uitgegaan dat betrokkene en haar partner per 1 januari 1993 beschikten over een vermogen uit drugshandel van f 1.500.000,-. Beleid met betrekking tot het opleggen van maatregelen wegens tekortschietend besef van verantwoordelijkheid voor de voorziening in het bestaan in geval van het onverantwoord interen op het vermogen.

• LJN BA2491 - Terugvordering en invordering van de bijstand. Staat verjaring eraan in de weg dat een besluit tot invordering van de schulden wordt genomen?
Stelt betrokkene, onder verwijzing naar artikel 3:309 van het BW, terecht dat de verjaring op de data van de respectieve besluiten is gaan lopen en dat B&W sedertdien meer dan vijf jaar zijn blijven stilzitten? Het in de besluiten tot verlening van bijstand onmiddellijk terugvorderbaar stellen van de verleende bijstand is naar betrokkenes mening geen stuitingshandeling als bedoeld in artikel 3:316, eerste lid, van het BW.

• LJN BA2779 - De betreffende brief is slechts een mededeling van feitelijke, administratieve aard, gedaan ter uitvoering van een comptabiliteitsvoorschrift en is derhalve geen (appellabel) besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Awb. Hoogte van de terugvordering en de wettelijke grondslag.

• LJN BA2788 - De bestreden medeterugvordering en derdenbeslag zijn ongedaan gemaakt. Vergoeding van de wettelijke rente en de kosten in bezwaar en beroep. Is de betreffende brief een (appellabel) besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Awb? Is er nog sprake van procesbelang?

• LJN BA3021 - Een mogelijke aanspraak op bijstand naar de gehuwdennorm kan niet leiden tot vernietiging van de besluiten tot intrekking en terugvordering van de bijstand wegens inkomsten als zelfstandige.

• LJN BA3800 - Intrekking en terugvordering van de bijstand
op de grond dat aan betrokkene als gevolg van het niet nakomen van de inlichtingenverplichting ter zake van zijn woonadres ten onrechte bijstand is verleend.

• LJN BA3848 - Intrekking en (mede)terugvordering van de bijstand wegens gezamenlijke huishouding. Schending van de inlichtingenverplichting. Is voldaan aan het criterium van hoofdverblijf in dezelfde woning en van wederzijdse zorg?

• LJN BA4282 - Weigering bijzondere bijstand voor de kosten van onder meer een kleurentelevisie op de grond dat er geen sprake is van noodzakelijke kosten van het bestaan. D
e kosten van duurzame gebruiksgoederen behoren in beginsel tot de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan die uit het inkomen dienen te worden bestreden.

• LJN BA4294 - Weigering bijzondere bijstand met terugwerkende kracht voor de eigen bijdrage van de tandartskosten.

• LJN BA4297 - Intrekking en terugvordering van de bijstand. Niet-ontvankelijkverklaring van de bezwaren wegens niet-verschoonbare overschrijding van de bezwaartermijn.
Volgens vaste rechtspraak dient in gevallen van termijnoverschrijding een (beoordelings)fout van degene die is ingeschakeld om de belangen van een rechtzoekende te behartigen, te worden toegerekend aan de justitiabele.

• LJN BA4531 - Intrekking van de bijstand wegens het niet inleveren van het inlichtingenformulier. Vervolgens intrekking van de bijstand wegens onbekende verblijfplaats. Vergoeding van de wettelijke rente over de nabetaalde bijstand. Onbevoegdelijk gedane uitspraak van de rechtbank.

• LJN BA5139 - Oplegging van een maatregel van 100% gedurende ้้n maand, en vervolgens een maatregel van 100% gedurende twee maanden, wegens weigering om passende arbeid te aanvaarden.
Betrokkene wordt geschikt geacht passende arbeid te verrichten, zij het - in verband met zijn longklachten - niet in een stoffige, rokerige, koude, vochtige dan wel mistige omgeving.

