Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

  

 
     
 

 

 

             


vorige

 

JURISPRUDENTIE
 
SOCIALEVERZEKERINGSPLICHT

 

zoektips     

 

 

 
• LJN AA3445 - Weigering premievrijstelling ingevolge de Scholierenregeling omdat de veertien aanvraagformulieren niet tijdig binnen acht dagen na de aanvang van de werkzaamheden zijn ontvangen door de bedrijfsvereniging. Aangezien de envelop met daarop het poststempel door toedoen van de bedrijfsvereniging zelf niet meer beschikbaar is, kan zij de te late inzending niet aantonen.

• LJN AA3579 - Is er sprake van een privaatrechtelijke dienstbetrekking zodat voor betrokkene, die als rechtenstudent werkzaamheden voor een advocatenkantoor heeft verricht, verzekeringsplicht ingevolge de sociale werknemersverzekeringswetten kan worden aangenomen? Is aan alle vereisten voor het bestaan van een privaatrechtelijke dienstbetrekking voldaan? Stelt betrokkene terecht dat er nimmer een gezagsverhouding heeft bestaan tussen het advocatenkantoor en hem, aangezien er geen enkele vorm van toezicht of controle bestond op het verrichten van de werkzaamheden en er geen gehoudenheid bestond opdrachten en aanwijzingen op te volgen?

• LJN AA3641 - Is Cadans, gelet op het betreffende mandaatbesluit van het Lisv, bevoegd om namens het Lisv hoger beroep in te stellen? Is er sprake van een gezagsverhouding tussen de sociaal-culturele instelling en de bij haar werkzame uurdocenten, zodat verzekeringsplicht ingevolge de sociale werknemersverzekeringswetten kan worden aangenomen?

• LJN AA4181 - Is de betrokken interim-manager werkzaam op basis van een privaatrechtelijke arbeidsovereenkomst en kan derhalve worden aangenomen dat hij verplicht verzekerd is ingevolge de sociale werknemersverzekeringswetten? Is er sprake van een gezagsverhouding?

• LJN AA5804 - Is de door het betrokken concern betaalde winstuitkering terecht tot het premieloon van de werknemers gerekend? Is er sprake van loon dat uit dienstbetrekking wordt genoten?

• LJN AA7122 - Alsnog niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaar op de grond dat de eventuele toekomstige gevolgen van het niet voldoen aan de voorwaarde bij verleende vrijstelling van verplichte verzekering niet is gericht op rechtsgevolg.

• LJN AA7385 - Biedt artikel 3 van de sociale werknemersverzekeringswetten voldoende grond voor een hierop te baseren verzekeringsplicht van de betrokken studentenchauffeurs, die werkzaam zijn voor ondernemingen die als een soort intermedi๋rende bemiddelingsbureaus ten behoeve van verschillende derden/opdrachtgevers uit hun uit studenten bestaande bestanden priv้chauffeurs voor diverse rijopdrachten beschikbaar stellen? Tijdstip van ingang van de verzekeringsplicht.

• LJN AA7652 - Weigering om premievrijstelling te verlenen voor de door betrokkene aangemelde en voor hem werkzame personen die geen dagonderwijs in Nederland volgen. In geding is de vraag of en in hoeverre betrokkene, die bloembollenbedrijf exploiteert, premies ingevolge de sociale werknemersverzekeringswetten is verschuldigd over het loon dat hij in de jaren 1995 en 1996 heeft uitbetaald aan gelegenheidswerkers.

• LJN AA8516 - Heeft de rechtbank ten onrechte nagelaten om het Lisv te veroordelen tot vergoeding van de kosten van door een derde - het hoofd juridische zaken van het bisdom Roermond - aan een R.K. parochie beroepsmatig verleende rechtsbijstand?

• LJN AA8555 - Is er met betrekking tot het bestaan van een privaatrechtelijke dienstbetrekking sprake van een gezagsrelatie tussen de BV en het betrokken echtpaar, in aanmerking nemende dat aan het echtpaar op basis van hun aandelenbezit geen doorslaggevende stem toekomt in de algemene aandeelhoudersvergadering van de BV?

• LJN AA8565 - Is de betaling van de kosten van de reis naar Kreta aan te merken als loon in natura en dient derhalve de waarde, aangezien de reis niet te gelde kon worden gemaakt, te worden gesteld op het bedrag van de besparing? Heeft de rechtbank terecht het bedrag van de besparing vastgesteld op 100% van het bedrag van de reiskosten? Deelname aan een reis als de onderhavige heeft een min of meer verplicht karakter.

• LJN AA8613 - Is er sprake van een privaatrechtelijke dienstbetrekking die verplichte verzekering ingevolge de sociale werknemersverzekeringswetten met zich meebrengt? Stelt de betrokken BV zich terecht op het standpunt dat er tussen de betrokken autowasstraatexploitant en de BV geen gezagsverhouding bestaat, dat de exploitant, die een franchiseovereenkomst met de BV heeft gesloten, geen verplichting heeft om persoonlijk arbeid te verrichten en dat deze zijn werkzaamheden verricht in de (zelfstandige) uitoefening van een bedrijf? Om die reden zou er noch een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht bestaan, noch een arbeidsverhouding die daarmee kan worden gelijkgesteld. Onmiddellijke uitspraak in de hoofdzaak.

• LJN AA8632 - Is terecht ten aanzien van de door betrokkenen verrichte werkzaamheden als rij-instructeur over de jaren 1989 tot en met 1992 verzekeringsplicht aangenomen op grond van het bepaalde in artikel 3 van de sociale werknemersverzekeringswetten en subsidiair op grond van artikel 5 van die wetten? Is de verschuldigde premie voor de jaren 1989 en 1990 tijdig vastgesteld? Franchiseovereenkomst.

• LJN AA8633 - In dit geding worden partijen verdeeld gehouden door het antwoord op de vraag in welk jaar het voordeel dat werknemers van de betrokken BV behaalden bij een transactie in aandelen in een ter beurze genoteerde vennootschap tot het loon heeft behoord: in 1990 dan wel in 1991.

• LJN AA8637 - Is voldaan aan de voorwaarden voor het bestaan van een privaatrechtelijke dienstbetrekking zodat verzekeringsplicht op grond van de sociale werknemersverzekeringswetten aanwezig kan worden geacht ten aanzien van betrokkene? De omstandigheid dat er sprake is van een managementovereenkomst die is gesloten tussen besloten vennootschappen staat niet in de weg aan het aanwezig achten van een arbeidsovereenkomst indien de feiten en omstandigheden van het desbetreffende geval duidelijk wijzen op het bestaan van een dergelijke overeenkomst.

• LJN AA8639 - Is terecht verzekeringsplicht ingevolge de sociale werknemersverzekeringswetten voor de jaren 1990 tot en met 1992 aangenomen voor een aantal voor het betrokken medisch centrum werkzame chirurgen en anesthesisten? Is voldaan aan de voorwaarden voor het bestaan van een privaatrechtelijke dienstbetrekking?

• LJN AA8675 - Oplegging van correctienota's over de premiebetalingstijdvakken 1990 tot en met 1993 op de grond dat de door de werknemers van de betrokken BV genoten voordelen uit het aandelenspaarplan moeten worden beschouwd als loon in de zin van de CSV.

• LJN AA8690 - In dit geding gaat het, naast de onderhavige vennootschappen, waarbij binnen de met hen verbonden ondernemingen ingenieursbureaus worden ge๋xploiteerd, om minderheidsaandeelhouders in vennootschappen waarbij binnen de met hen verbonden ondernemingen een architectenbureau en een projectbureau respectievelijk een accountantskantoor worden ge๋xploiteerd. De beantwoording van de vraag of er in dergelijke constellaties sprake is van een verzekeringsplichtige dienstbetrekking in de zin van artikel 3 van de WW, ZW, WAO en Zfw tussen de vennootschap ten behoeve waarvan de werkzaamheden worden verricht, zoals in casu de holding en het ingenieursbureau, en de directeur-grootaandeelhouder van de houdstervennootschap, en in het bijzonder van de vraag of sprake is van een gezagsverhouding, is afhankelijk van een beoordeling van alle relevante feiten en omstandigheden van het bijzondere geval.

• LJN AA8697 - Heeft de rechtbank terecht geoordeeld dat betrokkene over de periode in geding als verplicht verzekerd dient te worden aangemerkt vanwege de ongelijke stemmenverhouding in de algemene vergadering van aandeelhouders, daartoe in hoofdzaak overwogen hebbende dat de benoeming en eventueel ontslag van betrokkene afhankelijk is van een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders, waarin betrokkene een minderheidsbelang heeft, zodat er sprake is van een gezagsverhouding?

• LJN AA8704 - Het al dan niet bestaan van dienstbetrekkingen in constellaties waarin natuurlijke personen door tussenkomst van een houdstervennootschap, waarvan zij directeur-grootaandeelhouder zijn, in verschillende vormen van samenwerking actief zijn. De beantwoording van de vraag of er in dergelijke constellaties sprake is van een verzekeringsplichtige dienstbetrekking in de zin van artikel 3 van de ZW, WW, WAO en Zfw tussen de vennootschap ten behoeve waarvan de werkzaamheden worden verricht en de directeur-grootaandeelhouder van de houdstervennootschappen, en in het bijzonder van de vraag of sprake is van een gezagsverhouding, is afhankelijk van een beoordeling van alle relevante feiten en omstandigheden van het individuele geval.

• LJN AA8757 - In dit geding gaat het, naast de onderhavige vennootschap, waarbij binnen de met haar verbonden onderneming een accountantskantoor wordt ge๋xploiteerd, om minderheidsaandeelhouders in vennootschappen waarbij binnen de met hen verbonden ondernemingen een architectenbureau en een projectbureau respectievelijk ingenieursbureaus worden ge๋xploiteerd. De beantwoording van de vraag of er in dergelijke constellaties sprake is van een verzekeringsplichtige dienstbetrekking in de zin van artikel 3 van de WW, ZW, WAO en Zfw tussen de vennootschap ten behoeve waarvan de werkzaamheden worden verricht, zoals in casu het betrokken accountantskantoor, en de directeur-grootaandeelhouder van de houdstervennootschap, en in het bijzonder van de vraag of sprake is van een gezagsverhouding, is afhankelijk van een beoordeling van alle relevante feiten en omstandigheden van het bijzondere geval.

• LJN AA8795 - De contractuele en feitelijke verhouding tussen de betrokken BV en haar franchisenemers moet wezenlijk anders worden gewaardeerd dan die van de gebruikelijke arbeidsverhouding op basis van een privaatrechtelijke arbeidsovereenkomst waarin een werknemer zijn persoonlijke arbeidskracht tegen loon ter beschikking stelt aan een werkgever. In de verhouding tussen de BV en de franchisenemers ontbreken ondanks de uiterst gedetailleerde en ver reikende verplichtingen die aan de franchisenemers contractueel worden opgelegd, duidelijke contra-indicaties voor de gestelde gelijkwaardigheid die nodig zijn om werkgeversgezag realiter aanwezig te kunnen achten.

• LJN AB1661 - Oplegging van correctie- en boetenota’s op de grond dat een aantal voor de co๖peratie werkzame oproepkrachten verzekeringsplichtig zijn op grond van het bepaalde in artikel 5 van de sociale werknemersverzekeringswetten juncto artikel 5 van het Koninklijk besluit van 24 december 1986, een gedeelte van de onkostendeclaraties van uitvaartverzorgers als loon dient te worden aangemerkt en de provisie die uitvaartverzorgers ontvingen voor het plaatsen van rouwadvertenties eveneens als loon dient te worden aangemerkt.

• LJN AB1699 - Afwijzing van het verzoek om een zelfstandigheidsverklaring voor waarnemingen als fysiotherapeut. Convenant inzake een zelfstandigheidsverklaring voor waarnemers. Kan de zelfstandigheidsverklaring op ้้n lijn worden gesteld met rechtsvaststellingsbesluiten? Terugwijzing van de zaak naar de rechtbank.

• LJN AB2323 - Betrokkene is met ingang van de datum in geding niet meer verzekerd op grond van de werknemersverzekeringen omdat hij niet rechtmatig in Nederland verblijf houdt. Toepassing van de Koppelingswet. Kan de uitsluiting van de verzekering ingevolge de werknemersverzekeringen worden aangetast door de non-discriminatiebepalingen als neergelegd in artikel 26 van het IVBPR en artikel 14 van het EVRM, dan wel door het voorschrift van gelijke behandeling naar nationaliteit van artikel 3, eerste lid, van Besluit 3/80 van de Associatieraad EG-Turkije van 19 september 1980?

• LJN AB2836 - Wijze van berekening van het aantal loondagen voor de premieheffing ingevolge de sociale werknemersverzekeringen van een bepaalde groep bij de betrokken BV werkzame werknemers. Is de afrekeningsnota juist vastgesteld? Het bestreden besluit ontbeert een deugdelijke grondslag.

• LJN AB3241 - Betrokkene wordt ter zake van zijn werkzaamheden welke hij als scheepskapitein voor de betrokken BV heeft verricht, verplicht verzekerd geacht ingevolge de WW, ZW, WAO en, voor zover van toepassing, de Zfw. Onder de gegeven omstandigheden moet doorslaggevend derogerend gewicht worden toegekend aan de speciale, nauw omschreven dwingende regeling voor de totstandkoming van de onderhavige specifieke arbeidsrelatie in het Wetboek van Koophandel.

• LJN AD3657 - Weigering om betrokkene, die weger en controleur in de haven is, een zelfstandigheidsverklaring te verstrekken. Een zelfstandigheidsverklaring kan niet worden aangemerkt als een besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Awb die rechten en/of plichten tussen betrokkene en het Lisv doet ontstaan dan wel wijzigt. Het bezwaar tegen de weigering dient derhalve niet-ontvankelijk te worden verklaard.

• LJN AD3658 - Oplegging van correctienota's voor de premieheffing ingevolge de sociale werknemersverzekeringswetten op de grond dat de kledingvergoedingen tot het premieloon behoren, aangezien er geen sprake is van werkkleding. Is er sprake van verstrekking van loon in natura? Het gelijkheids- en het vertrouwensbeginsel zijn niet geschonden.

• LJN AD5998 - Betrokkene, die een fruitteelt- en akkerbouwbedrijf exploiteert, is met X. overeengekomen dat deze met een ploeg arbeiders op een overeengekomen tijdstip in betrokkenes boomgaard zou verschijnen teneinde het fruit te plukken. Onder de gegeven omstandigheden dient het bestaan van werkgeversgezag te worden aangenomen en wordt aan alle eisen leidende tot een arbeidsovereenkomst en verzekeringsplicht op basis van artikel 3 van de sociale werknemersverzekeringswetten voor de periode in geding voldaan, zodat er sprake is van premieplichtige arbeid. Brutering met het anoniementarief van de betalingen aan X.

• LJN AD6757 - Staat betrokkene vanaf de datum in geding tot de betrokken BV in een privaatrechtelijke dienstbetrekking als bedoeld in de artikel 3 van de sociale werknemersverzekeringswetten? Is er sprake van een gezagsverhouding? Het bestreden besluit is onvoldoende zorgvuldig voorbereid.

• LJN AD9466 - Er is sprake geweest van een situatie waarin de betrokken autorijschool werkzaam is geweest als een faciliterend servicebureau - werkend tegen een procentueel zeer gelimiteerde uurprovisie - en waarbij er van een fictieve dienstbetrekking tussen de autorijschool en de betrokken rijschoolhouders geen sprake is geweest, nu dezen naar buiten zijn opgetreden als zelfstandige ondernemers met daarvoor genoegzaam duidelijke en overtuigende kenmerken.

• LJN AD9988 - Directeur en enig aandeelhouder die werkzaamheden op contractbasis heeft verricht voor een andere onderneming. Is de rechtbank terecht van oordeel dat er voldoende materi๋le indicaties uit het dossier naar voren komen op grond waarvan het niet aannemelijk is dat er sprake is geweest van een verplichting tot loonbetaling en tevens dat er niet duidelijk sprake was van een gezagsverhouding? De onderhavige arbeidsverhouding heeft eerder de kenmerken van een overeenkomst tot opdracht, welke het aannemen van verzekeringsplicht op de subsidiaire grond in de weg staat.

• LJN AE0172 - Oplegging van een premienota waarbij aan de betrokken VOF over het jaar 1995 premies ingevolge de sociale werknemersverzekeringen zijn opgelegd ter zake van betalingen door de VOF aan het personeel dat zich bezig hield met de verkoop van softdrugs in een door haar ge๋xploiteerde coffeeshop. Zijn alle elementen voor een privaatrechtelijke dienstbetrekking aanwezig?

• LJN AE0467 - Oplegging van correctie- en boetenota's over de periode in geding. Intrekking van de boetenota's. Is de betrokken barmedewerkster van een discotheek/caf้, die samenwoont met ้้n van de directeuren, op basis van een privaatrechtelijke dienstbetrekking in een verzekeringsplichtige arbeidsverhouding werkzaam geweest?

• LJN AE0496 - Oplegging van correctie- en boetenota's over de periode in geding op de grond dat de arbeidsverhoudingen tussen de betrokken CV's en de interim-administrateurs dienen te worden aangemerkt als privaatrechtelijke dienstbetrekkingen, zodat sprake is van verzekeringsplicht op grond van artikel 3 van de sociale werknemersverzekeringswetten. Subsidiair heeft het UWV de arbeidsverhoudingen aangemerkt als fictieve dienstbetrekkingen.

• LJN AE0505 - Aanneming van verzekeringsplicht op grond van artikel 3 van de sociale werknemersverzekeringswetten van voor betrokkene en drie andere maten op hun hennepkwekerij werkzame personen en uit hun arbeid tegen betaling voortvloeiende premieverschuldigdheid over de jaren 1990 en 1991 en daaraan inherente hoofdelijke aansprakelijkheid voor elk van de maten voor een vierde gedeelte van de totale becijferde premiebedragen. Er zijn tussen betrokkene en de "henneptoppers" om reden van illegale stelselmatige marihuanakweekactiviteiten en deswege wegens strijd met de openbare orde geen rechtsgeldige arbeidsovereenkomsten tot stand gekomen.

• LJN AE1890 - Oplegging van correctienota's omdat na FIOD-onderzoek is geconstateerd dat overuren als reiskostenvergoedingen zijn uitbetaald. Matiging van de opgelegde boetenota's met 10% wegens schending van de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van het EVRM.

• LJN AE1896 - Heeft betrokkene als werknemer een voldoende rechtstreeks belang bij het (door hem bestreden) besluit dat de door zijn werkgever verrichte betaling tot het premieloon behoort waarover premie ingevolge de sociale werknemersverzekeringswetten dient te worden afgedragen?

• LJN AE2246 - Oplegging van correctienota's onder meer betrekking hebbende op een onjuiste tariefgroepindeling van de Poolse arbeidskrachten van de betrokken BV, overwerkvergoedingen en reiskostenvergoedingen. Is de indeling van de Poolse werknemers in tariefgroep 1 in plaats van tariefgroep 2 in strijd zijn met de zogeheten bruteringsarresten van de Hoge Raad? Gebrekkige administratie inzake de gemaakte overuren en de wijze waarop is omgegaan met de urenbriefjes (overschrijven/wijzigen). De onder de benaming van reiskostenvergoeding verrichte betalingen werden gedaan als tegemoetkoming in de reisduur van en naar het werk, waardoor deze betalingen het karakter van reiskostenvergoedingen ontberen.

• LJN AE4592 - Bij het bestreden besluit heeft de SVB afwijzend beslist op het verzoek van het betrokken bedrijf, dat onder meer baggerwerkzaamheden verricht in Nederland en Duitsland, om voor een zevental van haar werknemers vanaf 1 januari 1995 een overeenkomst te sluiten met Duitsland als bedoeld in artikel 17 van EEG-verordening 1408/71 teneinde de Nederlandse sociale verzekeringswetgeving op hen van toepassing te laten blijven. Is terecht aangenomen dat op voornoemde werknemers de Nederlandse wetgeving niet van toepassing?

• LJN AE6088 - Oplegging van correctienota's over de periode in geding en weigering uitstel van betaling met betrekking tot het op grond van deze nota's verschuldigde bedrag van f 262.948,-. Is er sprake van onrechtmatig verkregen bewijs?

• LJN AE6159 - Betrokkene is, in verband met de invoering van de Koppelingswet op 1 juli 1998, met ingang van die datum wegens het niet rechtmatig verblijven in Nederland dan wel het verrichten van arbeid zonder dat aan de voorwaarden van de Wav is voldaan, niet verzekerd ingevolge de sociale werknemersverzekeringswetten. Onder de betreffende omstandigheden behoeft - en behoort - de rechter zich niet te begeven in de vraag of strikte wetstoepassing wegens strijd met het ongeschreven recht achterwege moet blijven.

• LJN AE6829 - Oplegging van een correctienota over het jaar 1997 alsmede de registratie van een administratief verzuim over de jaren 1993 tot en met 1996. Een uitkering uit een collectieve ongevallenverzekering vormt loon uit tegenwoordige dienstbetrekking.

