Vrouwe Justitia

 

 

 


TIP: zoeken binnen deze pagina kan met Ctrl+F

 

LJN AA8619 - Deelneming van de werknemers in een spaarfonds, waarbij het bedrijf een rente van 8% vergoedde over de door de werknemers geleende bedragen. Het bedrijf gebruikte de geleende gelden voor haar bedrijfsfinanciering. Omdat 8%, afgezet tegen de destijds geldende marktrente, als bovenmatig kan worden aangemerkt, heeft het Lisv daaraan de gevolgtrekking verbonden dat de werknemers een voordeel/loon uit dienstbetrekking genieten dat ingevolge artikel 4, eerste lid, van de CSV tot het premieplichtig loon dient te worden gerekend. Dit (rente)voordeel is schattenderwijs op 2% bepaald. Stelt het bedrijf terecht dat het hier uitsluitend gaat om een geldlening tussen een debiteur en een crediteur, die niet zijn grond vindt in de dienstbetrekking?

LJN AD3824 - Oplegging van een correctienota over de periode in geding. Heeft de rechtbank terecht geoordeeld dat het bezwaar alsnog niet-ontvankelijk dient te worden verklaard omdat de correctienota en de betreffende brief niet kunnen worden aangemerkt als (appellabele) besluiten in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Awb?

LJN AD6759 - Zijn de door het betrokken bedrijf, als assurantietussenpersoon, aan haar werknemers verstrekte zogenoemde personeelskortingen op via haar afgesloten verzekeringen door het Lisv terecht en op goede gronden tot het premieloon voor de sociale werknemersverzekeringen gerekend, en zo ja, heeft het Lisv het vertrouwenbeginsel geschonden door tot premieheffing over te gaan?

LJN AD8054 - Oplegging van correctienota's ter zake van de door het betrokken bedrijf gehanteerde autoregeling voor haar personeel over de jaren in geding. Zijn de kortingen op de handelsprijs van de teruggekomen lease-auto's terecht tot het premieloon ingevolge de CSV gerekend?

LJN AD8162 - Hoofdelijkaansprakelijkstelling op grond van artikel 16a, eerste lid, van de CSV voor de premies ingevolge de sociale werknemersverzekeringswetten ten bedrage van f 16.316,-, verschuldigd ten aanzien van Poolse arbeidskrachten die in de jaren in geding aan betrokkene ter beschikking werden gesteld door de betreffende Poolse bedrijven. Zijn deze bedrijven als buiten Nederland gevestigde werkgevers aan te merken? Is voldaan aan de voorwaarden waaronder een inlener hoofdelijk aansprakelijk kan worden gesteld voor de premie die de uitlener is verschuldigd?

LJN AD8576 - Oplegging, onder registratie van een derde verzuim, van een boete van 25% van de ambtshalve vastgestelde premies wegens het niet voldoen aan de verplichting om binnen drie maanden melding te maken van een wijziging van de loonsom met meer dan 5% en meer dan f 5000,- ten opzichte van het loonbedrag waarop de voorschotnota over het jaar 1998 was gebaseerd.

LJN AD9656 - Hoofdelijkaansprakelijkstelling, onder toepassing van - onder meer - het bepaalde in artikel 16b van de CSV, van het betrokken bedrijf voor een premieschuld van €136.865,- van het gefailleerde onderhoudsbedrijf betreffende de jaren in geding, welk bedrijf in onderaanneming werkzaamheden heeft verricht voor het betrokken bedrijf. Het geschatte nettoloon is met toepassing van het anoniementarief omgerekend tot een brutoloon. Is er sprake van schending van de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 van het EVRM?

LJN AD9660 - Oplegging van correctienota's over de jaren in geding onder de overweging dat de door het betrokken bedrijf aan haar werknemers verstrekte reiskostenvergoedingen voor 25% als bovenmatig moeten worden aangemerkt en dat deswege het bedrijf over dit deel van de verstrekte vergoedingen premies ingevolge de sociale werknemersverzekeringswetten is verschuldigd.

