Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

  

 
                   

 
vorige

 

JURISPRUDENTIE
 
COÖRDINATIEWET  SOCIALE  VERZEKERING

 

zoektips     

 

 

 
LJN AA8619 - Deelneming van de werknemers in een spaarfonds, waarbij het bedrijf
een rente van 8% vergoedde over de door de werknemers geleende bedragen. Het bedrijf gebruikte de geleende gelden voor haar bedrijfsfinanciering. Omdat 8%, afgezet tegen de destijds geldende marktrente, als bovenmatig kan worden aangemerkt, heeft het Lisv daaraan de gevolgtrekking verbonden dat de werknemers een voordeel/loon uit dienstbetrekking genieten dat ingevolge artikel 4, eerste lid, van de CSV tot het premieplichtig loon dient te worden gerekend. Dit (rente)voordeel is schattenderwijs op 2% bepaald. Stelt het bedrijf terecht dat het hier uitsluitend gaat om een geldlening tussen een debiteur en een crediteur, die niet zijn grond vindt in de dienstbetrekking?

LJN AD3824 - Oplegging van een correctienota over de periode in geding. Heeft de rechtbank terecht geoordeeld dat het bezwaar alsnog niet-ontvankelijk dient te worden verklaard omdat de correctienota en de betreffende brief niet kunnen worden aangemerkt als (appellabele) besluiten in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Awb?

LJN AD6759 - Zijn
de door het betrokken bedrijf, als assurantietussenpersoon, aan haar werknemers verstrekte zogenoemde personeelskortingen op via haar afgesloten verzekeringen door het Lisv terecht en op goede gronden tot het premieloon voor de sociale werknemersverzekeringen gerekend, en zo ja, heeft het Lisv het vertrouwenbeginsel geschonden door tot premieheffing over te gaan?

LJN AD8054 - Oplegging van correctienota's ter zake van de door het betrokken bedrijf gehanteerde autoregeling voor haar personeel over de jaren in geding. Zijn de kortingen op de handelsprijs van de teruggekomen lease-auto's terecht tot het premieloon ingevolge de CSV gerekend?

LJN AD8162 - Hoofdelijkaansprakelijkstelling op grond van artikel 16a, eerste lid, van de CSV voor de premies ingevolge de sociale werknemersverzekeringswetten ten bedrage van f 16.316,-, verschuldigd ten aanzien van Poolse arbeidskrachten die in de jaren in geding aan betrokkene ter beschikking werden gesteld door de betreffende Poolse bedrijven. Zijn deze bedrijven als buiten Nederland gevestigde werkgevers aan te merken? Is voldaan aan de voorwaarden waaronder een inlener hoofdelijk aansprakelijk kan worden gesteld voor de premie die de uitlener is verschuldigd?

LJN AD8576 - Oplegging, onder registratie van een derde verzuim, van een boete van 25% van de ambtshalve vastgestelde premies wegens het niet voldoen aan de verplichting om binnen drie maanden melding te maken van een wijziging van de loonsom met meer dan 5% en meer dan f 5000,- ten opzichte van het loonbedrag waarop de voorschotnota over het jaar 1998 was gebaseerd.

LJN AD9656 - Hoofdelijkaansprakelijkstelling, onder toepassing van - onder meer - het bepaalde in artikel 16b van de CSV, van het betrokken bedrijf voor een premieschuld van €136.865,- van het gefailleerde onderhoudsbedrijf betreffende de jaren in geding, welk bedrijf in onderaanneming werkzaamheden heeft verricht voor het betrokken bedrijf. Het geschatte nettoloon is met toepassing van het anoniementarief omgerekend tot een brutoloon. Is er sprake van schending van de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 van het EVRM?

LJN AD9660 - Oplegging van correctienota's over de jaren in geding onder de overweging dat
de door het betrokken bedrijf aan haar werknemers verstrekte reiskostenvergoedingen voor 25% als bovenmatig moeten worden aangemerkt en dat deswege het bedrijf over dit deel van de verstrekte vergoedingen premies ingevolge de sociale werknemersverzekeringswetten is verschuldigd.

LJN AE1894 - Hoofdelijkaansprakelijkstelling op grond van artikel 16d van de CSV van betrokkene voor de door het betreffende bedrijf over de jaren in geding onbetaald gelaten premies voor de sociale werknemersverzekeringen. Behoort (onderhouds)werk dat rechtstreeks samenhangt met de hoofdactiviteit van een bedrijf in beginsel tot de normale bedrijfsuitoefening? Is betrokkene terecht aangemerkt als eigenbouwer?

LJN AE2442 - Is het betrokken bedrijf ingevolge de sociale werknemersverzekeringswetten premies verschuldigd ter zake van betalingen aan Amerikaanse F16-monteurs? Verzoek om vergoeding van schade, bestaande uit wettelijke rente over de betaalde premies en gemaakte kosten in bezwaar en beroep, alsmede schade geleden tengevolge van gederfde winst en omzet, waaronder begrepen nodeloos gemaakte huisvestingskosten en kosten voor de huur van auto's ten behoeve van Amerikaanse F16-monteurs.

LJN AE3762 - Oplegging van correctie- en boetenota's over de jaren in geding. Is er sprake van een een privaatrechtelijke dienstbetrekking, zodat verzekeringsplicht op grond van artikel 3 van de sociale werknemersverzekeringswetten moet worden aangenomen? Is de betreffende werknemer terecht als verplicht verzekerd voor de Zfw aangemerkt? Schending van het vertrouwensbeginsel. Loonbetalingen aan anonieme personen.

LJN AE5667 - Hoofdelijkaansprakelijkstelling op grond van artikel 16d van de CSV van betrokkene voor de door de betreffende BV verschuldigde doch niet betaalde premies voor de sociale werknemersverzekeringswetten over de jaren in geding. Omvangrijke fraude. Kennelijk onbehoorlijk bestuur.

LJN AE6035 - Aansprakelijkstelling op grond van artikel 16c, eerste lid onderdeel c, van de CSV van betrokkene voor de onbetaald gelaten premies over 1996 van de betreffende twee VOF's. Een redelijke wetstoepassing brengt mee dat de aansprakelijkheid van de bestuurder als bedoeld in artikel 16c, eerste lid, onderdeel c, van de CSV uitsluitend betrekking kan hebben op de premieschulden die zijn ontstaan tijdens de periode dat hij bestuurder was. Voor premieschulden die voordien zijn ontstaan, kan degene aansprakelijk worden gesteld die in die periode als bestuurder optrad.

LJN AE6056 - Hoofdelijkaansprakelijkstelling op grond van artikel 16d van de CSV van betrokkene voor de door de gefailleerde BV over de periode in geding onbetaald gelaten premies voor de sociale werknemersverzekeringen. Tevens aansprakelijkstelling voor een bedrag van f 101.316,34 aan bijdragen aan het bedrijfspensioenfonds. Kan tegen een mededeling als bedoeld in artikel 18b, achtste lid, van de Wet BPF een bezwaarschrift in de zin van de Awb worden ingediend?

LJN AE6063 - Hoofdelijkaansprakelijkstelling op grond van artikel 16d van de CSV van betrokkene voor de door de betreffende BV over het jaar 1990 onbetaald gelaten premies voor de sociale werknemersverzekeringen. Heeft de rechtbank terecht het bestreden besluit wegens strijd met het verbod van willekeur vernietigd? Volgens de rechtbank is in strijd met dit verbod gehandeld door alleen betrokkene en niet ook de voornaamste beleidsbepalers binnen het bedrijf voor de onbetaald gebleven premies aansprakelijk te stellen.

LJN AE6087 - Hoofdelijkaansprakelijkstelling op grond van artikel 16d van de CSV van betrokkene voor de door de betreffende BV over het jaar 1992 onbetaald gelaten premies voor de sociale werknemersverzekeringen. Het UWV heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat betrokkene zich ook daadwerkelijk als bestuurder heeft gedragen.

LJN AE6088 - Oplegging van correctienota's over de jaren in geding en weigering om uitstel van betaling te verlenen. Is er sprake van onrechtmatig verkregen bewijs? Is een onjuiste schatting gemaakt van het niet-verantwoorde loon in de betrokken jaren, dan wel is daarbij een onjuist uitgangspunt gehanteerd?

LJN AE8231 - Hoofdelijkaansprakelijkstelling op grond van artikel 16c van de CSV van betrokkene voor de door de statutair in de Verenigde Staten gevestigde BV over de periode in geding onbetaald gelaten premies voor de sociale werknemersverzekeringen. Artikel 16c van de CSV maakt geen onderscheid tussen "papieren" en "echte" bestuurders. De feitelijk dominante positie van de betreffende aandeelhouder is in het geheel niet in ogenschouw genomen.

LJN AE8309 - Hoofdelijkaansprakelijkstelling op grond van artikel 16a, eerste lid, van de CSV voor premies verschuldigd ten aanzien van werknemers die aan het betrokken bedrijf in 1993 ter beschikking zijn gesteld door de betreffende BV. Niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaar wegens niet-verschoonbare overschrijding van de bezwaartermijn. In het kader van de vereiste zorgvuldigheid in de bezwaarprocedure ligt het op de weg van het bestuursorgaan om de betrokkene duidelijk en consistent te informeren omtrent de uiterste termijn waarbinnen de gronden ingediend moeten zijn alsmede welke de consequenties zijn bij het niet tijdig indienen van de gronden.

LJN AE8645 - Oplegging van correctienota's over de jaren in geding ter zake van door het betrokken bedrijf aan haar werknemers verstrekte hypotheekrentevergoedingen, in de overweging dat de voor rekening van het bedrijf komende korting loon is in de zin van de CSV en het bedrijf deswege daarover premies ingevolge de sociale werknemersverzekeringswetten is verschuldigd. Is er sprake van schending van het vertrouwens- en het gelijkheidsbeginsel?

LJN AE8646 - Het betrokken bedrijf is aangemerkt als eigenbouwer, waarmee wordt aangeduid de gelijkgestelde aannemer als bedoeld in artikel 16, derde lid, onderdeel b, van de CSV. In die hoedanigheid is het bedrijf aansprakelijk gesteld voor door de eenmanszaak van de failliet verklaarde werknemer onbetaald gelaten premies, verband houdend met in 1989 en 1990 voor het bedrijf verrichte werkzaamheden die bestonden uit het vangen en laden van pluimvee. Toepassing van het anoniementarief. Schatting van de aansprakelijkstelling.

LJN AE8649 - Hoofdelijkaansprakelijkstelling op grond van artikel
16d van de CSV van betrokkene voor de door het betreffende bedrijf over het jaar 1994 onbetaald gelaten premies voor de sociale werknemersverzekeringen. Het is onvoldoende aannemelijk gemaakt dat betrokkene zich ook daadwerkelijk als bestuurder heeft gedragen.

LJN AE9283 - Oplegging van correctie- en boetenota's over de jaren in geding. Is er sprake van een ernstige en verhoudingsgewijs omvangrijke fraude als bedoeld in artikel 3 van het Besluit Administratieve Boeten Coördinatiewet, inhoudende dat de gehele opzet van het bedrijf gericht is op het plegen van fraude en het ontduiken van premie?

LJN AE9410 - Oplegging van correctienota's over de jaren in geding, betrekking hebbende
op, als ten dele bovenmatig aangemerkte, onkostenvergoedingen in de vorm van vaste daggeldvergoedingen die zijn betaald aan de werknemers.

LJN AF0895 - Hoofdelijkaansprakelijkstelling op grond van artikel
16c van de CSV van betrokkene voor de door het op de Maagden Eilanden gevestigde restaurantbedrijf over de periode in geding onbetaald gelaten premies voor de sociale werknemersverzekeringen. Artikel 16c van de CSV maakt geen onderscheid tussen "papieren" en "echte" bestuurders. Bij het bestreden besluit is niet voldaan aan diverse algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

LJN AF2163 - Oplegging, op basis van door de Belastingdienst verstrekte gegevens, van correctie- en boetenota's over de jaren in geding. Stelt het betrokken bedrijf terecht dat de betreffende werknemer wel degelijk was verantwoord in de loonadministratie en dat voor hem premies zijn ingehouden en afgedragen?

LJN AF2618 - Oplegging van correctie- en boetenota's over de jaren in geding onder de overweging dat het betrokken kermisbedrijf door te weigeren de gevraagde informatie te verschaffen het risico heeft aanvaard dat de premies worden vastgesteld aan de hand van een zo nauwkeurig mogelijke schatting uitgaande van het in de looncontrolerapportage genoemde aantal geëxploiteerde attracties en de daarvoor als benodigd vermelde personen. Het bestreden besluit alsook de aangevallen uitspraak van de rechtbank ontberen voldoende grondslag.

LJN AF2963 - Hoofdelijkaansprakelijkstelling op grond van artikel 16d van de CSV van betrokkene voor de door het betreffende bedrijf over het jaar 1996 onbetaald gelaten premies voor de sociale werknemersverzekeringen alsook een opgelegde boete over dat jaar. Nu betrokkene niet in de gelegenheid is gesteld in de bezwaarschriftprocedure te worden gehoord, is het bestreden besluit in strijd met het bepaalde in artikel 7:2 van de Awb genomen.

LJN AF3192 - Hoofdelijkaansprakelijkstelling van betrokkene in zijn hoedanigheid van bestuurder van de betreffende VOF op grond van artikel 16c, eerste lid, onderdeel c, van de CSV voor de door de VOF over het jaar 1996 onbetaald gelaten premies ingevolge de sociale werknemersverzekeringswetten alsmede een niet-betaalde boete. Weigering om uitstel van betaling te verlenen. Er is geen enkel onderzoek verricht naar de vraag of er naast de in het handelsregister ingeschreven bestuurders nog andere bestuurders, als zijnde de feitelijke beleidsbepalers, hoofdelijk aansprakelijk konden worden gesteld.

LJN AF3194 - Hoofdelijkaansprakelijkstelling van betrokkenen
op grond van artikel 16d van de CSV voor de premies ingevolge de sociale werknemersverzekeringswetten en boetes over de jaren in geding, verschuldigd door het betreffende bedrijf. Stellen betrokkenen terecht dat niet zij, doch de vader van één van hen de feitelijke bestuurder was en dat zij uitsluitend op papier als bestuurders fungeerden?

LJN AF3202 - Hoofdelijkaansprakelijkstelling op grond van artikel 16d van de CSV van betrokkene voor de door de betreffende BV over de jaren in geding onbetaald gelaten premies voor de sociale werknemersverzekeringen. Het is aannemelijk dat het niet voldoen van de nota's, opgelegd na de datum van het faillissement, het gevolg is van aan betrokkene te wijten kennelijk onbehoorlijk bestuur.

LJN AF3210 - Oplegging van een correctie- en boetenota over het jaar 1995. Alsnog niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaar omdat betrokkene geen bezwaar heeft gemaakt tegen het boetebesluit. Gelet op de op betrokkene rustende plicht om te voldoen aan het bepaalde in de Wet op de identificatieplicht (WID) (betrokkene heeft eerst tijdens de bezwaarfase aan het bepaalde ingevolge de WID voldaan), kan niet worden gezegd dat het besluit in primo tegen beter weten in is genomen, zodat het verzoek om vergoeding van de proceskosten in bezwaar dient te worden afgewezen.

LJN AF5060 - Oplegging van een correctienota over het premiejaar 1992. Moet een uitkering ingevolge een collectieve ongevallenverzekering, afgesloten door een werkgever, als premieplichtig loon in de zin van artikel 4 van de CSV worden aangemerkt?

LJN AF5072 - Terechte niet-ontvankelijkverklaring door de rechtbank van het bezwaar wegens niet-verschoonbare overschrijding van de bezwaartermijn. Aangezien betrokkene eerst na afloop van de bezwaartermijn uitstel heeft verzocht en verkregen, is hij ten onrechte in zijn bezwaar ontvangen.

LJN AF5678 - Oplegging van correctie- en boetenota's over de jaren in geding. Is de directeur in die jaren met zijn vennootschap met 38 aandelen en een minder winstaandeel in het betrokken bedrijf, in relatie tot de grotere aandeelhouder en mededirecteur met diens vennootschap met 40 aandelen in het bedrijf, in een privaatrechtelijke dienstbetrekking in de zin van artikel 3 van de sociale werknemersverzekeringswetten, in het bijzonder in een gezagsrelatie, bij het bedrijf werkzaam geweest?

LJN AF6428 - Oplegging van correctienota's over de jaren in geding bevattende een naheffing inzake bovenmatige verstrekte onkostenvergoedingen. Uitrustings- en lunchkostenvergoeding. Heeft de rechtbank terecht geoordeeld dat het betrokken bedrijf niet erin is geslaagd aannemelijk te maken dat de onkosten van haar werknemers meer belopen dan de bedragen waarvan het UWV is uitgegaan?

LJN AF6431 - Oplegging van correctienota's over de jaren in geding ter zake van een door het betrokken bedrijf in eigen beheer uitgevoerde spaarloonregeling. Is bij het bedrijf door het UWV het in rechte te honoreren vertrouwen gewekt dat het bedrijf door uitvoering te geven aan de spaarloonregeling zoals zij dit heeft gedaan, zij geen correctienota's behoefde te verwachten? Er is geen sprake van ondubbelzinnige en ongeclausuleerde toezeggingen van de kant van het UWV.

LJN AF6434 - Het verzet is ongegrond omdat het beroep in eerste aanleg terecht niet-ontvankelijk is verklaard wegens niet-verschoonbare overschrijding van de beroepstermijn.

LJN AF6700 - Hoofdelijkaansprakelijkstelling op grond van artikel 16d van de CSV van betrokkene voor de door het betreffende bedrijf over het jaar 1994 onbetaald gelaten premies voor de sociale werknemersverzekeringen. Stelt betrokkene terecht
dat de aansprakelijkstelling in strijd is met het rechtszekerheids- en het zorgvuldigheidsbeginsel, nu zij eerst vier jaar na de melding van de betalingsonmacht persoonlijk aansprakelijk is gesteld en het UWV als schuldeiser zich niet heeft gemeld in haar faillissement, terwijl zij onderzoekers van het UWV voortdurend op de hoogte heeft gehouden van haar financiële situatie?

LJN AF7215 - Oplegging van correctienota's over de jaren in geding, bevattende een naheffing inzake bovenmatig verstrekte vergoedingen voor semafoonkosten, verstrekt door het betrokken bedrijf aan haar werknemers. Oplegging van boetenota's. Er staan tegenover de verstrekte semafoonvergoeding geen daadwerkelijk door de werknemer tijdens de wachtdiensten gemaakte kosten ter hoogte van de vergoeding.

LJN AF7217 - Hoofdelijkaansprakelijkstelling op grond van artikel 16d van de CSV van betrokkenen voor de door het betreffende bedrijf over de jaren in geding onbetaald gelaten premies en boetes. Is het niet betalen van de premies en boetes het gevolg geweest van aan betrokkenen te wijten kennelijk onbehoorlijk bestuur? De redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 van het EVRM is niet geschonden.

LJN AF7220 - Zijn over de jaren in geding terecht correctienota's opgelegd, bevattende een naheffing inzake bovenmatige onkostenvergoedingen ter zake van bewassingskosten van kleding?

LJN AF7290 - Oplegging van correctie- en boetenota's over de jaren in geding, alsmede de registratie van een administratief verzuim. Bovenmatige lunchkostenvergoedingen.

LJN AF7614 - Hoofdelijkaansprakelijkstelling op grond van artikel 16d van de CSV van betrokkene voor de door het betreffende bedrijf over de jaren in geding onbetaald gelaten premies voor de sociale werknemersverzekeringen. Is er sprake geweest van kennelijk onbehoorlijk bestuur?

LJN AF7615 - Oplegging van correctie- en boetenota's over de jaren in geding, omdat de door het betrokken bedrijf aan haar chauffeurs verstrekte reiskostenvergoeding en onkostenvergoeding per rit (rittengeld) voor een deel bovenmatig zijn verstrekt en deswege dit deel van de vergoedingen tot het premieloon dient te worden gerekend, waarover alsnog premies voor de sociale werknemersverzekeringswetten zijn verschuldigd. Is er sprake van een voortgezet, eerste verzuim?

