Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

  

 
                   

 
vorige

 

JURISPRUDENTIE
 
ALGEMENE  WET  BIJZONDERE  ZIEKTEKOSTEN

 

zoektips     

 

 

 
LJN AA8518 - Weigering persoonsgebonden budget omdat de betreffende instelling wordt aangemerkt als een instelling waarin personen duurzaam verblijf en verzorging wordt verschaft, hetgeen op grond van artikel 15 van de Regeling Ziekenfondsraad subsidiëring zorg op maat verpleging en verzorging 1997 aan de toekenning van een persoonsgebonden budget in de weg staat.

LJN AA8522 -
Omdat de betreffende particuliere verzorgingshuizen in de gegeven situatie van betrokkenen moeten worden beschouwd als instellingen waarin duurzaam verzorging en verpleging wordt verleend, worden de aan betrokkenen ingevolge de in 1996 terzake geldende regeling toegekende persoonsgebonden budgetten na afloop van de periode waarvoor deze budgetten waren toegekend, op grond van de Regeling Ziekenfondsraad subsidiëring zorg op maat verpleging en verzorging 1997 niet langer verleend.

LJN AA8581 - Weigering om Duratears oogdruppels zonder bijbetaling van een eigen bijdrage te vergoeden. Er is geen ruimte om rekening te houden met individuele omstandigheden in die zin dat een bij de Regeling farmaceutische hulp 1993 als onderling vervangbaar aangemerkt geneesmiddel alsnog zonder betaling van een eigen bijdrage door de verzekerde kan worden verkregen.

LJN AA8592 - Oplegging van een eigen bijdrage wegens verblijf in een verzorgingshuis. Is bij het voor de vaststelling van de eigen bijdrage in beschouwing te nemen bijdrageplichtig inkomen terecht, dat wil zeggen zonder schending van enige in casu van toepassing zijnde rechtsregel, geweigerd de door betrokkene ingevolge artikel 10 van de Wuv genoten uitkering buiten aanmerking te laten voor wat betreft de daarin krachtens het derde lid van die bepaling opgenomen toeslag in verband met niet-meetbare invaliditeitskosten?

LJN AA8618 - Had het toegekende persoonsgebonden budget nog eerder dan op de datum van aanvraag behoren in te gaan en wel in het bijzonder per 1 juli 1995, de datum waarop artikel 6 van de Regeling Ziekenfondsraad subsidiëring zorgvernieuwing verpleging en verzorging 1995 in werking trad? Stelt betrokkene terecht dat zij niet op de hoogte was van de inwerkingtreding van voornoemde regeling en dat zij dit ook niet kon zijn omdat zij daaromtrent van de zijde van het ziekenfonds geen informatie had ontvangen?

LJN AA8648 - Toekenning van een persoonsgebonden budget overeenkomstig budgetcategorie III voor de kosten van begeleiding van de dochter van betrokkenen bij het samenwonen met een aantal andere verstandelijk gehandicapten. Afwijzing van het verzoek om de dochter in te delen in budgetcategorie IV. Is er sprake van schending van het gelijkheidsbeginsel omdat de dochter, vergeleken met de andere deelnemers aan haar woongroep, een lager budget is toegekend, terwijl zij naar de mening van betrokkenen in haar functioneren meer beperkt is dan een aantal anderen?

LJN AA8684 - Is terecht op grond van artikel 2, tweede lid, van het Besluit ziekenhuisverpleging ziekenfondsverzekering geweigerd om telefoon-, reis- en verblijfkosten van de enige in aanmerking komende beenmergdonor, betrokkenes broer uit Nieuw-Zeeland, te vergoeden omdat krachtens de geldende regelgeving alleen de vervoerskosten van een donor binnen Nederland kunnen worden vergoed?

LJN AA8778 - Weigering door de Ziekenfondsraad om een verklaring af te geven als bedoeld in artikel 23 van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1989. Heeft de rechtbank bij haar niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaar tegen voornoemde weigering terecht geoordeeld dat deze weigering niet als een (appellabel) besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Awb kan worden aangemerkt, aangezien aan de afgifte van een dergelijke verklaring geen publiekrechtelijk rechtsgevolg is verbonden?