• LJN BA5961 - Intrekking van de bijstand omdat betrokkene onvoldoende gegevens heeft verstrekt. Betrokkene heeft niet alle gevraagde giroafschriften overgelegd.

• LJN BA6860 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit hennepteelt. Schending van de inlichtingenverplichting. Gemeentelijk beleid. Is er sprake van bijzondere omstandigheden om van terugvordering af te zien?

• LJN BA6996 - Intrekking en terugvordering bijstand wegens vermogen in de vorm van een koopsompolis. Weigering langdurigheidstoeslag wegens vermogen boven de toepasselijke vermogensgrens.

• LJN BA7221 - Intrekking en terugvordering van de bijstand omdat betrokkene niet woonachtig is op het door haar opgegeven adres,
tengevolge waarvan het recht op bijstand niet (meer) is vast te stellen. Boeteoplegging wegens schending van de inlichtingenverplichting.

• LJN BA7369 - De gemeente ziet in hoger beroep af van de bestreden terugvordering. Niet-ontvankelijkverklaring van het hoger beroep wegens verval van procesbelang.

• LJN BA7556 - Herziening van de bijstand
in die zin dat de gemeentelijke toeslag over de periode in geding is vastgesteld op 10% in plaats van op 20%. Tevens zijn de over deze periode tot een te hoog bedrag verleende kosten van bijstand teruggevorderd en is de bijstand over de maand juni 2005 met 50% verlaagd. De besluitvorming berust op de overweging dat betrokkene, in strijd met de op haar rustende inlichtingenverplichting, geen mededeling heeft gedaan van het feit dat een drietal medebewoners hun hoofdverblijf hebben in haar woning en dat zij de noodzakelijke kosten van het bestaan, zij het niet geheel, met hen kan delen. Punitieve sanctie.

• LJN BA7726 - Er is geen sprake van kennelijke niet-ontvankelijkheid van het hoger beroep. Verwijzing naar de meervoudige kamer ter beoordeling van de kwestie van het (niet betalen van het) griffierecht.

• LJN BA8207 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Schending van de inlichtingenverplichting. Is voldaan aan het criterium van hoofdverblijf in dezelfde woning? Getuigenverklaringen.

• LJN BA8305 - Intrekking en terugvordering van de bijstand
op de grond dat betrokkene niet haar hoofdverblijf heeft op het door haar opgegeven adres, maar dat zij rondreist met de kermis alwaar zij werkzaam is. Schending van de inlichtingenverplichting. Onterechte oplegging van een maatregel ten bedrage van €1860,- omdat betrokkene als gevolg van de eerdere intrekking van de bijstand ten tijde van het opleggen van de maatregel niet meer recht had op bijstand.

• LJN BA8361 - Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit de exploitatie van een eigen bedrijf (theehuis). Schending van de inlichtingenverplichting.

• LJN BA8438 - Afwijzing van het verzoek om herziening omdat niet is gebleken van nieuwe feiten of omstandigheden als bedoeld in artikel 8:88 van de Awb. Het onderhavige verzoek om herziening houdt in wezen in een verzoek om hernieuwde behandeling van het hoger beroep. Het - bijzondere - rechtsmiddel van herziening is daarvoor echter niet bedoeld.

• LJN BA8773 - Herziening en (mede)terugvordering van de bijstand wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Schending van de inlichtingenverplichting. Het bestreden besluit is niet voldoende zorgvuldig voorbereid omdat de gemeente
niet de beschikking heeft gehad over de volledige, authentieke, processen-verbaal. Is gedurende de perioden in geding sprake geweest van duurzaam gescheiden leven?

• LJN BA9402 -
Intrekking en (mede)terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit arbeid, gezamenlijke huishouding en vermogen boven de toepasselijke vermogensgrens. Schending van de inlichtingenverplichting.
 
 

 

LJN AA1086 t/m AF1552
 
LJN AF1611 t/m AS8831

LJN AS9535 t/m AY5578

LJN ZB0954 t/m ZB9221

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | Abw | jurisprudentie | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x