LJN AF7984 - Hoofdelijkaansprakelijkstelling op grond van artikel 16d van de CSV van betrokkenen voor de door het betreffende bedrijf over de jaren in geding onbetaald gelaten premies voor de sociale werknemersverzekeringen. Is er sprake van kennelijk onbehoorlijk bestuur?
Dat betrokkene zijn verklaring onder ongeoorloofde druk heeft afgelegd, is onvoldoende aannemelijk gemaakt.

LJN AF8252 - Oplegging van correctienota's over de jaren in geding aan de hand van een schatting van de door de betrokken VOF verschuldigde premies ingevolge de sociale werknemersverzekeringswetten. Oplegging van boetenota's. De VOF is in gebreke gebleven om correcte loonopgaven aan het UWV te doen.

LJN AF8255 - Oplegging van een correctienota over het jaar 1997. Is terecht en op goede gronden aangenomen dat in 1997 sprake was van genoten loon ter zake van de niet-ingehouden loonheffing?

LJN AF8749 - Oplegging van correctie- en boetenota's over de jaren in geding, welke nota's zien op loonbetalingen aan personeel van de door de betrokken VOF geëxploiteerde horecavestiging. De VOF is niet in haar mogelijkheden tot verweer geschaad door het feit dat zij geen inzage heeft gehad in de in het kader van het gerechtelijk vooronderzoek opgemaakte processen-verbaal van de verhoren en de door getuigen ter beschikking gestelde gegevens. De VOF krijgt alsnog inzage in de uren- en betalingslijsten.

LJN AF8757 - Oplegging van een boete ter zake van het niet tijdig melden van de wijziging van de loonsom met meer dan 5% en meer dan f 5.000,-, ten opzichte van het loonbedrag waarop de voorschotnota over het jaar 1998 was gebaseerd. Er is geen onderscheid gemaakt tussen opzet en grove schuld bij het opleggen van de boete. Heeft de rechtbank de boete ad f 25.000,- terecht gematigd tot f 10.000,-?

LJN AF9402 - Oplegging van correctienota's over de jaren in geding
, betrekking hebbende op het niet verhalen van het werknemersaandeel in de premie ZW bij werknemers van het betrokken bedrijf.

LJN AF9412 - Dient het voordeel genoten wegens deelname in het aandelenplan als premieplichtig loon in de zin van artikel 4 van de CSV te worden aangemerkt?

LJN AF9893 - Niet-ontvankelijkverklaring van het hoger beroep wegens verlies van belang, nu het UWV het besluit op bezwaar heeft ingetrokken, het bezwaar alsnog gegrond heeft verklaard en het bedrag van de aansprakelijkstelling volledig heeft gematigd.

LJN AH9105 - Is terecht met toepassing van artikel 12 van de CSV een hogere boete opgelegd dan een verhoging van 5% over het na te vorderen premiebedrag?

LJN AH9107 - Bij de toepassing van de artikelen 16a tot en met 16d van de CSV geldt geen specifieke volgorde indien meerdere personen of lichamen hoofdelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld.

LJN AH9110 - Is betrokkene terecht niet toegelaten tot weerlegging van het wettelijk vermoeden dat het niet betalen van de premies het gevolg is van aan haar te wijten kennelijk onbehoorlijk bestuur?

LJN AH9112 -
Correcties ter zake van bovenmatig verstrekte onkostenvergoedingen (tourgelden). Gelet op het uitzonderingskarakter van artikel 6 van de CSV op de hoofdregel van artikel 4 van de CSV ligt het op de weg van degene die een beroep doet op artikel 6 van de CSV om aan te tonen dat er van een uitzonderingssituatie sprake is.

LJN AH9115 - Het geschil betreft de correctie- en boetenota's van de in de premiejaren 1995 en 1996 verrichte betalingen aan bij het bedrijf werkzame personen die niet in de loonadministratie zijn verantwoord. De schatting van de niet-verantwoorde lonen is gebaseerd op de afgelegde verklaringen.

LJN AH9131 - Mocht het bedrijf aan mogelijke uitlatingen van een medewerker van het UWV het gerechtvaardigd vertrouwen ontlenen dat met het betalen van een eenmalig bedrag voldaan zou zijn aan de premiebetalingsverplichting over de jaren in geding?

LJN AH9159 - Niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaar wegens overschrijding van de bezwaartermijn. Er is geen sprake van een verschoonbare termijnoverschrijding aangezien aan de achterzijde van de correctienota's is aangegeven op welke wijze en binnen welke termijn bezwaar kan worden gemaakt.

LJN AH9547 - Behoort de aanspraak op loonbetaling tijdens feest- en vakantiedagen tot het premieloon? Zijn de betrokken bedrijven wegens overschrijding van de bezwaartermijn terecht niet-ontvankelijk verklaard in hun bezwaar?

LJN AI0421 - Is er sprake van kennelijk onbehoorlijk bestuur op grond waarvan betrokkene hoofdelijk aansprakelijk kan worden gesteld voor premieschulden?

LJN AI0426 - Wie dient op grond van artikel 3 van de CSV als werkgever te worden aangemerkt? Kan een foute adressering leiden tot het verminderen of vervallen van boetenota's?

LJN AI0429 - Dient betrokkene als werkgever te worden aangemerkt? Is er sprake van aanzienlijke fraude?

LJN AI0432 - Niet-ontvankelijkverklaring van het beroep in eerste aanleg wegens niet-verschoonbare overschrijding van de beroepstermijn. Is komen vast te staan dat het bestreden besluit op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt?

LJN AI0644 - Is er sprake van - ondanks uitbesteding - "in de normale uitoefening van het bedrijf uitvoeren" van werkzaamheden?
Nu de aansprakelijkstelling van de betrokken bedrijven binnen de verjaringstermijn van vijf jaar opgenomen in artikel 13 van de CSV heeft plaatsgevonden, is er van de door de bedrijven gestelde schending van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur geen sprake.

LJN AI0647 - Oplegging van correctie- en boetenota's. Heeft het UWV ten onrechte geen acht geslagen op de door de VOF aangeboden rittenstaten? Kunnen als gevolg van de vastgestelde termijnoverschrijding als bedoeld in artikel 6 van het EVRM, de boetes op nihil worden gesteld?

LJN AI0653 - Is er volgens de feitelijke omstandigheden sprake van privaatrechtelijke dienstbetrekkingen? Kan uit het uitblijven van correcties bij een eerdere looncontrole het vertrouwen worden ontleend dat er geen verzekeringsplicht zou bestaan?

LJN AI1073 - Heeft het UWV artikel 7:3 en 7:12 van de Awb juist toegepast door de betrokken VOF, zonder een hoorzitting te houden, kennelijk niet-ontvankelijk te verklaren wegens het niet inzenden van de gronden waarop het bezwaar berust?

LJN AI1805 - Boeteoplegging wegens onjuiste en/of onvolledige loonopgave. Is er in het onderhavige geval sprake van opzet of grove schuld?

LJN AL1643 - Betrokkene is in 1997 hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor onbetaalde verzekeringspremies uit 1991. Is er in dit geval sprake van onnodig lang talmen met het aansprakelijk stellen van betrokkene waardoor het rechtszekerheidsbeginsel zou zijn geschonden?

LJN AL1645 - De door betrokkene gevoerde administratie vertoont gebreken die het onmogelijk maakt het loon op de gebruikelijke wijze vast te stellen. Heeft het UWV terecht het loon kunnen schatten?

LJN AL1646 - Is de besluitvorming met betrekking tot de vaststelling van de premiecorrectienota's wegens bovenmatige vaste onkostenvergoedingen op zorgvuldige wijze tot stand gekomen?

LJN AL1647 - Heeft het UWV onnodig lang getalmd met de aansprakelijkstellingen in verband met onbetaald gebleven verzekeringspremies en had het UWV derhalve niet meer tot de aansprakelijkstelling van betrokkenen mogen overgaan?

LJN AL7523 - Kan de uitkering die de stichting heeft betaald aan de werknemers van het betrokken bedrijf worden aangemerkt als premieplichtig loon in de zin van artikel 4 van de CSV?

LJN AL8056 - Is het aannemelijk dat de bestuurders in het onderhavige geval aansprakelijk zijn voor het niet betalen van de premie als gevolg van verwijtbaar onbehoorlijk bestuur?

LJN AL8061 - Bestaat er aanleiding tot het treffen van een voorlopige voorziening omdat de invordering van de onderhavige premie- en boeteschuld mogelijk tot faillissement zal leiden?

LJN AL8305 - Het betrokken uitzendbureau heeft drie medewerkers een bedrag uitbetaald beweerdelijk in de vorm van een geldlening. Zijn deze betalingen aan te merken als loon in de zin van artikel 4 van de CSV?

LJN AL8312 - Kan betrokkene op grond van artikel 16d van de CSV hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor onbetaald gebleven socialeverzekeringspremies en correctienota's?

LJN AM0339 - Bestaat aanleiding om de omzet over 1994 en 1995 anders vast te stellen dan in het bestreden besluit is gedaan?

LJN AM1850 - Moet worden aangenomen, nu niet is aangetoond waartoe opnames uit de kas zijn aangewend, dat deze zijn besteed ten behoeve van werknemers en als loonbedragen behoren te worden aangemerkt waarover premie is verschuldigd?

LJN AM3290 - Is betrokkene in zijn hoedanigheid van bestuurder op grond van artikel 16d van de CSV op goede gronden aansprakelijk gesteld voor de onbetaald gelaten premies ingevolge de socialezekerheidswetten en zijn de opgelegde boeten in verband met het niet insturen van loonopgaven terecht in stand gelaten?

LJN AM5389 - Mag de maaltijdvergoeding premievrij worden verstrekt en is de opgelegde boete evenredig?

LJN AN7110 - Zijn de woningbouwverenigingen als eigenbouwer terecht hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor de premieschuld van het schoonmaakbedrijf waaraan door die woningbouwverenigingen onderhoudswerkzaamheden zijn uitbesteed?

LJN AN8010 - Bezwaar tegen de tenaamstelling omdat d
e besloten vennootschap niet kan worden gezien als een rechtsopvolger onder algemene titel van de maatschap. Is voor de schending van de redelijke termijn van artikel 6 van het EVRM onvoldoende compensatie geboden door af te zien van de wettelijke rente? Zijn de gelegenheidswerkers werkzaam in dienstbetrekking? Wordt door de toepassing van het anoniementarief niet van een reëel premieloon uitgegaan?

LJN AN8043 - Hoofdelijkaansprakelijkstelling van de bestuurder van een vennootschap voor onbetaald gebleven premies en boetes in verband met niet indienen van de jaaropgaven over 1995. Is er sprake van kennelijk onbehoorlijk bestuur?

LJN AN8460 - Toepassing van artikel 16d, derde lid, van de CSV: bij terugrekening vanaf het moment van de melding van de betalingsonmacht zullen gedragingen van na die melding bij de beoordeling of er sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur buiten beeld blijven, tenzij uit die gedragingen blijkt van kennelijk onbehoorlijk bestuur dat vóór de datum van de melding is begonnen en nadien is voortgezet.

LJN AN8466 - Valse facturen: is de opnieuw vastgestelde premie op de juiste gronden berekend?

LJN AN8469 - Onderzoek naar zwarte verloningen. Gebruik van stukken van een strafrechtelijk onderzoek. Mochten de samenvattingen van processen-verbaal ten grondslag worden gelegd aan het bestreden besluit?

LJN AN8946 - Is de opbrengst uit de verkoop van consumpties in touringcars terecht als loon aangemerkt en is aan de administratieve verplichting voldaan?

LJN AN9338 - Oplegging van correctie- en boetenota's,
waarbij uitstel van betaling is geweigerd. Is de gemaakte schatting van de niet-verantwoorde loonbetalingen met de vereiste zorgvuldigheid tot stand gekomen?

LJN AN9796 - Hoofdelijkaansprakelijkstelling voor de premies sociale werknemersverzekeringswetten. Toetsing aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

LJN AN9797 - Is het niet betalen van premies te wijten aan kennelijk onbehoorlijk bestuur doordat in de jaren in geding stelselmatig loonbetalingen hebben plaatsgevonden zonder dat daarvan opgaven zijn gedaan?

LJN AN9802 - Is de tenaamstelling van de correctienota's juist? Zijn terecht correctienota's opgelegd?

LJN AO0386 - Hoofdelijkaansprakelijkstelling voor de premieachterstand sociale werknemersverzekeringen. Medeverantwoordelijkheid voor het wanbeleid van de mededirecteur. Verlaging van de opgelegde boete met 10% wegens overschrijding van de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 van het EVRM.

LJN AO1127 - Zijn betrokkenen terecht op grond van artikel 16d van de CSV hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor de door de vennootschap verschuldigde, doch niet betaalde premies voor de sociale werknemersverzekeringswetten over het jaar 1992?

LJN AO1162 - Hoofdelijkaansprakelijkstelling van betrokkenen voor de door het betrokken bedrijf onbetaald gelaten premies ingevolge de sociale werknemersverzekeringswetten.

LJN AO1163 - Hoofdelijkaansprakelijkstelling voor de onbetaald gelaten premies ingevolge de sociale werknemersverzekeringswetten. Boeteoplegging. Overschrijding van de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 van het EVRM.

LJN AO1165 - Zijn van het betrokken bedrijf terecht premies werknemersverzekeringen nageheven omdat zij in het tijdvak in geding niet in haar loonadministratie verantwoorde loonbetalingen zou hebben gedaan? Toepassing van het anoniementarief.

LJN AO1613 - Hoofdelijkaansprakelijkstelling
op grond van artikel 16d van de CSV van de bestuurder van het betrokken bedrijf voor de over de jaren 1990 tot en met 1994 onbetaald gelaten premie werknemersverzekeringen. Is er sprake van onbehoorlijk bestuur?

LJN AO1691 - Correctienota's betreffende de premiejaren 1993 tot en met 1996 omdat door het betrokken bedrijf betalingen aan werknemers zijn gedaan die als loon waren aan te merken en waarover (nader) premie zou moeten zijn berekend. Is de toegepaste schattingsmethode aanvaardbaar?

LJN AO1692 - In geschil is de handhaving van de correctie- en boetenota over 1993. Tussen de aankondiging van het opleggen van een boete en het uiteindelijk daartoe besluiten zijn ruim acht jaar verstreken. Is er sprake van overschrijding van de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 van het EVRM?

LJN AO1695 - Berekening van de correctienota's. Hoogte van de opgelegde boete. Schending van artikel 6 van het EVRM ter zake van de gestelde overschrijding van de redelijke termijn voor de rechterlijke behandeling van de zaak.

LJN AO1706 - Oplegging van correctie- en boetenota's over de jaren in geding.
Is er sprake van premieplichtige loonbetalingen, zowel wat betreft de betalingen onder de noemer handgelden als wat betreft de betalingen betreffende de bedrijfsinventaris?

LJN AO2041 - Heeft het UWV de geldswaarde van de door het betrokken bedrijf in de jaren 1991 tot en met 1995 aan haar werknemers verstrekte vakantiebonnen terecht op 100% van de nominale waarde gesteld?

LJN AO2044 - Terechte niet-ontvankelijkverklaring van het hoger beroep wegens niet-verschoonbare overschrijding van de beroepstermijn.

LJN AO2537 - Oplegging van een correctienota en van boetenota's omdat het betrokken bedrijf
in de periode in geding meer onkostenvergoeding heeft betaald aan de bij haar werkzame chauffeurs dan voorgeschreven in de CAO voor het beroepsgoederenvervoer. Is er sprake van opzet dan wel grove schuld?

LJN AO2542 - Terechte niet-ontvankelijkverklaring van de hoger beroepen wegens niet-verschoonbare niet-tijdige betaling van het griffierecht. Pas in het verzetschrift is voor het eerst een beroep gedaan op betalingsonmacht.

LJN AO2792 - De rechtbank verklaart het bezwaar alsnog niet-ontvankelijk omdat een aankondiging van aanvullende premienota's geen (appellabel) besluit gericht op rechtsgevolg is.

LJN AO2794 - Niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaar wegens niet-verschoonbare overschrijding van de bezwaartermijn.

LJN AO3463 - In geschil zijn de opgelegde correctienota's over de jaren in geding, voor zover deze nota's zien op de aanname van het UWV dat het betrokken bedrijf een deel van het in deze jaren uitbetaalde loon niet heeft verantwoord in haar loonadministratie.

LJN AO3575 - Oplegging van premie- en correctienota's. Maaltijdvergoedingen voor standwerkers. Structureel en voorzienbaar overwerk.

LJN AO3576 -
Is de hoogte van de premie- en boetenota's juist vastgesteld? Betrokkene is op grond van artikel 16d van de CSV hoofdelijk aansprakelijk voor het niet betalen van de door de vennootschap verschuldigde premies. Overschrijding van de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 van het EVRM.

LJN AO3585 - Hoofdelijkaansprakelijkstelling voor de betaling van premies werknemersverzekeringen in verband met aan de betrokkene bedrijven ter beschikking gestelde werknemers. De rechtbank heeft ten onrechte nagelaten het UWV te veroordelen in de proceskosten.

LJN AO3594 - Oplegging van correctie- en boetenota's. Onjuiste opgave van het aantal personen in de loonadministratie.

LJN AO3595 - Oplegging van correctie- en boetenota's over de jaren in geding. Is er sprake van een privaatrechtelijke dienstbetrekking? Bovenmatige onkostenvergoedingen. Kasopnamen.

LJN AO3605 - Heeft het UWV de administratie over de jaren in geding terecht verworpen en is hij op goede gronden overgegaan tot de vaststelling van de verschuldigde premie aan de hand van een schatting?

LJN AO3903 - Oplegging van correctienota's op de grond
dat het betrokken bedrijf de loonopgaveverplichtingen niet, niet juist dan wel niet volledig is nagekomen, omdat er buiten de loonadministratie om betalingen zijn verricht aan diverse werknemers. Terechte toepassing van het anoniementarief. Schending van de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 van het EVRM.

LJN AO4198 - Oplegging van correctie- en boetenota's over de jaren in geding. Het betrokken bedrijf is er niet in geslaagd aannemelijk te maken dat het UWV bij de schatting onjuiste uitgangspunten heeft gehanteerd.

LJN AO5066 - Niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaar wegens niet-verschoonbare overschrijding van de bezwaartermijn. De termijnoverschrijding is veroorzaakt doordat gedaagde heeft verzuimd het UWV een adreswijziging te doen toekomen. Van betrokkene had mogen worden verwacht dat hij het UWV in kennis had gesteld van zijn verhuizing.

LJN AO5486 - Niet-ontvankelijkverklaring van het beroep in eerste aanleg wegens niet-verschoonbare overschrijding van de beroepstermijn. Het betrokken bedrijf had
niet zonder meer kunnen en moeten afgaan op telefonische mededelingen van een medewerker van de griffie.

LJN AO5487 - Naheffing wegens bovenmatige onkostenvergoeding voor woon-werkverkeer.

LJN AO5492 - Zijn de bepalingen over verjaring uit het BW van toepassing op vorderingen volgend op hoofdelijkaansprakelijkheidstelling voor premieschulden?

LJN AO5498 - Oplegging van correctie- en boetenota's over de jaren in geding. Bovenmatige reiskostenvergoedingen. Administratief verzuim. Verjaring. Overschrijding van de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 van het EVRM.

LJN AO6345 - Betrokken bestuurder is hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor onbetaald gelaten premies voor de werknemersverzekeringen.

LJN AO6349 - Correctienota op basis van de bevindingen van de Belastingdienst.
Het UWV heeft zich geconformeerd aan de bevindingen van de Belastingdienst en op basis van het rapport van de Belastingdienst het premieloon voor de werknemersverzekeringen over 1995 berekend.

LJN AO6395 - Een buitenlands paspoort is geen document als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht als daaruit niet blijkt van de verblijfsrechtelijke positie van de vreemdeling. Gerechtvaardigde toepassing van het anoniementarief.

LJN AO6399 - Toepassing van het Fooienbesluit voor werknemers in de zin van de CAO voor het horeca- en aanverwante bedrijf.

LJN AO6411 - Oplegging van correctienota's over de jaren in geding wegens
loonbetalingen aan personeel zonder dat deze in de loonadministratie zijn opgenomen. De premievaststelling vindt ten laste van de VOF plaats, ongeacht de (burgerrechtelijke) rechtsbetrekking tussen haar vennoten. Schending van de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 van het EVRM.