LJN AA9346 - Zijn de eigen bijdragen voor het verblijf in een verzorgingshuis juist vastgesteld? Terecht is ten aanzien van het bijdrageplichtig inkomen een belastingteruggave in verband met buitengewone lasten (ziektekosten) in aanmerking genomen.

LJN AA9654 - Afwijzing van het verzoek aan het indicatieorgaan om
positief te adviseren met betrekking tot zorg in de vorm van duurzaam verblijf en verzorging in een verzorgingshuis. Dient het advies van een indicatieorgaan inzake de indicatie van een verzekerde voor een aanspraak op zorg als bedoeld in de AWBZ te worden aangemerkt als een besluit in de zin van artikel 1:3, eerste en tweede lid, van de Awb?

LJN AB0505 - Afwijzing van het verzoek om in aanmerking te komen voor zorg in de vorm van hulp bij de gezinsverzorging. Een advies van een indicatieorgaan inzake de indicatie van een verzekerde voor een aanspraak op zorg als bedoeld in de artikelen 9a en 9b van de AWBZ kan niet worden aangemerkt als een (appellabel) besluit in de zin van artikel 1:3, eerste en tweede lid, van de Awb, zodat het bezwaar niet-ontvankelijk dient te worden verklaard.

LJN AD3646 - Is de eigen bijdrage voor betrokkenes verblijf in een verzorgingshuis juist vastgesteld? Is terecht ten aanzien van het bijdrageplichtig inkomen een belastingteruggave in verband met buitengewone lasten (ziektekosten) in aanmerking genomen?

LJN AD3655 -
Is terecht en op goede gronden het maandelijkse aflossingsbedrag van een schuld uit geldlening niet in mindering gebracht op de vastgestelde eigen bijdrage ingevolge het Bijdragebesluit zorg?

LJN AD7297 - Wegens uitputting van het voor toekenning van PGB's beschikbare budget, afwijzing van een PGB ten behoeve van de verstandelijk gehandicapte dochter van betrokkenen. Uitgaande van het toepasselijk beleid was er voor toekenning van een PGB aan aanvragers, zoals i.c. betrokkenen, met het urgentiecriterium "gewenst" onvoldoende geld beschikbaar. Hebben betrokkenen terecht aangevoerd dat de afwijzing van hun aanvraag van een PGB in strijd met de wet is, aangezien aan verzekerden ingevolge de AWBZ met een zorgindicatie niet mag worden tegengeworpen dat geen middelen beschikbaar zijn?

LJN AD9257 - Niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaar wegens het ontbreken van belang bij het meningsverschil over een declaratie tussen de betreffende tandarts en het ziekenfonds. De door betrokkene gewenste gnathologische behandeling, zijnde een tandheelkundige verstrekking in natura op grond van het bepaalde bij en krachtens de Zfw, heeft zij ondergaan.

LJN AE0471 - Negatief indicatieadvies ten behoeve van de vaststelling van een persoonsgebonden budget verpleging en verzorging. Een advies van een indicatieorgaan inzake de indicatie van een verzekerde voor een aanspraak op zorg op grond van de AWBZ kan niet worden aangemerkt als een (appellabel) besluit in de zin van artikel 1:3, eerste en tweede lid, van de Awb, zodat het bezwaar niet-ontvankelijk dient te worden verklaard.

LJN AE2770 - Weigering vergoeding van de kosten van verpleging en behandeling van betrokkene in een residentie op Lombok, Indonesië. Is de in de residentie verleende zorg redelijkerwijs vergelijkbaar met in Nederland aangeboden zorg?

LJN AE3751 - Is de hoogte van het toegekende persoonsgebonden budget ten behoeve van wonen en dagbesteding juist vastgesteld? Het bestreden besluit is gebaseerd op een onvoldoende uitgewerkte indicatie met betrekking tot de in artikel 11, eerste lid, van de Regeling Ziekenfondsraad subsidiëring persoonsgebonden budget 1998 bedoelde zorgonderdelen.

LJN AE6165 - Moet van betrokkene over de periode in geding een volledige eigen bijdrage worden geheven? Uitvoeringsorganen hebben een controlerende taak jegens zorgaanbieders met betrekking tot de kwaliteit van de door die zorgaanbieders verstrekte zorg.