LJN AE1894 - Hoofdelijkaansprakelijkstelling op grond van artikel 16d van de CSV van betrokkene voor de door het betreffende bedrijf over de jaren in geding onbetaald gelaten premies voor de sociale werknemersverzekeringen. Behoort (onderhouds)werk dat rechtstreeks samenhangt met de hoofdactiviteit van een bedrijf in beginsel tot de normale bedrijfsuitoefening? Is betrokkene terecht aangemerkt als eigenbouwer?

LJN AE2442 - Is het betrokken bedrijf ingevolge de sociale werknemersverzekeringswetten premies verschuldigd ter zake van betalingen aan Amerikaanse F16-monteurs? Verzoek om vergoeding van schade, bestaande uit wettelijke rente over de betaalde premies en gemaakte kosten in bezwaar en beroep, alsmede schade geleden tengevolge van gederfde winst en omzet, waaronder begrepen nodeloos gemaakte huisvestingskosten en kosten voor de huur van auto's ten behoeve van Amerikaanse F16-monteurs.

LJN AE3762 - Oplegging van correctie- en boetenota's over de jaren in geding. Is er sprake van een een privaatrechtelijke dienstbetrekking, zodat verzekeringsplicht op grond van artikel 3 van de sociale werknemersverzekeringswetten moet worden aangenomen? Is de betreffende werknemer terecht als verplicht verzekerd voor de Zfw aangemerkt? Schending van het vertrouwensbeginsel. Loonbetalingen aan anonieme personen.

LJN AE5667 - Hoofdelijkaansprakelijkstelling op grond van artikel 16d van de CSV van betrokkene voor de door de betreffende BV verschuldigde doch niet betaalde premies voor de sociale werknemersverzekeringswetten over de jaren in geding. Omvangrijke fraude. Kennelijk onbehoorlijk bestuur.

LJN AE6035 - Aansprakelijkstelling op grond van artikel 16c, eerste lid, onderdeel c, van de CSV van betrokkene voor de onbetaald gelaten premies over 1996 van de betreffende twee VOF's. Een redelijke wetstoepassing brengt mee dat de aansprakelijkheid van de bestuurder als bedoeld in artikel 16c, eerste lid, onderdeel c, van de CSV uitsluitend betrekking kan hebben op de premieschulden die zijn ontstaan tijdens de periode dat hij bestuurder was. Voor premieschulden die voordien zijn ontstaan, kan degene aansprakelijk worden gesteld die in die periode als bestuurder optrad.

LJN AE6056 - Hoofdelijkaansprakelijkstelling op grond van artikel 16d van de CSV van betrokkene voor de door de gefailleerde BV over de periode in geding onbetaald gelaten premies voor de sociale werknemersverzekeringen. Tevens aansprakelijkstelling voor een bedrag van f 101.316,34 aan bijdragen aan het bedrijfspensioenfonds. Kan tegen een mededeling als bedoeld in artikel 18b, achtste lid, van de Wet BPF een bezwaarschrift in de zin van de Awb worden ingediend?

LJN AE6063 - Hoofdelijkaansprakelijkstelling op grond van artikel 16d van de CSV van betrokkene voor de door de betreffende BV over het jaar 1990 onbetaald gelaten premies voor de sociale werknemersverzekeringen. Heeft de rechtbank terecht het bestreden besluit wegens strijd met het verbod van willekeur vernietigd? Volgens de rechtbank is in strijd met dit verbod gehandeld door alleen betrokkene en niet ook de voornaamste beleidsbepalers binnen het bedrijf voor de onbetaald gebleven premies aansprakelijk te stellen.

LJN AE6087 - Hoofdelijkaansprakelijkstelling op grond van artikel 16d van de CSV van betrokkene voor de door de betreffende BV over het jaar 1992 onbetaald gelaten premies voor de sociale werknemersverzekeringen. Het UWV heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat betrokkene zich ook daadwerkelijk als bestuurder heeft gedragen.