LJN AO6428 - Is betrokkene terecht op grond van artikel 16d van de CSV aansprakelijk gesteld voor niet-betaalde premies?

LJN AO6433 - Is betrokkene terecht op grond van artikel 16d van de CSV aansprakelijk gesteld voor niet-betaalde premies en boetes over de jaren in geding? Omvang van het geding. Schending van de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 van het EVRM. Matiging van de boete.

LJN AO6442 - Niet-ontvankelijkverklaring van het hoger beroep wegens overschrijdding van de beroepstermijn.
Nu pas na het verstrijken van de beroepstermijn is gebleken dat het hoger beroep van het UWV zich richt tegen een andere uitspraak dan die welke is meegezonden met het hogerberoepschrift, is het hoger beroep tegen die uitspraak te laat ingediend.

LJN AO6443 - Oplegging van correctie- en boetenota's over de jaren in geding. Betrokkene is niet geslaagd in het aannemelijk maken van haar stelling dat een groot gedeelte van de aan de werkneemster gedane betalingen bestonden uit onkostenvergoedingen.

LJN AO6476 - Is betrokkene in de hoedanigheid van bestuurder van een stichting aansprakelijk voor onbetaald gelaten premies voor de werknemersverzekeringen?

LJN AO6493 - Naheffing van premies, berekend naar het verschil tussen de door het betrokken bedrijf betaalde lonen en het minimumloon op grond van de CAO voor het horeca- en aanverwant bedrijf, gelet op de waardering van fooien.

LJN AO6554 - Niet-ontvankelijkverklaring door de rechtbank van het bezwaar wegens niet-verschoonbare overschrijding van de bezwaartermijn. Verkeerd geadresseerde correctie- en boetenota's.

LJN AO6587 - De bezwaren tegen de opgelegde correctienota's waren te laat ingediend, zodat deze niet-ontvankelijk verklaard hadden moeten worden. Hoogte van de opgelegde boetes.

LJN AO6604 - Hoofdelijkaansprakelijkstelling voor verschuldigde doch niet betaalde premies sociale werknemersverzekeringen over de jaren in geding alsmede voor de verschuldigde boetes
tot een totaalbedrag van f 567.917,-.

LJN AO7342 - Is op goede gronden de (loon-)administratie van de betrokken VOF's verworpen?
De onvolledigheid en onjuistheid van de door de VOF's gevoerde administraties gaf het UWV de vrijheid om de verschuldigde premies schattenderwijs vast te stellen.

LJN AO7651 - Niet-ontvankelijkverklaring van het hoger beroep van het UWV wegens niet-verschoonbare overschrijding van de beroepstermijn.

LJN AO7886 - Oplegging van correctie- en boetenota's over de jaren in geding. Afwijking van de loon-omzetverhouding.
Mocht het UWV, nu er twijfel was gerezen over de juistheid van de urenopgave, het premieloon schattenderwijs vaststellen?

LJN AO8075 - Oplegging van correctie- en boetenota's over de jaren in geding. De betrokken vennootschap heeft in deze jaren geen opgave gedaan aan het UWV van het door betrokkene genoten loon, alsmede geen mededeling gedaan van de aanvang of beëindiging van de werkzaamheden door betrokkene. Werkgeversfraude. Schatting van het loon.

LJN AO8348 - Oplegging van correctienota's over de jaren in geding. Bij gebreke van een betrouwbare administratie heeft het UWV op goede gronden besloten tot een schatting van de opbrengsten en verloonde bedragen.

LJN AO8378 - Is betrokkene terecht hoofdelijk aansprakelijk gesteld op grond van artikel 16c, eerste lid, onderdeel a, van de CSV voor de door het bedrijf verschuldigde en onbetaald gebleven premies?

LJN AO8642 - Hoofdelijkaansprakelijkstelling
op grond van artikel 16d van de CSV voor verschuldigde doch niet betaalde premies sociale werknemersverzekeringen over de jaren in geding. Alsnog niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaar wegens niet-verschoonbare overschrijding van de bezwaartermijn. De toenmalige raadsman van betrokkene had moeten onderkennen dat een verlenging van de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift niet tot de mogelijkheden behoort.

LJN AO8644 - Oplegging van correctie- en boetenota's over de jaren in geding in verband met betalingen aan werknemers bij projecten die niet of niet volledig in de administratie waren opgenomen, betalingen aan niet met name genoemde personen (commissiegelden), het verstrekken van bovenmatige onkostenvergoedingen, het verstrekken van leningen aan werknemers en de verzekeringsplicht van degene die een project had aanvaard.

LJN AO8670 - Zijn repetitiedagen aan te merken als loondagen waarover premies werknemersverzekeringen moeten worden afgedragen?

LJN AO8676 - Kleven aan de tenaamstelling van de correctienota's dusdanige gebreken dat dit tot vernietiging van het besluit op bezwaar en van de nota's moet leiden?

LJN AO8958 - Hoofdelijkaansprakelijkstelling
op grond van artikel 16d van de CSV voor de door de VOF verschuldigde doch niet betaalde premies sociale werknemersverzekeringen over het jaar 1994.

LJN AO8959 - Vaststelling van de boetenota's naar aanleiding van de correctie van het premieloon. Is er sprake van een eerste verzuim en voorts van opzet of grove schuld en is onbedoeld meegewerkt aan de eigen veroordeling? Schending van de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 van het EVRM.

LJN AO9491 -
Hoofdelijkaansprakelijkstelling van betrokkene als feitelijk beleidsbepaler van de BV voor de door die rechtspersoon over het tijdvak in geding onbetaald gelaten premies voor de werknemersverzekeringen. Mede in aanmerking genomen de ingewikkeldheid van de zaak is de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van het EVRM niet overschreden.

LJN AO9837 - Hoofdelijke aansprakelijkheid op grond van artikel 16d, eerste lid, van de CSV van de directeur van een BV voor de onbetaald gebleven premies werknemersverzekeringen. Hoogte van de opgelegde boete.

LJN AP0091 -
Moeten de aan werknemers verstrekte hotelbonnen worden aangemerkt als loon in natura overeenkomstig de Regeling waardering loon in natura 1999?

LJN AP0465 - De termijnoverschrijding van het beroep in eerste aanleg wordt door de CRvB alsnog niet-verschoonbaar geacht.

LJN AP0468 - Door appellante in de verzetsprocedure niet in de gelegenheid te stellen te worden gehoord, heeft de rechtbank een essentiële norm geschonden. De CRvB ziet daarin aanleiding een doorbreking van het appèlverbod hier gerechtvaardigd te achten.

LJN AP0493 - Aansprakelijkheid voor de niet door een onderaannemer van het betrokken bedrijf betaalde premies ingevolge de sociale werknemersverzekeringen.
Berekening van de door de onderaannemer gewerkte uren bij wege van een schatting aan de hand van de omzetgegevens.

LJN AP0498 - Oplegging van een correctienota, waarbij gebruteerd is met het anoniementarief voor de loonheffing. Schending redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 van het EVRM.

LJN AP0500 - Niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaar wegens niet-verschoonbare overschrijding van de bezwaartermijn.
De betreffende brief kan niet worden aangemerkt als een pro-formabezwaarschrift, omdat in die brief niet wordt vermeld dat geprotesteerd wordt tegen de juistheid van de vaststelling van de correctienota's dan wel dat zulks wordt aangekondigd.

LJN AP0507 - Niet-regelmatige verstrekking van vakantiebonnen. Dient de premienota betreffende het jaar 1994 te worden aangemerkt als een afrekeningsnota, waarin slechts is aangegeven welk bedrag betrokkene nog aan het UWV dient te betalen? Vijfjarentermijn waarna geen premie meer wordt vastgesteld.

LJN AP0509 - Oplegging van correctie- en boetenota's over de jaren in geding. Toepassing van het Fooienbesluit.

LJN AP0521 - De brief waarbij de correctie- en boetenota's worden aangekondigd, is geen (appellabel) besluit gericht op rechtsgevolg. De CRvB verklaart betrokkene alsnog niet-ontvankelijk in haar bezwaar.

LJN AP0526 - Niet-ontvankelijkverklaring van het verzet wegens niet-verschoonbare overschrijding van de verzetstermijn.

LJN AP0527 - Terechte niet-ontvankelijkverklaring van bezwaar wegens het te laat indienen van de gronden waarop het bezwaar berust.

LJN AP1027 - Hoofdelijke aansprakelijkheid voor onbetaald gebleven premies als gevolg van faillissement. Is er
sprake geweest van aan betrokkene te wijten kennelijk onbehoorlijk bestuur als gevolg waarvan de BV de hier van belang zijnde premies onbetaald heeft gelaten?

LJN AP1029 - Oplegging van correctie- en boetenota's over de jaren in geding, alsmede de registratie een administratief verzuim. Betalingen aan de directeur. Onkostenvergoedingen.

LJN AP1034 -
Op grond van artikel 3 van het Fooienbesluit is (voor een deel) van hogere dan de opgegeven lonen uitgegaan en zijn over de jaren in geding correctie- en boetenota's opgelegd. De looninspecteur heeft geëxtrapoleerd aan de hand van de uiteenlopende jaarlijks verloonde bedragen en heeft in zoverre rekening gehouden met de jaarlijkse fluctuaties.

LJN AP1037 - Oplegging van correctienota's over de jaren in geding en registratie
van een administratief verzuim. Schatting van het premieloon. Toepassing van het anoniementarief.

LJN AP1554 -
Hoofdelijkaansprakelijkstelling op grond van artikel 16d van de CSV van betrokkene als bestuurder van de BV voor de door de BV over de jaren in geding onbetaald gelaten premies voor de sociale werknemersverzekeringen tot een bedrag van f 16.785,25, waarin een boete van f 1999,- is inbegrepen. Anders dan betrokkene kennelijk meent, stelt de wet niet als voorwaarde voor de aansprakelijkstelling dat gedurende drie jaren sprake moet zijn geweest van kennelijk onbehoorlijk bestuur.

LJN AP1637 - Waardebepaling van de (onregelmatig verstrekte) vakantiebonnen.

LJN AP1642 - Betrokkene heeft met betrekking tot aan zijn werknemers uitbetaalde "kilometerkostenvergoedingen" zich niet gehouden aan de administratieve verplichting om het aantal zakelijk gereden kilometers en het bedrag van de autokostenvergoeding per werknemer en per uitbetalingstijdvak te bewaren. Compromis: betaling van een bedrag van f 100.000,- aan enkelvoudige belasting en een bedrag van f. 25.000,- aan verhoging. Dit betekent dat het UWV bij de bepaling van welk deel van de uitbetaalde vergoedingen als loon dient te worden aangemerkt, is uitgegaan van een te hoog percentage.

LJN AP1647 -
Hoofdelijkaansprakelijkstelling op grond van artikel 16d van de CSV van betrokkene als bestuurder van de BV voor de door de BV over het jaar 1995 onbetaald gelaten premies voor de sociale werknemersverzekeringen.

LJN AP1651 - Niet-ontvankelijkverklaring van het hoger beroep wegens verval van procesbelang, nu het bestreden besluit niet langer wordt gehandhaafd.

LJN AP1652 -
Hoofdelijkaansprakelijkstelling op grond van artikel 16d, eerste en derde lid, van de CSV van betrokkene als bestuurder van de BV voor de door de BV over de jaren in geding onbetaald gelaten premies voor de sociale werknemersverzekeringen. Periode waarin sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur.

LJN AP1659 -
Hoofdelijkaansprakelijkstelling op grond van artikel 16d, eerste en derde lid, van de CSV van betrokkene als bestuurder van de BV voor de door de BV over de jaren in geding onbetaald gelaten premies voor de sociale werknemersverzekeringen. Kennelijk onbehoorlijk bestuur. Betalingsonmacht.

LJN AP1660 -
Hoofdelijkaansprakelijkstelling op grond van artikel 16d van de CSV van betrokkene voor de door de BV i.o. over het jaar 1993 onbetaald gelaten premies voor de sociale werknemersverzekeringen. Feitelijke omstandigheden met betrekking tot de leiding van de BV i.o. en het optreden van betrokkene als werkgever.

LJN AP1892 - Oplegging van correctie- en boetenota's. Zijn de bezwaren tegen de correctienota’s terecht niet-ontvankelijk verklaard wegens overschrijding van de bezwaartermijn en de bezwaren tegen de boetenota’s terecht ongegrond verklaard?

LJN AP2309 - Hoofdelijkaansprakelijkstelling op grond van artikel 16d van de CSV van betrokkene voor de door de gefailleerde over de jaren in geding onbetaald gelaten premies voor de sociale werknemersverzekeringen. Hoogte van het vastgestelde bedrag. Aansprakelijkstelling voorafgaande aan het faillissement.

LJN AP2331 - Premieloon: de betalingen met de vermelding "kosten acquisitie" worden voor 70% als loon aangemerkt.

LJN AP2615 - Niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaar wegens niet-verschoonbare overschrijding van de bezwaartermijn. Het bestreden besluit is op de juiste wijze bekendgemaakt.

LJN AP2623 - Niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaar wegens niet-verschoonbare overschrijding van de bezwaartermijn. Het bestreden besluit is op de juiste wijze bekendgemaakt.

LJN AP4554 - Hoofdelijkaansprakelijkstelling op grond van artikel 16d van de CSV van betrokkene voor de door de BV over de jaren in geding onbetaald gelaten premies voor de sociale werknemersverzekeringen. Faillissement.

LJN AP7976 - Hoofdelijkaansprakelijkstelling op grond van artikel 16d van de CSV van betrokkene voor de door de BV over de jaren in geding onbetaald gelaten premies voor de sociale werknemersverzekeringen. Verzoek om terug te komen van een eerder genomen, in rechte onaantastbaar geworden besluit.

LJN AP7986 - Rechtsgeldige melding van betalingsonmacht. Kennelijk onbehoorlijk bestuur. Matiging van de hoogte van de aansprakelijkstelling.

LJN AP8492 - Niet-ontvankelijkverklaring van het hoger beroep wegens niet-verschoonbare niet-tijdige betaling van het griffierecht.

LJN AQ0748 - Is er bij de drie in een openbare maatschap samenwerkende notarissen sprake van een dienstbetrekking zodat terecht premies voor de sociale werknemersverzekeringen in rekening zijn gebracht?

LJN AQ0828 - Niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaar wegens het niet-verschoonbaar niet tijdig indienen van de nadere gronden waarop het bezwaar berust.

LJN AQ0922 - Oplegging van boetenota's onder de overweging
dat sprake is van een tweede verzuim en dat van opzet/grove schuld sprake is ten aanzien van het nalaten van het doen van loonopgave ter zake van een bepaald beloningselement. Met inachtneming hiervan is de boete vastgesteld op 50% van de ambtshalve vastgestelde premie.

LJN AQ4469 - Oplegging van een premiecorrectie- en een boetenota ter zake van het premiejaar 1995, die betrekking hebben op door betrokkenen genoten winstuitkeringen die niet in dat jaar in de loonadministratie zijn verantwoord. Consequent gevoerde en doorlopende boekhouding.

LJN AQ4472 - De correctienota over het premiejaar 1995 berust op een onjuiste feitelijke grondslag. De CRvB heeft inmiddels een oordeel gegeven over een uitkeringskwestie van betrokkene, welke zich afspeelde in hetzelfde tijdvak.

LJN AQ4474 - Hoofdelijkaansprakelijkstelling op grond van artikel 16d van de CSV van betrokkene voor de door de BV over de jaren in geding onbetaald gelaten premies voor de sociale werknemersverzekeringen. Er is uitgebreid uiteengezet op welke wijze gekomen is tot de vaststelling van de hoogte van het bedrag waarvoor betrokkene aansprakelijk is gesteld.

LJN AQ4477 -
Strafrechtelijk onderzoek naar premiefraude bij degene die het bedrijf aan betrokkene verpacht. Daarbij is de administratie van betrokkene in beslag genomen. Op basis van deze administratie is vastgesteld dat een gedeelte van het personeel niet in de loonadministratie is verantwoord en dat een deel van het loon van wel in de loonadministratie opgenomen werknemers evenmin was verantwoord. Met inachtneming van de bevindingen en gegevens uit het strafrechtelijk onderzoek is een benadelingsberekening opgemaakt op basis waarvan middels premiecorrectienota’s van betrokkene premies ingevolge de sociale werknemersverzekeringswetten worden nagevorderd over de premiejaren in geding. Toepassing van het anoniementarief.

LJN AQ4499 -
Is terecht vastgesteld dat betrokkene hoofdelijk aansprakelijk is voor de door de vennootschap verschuldigde premies omdat aannemelijk is dat die schuld te wijten is aan kennelijk onbehoorlijk bestuur van betrokkene zoals bedoeld in artikel 16d, derde lid, van de CSV? Beschikbaarheid van het volledige proces-verbaal van het strafrechtelijk onderzoek.

LJN AQ4521 - Hoofdelijkaansprakelijkstelling van betrokkene
in zijn hoedanigheid van feitelijk beleidsbepaler als bedoeld in artikel 16d, zesde lid, onderdeel b, van de CSV, voor de door de BV onbetaald gelaten premies voor de sociale werknemersverzekeringen.

LJN AQ5508 - Hoofdelijkaansprakelijkstelling op grond van artikel 16d van de CSV van betrokkene voor de door de BV over de jaren in geding onbetaald gelaten premies en boetes ingevolge de sociale werknemersverzekeringen. Onbehoorlijk bestuur. Faillissement.

LJN AQ5831 - Oplegging van premiecorrectie- en boetenota's ter zake van niet-verantwoorde (zwarte) loonbetalingen.

LJN AQ5850 - Hoofdelijkaansprakelijkstelling op grond van artikel 16d van de CSV van betrokkene voor de door de vennootschap over de jaren in geding onbetaald gelaten premies voor de sociale werknemersverzekeringen. Overschrijding van de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 van het EVRM. Matiging van de boete. Proceskostenveroordeling.

LJN AQ5954 - Hoofdelijkaansprakelijkstelling op grond van artikel 16d van de CSV van betrokkenen voor de door de BV onbetaald gelaten premies en boetes ingevolge de sociale werknemersverzekeringen. Onderzoek van de Belastingdienst en de FIOD. Onbehoorlijk bestuur.

LJN AQ5984 - Naheffing van premies ingevolge de sociale werknemersverzekeringswetten ter zake van verlaging van het brutoloon van negentien werknemers in verband met de aanschaf van een computer. Toepassing van de
PC-privé-regeling.

LJN AQ6221 - Oplegging van correctie- en boetenota's over de jaren in geding. Is er sprake van schending van de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 van het EVRM?

LJN AQ6686 - Naheffing van premie over het verschil in uitbetaald loon en minimumloon. Uitleg van het begrip "hulpkracht" in Horeca-CAO.

LJN AQ6687 - Aanvang van de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bij latere verzending van het besluit aan de gemachtigde.

LJN AQ6890 - Besluit tot navordering van premies ingevolge de sociale werknemersverzekeringswetten over de premiejaren in geding, omdat het betrokken bedrijf niet alle loonbetalingen in de loonadministratie had verantwoord. Anoniementarief en schatting.

LJN AQ6955 - Is het bezwaar van betrokkene terecht niet-ontvankelijk verklaard omdat hij bij het instellen van bezwaar verzuimd heeft de gronden van het bezwaar in te dienen en dit verzuim niet binnen de gestelde termijn heeft hersteld?

LJN AR2337 - Hoofdelijkaansprakelijkstelling op grond van artikel 16d van de CSV van betrokkene voor de door de BV over de jaren in geding onbetaald gelaten premies voor de sociale werknemersverzekeringen. Is er sprake van onbehoorlijk bestuur?

LJN AR2749 - Oplegging van correctienota's in verband met een loonadministratie die niet aan de eisen voldoet. Doorzendplicht in geval van in het hogerberoepschrift voor het eerst blijkende bezwaren tegen de boetenota's.

LJN AR2756 - Is het betrokken bedrijf op grond van artikel 16a van de CSV terecht hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor de premies ingevolge de sociale werknemersverzekeringswetten
ten aanzien van Poolse werknemers die in de jaren in geding aan haar ter beschikking werden gesteld?