LJN AE8522 - Weigering tegemoetkoming ingevolge de TOG op de grond dat het kind, dat een aan autisme verwante contactstoornis heeft, niet meervoudig gehandicapt, ernstig lichamelijk gehandicapt of chronisch ziek is. Er is geen combinatie van handicaps zoals bedoeld in de TOG vastgesteld.

LJN AE8525 - Weigering om terug te komen van een eerder genomen, in rechte onaantastbaar geworden besluit ter zake van de weigering van een tegemoetkoming op grond van de TOG. Is betrokkenes zoon ten tijde in geding aan te merken als meervoudig gehandicapt in de zin van artikel 3 van de TOG? Het geschil spitst zich daarbij toe op de vraag of de zoon geestelijk gehandicapt is in de zin van genoemd artikel.

LJN AE8561 - Afwijzing van het verzoek om ingevolge de AWBZ in aanmerking te worden gebracht voor verstrekking van een duwrolstoel. Omdat de elektrische rolstoel van betrokkene, die ernstig gehandicapt is tengevolge van mutiple sclerose, ongeschikt is voor gebruik in niet-aangepaste omgevingen, zoals veel woningen en winkels, heeft zij aanvragen ingediend voor verstrekkingen van een duwrolstoel in het kader van de Wvg en de AWBZ.

LJN AE8567 - Herziening met ingang van de datum in geding van de verschuldigde eigen bijdrage AWBZ ter zake van betrokkenes verblijf in een verpleeginrichting. Is er sprake van een ongerechtvaardigde, en daarom ongeoorloofde, ongelijke behandeling naar status en geslacht?

LJN AE8568 - Toekenning van een persoonsgebonden budget ter hoogte van f 65.000,- op jaarbasis volgens budgetcategorie VII met indicatievereisten D en F van de Regeling Ziekenfondsraad subsidiering zorg op maat verstandelijk gehandicaptenzorg 1997, onder aftrek van D ter hoogte van f 25.000,- op jaarbasis indien betrokkene dagbesteding op een dagverblijf voor ouderen geniet. Dient bij personen met een grote zorgbehoefte de hardheidsclausule te worden toegepast?

LJN AE9404 - Is de eigen bijdrage van f 2289,49 per maand voor betrokkenes verblijf in een verzorgingshuis juist vastgesteld? Mogen de kosten van onderhoud van de verhuurde woning ad f 11.339,- uitsluitend in mindering worden gebracht op de inkomsten uit de woning ad f 906,-, resulterend in een nihilbedrag (standpunt ziekenfonds) dan wel mede ten laste worden gebracht van de renteopbrengst uit vermogen ad f 20.260,- (standpunt appellanten).

LJN AF2650 - Toekenning voor de maand december 1999 van een persoonsgebonden budget ad f 8917,81 ingevolge de Regeling Ziekenfondsraad subsidiëring persoonsgebonden budget 1999. Betrokkenes dochter is ernstig verstandelijk gehandicapt en lijdt onder meer aan ernstige gedrags- en spraakstoornissen en motorische stoornissen. Is het bestreden besluit bevoegdelijk genomen? Zijn de door het ziekenfonds gehanteerde rekensystematiek en de daaraan ten grondslag liggende overwegingen redelijk?

LJN AF3436 - Vaststelling van de eigen bijdrage die betrokkene verschuldigd is voor thuiszorg in de periode in geding op f 10,- per uur met een maximum van f 115,- per week, zodat van betrokkene voor thuiszorg in deze periode een bedrag van in totaal f 610,- wordt geheven. Heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank het bestreden terecht vernietigd?

LJN AF4642 - Onterechte niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaar tegen de weigering om
een verklaring op grond van artikel 13, tweede lid, aanhef en onder f, van EG-verordening nr. 1408/71 (vrijstelling verplichte verzekering ingevolge de AWBZ) te verstrekken omdat die verordening niet op betrokkene van toepassing is. De brief waarin de weigering is vervat is wél een (appellabel) besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Awb.

LJN AF6585 - Maatstaf voor de vaststelling van de onderhoudsbijdrage van een studerend kind bij de berekening van de eigen bijdrage AWBZ. Het bestreden besluit berust op een ondeugdelijke motivering.