LJN AE6088 - Oplegging van correctienota's over de jaren in geding en weigering om uitstel van betaling te verlenen. Is er sprake van onrechtmatig verkregen bewijs? Is een onjuiste schatting gemaakt van het niet-verantwoorde loon in de betrokken jaren, dan wel is daarbij een onjuist uitgangspunt gehanteerd?

LJN AE8231 - Hoofdelijkaansprakelijkstelling op grond van artikel 16c van de CSV van betrokkene voor de door de statutair in de Verenigde Staten gevestigde BV over de periode in geding onbetaald gelaten premies voor de sociale werknemersverzekeringen. Artikel 16c van de CSV maakt geen onderscheid tussen "papieren" en "echte" bestuurders. De feitelijk dominante positie van de betreffende aandeelhouder is in het geheel niet in ogenschouw genomen.

LJN AE8309 - Hoofdelijkaansprakelijkstelling op grond van artikel 16a, eerste lid, van de CSV voor premies verschuldigd ten aanzien van werknemers die aan het betrokken bedrijf in 1993 ter beschikking zijn gesteld door de betreffende BV. Niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaar wegens niet-verschoonbare overschrijding van de bezwaartermijn. In het kader van de vereiste zorgvuldigheid in de bezwaarprocedure ligt het op de weg van het bestuursorgaan om de betrokkene duidelijk en consistent te informeren omtrent de uiterste termijn waarbinnen de gronden ingediend moeten zijn alsmede welke de consequenties zijn bij het niet tijdig indienen van de gronden.

LJN AE8645 - Oplegging van correctienota's over de jaren in geding ter zake van door het betrokken bedrijf aan haar werknemers verstrekte hypotheekrentevergoedingen, in de overweging dat de voor rekening van het bedrijf komende korting loon is in de zin van de CSV en het bedrijf deswege daarover premies ingevolge de sociale werknemersverzekeringswetten is verschuldigd. Is er sprake van schending van het vertrouwens- en het gelijkheidsbeginsel?

LJN AE8646 - Het betrokken bedrijf is aangemerkt als eigenbouwer, waarmee wordt aangeduid de gelijkgestelde aannemer als bedoeld in artikel 16, derde lid, onderdeel b, van de CSV. In die hoedanigheid is het bedrijf aansprakelijk gesteld voor door de eenmanszaak van de failliet verklaarde werknemer onbetaald gelaten premies, verband houdend met in 1989 en 1990 voor het bedrijf verrichte werkzaamheden die bestonden uit het vangen en laden van pluimvee. Toepassing van het anoniementarief. Schatting van de aansprakelijkstelling.

LJN AE8649 - Hoofdelijkaansprakelijkstelling op grond van artikel 16d van de CSV van betrokkene voor de door het betreffende bedrijf over het jaar 1994 onbetaald gelaten premies voor de sociale werknemersverzekeringen. Het is onvoldoende aannemelijk gemaakt dat betrokkene zich ook daadwerkelijk als bestuurder heeft gedragen.

LJN AE9283 - Oplegging van correctie- en boetenota's over de jaren in geding. Is er sprake van een ernstige en verhoudingsgewijs omvangrijke fraude als bedoeld in artikel 3 van het Besluit Administratieve Boeten Coördinatiewet, inhoudende dat de gehele opzet van het bedrijf gericht is op het plegen van fraude en het ontduiken van premie?

LJN AE9410 - Oplegging van correctienota's over de jaren in geding, betrekking hebbende op, als ten dele bovenmatig aangemerkte, onkostenvergoedingen in de vorm van vaste daggeldvergoedingen die zijn betaald aan de werknemers.

LJN AF0895 - Hoofdelijkaansprakelijkstelling op grond van artikel 16c van de CSV van betrokkene voor de door het op de Maagden Eilanden gevestigde restaurantbedrijf over de periode in geding onbetaald gelaten premies voor de sociale werknemersverzekeringen. Artikel 16c van de CSV maakt geen onderscheid tussen "papieren" en "echte" bestuurders. Bij het bestreden besluit is niet voldaan aan diverse algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

LJN AF2163 - Oplegging, op basis van door de Belastingdienst verstrekte gegevens, van correctie- en boetenota's over de jaren in geding. Stelt het betrokken bedrijf terecht dat de betreffende werknemer wel degelijk was verantwoord in de loonadministratie en dat voor hem premies zijn ingehouden en afgedragen?