LJN AR2970 - Hoofdelijkaansprakelijkstelling op grond van artikel 16d van de CSV van betrokkene voor de door de coöperatie over de jaren in geding onbetaald gelaten premies voor de sociale werknemersverzekeringen
voor een bedrag van f 4.023.771,48. Bemiddeling tussen tuinders en Poolse vennootschappen (ook spolka’s genoemd).

LJN AR2972 - Hoofdelijkaansprakelijkstelling op grond van artikel 16d van de CSV van betrokkene voor de door de coöperatie over de jaren in geding onbetaald gelaten premies voor de sociale werknemersverzekeringen
voor een bedrag van f 5.112.786,-. Bemiddeling tussen tuinders en Poolse vennootschappen (ook spolka’s genoemd). Schijnconstructie.

LJN AR2975 - Hoofdelijkaansprakelijkstelling op grond van artikel 16d van de CSV van betrokkene voor de door de coöperatie over de jaren in geding onbetaald gelaten premies voor de sociale werknemersverzekeringen
voor een bedrag van f 13.683.196,-. Bemiddeling tussen tuinders en Poolse vennootschappen (ook spolka’s genoemd). Schijnconstructie.

LJN AR3703 - Hoofdelijkaansprakelijkstelling op grond van artikel 16d van de CSV van betrokkene voor de door de coöperatie over de jaren in geding onbetaald gelaten premies voor de sociale werknemersverzekeringen
voor een bedrag van f 5.776.048,10. Bemiddeling tussen tuinders en Poolse vennootschappen (ook spolka’s genoemd). Schijnconstructie.

LJN AR3706 - Inlenersaansprakelijkheid voor Poolse werknemers. Hoofdelijke aansprakelijkheid voor verschuldigde premies ingevolge de sociale werknemersverzekeringswetten.

LJN AR3711 - Hoofdelijkaansprakelijkstelling op grond van artikel 16a van de CSV van de betrokken VOF voor de door de coöperatie over de jaren in geding onbetaald gelaten premies voor de sociale werknemersverzekeringen. Inlenersaansprakelijkheid. Bemiddeling tussen tuinders en Poolse vennootschappen (ook spolka’s genoemd). Schijnconstructie.

LJN AR3715 - Gevoegde behandeling van 47 gedingen ter zake van aansprakelijkheid voor de premies ingevolge de sociale werknemersverzekeringswetten. Tenaamstelling
van de besluiten tot aansprakelijkstelling; adressering; rechtsopvolging; voortzetting van de activiteiten van de vennoten onder een andere naam.

LJN AR3734 - Hoofdelijkaansprakelijkstelling op grond van artikel 16a van de CSV van het betrokken tuinbouwbedrijf voor de door de coöperatie over de jaren in geding onbetaald gelaten premies voor de sociale werknemersverzekeringen. Inlenersaansprakelijkheid. Bemiddeling tussen tuinders en Poolse vennootschappen (ook spolka’s genoemd). Schijnconstructie.

LJN AR3817 - Hoofdelijkaansprakelijkstelling op grond van artikel 16a van de CSV van het betrokken tuinbouwbedrijf voor de door de coöperatie over de jaren in geding onbetaald gelaten premies voor de sociale werknemersverzekeringen. Inlenersaansprakelijkheid. Bemiddeling tussen tuinders en Poolse vennootschappen (ook spolka’s genoemd). Schijnconstructie.

LJN AR4034 - Het door de personeelsvereniging verstrekte kerstpakket dient als loon te worden aangemerkt,
waarover premies ingevolge de sociale werknemersverzekeringswetten dienen te worden afgedragen.

LJN AR4038 - Hoofdelijkaansprakelijkstelling op grond van artikel 16a van de CSV van het betrokken tuinbouwbedrijf voor de door de coöperatie over de jaren in geding onbetaald gelaten premies voor de sociale werknemersverzekeringen. Inlenersaansprakelijkheid. Bemiddeling tussen tuinders en Poolse vennootschappen (ook spolka’s genoemd). Schijnconstructie.

LJN AR4423 - Is in voldoende mate aangetoond dat het betrokken bedrijf in 1997 werknemers in dienst had waarvoor zij als werkgever een loonadministratie had moeten voeren, zodat het UWV terecht tot naheffing van premies is overgegaan? Toepassing van het anoniementarief.

LJN AR4583 - Over de waarde van de aan werknemers verstrekte warme maaltijden zijn premies ingevolge de sociale werknemersverzekeringswetten verschuldigd. Is de naheffing van deze premies in strijd is met het vertrouwensbeginsel en het gelijkheidsbeginsel?

LJN AR4690 - Betrokkene heeft zich als werkgever niet gehouden aan de op hem rustende verplichting om een deugdelijke loonadministratie te voeren. Zijn terecht correctienota’s en boetenota’s over de jaren in geding opgelegd?

LJN AR4832 - Het voordeel uit dienstbetrekking ten bedrage van de niet-ingehouden loonbelasting en premie wordt, gebruteerd, als loon in aanmerking genomen, afhankelijk van de situatie, hetzij aanstonds door brutering van het netto genoten loon, hetzij op een later tijdstip als een afzonderlijk loonbestanddeel.

LJN AR4838 - Oplegging van correctie- en boetenota's over de jaren in geding. Ambtshalve vaststelling van verschuldigde premies. Het opsporingsonderzoek heeft in voldoende mate uitgewezen dat niet kon worden afgegaan op de door het betrokken bedrijf gevoerde loonadministratie.

LJN AR4839 - Oplegging van correctie- en boetenota's over de jaren in geding. Loonbetaling aan (il)legale personen buiten de loonadministratie om. Schatting van het verschuldigde premieloon.

LJN AR4840 - Diefstal van de loonadministratie. Geen verantwoording van een aantal facturen en kasbetalingen. Schatting van de verschuldigde premie. Zorgvuldig onderzoek.

LJN AR4921 - Hoofdelijkaansprakelijkstelling op grond van artikel 16
c, eerste lid onderdeel a, van de CSV van betrokkene voor de door het bedrijf over de jaren in geding onbetaald gelaten premies voor de sociale werknemersverzekeringen.

LJN AR4985 - Door tussenkomst van de curator is finale kwijting verleend. Niet-ontvankelijkverklaring van het hoger beroep wegens verval van procesbelang.

LJN AR5144 - Is het betrokken bedrijf terecht hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor de premies ingevolge de sociale werknemersverzekeringswetten verschuldigd ten aanzien van werknemers die in de jaren in geding aan haar ter beschikking werden gesteld door Europool? Inlenersaansprakelijkheid. Bemiddeling tussen tuinders en Poolse vennootschappen (ook spolka’s genoemd). Schijnconstructie.

LJN AR5309 - Correctie wegens niet-ingehouden loonheffing op de kledingvergoeding. Naheffing in de vorm van eindheffing.
De omstandigheid dat fiscale naheffing bij het betrokken bedrijf heeft plaatsgevonden in de vorm van een eindheffing en dat in dit geval verhaal niet meer mogelijk is, doet geen afbreuk aan de vaststelling dat de werknemer door het achterwege blijven van loonheffing over de als loon aan te merken kledingvergoeding een voordeel heeft genoten, dat eveneens als loon uit dienstbetrekking in de zin van artikel 4, eerste lid, van de CSV dient te worden aangemerkt.

LJN AR5561 - Ondeugdelijke loonadministratie. Schatting van de aanvullende premiecorrecties in verband met niet-verantwoorde loonbetalingen.

LJN AR5723 - Hoofdelijkaansprakelijkstelling op grond van artikel 16a van de CSV van het betrokken tuinbouwbedrijf voor de door de coöperatie over de jaren in geding onbetaald gelaten premies voor de sociale werknemersverzekeringen. Inlenersaansprakelijkheid. Bemiddeling tussen tuinders en Poolse vennootschappen (ook spolka’s genoemd). Schijnconstructie.

LJN AR5892 - De administratie van het betrokken bedrijf is niet inzichtelijk en controleerbaar. De betaalde verblijfsvergoedingen zijn ongeveer 40% hoger dan voorzien in de geldende CAO. Naheffing en boete. Overschrijding van de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 van het EVRM.

LJN AR5925 - Oplegging van correctienota's naar aanleiding van de uitbetaling van vaste onkostenvergoedingen aan diverse werknemers, in de overweging dat het betrokken bedrijf
niet aannemelijk heeft gemaakt dat de vaste onkostenvergoeding betrekking heeft op kosten die voor de uitoefening van de dienstbetrekking noodzakelijk zijn, zodat deze alsnog in de premieheffing voor de sociale werknemersverzekeringen moeten worden betrokken. Oplegging van boetenota's.

LJN AR5926 - Hoofdelijkaansprakelijkstelling op grond van artikel 16d van de CSV van betrokkene voor de door de BV over de jaren in geding onbetaald gelaten premies voor de sociale werknemersverzekeringen. De loonbetalingen aan een tiental chauffeurs zijn buiten de loonadministratie om verricht, als contraprestatie voor gemaakte maar niet uitbetaalde overuren wegens aflossing voor de door de betrokkenen afgesloten leningen. Kennelijk onbehoorlijk bestuur.

LJN AR5950 - Is terecht en op juiste wijze een correctienota aan het betrokken bedrijf opgelegd met betrekking tot betalingen aan de betrokken werknemer,
die zich heeft geïdentificeerd met een niet-Nederlands paspoort waarin niet door de vreemdelingendienst een vergunning tot verblijf was aangetekend? Toepassing van het anoniementarief.

LJN AR6041 - Hoofdelijkaansprakelijkstelling op grond van artikel 16d van de CSV van betrokkene voor de door de BV over de jaren in geding onbetaald gelaten premies voor de sociale werknemersverzekeringen. Het UWV was niet gehouden om naast de bestuurder(s) ook de feitelijke beleidsbepalers binnen de vennootschap aan te spreken.

LJN AR6045 -
Registratie van een administratief verzuim over de jaren in geding wegens onjuiste toepassing van de feestdagenregeling met betrekking tot verstrekte kerstpakketten. Was er sprake van een zogeheten pleitbaar standpunt op grond waarvan verzuimregistratie achterwege dient te blijven?

LJN AR6049 - In hoger beroep zijn uitsluitend grieven aangevoerd die betrekking hebben op de verzuimregistratie voor zover die voortvloeit uit de onjuiste toepassing van de feestdagenregeling en níet tegen de verzuimregistratie voor zover die is gebaseerd op de vaststellingsverschillen. Het betrokken bedrijf heeft derhalve geen belang bij het instellen van hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank.

LJN AR6051 - Is de (eerste) verzuimregistratie terecht? Er is geen sprake van een schriftelijke waarschuwing in de vijf voorafgaande jaren aan het plegen van het verzuim. Het betrokken bedrijf heeft niet
met concrete gegevens onderbouwd dat in casu sprake is geweest van premienadeel.

LJN AR6848 - Oplegging van correctie- en boetenota's over de jaren in geding. Is er sprake van opzet en/of grove schuld? In de administratie van het uitzendbureau heeft de looninspecteur voor wat betreft het controlejaar 1999 geen afschriften van documenten als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht aangetroffen. Terechte brutering van de inhouding van de loonheffing met het 60%-tarief.

LJN AR7216 - Oplegging van correctie- en boetenota's over de jaren in geding
wegens de hantering van te hoge kilometeraantallen en dubieuze ritten in het kader van de carpoolregeling en een bovenmatige vergoeding van de reiskosten woon-werkverkeer in relatie tot de 40-dagenregeling. Het bestreden besluit is onvoldoende zorgvuldig voorbereid.

LJN AR7252 - Oplegging van correctienota's. Ambtshalve vaststelling van verloonde bedragen omdat na een looncontrole naar voren is gekomen dat de (loon)administratie over de jaren in geding onjuist en onvolledig is.

LJN AR7265 - Oplegging van een correctie- en een boetenota na een looncontrole bij het betrokken horecabedrijf. Is de gecumuleerde wijze van berekening van de premies juist? Is er sprake van opzet en/of grove schuld?

LJN AR7465 - Oplegging van correctie- en boetenota's n
aar aanleiding van door de looninspecteur uitgevoerde herberekeningen. Is juiste toepassing gegeven aan het bepaalde in artikel 3 van het Fooienbesluit, met name met betrekking tot de functiegroepindeling? Incidenteel hoger beroep.

LJN AR7466 - Oplegging van een correctie- en een boetenota naar aanleiding van door de looninspecteur uitgevoerde herberekeningen. Is juiste toepassing gegeven aan het bepaalde in artikel 3 van het Fooienbesluit, met name met betrekking tot de functiegroepindeling? Incidenteel hoger beroep.

LJN AR7468 - Oplegging van correctie- en boetenota's naar aanleiding van door de looninspecteur uitgevoerde herberekeningen. Is juiste toepassing gegeven aan het bepaalde in artikel 3 van het Fooienbesluit, met name met betrekking tot de functiegroepindeling? Incidenteel hoger beroep.

LJN AR7470 - Oplegging van correctie- en boetenota's naar aanleiding van door de looninspecteur uitgevoerde herberekeningen. Is juiste toepassing gegeven aan het bepaalde in artikel 3 van het Fooienbesluit, met name met betrekking tot de functiegroepindeling? Incidenteel hoger beroep.

LJN AR7610 - Over het jaar 2000 is gebleken dat het totaal van de premielonen meer dan 5% afwijkt van het totaal aan premielonen van de voorschotnota. Is terecht een boete opgelegd van €165,-, zijnde 1% over het verschil tussen de voorschotpremie en de definitief vastgestelde premie over 2000?

LJN AR7613 - Niet-ontvankelijkverklaring van het beroep in eerste aanleg wegens overschrijding van de beroepstermijn. Het besluit op bezwaar is eerst op de voorgeschreven wijze bekendgemaakt indien het is toegezonden aan reclamant zelf. Terugwijzing van de zaak naar de rechtbank.

LJN AR8116 - Hoofdelijkaansprakelijkstelling op grond van artikel 6d van de CSV van betrokkene als feitelijk leidinggevende, voor de door de gefailleerde BV over 1996 onbetaald gelaten premies voor de sociale werknemersverzekeringen. Kennelijk onbehoorlijk bestuur. Schending van de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 van het EVRM.

LJN AR8119 - Hoofdelijkaansprakelijkstelling op grond van artikel 6d van de CSV van betrokkene als bestuurder van de BV voor de door de gefailleerde BV over 1996 onbetaald gelaten premies voor de sociale werknemersverzekeringen. Kennelijk onbehoorlijk bestuur. Onderzoeksplicht. Schending van de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 van het EVRM.

LJN AR8548 - Oplegging van correctienota's over de jaren in geding. Is terecht vanwege het ontbreken van een deugdelijke en betrouwbare boekhouding overgegaan tot het schatten van het premieloon en is deze schatting als niet onredelijk aan te merken?

LJN AR8563 - Oplegging van correctie- en boetenota's over de jaren in geding. Bestrijdt het UWV terecht
dat het vertrouwensbeginsel is geschonden omdat er geen sprake is van uitdrukkelijke, ondubbelzinnige en ongeclausuleerde uitlatingen van de zijde van de looninspecteur omtrent de aanvaardbaarheid van de in de praktijk door het betrokken bedrijf gehanteerde autoaankoopregeling van nieuwe auto's voor het personeel? Is de hoogde van de opgelegde boete juist vastgesteld?

LJN AS2052 - Oplegging van correctienota's. Op basis van de resultaten van een grootschalig onderzoek en de resultaten van de onderzoeken bij individuele taxiondernemingen heeft het UWV geconcludeerd dat taxichauffeurs ondanks een firmaregeling in privaatrechtelijke dienstbetrekkingen als bedoeld in artikel 3 van de sociale werknemersverzekeringswetten, tot de oorspronkelijke exploitanten van de taxivergunning en de samenwerkingsovereenkomst met de Taxicentrale Amsterdam zijn blijven werken. Het betrokken bedrijf kan echter niet worden gezien als mogelijke werkgever nu zij niet de oorspronkelijke exploitante was; derhalve zijn de aan haar gezonden nota’s ten onrechte opgelegd.

LJN AS2617 - Hoofdelijkaansprakelijkstelling op grond van artikel 16d van de CSV van betrokkene voor de door de BV over de jaren in geding onbetaald gelaten premies voor de sociale werknemersverzekeringen. Er zijn geen redenen gevonden om tot matiging van de aansprakelijkheidsstelling over te gaan.

LJN AS3302 - Niet of niet volledige loonopgave. De feitelijke loonbetalingen aan de chauffeurs zijn niet of niet juist in de loonadministratie verwerkt. Schending van de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 van het EVRM ten aanzien van de opgelegde boetenota's.

LJN AS3324 -
Oplegging van correctienota's vanwege de betalingen aan autopoetsers in de jaren in geding. Oplegging van boetes ad 25% van de nageheven premies. Er is geen sprake van schending van artikel 3:2 van de Awb omdat het UWV, gelet op de van het betrokkene bedrijf tijdens de looncontrole van haar directie verkregen informatie, niet was gehouden tot het horen van de betrokken autopoetsers. Is er sprake van een arbeidsovereenkomst met de autopoetsers? Verrichte werkzaamheden door personen jonger dan 16 jaar. Schending van de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 van het EVRM ten aanzien van de opgelegde boetenota's.

LJN AS3337 - Hoofdelijkaansprakelijkstelling op grond van artikel 16d van de CSV van betrokkene voor de door de BV over de jaren in geding onbetaald gelaten premies voor de sociale werknemersverzekeringen. Kennelijk onbehoorlijk bestuur.

LJN AS3341 - Hoofdelijkaansprakelijkstelling op grond van artikel 16d van de CSV van betrokkene voor de door de BV over de jaren in geding onbetaald gelaten premies voor de sociale werknemersverzekeringen. Kennelijk onbehoorlijk bestuur.

LJN AS3345 -
Oplegging van correctienota's op de grond dat door het betrokkene bedrijf geen deugdelijke (loon)administratie is gevoerd, omdat daarin geen dag-, uren- en aftekenlijsten (zogenaamde primaire bescheiden) zijn opgenomen. De uitgewerkte verlagingen zijn vastgelegd in afrekeningen. De afrekeningen zijn niet gericht op rechtsgevolg, zodat zij geen (appellabele) besluiten in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Awb vormen. De rechtbank heeft daarom de afrekeningen ten onrechte mede in haar beoordeling betrokken.

LJN AS3358 - Oplegging van correctienota's op de grond dat door het betrokkene bedrijf geen deugdelijke (loon)administratie is gevoerd, omdat daarin geen dag-, uren- en aftekenlijsten (zogenaamde primaire bescheiden) zijn opgenomen. In de toegezonden bijlage is voldoende duidelijk aangegeven welke premiebedragen uiteindelijk dienden te worden voldaan.

LJN AS3404 -
Oplegging van correctienota's op de grond dat door het betrokkene bedrijf geen deugdelijke (loon)administratie is gevoerd, omdat daarin geen dag-, uren- en aftekenlijsten (zogenaamde primaire bescheiden) zijn opgenomen. Er zijn geen primaire bescheiden opgenomen in (loon)administratie. Schatting van het loon.

LJN AS3413 -
Oplegging van correctienota's op de grond dat door het betrokkene bedrijf geen deugdelijke (loon)administratie is gevoerd, omdat daarin geen dag-, uren- en aftekenlijsten (zogenaamde primaire bescheiden) zijn opgenomen. De uitgewerkte verlagingen zijn vastgelegd in afrekeningen. De afrekeningen zijn niet gericht op rechtsgevolg, zodat zij geen (appellabele) besluiten in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Awb vormen. De rechtbank heeft daarom de afrekeningen ten onrechte mede in haar beoordeling betrokken.

LJN AS3417 - Oplegging van correctienota's op de grond dat door het betrokkene bedrijf geen deugdelijke (loon)administratie is gevoerd, omdat daarin geen dag-, uren- en aftekenlijsten (zogenaamde primaire bescheiden) zijn opgenomen. De uitgewerkte verlagingen zijn vastgelegd in afrekeningen. De afrekeningen zijn niet gericht op rechtsgevolg, zodat zij geen (appellabele) besluiten in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Awb vormen. De rechtbank heeft daarom de afrekeningen ten onrechte mede in haar beoordeling betrokken.