• LJN AE7042 - Door de Inspectiedienst SZW verrichte controles bij een aantal tuinders, op wiens percelen Poolse werknemers werden aangetroffen die niet over de vereiste tewerkstellingsvergunning beschikten. De Poolse arbeidskrachten waren werknemers van een in Polen opgericht bedrijf. Het bedrijf sloot in Nederland koopovereenkomsten met tuinders waarbij te velde staande gewassen werden opgekocht. De gewassen werden verder bewerkt en geoogst door werknemers van het bedrijf, waarna het bedrijf de gewassen op veilingen verkocht. Deze werkwijze wordt ook wel aangeduid als de oogst-op-stamconstructie. In verband met de organisatie van de werkzaamheden die in Nederland werden verricht, had het bedrijf een overeenkomst gesloten met een Nederlands bedrijf, op grond waarvan het Nederlandse bedrijf onder meer bemiddelde voor het Poolse bedrijf. Privaatrechtelijke dienstbetrekking en premieplicht. Aansprakelijkstelling voor de door het bedrijf onbetaald gelaten (voorschot)premies over de jaren 1995 en 1996 ten bedrage van f 744.236,28. Weigering uitstel van betaling. Vaststelling van de gedifferentieerde premie.

• LJN AE7395 - Is er ter zake van de werkzaamheden die de betrokken werknemers middels hun vennootschappen in opdracht van appellante hier te lande bij een derde hebben verricht het Nederlandse socialezekerheidsrecht van toepassing?

• LJN AE8532 - Is terecht vastgesteld dat er geen sprake is van een privaatrechtelijke dienstbetrekking tussen de betrokken imam en de Stichting en dat betrokkene derhalve niet verplicht verzekerd is op grond van artikel 3 van de sociale werknemersverzekeringswetten? Is er sprake van een gezagsrelatie?

• LJN AE8538 - Terecht is verzekeringsplicht van de betrokken organist ingevolge artikel 3 van de sociale werknemersverzekeringswetten aangenomen wegens het effectief bestaan van een arbeidsovereenkomst van de organist met de RK parochie over de jaren 1991 tot en met 1995. Er is voldaan aan de voorwaarden voor het bestaan van een privaatrechtelijke dienstbetrekking.

• LJN AE8542 - Heeft de betrokken werknemer in privaatrechtelijke dienstbetrekking gestaan als bedoeld in artikel 3 van de ZW, WAO, WW en Zfw? Is er sprake van een gezagsverhouding en wordt daarmee aan alle eisen leidende tot een arbeidsovereenkomst en verzekeringsplicht op basis van artikel 3 van de desbetreffende wetten voor de periode in geding voldaan?

• LJN AE8544 - Oplegging van correctie- en boetenota's over de jaren 1990 tot en met 1995, betrekking hebbend op de betalingen verricht aan losse krachten. Heeft de rechtbank bij de vernietiging van het bestreden besluit terecht overwogen dat, gelet op de constructie van het betrokken samenwerkingsverband tussen afzonderlijke, aangesloten taxiondernemingen en op hetgeen bekend is omtrent de wijze waarop men met elkaar omging, op voorhand niet aannemelijk is dat de taxiondernemers de werkzaamheden verrichten onder leiding van (een werknemer van) het samenwerkingsverband?

• LJN AE8546 - Is terecht besloten dat betrokkene, die werkzaam is als zelfstandig lasser, premies verschuldigd is ingevolge de sociale werknemersverzekeringswetten ter zake van de door de betrokken werknemers voor hem verrichte werkzaamheden? Waardering van de feiten en omstandigheden waaronder de werknemers werkzaam waren. Is voldaan aan de voorwaarden voor het bestaan van een privaatrechtelijke dienstbetrekking?

• LJN AE8550 - Is betrokkene ter zake van de werkzaamheden die hij voor de vennootschap verricht verplicht verzekerd voor de sociale werknemersverzekeringswetten? De tussen de beheersvennootschappen tot stand gekomen stemovereenkomst wordt niet van doorslaggevende betekenis geacht.

• LJN AE8557 - Wordt terecht verzekeringsplicht op grond van de sociale werknemersverzekeringswetten aanwezig geacht ten aanzien van de betrokken werknemers die in de periode in geding in loondienst waren van een bedrijf dat zich bezighoudt met export en import alsmede de groothandel in bloemsierteeltproducten en aanverwante artikelen? Heeft de rechtbank terecht aangenomen dat er sprake was van een privaatrechtelijke dienstbetrekking, aangezien is voldaan aan de voorwaarde van een gezagsverhouding?

• LJN AE8562 - Staat betrokkene ten aanzien van de periode in geding in een privaatrechtelijke dienstbetrekking tot de betrokken vennootschap en is hij derhalve verzekerd ingevolge de sociale werknemersverzekeringswetten, onder de overweging dat hij gelet op de statuten en zijn aandelenbezit tegen zijn wil kan worden ontslagen? De algemene vergadering van aandeelhouders is te allen tijde bevoegd is om directeuren te schorsen en te ontslaan.

• LJN AE8563 - Is terecht besloten dat de voor de betrokken vennootschap werkzame adjunct-directeur tot de datum in geding verzekeringsplichtig is en dat tot die datum premies verschuldigd zijn ingevolge de sociale werknemersverzekeringswetten over het aan hem betaalde loon, onder de overweging dat de adjunct-directeur, gelet op het bepaalde in de statuten van de vennootschap waarin is bepaald dat de algemene vergadering van aandeelhouders een directeur kan schorsen of ontslaan, mits met een meerderheid van ten minste twee derde deel van de uitgebrachte stemmen, tot die datum door de algemene vergadering van aandeelhouders tegen zijn wil kon worden ontslagen als directeur?

• LJN AE8564 - Is betrokkene terecht als verplicht verzekerd ingevolge de sociale werknemersverzekeringswetten aangemerkt? Betrokkene stond niet in privaatrechtelijke dienstbetrekking tot de vennootschap, aangezien er geen sprake is van een gezagsverhouding.

• LJN AE8565 - Is terecht aangenomen dat de vier voor de betrokken vennootschap werkzame werknemers verplicht verzekerd zijn ingevolge de sociale werknemersverzekeringswetten en de vennootschap deswege op grond van deze wetten gehouden is premies af te dragen over de door haar verrichte betalingen aan deze personen? Heeft de rechtbank terecht geoordeeld dat de betrokken werknemers onder gezag van de aandeelhouder/opvolger werkzaam waren en de arbeidsverhouding niet in overheersende mate werd bepaald door de familieverhouding?

• LJN AE8600 - Is terecht ten aanzien van betrokkenen en een twaalftal andere automatiseringsdeskundigen verzekeringsplicht aangenomen op grond van artikel 5 van de sociale werknemersverzekeringswetten juncto artikel 3 van het Koninklijk besluit van 24 december 1986? De betrokken automatiseringsdeskundigen zijn allen door tussenkomst van het betrokken bedrijf werkzaam zijn geweest bij derden.

• LJN AE8607 - Is betrokkene terecht ter zake van de werkzaamheden die hij sinds de datum in geding voor de vennootschap, dan wel door tussenkomst van de vennootschap, bij derden verricht verplicht verzekerd geacht ingevolge de sociale werknemersverzekeringswetten? Stond de ten tijde van het bestreden besluit gestelde zelfstandigheid van betrokkene daaraan in de weg?

• LJN AE8615 - Heeft het Lisv terecht geweigerd een zelfstandigheidsverklaring af te geven op de grond dat zodanige verklaring alleen bedoeld is voor als waarneming te kwalificeren werkzaamheden, te weten vervanging van de opdrachtgever/praktijkhouder, en dat daarvan in het geval van betrokkene geen sprake is?

• LJN AE8630 - Was betrokkene met ingang van de datum in geding werkzaam in een verzekeringsplichtige arbeidsverhouding? In het bijzonder staat daarbij de vraag centraal of er sprake was van een privaatrechtelijke dienstbetrekking. Stelt het betrokken bedrijf terecht dat tussen haar en betrokkene geen sprake was van een gezagsverhouding, dat betrokkene zich kon laten vervangen en dat er sprake was van een zelfstandige bedrijfsuitoefening?

• LJN AE8639 - Is terecht verzekeringsplicht ingevolge de sociale werknemersverzekeringswetten aangenomen voor de door betrokkene sedert 1 januari 1992 voor de BV verrichte werkzaamheden? Wordt voldaan aan de voorwaarden voor het bestaan van een privaatrechtelijke dienstbetrekking?

• LJN AE8652 - Is terecht beslist dat de door de Poolse arbeidskrachten ten behoeve van een Pools bedrijf verrichte werkzaamheden in een Nederlandse pluimveeslachterij primair verzekeringsplichtig worden geacht op grond van artikel 3 van de sociale werknemersverzekeringswetten en subsidiair op grond van artikel 3 van het Koninklijk besluit van 24 december 1986 en meer subsidiair op grond van artikel 5, aanhef en onder d, van dat besluit? Is het Poolse bedrijf als een buiten Nederland gevestigde werkgever aan te merken? Stonden de Poolse arbeidskrachten in een privaatrechtelijke dienstbetrekking tot het Poolse bedrijf?

• LJN AE8710 - Dienen de arbeidsverhoudingen tussen de VOF en de betrokken interim-controllers te worden aangemerkt als fictieve dienstbetrekkingen als bedoeld in artikel 5, onderdeel d, van de sociale werknemersverzekeringswetten juncto artikel 3 van het Koninklijk besluit van 24 december 1986?

• LJN AE8717 - Is betrokkene terecht verplicht verzekerd geacht ten aanzien van zijn arbeidsverhouding met verzekeringsmaatschappij I respectievelijk verzekeringsmaatschappij II, primair op grond van artikel 3 van de sociale werknemersverzekeringswetten en subsidiair op grond van artikel 5, onderdeel d, van die wetten juncto artikel 5 van het Koninklijk besluit van 24 december 1986?

• LJN AE8731 - Is terecht verzekeringsplicht aangenomen voor Poolse arbeidskrachten die via de betrokken Poolse ondernemingen, waarmee de betrokken BV aanneemovereenkomsten had gesloten, op het scheepsbouwbedrijf van de BV werkzaamheden hebben verricht, omdat zij bij de uitvoering van deze werkzaamheden in een privaatrechtelijke dienstbetrekking tot de BV stonden? Een eventuele zelfstandigheid van de Poolse arbeidskrachten staat niet in de weg aan het bestaan van een privaatrechtelijke dienstbetrekking met de BV, nu alle vereiste elementen van een privaatrechtelijke dienstbetrekking in de arbeidsverhouding tussen de BV en de Poolse arbeidskrachten aanwezig zijn.

• LJN AE8737 - Dient betrokkene op de datum in geding als verplicht verzekerd voor de Zfw te worden beschouwd? De beoordeling of er sprake is van een verplichte Zfw-verzekering is gekoppeld aan de laatste dag dat in dienstbetrekking werd gewerkt. De omstandigheid dat er sprake is van een herleving van een recht op WW-uitkering is daarbij niet van belang.

• LJN AF1679 - Aan de orde is de vraag of de vaste basisvergoeding van f 60,- met oplopende indexering welke de vrijwilligers, die de betrokken stichting behulpzaam waren bij bloedinzameling, per gewerkte avond in de jaren negentig ontvingen als loon dient te worden beschouwd dan wel geheel of gedeeltelijk als zuivere onkostenvergoeding ware aan te merken ter vaststelling of de vrijwilligers verzekeringsplichtig waren voor de toepasselijkheid van de sociale werknemersverzekeringswetten.

• LJN AF2036 - Oplegging van correctienota's over de jaren 1990 tot en met 1994 omdat het loon waarover het betrokken bedrijf premies ingevolge de WAO dient af te dragen, in voornoemde jaren op een onjuiste wijze was berekend. Onjuiste toepassing van de WAO-franchise. Parttimemedewerkers.

• LJN AF2355 - De SVB is van mening dat de Nederlandse wetgeving van toepassing is op de twee werknemers die voor het betrokken bedrijf de catering verzorgen op de Eurocitytrein Amsterdam - Keulen/Hannover, welk standpunt eveneens wordt gehuldigd door de Deutsche Verbindungsstelle Krankenversichering - Ausland, terwijl het betrokken bedrijf van mening is dat de Duitse wetgeving van toepassing is, welk standpunt ook zou zijn ingenomen door de Duitse verzekeringsinstelling AOK Rheinland, waaraan premies zijn afgedragen voor de twee werknemers.

• LJN AF2358 - Heeft de SVB terecht het verzoek van de betrokken deelvisser afgewezen om met toepassing van artikel 17 van EG-verordening 1408/71 een overeenkomst te sluiten met de Duitse autoriteiten teneinde de Nederlandse wetgeving op hem van toepassing te doen zijn gedurende het jaar 1999? Is het ter zake gevoerde beleid van de SVB aanvaardbaar te achten?

• LJN AF2659 - Oplegging van correctienota's over de perioden in geding wegens verschuldigde premies over betalingen verricht aan losse hulpkrachten. Diende het prematuur bezwaar niet-ontvankelijk te worden verklaard omdat het betrokken bedrijf ten tijde van de indiening van haar bezwaarschrift niet kon menen dat met betrekking tot de verzekeringsplicht van de losse hulpkrachten door het Lisv een besluit was genomen?

• LJN AF3206 - Oplegging van correctie- en boetenota's over de jaren 1995 en 1996 wegens niet-verantwoorde loonbetalingen voor overwerk, werken op zaterdag en andere prestaties. Valse facturen. Ernstige en verhoudingsgewijs omvangrijke fraude. Kan naast een strafrechtelijke veroordeling van de directeur/enig aandeelhouder van een vennootschap een separate bestuursrechtelijke sanctie worden opgelegd ten laste van de vennootschap?

• LJN AF3215 - Is terecht beslist dat betrokkene, die op grond van een met zijn werkgever afgesloten vervoersovereenkomst koerierswerkzaamheden verricht, niet geacht moet worden werkzaam te zijn geweest in een privaatrechtelijke dienstbetrekking noch in een arbeidsverhouding welke maatschappelijk met een privaatrechtelijke dienstbetrekking kan worden gelijkgesteld? Terugvordering van ten onrechte betaalde WW-uitkering op de grond dat betrokkene niet verzekerd was ingevolge de sociale werknemersverzekeringswetten. De door betrokkene ontvangen vergoeding is een vergoeding die geacht kan worden te strekken ter bestrijding van de noodzakelijke kosten zoals genoemd in artikel 6, eerste lid, onderdeel f, van de WML en kan derhalve niet als loon in de zin van die wet worden aangemerkt, zodat evenmin sprake is van een fictieve dienstbetrekking.

• LJN AF5063 - Oplegging van correctienota's over de jaren 1992 en 1993 en registratie van een administratief verzuim aangaande het niet opgeven van loonbetalingen aan twee medewerkers. Is er voor de betrokken medewerkers over de perioden in geding sprake van gezamenlijk ondernemerschap of van een privaatrechtelijke dienstbetrekking?

• LJN AF5070 - Betrokkene heeft een rechtstreeks belang bij het bestreden besluit en is dan ook belanghebbende in de zin van artikel 1:2, eerste lid, van de Awb. Terugwijzing van de zaak naar de rechtbank.

• LJN AF5071 - Terechte niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaar wegens niet-verschoonbare overschrijding van de geboden hersteltermijn van vier weken.

• LJN AF5199 - Niet-ontvankelijkverklaring van het hoger beroep wegens niet-verschoonbare niet-tijdige betaling van het griffierecht.

• LJN AF5470 - Is terecht verzekeringsplicht aangenomen voor de betrokken werknemer op de grond dat aan alle voorwaarden voor het aannemen van een privaatrechtelijke dienstbetrekking is voldaan? Is er sprake van een gezagsverhouding en loonbetalingsverplichting?

• LJN AF5668 - Naar aanleiding van een in de periode van oktober 1995 tot en met mei 1997 bij het betrokken bedrijf gehouden opsporingsonderzoek zijn premie- en boetenota's opgelegd over de jaren 1994 tot en met 1997, die betrekking hebben op bovenmatige reis- en verblijfskostenvergoedingen, doorbetaalde Ziektewetuitkeringen en de verzekeringsplicht van zelfstandige onderaannemers. Ernstige en verhoudingsgewijs omvangrijke fraude.

• LJN AF5669 - Er is ten nadele van betrokkene teruggekomen op een beslissing met betrekking tot de verzekeringsplicht. De bestreden besluiten zijn in strijd met de rechtszekerheid genomen.

• LJN AF5675 - Is het betrokken bedrijf in het kader van de WAO terecht ingedeeld in de categorie grote werkgevers, zodat het gedifferentieerde premiepercentage in 1999 2,33% bedraagt? Stelt het bedrijf terecht dat het besluit tot premiedifferentiatie onvoldoende is gemotiveerd, daar aan haar onvoldoende inzicht is gegeven in de medische achtergronden van de werknemer toegekende arbeidsongeschiktheidsuitkering en dat artikel 88c van de WAO strijdig is met artikel 6 van het EVRM voor zover dit artikel voorschrijft dat het beroep wordt ingediend door een arts die gemachtigde is en die ter zake in de plaats treedt van de werkgever?

• LJN AF5683 - Betrokkene is als verplicht verzekerd aangemerkt op grond van artikel 5, aanhef en onder d, van de sociale werknemersverzekeringswetten juncto artikel 3 van het Koninklijk besluit van 24 december 1986. Daarbij is hij niet geacht werkzaam te zijn geweest in de uitoefening van een zelfstandig beroep of bedrijf, waardoor hij per datum in geding geen beroep kon doen op de uitzondering opgenomen in artikel 8 van het koninklijk besluit.

• LJN AF6427 - Naar aanleiding van een onderzoek van de Belastingdienst, de FIOD en de opsporingsdienst van Cadans bij de betrokken amateurvoetbalvereniging is het bestreden besluit getroffen ter zake van de aftrek aan onkosten voor vrijwilligers op de loonpost voor het kantinebeheer, van extra reis- en maaltijdkosten voor de eerste-elftaltrainer met een andere hoofdbaan en van bonusvergoedingen aan de selectiespelers van het eerste team. Is er sprake van schending van het vertrouwens- en het gelijkheidsbeginsel?

• LJN AF6429 - Stelt het UWV terecht dat tussen betrokken bedrijf en werknemer een verzekeringsplichtige arbeidsrelatie bestaat als bedoeld in artikel 4, eerste lid, aanhef en onder a, van de sociale werknemersverzekeringswetten en dat aangezien de omzet van betrokken werknemer grotendeels betrekking heeft op voor het bedrijf verrichte werkzaamheden, deze werkzaamheden niet in zelfstandigheid worden verricht?

• LJN AF6617 - Oplegging van correctie- en boetenota's over de perioden in geding. Weigering uitstel van betaling. Is het aannemelijk dat de tijdens de controle in de Indonesische specialiteitenrestaurants aangetroffen personen de door hen aangegeven werkzaamheden niet in een verzekeringsplichtige arbeidsverhouding tot appellanten hebben verricht, doch uitsluitend zonder betaling zouden zijn bijgesprongen uit hoofde van familie- en vriendschapsbanden? Ernstige en verhoudingsgewijs omvangrijke fraude. Is de schatting aan de hand waarvan tot correctie van het premieloon is gekomen voldoende zorgvuldig?

• LJN AF6660 - Naar aanleiding van een looncontrole zijn bij correctienota premies ingevolge de sociale werknemersverzekeringswetten vastgesteld over de door de betrokken BV in 1996 verrichte betalingen aan de in haar onderneming werkzame interim-managers. Zijn de interim-managers in een verzekeringsplichtige arbeidsverhouding werkzaam geweest?

• LJN AF6699 - De vennootschapsovereenkomst, waaruit de overheersende invloed van de VOF op het reilen en zeilen binnen de vennootschap blijkt, alsmede de feitelijke omstandigheden waaronder de Poolse arbeidskrachten hebben gewerkt, wijst uit dat is voldaan aan de voorwaarden voor het aannemen van privaatrechtelijke dienstbetrekkingen, te weten persoonlijke arbeidsverrichting, loonbetaling en de aanwezigheid van een gezagsverhouding. De vennoten opereerden niet als zelfstandigen. Dat de betrokken Poolse arbeidskrachten met appellante een vennootschap onder firma vormden, doet daaraan niet af.

• LJN AF7210 - Oplegging van correctie- en boetenota's over de periode in geding, waarbij de hoogte van de vastgestelde boetes ambtshalve in overeenstemming is gebracht met de ernst van het verzuim en deze is vastgesteld op 5% van de ambtshalve vastgestelde premie. De betrokken freelancers hebben persoonlijk door tussenkomst van het betrokken bedrijf werkzaamheden verricht voor derden waarbij het betrokken bedrijf op basis van facturering een vergoeding heeft betaald aan die freelancers.

• LJN AF7292 - Stelt het UWV terecht dat het maatschapscontract in geding, versterkt door de gegevenheden dat de betrokken tandarts bij de be๋indiging van de samenwerking geen recht kon doen gelden op opgebouwde goodwill en alsdan eenzijdig in de onmogelijkheid verkeerde binnen een straal van vijf kilometer binnen Amsterdam een concurrerende praktijk te beginnen, niet zonder meer tot een niet-verzekeringsplichtige arbeidsrelatie leidde? Daarbij is er ter ontkenning van zelfstandige bedrijfsuitoefening op gewezen dat de werkorganisatie is bepaald door gedaagde als praktijkhouder, dat de betrokken tandarts geen ondernemersrisico droeg, nu zij in een geheel uitgeruste praktijkruimte van gedaagde kwam te werken, dat er geen beduidende investeringen zijn en dat er geen sprake was van evenredige vermogensrechtelijke participatie dan wel van een re๋le verrekening van aandeel in het gaande houden van de praktijk.