LJN AF2618 - Oplegging van correctie- en boetenota's over de jaren in geding onder de overweging dat het betrokken kermisbedrijf door te weigeren de gevraagde informatie te verschaffen het risico heeft aanvaard dat de premies worden vastgesteld aan de hand van een zo nauwkeurig mogelijke schatting uitgaande van het in de looncontrolerapportage genoemde aantal geëxploiteerde attracties en de daarvoor als benodigd vermelde personen. Het bestreden besluit alsook de aangevallen uitspraak van de rechtbank ontberen voldoende grondslag.

LJN AF2963 - Hoofdelijkaansprakelijkstelling op grond van artikel 16d van de CSV van betrokkene voor de door het betreffende bedrijf over het jaar 1996 onbetaald gelaten premies voor de sociale werknemersverzekeringen alsook een opgelegde boete over dat jaar. Nu betrokkene niet in de gelegenheid is gesteld in de bezwaarschriftprocedure te worden gehoord, is het bestreden besluit in strijd met het bepaalde in artikel 7:2 van de Awb genomen.

LJN AF3192 - Hoofdelijkaansprakelijkstelling van betrokkene in zijn hoedanigheid van bestuurder van de betreffende VOF op grond van artikel 16c, eerste lid, onderdeel c, van de CSV voor de door de VOF over het jaar 1996 onbetaald gelaten premies ingevolge de sociale werknemersverzekeringswetten alsmede een niet-betaalde boete. Weigering om uitstel van betaling te verlenen. Er is geen enkel onderzoek verricht naar de vraag of er naast de in het handelsregister ingeschreven bestuurders nog andere bestuurders, als zijnde de feitelijke beleidsbepalers, hoofdelijk aansprakelijk konden worden gesteld.

LJN AF3194 - Hoofdelijkaansprakelijkstelling van betrokkenen op grond van artikel 16d van de CSV voor de premies ingevolge de sociale werknemersverzekeringswetten en boetes over de jaren in geding, verschuldigd door het betreffende bedrijf. Stellen betrokkenen terecht dat niet zij, doch de vader van één van hen de feitelijke bestuurder was en dat zij uitsluitend op papier als bestuurders fungeerden?

LJN AF3202 - Hoofdelijkaansprakelijkstelling op grond van artikel 16d van de CSV van betrokkene voor de door de betreffende BV over de jaren in geding onbetaald gelaten premies voor de sociale werknemersverzekeringen. Het is aannemelijk dat het niet voldoen van de nota's, opgelegd na de datum van het faillissement, het gevolg is van aan betrokkene te wijten kennelijk onbehoorlijk bestuur.

LJN AF3210 - Oplegging van een correctie- en boetenota over het jaar 1995. Alsnog niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaar omdat betrokkene geen bezwaar heeft gemaakt tegen het boetebesluit. Gelet op de op betrokkene rustende plicht om te voldoen aan het bepaalde in de Wet op de identificatieplicht (WID) (betrokkene heeft eerst tijdens de bezwaarfase aan het bepaalde ingevolge de WID voldaan), kan niet worden gezegd dat het besluit in primo tegen beter weten in is genomen, zodat het verzoek om vergoeding van de proceskosten in bezwaar dient te worden afgewezen.

LJN AF5060 - Oplegging van een correctienota over het premiejaar 1992. Moet een uitkering ingevolge een collectieve ongevallenverzekering, afgesloten door een werkgever, als premieplichtig loon in de zin van artikel 4 van de CSV worden aangemerkt?

LJN AF5072 - Terechte niet-ontvankelijkverklaring door de rechtbank van het bezwaar wegens niet-verschoonbare overschrijding van de bezwaartermijn. Aangezien betrokkene eerst na afloop van de bezwaartermijn uitstel heeft verzocht en verkregen, is hij ten onrechte in zijn bezwaar ontvangen.