LJN AS3426 - Oplegging van correctienota's op de grond dat door het betrokkene bedrijf geen deugdelijke (loon)administratie is gevoerd, omdat daarin geen dag-, uren- en aftekenlijsten (zogenaamde primaire bescheiden) zijn opgenomen. De uitgewerkte verlagingen zijn vastgelegd in afrekeningen. De afrekeningen zijn niet gericht op rechtsgevolg, zodat zij geen (appellabele) besluiten in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Awb vormen. De rechtbank heeft daarom de afrekeningen ten onrechte mede in haar beoordeling betrokken.

LJN AS3431 - Schriftelijke of mondelinge afspraken over de bedragen die in mindering zijn gebracht op het brutoloon in het kader van de PC-privé-regeling.

LJN AS3444 - Hoofdelijkaansprakelijkstelling op grond van artikel 16d van de CSV van betrokkene voor de door de BV over de jaren in geding onbetaald gelaten premies voor de sociale werknemersverzekeringen. Kennelijk onbehoorlijk bestuur. Is voldaan aan de mededelingsverplichting in de zin van artikel 16d, tweede lid, van de CSV?

LJN AS3447 - Hoofdelijkaansprakelijkstelling op grond van artikel 16d van de CSV van betrokkene voor de door de BV over de jaren in geding onbetaald gelaten premies voor de sociale werknemersverzekeringen. Kennelijk onbehoorlijk bestuur. Is voldaan aan de mededelingsverplichting in de zin van artikel 16d, tweede lid, van de CSV?

LJN AS3634 - Oplegging van een correctie- en een boetenota omdat
betrokkene van het kassaldo van f 167.000,- een bedrag van f 100.000,- heeft afgeboekt ten laste van privé. Na brutering met het anoniementarief levert dit over het jaar 1998 een correctie in het premieloon op van f 250.000,-. Verzuimregistratie. Er is geen toereikende grondslag voor het oordeel dat sprake was van premieplichtige loonbetalingen.

LJN AS3662 - Het betrokken bedrijf is als eigenbouwer aansprakelijk gesteld voor de door de betreffende vennootschap over de jaren in geding onbetaald gelaten premies voor de sociale werknemersverzekeringen. Bevoegdheidsgebrek. Heroverweging.

LJN AS3984 - Opzet en/of grove schuld in de zin van het ABC-besluit en het Boetebesluit werkgevers CSV. Indien de Belastingdienst niet tot naheffing is overgegaan, is er geen voordeel uit dienstbetrekking genoten in de zin van artikel 4 van de CSV, bestaande uit het inhouden van loonbelasting naar een te laag tarief. Er zijn premies naar te hoge bedragen nageheven en boetes naar te hoge bedragen opgelegd.

LJN AS4018 - Oplegging van correctie- en boetenota's over de jaren in geding. Er is sprake van ernstige en verhoudingsgewijs omvangrijke fraude, zodat geen grond bestaat voor kwijtschelding van de verhoging.

LJN AS4507 - Oplegging van correctie- en boetenota's over de jaren in geding. Er is geen administratie gevoerd van de baropbrengsten. Het voordeel dat door de touringcarchauffeurs is behaald met de verkoop van consumpties aan de passagiers dient te worden aangemerkt als door de werkgever verstrekt loon uit dienstbetrekking.

LJN AS4630 - Niet-ontvankelijkverklaring van het hoger beroep wegens verval van procesbelang nu in nadere besluiten geheel is tegemoet gekomen aan de bezwaren van betrokkenen. Proceskostenveroordeling in eerste aanleg. Geen proceskostenveroordeling in hoger beroep omdat h
et behulpzaam zijn bij het opstellen van een beroepschrift als zodanig geen proceshandeling vormt als bedoeld in het Besluit proceskosten bestuursrecht.

LJN AS4632 - Polijstwerk van roestvrijstalen constructies uitgevoerd door een klusbedrijf. Niet-verantwoorde betalingen in de loonadministratie. Oplegging van correctie- en boetenota’s. Privaatrechtelijke dienstbetrekking.

LJN AS4813 - De (functieafhankelijke) vaste onkostenvergoeding per maand wordt aangemerkt als premieloon. Oplegging van correctienota's over de jaren in geding. Het bewijsaanbod ter zitting is door rechtbank terecht gepasseerd.

LJN AS4828 - Onzorgvuldige schatting van het premieloon. Substantiële arbeidsinzet van de vader en de schoonvader van de bedrijfsleider van het betrokken bedrijf, die beiden gelet op hun leeftijd (ouder dan 65 jaar) niet in de premieheffing betrokken mogen worden.

LJN AS4862 - De huur van de dienstwoning is sinds lange tijd niet geïndexeerd. Hadden de kosten van elektriciteit bij de huurwaarde betrokken moeten worden en is er sprake van verjaring van de correctienota over het jaar 1994?

LJN AS5113 - Hoofdelijkaansprakelijkstelling op grond van artikel 16d van de CSV van betrokkene voor de door de VOF over de jaren in geding onbetaald gelaten premies voor de sociale werknemersverzekeringen. Onderaanneming.

LJN AS5833 - Schending van de mededelingsverplichting omdat geen melding is gedaan van de loonsomwijziging (er is
meer dan 5% verloond dan de voorschotnota aangaf). Boeteoplegging van f 518,-. Herstructurering van de ondernemingen.

LJN AS6282 - Oplegging van correctie- en boetenota's, betrekking hebbende op
een door de betrokken bedrijven ten titel van literatuurvergoeding betaalde onkostenvergoeding van f 140,- per jaar die tevens zou zien op de kosten van een vakbondslidmaatschap en mede betrekking hebbende op de door één betrokken bedrijf als montagekosten geboekte betalingen aan derden, alsmede op de verstrekte autokostenvergoeding.

LJN AS6284 - Terechte hoofdelijkaansprakelijkstelling op grond van artikel 16d van de CSV van betrokkene voor de door de BV over de jaren in geding verschuldigde premies en boetes.

LJN AS6693 - Hoofdelijkaansprakelijkstelling op grond van artikel 16d van de CSV van betrokkene als gewezen bestuurder voor de door de BV over het jaar 2000 onbetaald gelaten premies voor de sociale werknemersverzekeringen. Kennelijk onbehoorlijk bestuur.

LJN AS7466 - Oplegging van correctie- en boetenota's over de jaren in geding. Is de betrokken werknemer in een privaatrechtelijke dienstbetrekking werkzaam geweest en is bij de boeteoplegging terecht uitgegaan van opzet of grove schuld?

LJN AS7539 - Is de eigenaar van de onderneming in een privaatrechtelijke dienstbetrekking voor het betrokken bedrijf werkzaam geweest of dient hij te worden aangemerkt als een zelfstandig ondernemer?

LJN AS7596 - Aansprakelijkheid voor onbetaald gebleven premies ingevolge de socialeverzekeringswetten van een onderaannemer die in staat van faillissement is verklaard. Is er
ten aanzien van de Poolse arbeidskrachten sprake van zelfstandigheid of werkzaamheden buiten dienstbetrekking?

LJN AS8268 - Is betrokkene terecht hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor het nog openstaande bedrag aan premies ingevolge de sociale werknemersverzekeringswetten? Is er sprake van schending van de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 van het EVRM?

LJN AS8271 - Zijn terecht en tot de juiste bedragen over de jaren in geding premies en boetes ingevolge de sociale werknemersverzekeringswetten opgelegd ter zake van de bedragen die betrokkene heeft uitbetaald aan shoarmabezorgers?

LJN AS8274 - Zijn betrokkenen gedurende de jaren in geding voor het betrokken bedrijf in een verzekeringsplichtige arbeidsverhouding werkzaam geweest? Opnihilstelling van de opgelegde boetes in verband met schending van de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 van het EVRM.

LJN AT0220 - Correctie- en boetenota: verrekening of uitbetaling van verlofdagen en overuren na beëindiging dienstverband.

LJN AT0225 - Hoofdelijke aansprakelijkheid voor onbetaald gelaten premies ingevolge de socialeverzekeringswetten. Er is niet geheel tegemoet gekomen aan het bezwaar. Toepassing van de artikelen 6:18 en 6:19 van de Awb.

LJN AT1747 - Er is geen zichtbaar verband tussen de gefingeerde facturen en de gestelde betaling van zwart loon. De aangedragen feiten en omstandigheden kunnen de opgelegde correcties, en daarmee ook de daarop gebaseerde boeten, niet dragen.

LJN AT2044 - Is voldoende aannemelijk gemaakt dat het niet betalen van de premies werknemersverzekeringen het gevolg is van aan betrokkenen te wijten kennelijk onbehoorlijk bestuur in de periode dat zij bestuurder van de vennootschap waren?

LJN AT2874 - Overschrijding van de bezwaartermijn.

LJN AT2878 - Boetenota; niet tijdig melden van relevante overschrijding van de loonsom, vermeld op de voorschotnota.

LJN AT2881 - Is appellant terecht op grond van artikel 16c, eerste lid, aanhef en onder c, en artikel 16d van de CSV aansprakelijk gesteld voor de premieschuld?

LJN AT2957 - Boetenota's. Geen verschoonbare termijnoverschrijding voor het indienen van een bezwaarschrift.

LJN AT3060 - Het verzet is ongegrond. Een uitspraak als bedoeld in artikel 8:54 van de Awb wordt toegezonden aan de gemachtigde van de betrokkene, maar niet aan de betrokkene zelf.

LJN AT3075 - Hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuurder van de failliet verklaarde besloten vennootschap; onzorgvuldige schatting van (niet-verantwoorde) loonbetalingen.

LJN AT3079 - Hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuurder van diverse vennootschappen voor onbetaald gebleven premies. Kennelijk onbehoorlijk bestuur.

LJN AT3081 - De boetenota's zijn al met 10% gematigd in verband met de lange duur van de bezwaarschriftenprocedure. De onkostenvergoedingen zijn aangemerkt als loon.

LJN AT3082 - Correctie- en boetenota's. Opzet of grove schuld. Onkostenvergoedingen.

LJN AT3194 - Is ten onrechte aangenomen dat er geen tijdige mededeling van betalingsonmacht door de BV heeft plaatsgevonden? Het niet betalen van de premies is het gevolg van aan betrokkene te wijten kennelijk onbehoorlijk bestuur.

LJN AT3474 - Verzekeringsplicht van een voormalig directeur-grootaandeelhouder; PC-privé-regeling; boetenota.

LJN AT3478 - Ontvangst van de aanvraag tot registratie van vaste dienstverbanden met daarin de toepassing van het gereduceerde wachtgeldpremiepercentage.

LJN AT3480 - Niet, niet juist dan wel onvolledig nakomen van de loonopgaveverplichting. Schatting van de verschuldigde premies. Verklaringen van betrokkenen.

LJN AT3481 - De gelden voortgekomen uit crediteringen zijn (mede) aangewend ter uitbetaling van personeel. Schatting van verschuldigde premies. Het nettoloon is gebruteerd met het anoniementarief van 60%. Correctienota's.

LJN AT3616 - Niet gebleken is van omstandigheden om de verschoonbaarheid van de overschrijding van de bezwaartermijn aan te kunnen nemen.

LJN AT3825 - Hoofdelijke aansprakelijkstelling voor de verschuldigde en onbetaald gebleven socialeverzekeringspremies. Hoogte van het bedrag.

LJN AT3829 - Looncontrole bij een exploitant van een shoarmazaak. De accountant zou onjuiste informatie hebben verschaft. Het uitbetaalde loon is lager dan het geldende minimum-CAO-loon. De loonsom is gecorrigeerd. De premie is nagevorderd, verhoogd met een boete.

LJN AT3863 - Is appellante terecht op grond van artikel 16a van de CSV hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor de door de BV in verband met door haar werknemers voor appellante verrichte werkzaamheden verschuldigde premies?

LJN AT3869 - Onkostenvergoeding tot bestrijding van kosten tot verwerving van loon. Uitbetaling van onkostenvergoedingen voor kleding en representatiekosten welke niet als loon zijn verantwoord

LJN AT4334 - Hoofdelijke aansprakelijkheid voor onbetaald gelaten premies werknemersverzekeringen. Onbehoorlijk bestuur. Fraude. Faillissement. Onvolledige loonadministratie. Strafrechtelijk onderzoek. Wie was bestuurder van de onderneming?

LJN AT4507 - Niet gezegd kan worden dat het bestreden besluit inzake premienota’s tegen beter weten in is genomen. De kosten van rechtsbijstand in de bezwaarprocedure komen derhalve niet voor toewijzing in aanmerking.

LJN AT4526 - Zijn de correctie- en boetenota's (premie werknemersverzekeringen) in verband met aan werknemers verstrekte warme maaltijden tijdens overwerk terecht opgelegd? Was overwerk van tevoren ingeroosterd? Wat is de waarde van de maaltijden?

LJN AT4531 - Moet het recht op warme maaltijden worden aangemerkt als het verstrekken van loon in natura?

LJN AT4535 - Zijn er terecht premies nageheven en in rekening gebracht over het door de werknemers genoten fiscale voordeel? Dit voordeel betrof een betaling van f 200,- en/of het vergoeden van de kosten voor het behalen van het rijbewijs B(E).

LJN AT4556 - Premienaheffing in verband met onvolledige loonopgaven. Frauderapport na observatiedagen met verklaringen van werkneemsters. Was het besluit voldoende zorgvuldig voorbereid? Verplichting tot het voeren van een juiste loonadministratie.

LJN AT4591 - Verzekeringsplicht. Zijn de premiecorrecties gebaseerd op een zorgvuldige en redelijke schatting?

LJN AT4965 - Verzoek om herziening. Restitutie van de betaalde premies ter zake van de voor appellanten werkzame automatiseringsdeskundigen.

LJN AT5381 - Premie. Naheffing en boete. Ondernemer in chemisch reinigen van kleding heeft de verstrekte maaltijden niet verantwoord. Kon het UWV afgaan op het onderzoek van de Belastingdienst? Redelijke schatting.

LJN AT5453 - Deelname aan PC-privé-project. Niet voldoende vastleggen en verifiëren van arbeidsvoorwaarden.

LJN AT5463 - Het hoger beroep is niet-ontvankelijk. Er is geen direct tot de rechtsstrijd tussen partijen te herleiden (proces)belang bij een beslissing.

LJN AT5555 - Privaatrechtelijke dienstbetrekking directeur-aandeelhouder.

LJN AT5605 - Hoofdelijke aansprakelijkheid voor achterstallige premies. Onbehoorlijk bestuur.

LJN AT5613 - Schatting van de ten onrechte niet opgegeven loonbetalingen met betrekking tot de aan werknemers betaalde bonussen, de proefmiddagen en de schoonmakers.

LJN AT5624 - Hoofdelijke aansprakelijkheid voor onbetaald gebleven premies. Onbehoorlijk bestuur.

LJN AT5910 - Nu niet om schadevergoeding is verzocht, is geen procesbelang bij het hoger beroep aanwezig. De conclusie is dan ook dat het hoger beroep niet-ontvankelijk dient te worden verklaard.

LJN AT5919 - Heeft appellante niet voldaan aan de voorwaarden voor de verlaagde wachtgeldpremie?

LJN AT5974 - Privaatrechtelijke dienstbetrekking. Montagewerkzaamheden en incidenteel transportwerkzaamheden.

LJN AT5986 - Bestuurder. Hoofdelijke aansprakelijkheid in verband met niet-betaalde premie.

LJN AT6002 - Privaatrechtelijke dienstbetrekking. Kraanmachinisten en montagemedewerkers.

LJN AT6003 - Managementovereenkomst tussen twee besloten vennootschappen. De directeur van één van de vennootschap ontvangt een (bovenmatige) autokostenvergoeding. Opzet of grove schuld. Proceskostenveroordeling in beroep.

LJN AT6004 - Schadevergoeding en vergoeding van proceskosten.

LJN AT6012 - Loon uit dienstbetrekking: het verschil tussen de economische huurwaarde van de verhuurde woningen en de betaalde huurprijs. Bepaling van de huurwaarde.

LJN AT6016 - Schatting van het premieloon. Schoonmaaksters en strippers.

LJN AT6253 - De loonheffing zal worden verhaald op de werknemers. Dit betekent dat van een reëel voordeel uit dienstbetrekking en dus van loon als bedoeld in artikel 4 van de CSV geen sprake is.

LJN AT6271 - Overschrijding van de termijn voor het indienen van de gronden van het bezwaar.

LJN AT6273 - Correctienota's met betrekking tot de bovenmatige vaste onkostenvergoedingen.

LJN AT6274 - De gewezen bestuurder van de vennootschappen is hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor de in haar bestuursperiode verschuldigde en onbetaald gebleven socialeverzekeringspremie.

LJN AT6382 - In verband met het verzoek om deblokkering van de G-rekening heeft looncontrole plaatsgevonden. Loonbetalingen aan werknemers die niet in de loonadministratie zijn verantwoord. Zijn de correctie- en boetenota's terecht opgelegd?

LJN AT6395 - Zijn de correctie- en boetenota's, betrekking hebbend op het in mindering brengen van de kosten van kinderopvang op het brutoloon van werknemers die deelnemen aan het in het bedrijf geldende kinderopvangregeling, terecht opgelegd?

LJN AT6435 - Premienavordering. Correctie- en boetenota's. De waarde van de broodmaaltijd dient als loon in natura in de loonadministatie te worden verantwoord.

LJN AT6659 - Premienaheffing. Schoonmaakbedrijf. Niet alle lonen in de loonadministratie worden verantwoord. Is tijdens het verhoor ontoelaatbare druk uitgeoefend op de betrokkenen?

LJN AT6772 - Naar het oordeel van de Raad kan het in de CAO vervatte recht op een warme maaltijd voorts niet worden aangemerkt als een aanspraak in de zin van artikel 4, tweede lid, van de CSV.

LJN AT6777 - Aansprakelijkheid voor onbetaald gebleven socialeverzekeringspremies. Verband tussen het kennelijk onbehoorlijk bestuur en het onbetaald blijven van de premies.

LJN AT6779 - Onjuiste loonadministratie. Schatting van het premieloon. Er is geen sprake van een situatie waarbij ter zake van eenzelfde gedraging zowel een bestuurlijke boete als een strafrechtelijke sanctie is opgelegd. Overschrijding van de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 van het EVRM.

LJN AT6783 - Beroepsgronden. Is terecht aangenomen dat voor de hier van belang zijnde besluitvorming van betekenis is over welke tijdvakken de CAO algemeen verbindend is verklaard?

LJN AT6818 - Niet tijdig indienen van de jaaropgave. Boete. De overtreding wordt gekwalificeerd als vergrijp.

LJN AT6821 - Niet tijdig indienen van de jaarloonopgave. Hoogte van de boete. Verzuim of vergrijp?

LJN AT7326 - Premie werknemersverzekeringen. Hoofdelijke aansprakelijkheid. Is er sprake van inlenen of doorlenen? Er is geen sprake van vrijwaring.

LJN AT7332 - Heeft appellante bij de overtreding van de loonopgaveverplichting dusdanig verwijtbaar gehandeld dat sprake is van grove schuld?

LJN AT7576 - Premieheffing. Looncontrole. Correctienota. Uit de kilometeradministratie blijkt bovenmatige reiskostenvergoeding aan een vertegenwoordiger.

LJN AT7584 - Het verzet is ongegrond omdat de gronden van het hoger beroep niet tijdig zijn ingediend.

LJN AT7622 - Bedrijfsbeëindiging. Looncontrole. Aansprakelijkstelling van de bestuurder voor premie. Betalingsonmacht. Ontvankelijkheid van het bezwaar. Heeft het bestuursorgaan onnodig getalmd? Redelijke termijn. Horen. Motiveringsplicht.

LJN AT7644 - Import van en detailhandel in schoonmaakmachines. Looncontrole. Correctie- en boetenota. Zijn juniordealers verzekeringsplichtig? Is onkostenvergoeding aan te merken als loon?

LJN AT8075 - Boeteoplegging wegens het niet tijdig indienen van de jaaropgave over het jaar 2000. Is de overtreding te wijten aan opzet of grove schuld?

LJN AT8092 - Boeteoplegging wegens niet tijdig indienen van de jaaropgave. De evenredigheid van de opgelegde boete met het gepleegde verzuim.