• LJN AF7295 - Er is geen sprake van een gezagsverhouding tussen betrokkene en zijn partner, mede gelet op hun concubinaatsverhouding. De rechtbank is van oordeel dat wel degelijk verwachtingen zijn gewekt doordat gedurende 23 jaar inhouding en afdracht van premies heeft plaatsgevonden, terwijl moet worden aangenomen dat het bestuursorgaan op de hoogte was van het feit dat niet was voldaan aan de voorwaarden voor het aannemen van verzekeringsplicht. Met betrekking tot de premierestitutie is terecht toepassing gegeven aan artikel 13, derde lid, van de CSV, waarin is bepaald dat de rechtsvordering tot terugbetaling van onverschuldigd betaalde premie verjaart door verloop van vijf jaren sedert het einde van het kalenderjaar waarin de premie is vastgesteld. Voor restitutie van premie betaald v๓๓r 1 januari 1993 is dan ook geen plaats.

• LJN AF7302 - Terechte niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaar wegens niet-verschoonbare overschrijding van de bezwaartermijn. Indien de ontvangst van het per fax ingediende bezwaarschrift aan de andere zijde ondanks zorgvuldig onderzoek niet kan worden bevestigd, ligt het op de weg van de verzender om de verzending aannemelijk te maken.

• LJN AF7304 - Oplegging van correctienota's wegens betalingen verricht aan drie ambtenaren van de gemeente Brielle. Er valt geen wettelijk voorschrift aan te wijzen waarbij met betrekking tot de afdracht van de premies aan de gemeente Brielle taken zijn opgedragen. Niet-ontvankelijkverklaring van het hoger beroep omdat met betrekking tot de afdracht van verschuldigde premies voor de sociale werknemersverzekeringswetten er geen sprake is van een aan gemeente Brielle als zodanig toevertrouwd belang.

• LJN AF7617 - Is betrokkene over de periode in geding verzekeringsplichtig te achten en zijn derhalve premies op grond van artikel 3 van de sociale werknemersverzekeringswetten verschuldigd over de aan haar gedane betalingen? Is aan alle vereisten voor het aannemen van een privaatrechtelijke dienstbetrekking voldaan, in het bijzonder aan het vereiste van het kunnen uitoefenen van gezag?

• LJN AF7619 - Is er op grond van artikel 3 van de sociale werknemersverzekeringswetten ten aanzien van betrokkenen sprake van een privaatrechtelijke dienstbetrekking? Heeft de rechtbank onvoldoende rekening gehouden met de materi๋le omstandigheden, waaruit genoegzaam blijkt dat betrokkenen gezamenlijk hebben beslist over het te voeren beleid van de onderneming? Zo is onder meer gezamenlijk beslist over de gelijke managementvergoeding van de directeuren. Is er sprake van een gezagsverhouding?

• LJN AF8263 - Oplegging van correctienota's over de periode in geding, betrekking hebbende op de betalingen die zijn verricht aan de betrokken werknemer die als oproepchauffeur voor het betrokken bedrijf werkzaam is geweest, alsmede betrekking hebbende op aan de chauffeurs - in samenspraak tussen partijen op f 1000,- per jaar gestelde - gedane betalingen ten titel van onkostenvergoeding bedoeld als vergoeding voor vuilwerktoeslag in verband met het schoonmaken van de tanks. Is terecht verzekeringsplicht vastgesteld?

• LJN AF8268 - Hebben betrokkenen in een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 3 van de sociale werknemersverzekeringswetten tot het betrokken bedrijf gestaan? Heeft de rechtbank terecht geoordeeld dat er onvoldoende grond aanwezig is voor het aannemen van werkgeversgezag van het bedrijf over betrokkenen en dat veeleer sprake is van gelijkwaardigheid?

• LJN AF8278 - Het Lisv heeft de betalingen aan betrokkene alsmede aan personen waarvan de personalia niet bekend waren als premieloon in de zin van de CSV beschouwd, die betalingen gebruteerd en ter zake over de periode in geding premienota's uitgereikt. Heeft de rechtbank het risico van een aantal onduidelijkheden ten onrechte bij appellant gelegd? Is er sprake van een privaatrechtelijke dienstbetrekking?

• LJN AF8641 - Is betrokkene in de periode in geding in een verzekeringsplichtige arbeidsverhouding in de zin van de tussenkomstregelgeving, vervat in artikel 5, aanhef en onder d, van de ZW, WW en WAO juncto artikel 3 van het Koninklijk besluit van 24 december 1986, werkzaam geweest? Fictieve dienstbetrekking.

• LJN AF8752 - Oplegging van correctie- en boetenota's over de jaren 1994 tot en met 1997, als gevolg van het feit dat de lonen niet, niet juist of niet volledig waren opgenomen in de administratie en deze dientengevolge niet, niet juist of niet volledig aan de uitvoeringsinstelling via de jaaropgavenkaarten waren opgegeven. Is de onderhavige schatting re๋el en nauwkeurig, daar deze steunt op ten overstaan van opsporingsambtenaren afgelegde, nagenoeg overeenstemmende verklaringen van twee arbeidskrachten die langdurig bij de betrokken VOF in dienst zijn geweest?

• LJN AF8762 - Is betrokkene met ingang van de datum in geding tot de betrokken BV's in een gezagsrelatie werkzaam geweest, zodanig dat sprake is geweest van verzekeringsplicht voor de sociale werknemersverzekeringswetten meebrengende privaatrechtelijke dienstbetrekking, nu overigens te zijnen aanzien verplichte persoonlijke dienstverrichting en loonbetaling vaststaan?

• LJN AF9399 - Is terecht op grond van artikel 3 onderscheidenlijk artikel 5, aanhef en onder d, van de sociale werknemersverzekeringswetten verzekeringsplicht en premieplicht aanwezig geacht ter zake van vervoerswerkzaamheden die de betrokken medewerkers in de perioden in geding voor de betrokken BV's hebben verricht? Zijn de vervoerswerkzaamheden in de zelfstandige uitoefening van bedrijf verricht?

• LJN AF9412 - Dient het voordeel genoten wegens deelname in het aandelenplan als premieplichtig loon in de zin van artikel 4 van de CSV te worden aangemerkt?

• LJN AF9887 - Is betrokkene tot aan 1 januari 1999 als nachtreceptionist/-portier in een privaatrechtelijke dienstbetrekking als bedoeld in artikel 3 van de sociale werknemersverzekeringswetten werkzaam geweest?

• LJN AF9888 - In dit geding staat centraal de vraag of betrokkene 1 in de periode 1996-1999 voor het betrokken deurwaarderskantoor in een gezagsrelatie in de zin van artikel 3 van de sociale werknemersverzekeringswetten werkzaam is geweest dan wel dat hij met betrokkene 2 als gelijkwaardig en gezamenlijk ondernemer bij het deurwaarderskantoor kan worden beschouwd.

• LJN AF9895 - Zijn betrokkenen voor de betrokken BV in een verzekeringsplichtige arbeidsverhouding werkzaam en is de BV deswege gehouden premies af te dragen over de aan hen verrichte betalingen? Rechtvaardigt de wijze waarop door betrokkenen is samengewerkt een gezagsverhouding tussen hen en de BV?

• LJN AF9899 - Is terecht verzekeringsplicht aangenomen ter zake van de door de betrokken directrice verrichte werkzaamheden voor de betrokken BV? Is er sprake van een gezagsrelatie nu in de statuten van de BV is bepaald dat de algemene vergadering van aandeelhouders te allen tijde bevoegd is om directeuren te schorsen en te ontslaan? Premiebetaling met ten hoogste vijf jaar terugwerkende kracht.

• LJN AH8999 - Er is geen reden om een nieuw besluit op bezwaar te nemen, nu reeds inhoudelijk is beslist welk bedrag aan premie en boete over 1997 moet worden voldaan.

• LJN AH9089 - Zorgvuldigheid van het onderzoek naar de mogelijk nog af te dragen premies bij een ontbrekende administratie. De premies zijn schattenderwijs vastgesteld.

• LJN AH9091 - Correctie- en boetenota's over de premiejaren 1994 tot en met 1998 omdat het bedrijf in die jaren geen premies voor de sociale werknemersverzekeringswetten heeft afgedragen over betalingen verricht aan zes personen. Is er sprake van opzet of grove schuld?

• LJN AH9095 - Is terecht geoordeeld dat de brief, waarin is neergelegd dat verzekeringsplicht voor betrokkene aanwezig is, is aan te merken als een rechtens verbindend besluit, nu hiertegen geen bezwaar is gemaakt?

• LJN AH9097 - In geding is de vraag of een ter zake van premieplicht jegens een werkgever genomen besluit rechtsgevolgen kan hebben voor de werknemer. Premieplicht en het al dan niet verzekerd zijn worden volledig onafhankelijk van elkaar beoordeeld, in die zin dat een werknemer ten aanzien van wie geen premie is vastgesteld of premieplicht is aangenomen, toch verzekerd kan zijn.

• LJN AH9125 - In geding is uitsluitend de vraag of de op grond van het ontbreken van identiteitsbewijzen opgelegde premiecorrectie over 1996 de rechterlijke toets ook in hoger beroep kan doorstaan. Brutering van de lonen met het anoniementarief.

• LJN AH9126 - In geschil is de vraag of betrokkene in de periode 1994-1997 in een verzekeringsplichtige arbeidsverhouding in de zin van de zogenoemde tussenkomstregelgeving, vervat in artikel 5, aanhef en onder d, van de sociale werknemersverzekeringswetten juncto artikel 3 van het KB, werkzaam is geweest.

• LJN AH9142 - In geschil is de vraag of de door de betrokken werknemer uitgevoerde werkzaamheden in een privaatrechtelijke dienstbetrekking zijn verricht. Partijen verschillen van mening of er wel sprake is geweest van een gezagsverhouding en van een verplichting tot persoonlijke dienstverrichting.

• LJN AH9143 - In geding is de vraag of voor de werkzaamheden die betrokkene in zijn functie van commercieel directeur heeft verricht verzekeringsplicht moet worden aangenomen op grond van de aanwezigheid van een gezagsverhouding.

• LJN AH9144 - Is betrokkene sedert maart 1990 voor het bedrijf in een verzekeringsplicht opleverende privaatrechtelijke dienstbetrekking werkzaam is geweest?

• LJN AH9147 - Is betrokkene, zelfstandig opererend en sturend projectleider van een zeer specifiek klachtenregistratieproject, in een verzekeringsplicht opleverende privaatrechtelijke dienstbetrekking, inzonderheid in een gezagsverhouding in relatie tot het betrokken bedrijf werkzaam geweest?

• LJN AH9150 - Het geschil betreft de vraag of betrokkene in de jaren 1994-1997 werkzaam is geweest in een gezagsrelatie tot de co๖peratie.

• LJN AH9153 - Niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaar wegens overschrijding van de bezwaartermijn. Per fax verzonden bezwaarschrift. Is het verzendjournaal met de melding "OK" voldoende om aannemelijk te maken dat het bezwaarschrift tijdig is ingediend?

• LJN AI0420 - In het kader van de Awb is de administratieve rechter alleen dan tot het beantwoorden van rechtsvragen geroepen indien (nog) sprake is van een geschil met betrekking tot een besluit van een bestuursorgaan. Is er nog sprake van een geschil?

• LJN AI0425 - Mocht in dit geval, wegens het ontbreken van een administratie, worden overgegaan tot een schatting van het premieloon?

• LJN AI0654 - Verzekeringsplichtige arbeidsrelatie. Kan er sprake zijn van een privaatrechtelijke dienstbetrekking, ondanks dat door het UWV is erkend dat er geen sprake is van een verplichting tot persoonlijke dienstverrichting? Kunnen betrokkenen worden aangemerkt als zelfstandigen?

• LJN AI0655 - Administratief verzuim. Welke maatschap is verzekeringsplichtig? Is er sprake van voortzetting van de maatschap of van verzelfstandiging?

• LJN AI1072 - Heeft het UWV de verzekeringsplicht van de opgegeven minderheidsaandeelhouders terecht per toekomstige datum be๋indigd?

• LJN AI1316 - Is terecht beslist dat er na de aandelenoverdracht geen sprake was van verzekeringsplicht ingevolge de sociale werknemersverzekeringswetten? Terugvordering van de ZW- en WAO-uitkeringen.

• LJN AI1317 - Het geschil tussen partijen betreft de vraag of de interim-managers bij het betrokken bedrijf in een verzekeringsplichtige arbeidsverhouding werkzaam zijn geweest.

• LJN AK4483 - Veroordeling in de proceskosten na intrekking van het hoger beroep.

• LJN AM0297 - Bestaat verzekeringsplicht omdat betrokkenen de werkzaamheden in een zogenaamde fictieve dienstbetrekking hebben verricht?

• LJN AM0341 - Mocht een vergeten vierde tape ten behoeve van premievaststelling alsnog worden meegenomen zonder in strijd te komen met het zorgvuldigheidsbeginsel, het vertrouwensbeginsel en met de rechtszekerheid?

• LJN AM1949 - Door geen nieuw besluit af te geven heeft het UWV gehandeld in strijd met artikel 7:11, tweede lid, van de Awb.

• LJN AM2580 - In geding is de vraag of de verzekeringsplicht van betrokken werknemer over de jaren 1994-1997 en de in verband daarmee opgelegde premiecorrecties en boetenota's in rechte kunnen standhouden.

• LJN AM5392 - Voor de beantwoording van de vraag of er sprake is van een gezagsverhouding is niet uitsluitend de juridische - formele - situatie van belang, maar dient acht te worden geslagen op alle relevante feiten en omstandigheden.

• LJN AN7534 - Is terecht en op goede gronden verzekeringsplicht op grond van artikel 3 van de sociale werknemersverzekeringswetten ten aanzien van de betrokken taxichauffeurs aangenomen?

• LJN AN8011 - Kan het looncontrolerapport van de Belastingdienst als basis dienen voor de correctienota's? Is er aanleiding tot bijstelling van de correctienota's? Verzoek tot vergoeding van de proceskosten in de bezwaarschriftprocedure.

• LJN AN8039 - Is de directeur, met een aandelenpakket van 40%, werkzaam in een privaatrechtelijke dienstbetrekking of is er sprake geweest van gezamenlijk ondernemerschap?

• LJN AN8042 - Is de opgelegde boete voor het niet juist of onvolledig voldoen aan de verplichting tot het doen van loonopgaven onevenredig hoog en is er grond voor een verdergaande matiging?

• LJN AN8459 - Is er sprake van een verzekeringsplichtige dienstbetrekking tussen de vennootschap ten behoeve waarvan de werkzaamheden worden verricht en de directeur-grootaandeelhouder en, in het bijzonder, is er sprake van een gezagsverhouding?

• LJN AN8471 - Zijn de bezwaren tegen de correctie- en boetenota's terecht en op juiste gronden niet-ontvankelijk verklaard, omdat het bezwaarschrift niet binnen de termijn is ingediend?

• LJN AN8948 - Het tijdelijk inschakelen van een vroegere werkneemster op basis van een schriftelijke overeenkomst. Is er sprake van een verplichte persoonlijke arbeidsverrichting? Is een gezagsrelatie voldoende aannemelijk?

• LJN AN9801 - Is terecht de hoge premie op grond van het Premiebesluit wachtgeldfonds berekend?

• LJN AN9807 - Verplichte verzekering ingevolge de socialeverzekeringswetten ten aanzien van aandeelhouders. Is er sprake van een gezagsverhouding?

• LJN AN9811 - Is terecht geoordeeld dat de termijn van zes weken voor het indienen van een bezwaarschrift is overschreden? is er sprake van een verschoonbare termijnoverschrijding?

• LJN AO0596 - Is er in dit geval sprake van een situatie dat gezegd moet worden dat het bestuursorgaan tegen beter weten in een onrechtmatig besluit heeft genomen waardoor de kosten in de bezwaarfase voor vergoeding in aanmerking komen?

• LJN AO1128 - Staan de 47 vennoten-natuurlijke personen van de maatschap in een verzekeringsplichtige arbeidsrelatie tot gedaagde, die tevens vennoot is van deze maatschap?

• LJN AO1129 - Is terecht een beroep gedaan op het vertrouwensbeginsel? Gesteld is dat de mededeling van de looninspecteur dat er geen sprake is van verzekeringsplicht voor het UWV moet worden gezien als een bewuste standpuntbepaling inzake de verzekeringsplicht van de betrokkenen.

• LJN AO1610 - Kon de schatting van het premieloon worden gebaseerd op de verklaringen die door de werknemers zijn afgelegd over de periode waarin zij in 1996 voor het bedrijf werkzaam waren en over het in die periode aan hen betaalde loon?

• LJN AO1698 - Restitutie van afgedragen premies werknemersverzekeringen. Be๋indigingsdatum van de verzekeringsplicht.

• LJN AO1701 - Privaatrechtelijke dienstbetrekking van statutaire directeuren. Oplegging van een administratieve boete van 25%.

• LJN AO1711 - Niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaar wegens het ontbreken van de gronden. Toezending van stukken aan de gemachtigde in de bezwaarfase (artikel 6:17 van de Awb).

• LJN AO1715 - Niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaar wegens niet-verschoonbare overschrijding van de bezwaartermijn. Een afschrift van het postboek is geen bewijs van verzending.

• LJN AO2039 - Premiecorrecties in verband met niet in de loonadministratie opgenomen betalingen van betrokkene over een in omvang groter aantal dan de wekelijks twee in aanmerking genomen dagen verrichte werkzaamheden. Boeteopleggingen.

• LJN AO2793 - Is de lijfrente-uitkering aan te merken als inkomsten uit hoofde van een dienstbetrekking, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel a, van het Besluit beperking kring verzekerden Ziekenfondswet?

• LJN AO2829 - Onder het begrip loon in artikel 77b van de WAO valt niet, bij korting en/of vrijstelling van premie, de door de werkgever uitbetaalde arbeidsongeschiktheidsuitkering.

• LJN AO3540 - Is er sprake van een privaatrechtelijke dienstbetrekking en zijn over de aan betrokkene gedane betalingen premies verschuldigd?

• LJN AO3585 - Stond het voor het UWV niet (langer) vrij om vanwege de in artikel 13, eerste en tweede lid, van de CSV voorziene verjaring tot aansprakelijkstelling over te gaan? Proceskostenveroordeling.

• LJN AO3588 - Ter zake van de verrichte advieswerkzaamheden wordt betrokkene als verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen aangemerkt, omdat deze werkzaamheden in dienstbetrekking zouden zijn verricht.

• LJN AO3590 - Heeft betrokkene verzekeringsplichtige arbeid verricht ten behoeve van de maatschap? Persoonlijke dienstverrichting; gezagsrelatie; verplichting tot loonbetaling.

• LJN AO4150 - Toepassing van artikel 3 van het Fooienbesluit in periodes waarin de CAO voor het horeca- en aanverwante bedrijf niet algemeen verbindend was verklaard.

• LJN AO4726 - Bestaat tussen de werkgever en betrokkenen de voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst vereiste gezagsverhouding?

• LJN AO5072 - In geding is de vraag of terecht is aangenomen dat de arbeidsverhouding tussen de betrokken werkgever en werknemer aangemerkt dient te worden als een privaatrechtelijke dienstbetrekking.

• LJN AO5499 - Is er sprake van een privaatrechtelijke dienstbetrekking omdat betrokkene de werkzaamheden voor de opdrachtgever persoonlijk moest verrichten, een geldelijke beloning bestaande uit een afgesproken uurprijs als contraprestatie hiervoor ontving en onder leiding en toezicht van de opdrachtgever heeft gewerkt?

• LJN AO6375 - Hebben de aan de werkmaatschappij verbonden personen hun werkzaamheden in de jaren 1996 en 1997 verricht in de zelfstandige uitoefening van een bedrijf? Oplegging van correctie- en boetenota's.

• LJN AO6566 - Privaatrechtelijke dienstbetrekking van instructeurs en docenten van een rijschool. Het strafrechtelijk onderzoek is onzorgvuldig. De verhoren zijn afgenomen onder ongeoorloofde druk.

• LJN AO7640 - Het pensioenfonds is in zijn hoedanigheid van inhoudingsplichtige geen bestuursorgaan.

• LJN AO7872 - De correctie- en boetenota's over de jaren 1990 tot en met 1994 worden op nihil gesteld in verband met de overschrijding van de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 van het EVRM.

• LJN AO8059 - Correctienota's. Overdracht van het aandelenpakket. De omzet is ten goede gekomen aan de werknemer, hetgeen niet is verantwoord in de loodadministratie. Uitbetaling van zwart loon aan taxichauffeurs.

• LJN AO8076 - Dienstbetrekking. Is onvoldoende gebleken van aanknopingspunten voor het bestaan van re๋el werkgeversgezag?

• LJN AO8384 - Nu het UWV geen specifiek aan het onderhavige geschil te relateren belang naar voren heeft gebracht, dient het hoger beroep niet-ontvankelijk te worden verklaard wegens gebrek aan belang. Het gaat het UWV om een principekwestie, voortkomend uit de opvatting dat de rechtbank de jurisprudentie van de CRvB niet juist zou hebben toegepast.

• LJN AO8399 - Dienen de betalingen van betrokkene aan zijn zoon voor het verrichten van schoonmaakwerkzaamheden als loon uit dienstbetrekking te worden aangemerkt?

• LJN AO8633 - Bevoegdheid tot het instellen van een rechtsgeding door de gemeente. Het bestreden besluit is bevoegdelijk genomen.