LJN AF7684 - Op grond van artikel 14 van het Bijdragebesluit zorg is de eigen bijdrage met ingang van de dag waarop betrokkene wederom werd opgenomen in het tehuis vastgesteld op f 1085,- per maand. De vraag of er sprake is van een samenhangend medisch complex of van een medische fout is voor de beoordeling van de eigen bijdrage in het kader van het te dezen van toepassing zijnde overgangsrecht, in aanmerking genomen de bewoordingen daarvan, niet relevant.

LJN AE8566 - Vaststelling met ingang van 1 januari 1997 van de eigen bijdrage in de kosten van zorg door een verzorgingshuis op f 1728,34 per maand, uitgaande van het refertejaar 1996. Mag bij de vaststelling van het bijdrageplichtig inkomen van betrokkene worden uitgegaan van 50% van het gezamenlijk inkomen van betrokkene en haar echtgenoot in 1995?

LJN AF9388 - Is terecht een persoonsgebonden budget verpleging en verzorging geweigerd omdat betrokkene in een ADL-woning woont? Het bestreden besluit berust niet op een deugdelijke motivering. Er dient een nieuw besluit op bezwaar te worden genomen.

LJN AI1658 - Kunnen zak- en kleedgeld in mindering worden gebracht op het bijdrageplichtig inkomen?

LJN AJ9994 - Kan de omvang van de aanspraak op vergoeding ter zake van huishoudelijke hulp in het kader van de Regeling Ziekenfondsraad subsidiëring voortzetting vergoedingen voor huishoudelijke hulp 1999, worden aangemerkt als een aanspraak op zorg of een daarmee overeenkomende uitkering ingevolge de AWBZ?

LJN AM0202 - De Regeling Ziekenfondsraad subsidiëring voortzetting vergoedingen voor huishoudelijke hulp 1999 is een beleidsregel. Ter uitvoering van deze regeling genomen besluiten berusten derhalve niet op de AWBZ, zodat artikel 58, eerste lid, van de AWBZ daarop niet van toepassing is. Het regionaal indicatieorgaan komt in beginsel beoordelingsvrijheid toe inzake de indicatiemaatstaven voor huishoudelijke hulp.

LJN AO3583 - Aanvraag van de echtgenoot voor een persoonsgebonden budget met de bedoeling om hiermee zijn echtgenote te betalen voor zijn verpleging en verzorging.
Afwijzing van de aanvraag omdat de echtgenote alle zorg kan bieden en er geen sprake is van uitval van de echtgenote.

LJN AO3722 - Persoonsgebonden budget voor verzorging en verpleging. De moeder en de zuster van betrokkene zijn terecht als mantelzorgers beschouwd, waarmee bij de indicering rekening moet worden gehouden.

LJN AO4637 - Niet-ontvankelijkverklaring van het hoger beroep wegens niet-verschoonbare niet-tijdige betaling van het griffierecht. Afwijzing van het verzoek om uitstel van betaling.

LJN AO9282 - Mogen de woonkosten van een ter beschikking gestelde verzekerde met dwangverpleging in mindering worden gebracht op het bijdrageplichtig inkomen op grond van de AWBZ?

LJN AO9539 -
Afwijzing TOG-aanvraag op de grond dat voor wat betreft de TOG (oud) het kind weliswaar als meervoudig gehandicapt kan worden aangemerkt, maar dat hij niet voldoet aan de aanvullende voorwaarden die de TOG (oud) stelt bij deze categorie. Voor wat betreft de TOG 2000 heeft de SVB het standpunt ingenomen dat het kind niet aanzienlijk meer afhankelijk is van geregelde verzorging of oppassing dan een gezond kind van dezelfde leeftijd.

LJN AO9542 - Afwijzing van het verzoek om vergoeding van de kosten van particuliere thuiszorg omdat het op grond van de toepasselijke wettelijke voorschriften voor een aanspraak op thuiszorg vereiste indicatiebesluit ontbreekt en bovendien niet wordt voldaan aan het in artikel 8, eerste lid, van de AWBZ gestelde vereiste dat een instelling die zorg als bedoeld in artikel 6 van die wet verleent als zodanig moet zijn toegelaten.

LJN AP3702 - Hoogte van de eigen bijdrage AWBZ. Betrokkene is kostwinner met twee studerende kinderen. Er is geen (nader) onderzoek gedaan naar aanwezigheid en omvang van voor aftrek in aanmerking komende onderhoudsbijdragen.