LJN AT8177 - Correctienota's. Minimale administratie. Exacte en betrouwbare loongegevens ontbreken. Het risico van schatting.

LJN AT8225 - Is terecht besloten dat de ingevolge de CAO Railinfrastructuur de voor de werknemers gestorte vakantierechten voor de heffing van de premie werknemersverzekeringen voor de volle waarde in aanmerking zullen worden genomen?

LJN AT8232 - Verzekeringsplicht freelancers en opgelegde boete. Samenhangende vergrijpboete.

LJN AT8235 - Zijn de premies voor de sociale werknemersverzekeringswetten terecht berekend op basis van inkomsten uit een werkweek van 40 uur?

LJN AT8236 - Het bezwaar is niet-ontvankelijk verklaard. De creditcorrectienota’s hadden geen betrekking op de thuiswerksters. Er is geen rechtsmiddel aangewend tegen de uitspraak van de rechtbank inzake de verzekeringsplicht van de thuiswerksters.

LJN AT8239 - Correctienota's. Deugdelijkheid van de gevoerde administratie. Juistheid van de loonopgaven. Schatting van het uitbetaalde loon.

LJN AT8243 - Onvolledige loonadministratie. Juistheid en zorgvuldigheid van de schatting naar de loonbedragen.

LJN AT8254 - Looncontrole. Zijn terecht correctienota’s opgelegd op de grond dat de PC-privé-regeling van het bedrijf niet voldeed aan de voorwaarden van het Besluit PC Privé van 30 september 1998.

LJN AT8255 - Boetenota wegens het niet tijdig indienen van de jaaropgavekaarten. Indiening veertien dagen na de definitieve staking van het bedrijf. Wanneer is er sprake van definitieve staking? Kan het bedrijf worden voortgezet zonder personeel?

LJN AT8367 - Zwarte loonbetalingen. Gebrekkige administratie. Is er sprake van doelbewust ontgaan van premiebetaling? Onbehoorlijk bestuur. Hoofdelijke aansprakelijkheid. Guldensteekproef.

LJN AT8477 - Onjuiste loonopgave. Netto all-in-loonafspraken. Het niet als loon verantwoorde deel is ten onrechte aangemerkt als kostenvergoeding. Criminal charge.

LJN AT8480 - Niet betalen van het geldende minimumloon. Naheffing van premies. Toepassing van het Fooienbesluit. Boete.

LJN AT8481 - Overtreding van de verplichting tot het tijdig indienen van jaaropgaven. Boete.

LJN AT8488 - Correctie- en boetenota's. Niet uitbetalen van het minimumloon. Rechtens geldend loon. Toepassing van het Fooienbesluit.

LJN AT8495 - Niet in de loonadministratie verantwoorde loonbetalingen. Correctie- en boetenota's. Zijn de boetenota's ontvangen? Niet-ontvankelijkheid. Weigering om uitstel van betaling te verlenen.

LJN AT8563 - Is hoofdelijke aansprakelijkstelling van de bestuurders wegens verschuldigde en onbetaald gelaten werknemerspremie terecht? Is er rechtsgeldig melding gemaakt van betalingsonmacht?

LJN AT8599 - Is er sprake van schending van de hoorplicht? Is het dagloon te laag vastgesteld?

LJN AT9122 - Er is niet voldaan aan de verplichting om een afschrift van het identiteitsbewijs van de werknemers in de loonadministratie op te nemen. Toepassing van het anoniementarief bij de brutering van de lonen.

LJN AT9126 - Hoofdelijke aansprakelijkheid voor de door het uitzendbureau Allzend in verband met door haar werknemers voor appellante verrichte werkzaamheden verschuldigde premies. Inlening van personeel.

LJN AT9138 - Hoofdelijke aansprakelijkheid voor de door het uitzendbureau Allzend in verband met door haar werknemers voor appellante verrichte werkzaamheden verschuldigde premies. Inlening van personeel.

LJN AT9139 - Hoofdelijke aansprakelijkheid voor de door het uitzendbureau Allzend in verband met door haar werknemers voor appellante verrichte werkzaamheden verschuldigde premies. Inlening van personeel.

LJN AT9141 - Hoofdelijke aansprakelijkheid voor de door het uitzendbureau Allzend in verband met door haar werknemers voor appellante verrichte werkzaamheden verschuldigde premies. Inlening van personeel.

LJN AT9142 - Hoofdelijke aansprakelijkheid voor de door het uitzendbureau Allzend in verband met door haar werknemers voor appellante verrichte werkzaamheden verschuldigde premies. Inlening van personeel.

LJN AT9144 - Hoofdelijke aansprakelijkheid voor de door het uitzendbureau Allzend in verband met door haar werknemers voor appellante verrichte werkzaamheden verschuldigde premies. Inlening van personeel.

LJN AT9145 - Hoofdelijke aansprakelijkheid voor de door het uitzendbureau Allzend in verband met door haar werknemers voor appellante verrichte werkzaamheden verschuldigde premies. Inlening van personeel.

LJN AT9149 - Hoofdelijke aansprakelijkheid voor de door het uitzendbureau Allzend in verband met door haar werknemers voor appellante verrichte werkzaamheden verschuldigde premies. Inlening van personeel.

LJN AT9150 - Hoofdelijke aansprakelijkheid voor de door het uitzendbureau Allzend in verband met door haar werknemers voor appellante verrichte werkzaamheden verschuldigde premies. Inlening van personeel.

LJN AT9161 - Boetenota's. Verhoogde franchise, doordat dagen waarop een uitkering is genoten in verband met het vakantiefondssysteem, als loondagen zijn aangemerkt. Onbelaste reiskostenvergoeding. Eerdere uitlatingen van de inspecteur.

LJN AT9165 - Het te laat overleggen van loongegevens. Schatting van het premieloon.

LJN AT9358 - Weigering uitstel van betaling van de premieschuld. Toepassing van het beleid.

LJN AT9359 - Weigering uitstel van betaling van de premieschuld. Toepassing van beleid.

LJN AT9360 - Hoofdelijke aansprakelijkstelling voor onbetaald gebleven premies. Kennelijk onbehoorlijk bestuur. Melding van betalingsonmacht.

LJN AT9361 - Hoofdelijke aansprakelijkstelling voor onbetaald gebleven premies. Kennelijk onbehoorlijk bestuur. Melding van betalingsonmacht.

LJN AT9464 - Er is niet voldaan aan de verplichting om een deugdelijk afschrift van het identiteitsdocument in de loonadministratie op te nemen. Brutering van de netto betaalde lonen naar het anoniementarief.

LJN AT9467 - Correctienota: structureel bovenmatige en niet afzonderlijk vastgestelde reiskostenvergoeding. Loonadministratie: valsheid in geschrifte.

LJN AT9766 - Hoofdelijke aansprakelijkstelling voor verschuldigde en onbetaald gebleven socialeverzekeringspremie. Kennelijk onbehoorlijk bestuur.

LJN AT9768 - Hoofdelijke aansprakelijkstelling voor de onbetaald gelaten premies werknemersverzekeringen en boete. Kennelijk onbehoorlijk bestuur.

LJN AT9821 - Vergoedingen op declaratiebasis voor maaltijden aan de werknemers die met werkzaamheden tijdens de avondopenstelling zijn belast. Loon in natura.

LJN AT9846 - Verzekeringsplicht interimmanagers. Hoogte van de correctie- en boetenota’s. Afwijzing van het verzoek tot matiging van de premieafdracht over de periode in geding.

LJN AT9854 - Verzekeringsplicht directeuren. Oplegging van boetenota’s over de jaren in geding ter hoogte van 25% van de ambtshalve vastgestelde premies over de betalingen aan de directeuren.

LJN AT9928 - Privaatrechtelijke dienstbetrekking. Opzettelijke of grove schuld. Redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 van het EVRM.

LJN AT9931 - De eigenbouwer is aansprakelijk gesteld voor de premieschulden van de twee bedrijven die in opdracht kleding vervaardigden.

LJN AT9987 - Privaatrechtelijke dienstbetrekking.

LJN AU0055 - Exploitant van een café/restaurant bij een camping. Looncontrole. Geldende minimumloon horeca-CAO. Waarde van het loon in natura. Heeft de kok gevraagd om warme maaltijden? Betalingen aan anonieme derden. Fooienbesluit.

LJN AU0063 - In Polen gevestigde Poolse luchtvaartmaatschappij met in de Nederlandse nevenvestiging werkzame Poolse werknemers. Premieheffing. Matigingsbeleid. Redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 van het EVRM.

LJN AU0298 - Betekenis van de term loondagen als bedoeld in artikel 9 van de CSV. Zijn over de dagen waarop niet is gewerkt maar wel loon is ontvangen premies voor de sociale werknemersverzekeringswetten verschuldigd?

LJN AU0302 - Betekenis van de term loondagen als bedoeld in artikel 9 van de CSV. Zijn over dagen waarop niet is gewerkt maar wel loon is ontvangen premies voor de sociale werknemersverzekeringswetten verschuldigd?

LJN AU0305 - Betekenis van de term loondagen als bedoeld in artikel 9 van de CSV. Zijn over dagen waarop niet is gewerkt maar wel loon is ontvangen premies voor de sociale werknemersverzekeringswetten verschuldigd?

LJN AU0307 - Betekenis van de term loondagen als bedoeld in artikel 9 van de CSV. Zijn over dagen waarop niet is gewerkt maar wel loon is ontvangen premies voor de sociale werknemersverzekeringswetten verschuldigd?

LJN AU0308 - Betekenis van de term loondagen als bedoeld in artikel 9 van de CSV. Zijn over dagen waarop niet is gewerkt maar wel loon is ontvangen premies voor de sociale werknemersverzekeringswetten verschuldigd?

LJN AU0309 - Betekenis van de term loondagen als bedoeld in artikel 9 van de CSV. Zijn over dagen waarop niet is gewerkt maar wel loon is ontvangen premies voor de sociale werknemersverzekeringswetten verschuldigd?

LJN AU0311 - Betekenis van de term loondagen als bedoeld in artikel 9 van de CSV. Zijn over dagen waarop niet is gewerkt maar wel loon is ontvangen premies voor de sociale werknemersverzekeringswetten verschuldigd?

LJN AU0312 - Betekenis van de term loondagen als bedoeld in artikel 9 van de CSV. Zijn over dagen waarop niet is gewerkt maar wel loon is ontvangen premies voor de sociale werknemersverzekeringswetten verschuldigd?

LJN AU0313 - Betekenis van de term loondagen als bedoeld in artikel 9 van de CSV. Zijn over dagen waarop niet is gewerkt maar wel loon is ontvangen premies voor de sociale werknemersverzekeringswetten verschuldigd?

LJN AU0314 - Betekenis van de term loondagen als bedoeld in artikel 9 van de CSV. Zijn over dagen waarop niet is gewerkt maar wel loon is ontvangen premies voor de sociale werknemersverzekeringswetten verschuldigd?

LJN AU0315 - Betekenis van de term loondagen als bedoeld in artikel 9 van de CSV. Zijn over dagen waarop niet is gewerkt maar wel loon is ontvangen premies voor de sociale werknemersverzekeringswetten verschuldigd?

LJN AU0316 - Betekenis van de term loondagen als bedoeld in artikel 9 van de CSV. Zijn over dagen waarop niet is gewerkt maar wel loon is ontvangen premies voor de sociale werknemersverzekeringswetten verschuldigd?

LJN AU0317 - Loondagen. Verzoek om herziening. Is artikel 4:6 van de Awb of zijn de artikelen 11 en 13 van de CSV van toepassing? Is er sprake van nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden?

LJN AU0318 - Loondagen. Verzoek om herziening. Is artikel 4:6 van de Awb of zijn de artikelen 11 en 13 van de CSV van toepassing? Is er sprake van nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden?

LJN AU0319 - Loondagen. Verzoek om herziening. Is artikel 4:6 van de Awb of zijn de artikelen 11 en 13 van de CSV van toepassing? Is er sprake van nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden?

LJN AU0332 - Betekenis van de term loondagen als bedoeld in artikel 9 van de CSV. Afwisselende tijdvakken van werken en niet werken. Is er sprake van ploegendienst? Gevolgen voor de loondagen.

LJN AU0333 - Betekenis van de term loondagen als bedoeld in artikel 9 van de CSV. Afwisselende tijdvakken van werken en niet werken. Is er sprake van ploegendienst? Gevolgen voor de loondagen.

LJN AU0334 - Betekenis van de term loondagen als bedoeld in artikel 9 van de CSV. Afwisselende tijdvakken van werken en niet werken. Is er sprake van ploegendienst? Gevolgen voor de loondagen.

LJN AU0337 - Betekenis van de term loondagen als bedoeld in artikel 9 van de CSV. Afwisselende tijdvakken van werken en niet werken. Is er sprake van ploegendienst? Gevolgen voor de loondagen.

LJN AU0338 - Betekenis van de term loondagen als bedoeld in artikel 9 van de CSV. Afwisselende tijdvakken van werken en niet werken. Is er sprake van ploegendienst? Gevolgen voor de loondagen.

LJN AU0470 - Overschrijding van de beroepstermijn. Het verzet is ongegrond.

LJN AU0496 - Boetenota’s zijn geen besluit in de zin van artikel 1:3 van de Awb waartegen de mogelijkheid van bezwaar openstaat. De bezwaarschriften van gedaagden richtten zich gelet op de inhoud en strekking ervan tegen zowel de boetenota’s als de boetebesluiten.

LJN AU0497 - De gronden van het bezwaar. Het primaire besluit en derhalve ook het bestreden besluit hebben geen betrekking op de loondagenproblematiek.

LJN AU0499 - Een boetenota is geen besluit in de zin van artikel 1:3 van de Awb waartegen de mogelijkheid van bezwaar openstaat. Het bezwaarschrift van gedaagde richtte zich gelet op de inhoud en strekking ervan tegen zowel de boetenota als het boetebesluit.

LJN AU0692 - Correctie- en boetnota's. Verzuim. Theoretische herberekening. Toepassing van het Fooienbesluit.

LJN AU0712 - Is bij de berekening van de correctienota’s ten onrechte geen rekening gehouden met het feit dat bepaalde verstrekkingen aan werknemers zijn gedaan die niet tot het vaste werknemersbestand behoren?

LJN AU0720 - Na het boekenonderzoek zijn onvolkomenheden in de (loon)administratie ontdekt. Is er sprake van opzet of grove schuld?

LJN AU0724 - Ondeugdelijke administratie. Is het UWV terecht tot een schatting van de verschuldigde premie overgegaan?

LJN AU1072 - Juistheid van de correctienota's inzake de verschuldigde premies sociale verzekeringen.

LJN AU1078 - Is het onderzoek zorgvuldig geweest en is terecht tot aanwezigheid van een dienstbetrekking besloten?

LJN AU1134 - Is de waarde van kerstpakketten terecht als premieplichtig loon aangemerkt omdat naast de verstrekking hiervan de werknemers van gedaagde al de maximaal vrijgestelde vergoeding in het kader van de zogeheten feestdagenregeling hadden ontvangen?

LJN AU1423 - Hoofdelijke aansprakelijkstelling voor onbetaald gebleven socialeverzekeringspremies. Er heeft geen rechtsgeldige melding plaatsgevonden van de betalingsonmacht.

LJN AU1436 - Horecaonderneming. Fraudeonderzoek. De gerealiseerde omzetten zijn onvoldoende verantwoord in de boekhouding. Niet-kloppende loonadministratie. Correctienota. Boetenota.

LJN AU1439 - Horecaonderneming. Na het fraudeonderzoek opgelegde correctienota's. Is de weigering om uitstel van betaling van de correctienota's te verlenen terecht?

LJN AU1487 - Hoofdelijke aansprakelijkheid voor onbetaald gebleven premie sociale verzekeringen. Is het UWV bevoegd het vastgestelde bedrag in te vorderen? Termijn op grond van de CSV. Redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 van het EVRM.

LJN AU1811 - Is betrokkene als gewezen bestuurder van het bedrijf ingevolge artikel 16d van de CSV terecht hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor de door het bedrijf in zijn bestuursperiode verschuldigde en onbetaald gebleven socialeverzekeringspremies?

LJN AU1817 - Hoofdelijke aansprakelijkstelling voor de premies ingevolge de sociale werknemersverzekeringswetten. Betrokkene is er niet in geslaagd het wettelijke vermoeden dat het niet betalen van de premies het gevolg is van aan haar te wijten kennelijk onbehoorlijk bestuur te weerleggen.

LJN AU1976 - Besluit proceskosten bestuursrecht. De omstandigheden die appellante aanvoert kan de CRvB niet als bijzondere omstandigheden aanmerken die tot afwijking van de limitatieve en forfaitaire tarieven nopen.

LJN AU2304 - Partijen verschillen van mening over het tijdstip waarop de overtreding is gepleegd en daarmee over de vraag of het oude of nieuwe sanctiebeleid moet worden toegepast.

LJN AU2354 - Zijn appellanten terecht op grond van artikel 16a, eerste lid, van de CSV hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor de betaling van een deel van de door betrokkene verschuldigde premies.

LJN AU2356 - Hoofdelijke aansprakelijkstelling voor onbetaald gelaten premies werknemersverzekeringen.

LJN AU2400 - Poolse werknemers. Loonheffing volgens het anoniementarief. Dient de werkgever onderzoek te doen naar de verblijfsstatus? Koppelingswet. Hoorplicht.

LJN AU2435 - Looncontrole. Boete- en correctienota's. Onjuiste toepassing van het Fooienbesluit. Is de boete (25%) wegens opzet juist gekwalificeerd?

LJN AU2445 - Exploitant van een broodjeszaak. In de loonadministratie zijn lagere lonen verantwoord dan de CAO-lonen. De verstrekte broodjes zijn niet als loon in natura verantwoord. Boete. Is er sprake van opzet of grove schuld?

LJN AU2448 - Correctienota's gericht aan de vennootschap onder firma. Is betrokkene die in persoon beroep instelt, en niet in de hoedanigheid van vennoot of in naam van de VOF, ontvankelijk?

LJN AU2544 - Wordt door het bedrijf terecht bestreden dat in haar administratie opgenomen identiteitsbewijzen geldig zouden moeten zijn op de data waarop betrokken werknemers bij haar zijn gaan werken en dat zulks als een te vergaande sanctie zou uitwerken waar het anoniementarief wordt toepast?

LJN AU2929 - Correctienota's. Bovenmatige vaste maandelijkse onkostenvergoeding en reis- en verblijfskostenvergoeding.

LJN AU2931 - Onjuiste loonopgaven; schatting van het premieplichtige loon.

LJN AU3071 - Correctienota's. Aan in Duitsland werkzame werknemers betaald daggeld wordt als bovenmatig aangemerkt.

LJN AU3211 - Busonderneming. Dienen de baropbrengsten als loon te worden aangemerkt? Premie, na looncontrole, vastgesteld volgens theoretische loonberekening met FIOD-normen voor busritten waarop redelijkerwijs warme en koude dranken worden verkocht.

LJN AU4017 - Premienota. Overschrijding van de bezwaartermijn.

LJN AU4018 - Correctienota. Het UWV heeft het bestreden besluit ingetrokken. Proceskostenveroordeling op basis van forfaitaire bedragen.

LJN AU4225 - Verzoek om herziening van de besluiten betreffende nota’s opgelegd inzake nadere premievaststelling in het kader van de reservevorming ter affinanciering van de staartverplichtingen van de ZW. Er is geen sprake van nieuwe feiten of veranderde omstandigheden.

LJN AU4328 - Oplegging van correctie- en boetenota’s omdat appellante niet als loon in de zin van de CSV had opgegeven de aan het vliegend personeel verstrekte maaltijden tijdens de vlucht.

LJN AU4391 - De Awb verbindt geen consequenties aan de overschrijding van de beslistermijn, behoudens de mogelijkheid om tegen het uitblijven van een besluit op bezwaar bij de rechtbank beroep aan te tekenen. Door de overschrijding van de beslistermijn (met twee weken) hebben appellanten op zichzelf geen schade geleden.

LJN AU4815 - Correctienota. Tijdens de looncontrole is geconstateerd dat er geen afschriften van geldig identiteitsbewijzen voorhanden waren van drie werknemers. Wet op de identificatieplicht. Beleid. Anoniementarief.