• LJN AO8647 - Het geschil in hoger beroep betreft het antwoord op de vraag of het UWV bij zijn bestreden besluit terecht heeft aangenomen dat betrokkene uit hoofde van de door hem verrichte werkzaamheden verplicht verzekerd is ingevolge de sociale werknemersverzekeringswetten.

• LJN AO8650 - Geen verhoging van de boetenota's hoger dan overeenkomstig gevoerd beleid, omdat van fraude niet is gebleken.

• LJN AO8660 - Er is geen sprake verzekeringsplicht ingevolge de sociale werknemersverzekeringswetten wegens het ontbreken van een rechtmatig verblijf in Nederland.

• LJN AO8666 - Hoofdelijke aansprakelijkheid voor premies voor de sociale werknemersverzekeringswetten. Onbehoorlijk bestuur.

• LJN AO8667 - Correctie- en boetenota's over de jaren 1994 en 1996 met betrekking tot de in deze jaren verrichte betalingen aan oproepkrachten. ABC-besluit. Is de hoogte van de boetenota's juist vastgesteld?

• LJN AO8691 - Met betrekking tot de werkzaamheden die zeven met name genoemde personen voor betrokkene bij een derde hebben verricht, is sprake van verzekeringsplichtige arbeid en zijn premies ingevolge de sociale werknemersverzekeringswetten verschuldigd over de gedane betalingen. Privaatrechtelijke dienstbetrekking.

• LJN AO8831 - Dat schatting heeft geleid tot een te hoog bedrag aan alsnog verschuldigde premies is voor risico van betrokkene omdat geen deugdelijke administratie is gevoerd. Strijd met de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 van het EVRM.

• LJN AO9067 - Is terecht aangenomen dat de arbeidsverhouding tussen betrokken werkgever en werknemer aangemerkt dient te worden als een privaatrechtelijke dienstbetrekking?

• LJN AO9475 - Het betrokken bedrijf heeft in de premiejaren 1995 en 1996 aan een aantal van haar werknemers bijdragen in een particuliere ziektekostenverzekering verstrekt, dit in overeenstemming met de geldende CAO, die de werkelijke kosten van die ziektekostenverzekering te boven gaan. Het UWV heeft ter zake nadere premies vastgesteld, welke premievaststelling, na bezwaar, onverkort is gehandhaafd.

• LJN AO9646 - Werkzaamheden verricht in een tuindersbedrijf. Alle vereiste elementen, te weten de verplichting tot persoonlijke arbeid, de verplichting tot loonbetaling en een gezagsverhouding, zijn aanwezig om te oordelen dat er sprake is van een dienstbetrekking.

• LJN AO9726 - Na ontbinding van de rechtspersoon is de procedure op naam van de gemachtigde gesteld; niet-ontvankelijkverklaring van het hoger beroep wegens gebrek aan persoonlijk belang.

• LJN AP0490 - Is betrokkene met ingang van de datum in geding terecht als verplicht verzekerd ingevolge de sociale werknemersverzekeringswetten en het betrokken bedrijf ter zake als premieplichtige werkgever aangemerkt? Een voor het aannemen van een privaatrechtelijke dienstbetrekking vereiste gezagsverhouding kan niet aanwezig worden geacht.

• LJN AP0497 - Privaatrechtelijke dienstbetrekking: werkzaamheden die voortkomen uit managementovereenkomsten.

• LJN AP0502 - Verzekeringsplicht ten aanzien van deelvissers. Eerst wanneer op basis van de verzekeringsplicht een besluit wordt genomen over de vaststelling en/of heffing van de premie, kan de vraag aan de orde komen of bij het nemen van dat besluit de algemene beginselen van behoorlijk bestuur in acht zijn genomen.

• LJN AP0516 - Het niet verlenen van uitstel van betaling met betrekking tot de correctie- en boetenota's is een (appellabel) besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Awb.

• LJN AP0518 - Is de tussen het bedrijf en betrokkene bestaande arbeidsverhouding terecht aangemerkt als een dienstbetrekking in de zin van artikel 3 van de sociale werknemersverzekeringswetten, aangezien aan alle voorwaarden daartoe, te weten de verplichting om persoonlijk arbeid te verrichten, de verplichting loon te betalen en een gezagsverhouding, is voldaan? Fictieve dienstbetrekking in de zin van de tussenkomstregelgeving.

• LJN AP1530 - De arbeidsrelatie tussen de regisseuses en de producent van een musical; feitelijke omstandigheden.

• LJN AP1548 - Interim-manager. Een arbeidsverhouding die gelijk wordt gesteld aan een privaatrechtelijke dienstbetrekking.

• LJN AP1661 - VOF met dochtervennootschap in de vorm van een BV en twee vennoten. Werkgeverschap. Omvang van het geding.

• LJN AP1670 - Privaatrechtelijke dienstbetrekking van een voormalig aandeelhouder. Is
in het onderhavige geval sprake van verzekeringsplichtige arbeid in de zin van artikel 3 van de sociale werknemersverzekeringswetten gelet op het ontbreken van de plicht tot het persoonlijk verrichten van arbeid en een gezagsverhouding?

• LJN AP1879 - Zijn de bij de betrokken stichting werkzame dansdocenten terecht verplicht verzekerd geacht voor de sociale werknemersverzekeringswetten?

• LJN AP2354 - Is het betrokken bedrijf terecht
als premieplichtig werkgeefster aangemerkt voor de in het kader van de exploitatie van het asielzoekerscentrum werkzame personen?

• LJN AP2371 - Zijn betrokkenen niet verplicht verzekerd ingevolge de sociale werknemersverzekeringswetten en is voor hen in het geheel geen premie verschuldigd? Het loon uit dienstbetrekking is te laag vastgesteld.

• LJN AP7977 -
Verschillen tussen de werkelijk netto uitbetaalde lonen volgens de financi๋le administratie en de nettolonen volgens de loonadministratie. Er is geen schriftelijk bewijs van reiskostenvergoedingen.

• LJN AP8494 - Niet-ontvankelijkverklaring van het hoger beroep wegens niet-verschoonbare niet-tijdige betaling van het griffierecht.

• LJN AQ0328 -
Is op juiste gronden het bezwaar niet-ontvankelijk verklaard omdat betrokkene bij het maken van bezwaar heeft verzuimd de gronden van het bezwaar in te dienen en dit verzuim niet binnen de gestelde termijn heeft hersteld? Gemotiveerd verzoek om uitstel voor het indienen van de gronden. Niet-adequate reactie.

• LJN AQ0473 - Privaatrechtelijke dienstbetrekking
, zodat sprake is van verzekeringsplicht op grond van artikel 3 van de sociale werknemersverzekeringswetten.

• LJN AQ0742 - Is de oproepkracht die bij het betrokken bedrijf werkt als vrachtautochauffeur terecht als verplicht verzekerd aangemerkt?

• LJN AQ0924 - Bovenmatige reiskostenvergoedingen; nadere vaststelling van het premieloon ter zake van de betaalde vaste reiskostenvergoedingen.

• LJN AQ0932 - Vaststelling van
nadere premies ingevolge de sociale werknemersverzekeringswetten. Verzekeringsplicht op grond van het bepaalde in artikel 3 van de sociale werknemersverzekeringswetten. Dient de vaste algemene onkostenvergoeding en de vaste algemene onkostenvergoeding tijdens ziekte als loon te worden aangemerkt?

• LJN AQ0938 - Is er bij de keeperstrainer met een managementovereenkomst sprake van een gezagsrelatie, zodat deze
verzekeringsplichtig is te achten in de zin van artikel 3 van de sociale werknemersverzekeringswetten?

• LJN AQ2389 - Is ten onrechte een bedrag ter hoogte van de forfaitaire reiskostenvergoedingen voor woon-werkverkeer v๓๓r de berekening van de in te houden premies werknemersverzekeringen in mindering gebracht op het betaalde (minimum)loon?

• LJN AQ4471 - Is betrokkene
in de geding zijnde jaren in privaatrechtelijke dienstbetrekking geweest bij het betrokken bedrijf? Betwist wordt dat er voor betrokkene een verplichting tot persoonlijke dienstverrichting aanwezig was en dat een gezagsverhouding ontbrak.

• LJN AQ4533 - Bij gebreke van een deugdelijke loonadministratie is de verschuldigde premie terecht bij benadering aan de hand van een schatting vastgesteld.

• LJN AQ4563 - Privaatrechtelijke dienstbetrekking. Is
betrokkene, enig aandeelhouder en directeur van een BV, in dienst van het betrokken bedrijf werkzaam geweest? Is er sprake van een gezagsverhouding?

• LJN AQ4594 -
Heeft de rechtbank terecht geoordeeld dat het betrokken bedrijf niet heeft aangetoond dat haar werknemers de hier van belang zijnde werkzaamheden in Nederland vanuit het Verenigd Koninkrijk gedetacheerd hebben verricht? Verschaffing van onvoldoende inzicht in de berekening van de premie.

• LJN AQ5227 - Niet-ontvankelijkverklaring van het beroep in eerste aanleg omdat betrokkene 1 niet als belanghebbende als bedoeld in artikel 1:2 van de Awb kan worden aangemerkt. Niet-ontvankelijkverklaring van het hoger beroep omdat betrokkene 2 geen (zelfstandig) beroep heeft ingesteld bij de rechtbank tegen het bestreden besluit.

• LJN AQ5368 - Opgave van de loonadministratie. Verpachting van een horecagelegenheid. Correctienota's: de schatting van de loonkosten staan niet in verhouding tot de omzet. Schending van de redelijke termijn als bedoeld in
artikel 6 van het EVRM.

• LJN AQ5974 - Verzoek om schadevergoeding. Causaal verband tussen de onrechtmatig gebleken premiebesluiten en het verlies van (nieuwe) opdrachtgevers.

• LJN AQ5979 - Niet-ontvankelijkverklaring van het hoger beroep wegens ontvallen procesbelang, omdat het beroep in eerste aanleg gegrond is verklaard en het bestreden besluit is vernietigd.

• LJN AQ5981 - De bouwkundigen worden door betrokkene betaald voor het geven van advies. Er is geen sprake van een gezagsverhouding.

• LJN AQ5982 - Het betrokken bedrijf
legt zich toe op het (doen) uitvoeren van interim-managementopdrachten en het aangaan van overeenkomsten met opdrachtgevers. Had zij, gelet op de verzekeringsplicht, de mogelijkheid tot gezagsuitoefening?

• LJN AQ5983 - Is
op juiste gronden geoordeeld dat de betrokken personen in een privaatrechtelijke dienstbetrekking tot het bedrijf stonden en dat het bedrijf derhalve gehouden was premies in het kader van de sociale werknemersverzekeringswetten af te dragen?

• LJN AQ6217 - Oplegging van correctie- en boetenota's. Is er sprake van een privaatrechtelijke dienstbetrekking?

• LJN AQ6222 - Heeft betrokkene
in de periode in geding werkzaamheden ten behoeve van het betrokken bedrijf in een privaatrechtelijke dienstbetrekking verricht? Is er sprake van een gezagsverhouding, waarbij door de werkgever aanwijzingen en instructies kunnen worden gegeven? Verplichting tot persoonlijke dienstverrichting.

• LJN AQ6224 - Is betrokkene terecht als verplicht verzekerd ingevolge de sociale werknemersverzekeringswetten aangemerkt? Uitzendovereenkomst. Is er sprake van een gezagsverhouding?

• LJN AQ6684 - Is er sprake van nietige arbeidsovereenkomsten ten aanzien van de voor betrokkene in diens cadeau- en coffeeshops werkzame personen, wegens strijd met de openbare orde?

• LJN AQ9006 - Dienstbetrekking van de directeur-aandeelhouders van een besloten vennootschap.
De vraag of er sprake is van een gezagsverhouding, is afhankelijk van alle relevante feiten en omstandigheden van het bijzondere geval.

• LJN AR1615 - Betrokkene kan worden geacht in de periode in geding in privaatrechtelijke dienstbetrekking in de zin van artikel 3 van de sociale werknemersverzekeringswetten voor het bedrijf te hebben gewerkt en kan niet als zelfstandige worden aangemerkt. Is er sprake van een gezagsverhouding?

• LJN AR2123 - Heeft de betrokken werknemer in een privaatrechtelijke dienstbetrekking gestaan of is hij als zelfstandige ondernemer aan te merken?

• LJN AR2340 - Oplegging van correctie- en boetenota's. Is in het onderhavige geval sprake van een privaatrechtelijke dienstbetrekking? Heeft betrokkene
gehandeld in de zelfstandige uitoefening van zijn bedrijf?

• LJN AR3134 - Is voldaan aan de vereisten voor het aannemen van een privaatrechtelijke dienstbetrekking zodat betrokkene verzekerd moet worden geacht voor de sociale werknemersverzekeringswetten?

• LJN AR3494 - Is de stelselmatig voor lange ritten benaderde priv้chauffeur van een BV werkzaam in een privaatrechtelijke dienstbetrekking?

• LJN AR3619 -
Werden de werkzaamheden van betrokkene uitgevoerd onder gezag van appellante? Deze werkzaamheden behoorden tot het wezen van de bedrijfsvoering van appellante en werden ook verricht door personen die onbetwist bij appellante in loondienst werkzaam waren. Oplegging van correctie- en boetenota's. Is er sprake van een gezagsverhouding voor het aannemen van een privaatrechtelijke dienstbetrekking?

• LJN AR3704 -
Naar het oordeel van de rechtbank is voldaan aan de drie voorwaarden voor het aannemen van een privaatrechtelijke dienstbetrekking: een verplichting tot persoonlijke dienstverrichting, een loonbetalingsverplichting en een gezagsverhouding. Omvang van het geding.

• LJN AR3705 - Is de betrokken buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand
in een verzekeringsplichtige dienstbetrekking in de zin van artikel 3 van de sociale werknemersverzekeringswetten met een daaraan verbonden plicht tot premieafdracht werkzaam geweest?

• LJN AR3821 - Ongegrondverklaring van het bezwaar tegen de correctienota's. Matiging van de opgelegde boetenota’s over de premiejaren in geding met 50% in verband met de lange afhandelingsduur van het bezwaarschrift. Nominatieve premievaststelling. AR4043 - Heeft betrokkene met ingang van de datum in geding werkzaamheden in een privaatrechtelijke dienstbetrekking verricht ten behoeve van een stichting die een tweetal verzorgingshuizen en een verpleeghuis exploiteert?

• LJN AR4416 - Niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaar tegen correctienota's omdat het bezwaar prematuur is. Dictum van de uitspraak van de rechtbank.

• LJN AR4424 - Privaatrechtelijke dienstbetrekking. Is betrokkene vanaf 1 januari 1999 onder het gezag van het betrokken bedrijf werkzaam geweest?

• LJN AR4532 - Een directeur-aandeelhouder van een BV zonder doorslaggevende invloed op de benoeming, de schorsing en - in het bijzonder - het ontslag van directeuren is werkzaam in een gezagsrelatie tot de BV.

• LJN AR4534 - Privaatrechtelijke dienstbetrekking van een administrateur. Oplegging van correctienota's omdat
de door betrokkene verrichte werkzaamheden niet zijn verantwoord in de loonadministratie.

• LJN AR4538 - Voor het bestaan van een gezagsverhouding is van betekenis of en in hoeverre een directeur kan worden geschorst en ontslagen door de algemene vergadering van aandeelhouders.

• LJN AR4672 - Is er bij betrokkenen (bestuurders, directeuren en aandeelhouders van een BV) sprake van een gezagsverhouding ten aanzien van de algemene vergadering van aandeelhouders en is er daardoor sprake van een verzekeringsplichtige arbeidsrelatie?

• LJN AR4674 - Zijn de directieleden in een tot een privaatrechtelijke dienstbetrekking leidende gezagsrelatie bij het betrokken bedrijf werkzaam geweest?

• LJN AR4842 -
De betrokken thuiswerkers zijn aan te merken als werknemers in de zin van de sociale werknemersverzekeringswetten. Fictieve dienstbetrekking.

• LJN AR4843 - Is betrokkene terecht
als verplicht verzekerd ingevolge artikel 3 van de sociale werknemersverzekeringswetten aangemerkt en is terecht een correctienota ter zake van premies ingevolge die wetten over 2000 en een administratieve boete opgelegd? Is er sprake van een privaatrechtelijke dienstbetrekking?

• LJN AR4912 - Is betrokkene terecht
als verzekeringsplichtig voor de werknemersverzekeringen aangemerkt omdat wordt voldaan aan de voorwaarden voor het aannemen van een privaatrechtelijke dienstbetrekking?

• LJN AR4913 - Op goede gronden is besloten de verzekeringsplicht niet met terugwerkende kracht te be๋indigen. Er is geen melding gedaan van de aandelenoverdracht. Dat aan ้้n van de betrokken aandeelhouders eerder een arbeidsongeschiktheidsuitkering is verstrekt, wordt mede van belang geacht.

• LJN AR4944 - Privaatrechtelijke dienstbetrekking van een directeur-aandeelhouder. Er is geen sprake van een uitzonderingssituatie.

• LJN AR4945 - Is betrokkene terecht
als verzekeringsplichtig voor de werknemersverzekeringen aangemerkt omdat wordt voldaan aan de voorwaarden voor het aannemen van een privaatrechtelijke dienstbetrekking? Oplegging van een correctienota.

• LJN AR5311 - Is betrokkene terecht als verzekeringsplichtig voor de werknemersverzekeringen aangemerkt omdat wordt voldaan aan de voorwaarden voor het aannemen van een privaatrechtelijke dienstbetrekking? Is er sprake van een gezagsverhouding?

• LJN AR5313 - Is betrokkene terecht als verzekeringsplichtig voor de werknemersverzekeringen aangemerkt omdat wordt voldaan aan de voorwaarden voor het aannemen van een privaatrechtelijke dienstbetrekking? Is er sprake van een gezagsverhouding?

• LJN AR5319 - Is betrokkene terecht als verzekeringsplichtig voor de werknemersverzekeringen aangemerkt omdat wordt voldaan aan de voorwaarden voor het aannemen van een privaatrechtelijke dienstbetrekking? Is er sprake van een gezagsverhouding?

• LJN AR5330 - Is terecht aangenomen dat betrokkene verzekeringsplichtig personeel (deelvissers) in dienst heeft en dat hij derhalve als werkgever aangemerkt dient te worden? Oplegging van correctienota’s.

• LJN AR5558 - Er is geen sprake van een privaatrechtelijke dienstbetrekking. Betrokkene is met de kern van zijn werkzaamheden gebleven binnen de aan hem door het betrokken bedrijf verstrekte opdracht, welke in essentie neerkwam op het opzetten van een personeelsafdeling.

• LJN AR5559 - Is betrokkene terecht
als verzekeringsplichtig voor de werknemersverzekeringen aangemerkt omdat wordt voldaan aan de voorwaarden voor het aannemen van een privaatrechtelijke dienstbetrekking? Nagenoeg volledig dienstverband.

• LJN AR5576 - Het voor een expeditiebedrijf inzetten van chauffeurs zonder vervoersvergunning. Er is geen sprake van een privaatrechtelijke dienstbetrekking. Er is onvoldoende onderzoek gedaan.

• LJN AR5578 - Privaatrechtelijke dienstbetrekking van een eigenrijder zonder eigen vrachtwagen.

• LJN AR5894 - Privaatrechtelijke dienstbetrekking van freelance-examinatoren. Onvoldoende is komen vast te staan op welke dragende feiten en omstandigheden de verzekeringsplicht is gebaseerd.

• LJN AR5896 - Privaatrechtelijke dienstbetrekking van instructeur/docenten voor het geven van bijles.

• LJN AR5898 - Betrokkene exploiteert een boomverzorgingsbedrijf. In voorkomende gevallen laat zij zich bijstaan door een ander. Is hier sprake van een privaatrechtelijke dienstbetrekking?

• LJN AR5900 - Betrokken musici en artiesten hebben hun werkzaamheden in een fictieve dienstbetrekking verricht, zodat ten aanzien van hen verzekeringsplicht bestaat en over de aan hen betaalde vergoedingen premies ingevolge de sociale werknemersverzekeringswetten dienen te worden ingehouden. Oplegging van correctie- en boetenota’s. AR5901 - Privaatrechtelijke dienstbetrekking in de periode tussen de mondelinge overeenkomst en de daadwerkelijke levering van het aandeel (met als gevolg dat beide directeuren ieder over 50% van de aandelen beschikken).

• LJN AR5949 - Vaststelling van de verzekeringsplicht ingevolge de Zfw en met name van het loon van de artiesten bij de toetsing aan de loongrens voor de Zfw alsmede de toepassing van de mandagregeling. Vaststelling van de premies ingevolge de sociale werknemersverzekeringswetten van de amateurmusici. Het hanteren van een kalenderjaar als premiebetalingstijdvak. Stopzetting van de Vecta-korting. Registratie van een administratief verzuim over de periode in geding.

• LJN AR5951 - Is er sprake van een verzekeringsplichtige dienstbetrekking in de zin van de sociale werknemersverzekeringswetten tussen de vennootschap ten behoeve waarvan de werkzaamheden worden verricht en de directeur-minderheidsaandeelhouder?

• LJN AR6038 - Oplegging van correctienota's wegens onjuiste of onvolledige loonopgaven. Onvolledige loonadministratie. Opzettelijk foutieve informatie.

• LJN AR6042 - Met betrekking tot het aannemen van een privaatrechtelijke dienstbetrekking is onvoldoende gebleken van een gezagsverhouding. Wil er sprake zijn van een privaatrechtelijke dienstbetrekking dan moet zijn voldaan aan drie voorwaarden, te weten de verplichting van de werknemer tot persoonlijke dienstverrichting, de verplichting van de werkgever tot loonbetaling en het bestaan van een gezagsverhouding tussen werkgever en werknemer.