LJN AP5534 - Vergoeding van medische kosten, gemaakt in een andere lidstaat dan het woonland. Voorwaarden voor vergoeding. Bevoegde lidstaat en bevoegd orgaan. Is betrokkene woonachtig in Nederland of in Frankrijk?

LJN AP9661 - De partner is opgenomen in een AWBZ-instelling. Aan beide partners is een AOW-pensioen voor een ongehuwde toegekend. Hernieuwde vaststelling van de eigen bijdrage AWBZ met terugwerkende kracht.

LJN AQ6820 - Is bij de vaststelling van het bijdrageplichtig inkomen in de zin van het Bijdragebesluit zorg terecht geweigerd ten gunste van betrokkene rekening te houden met schenkingen van haar (in de vorm van lijfrentetermijnen) aan liefdadigheidsinstellingen?

LJN AR2668 - Terechte niet-ontvankelijkverklaring van het hoger beroep wegens niet-verschoonbare niet-tijdige betaling van het griffierecht.

LJN AR6847 - Voor (vergoeding van de kosten van) de betreffende, als intramurale zorg te kwalificeren, opnames in Brugge is toestemming vereist. Het toestemmingsvereiste is niet in strijd is met artikel 59 van het EG-verdrag (thans, na wijziging, artikel 49 EG) en artikel 60 van het EG-verdrag (thans artikel 50 EG).

LJN AR7512 - Vastgestelde eigen bijdrage in het kader van de AWBZ in verband met het verblijf van betrokkene in een verpleeghuis.

LJN AS1904 - Is het beroep tegen de niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaar terecht ongegrond verklaard?

LJN AS2297 - Hoogte van de vastgestelde verschuldigde eigen bijdrage AWBZ in verband met verblijf in een verpleeginrichting op basis van artikel 4 van het Bijdragebesluit zorg. Wordt hierbij ingevolge artikel 26 van het IVBPR een verboden onderscheid gemaakt naar burgerlijke status en geslacht?

LJN AS7118 - Zijn bij de indicatiestelling ten onrechte geen uren geďndiceerd voor het koken van de warme maaltijden?

LJN AS7311 - Weigering persoonsgebonden budget voor verpleging en verzorging omdat
betrokkene in een instelling verblijft waarin duurzaam verblijf en verzorging wordt verschaft.

LJN AT1861 - Vastgestelde bijdrage ingevolge de AWBZ. Is terecht van het toepasselijke berekeningsjaar de toegekende belastingteruggave meegeteld als door betrokkenen genoten inkomsten?

LJN AT5077 - Aanvraag persoonsgebonden budget. In welke mate is de dochter van betrokkene aangewezen op zorg en verpleging? Is het toegekende bedrag van f 650,- per dag voldoende? Verhouding kosten PGB en naturazorg.

LJN AT5460 - Zijn door de rechtbank de rechtsgevolgen van het besluit tot toekenning van het persoonsgebonden budget voor verstandelijk gehandicapten terecht in stand gelaten?

LJN AT8531 - Afwijzing van de aanvraag voor een indicatie voor huishoudelijke verzorging.

LJN AT9227 - De overschrijding van de bezwaartermijn is niet verschoonbaar.

LJN AU6293 - Toekenning persoonsgebonden budget. Artikel 6 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ biedt geen ruimte voor het hanteren van een uitgangspunt dat de aanspraak op ondersteunende begeleiding verengt tot gevallen waarin in onvoldoende mate zelfredzaamheid aanwezig is.

LJN AU9003 - Vaststelling van de eigen bijdrage ingevolge artikel 4, aanhef en onder 1, van het Bijdragebesluit zorg.

LJN AV0057 - Indicatie voor huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging, “additionele zorg” en verpleging.

LJN AV0212 - Vaststelling van de verschuldigde eigen bijdrage AWBZ voor het verblijf in een verzorgingstehuis.

LJN AV1051 - Het beroep had niet-ontvankelijk verklaard moeten worden omdat het bestreden besluit niet ziet op de vaststelling van de eigen bijdrage over de periode in geding.

LJN AV1322 - Hoge eigen bijdrage AWBZ. De gevolgen van een aanvraag voor AOW-pensioen voor ongehuwden. Gelijkheidsbeginsel. Concrete gevallen? Hoorplicht.