LJN AU4820 - Oplegging van correctienota's omdat de PC-privé-regeling van appellante niet voldoet aan de voorwaarden van het Besluit PC Privé van 1998.

LJN AU5182 - Detailhandel in bedrijfswagens. Betrokkene is middellijk aandeelhouder via diverse BV's. Looncontrole. Staat betrokkene in privaatrechtelijke dienstbetrekking tot appellante? De consequenties van de aandelenverhouding.

LJN AU5603 - Bij een bedrijfscontrole zijn zeven werknemers aangetroffen die niet rechtmatig in Nederland verbleven. Hoogte van de door het bedrijf nog te betalen premies ingevolge de sociale werknemersverzekeringswetten. Brutering.

LJN AU5604 - Verzekeringsplicht. Premiecorrecties. Is in het onderhavige geval sprake van een gezagsverhouding? Zijn de overtredingen terecht gekwalificeerd als een vergrijp? Toepassing van het ABC-besluit.

LJN AU5708 - Het bezwaar is niet tijdig is ingediend. Niet gebleken is van omstandigheden op grond waarvan redelijkerwijs zou moeten worden geoordeeld dat appellante niet in verzuim is geweest.

LJN AU5936 - Is de Zfw-premie over 2002 volledig betaald aan het UWV? Het besluit heeft betrekking op de verschuldigdheid premie. Geschillen omtrent de verschuldigdheid van premiebetaling dienen te worden voorgelegd aan de burgerlijke rechter.

LJN AU5938 - Naheffing van premie. Boete. Betrokkene heeft een managementovereenkomst gesloten met appellante. Stond betrokkene in privaatrechtelijke dienstbetrekking tot appellante? Aandelenverhouding.

LJN AU5939 - Looncontrole. Bovenmatige vergoeding van kosten woon-werkverkeer. De meest gebruikelijke weg.

LJN AU6321 - Correctie van de premielonen. De werknemers van een pizzeria kregen meer uitbetaald dan verantwoord in de loonadministratie. Fraudeonderzoek. Discrepantie met de uitkomst van het onderzoek van de fiscus.

LJN AU6329 - Buiten de loonadministratie verrichte betalingen met betrekking tot managementwerkzaamheden door betrokkenen. Verzekeringsplicht. Privaatrechtelijke dienstbetrekking. Premie- en boetenota's. Aandelenverhouding. Gelijkheidsbeginsel.

LJN AU6331 - Appellant heeft een touringcarbedrijf ingebracht in een vennootschap naar Belgisch recht. Faillissement. Appellant is hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor onbetaald gebleven premie. Er heeft geen rechtsgeldige melding plaatsgevonden van betalingsonmacht.

LJN AU6349 - Looncontrole. Premiecorrectie. Boete. Onjuiste toepassing van het Fooienbesluit. Er is geen opgave gedaan van loon in natura en de verzekeringsplicht van optredende artiesten. De financiële toestand van gedaagde.

LJN AU6365 - Is de vennootschap tekortgeschoten in de voldoening aan een op grond van artikel 10, tweede lid, van de CSV gestelde verplichting welke te wijten is aan opzet dan wel grove schuld?

LJN AU6375 - Premiecorrecties: vaste autokostenvergoeding, ter gelegenheid van Kerstmis en Sint-Nicolaas verstrekte goederen, de verzekeringsplicht van een werknemer en de verzekering ingevolge de Zfw van een tweetal werknemers.

LJN AU6382 - De primaire boetenota's zijn niet herroepen en vernietigd: geen schending van het ne-bis-in-idembeginsel en de verjaringstermijn. Overschrijding van de redelijke termijn: matiging van de boete met 50%.

LJN AU6383 - Zetschippers. Privaatrechtelijke dienstbetrekking.

LJN AU6384 - Geen uitstel van betaling, omdat het instellen van bezwaar de betalingsverplichting van appellant niet opschort. Voorwaarde van het afgeven van een bankgarantie.

LJN AU6513 - Boekenonderzoek bij een spuit- en wandafwerkingsbedrijf. Correctienota. Beschermende werkkleding. Kledingvergoeding. CAO-vergoeding. Vertrouwensbeginsel.

LJN AU6515 - De bezwaren zijn terecht niet-ontvankelijk verklaard wegens niet-verschoonbare termijnoverschrijding.

LJN AU6517 - Premieschuld. Is terecht vastgesteld dat betrokkene hoofdelijk aansprakelijk is voor de door de besloten vennootschap verschuldigde premies? Kennelijk onbehoorlijk bestuur van betrokkene. Mededelingsplicht.

LJN AU6994 - Verhuisbedrijf. Is de correctienota terecht opgelegd? Niet-verantwoorde loonbetalingen. De schatting heeft niet tot een onredelijke uitkomst geleid.

LJN AU7753 - Het bedrijf verzorgt optredens van artiesten. Dienstbetrekking. Correctienota. Is de wijze waarop premie is afgedragen in overeenstemming met artikel 9 van de CSV? Mocht verweerder als premiebetalingstijdvak een kalenderjaar hanteren? Mandagenregeling?

LJN AU7799 - Restauranthouder, niet aangemeld als werkgever. Bij waarnemingen zijn werknemers in het restaurant aangetroffen. Geen loonadministratie. De hoge loonschatting is voor risico van betrokkene.

LJN AU7800 - Looncontrole. Correctienota. Er is geen huur betaald voor de dienstwoning. De dienstwoning is niet als loon in natura verantwoord. Wat is de huurwaarde?

LJN AU8164 - Er is geen rechtsgrondslag aanwezig om het beroep van appellante op onbekendheid met het Fooienbesluit te honoreren.

LJN AU8173 - Er is te weinig loon opgegeven. Nadeelberekening. Correctie- en boetenota’s.

LJN AU8183 - Betalingen aan personen die niet in de loonadministratie zijn verantwoord. Er is niet voldaan aan de identificatieplicht. Correctie- en boetenota's.

LJN AU8205 - Is terecht zonder hoorzitting beslist op het bezwaar?

LJN AU8257 - Is de vennootschap terecht hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor de betaling van de premies werknemersverzekeringen die de onderhavige BV verschuldigd is in verband met werkzaamheden welke zijn verricht door personeel dat aan de vennootschap is uitgeleend?

LJN AU8258 - Is betrokkene terecht hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor door onderhavige bedrijven onbetaald gelaten premies ingevolge de sociale werknemersverzekeringswetten?

LJN AU8259 - Is het niet betalen van premies (mede) het gevolg van aan belanghebbende te wijten kennelijk onbehoorlijk bestuur?

LJN AU8260 - Kan gedaagde ook voor de aan de BV opgelegde en (deels) onbetaald gebleven boetenota’s hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld?

LJN AU8303 - Hoofdelijke aansprakelijkheid voor verschuldigde premie werknemersverzekeringen. G-rekening. Verklaring van goed betalingsgedrag. Het UWV is niet gebonden aan het oordeel van de Belastingdienst.

LJN AU8307 - Hoofdelijke aansprakelijkheid voor onbetaald gebleven premie werknemersverzekeringen en boetes. Formeel bestuurder. Structureel geen loonopgave van uitlening van personeel. Kennelijk onbehoorlijk bestuur.

LJN AU8999 - Hoofdelijke aansprakelijkheid voor verschuldigde premies en boetes. Faillissement. Kennelijk onbehoorlijk bestuur.

LJN AU9001 - Verzekeringsplicht ten aanzien van de aandeelhouder.

LJN AU9486 - Looncontrole. Kasmutaties. Steekpenningen? Is er sprake van premieplichtige loonbetalingen?

LJN AU9490 - Een door werkgever georganiseerde reis is aangemerkt als loon in natura. Genoten voordeel; verhaal op de werkgever. Het nettoloonvoordeel wordt verhoogd met de verschuldigde loonheffing in het jaar waarin dat voordeel is genoten.

LJN AU9494 - Boeteoplegging vanwege opgave van loon zonder vermelding van het sofinummer.

LJN AU9497 - Is er sprake van een privaatrechtelijke dienstbetrekking? Is terecht een boete opgelegd?

LJN AV0052 - Schatting van het premieloon. Correctie- en boetenota's. De berekeningsmethodiek is niet aanvaardbaar.

LJN AV1064 - Looncontrole. Correctie- en boetenota's. Is er sprake van een verzekeringsplichtige arbeidsverhouding ten aanzien van de Slowaakse arbeidskrachten?

LJN AV1072 - Correctie- en boetenota's. Er is niet tijdig bezwaar gemaakt. Het bezwaar is niet-ontvankelijk. Ten onrechte is er getoetst op de juistheid van het besluit.

LJN AV1840 - Abusievelijk is de verschuldigdheid van de premie over het jaar 1998 met de hernieuwde premievaststelling op 23 februari 2000 ongedaan gemaakt. Deze vergissing is gecorrigeerd door de premie over het jaar 1998 in november 2003 opnieuw vast te stellen.

LJN AV2070 - De enkele omstandigheid dat de vennootschap en betrokkene meenden over de stagevergoedingen en de betalingen voor laden en lossen geen premies verschuldigd te zijn, acht de CRvB onvoldoende om kennelijk onbehoorlijk bestuur aan te nemen.

LJN AV2076 - Dat appellante de in Duitsland gegenereerde omzet niet heeft verantwoord in haar administratie en een deel van de aan haar werknemers uitbetaalde lonen niet in de loonadministratie heeft verantwoord, staat voldoende vast.

LJN AV2099 - Door onjuiste loonopgave zijn terecht op grond van artikel 12 van de CSV boetes opgelegd.

LJN AV2104 - Het UWV was bevoegd om het verzoek om herziening met toepassing van artikel 4:6, tweede lid, van de Awb af te wijzen. Er is geen sprake van nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden.

LJN AV3368 - Zijn in de aan de premieheffing ten grondslag liggende loonsom ten onrechte mede begrepen betalingen aan niet (langer) verzekerde personen?

LJN AV3396 - Premieplicht. Opgelegde correctie- en boetenota's. Er zijn valse facturen in de administratie aangetroffen.

LJN AV3397 - Premieplicht. Kosten voor reizen van het personeel. Opgelegde premiecorrecties in verband met karakterisering als loon in natura.

LJN AV3576 - Oplegging van correctienota’s inzake de premies werknemersverzekeringen en de heffing ter bevordering van de scholing en ontwikkeling van ondernemingsraadsleden.

LJN AV5221 - Looncontrole. Correctienota. De eigen bijdrage voor computerapparatuur is niet volgens de voorwaarden van de PC-privé-regelingen van de CVS. Gelijkheidsbeginsel.

LJN AV5898 - Naheffing. Aandelenoverdracht. De voormalig directeur-grootaandeelhouder is tegen vergoeding werkzaam voor de BV. Is er sprake van een privaatrechtelijke arbeidsverhouding? Loonbetaling?

LJN AV5901 - Looncontrole. Correctienota. Is er sprake van een privaatrechtelijke dienstbetrekking tussen de BV en betrokkene, die in geringe mate aandelen bezit in de BV? Gezagsverhouding?

LJN AV6116 - Oplegging van premiecorrecties. Gemaakte kosten voor reizen van het personeel van appellante naar Italië en Spanje. De gemaakte reizen zijn als overwegend niet-zakelijk aangemerkt en terecht als aan de personeelsleden ten goede komend loon beschouwd.

LJN AV6198 - Is de bestuurder terecht hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor onbetaald gebleven premies werknemersverzekeringen? Kennelijk onbehoorlijk bestuur?

LJN AV8050 - Correctienota en boete. Looncontrole. Maaltijdvergoeding op koopavond. Er is geen rekening gehouden met de besparingswaarde voor de werknemer. Overwerksituatie? Geen restaurantfaciliteit, loon in natura? Afspraak met de Belastingdienst. Vertrouwensbeginsel.

LJN AV8570 - Tentoonstellingbouwers. Looncontrole. Correctienota. Boete. Koffie-/gereedschapsgeld, overwerk-, zakgeld- en maaltijdvergoeding. Reële kosten? Zijn de onkosten noodzakelijk en onvermijdelijk voor de uitoefening van het werk?

LJN AV9080 - De rechtbank heeft appellant ten onrechte veroordeeld in de proceskosten aangezien er geen sprake was van door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand.

LJN AV9082 - Oplegging van premiecorrecties en boetenota’s. Onjuiste loonopgaven. Grove schuld.

LJN AV9371 - Correctienota. Boete van 25%. De gedragingen van de werkgever worden gekwalificeerd als opzet/grove schuld. Premie over loon voor verlofsparen.

LJN AW1159 - Beleid inzake incasso en invordering van premieschuld. Er zijn geen concrete, verifieerbare gegevens inzake de liquiditeitsproblematiek.

LJN AW1585 - Privaatrechtelijke dienstbetrekking van de projectmanager.

LJN AW1741 - Impresariaat. Verzekeringsplicht van amateur-artiesten.

LJN AW2066 - Terugkomen van een eerder ambtshalve genomen besluit. Nieuwe feiten of veranderde omstandigheden?

LJN AW2072 - Terugkomen van een eerder ambtshalve genomen besluit. Nieuwe feiten of veranderde omstandigheden?

LJN AW2073 - Terugkomen van een eerder ambtshalve genomen besluit. Nieuwe feiten of veranderde omstandigheden.

LJN AW2090 - Sparen middels het doen van periodieke stortingen voor aanvullend pensioen. Is er premie werknemersverzekeringen verschuldigd over die stortingen, voortkomend uit de geldwaarde van overuren, ADV- en vakantiedagen? Motivering.

LJN AW2102 - Verzoek om herziening en terugbetaling van betaalde premie. Geen nieuwe feiten of omstandigheden.

LJN AW2115 - Verzoek om premierestitutie. Herzieningsverzoek. Geen nieuwe feiten en omstandigheden.

LJN AW2429 - Is terecht de vrijwillige premie beëindigd?

LJN AW2501 - Niet-ontvankelijkverklaring van het hoger beroep wegens het ontbreken van processueel belang.

LJN AW2503 - Zijn terecht correctienota's opgelegd in verband met betaalde vergoedingen aan een werknemer die boven de maximale CAO-vergoeding uitstijgen?

LJN AW2514 - Bekendmaking van het besluit. Overschrijding van de bezwaartermijn. Is het bezwaar ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard?

LJN AW2538 - Correctienota's in verband met niet-ingehouden premie voor de Zfw ten aanzien van een voor het bedrijf werkzame stagiaire en bovenmatig geachte, vaste onkostenvergoedingen.

LJN AW3530 - Is de fietsregeling loon in natura? En de verstrekking van reischeques?

LJN AW6704 - Afwijzing van het herzieningsverzoek vanwege het ontbreken van nieuwe feiten of omstandigheden. Herberekening en restitutie van de premies werknemersverzekeringen. Ploegendienst.

LJN AW6734 - Zijn over dagen waarop niet is gewerkt, maar wel loon is ontvangen, premies voor de sociale werknemersverzekeringswetten verschuldigd?

LJN AW6894 - Is appellant als bestuurder terecht hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor de onbetaald gelaten sociale werknemersverzekeringspremies inclusief boete?

LJN AW6918 - Is betrokkene terecht als feitelijk beleidsbepaler als ware hij bestuurder op grond van artikel 16d van de CSV hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor de onbetaald gelaten sociale werknemersverzekeringspremies.

LJN AW7200 - Niet-verschoonbare overschrijding van de bezwaartermijn.

LJN AW7903 - Hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuurder voor de door de vennootschap niet-betaalde premies en boeten. Is er sprake van kennelijk onbehoorlijk bestuur?

LJN AW7932 - Ploegendienst. Zijn er bij de afdracht van premies te veel loondagen in aanmerking genomen en zijn er om die reden te hoge premiebedragen afgedragen?

LJN AX2200 - Is er tijdig melding gemaakt van loonsomwijziging?

LJN AX3056 - Zwart uitbetaalde lonen. Onjuiste loonopgave. Boete. Opzet? Identificatieplicht.

LJN AX6736 - Correctie- en boetenota's. Privaatrechtelijke dienstbetrekking? Werkzaamheden persoonlijk verrichten. Relatieve vrijheid. Weinig aanwijzingen. Zelfstandig werken.

LJN AX7436 - Aansprakelijkstelling inzake verschuldigde premies ingevolge de sociale werknemersverzekeringswetten.

LJN AX8389 - Naheffing van premies. Maaltijdvergoeding. Is de waarde van de verstrekte maaltijden terecht als premieloon aangemerkt?

LJN AX8393 - Vaststelling van de verzekeringsplicht. Opgelegde boetes.

LJN AX8394 - Hoofdelijke aansprakelijkheid voor onbetaald gelaten premies werknemersverzekeringen.

LJN AX8401 - Premiecorrecties en opgelegde boetes. In onderhavig geval is sprake van opzet of grove schuld, evenals van ernstige en verhoudingsgewijs omvangrijke fraude. Voor matiging van de opgelegde boetes acht de CRvB geen termen aanwezig.

LJN AX8405 - Verzoek om herziening van de correctienota's. Er is geen sprake van nieuw gebleken feiten en veranderde omstandigheden.

LJN AX8488 - Niet volledig nakomen van de loonopgaveverplichting. Opzet dan wel grove schuld.

LJN AX8724 - Weigering om terug te komen van reeds onherroepelijk geworden premiebesluiten en om de betaalde premies gedeeltelijk te restitueren.

LJN AX8763 - Zijn over de dagen waarop niet is gewerkt maar wel loon is ontvangen premies voor de sociale werknemersverzekeringswetten verschuldigd?

LJN AX8784 - Hoofdelijke aansprakelijkheid voor de premies voor ingeleende werknemers.

LJN AX8880 - Hoofdelijke aansprakelijkheid voor een deel van de door een vennootschap verschuldigde, doch niet betaalde premies. Vrijwarende betalingen. G-rekening.

LJN AX8881 - Niet-correcte loonopgaven. Premiecorrecties en boetenota’s. Opzet of grove schuld.

LJN AX8903 - Het besluit inzake de schatting van de premielonen ontbeert een deugdelijke grondslag. Brutering.

LJN AX8930 - De bestuurder is hoofdelijk aansprakelijk voor de verschuldigde premies. Sterfhuisconstructie.

LJN AY3786 - Het beroep wordt alsnog ongegrond verklaard wegens overschrijding van de bezwaartermijn.

LJN AY4174 - Nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden. Gewijzigde jurisprudentie op grond waarvan blijkt dat in het verleden rechtens onaantastbaar besluiten berusten op een onjuiste uitleg is geen nova.

LJN AY4186 - Er is geen reden om de overschrijding van de wettelijke beroepstermijn, welke van openbare orde is, alsnog verschoonbaar te achten.

LJN AY4239 - Heeft de looninspecteur vanwege het ontbreken van de identiteitsdocumenten de premielonen met betrekking tot de resterende werknemers terecht vastgesteld naar het anoniementarief?

LJN AY4279 - Is betrokkene terecht als feitelijk beleidsbepaler hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor de onbetaald gebleven sociale werknemersverzekeringspremies?

LJN AY4286 - Verzoek om herziening van besluiten inzake onverschuldigd betaalde premies werknemersverzekeringen. Totstandkoming of verandering van rechtspraak kan niet worden aangemerkt als zodanig nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden.

LJN AY5321 - Oplegging van correctie- en boetenota's over de jaren in geding.
Heeft de rechtbank terecht overwogen dat het Fooienbesluit 2002 evenals het ingetrokken Fooienbesluit alleen van toepassing is op bedienend personeel en dat administratief personeel dat in de regel geen fooien geniet, wordt uitgezonderd van de werking van het besluit?

LJN AY5327 - Oplegging van correctie- en boetenota's over de jaren in geding. Meewerkende zonen. Afdragen van fooien. Indien een werkgever ervoor kiest om minder te betalen dan het algemeen verbindend verklaarde CAO-loon, is hij niettemin premies verschuldigd over het CAO-loon.

LJN AY5366 - Oplegging van correctie- en boetenota's over de jaren in geding. Valt de voor het betrokken
Chinees-Indisch restaurant werkzame kok onder de reikwijdte van het Fooienbesluit 2002?

LJN AY5382 - Zijn over de dagen waarop niet is gewerkt maar wel loon is ontvangen premies voor de sociale werknemersverzekeringswetten verschuldigd?