• LJN AR6055 - Toepassing van de Koppelingswet. Het niet aannemen van verzekeringsplicht. Het gemaakte onderscheid naar nationaliteit is niet strijdig met de in artikel 8 van het EVSZ vervatte non-discriminatiebepalingen.

• LJN AR6057 - Privaatrechtelijke dienstbetrekking van een chauffeur zonder op eigen naam gestelde (geldige) vergunning.

• LJN AR6084 - Is betrokkene terecht als verzekeringsplichtig voor de werknemersverzekeringen aangemerkt omdat wordt voldaan aan de voorwaarden voor het aannemen van een privaatrechtelijke dienstbetrekking?

• LJN AR6403 - Ingangsdatum van de verzekeringsplicht voor een directeur-grootaandeelhouder. Is er sprake van een gezagsrelatie tussen de datum van overdracht van taken als ware de overdracht van de onderneming en de aandelen tot stand gekomen en de datum waarop de aandelen formeel in eigendom zijn overgedragen?

• LJN AR6813 - Zijn betrokkenen terecht als verzekeringsplichtig voor de werknemersverzekeringen aangemerkt omdat wordt voldaan aan de voorwaarden voor het aannemen van een privaatrechtelijke dienstbetrekking? Onkostenvergoeding met betrekking tot parkeer-, tol- en veergelden en waskosten. Oplegging van correctie- en boetenota's.

• LJN AR6820 - Is betrokkene terecht als verzekeringsplichtig voor de werknemersverzekeringen aangemerkt omdat wordt voldaan aan de voorwaarden voor het aannemen van een privaatrechtelijke dienstbetrekking? Is er sprake van persoonlijke arbeidsverrichting, een verplichting tot loonbetaling en een gezagsverhouding, zodat een arbeidsverhouding aanwezig is die als dienstbetrekking dient te worden aangemerkt?

• LJN AR6825 - Is betrokkene terecht als verzekeringsplichtig voor de werknemersverzekeringen aangemerkt omdat wordt voldaan aan de voorwaarden voor het aannemen van een privaatrechtelijke dienstbetrekking? Kan een gezagsverhouding worden aangenomen?

• LJN AR6833 - Niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaar wegens overschrijding van de bezwaartermijn. De gronden waarop het bezwaar berust, zijn niet tijdig ingediend.

• LJN AR6843 - De rechtbank is buiten de omvang van het geding getreden. Op een bestuursorgaan rust niet de plicht om te motiveren waarom hij een advies van ้้n van zijn beambten niet heeft gevolgd.

• LJN AR7021 - Privaatrechtelijke dienstbetrekking. Zijn betrokkenen, die op afroep klussen als elektricien en loodgieter aan elektrotechnische installaties voor hun rekening namen, in een gezagsrelatie werkzaam geweest?

• LJN AR7022 - Onder de betreffende omstandigheden moet de onjuiste adressering van de bestreden besluiten worden aangemerkt als een kennelijke misslag, waardoor betrokkene niet in haar belangen is geschaad. De Awb kent niet het rechtsmiddel van incidenteel app่l.

• LJN AR7166 - Zijn betrokkenen terecht als verzekeringsplichtig voor de werknemersverzekeringen aangemerkt omdat wordt voldaan aan de voorwaarden voor het aannemen van een privaatrechtelijke dienstbetrekking? Is er sprake van een gezagsverhouding? Oplegging van boetenota's. Naast de statutaire bepalingen en aandelenverhoudingen dient tevens in aanmerking te worden genomen dat betrokkenen onder het gezag stonden van de directie en dat de door hen verrichte werkzaamheden een wezenlijk onderdeel uitmaakten van de bedrijfsvoering.

• LJN AR7386 - Oplegging van correctie- en boetenota's. Onjuiste toepassing van de CAO nu het betrokken bedrijf aan een deel van haar hulpkrachten niet het voor hen ingevolge de CAO geldende wettelijk minimumloon heeft uitbetaald. Toepassing van het Fooienbesluit. Vertrouwensbeginsel.

• LJN AR7464 - Navordering van premies ingevolge de sociale werknemersverzekeringswetten en oplegging van boetenota’s. Privaatrechtelijke dienstbetrekking. Gelet op de afwezigheid van opzet of grove schuld dient naar het oordeel van de rechtbank de bij de correctienota's opgelegde verhoging van de af te dragen premies geheel te worden kwijtgescholden.

• LJN AR7682 - Is betrokkene terecht ongewijzigd als verzekeringsplichtig voor de werknemersverzekeringen aangemerkt omdat wordt voldaan aan de voorwaarden voor het aannemen van een privaatrechtelijke dienstbetrekking? Oplegging van correctie- en boetenota's.

• LJN AR8095 - Scholing en opleiding van personeeel van ondernemingen die zich op professionele wijze bezighouden met schoonmaak-onderhoud. Verzekeringsplicht voor docenten, met uitzondering van uitleendocenten en gastdocenten.

• LJN AR8121 - Privaatrechtelijke dienstbetrekking. De betrokken organisatie droeg er zorg voor dat planmatig tegen een wekelijkse acquisitievergoeding een omvangrijk aantal zorgverleners tegen betaling in volledige werkweken al dan niet via familieleden te werk is gesteld bij oudere hulpbehoevende - alleenstaande - zorgvragers teneinde hen gezelschap te houden en licht ondersteunend en huishoudelijk werk te verrichten.

• LJN AR8564 - Is er sprake van een privaatrechtelijke dienstbetrekking waardoor betrokkene verplicht verzekerd is ingevolge artikel 3 van de sociale werknemersverzekeringswetten? Oplegging van correctienota's en boetenota's.

• LJN AR8566 - Zijn de betrokken aandeelhouders terecht als verplicht verzekerd aangemerkt? Is er sprake van een gezagsverhouding? Oplegging van correctie- en boetenota's. Zeggenschap binnen de algemene vergadering van aandeelhouders.

• LJN AR8569 - Geen en onvolledige loonopgave met betrekking tot de betalingen aan de werkzame directeur. Verschuldigde premie. Hoogte van de boetenota's.

• LJN AR8571 - Is er sprake van een privaatrechtelijke dienstbetrekking? Is er sprake van een gezagsverhouding? Hoogte van de correctie- en boetenota's. Zorgvuldigheid van het onderzoek.

• LJN AR8575 - Is er sprake van een arbeidsverhouding die verplichte verzekering ingevolge artikel 3 van de sociale werknemersverzekeringswetten met zich meebrengt? Is er sprake is van een gezagsverhouding?

• LJN AR8637 - Verzekeringsplicht voor in het betrokken bedrijf werkzame organisatieadviseurs (professional partners en business partners). Zijn terecht en op goede gronden een correctienota over 1998 alsmede een boetenota over 1998 opgelegd?

• LJN AR8710 - Is terecht verzekeringsplicht aangenomen voor de aandeelhouders omdat er gezien de ongelijke verdeling van de aandelen geen sprake is van nevengeschiktheid en zij allen een minderheidsbelang in de onderneming hebben? De beide directeuren hebben gezien hun minderheidsaandelenbezit geen doorslaggevende invloed op de besluitvorming in de algemene vergadering van aandeelhouders.

• LJN AR8775 - Verzekeringsplicht ingevolge de sociale werknemersverzekeringswetten voor zetschippers. Zijn terecht correctie- en boetenota’s opgelegd?

• LJN AS2018 - Verzekeringsplicht ingevolge de sociale werknemersverzekeringswetten van taxichauffeurs. Op basis van de resultaten van een grootschalig onderzoek en de resultaten van de onderzoeken bij individuele taxiondernemingen heeft het UWV geconcludeerd dat taxichauffeurs ondanks een firmaregeling in privaatrechtelijke dienstbetrekkingen als bedoeld in artikel 3 van de sociale werknemersverzekeringswetten en, indien van toepassing, de Zfw tot de oorspronkelijke exploitanten van de taxivergunning en de samenwerkingsovereenkomst met de betreffende taxionderneming zijn blijven werken. Verwijzing naar een eerdere uitspraak omtrent de verzekeringsplicht van taxichauffeurs.

• LJN AS2019 - Verzekeringsplicht ingevolge de sociale werknemersverzekeringswetten van taxichauffeurs. Op basis van de resultaten van een grootschalig onderzoek en de resultaten van de onderzoeken bij individuele taxiondernemingen heeft het UWV geconcludeerd dat taxichauffeurs ondanks een firmaregeling in privaatrechtelijke dienstbetrekkingen als bedoeld in artikel 3 van de sociale werknemersverzekeringswetten en, indien van toepassing, de Zfw tot de oorspronkelijke exploitanten van de taxivergunning en de samenwerkingsovereenkomst met de betreffende taxionderneming zijn blijven werken. Verwijzing naar een eerdere uitspraak omtrent de verzekeringsplicht van taxichauffeurs.

• LJN AS2025 - Verzekeringsplicht ingevolge de sociale werknemersverzekeringswetten van taxichauffeurs. Op basis van de resultaten van een grootschalig onderzoek en de resultaten van de onderzoeken bij individuele taxiondernemingen heeft het UWV geconcludeerd dat taxichauffeurs ondanks een firmaregeling in privaatrechtelijke dienstbetrekkingen als bedoeld in artikel 3 van de sociale werknemersverzekeringswetten en, indien van toepassing, de Zfw tot de oorspronkelijke exploitanten van de taxivergunning en de samenwerkingsovereenkomst met de betreffende taxionderneming zijn blijven werken. Verwijzing naar een eerdere uitspraak omtrent de verzekeringsplicht van taxichauffeurs.

• LJN AS2028 - Verzekeringsplicht ingevolge de sociale werknemersverzekeringswetten van taxichauffeurs. Op basis van de resultaten van een grootschalig onderzoek en de resultaten van de onderzoeken bij individuele taxiondernemingen heeft het UWV geconcludeerd dat taxichauffeurs ondanks een firmaregeling in privaatrechtelijke dienstbetrekkingen als bedoeld in artikel 3 van de sociale werknemersverzekeringswetten en, indien van toepassing, de Zfw tot de oorspronkelijke exploitanten van de taxivergunning en de samenwerkingsovereenkomst met de betreffende taxionderneming zijn blijven werken. Verwijzing naar een eerdere uitspraak omtrent de verzekeringsplicht van taxichauffeurs.

• LJN AS2029 - Verzekeringsplicht ingevolge de sociale werknemersverzekeringswetten van taxichauffeurs. De rechtbank is van oordeel dat in het onderhavige geval premievaststelling ingevolge het bepaalde in artikel 11 en 12 van de CSV niet ten laste van het betrokken bedrijf kan geschieden.

• LJN AS2036 - Verzekeringsplicht ingevolge de sociale werknemersverzekeringswetten van taxichauffeurs. Op basis van de resultaten van een grootschalig onderzoek en de resultaten van de onderzoeken bij individuele taxiondernemingen heeft het UWV geconcludeerd dat taxichauffeurs ondanks een firmaregeling in privaatrechtelijke dienstbetrekkingen als bedoeld in artikel 3 van de sociale werknemersverzekeringswetten en, indien van toepassing, de Zfw tot de oorspronkelijke exploitanten van de taxivergunning en de samenwerkingsovereenkomst met de betreffende taxionderneming zijn blijven werken. Verwijzing naar een eerdere uitspraak omtrent de verzekeringsplicht van taxichauffeurs.

• LJN AS2038 - Niet-ontvankelijkverklaring van het hoger beroep omdat de bestreden voorschotnota, opgelegd naar aanleiding van een door het UWV aangenomen verzekeringsplichtige arbeidsverhouding met taxichauffeurs, hangende het hoger beroep op nihil is gesteld.

• LJN AS2040 - Verzekeringsplicht ingevolge de sociale werknemersverzekeringswetten van taxichauffeurs. Op basis van de resultaten van een grootschalig onderzoek en de resultaten van de onderzoeken bij individuele taxiondernemingen heeft het UWV geconcludeerd dat taxichauffeurs ondanks een firmaregeling in privaatrechtelijke dienstbetrekkingen als bedoeld in artikel 3 van de sociale werknemersverzekeringswetten en, indien van toepassing, de Zfw tot de oorspronkelijke exploitanten van de taxivergunning en de samenwerkingsovereenkomst met de betreffende taxionderneming zijn blijven werken. Verwijzing naar een eerdere uitspraak omtrent de verzekeringsplicht van taxichauffeurs.

• LJN AS2043 - Verzekeringsplicht ingevolge de sociale werknemersverzekeringswetten van taxichauffeurs. Op basis van de resultaten van een grootschalig onderzoek en de resultaten van de onderzoeken bij individuele taxiondernemingen heeft het UWV geconcludeerd dat taxichauffeurs ondanks een firmaregeling in privaatrechtelijke dienstbetrekkingen als bedoeld in artikel 3 van de sociale werknemersverzekeringswetten en, indien van toepassing, de Zfw tot de oorspronkelijke exploitanten van de taxivergunning en de samenwerkingsovereenkomst met de betreffende taxionderneming zijn blijven werken. Verwijzing naar een eerdere uitspraak omtrent de verzekeringsplicht van taxichauffeurs.

• LJN AS2046 - Verzekeringsplicht ingevolge de sociale werknemersverzekeringswetten van taxichauffeurs. Op basis van de resultaten van een grootschalig onderzoek en de resultaten van de onderzoeken bij individuele taxiondernemingen heeft het UWV geconcludeerd dat taxichauffeurs ondanks een firmaregeling in privaatrechtelijke dienstbetrekkingen als bedoeld in artikel 3 van de sociale werknemersverzekeringswetten en, indien van toepassing, de Zfw tot de oorspronkelijke exploitanten van de taxivergunning en de samenwerkingsovereenkomst met de betreffende taxionderneming zijn blijven werken. Verwijzing naar een eerdere uitspraak omtrent de verzekeringsplicht van taxichauffeurs.

• LJN AS2049 - Verzekeringsplicht ingevolge de sociale werknemersverzekeringswetten voor taxichauffeurs. Op basis van de resultaten van een grootschalig onderzoek en de resultaten van de onderzoeken bij individuele taxiondernemingen heeft het UWV geconcludeerd dat taxichauffeurs ondanks een firmaregeling in privaatrechtelijke dienstbetrekkingen als bedoeld in artikel 3 van de sociale werknemersverzekeringswetten en, indien van toepassing, de Zfw tot de oorspronkelijke exploitanten van de taxivergunning en de samenwerkingsovereenkomst met de betreffende taxionderneming zijn blijven werken. Verwijzing naar een eerdere uitspraak omtrent de verzekeringsplicht van taxichauffeurs.

• LJN AS2063 - Verzekeringsplicht ingevolge de sociale werknemersverzekeringswetten van taxichauffeurs. Op basis van de resultaten van een grootschalig onderzoek en de resultaten van de onderzoeken bij individuele taxiondernemingen heeft het UWV geconcludeerd dat taxichauffeurs ondanks een firmaregeling in privaatrechtelijke dienstbetrekkingen als bedoeld in artikel 3 van de sociale werknemersverzekeringswetten en, indien van toepassing, de Zfw tot de oorspronkelijke exploitanten van de taxivergunning en de samenwerkingsovereenkomst met de betreffende taxionderneming zijn blijven werken. Verwijzing naar een eerdere uitspraak omtrent de verzekeringsplicht van taxichauffeurs.

• LJN AS2064 - Verzekeringsplicht ingevolge de sociale werknemersverzekeringswetten van taxichauffeurs. Op basis van de resultaten van een grootschalig onderzoek en de resultaten van de onderzoeken bij individuele taxiondernemingen heeft het UWV geconcludeerd dat taxichauffeurs ondanks een firmaregeling in privaatrechtelijke dienstbetrekkingen als bedoeld in artikel 3 van de sociale werknemersverzekeringswetten en, indien van toepassing, de Zfw tot de oorspronkelijke exploitanten van de taxivergunning en de samenwerkingsovereenkomst met de betreffende taxionderneming zijn blijven werken. Verwijzing naar een eerdere uitspraak omtrent de verzekeringsplicht van taxichauffeurs.

• LJN AS2065 - Verzekeringsplicht ingevolge de sociale werknemersverzekeringswetten van taxichauffeurs. Op basis van de resultaten van een grootschalig onderzoek en de resultaten van de onderzoeken bij individuele taxiondernemingen heeft het UWV geconcludeerd dat taxichauffeurs ondanks een firmaregeling in privaatrechtelijke dienstbetrekkingen als bedoeld in artikel 3 van de sociale werknemersverzekeringswetten en, indien van toepassing, de Zfw tot de oorspronkelijke exploitanten van de taxivergunning en de samenwerkingsovereenkomst met de betreffende taxionderneming zijn blijven werken. Verwijzing naar een eerdere uitspraak omtrent de verzekeringsplicht van taxichauffeurs.

• LJN AS2067 - Verzekeringsplicht ingevolge de sociale werknemersverzekeringswetten van taxichauffeurs. Op basis van de resultaten van een grootschalig onderzoek en de resultaten van de onderzoeken bij individuele taxiondernemingen heeft het UWV geconcludeerd dat taxichauffeurs ondanks een firmaregeling in privaatrechtelijke dienstbetrekkingen als bedoeld in artikel 3 van de sociale werknemersverzekeringswetten en, indien van toepassing, de Zfw tot de oorspronkelijke exploitanten van de taxivergunning en de samenwerkingsovereenkomst met de betreffende taxionderneming zijn blijven werken. Verwijzing naar een eerdere uitspraak omtrent de verzekeringsplicht van taxichauffeurs.

• LJN AS2069 - Niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaar wegens niet-verschoonbare overschrijding van de bezwaartermijn. Betrokkene heeft geen adreswijzing doorgegeven aan het UWV. Is terecht geweigerd uitstel van betaling te verlenen met betrekking tot de opgelegde nota’s?

• LJN AS2071 - Verzekeringsplicht ingevolge de sociale werknemersverzekeringswetten van taxichauffeurs. Op basis van de resultaten van een grootschalig onderzoek en de resultaten van de onderzoeken bij individuele taxiondernemingen heeft het UWV geconcludeerd dat taxichauffeurs ondanks een firmaregeling in privaatrechtelijke dienstbetrekkingen als bedoeld in artikel 3 van de sociale werknemersverzekeringswetten en, indien van toepassing, de Zfw tot de oorspronkelijke exploitanten van de taxivergunning en de samenwerkingsovereenkomst met de betreffende taxionderneming zijn blijven werken. Verwijzing naar een eerdere uitspraak omtrent de verzekeringsplicht van taxichauffeurs.

• LJN AS2075 - Geen uitstel van betaling van de voorschotnota premies sociale verzekeringen. Verzekeringsplicht van taxichauffeurs. Nu de premieplicht vaststaat, kunnen in dit geding alleen nog die grieven aan de orde komen die zien op de (hoogte van de) nota als zodanig. Daartegen zijn echter geen separate grieven aangevoerd.

• LJN AS2076 - Verzekeringsplicht van taxichauffeurs. Heeft de rechtbank terecht de besluiten in stand gelaten waarbij een voorschot- en afrekeningsnota betreffende het jaar 1997 aan betrokkene is gezonden alsmede voor het jaar 1998 de premies ambtshalve zijn vastgesteld wegens het bestaan van een verzekeringsplichtige arbeidsverhouding?

• LJN AS2078 - Verzekeringsplicht ingevolge de sociale werknemersverzekeringswetten van taxichauffeurs. Op basis van de resultaten van een grootschalig onderzoek en de resultaten van de onderzoeken bij individuele taxiondernemingen heeft het UWV geconcludeerd dat taxichauffeurs ondanks een firmaregeling in privaatrechtelijke dienstbetrekkingen als bedoeld in artikel 3 van de sociale werknemersverzekeringswetten en, indien van toepassing, de Zfw tot de oorspronkelijke exploitanten van de taxivergunning en de samenwerkingsovereenkomst met de betreffende taxionderneming zijn blijven werken. Verwijzing naar een eerdere uitspraak omtrent de verzekeringsplicht van taxichauffeurs. In het bestreden besluit staat voldoende duidelijk vermeld om welke vennoten het gaat en wat de ingangsdatum van de verzekeringsplicht is. De aangevallen uitspraak komt derhalve voor vernietiging in aanmerking. (Gedifferentieerde) premieheffing.

• LJN AS2080 - Verzekeringsplicht ingevolge de sociale werknemersverzekeringswetten van taxichauffeurs. Op basis van de resultaten van een grootschalig onderzoek en de resultaten van de onderzoeken bij individuele taxiondernemingen heeft het UWV geconcludeerd dat taxichauffeurs ondanks een firmaregeling in privaatrechtelijke dienstbetrekkingen als bedoeld in artikel 3 van de sociale werknemersverzekeringswetten en, indien van toepassing, de Zfw tot de oorspronkelijke exploitanten van de taxivergunning en de samenwerkingsovereenkomst met de betreffende taxionderneming zijn blijven werken. Verwijzing naar een eerdere uitspraak omtrent de verzekeringsplicht van taxichauffeurs.

• LJN AS2086 - Verzekeringsplicht van taxichauffeurs. Het UWV heeft terecht een verzekeringsplichtige arbeidsverhouding aangenomen tussen het betrokken bedrijf en de medevennoten en daar terecht premieplichtige consequenties aan verbonden.