LJN AV1331 - Is terecht de zogenoemde hoge eigen bijdrage ingevolge het bepaalde bij en krachtens de AWBZ opgelegd?

LJN AV1653 - Ingangsdatum van de vaststelling van de eigen bijdrage voor AWBZ-zorg.

LJN AV3133 - Het hoger beroep wordt wegens ontbrekend procesbelang niet-ontvankelijk verklaard.

LJN AV7629 - De eigen bijdrage voor de AWBZ-zorg die betrokkene van zijn WAO-uitkering moet betalen is hoger dan van zijn medebewoners van de AWBZ-instelling die een Wajong-uitkering ontvangen. Er is geen sprake van strijd met het gelijkheidsbeginsel.

LJN AX2469 - Juistheid van de heffing van de eigen bijdrage voor thuiszorg. Openbaarheid. Er is nog een cassatieberoep aanhangig ten aanzien van ambtshalve aanslagen. Inkomstenbelasting.

LJN AX3852 - Overschrijding van de bezwaartermijn.

LJN AX8859 - Termijnstelling voor bezwaar en beroep is van openbare orde. Er is geen verschoonbare reden voor de overschrijding van de bezwaartermijn.

LJN AX9256 - Is betrokkene voor het verblijf in het verpleeghuis terecht de zogeheten hoge eigen bijdrage verschuldigd?

LJN AY4884 - Eigen bijdrage voor verblijf in het verpleeghuis.

LJN AY5938 - Afwijzing van het verzoek om deelname aan de vrijwillige verzekering ingevolge de AWBZ omdat de aanvraag buiten de daarvoor geldende wettelijke termijn is ingediend. Niet-ontvankelijkverklaring van het hoger beroep wegens het ontbreken van procesbelang, nu het geschil de beoordeling betreft van deelname aan de (risico)verzekering over een afgesloten periode in het verleden.

LJN AY7904 - Niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaar omdat de betreffende brief geen (appellabel) besluit is in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Awb.

LJN AY8221 - Eigen bijdrage AWBZ in verband met langdurig verblijf in een ziekenhuis na een bedrijfsongeval. Is dit in strijd met de Europese Code?

LJN AY9016 - Afwijzing persoonsgebonden budget voor nachtzorg,
onder verwijzing naar het advies van het RIO. Er is niet voldaan aan de criteria voor intensieve thuiszorg. Is de juiste maatstaf aangelegd? Terminale levensfase, indicatie ziekenhuis/verpleeginrichting.

LJN AZ0016 - Hoogte van de vastgestelde eigen bijdrage op grond van de AWBZ.

LJN AZ0414 - Afwijzing van het verzoek om herziening omdat de betreffende
feiten en omstandigheden bij (de bewindvoerder van) betrokkene ook vóór de uitspraak bekend waren. Het rechtsmiddel herziening is niet bedoeld om daarmee een hernieuwde behandeling van het hoger beroep te krijgen.

LJN AZ0566 -
Met betrekking tot de motivering van het primaire besluit is het gestelde gebrek hersteld in het besluit op bezwaar.

LJN AZ1362 - Afwijzing aanvraag voor een huishoudelijke hulp. Betrokkene lijdt aan het chronisch vermoeidheidssyndroom. Het geheel van beschikbare medische gegevens biedt onvoldoende objectiveerbare aanknopingspunten voor het oordeel dat betrokkene gelet op de voor hem geldende medische beperkingen is aangewezen op huishoudelijke hulp.

LJN AZ7262 - Weigering om betrokkene tot de vrijwillige AWBZ-verzekering toe te laten. Er is geen sprake van inbreuk op het eigendomsrecht. Is er sprake van belemmering van vrij verkeer van EG-burgers? Territorialiteitseis. Jurisprudentie van het HvJEG.

LJN AZ7377 - Is het verzoek om toegelaten te worden tot de vrijwillige verzekering ingevolge de AWBZ terecht afgewezen
onder de overweging dat betrokkene op de datum in geding niet verplicht verzekerd was krachtens de AWBZ?

LJN AZ8508 - Is het aantal geďndiceerde uren huishoudelijke hulp toereikend? Extra uren voor administratie en boodschappen. Gebruik van de maaltijddienst.

