Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
                   

 
vorige

 

 
JURISPRUDENTIE   ---   AWBZ
x
LJN:
x
AX3852
Instantie:xxxxxxx Centrale Raad van Beroep
Datum uitspraak: 26-04-2006
Soort procedure: hoger beroep
Bron: Rechtspraak.nl
Essentie: Overschrijding van de bezwaartermijn.
 
 
 

 

 
Uitspraak meervoudige kamer 04/4081 AWBZ
P R O C E S - V E R B A A L
van de mondelinge uitspraak op 26 april 2006.

Zitting hebben: M.I. t Hooft, als voorzitter, en R.M. van Male en A.W.M. Bijloos als leden.
Griffier: R.L. Rijnen.

2e Zaak, reg.nr: 04/4081 AWBZ.

Inzake: [appellante], wonende te [woonplaats], appellante, vertegenwoordigd door haar zoon, [naam zoon], wonende te [woonplaats] en bijgestaan door mr. B. van Aarle, advocaat te Heerlen,

tegen

de Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank (SVB), gedaagde, verschenen bij gemachtigde mr. M. Sturmans, zijdens de SVB en drs. J. Biersteker, werkzaam bij het CIZ.


Bij het bestreden besluit van 25 augustus 2003 heeft gedaagde het bezwaar van appellante tegen het primaire besluit van 6 februari 2003 ontvankelijk geacht en ongegrond verklaard.

De rechtbank Maastricht heeft het tegen het bestreden besluit ingestelde beroep bij uitspraak van 10 juni 2004, reg.nr. 03/1323 ongegrond verklaard.

In het onderhavige geval liep de tegen het primaire besluit van 6 februari 2003 openstaande bewaartermijn van 7 februari 2003 tot en met 20 maart 2003. Het bezwaarschrift, gedateerd 15 maart 2003, is blijkens het door de SVB aangebrachte poststempel geregistreerd als door dat orgaan te zijn ontvangen op 24 maart 2003. Gelet daarop en gehoord de toelichting van de SVB op de dagelijkse praktijk van inontvangstneming en registratie van de inkomende post gaat de Raad er van uit dat de SVB het bezwaarschrift heeft ontvangen na afloop van de bezwaartermijn. Daarmee is niet voldaan aan het bepaalde in het eerste lid van artikel 6:9 juncto artikel 6:7 en artikel 6:8, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Uit de poststempel op de enveloppe waarmee appellante haar bezwaarschrift naar de SVB heeft verzonden valt niet af te leiden op welke datum appellante dat stuk ter post heeft bezorgd. De daaromtrent door en namens appellante in bezwaar en ter zitting gegeven toelichting biedt evenmin een toereikende grondslag om de datum van terpostbezorging
te kunnen bepalen. Appellante heeft het bezwaarschrift niet aangetekend verzonden.

Nu de datum van terpostbezorging niet kan worden vastgesteld en de datum van ontvangst van het bezwaarschrift bezorging ter post na 20 maart 2003 aannemelijk maakt, althans zeker niet uitsluit, kan niet worden aangenomen dat appellante het bezwaarschrift uiterlijk op de laatste dag van de termijn heeft verzonden. Naar het oordeel van de Raad kan het
bezwaarschrift dan ook niet geacht worden te voldoen aan het bepaalde in artikel 6:9, tweede lid, van de Awb. De Raad is voorts niet gebleken van omstandigheden op grond waarvan redelijkerwijs zou moeten worden geoordeeld dat de indiener van het bezwaarschrift niet in verzuim is geweest.

De Raad acht termen aanwezig om op grond van artikel 8:75 van de Awb gedaagde te veroordelen in de proceskosten van appellante. Deze kosten worden begroot op 644,-- voor verleende rechtsbijstand in hoger beroep en op 320,-- voor deskundigenonderzoek.

Beslist wordt als volgt.
III. BESLISSING


De Centrale Raad van Beroep;

Recht doende:

Vernietigt de aangevallen uitspraak;
Verklaart het beroep tegen het bestreden besluit gegrond en vernietigt dat besluit;
Verklaart het bezwaar van appellant alsnog niet-ontvankelijk;
Veroordeelt gedaagde in de proceskosten van appellant in beroep en hoger beroep tot een bedrag groot 964,-- te betalen door de Sociale verzekeringsbank;
Bepaalt dat de Sociale verzekeringsbank aan appellant het betaalde griffierecht in beroep van 31,-- en in hoger beroep van 102,-- vergoedt.

Waarvan proces-verbaal.

Utrecht, 26 april 2006

De fungerend voorzitter, mr. M.I. t Hooft.

De plv. griffier, R.L. Rijnen.

Voor eensluidend afschrift, de griffier van de Centrale Raad van Beroep.

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | jurisprudentie | jur. AWBZ | AWBZ | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x