• LJN AS2121 - Verzekeringsplicht van taxichauffeurs. Is het betrokken bedrijf terecht als werkgeefster aangemerkt en zijn dienaangaande terecht aan haar nota’s ingevolge de sociale verzekeringswetten gezonden?

• LJN AS2124 - Verzekeringsplicht van taxichauffeurs. Opgelegde nota’s ingevolge de sociale werknemersverzekeringswetten betreffende de jaren 1996 en 1997. Is terecht geweigerd uitstel van betaling te verlenen met betrekking tot deze nota’s?

• LJN AS2129 - Verzekeringsplicht ingevolge de sociale werknemersverzekeringswetten van taxichauffeurs. Op basis van de resultaten van een grootschalig onderzoek en de resultaten van de onderzoeken bij individuele taxiondernemingen heeft het UWV geconcludeerd dat taxichauffeurs ondanks een firmaregeling in privaatrechtelijke dienstbetrekkingen als bedoeld in artikel 3 van de sociale werknemersverzekeringswetten en, indien van toepassing, de Zfw tot de oorspronkelijke exploitanten van de taxivergunning en de samenwerkingsovereenkomst met de betreffende taxionderneming zijn blijven werken. Verwijzing naar een eerdere uitspraak omtrent de verzekeringsplicht van taxichauffeurs.

• LJN AS2130 - Verzekeringsplicht ingevolge de sociale werknemersverzekeringswetten van taxichauffeurs. Op basis van de resultaten van een grootschalig onderzoek en de resultaten van de onderzoeken bij individuele taxiondernemingen heeft het UWV geconcludeerd dat taxichauffeurs ondanks een firmaregeling in privaatrechtelijke dienstbetrekkingen als bedoeld in artikel 3 van de sociale werknemersverzekeringswetten en, indien van toepassing, de Zfw tot de oorspronkelijke exploitanten van de taxivergunning en de samenwerkingsovereenkomst met de betreffende taxionderneming zijn blijven werken. Verwijzing naar een eerdere uitspraak omtrent de verzekeringsplicht van taxichauffeurs. De arbeidsovereenkomst is niet in weerwil van de zelf gekozen bewoordingen als huurovereenkomst aan te merken.

• LJN AS2134 - Verzekeringsplicht van taxichauffeurs. Reservechauffeurs. Verzekeringsplicht inzake door derden verreden ritten. Zijn over het genoten loon premies ingevolge de sociale werknemersverzekeringswetten verschuldigd?

• LJN AS2137 - Verzekeringsplicht van taxichauffeurs. Is terecht een verzekeringsplichtige arbeidsverhouding aangenomen met betrekking tot betrokkene? Oplegging van een boetenota en registratie van het verzuim.

• LJN AS2213 - Verzekeringsplicht van taxichauffeurs. Is terecht verzekeringsplicht voor betrokkenen aangenomen en zijn terecht nota’s ingevolge de sociale werknemersverzekeringswetten aan het betrokken bedrijf opgelegd en is terecht geweigerd uitstel van betaling te verlenen met betrekking tot deze nota’s?

• LJN AS2215 - Verzekeringsplicht van taxichauffeurs. Is terecht verzekeringsplicht aangenomen voor reserverijders?

• LJN AS2216 - Verzekeringsplicht van taxichauffeurs. Is terecht verzekeringsplicht aangenomen voor de vennoot van de vennootschap en kon deze terecht worden aangesproken voor de premienota’s?

• LJN AS2221 - Is in het onderhavige geval sprake van een verzekeringsplichtige dienstbetrekking tussen de vennootschap ten behoeve waarvan de werkzaamheden worden verricht en de directeuren-aandeelhouders? Is er sprake van een gezagsverhouding?

• LJN AS2376 - Verzekeringsplicht van taxichauffeurs. Is terecht een verzekeringsplichtige arbeidsverhouding aangenomen ten aanzien van betrokkene en zijn daar terecht consequenties in de premiesfeer - waaronder begrepen de registratie van een verzuim - aan verbonden?

• LJN AS2385 - Verzekeringsplicht van taxichauffeurs. Welke vennoten van de VOF dienen als werkgever van de taxichauffeurs te worden aangemerkt?

• LJN AS2529 - Is terecht het standpunt gehandhaafd dat er tussen betrokkene en het adviesbureau sprake is van een verzekeringsplichtige arbeidsverhouding?

• LJN AS2615 - Verzekeringsplicht van een programmeur. Is in de onderhavige arbeidsrelatie sprake is van een gezagsverhouding?

• LJN AS2621 - Is de betrokken werknemer voor het betrokken bedrijf in een verzekeringsplichtige arbeidsverhouding werkzaam geweest? Is de onderhavige arbeidsverhouding aan te merken als een privaatrechtelijke dienstbetrekking?

• LJN AS3045 - Verzekeringsplicht ingevolge de sociale werknemersverzekeringswetten van taxichauffeurs. Op basis van de resultaten van een grootschalig onderzoek en de resultaten van de onderzoeken bij individuele taxiondernemingen heeft het UWV geconcludeerd dat taxichauffeurs ondanks een firmaregeling in privaatrechtelijke dienstbetrekkingen als bedoeld in artikel 3 van de sociale werknemersverzekeringswetten en, indien van toepassing, de Zfw tot de oorspronkelijke exploitanten van de taxivergunning en de samenwerkingsovereenkomst met de betreffende taxionderneming zijn blijven werken. Verwijzing naar een eerdere uitspraak omtrent de verzekeringsplicht van taxichauffeurs. Vennoten van de VOF als taxichauffeur.

• LJN AS3329 - Agentuurovereenkomsten: 15% van de provisiebedragen worden aangemerkt als vergoeding voor autokosten. De autokostenvergoeding wordt aangemerkt als premieplichtig loon. Grove schuld. Matiging van de boetenota's omdat de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 van het EVRM is geschonden.

• LJN AS3397 - Betrokkenen, die een in de onderneming aanwezige toiletruimte schoonhouden, staan in een privaatrechtelijke dienstbetrekking tot het betrokken bedrijf. Het schotelgeld kan worden aangemerkt als loon, omdat het een contraprestatie betreft voor verrichte arbeid.

• LJN AS3434 - Privaatrechtelijke dienstbetrekking. Een gezagsverhouding is niet aangetoond.

• LJN AS3450 - De arbeidsverhouding tussen de stichting en de betrokken acteurs, ook ten aanzien van de acteurs die beschikken over een door de belastinginspecteur afgegeven zelfstandigheidsverklaring, wordt aangemerkt als een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht. Is er sprake van een gezagsverhouding? Vier gedaagden zijn geen belanghebbende, omdat zij niet zelf hoger beroep hebben ingesteld.

• LJN AS3469 - De arbeidsverhouding tussen het betrokken bedrijf en de sondeerders wordt aangemerkt als een privaatrechtelijke dienstbetrekking omdat aan alle daarvoor geldende voorwaarden wordt voldaan. Oplegging van correctie- en boetenota's.

• LJN AS3626 - Verzekeringsplicht ingevolge de sociale werknemersverzekeringswetten van taxichauffeurs. Aanvullende premieheffing en boeteoplegging. Is er sprake van opzet of grove schuld? Schending van de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 van het EVRM.

• LJN AS3627 - Privaatrechtelijke dienstbetrekking. Is er sprake van een gezagsverhouding? Persoonlijke dienstverrichting en loon.

• LJN AS3629 - Is de betreffende brief aan te merken als een bezwaarschrift tegen het aannemen van verzekeringsplicht?

• LJN AS3648 - Privaatrechtelijke dienstbetrekking. Staat de familieverhouding tussen betrokkene en het bedrijf het aannemen van een gezagsverhouding in de weg?

• LJN AS3654 - Intrekking en terugvordering van uitkeringen. Betrokkene is niet verzekerd voor de sociale werknemersverzekeringswetten omdat gelet op de familieverhoudingen een gezagsverhouding tussen betrokkene en haar dochter ontbreekt. Omvang van het geding.

• LJN AS3665 - Artikel 2 van het Besluit toepassing bestuurlijke boeten CSV 2001 komt in het geval van voortgezette overtredingen in strijd met artikel 9 van het Boetebesluit werkgevers Co๖rdinatiewet Sociale Verzekering, zodat de beleidsregel niet (onverkort) kan worden toegepast.

• LJN AS3670 - Privaatrechtelijke dienstbetrekking van een vennoot met een minderheidsbelang.

• LJN AS3986 - Privaatrechtelijke dienstbetrekking. Omvang van het werk van betrokkene. Is de hoogte van de correctienota’s inclusief de premiepercentages juist vastgesteld? AS3988 - Gezagsuitoefening moet tot de mogelijkheden hebben behoord; aan alle voorwaarden voor het aannemen van een privaatrechtelijke dienstbetrekking is voldaan.

• LJN AS4021 - Op grond van de feiten en omstandigheden wordt voldaan aan de drie essenti๋le kenmerken van een privaatrechtelijke dienstbetrekking: de gezagsverhouding, de verplichting tot persoonlijke dienstverrichting en de verplichting tot loonbetaling.

• LJN AS4534 - Privaatrechtelijke dienstbetrekking. Indien een directeur-aandeelhouder van een vennootschap in verband met de statutaire bepalingen en de eigendomsverhouding met betrekking tot de aandelen, in de algemene aandeelhoudersvergadering geen doorslaggevende stem heeft op de benoeming, de schorsing en - in het bijzonder - het ontslag van directeuren, moet in beginsel worden aangenomen dat hij werkzaam is in een gezagsrelatie tot de vennootschap.

• LJN AS4552 - Privaatrechtelijke dienstbetrekking. Een voormalig werknemer verricht als zelfstandige (dezelfde) werkzaamheden. De arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer is in essentie niet gewijzigd.

• LJN AS4642 - Privaatrechtelijke dienstbetrekking. Er is geen sprake van strijd met het verbod van willekeur.

• LJN AS4814 - Verplichte verzekering ingevolge de Zfw. De herhaalde standpuntwijziging verdient geen schoonheidsprijs, maar is niet in strijd met het rechtszekerheids- of vertrouwensbeginsel.

• LJN AS4820 - Er is geen sprake van een privaatrechtelijke dienstbetrekking, waardoor ten onrechte WW-uitkering is toegekend.

• LJN AS4825 - Privaatrechtelijke dienstbetrekking van een directeur-aandeelhouder. Stemovereenkomst: voor het nemen van besluiten is een volstrekte meerderheid van stemmen vereist.

• LJN AS4826 - Privaatrechtelijke dienstbetrekking: de werkzaamheden maken een wezenlijk onderdeel uit van de bedrijfsvoering en de werkzaamheden zijn verricht binnen het organisatorisch verband van de onderneming waarbinnen betrokkene volledig was ge๏ntegreerd.

• LJN AS4844 - Zelfstandigheidsonderzoek naar het door betrokkene verrichten van slijpwerkzaamheden. Er is sprake van een arbeidsrelatie waarin werkgeversgezag wordt uitgeoefend.

• LJN AS6249 - Terechte niet-ontvankelijkverklaring van het hoger beroep omdat de beroepsgronden niet-verschoonbaar niet-tijdig zijn ingediend. Het aanvoeren van beroepsgronden betekent niet dat de rechtspersoon meewerkt aan zijn eigen veroordeling en kon dus niet achterwege blijven.

• LJN AS6283 - Privaatrechtelijke dienstbetrekking van freelancers bij een autoschadeherstelbedrijf.

• LJN AS6695 - Privaatrechtelijke dienstbetrekking van sportinstructeurs en balie-/barmedewerkers van een sportschool.

• LJN AS7464 - Privaatrechtelijke dienstbetrekking van een stortbaas. In het onderhavige geval is voldaan aan de voorwaarde van de verplichting tot persoonlijke arbeidsverrichting.

• LJN AS7465 - Fictieve dienstbetrekking van thuiswerkers. Verzekeringsplicht. Betrokkenen kunnen niet worden aangemerkt als zelfstandigen.

• LJN AS7467 - Loongrensloon in verband met verzekeringsplicht op grond van de Zfw. Het hoger beroep is ontvankelijk vanwege het bindend materieel oordeel van de rechtbank, ondanks dat het UWV zich heeft geconformeerd aan de uitspraak van de rechtbank.

• LJN AS7516 - Privaatrechtelijke dienstbetrekking. Is betrokkene over de periode in geding terecht als verplicht verzekerd ingevolge artikel 3 van de sociale werknemersverzekeringswetten aangemerkt?

• LJN AS8272 - Is terecht voor alle vier in het bedrijf werkzame aandeelhouders met ingang van de datum in geding verzekeringsplicht aangenomen? Is de bestaande situatie van nevengeschiktheid door de toetreding als aandeelhouder van de houdstermaatschappij niet wezenlijk veranderd?

• LJN AS8286 - Door een beslissing omtrent schadevergoeding te geven zonder dat betrokkene hierom heeft verzocht, heeft de rechtbank in strijd met artikel 8:73 van de Awb gehandeld.

• LJN AS8550 - De brief waarin het UWV het betrokken bedrijf heeft medegedeeld dat de aan betrokkene toegekende WAO-uitkering vanaf de datum in geding door het betrokken bedrijf dient te worden betaald, is geen (appellabel) besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Awb. De brief bevat informatie over de direct uit de wet voortvloeiende gevolgen van het eigenrisicodragerschap na de toekenning van een WAO-uitkering aan een (ex-)werkneemster van het betrokken bedrijf en mist, naast het afzonderlijk aangevochten besluit ex artikel 75a, vierde lid, van de WAO, zelfstandige betekenis.

• LJN AS8574 - Is terecht betrokkenes registratie als verzekerde werknemer per datum in geding be๋indigd omdat hij geen geldige verblijfsvergunning en tewerkstellingsvergunning had? Toepassing van de Koppelingswet. Samenwerkingsovereenkomst tussen de EG en Marokko.

• LJN AS8886 - Oplegging van boetenota’s over de jaren in geding wegens het niet nakomen van de verplichtingen van artikel 10, tweede lid, van de CSV. Betrokkene heeft niet de juiste loonopgaven ingezonden.

• LJN AS8915 - Looncontrole. Is voldaan aan de essenti๋le kenmerken voor het aannemen van een privaatrechtelijke dienstbetrekking: gezagsverhouding, verplichting tot persoonlijke dienstverlening en verplichting tot loonbetaling?

• LJN AT0125 - Verzekeringsplicht. Correctie- en boetenota's. Dienstbetrekking van de kantoorvennoten van de maatschap. Gezagsverhouding.

• LJN AT0203 - Aanvraag WW-uitkering na be๋indiging van de franchiseovereenkomst. Verzekeringsplicht van een wederverkoper van tijdschriften. Heroverweging; onderzoek.

• LJN AT0207 - Licentieovereenkomst. Na overdracht van de licentieovereenkomst worden werkzaamheden verricht tegen loon. Na de be๋indiging van de loonbetalingen is de beoordeling van het UWV gevraagd of betrokkene in verband met de werkzaamheden voor de vennootschap als verzekeringsplichtig voor de sociale werknemersverzekeringswetten kan worden beschouwd.

• LJN AT0238 - Verzekeringsplicht en franchiseovereenkomst. Uitzonderlijke situatie: het verzoek moet niet gezien worden als een aanvraag in de zin van artikel 4:6 Awb. Onvoldoende onderzoek.

• LJN AT1652 - Het UWV was bevoegd onderhavige besluiten te nemen en niet is gebleken dat het UWV op een onjuiste wijze van die bevoegdheid gebruik heeft gemaakt.

• LJN AT1915 - Verzoek tot het verkrijgen van premievrijstelling dan wel premiereductie voor seizoenarbeiders die in het onderhavige bedrijf tijdelijk te werk waren gesteld.

• LJN AT2028 - Directeur-aandeelhouder van de vennootschap. Is terecht aangenomen dat tussen betrokkenen en gedaagde een arbeidsverhouding heeft bestaan die verplichte verzekering op grond van artikel 3 of 5 van de sociale werknemersverzekeringswetten meebracht?

• LJN AT2081 - Verzekeringsplicht. Is voldaan aan de voorwaarden voor het aannemen van een privaatrechtelijke dienstbetrekking?

• LJN AT2113 - Is er sprake van een privaatrechtelijke dienstbetrekking en verzekeringsplicht? Bedrijfsovergang. Betrokkenen hadden ieder een minderheidsbelang en konden worden geconfronteerd met een schorsing dan wel ontslag. Gezagsverhouding.

• LJN AT2119 - Ondeugdelijke administratie. Schatting van de premienota. Het risico van schatting is voor rekening van betrokkene.

• LJN AT2879 - Privaatrechtelijke dienstbetrekking; interimmanager.

• LJN AT2880 - Privaatrechtelijke dienstbetrekking. Maatschap. Kraamverzorgenden.

• LJN AT2930 - Privaatrechtelijke dienstbetrekking. Loonbedrijf met Britse oculeerders en binders.

• LJN AT2933 - Was betrokkene (vennoot) in een dienstbetrekking als chauffeur werkzaam en is derhalve sprake van verzekeringsplicht?

• LJN AT2946 - Er is geen sprake van rechtmatig verblijf of een aan een rechtmatig verblijf gelijk gestelde positie. Het besluit betreft uitsluitend de be๋indiging van de verplichte verzekering met terugwerkende kracht. Het besluit of recht bestaat op ZW-uitkering moet nog worden genomen.

• LJN AT2948 - Correctie- en boetenota's. Verzekeringsplicht voor de vennoot-directeur.

• LJN AT2952 - Correctie- en boetenota's. Verzekeringsplicht voor freelance geluidstechnici.

• LJN AT2954 - Privaatrechtelijke dienstbetrekking: zowel de familieverhouding als de financi๋le verhouding verzet zich in het onderhavige geval tegen het aannemen van een gezagsverhouding.

• LJN AT3067 - Privaatrechtelijke dienstbetrekking. Zetschippers.

• LJN AT3087 - Privaatrechtelijke dienstbetrekking. Praktijk parodontologie.

• LJN AT3470 - Een installateur heeft werk aan technische centraleverwarmingsinstallaties verzet, inclusief laswerk, ten behoeve van een installatiebedrijf. Privaatrechtelijke dienstbetrekking.

• LJN AT3472 - Privaatrechtelijke dienstbetrekking. Verzekeringsplicht externe koks.

• LJN AT3650 - Verzekeringsplicht aandeelhouders. Opgelegde boete's. Gezagsverhouding.

• LJN AT3827 - Is er tussen gedaagde en de VOF respectievelijk de BV een gezagsverhouding aanwezig (geweest)?

• LJN AT3837 - Is terecht het standpunt ingenomen dat de hoofdredacteur bij de uitgeverij werkzaam was in een privaatrechtelijke, dus verzekeringsplichtige dienstbetrekking?

• LJN AT3871 - Is er sprake van verzekeringsplicht voor de freelance werkende kok?

• LJN AT4281 - Hoogte van de korting op en vrijstelling van de basispremie ingevolge artikel 77b (oud) van de WAO over de premiejaren 1998 en 1999.

• LJN AT4284 - Het geven van (administratieve) ondersteuning bij de samenstelling van de jaarrekening en op het gebied van het financi๋le management. Is er sprake van een privaatrechtelijke dienstbetrekking?

• LJN AT4335 - De weigering van de WW-uitkering is door de rechtbank vernietigd. Uitgegaan moet worden van een privaatrechtelijke dienstbetrekking met Dagblad De Telegraaf. Uitkering naar maximumdagloon. Betrokkene heeft geen processueel belang bij hoger beroep.

• LJN AT4508 - Is terecht aangenomen dat tussen gedaagden een arbeidsverhouding heeft bestaan die verplichte verzekering op grond van artikel 3 van de sociale werknemersverzekeringswetten meebrengt?

• LJN AT4512 - Is de automatiseringsdeskundige als verplicht verzekerd te beschouwen op grond van artikel 5 van de sociale werknemersverzekeringswetten juncto artikel 5 van het koninklijk besluit?

• LJN AT4617 - De uitspraak van de rechtbank is (niet) ontvangen per gewone post. Privaatrechtelijke dienstbetrekking bestuurder/minderheidsaandeelhouder.

• LJN AT4964 - Verzekeringsplicht vennoten. Opzet of grove schuld.

• LJN AT5179 - Is er bij de visser sprake van een dienstbetrekking? Correctie- en boetenota's.

• LJN AT5183 - Verzekeringsplicht minderheidsaandeelhouders.

• LJN AT5421 - Duikbedrijf, werkzaam in de onderwaterbouw. Looncontrole. Zijn de duikers met een zogeheten ZZP(zelfstandige zonder personeel)-verklaring werkzaam in een privaatrechtelijke dienstbetrekking? Is er sprake van premieplicht? Gelijkheidsbeginsel.

• LJN AT5471 - Verzekeringsplicht directieleden en interimmanagers.

• LJN AT5559 - Privaatrechtelijke dienstbetrekking statutair directeur.

• LJN AT5608 - Onvolledige loonadministratie. Schatting premieloon. Gegevens Belastingdienst. Aanpassing van de hoogte van de premiecorrecties.

• LJN AT5619 - Privaatrechtelijke dienstbetrekking. Bestuurder/manager zonder aandelen.

• LJN AT5991 - Privaatrechtelijke dienstbetrekking. Directeur/secretaris.

• LJN AT6020 - Privaatrechtelijke dienstbetrekking. Directeur-aandeelhouder. Persoonlijke vennootschap.

• LJN AT6387 - Tenaamstelling van het besluit inzake de correctienota's.