LJN AZ9293 - Vaststelling van een eigen bijdrage op grond van de AWBZ. Nu de gronden die betrokkene heeft aangevoerd alleen betrekking hebben op de beweerde omstandigheid dat hij ten onrechte is opgenomen, kunnen deze niet slagen.

LJN BA0834 - Beëindiging van de inschrijving in het ziekenfonds met ingang van de datum in geding, op de grond dat betrokkene niet langer werknemer in de zin van de Zfw is.

LJN BA1357 - Betrokkene heeft geen aanspraak op zorg in de vorm huishoudelijke verzorging omdat deze vorm van zorg in de situatie van betrokkene is aan te merken als gebruikelijke zorg, nu haar partner in staat wordt geacht de huishoudelijke taken te verrichten. Wijziging van de regelgeving. Door niet op de zitting te verschijnen en het niet overleggen van stukken beschikt de voorzieningenrechter niet over gegevens omtrent de actuele situatie van betrokkene.

LJN BA6428 - Aanvraag voor een (her)indicatie voor zorg in de vorm van verzorging, verpleging en huishoudelijke verzorging. Protocol "Gebruikelijke zorg door huisgenoten". Onvolledig onderzoek naar de mogelijkheden van het overnemen van huishoudelijke taken door de inwonende zoon.

LJN BA6712 - Verzoek om herindicatie met betrekking tot het persoonsgebonden budget, omdat betrokkenes zorgbehoefte is toegenomen.

LJN BA6895 -
Is er sprake van overbelasting van betrokkenes inwonende meerderjarige zoon indien hij de huishoudelijke verzorging op zich zou nemen? De door de voorzieningenrechter van de rechtbank getroffen voorlopige voorziening wordt opgeheven met ingang van de datum in geding.

LJN BA7156 - Vaststelling van de eigen bijdrage AWBZ voor het verblijf in een verzorgingshuis.

LJN BA7173 - Niet-ontvankelijkverklaring van het hoger beroep wegens het vervallen van procesbelang, nu
partijen elkaar over en weer finale kwijting verlenen met betrekking tot de geschillen in de onderhavige gedingen.

LJN BA7207 - Terechte niet-ontvankelijkverklaring van het beroep in eerste aanleg wegens niet-verschoonbare overschrijding van de beroepstermijn.

LJN BA8635 - Is betrokkene voor de periode in geding terecht geďndiceerd voor zes uur huishoudelijke verzorging?

LJN BA8919 - Is het verzoek om restitutie van de eigen bijdrage AWBZ terecht afgewezen
op de grond dat het bij de ziekte van Alzheimer niet gaat om een psychiatrische aandoening, maar om het verval van hersenen?

LJN ZB6868 - Weigering om de kosten c.q. een gedeelte van de kosten van de BIBIC-therapie (Britisch Institute for Brain Injured Children) in Engeland, ten behoeve van betrokkene, ten laste van de Zfw dan wel van de AWBZ te brengen, op de grond dat deze therapie geen verstrekking is in de zin van de Zfw en evenmin een zorgaanspraak als bedoeld in de AWBZ en dat niet is voldaan aan het criterium dat de therapie "in de kring van de beroepsgenoten (in Nederland) gebruikelijk is".

LJN ZB8667 - T
oekenning van een persoongebonden budget niet hoger dan f 67.160,- onderscheidenlijk f 64.202,- ten behoeve van een kleinschalige woonvorm voor meervoudig gehandicapte kinderen. Is recht gedaan aan het uitgangspunt dat "zorg op maat" moet worden verleend?

LJN ZB8770 - Vaststelling van de maximaal verschuldigde eigen bijdrage als bedoeld in artikel 6, derde lid, van de AWBZ voor verleende thuiszorg op ten hoogste f 175,- per week. Is betrokkene voor de vaststelling van de eigen bijdrage terecht ingedeeld in de bijdrageplichtige categorie van f 61.000,- tot f 93.000,-?

LJN ZB9028 - Weigering tegemoetkoming op grond van de TOG op de grond dat betrokkenes dochter weliswaar meervoudig gehandicapt is tengevolge van het Down's syndroom, maar dat zij niettemin niet voldoet aan de voorwaarden die de TOG stelt, aangezien de dochter onderwijs volgt dat niet als dagopvang dient en zij niet blijvend is aangewezen op intensieve zorg, behandeling of begeleiding.

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | AWBZ | jurisprudentie | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x