LJN AY5569 - Hoofdelijkaansprakelijkstelling op grond van artikel
16c, eerste lid, onderdeel c, van de CSV van betrokkene voor de door de VOF over de periode in geding onbetaald gelaten premies voor de sociale werknemersverzekeringen. Vaststelling van het premiebedrag. Is het bestreden besluit zorgvuldig tot stand gekomen?

LJN AY5672 - Oplegging van correctie- en boetenota's over de jaren in geding
in verband met een onjuiste toepassing van het Fooienbesluit. Is er sprake van opzet of grove schuld?

LJN AY5673 - Hoofdelijkaansprakelijkstelling op grond van artikel
16d van de CSV van betrokkene voor de door de BV over de periode in geding onbetaald gelaten premies voor de sociale werknemersverzekeringen. Er is geen grond voor het oordeel dat het UWV in zijn besluitvorming ter zake van de opgelegde boete óók het feit had moeten betrekken dat betrokkene inmiddels bij onherroepelijk geworden strafrechtelijke uitspraak was veroordeeld tot een boete. Schending van de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 van het EVRM.

LJN AY5674 - Afwijzing van het verzoek om herziening omdat niet is gebleken van nieuwe feiten of omstandigheden als bedoeld in artikel 8:88 van de Awb.
Het (bijzondere) rechtsmiddel van herziening is niet gegeven om anders dan op grond van enig nieuw feit of enige nieuwe omstandigheid als bedoeld in artikel 8:88 van de Awb, een hernieuwde discussie over de betrokken zaak te voeren en evenmin om een discussie over de betrokken uitspraak te openen.

LJN AY6124 - Oplegging van correctie- en boetenota's over de jaren in geding. Zijn de boetes terecht vastgesteld op 25% van de verschuldigde socialeverzekeringspremies? Is de gedraging van het betrokken bedrijf te wijten aan opzet of grove schuld?

LJN AY6125 - Hoogte van het bedrag waarmee over het jaar 1998 de totale loonsom over het geheel van de onderscheidene projecten van het betrokken bedrijf dient te worden gecorrigeerd.

LJN AY6351 - Werkgeefster met meerdere filialen en aansluitnummers. Loon dat is geboekt op een verkeerd aansluitnummer. Premiecorrectie. Is er sprake van een beboetbare en verwijtbare overtreding?

LJN AY6422 - Niet-ontvankelijkverklaring van het beroep in eerste aanleg wegens niet-verschoonbare overschrijding van de beroepstermijn.

LJN AY6682 - De betreffende nota is niet gericht op zelfstandige rechtsgevolgen en is derhalve geen (appellabel) besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Awb. Bepalingen van openbare orde. Het bezwaar wordt alsnog niet-ontvankelijk verklaard.

LJN AY6805 - Zijn terecht correctienota's over de jaren in geding opgelegd in verband met de verstrekte kleding en de reductieregeling reizen?

LJN AY8614 - Onjuiste vaststelling van de loondagen. Arbeidspatroon in de offshore: veertien dagen op en veertien dagen af. Dient de opslag van 11% voor vakantie- en verlofdagen te worden betrokken bij de premieberekening?

LJN AY8643 - Zijn rustdagen in het ploegendienstschema aan te merken als premiedagen krachtens de sociale werknemersverzekeringswetten?

LJN AY8693 - Is er sprake van verschoonbare overschrijding van de bezwaartermijn omdat in het bestreden besluit geen rechtsmiddelenvoorlichting was opgenomen? Verzoek om schadevergoeding ter zake van de kosten die zien op het feitelijk handelen van het UWV.

LJN AY8705 - Er is niet voldaan aan de voorwaarden van het Besluit PC Privé. De fout van de administrateur komt voor rekening en risico van het betrokken bedrijf.

LJN AY8754 - Oplegging van correctie- en boetenota's over de jaren in geding. Organisatiekosten van externe organisatiebureaus voor personeelskosten. Uitleg van het begrip "relevante kosten". Is er sprake van opzet of grove schuld?

LJN AZ0051 - Is er sprake van een beboetbare overtreding ter zake van het niet tijdig indienen van jaaropgaven? Is dit te wijten aan opzet of grove schuld van het betrokken bedrijf?

LJN AZ0052 - Staat de hoogte van de onderhavige vergrijpboete niet in een juiste verhouding tot de ernst van het vergrijp en moet deze boete worden gematigd?

LJN AZ1801 - Hoofdelijkaansprakelijkstelling op grond van artikel
16d van de CSV van betrokkenen voor de door de BV over de jaren in geding onbetaald gelaten premies voor de sociale werknemersverzekeringen. Kennelijk onbehoorlijk bestuur.

LJN AZ1826 - De gemachtigde van belanghebbende is voldoende in de gelegenheid gesteld om de bezwaren toe te lichten op een hoorzitting. Er is derhalve geen sprake van schending van artikel 7:2 van de Awb. Terugwijzing van de zaak naar de rechtbank.

LJN AZ1921 - Hoofdelijkaansprakelijkstelling op grond van artikel
16c, eerste lid, onderdeel c, van de CSV van betrokkene voor de door de VOF over de jaren in geding onbetaald gelaten premies voor de sociale werknemersverzekeringen.

LJN AZ1935 - Terechte niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaar wegens niet-verschoonbare overschrijding van de bezwaartermijn.

LJN AZ1957 - Hoofdelijkaansprakelijkstelling op grond van artikel
16a van de CSV van de betrokken bedrijven voor de door de betreffende BV i.o. over de jaren in geding onbetaald gelaten premies voor de sociale werknemersverzekeringen. Inlening van arbeidskrachten die onder leiding en toezicht van de betrokkenen bedrijven werkzaamheden hebben verricht.

LJN AZ1960 - De correctienota's, waarop de boetenota's zijn gebaseerd, staan in rechte vast nu de rechtbank het beroep tegen de niet-ontvankelijkverklaring met betrekking tot de hoogte van de correctienota's ongegrond heeft verklaard en het betrokken bedrijf het hoger beroep hiertegen niet heeft doorgezet.

LJN AZ1965 - Oplegging van correctie- en boetenota's over de jaren in geding, omdat de verlaging van het brutoloon in verband met de PC-privé-regeling niet doorwerkt in de berekening van de vakantiegelduitkering en in de berekening van het tarief voor de overuren die aan de werknemers wordt uitbetaald.

LJN AZ1968 - Hoofdelijkaansprakelijkstelling op grond van artikel
16d van de CSV van betrokkene voor de door de BV over de jaren in geding onbetaald gelaten premies voor de sociale werknemersverzekeringen. Faillissementscontroleverslag. Is er sprake geweest van aan betrokkene te wijten kennelijk onbehoorlijk bestuur als gevolg waarvan de premies niet zijn betaald?

LJN AZ3478 - Overtreding van de mededelingsverplichting met betrekking tot een loonsomwijziging die meer dan 5%, doch ten minste €2269,- hoger is dan het loonbedrag waarop de voorschotnota is gebaseerd. Boeteoplegging van 37,5% van het verschil in premie tussen de afrekeningsnota en de voorschotnota. Het handelen of nalaten van een derde is voor risico van de werkgever.

LJN AZ3567 - Oplegging van correctie- en boetenota's over de jaren in geding. Zijn de chauffeurs in een privaatrechtelijke dienstbetrekking werkzaam? Gezagsverhouding. Eigen vrachtauto en vervoersvergunning. Is er sprake van schending van het vertrouwensbeginsel en het gelijkheidsbeginsel?

LJN AZ4086 - Is de aanvraag voor vrijstelling van de basispremie WAO op grond van artikel 77b van de WAO over het jaar 1998 voor een viertal arbeidsgehandicapte werknemers terecht afgewezen?

LJN AZ4451 - Hoofdelijkaansprakelijkstelling op grond van artikel
16d van de CSV van betrokkenen voor de door de BV over de jaren in geding onbetaald gelaten premies voor de sociale werknemersverzekeringen. Is er sprake geweest van aan betrokkenen te wijten kennelijk onbehoorlijk bestuur als gevolg waarvan de premies niet zijn betaald?

LJN AZ4939 - Oplegging van correctie- en boetenota's over de jaren in geding. Is er sprake van een privaatrechtelijke arbeidsverhouding, die verplichte verzekering voor de sociale werknemersverzekeringen met zich meebrengt? Op grond van de feiten en omstandigheden van het onderhavig geval dient te worden bezien of de drie essentiële kenmerken van een privaatrechtelijke dienstbetrekking, te weten een gezagsverhouding, de verplichting tot persoonlijke dienstverrichting en de verplichting tot loonbetaling, aanwezig zijn.

LJN AZ4960 - Oplegging van correctie- en boetenota's over de jaren in geding,
opgelegd met betrekking tot een vaste onkostenvergoeding die bepaalde werknemers in die jaren hebben ontvangen. Onvolledige verantwoording in de loonadministratie. Is er sprake van bovenmatige onkostenvergoeding? Bijdrage voor het fietsenplan. Scheidingsgeldvergoeding.

LJN AZ5972 - Oplegging van correctie- en boetenota's over de jaren in geding. Omvang van het geding. Hoogte van de opgelegde boetenota’s. Is er sprake van eerdere boeteopleggingen?

LJN AZ6042 - Zijn de correctienota's juist, is er een redelijke schatting gemaakt en zijn
de lonen terecht gebruteerd met het anoniementarief?

LJN AZ7042 - Het enkele feit dat betrokkenen ook als zelfstandig ondernemers zouden zijn aan te merken, laat onverlet dat zij ten opzichte van het betrokken bedrijf werkzaam kunnen zijn geweest in een privaatrechtelijke dienstbetrekking. Verzekeringsplicht. Is er sprake van opzet of grove schuld?

LJN AZ7061 - Is betrokkene terecht met toepassing van artikel 16d van de CSV hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor de onbetaald gebleven premies op de grond dat het onbetaald blijven van de premieschuld te wijten is aan kennelijk onbehoorlijk bestuur?
Omvangrijke privéonttrekkingen aan het vermogen van de vennootschap.

LJN AZ7169 - Niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaar wegens niet-verschoonbare overschrijding van de bezwaartermijn. Het risico dat verbonden is aan verzending per fax, indien er geen bewijs van verzending is van zo’n bericht, komt voor rekening van de verzender.

LJN AZ7179 - Oplegging van correctie- en boetenota's over de jaren in geding. Een werkgever zal zich er in het algemeen van bewust moeten zijn welke loonopgaven hij moet doen en bij twijfel dient hij informatie in te winnen bij het UWV.

LJN AZ7595 - Oplegging van correctie- en boetenota's over de jaren in geding. Werkgeversfraude. Brutering
van het verzwegen loon in verband met het ontbreken van een afschrift van een identificatiebewijs van de betrokken werknemer, die een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt, en een loonbelastingverklaring ten aanzien van hem.

LJN AZ7912 - Overtreding van de mededelingsverplichting met betrekking tot een loonsomwijziging die meer dan 5%, doch ten minste €2269,- hoger is dan het loonbedrag waarop de voorschotnota is gebaseerd. De risico's van verzending per fax van een voorschot-correctieformulier komen voor rekening van de verzender.

LJN AZ7919 - Overtreding van de mededelingsverplichting met betrekking tot een loonsomwijziging die
meer dan 5%, doch ten minste €2269,- hoger is dan het loonbedrag waarop de voorschotnota is gebaseerd. Omdat volgens het UWV tevens sprake is van een derde overtreding, is de boete vastgesteld op €203.402,-, zijnde 37,5% van de verschuldigde premie. Is er sprake van opzet of grove schuld.

LJN AZ8104 - Privaatrechtelijke dienstbetrekking van een manager/statutair bestuurder met een beperkt aandelenbezit en redacteur van een tijdschrift.

LJN AZ8106 - Oplegging van correctie- en boetenota's over de jaren in geding met toepassing van het anoniementarief. Bij de aanvang van het dienstverband van een aanzienlijk aantal werknemers is geen kopie van de identiteitsbewijzen opgenomen in de loonadministratie.

LJN AZ8115 - Overtreding van de mededelingsverplichting met betrekking tot een loonsomwijziging die
meer dan 5%, doch ten minste €2269,- hoger is dan het loonbedrag waarop de voorschotnota is gebaseerd. Het risico van het niet kunnen aantonen dat de melding daadwerkelijk is verzonden en voor ontvangst aan het UWV is aangeboden, komt voor rekening van de afzender.

LJN AZ8119 - Oplegging van correctie- en boetenota's over de jaren in geding. De premielonen van de eindafrekeningen zijn ongelijk aan de premielonen van de salarisadministratie. Is er sprake van opzet en/of grove schuld?

LJN AZ8195 - Oplegging van correctie- en boetenota's over de jaren in geding. Er bestaat verschil tussen de premieloonstaten waarop de eindafrekening is gebaseerd en de premieloonstaten van de salarisadministratie. Is er sprake van opzet en/ of grove schuld?

LJN AZ8756 - Veroordeling in de kosten in bezwaar door de rechtbank. Er is geen sprake van bijzondere omstandigheden die tot afwijking van de limitatieve en forfaitaire tarieven nopen.

LJN AZ8766 - Boeteoplegging
in verband met het niet tijdig nakomen van de wettelijk vastgelegde loonopgaveverplichting. Het UWV heeft de overtreding gekwalificeerd als een vergrijp omdat deze aan grove schuld is te wijten, nu betrokkene verschillende keren is verzocht de jaarloonopgave in te zenden en hij dit heeft nagelaten. Het risico dat stukken niet aankomen op de plaats van bestemming of zoekraken in geval van niet-aangetekende verzending ligt in beginsel bij de afzender van het desbetreffende stuk.

LJN AZ9801 - Premiecorrectie over de jaren in geding. Is er sprake van een privaatrechtelijke dienstbetrekking? Gezagsverhouding. Onevenwichtige aandelenverhouding.

LJN AZ9845 - Oplegging van correctie- en boetenota's over de jaren in geding. Is er gelet op de verzekeringsplicht sprake van een privaatrechtelijke dienstbetrekking? Gezagsverhouding.

LJN AZ9894 - Oplegging van correctie- en boetenota's over de jaren in geding wegens onjuiste loonopgaven en
overtreding van de 5%-regeling. Is er sprake van opzet of grove schuld?

LJN BA0131 - Oplegging van correctie- en boetenota's over de jaren in geding. Werkgeversfraude: zwartwerkers in een Chinees restaurant. Openingstijden en minimale bezetting. Is er voldoende onderzoek gedaan?

LJN BA0832 - Is de opgelegde boete terecht vastgesteld
op 37,5% van de op grond van de alsnog ingezonden jaaropgaven vastgestelde premie? Heeft het UWV terecht grove schuld aangenomen en de overtreding terecht gekwalificeerd als een vergrijp?

LJN BA0970 - Aan het besluit tot boeteoplegging
ligt het standpunt ten grondslag dat er sprake is van twee of meer, aan opzet dan wel grove schuld te wijten overtredingen van de in artikel 13, eerste lid, van het Loonadministratiebesluit neergelegde verplichting tot het tijdig indienen van de periodieke loonopgaven en dat de boete dient te worden vastgesteld op 37,5% van de ambtshalve opgelegde premie.

LJN BA1367 - Afwijzing, onder verwijzing naar artikel 13, derde lid, van de CSV, van de aanvraag voor korting en vrijstelling op de basispremie WAO als bedoeld in artikel 77b (oud) van de WAO voor het jaar 1998. Toetsing van het buitenwettelijk begunstigend beleid.

LJN BA1444 - Afwijzing
, onder verwijzing naar artikel 13, derde lid, van de CSV, van de aanvraag voor korting en vrijstelling op de basispremie WAO als bedoeld in artikel 77b (oud) van de WAO voor het jaar 1998. Toetsing van het buitenwettelijk begunstigend beleid.

LJN BA1446 - Afwijzing
, onder verwijzing naar artikel 13, derde lid, van de CSV, van de aanvraag voor korting en vrijstelling op de basispremie WAO als bedoeld in artikel 77b (oud) van de WAO voor het jaar 1998. Toetsing van het buitenwettelijk begunstigend beleid.

LJN BA1451 - Afwijzing
, onder verwijzing naar artikel 13, derde lid, van de CSV, van de aanvraag voor korting en vrijstelling op de basispremie WAO als bedoeld in artikel 77b (oud) van de WAO voor het jaar 1998. Toetsing van het buitenwettelijk begunstigend beleid.

LJN BA1483 - Toepassing van het Fooienbesluit ten aanzien van het personeel werkzaam in coffeeshops.

LJN BA1520 - Oplegging van correctie- en boetenota's over de jaren in geding. Omvang van het geding.
De rechtbank heeft bij de beoordeling van de vraag of de correctienota’s bij het op bezwaar genomen besluit terecht zijn gehandhaafd, ten onrechte de toetsing beperkt tot de vraag of dat besluit gelet op de bij het nemen van dat besluit aan het UWV ter beschikking staande stukken juist is. Terugwijzing van de zaak naar de rechtbank.

LJN BA2339 - Oplegging van een boetenota wegens overschrijding van de 5%-regeling.
Omdat volgens het UWV tevens sprake is van een vierde overtreding, is de boete vastgesteld op 37,5 % van de verschuldigde premie. Is er sprake van opzet of grove schuld?

LJN BA2365 - Niet-ontvankelijkverklaring van de bezwaren wegens niet-verschoonbare overschrijding van de bezwaartermijn. Het niet afhalen van per aangetekende post verzonden correctienota's is voor risico van betrokkenen.

LJN BA2392 - De betreffende premienota is niet gericht op enig rechtsgevolg. Nu het bezwaar is gericht tegen het premieloon, had het UWV het bezwaar niet-ontvankelijk moeten verklaren.

LJN BA7212 - Oplegging van correctie- en boetenota's over de jaren in geding. Zijn de drie betrokken directeuren
werkzaam in een verzekeringsplichtige arbeidsrelatie? Bovenmatige onkostenvergoedingen.

LJN BA7213 - Schatting van het premieloon. Stelt het betrokken bedrijf terecht
dat de schatting van de premielonen op onvoldoende gronden berust en dat de rechtbank het beroep ten onrechte niet mede gericht heeft geacht tegen het besluit op bezwaar betreffende het premiejaar 2001? Uit de onderzoeken van het UWV en de Belastingdienst is voldoende komen vast te staan dat bij het bedrijf buiten de loonadministratie om loon is uitbetaald en dat er daarom grond was om de verschuldigde premies ambtshalve vast te stellen aan de hand van de wel beschikbare en bekende gegevens.

LJN BA7229 - Verzoek om proceskostenveroordeling na intrekking van het hoger beroep door het UWV. Er is geen sprake van een bijzondere omstandigheid die tot afwijking van de limitatieve en forfaitaire tarieven noopt.

LJN BA7241 - Oplegging van correctie- en boetenota's over de jaren in geding. De nettolonen zijn niet volledig verantwoord in de loonadministratie. Is er sprake van een verantwoorde schatting?

LJN BA7287 - Zijn betrokkenen als inlener terecht
op grond van artikel 16a van de CSV hoofdelijke aansprakelijk gesteld voor de premies voor de sociale werknemersverzekeringswetten die de VOF in 1998 verschuldigd was? Is de uitlener in gebreke gebleven met de premiebetaling?

LJN BA7289 - Terechte niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaar wegens niet-verschoonbare overschrijding van de bezwaartermijn. Is de betreffende brief
aan te merken als bezwaarschrift?

LJN ZB6126 - (Geen) verjaring van aansprakelijkstelling van bestuurders.

LJN ZB7591 - Hoofdelijkaansprakelijkstelling
op grond van artikel 16a van de CSV, subsidiair op grond van artikel artikel 16b van de CSV, tot een bedrag van in totaal f 6.863.322,71 voor de premies ingevolge de sociale werknemersverzekeringswetten, verschuldigd ten aanzien van werknemers die aan het betrokken bedrijf in de jaren in geding ter beschikking werden gesteld door de betreffende BV. Werkgeversfraude: op grote schaal uitbetaling van zwart loon. Extraterritoriale werking van de CSV. Schatting van de loonsom. Brutering van de nettolonen. Is de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 van het EVRM geschonden?

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | CSV | jurisprudentie | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x