• LJN AT6413 - Omdat het onderhavige besluit een primair besluit betreft, had de rechtbank zich onbevoegd moeten verklaren.

• LJN AT6434 - Is er sprake van een gezagsverhouding tussen gedaagde en de directeur?

• LJN AT6664 - Is er sprake van een privaatrechtelijke dienstbetrekking? Betrokkenen hebben met hun persoonlijke vennootschappen een managementovereenkomst gesloten. Zij waren gehouden werkzaamheden persoonlijk te verrichten.

• LJN AT6666 - Premienaheffing. Gelegenheidswerkers. Prematuur bezwaar tegen aanvullende premienota's. In beroep is het bezwaar alsnog niet-ontvankelijk verklaard.

• LJN AT6780 - Privaatrechtelijke dienstbetrekking. Geen persoonlijke dienstverrichting. Onderaannemer.

• LJN AT6782 - Uitstel van betaling van de nageheven premies en opgelegde boetes totdat de daartegen gerichte bezwaarschriften definitief zijn afgedaan.

• LJN AT7566 - Premiecorrecties en boetenota's. Waren de schoolfotografen in privaatrechtelijke dienstbetrekking werkzaam?

• LJN AT7578 - Zijn betrokkenen terecht niet-ontvankelijk verklaard in hun bezwaar tegen de opgelegde correctienota's? Loon conform de horeca-CAO. Redelijke termijn.

• LJN AT7833 - Staan de werkzaamheden die de schoonzoon heeft verricht in een arbeidsverhouding die verplichte verzekering ingevolge de sociale werknemersverzekeringswetten met zich meebracht?

• LJN AT8124 - Is terecht verzekeringsplicht aangenomen?

• LJN AT8135 - De gecertificeerd scheepslasser is niet verzekeringsplichtig.

• LJN AT8165 - Zijn adviseurs op het gebied van communicatie, PR, reclame en marketing ten behoeve van diverse loterijen verplicht verzekerd voor de sociale werknemersverzekeringen? Is betrokkene premieplichtig? Looncontrole. Naheffing.

• LJN AT8210 - Internationaal transportbedrijf. Correctie- en boetenota's. Zijn de chauffeurs zonder de vereiste vervoersvergunningen verplicht verzekerd ingevolge de sociale werknemersverzekeringswetten?

• LJN AT8226 - Zijn de aan de directieleden uitbetaalde bedragen terecht op grond van artikel 3 van de sociale werknemersverzekeringswetten aangemerkt als premieplichtig loon?

• LJN AT8230 - Verzekeringsplicht van eenmansbedrijfjes als onderaannemers in de kassenbouw.

• LJN AT8233 - Stichting tot het inrichten en beheren van een museumhaven en tot behoud van authentieke scheepstypes in het algemeen. Is de scheepstimmerman verzekerd ingevolge de sociale werknemersverzekeringswetten?

• LJN AT8234 - Directeur-grootaandeelhouder; gezagsverhouding; verzekeringsplicht.

• LJN AT8245 - Moeten de door betrokkene verrichte grond- en grasmaaiwerkzaamheden als verzekeringsplichtige arbeid worden aangemerkt?

• LJN AT8251 - Het hoger beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard vanwege niet-verschoonbare termijnoverschrijding.

• LJN AT8253 - Verzekeringsplicht voor bij het bedrijf werkzame docenten.

• LJN AT8256 - Is het bezwaar terecht niet-ontvankelijk verklaard wegens het niet (tijdig) indienen van de gronden van het bezwaar?

• LJN AT8263 - Looncontrole. Correctie- en boetenota's. Minderheidsaandeelhouders, niet-gelijkgerechtigde mede-eigenaren. Is er sprake van een dienstbetrekking?

• LJN AT8390 - Intrekking van het hoger beroep. Proceskostenveroordeling.

• LJN AT8593 - Ingevolge de Awb dient de uitspraak van een enkelvoudige kamer te worden gedaan en ondertekend door de rechter die de behandeling ter zitting heeft geleid. Is het personeel van het dansfeest premieplichtig?

• LJN AT8610 - Is er gezien de statuten en aandelenverhouding sprake van een gezagsverhouding? Redelijke termijn ex EVRM.

• LJN AT9118 - Privaatrechtelijke dienstbetrekking. Is er terecht uitgegaan van een vergrijp?

• LJN AT9121 - Er is geen sprake van nieuw gebleken feiten en omstandigheden op basis waarvan kan worden geoordeeld dat er sprake is van een verzekeringsplichtige arbeidsrelatie tussen appellante en betrokkene, voormalig directeur-aandeelhouder.

• LJN AT9339 - Privaatrechtelijke dienstbetrekking van Poolse transportwerknemers in dienst van een Nederlands transport- en expeditiebedrijf. Werkzaamheden die in hoofdzaak in het woonland worden verricht. Correctienota’s en boetenota’s.

• LJN AT9778 - Heeft betrokkene bij het instellen van bezwaar verzuimd de gronden van het bezwaar in te dienen en dit verzuim niet binnen de daartoe gestelde termijn hersteld?

• LJN AT9803 - Verzekeringsplicht deelvissers.

• LJN AT9805 - Verzekeringsplicht deelvissers.

• LJN AT9889 - Waren betrokkenen werkzaam in een privaatrechtelijke dienstbetrekking? Is er sprake van het ontbreken van een gezagsverhouding?

• LJN AT9927 - Managementovereenkomst met de besloten vennootschap van de voormalig aandeelhouder met 80% van de aandelen. Privaatrechtelijke dienstbetrekking.

• LJN AU0301 - Betekenis van de term "loondagen", als bedoeld in artikel 9 van de CSV. Zijn er over de dagen waarop niet is gewerkt, maar wel loon is ontvangen, premies voor de sociale werknemersverzekeringswetten verschuldigd?

• LJN AU0520 - De boetenota is geen besluit in de zin van artikel 1:3 van de Awb waartegen de mogelijkheid van bezwaar openstaat. Het bezwaarschrift van gedaagde richtte zich, gelet op de inhoud en strekking ervan, tegen zowel de boetenota als het boetebesluit.

• LJN AU0533 - Overschrijding van de termijn voor het indienen van een aanvraag.

• LJN AU0716 - De werkzaamheden zijn zowel op grond van de managementovereenkomst als op grond van de freelanceovereenkomst verricht in het kader van een privaatrechtelijke dienstbetrekking, zodat terecht verzekeringsplicht is aangenomen.

• LJN AU0721 - Zijn terecht en op goede gronden correctie- en boetenota’s opgelegd ter zake van betalingen welke onderhavig bedrijf heeft verricht aan de voor haar werkzame vrachtwagenchauffeur? AU1064 - Bestond er tussen betrokkene en zijn zoon een gezagsverhouding?

• LJN AU1140 - Zijn de onderhavige werkzaamheden verricht op basis van een arbeidsovereenkomst?

• LJN AU1147 - Is er sprake van een verzekeringsplichtige arbeidsverhouding tussen het bedrijf en de vijftigplussers?

• LJN AU1149 - Verzoek om uitstel van betaling ter zake van nog niet betaalde premies werknemersverzekeringen.

• LJN AU1193 - Verzekeringsplicht; privaatrechtelijke dienstbetrekking als bedoeld in artikel 3 van de sociale werknemersverzekeringswetten. Er is voldaan aan de vereisten van artikel 7:610 van het Burgerlijk Wetboek en dat tevens sprake is van een uitzendovereenkomst.

• LJN AU1292 - Omdat aan de drie essenti๋le kenmerken voor het aannemen van een privaatrechtelijke dienstbetrekking is voldaan, is er sprake van verzekeringsplicht op grond van artikel 3 van de sociale werknemersverzekeringswetten.

• LJN AU1304 - Zijn betrokkenen werkzaam geweest in een arbeidsverhouding welke is aan te merken als een privaatrechtelijke dienstbetrekking?

• LJN AU1306 - Betrokkene heeft voor onderhavig bedrijf cursussen verzorgd. Er is voldaan aan de vereisten voor het aannemen van een privaatrechtelijke dienstbetrekking.

• LJN AU1308 - Is er sprake van een privaatrechtelijke dienstbetrekking? Vereisten. Uit de gegevens kan niet de conclusie worden getrokken dat er sprake is van een gezagsverhouding.

• LJN AU1503 - Looncontrole bij een scheepsbouw- en reparatiebedrijf. Betalingen aan zogenoemde zelfstandigen zonder personeel. Is er sprake van verzekeringsplicht? Is er sprake van een privaatrechtelijke dienstbetrekking? Ontbreekt een re๋le gezagsverhouding?

• LJN AU2192 - Is er ten aanzien van freelancers terecht een gezagsverhouding aanwezig geacht en verzekeringsplicht aangenomen?

• LJN AU2263 - Zijn de freelancewerkzaamheden die de journalist voor appellante heeft verricht aan te merken als een arbeidsverhouding, die leidt tot verzekeringsplicht?

• LJN AU2296 - Privaatrechtelijke dienstbetrekking. Interimmanager.

• LJN AU2402 - Raamovereenkomst tussen betrokkene en de BV om automatiseringswerk bij derden/opdrachtgevers te verrichten. Detachering. Is er ten aanzien van die werkzaamheden sprake van verzekeringsplicht?

• LJN AU2405 - Is betrokkene (voor 42% aandeelhouder van een BV) verzekerd voor de sociale werknemersverzekeringswetten ter zake van werkzaamheden voor die BV? Is er sprake van een gezagsverhouding?

• LJN AU2426 - Correctie- en boetenota. Directeur-aandeelhouder. Is er sprake van een gezagsverhouding en verzekeringsplicht ingevolge de sociale werknemersverzekeringswetten?

• LJN AU2436 - Automatiseerder die tevens automatiseerders aan opdrachtgevers ter beschikking stelt. Is er sprake van een gezagsverhouding en verzekeringsplicht krachtens de sociale werknemersverzekeringswetten?

• LJN AU2439 - Zelfstandige zonder personeel (ZZP) werkzaam via een uitzendbureau als grondwerker. Deblokkering van de g-rekening. Is er sprake van verzekeringsplicht? Is er sprake van een privaatrechtelijke dienstbetrekking?

• LJN AU2440 - Looncontrole. Correctie- en boetenota. Was betrokkene, die als bedrijfsleidster werkzaam was, verplicht verzekerd? Is de verstrekking in de vorm van een woning terecht aangemerkt als loon in natura?

• LJN AU2442 - Detacheringsovereenkomst. Automatiseringsdeskundige. Is er sprake van een verzekeringsplichtige arbeidsverhouding? Besluit verzekeringsplicht automatiseringsdeskundigen.

• LJN AU2444 - Detacheringsovereenkomst. Is er sprake van een verzekeringsplichtige arbeidsverhouding?

• LJN AU2454 - Zijn de werkzaamheden van betrokkene als hoofd Applicatie Ontwikkeling verricht in het kader van een verzekeringsplichtige arbeidsverhouding?

• LJN AU2457 - De werkgever houdt zich bezig met het ter beschikking stellen van automatiseringsdeskundigen aan derden. Is er sprake van een verzekeringsplichtige arbeidsverhouding? Is er sprake van een uitzendsituatie?

• LJN AU2464 - Is terecht verzekeringsplicht aangenomen voor betrokkenen? Besluit verzekeringsplicht automatiseringsdeskundigen.

• LJN AU2927 - De vaste onkostenvergoeding is als bovenmatig en als loon aangemerkt.

• LJN AU2930 - Verzekeringsplicht voor ZZP-ers.

• LJN AU3205 - Advocaat. Samenwerkingsovereenkomst. Is er sprake van verzekeringsplicht op grond van de sociale werknemersverzekeringswetten? Zijn de elementen van een dienstbetrekking aanwezig?

• LJN AU3212 - Zijn de premies werknemersverzekeringswetten ten onrechte opgelegd? Zijn de Poolse werknemers ingevolge de Koppelingswet niet verzekerd? Had het UWV onderzoek naar de verblijfsrechtelijke positie moeten doen?

• LJN AU4183 - Er is geen sprake van een gezagsverhouding. Door de zoon voor zijn moeder verrichte werkzaamheden staan in een familierelatie. Er is geen sprake van een privaatrechtelijke dienstbetrekking.

• LJN AU4235 - Zijn de werkzaamheden van betrokkene voor het bedrijf terecht als verplicht verzekerd ingevolge artikel 3 van de sociale werknemersverzekeringswetten aangemerkt en is het bedrijf terecht een correctienota en een boete opgelegd?

• LJN AU4291 - Verzekeringsplicht met betrekking tot de ingehuurde kunstmatig inseminatoren op grond van artikel 3 van de sociale werknemersverzekeringswetten.

• LJN AU4368 - Is terecht verzekeringsplicht aangenomen voor de werkzame docenten?

• LJN AU4521 - Onjuiste adressering van het hogerberoepschrift. Niet-verschoonbare termijnoverschrijding. Het verzet is ongegrond.

• LJN AU4805 - Niet-ontvankelijkverklaring van het hoger beroep wegens termijnoverschrijding.

• LJN AU4819 - Is terecht op grond van artikel 3 van de sociale werknemersverzekeringswetten verzekeringsplicht aangenomen voor de directeuren van onderhavige onderneming?

• LJN AU4821 - Maritieme dienstverlening. Zijn de vletterlieden als (bestuurs)leden van de co๖peratieve vereniging verplicht verzekerd voor de sociale werknemersverzekeringswetten?

• LJN AU5414 - Is terecht op grond van artikel 3 van de sociale werknemerverzekeringswetten verzekeringsplicht ten aanzien van de door betrokkene verrichte werkzaamheden aangenomen?

• LJN AU5473 - Verzekeringsplicht (privaatrechtelijke dienstbetrekking) voor de vader in dienst bij zijn zoon.

• LJN AU5677 - Is gedaagde op juiste gronden niet-ontvankelijk verklaard omdat bij het maken van bezwaar is verzuimd de gronden van het bezwaar in te dienen en dit verzuim niet binnen de gestelde termijn was hersteld?

• LJN AU5678 - Is gedaagde de in artikel 10, tweede lid, van de CSV neergelegde verplichting niet nagekomen door geen opgave te doen van de aan betrokkene verstrekte vergoedingen?

• LJN AU5687 - Is terecht voor directeuren-grootaandeelhouders verzekeringsplicht op grond van artikel 3 van de sociale werknemersverzekeringswetten aangenomen?

• LJN AU5713 - Heeft betrokkene voor onderhavig bedrijf werkzaamheden verricht in een privaatrechtelijke dienstbetrekking?

• LJN AU5736 - Managementovereenkomst. Privaatrechtelijke dienstbetrekking.

• LJN AU6431 - Nederlandse luchtvaartmaatschappij. Chartervluchten vanuit Itali๋. Italiaanse stewardessen in dienst. Welk recht inzake sociale verzekeringen is van toepassing ingevolge EG-verordening 1408/71? Stabiele zetel in Nederland. Geen vaste vertegenwoordiging in Itali๋.

• LJN AU6522 - Termijnoverschrijding. Het risico van niet-aangetekende verzending ligt bij de afzender.

• LJN AU6708 - Met ingang van welke datum dient de betrokken werkgever in de vastgestelde risicopremiegroep te worden ingedeeld?

• LJN AU6995 - Onderneming, aandelen in handen van 3 BV's. Betrokkenen hebben tegen een vergoeding een managementovereenkomst gesloten. Is er sprake van een privaatrechtelijke dienstbetrekking en derhalve van verzekeringsplicht?

• LJN AU7399 - Verzekeringsplicht deelvisser.

• LJN AU8174 - Privaatrechtelijke dienstbetrekking. Geen gewijzigde arbeidsrelatie: ook thans hadden premies moeten worden ingehouden.

• LJN AU8939 - Verzekeringsplicht directieleden. Herziening.

• LJN AU8998 - Freelanceovereenkomst. Arbeidsverhouding die de essenti๋le kenmerken vertoont van de privaatrechtelijke dienstbetrekking.

• LJN AU9448 - Betrokkenen bezaten beiden 20% van de aandelen en waren geen statutair directeur. Is er sprake van een gezagsverhouding?

• LJN AU9487 - Correctienota's. Zijn de betalingen aan te merken als premieplichtig loon? Is er sprake van een verzekeringsplichtige dienstbetrekking? Accountants. Aandelenverhouding.

• LJN AV0048 - Niet-verschoonbare overschrijding van de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift.

• LJN AV0051 - Verzekeringsplicht directeuren-aandeelhouders.

• LJN AV0389 - Correctie- en boetenota. Is er sprake van een verzekeringsplichtige arbeidsverhouding in de zin van de sociale werknemersverzekeringswetten?

• LJN AV1414 - Kamerverhuur door betrokkene. Bedrijfsmatige dienstverlening door prostituees ten gerieve van de cli๋nt่le. Er zijn diverse faciliteiten verstrekt door betrokkene. Is er sprake van privaatrechtelijke dienstbetrekking en verzekeringsplicht?

• LJN AV1416 - Verzekeringsplicht prostituees/masseuses. Privaatrechtelijke dienstbetrekking.

• LJN AV1423 - Depothouder en (na)bezorger van een dagblad. Is er sprake van verzekeringsplicht voor de sociale werknemersverzekeringswetten en premieplicht? Inkomsten? Depotvergoeding. Meerdere dagbladcombinaties.

• LJN AV1865 - Privaatrechtelijke dienstbetrekking. Appellante produceert en monteert aluminium kozijnen en puien.

• LJN AV1868 - Privaatrechtelijke dienstbetrekking. Appellant produceert en monteert aluminium kozijnen en puien.

• LJN AV2581 - Privaatrechtelijke dienstbetrekking. Uitzendovereenkomst.

• LJN AV2746 - Privaatrechtelijke dienstbetrekking. Aandeelhouder.

• LJN AV2782 - Weigering van het UWV om de loonbetalingsverplichtingen over te nemen. Privaatrechtelijke dienstbetrekking? Verzekeringsplicht directeur-grootaandeelhouder?

• LJN AV8550 - Geen gedeeltelijke kwijtschelding van verschuldigde premies.

• LJN AV8573 - Arbeidsgehandicapte. Premiekorting. Ratio van de regelgeving. Een aanvraag binnen de gestelde termijn is een materi๋le toepassingsvoorwaarde. Onbekendheid met de fatale termijn is geen reden om hiervan af te wijken.

• LJN AV9083 - Verzekeringsplicht. Onterecht beroep op het gelijkheidsbeginsel.

• LJN AW0063 - Privaatrechtelijke dienstbetrekking. Nader besluit ter uitvoering van de uitspraak van de rechtbank. Er is niet voldaan aan de opdracht om de situatie van een werknemer te onderzoeken.

• LJN AW1586 - Docenten/trainers die cursisten opleiden tot klaagvrouw of klaagman in de psychopastorale zorg. Er is geen sprake van een privaatrechtelijke dienstbetrekking.

• LJN AW1965 - Verzekeringsplicht. De gezagsverhouding tussen gedaagde en de constructiegroepleden is niet komen vast te staan.

• LJN AW2057 - Premienota. Is er sprake van een verzekeringsplichtige arbeidsverhouding van het bemanningslid van een vissersvaartuig met aanspraak op een aandeel in de besomming? Moeten de deelvissers worden aangemerkt als mede-exploitanten? Economisch bedrijfsrisico?

• LJN AW2088 - Zijn de docenten en de examinatoren in de basketballsport verplicht verzekerd voor de sociale werknemersverzekeringswetten?

• LJN AW2540 - Is onderhavige arbeidsverhouding te kwalificeren als een privaatrechtelijke dienstbetrekking? Gezagsverhouding.

• LJN AW2807 - Verzekerings- en premieplicht van personen met persoonlijke vennootschappen.

• LJN AW7210 - Het bezwaar is terecht niet-ontvankelijk verklaard wegens overschrijding van de bezwaartermijn.

• LJN AW7294 - Verzekeringsplicht. Er is geen sprake van een privaatrechtelijke dienstbetrekking omdat onvoldoende is gebleken van met name een gezagsverhouding.

• LJN AW7775 - Privaatrechtelijke dienstbetrekking. Familieverhouding.

• LJN AW7852 - Correctienota's: is de netto-opbrengst uit de omzet van het kerkelijk centrum, welke toevloeien aan betrokkene, ten onrechte niet als loon in de loonadministratie verantwoord?

• LJN AX1592 - Looncontrole. Correctienota. Is er sprake van een verzekeringsplichtige dienstbetrekking?

• LJN AX2228 - Looncontrole. Correctienota en boete. Privaatrechtelijke dienstbetrekking? Geldige vergunning ingevolge de Wet goederenvervoer over de weg? Huuroplegger met reclame-uitingen van de premieplichtige.

• LJN AX6803 - Weigering WAO-uitkering. Was betrokkene verzekerd voor de WAO? Privaatrechtelijke dienstbetrekking? Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder.

• LJN AX8380 - Verzekeringsplicht. Wordt voldaan aan de drie criteria voor het bestaan van een privaatrechtelijke dienstbetrekking?

• LJN AX8390 - Is terecht het standpunt ingenomen dat betrokkene niet als verplicht verzekerd ingevolge de sociale werknemersverzekeringswetten kan worden aangemerkt?

• LJN AX8396 - Verzekeringsplicht. Boete.

• LJN AX8472 - Vaststelling premieloon. Correctienota's. Maximering. Loondagen.

• LJN AX8473 - Het premieloon is geschat aan de hand van de openingsdagen en -tijden van het bedrijf en de personele bezetting per dienst. Maximering. Loondagen.

• LJN AX8474 - Had het UWV bij de schatting van het premieloon rekening moeten houden met het maximale aantal loondagen van 261 per jaar?

• LJN AX8476 - Had het Uwv bij de schatting van het premieloon rekening moeten houden met het maximale aantal loondagen van 261 per jaar?

• LJN AX8791 - Correctie- en boetenota. Directieleden van een vennootschap. Privaatrechtelijke dienstbetrekking?

• LJN AX8799 - Privaatrechtelijke dienstbetrekking. Eigenrijders.

• LJN AX8803 - Was betrokkene werkzaam in een privaatrechtelijke dienstbetrekking? Beleid ten aanzien van vergunninghoudende eigenrijders.

• LJN AX8807 - Is er sprake van een gezagsverhouding tussen de zakelijk leider en (het bestuur van) het muziekgezelschap?

• LJN AX8889 - Verzoek om herziening. Geen nieuwe feiten of omstandigheden.

• LJN AX8923 - Privaatrechtelijke dienstbetrekking: er is geen sprake van een gezagsverhouding.

• LJN AX9283 - Zijn de werkzaamheden verricht in een arbeidsverhouding, die leidt tot verzekeringsplicht? Is er sprake van een gezagsverhouding?

• LJN AY3591 - Privaatrechtelijke dienstbetrekking van de directeur/bestuurder van een stichting. Gezagsrelatie tussen de Raad van Toezicht en de directeur.

• LJN AY3788 - Boeteoplegging in verband met het niet nakomen van de verplichting vervat in artikel 13, derde lid, van het Loonadministratiebesluit (de zogeheten 5%-regeling).

• LJN AY4913 - Privaatrechtelijke dienstbetrekking van een tomatendraaier. Is voldaan aan de essenti๋le kenmerken voor het aannemen van een privaatrechtelijke dienstbetrekking: gezagsverhouding, verplichting tot persoonlijke dienstverlening en verplichting tot loonbetaling?

• LJN AY5199 - Verzekeringsplicht van docenten die werkzaam zijn bij de Vereniging Samenwerkende Leergangen Bedrijfskunde. Is er sprake van een privaatrechtelijke dienstbetrekking?

• LJN AY5204 - Verzekeringsplicht van docenten die werkzaam zijn bij de Vereniging Samenwerkende Leergangen Bedrijfskunde. Is er sprake van een privaatrechtelijke dienstbetrekking?

• LJN AY5206 - Verzekeringsplicht van docenten die werkzaam zijn bij de Vereniging Samenwerkende Leergangen Bedrijfskunde. Is er sprake van een privaatrechtelijke dienstbetrekking?

• LJN AY5207 - Verzekeringsplicht van docenten die werkzaam zijn bij de Vereniging Samenwerkende Leergangen Bedrijfskunde. Is er sprake van een privaatrechtelijke dienstbetrekking?

• LJN AY5208 - Verzekeringsplicht van docenten die werkzaam zijn bij de Vereniging Samenwerkende Leergangen Bedrijfskunde. Is er sprake van een privaatrechtelijke dienstbetrekking?

• LJN AY5326 - Weigering WW- en ZW-uitkering aangezien betrokkene niet als werknemer in dienstbetrekking wordt aangemerkt en dientengevolge niet verzekerd is voor de WW en de ZW. Terugvordering van ten onrechte betaalde uitkering.

• LJN AY5567 - Privaatrechtelijke dienstbetrekking van een adviseur van een maatschap. Is er sprake van verzekerings- en premieplicht voor de sociale werknemersverzekeringswetten? Is het bestaan van een gezagsverhouding aannemelijk gemaakt?

• LJN AY5571 - Vaststelling van het premieloon. Oplegging van correctienota's in verband met boekingen onder de post "losse hulpen" en "fooien aan chauffeurs".

• LJN AY5574 - Weigering om de betaalde premies over de periode in geding te restitueren. Volgens het UWV is van nalatigheid of onzorgvuldigheid van zijn kant geen sprake, nu hij niet geacht kan worden op de hoogte te zijn geweest van de aandelenoverdracht.

• LJN AY6080 - Zijn betrokkenen verplicht verzekerd op grond van artikel 3 van de sociale werknemersverzekeringswetten? Privaatrechtelijke dienstbetrekking tussen de exploitant van een seksinrichting en prostituees.

• LJN AY6095 - De echtgenote van een directeur-grootaandeelhouder is niet langer als verplicht verzekerd aangemerkt ingevolge de sociale werknemersverzekeringswetten. Weigering de voor de echtgenote betaalde premies te restitueren.

• LJN AY6127 - Is inzake de arbeidsrelatie tussen betrokkene en het bedrijf terecht verzekeringsplicht aangenomen op de grond dat wordt voldaan aan de voorwaarden voor het aannemen van een privaatrechtelijke dienstbetrekking?

• LJN AY6136 - Is er sprake van een privaatrechtelijke dienstbetrekking ten aanzien van de bij betrokkene werkzame prostituees? Is het onderzoek zorgvuldig uitgevoerd? Werkplanning. Prijslijst. Vergunning.

• LJN AY6146 - Is er sprake van een privaatrechtelijke dienstbetrekking tussen de exploitant van een seksinrichting en de aldaar werkzame prostituees? Huisregels. Faciliteiten. Selectie. Tariefstelling. Is het onderzoek zorgvuldig uitgevoerd?

• LJN AY6363 - Is er sprake van een privaatrechtelijke dienstbetrekking tussen de exploitant van een priv้huis en de aldaar werkzame prostituees? Onderzoek door de Belastingdienst.

• LJN AY6364 - Is er sprake van een privaatrechtelijke dienstbetrekking tussen de exploitant van een massagesalon en de aldaar werkzame masseuses? Selectie, inroostering en tariefstelling door de exploitant.

• LJN AY6374 - Is er sprake van een privaatrechtelijke dienstbetrekking tussen de exploitant van een erotische massagesalon en de aldaar werkzame masseuses? Getuigenonderzoek. Inroostering. Richtprijzen. Vertrouwensbeginsel.

• LJN AY7710 - Inleners. Het UWV heeft het bestaan van een privaatrechtelijke dienstbetrekking aangenomen omdat is voldaan aan de voorwaarden van artikel 7:610 van het BW en er sprake is van een uitzendovereenkomst als bedoeld in artikel 7:690 van het BW. Oplegging van correctie- en boetenota's.

• LJN AY7713 - Privaatrechtelijke dienstbetrekking van koks. Berekening van het premieloon. Schending van de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 van het EVRM.

• LJN AY8685 - Het beroep in eerste aanleg is niet-ontvankelijk verklaard wegens niet-verschoonbare niet-tijdige betaling van het griffierecht. De rechtbank heeft op de datum in geding het griffierecht teruggeboekt op de rekening van betrokkene onder vermelding van "Te weinig gegevens". De gemachtigde van betrokkene heeft, nadat bleek dat het geld was teruggeboekt, niet aanstonds maatregelen getroffen teneinde de fout te corrigeren.

• LJN AZ0050 - Is er sprake van een privaatrechtelijke dienstbetrekking? Is voldaan aan de drie voorwaarden voor het aannemen van een privaatrechtelijke dienstbetrekking, te weten de verplichting van de werknemer tot persoonlijke dienstverrichting, de verplichting van de werkgever tot loonbetaling en het bestaan van een gezagsverhouding tussen werkgever en werknemer? Onzorgvuldig onderzoek.

• LJN AZ0709 - Niet-ontvankelijkverklaring van het hoger beroep omdat gesteld noch gebleken is van enig belang van appellant bij het ingestelde hoger beroep.

• LJN AZ0715 - Docenten inburgeringscursus. Is er sprake van een privaatrechtelijke dienstbetrekking en verzekeringsplicht?

• LJN AZ0719 - Directeuren-aandeelhouders van vennootschappen. Is er sprake van een privaatrechtelijke dienstbetrekking dan wel een daarmee gelijk te stellen arbeidsverhouding? De managementvergoedingen die werden betaald aan de persoonlijke vennootschappen van betrokkenen kunnen worden gelijkgesteld met betaling van loon, ook al kwamen deze betalingen niet geheel ten goede aan betrokkenen en werden zij deels gebruikt ter dekking van kosten en voorzieningen van de desbetreffende vennootschappen.

• LJN AZ1427 - Verzekeringsplicht van de dochter als werkneemster. Is er sprake van een gezagsverhouding?

• LJN AZ2125 - Niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaar wegens het niet indienen van de gronden waarop het bezwaar berust. Het UWV heeft het verzoek om uitstel voor het indienen van de gronden niet naar behoren afgehandeld door in de betreffende brief in het geheel niet in te gaan op dit verzoek. Onterechte toewijzing van proceskostenvergoeding aangezien hier geen sprake is van door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand.

• LJN AZ7062 - Heeft het UWV de arbeidsverhoudingen van de vletterlieden terecht aangemerkt als dienstbetrekkingen in de zin van de sociale werknemersverzekeringswetten en derhalve verzekeringsplicht aangenomen?

• LJN AZ7161 - Uitgaande van gedeeltelijke werkhervatting is bij het indienen van de aanvraag voor premiekorting de termijn van ้้n jaar overschreden.

• LJN AZ7174 - Terechte niet-ontvankelijkverklaring van het hoger beroep wegens niet-verschoonbare niet-tijdige indiening van het hogerberoepschrift.

• LJN AZ7176 - Heeft de rechtbank terecht geoordeeld dat het betrokken bedrijf kan worden gekenschetst als een professionele organisatie en dat gezien de ter zake geldende criteria van het bestaan van een gezagsrelatie, van een verplichting tot persoonlijke dienstverrichting en van een verplichting tot loonbetaling betrokken vlieginstructeur geacht kan worden werkzaam te zijn geweest in een privaatrechtelijke dienstbetrekking?

• LJN AZ7199 - Is de arbeidsverhouding tussen betrokkene en de freelancestandbouwers als een privaatrechtelijke dienstbetrekking te beschouwen zodat verzekeringsplicht kan worden aangenomen? Oplegging van correctie- en boetenota's.

• LJN AZ7215 - Zeevarende Nederlandse bemanning van onder Antilliaanse vlag varende zeeschepen. Is er sprake van een gezagsverhouding en derhalve van verzekeringsplicht?

• LJN AZ8110 - Heeft de vroegere eigenaar van het eetcaf้ van betrokkene over de periode in geding loon uit een verzekeringsplichtige privaatrechtelijke dienstbetrekking in de zin van artikel 3 van de sociale werknemersverzekeringswetten ontvangen?

• LJN AZ8117 - Privaatrechtelijke dienstbetrekking van masseuses. Is er sprake van onvoldoende zorgvuldig en ontoereikend onderzoek?

• LJN AZ8313 - Gelet op de familieverhouding en de aandelenverhouding zoals die bestond tot de datum in geding kan de arbeidsverhouding van de schoonzoon tot betrokkene niet als een dienstbetrekking worden beschouwd die leidt tot verzekeringsplicht.

• LJN AZ8568 - Heeft betrokkene de werkzaamheden verricht als werknemer in een uit een privaatrechtelijke dienstbetrekking voortvloeiende gezagsrelatie in de zin van artikel 3 van de sociale werknemersverzekeringswetten en aldus verzekeringsplicht van rechtswege op zich van toepassing doen worden?

• LJN AZ8600 - De beantwoording van de vraag of in een geval als het onderhavige sprake is van een verzekeringsplichtige dienstbetrekking in de zin van de sociale werknemersverzekeringswetten tussen de vennootschap ten behoeve waarvan de werkzaamheden worden verricht en de directeur-minderheidsaandeelhouder, in het bijzonder of sprake is van een gezagsverhouding, is afhankelijk van alle relevante feiten en omstandigheden van het bijzondere geval. Familierelatie. Het gezamenlijk drijven van de onderneming.

• LJN AZ8765 - Heeft het het UWV de betrokken vennoot van de VOF terecht verplicht verzekerd geacht ter zake van zijn voor het betrokken bedrijf verrichte werkzaamheden? Oplegging van correctie- en boetenota's. Managementovereenkomst tussen de BV's.

• LJN AZ8791 - Privaatrechtelijke dienstbetrekking. Managementovereenkomst. Is betrokkene als directeur en enig aandeelhouder van de BV vanaf de datum in geding in dienst van het betrokken bedrijf werkzaam is geweest?

• LJN BA1862 - Oplegging van correctie- en boetenota's over de jaren in geding.
De correcties berusten onder meer op bet standpunt dat betrokkene in een verzekeringsplichtige arbeidsverhouding werkzaam is en het betrokken bedrijf over de aan betrokkene betaalde vergoedingen premie verschuldigd is. Eigen bijdrage in het kader van de PC-priv้-regeling.

• LJN BA2001 - Verzekeringsplicht van zestien bij de Nederlandse vestigingen van een Marokkaanse staatsbank werkzame personen,
daar zij werkzaam zijn in een privaatrechtelijke dienstbetrekking. Proceskostenveroordeling. Verzoek tot schadevergoeding. Niet-tijdig verzoek om vergoeding van de gemaakte kosten in bezwaar.

• LJN BA4818 -
Intrekking door het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen van de E 101-verklaring vanaf de datum in geding, op de grond dat betrokkene vanaf die datum als loontrekkende wordt aangemerkt in Nederland en niet meer als zelfstandige, waardoor hij ter zake van zijn zelfstandige activiteiten in Belgi๋ verzekeringsplichtig is en voor zijn loontrekkende beroepsbezigheden onder de Nederlandse sociale wetgeving valt ingevolge artikel 14quater, onderdeel b, van Verordening 1408/71.

• LJN BA5320 - Heeft betrokkene als meewerkende partner in het tijdvak in geding arbeid in een privaatrechtelijke dienstbetrekking verricht en dient zij om die reden in de zin van artikel 3 van de sociale werknemersverzekeringswetten verzekeringsplichtig te worden geacht met een daaraan verbonden verschuldigdheid van sociale premies over de jaren in geding?

• LJN BA5333 - Op basis van de bevindingen van de SIOD en van de Belastingdienst heeft een looninspecteur van het UWV onder meer het loon berekend dat in 2003 is uitbetaald aan de fictieve thuiswerkers - in feite oproepkrachten - en waarover het betrokken bedrijf alsnog premies is verschuldigd. Is er sprake van een privaatrechtelijke dienstbetrekking in de zin van artikel 3 van de ZW, WAO en WW?

• LJN BA7216 - Terechte niet-ontvankelijkverklaring van het beroep in eerste aanleg omdat betrokkene bij het instellen van het beroep niet heeft voldaan aan diverse in artikel 6:5 van de Awb gestelde vereisten (onder meer de indiening van beroepsgronden), terwijl niet is gebleken van enige omstandigheid op grond waarvan redelijkerwijs kan worden geoordeeld dat betrokkene niet in verzuim is geweest.

• LJN BA7220 - Weigering WW-uitkering en intrekking en terugvordering van de ZW- en Wazo-uitkering, op de grond dat betrokkene geen werkzaamheden in dienstbetrekking heeft verricht en derhalve niet als werknemer in de zin van de sociale werknemersverzekeringswetten kan worden aangemerkt. Is er sprake van een gefingeerd dienstverband?

• LJN ZB6001 - In dit geding dient de vraag te worden beantwoord of terecht en op goede gronden is vastgesteld dat voornoemde tennisleraren verplicht verzekerd waren ingevolge de WW, WAO, ZW en Zfw.

• LJN ZB6891 - Zijn terecht over door het betrokken bedrijf aan haar werknemers gedane betalingen in de jaren in geding aanvullende premies vastgesteld ingevolge de sociale werknemersverzekeringswetten en voorts een administratieve boete opgelegd? De aanvullende premies zijn opgelegd in verband met bovenmatige reiskostenvergoedingen, onkostenvergoedingen voor kleding, telefoon en koffie, bovenmatige feestdagentoeslagen en niet-verantwoorde loonbetalingen.

• LJN ZB8579 - Overeenkomst tussen werkgevers en werknemers tot verlaging van het brutoloon in ruil voor onbelaste en premievrije reiskostenvergoeding.

• LJN ZB8700 - Is terecht het niet tijdig inzenden van de jaaropgave over 1993 geregistreerd als een derde verzuim en is in verband hiermee terecht een boete opgelegd van f 20.195,-, zijnde 100% van het ambtshalve vastgestelde bedrag aan verschuldigde premies over 1993? Is de opgelegde boete in overeenstemming met de evenredigheid?

• LJN ZB8828 - Hoofdelijkaansprakelijkstelling voor de nog verschuldigde premies op de grond dat betrokkene dient te worden aangemerkt als de leider van de vaste inrichting binnen het Rijk, dan wel de vertegenwoordiger dan wel als degene die de leiding heeft van de hier te lande verrichte werkzaamheden. Subsidiair heeft het Lisv gesteld dat de Inc. als een naar buitenlands recht opgerichte rechtspersoon niet volledig rechtsbevoegd is, zodat op grond van artikel 16c, eerste lid, onderdeel c, van de CSV betrokkene als bestuurder hoofdelijk aansprakelijk kan worden gesteld.

• LJN ZB8860 - Oplegging van een boetenota op de grond dat er sprake is van grove schuld in de zin van artikel 5, eerste lid, van het ABW-besluit, omdat betrokkene wist of behoorde te weten dat voor de betreffende loonbetalingen socialeverzekeringspremies behoorden te worden afgedragen. Is er sprake van schending van de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 van het EVRM?

• LJN ZB8969 - Bij de bestreden correctienota's zijn naar aanleiding van een bij de betrokken woningbouwcorporatie eind 1994 aangevangen looncontrole nadere premies ingevolge sociale werknemersverzekeringswetten opgelegd. Ter zake van deze correcties zijn boetes opgelegd voor de jaren 1990 tot en met 1993. Heeft het Lisv het verschil tussen de door de woningbouwcorporatie aan de bij haar in dienst zijnde huismeesters in rekening gebrachte vergoedingen voor de dienstwoningen en de waarde in het economisch verkeer terecht tot het premieloon gerekend; heeft het Lisv terecht, voor zover de boetenota's betrekking hebben op partijen bekende onkostenvergoedingen en een vergoeding van AWBZ-premies, opzet dan wel grove schuld aangenomen als bedoeld in artikel 3 van het ABC-besluit en heeft het Lisv ermee kunnen volstaan de aldus opgelegde boete te matigen tot op 25% en staat de duur van de bezwaarfase aan het opleggen van boetenota's in de weg?

• LJN ZB8996 - Is in de perioden in geding voldaan aan de voorwaarden voor het aannemen van een privaatrechtelijke dienstbetrekking, zijnde dat er sprake is van een verplichting tot persoonlijke arbeidsverrichting, van een gezagsverhouding en van een verplichting tot loonbetaling? Het lijdt geen twijfel dat het ging om de persoonlijke arbeid van betrokkene en dat hij na de afronding van de aandelenoverdracht onder gezag kwam te staan van een aan de beurs te Londen genoteerde onderneming.

• LJN ZB9041 - Oplegging van correctie- en boetenota's op de grond dat betrokkene in privaatrechtelijke dienstbetrekking tot de betrokken BV werkzaam is geweest en deswege ten onrechte geen premies zijn afgedragen. Was er in de betreffende jaren sprake van een samenwerking in maatschapsverband?

• LJN ZB9131 - Moeten de op grond van de bij de betrokken BV geldende regeling winstuitkering (tot 1993) en vervolgens ingevoerde bonusregeling, aan werknemers betaalde bonusuitkeringen als loon in de zin van artikel 3, vierde lid, aanhef en onder a, van de Zfw worden aangemerkt?

• LJN ZB9163 - Heeft betrokkene zijn werkzaamheden voor het internationaal transportbedrijf in een privaatrechtelijke dienstbetrekking verricht? Is voldaan aan de voorwaarden voor het aannemen van een privaatrechtelijke dienstbetrekking, zijnde dat er sprake is van een verplichting tot persoonlijke arbeidsverrichting, van een gezagsverhouding en van een verplichting tot loonbetaling?

• LJN ZB9164 - Is er ten onrechte een privaatrechtelijke dienstbetrekking aangenomen omdat er geen sprake zou zijn (geweest) van een gezagsverhouding tussen de BV en betrokkene? Het feit dat er in de praktijk een hechte samenwerking bestaat tussen schoonvader en schoonzoon ten aanzien van het bestuur van de BV neemt niet weg dat in deze de juridische verhoudingen doorslaggevend zijn.

• LJN ZB9213 - Is het enkele feit dat er geen sprake is van een evenredige aandelenverhouding onvoldoende om te concluderen tot een verzekeringsplichtige arbeidsverhouding, te meer nu in dit geval geen van de directeur-aandeelhouders een zodanig overheersende invloed heeft dat hij de overige bestuurders tegen hun wil kan ontslaan, doch integendeel alle betrokkenen door de (prioriteits)aandeelhouders kunnen worden ontslagen?

• LJN ZB9252 - Bij de bestreden correctienota's zijn premies ingevolge de sociale werknemersverzekeringswetten nagevorderd over de door de betrokken BV aan haar werknemers betaalde vergoeding voor de particuliere ziektekostenverzekering, voor zover deze vergoeding de door de werknemers op grond van de particuliere ziektekostenverzekering betaalde premie te boven ging. Het gedeelte van de vergoeding dat de door de werknemer betaalde premie te boven gaat, dient volgens het Lisv als loon in de zin van artikel 4 van de CSV te worden aangemerkt.

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | jurisprudentie | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x