LJN AF5678 - Oplegging van correctie- en boetenota's over de jaren in geding. Is de directeur in die jaren met zijn vennootschap met 38 aandelen en een minder winstaandeel in het betrokken bedrijf, in relatie tot de grotere aandeelhouder en mededirecteur met diens vennootschap met 40 aandelen in het bedrijf, in een privaatrechtelijke dienstbetrekking in de zin van artikel 3 van de sociale werknemersverzekeringswetten, in het bijzonder in een gezagsrelatie, bij het bedrijf werkzaam geweest?

LJN AF6428 - Oplegging van correctienota's over de jaren in geding bevattende een naheffing inzake bovenmatige verstrekte onkostenvergoedingen. Uitrustings- en lunchkostenvergoeding. Heeft de rechtbank terecht geoordeeld dat het betrokken bedrijf niet erin is geslaagd aannemelijk te maken dat de onkosten van haar werknemers meer belopen dan de bedragen waarvan het UWV is uitgegaan?

LJN AF6431 - Oplegging van correctienota's over de jaren in geding ter zake van een door het betrokken bedrijf in eigen beheer uitgevoerde spaarloonregeling. Is bij het bedrijf door het UWV het in rechte te honoreren vertrouwen gewekt dat het bedrijf door uitvoering te geven aan de spaarloonregeling zoals zij dit heeft gedaan, zij geen correctienota's behoefde te verwachten? Er is geen sprake van ondubbelzinnige en ongeclausuleerde toezeggingen van de kant van het UWV.

LJN AF6434 - Het verzet is ongegrond omdat het beroep in eerste aanleg terecht niet-ontvankelijk is verklaard wegens niet-verschoonbare overschrijding van de beroepstermijn.

LJN AF6700 - Hoofdelijkaansprakelijkstelling op grond van artikel 16d van de CSV van betrokkene voor de door het betreffende bedrijf over het jaar 1994 onbetaald gelaten premies voor de sociale werknemersverzekeringen. Stelt betrokkene terecht dat de aansprakelijkstelling in strijd is met het rechtszekerheids- en het zorgvuldigheidsbeginsel, nu zij eerst vier jaar na de melding van de betalingsonmacht persoonlijk aansprakelijk is gesteld en het UWV als schuldeiser zich niet heeft gemeld in haar faillissement, terwijl zij onderzoekers van het UWV voortdurend op de hoogte heeft gehouden van haar financiële situatie?

LJN AF7215 - Oplegging van correctienota's over de jaren in geding, bevattende een naheffing inzake bovenmatig verstrekte vergoedingen voor semafoonkosten, verstrekt door het betrokken bedrijf aan haar werknemers. Oplegging van boetenota's. Er staan tegenover de verstrekte semafoonvergoeding geen daadwerkelijk door de werknemer tijdens de wachtdiensten gemaakte kosten ter hoogte van de vergoeding.

LJN AF7217 - Hoofdelijkaansprakelijkstelling op grond van artikel 16d van de CSV van betrokkenen voor de door het betreffende bedrijf over de jaren in geding onbetaald gelaten premies en boetes. Is het niet betalen van de premies en boetes het gevolg geweest van aan betrokkenen te wijten kennelijk onbehoorlijk bestuur? De redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 van het EVRM is niet geschonden.

LJN AF7220 - Zijn over de jaren in geding terecht correctienota's opgelegd, bevattende een naheffing inzake bovenmatige onkostenvergoedingen ter zake van bewassingskosten van kleding?

LJN AF7290 - Oplegging van correctie- en boetenota's over de jaren in geding, alsmede de registratie van een administratief verzuim. Bovenmatige lunchkostenvergoedingen.

LJN AF7614 - Hoofdelijkaansprakelijkstelling op grond van artikel 16d van de CSV van betrokkene voor de door het betreffende bedrijf over de jaren in geding onbetaald gelaten premies voor de sociale werknemersverzekeringen. Is er sprake geweest van kennelijk onbehoorlijk bestuur?

LJN AF7615 - Oplegging van correctie- en boetenota's over de jaren in geding, omdat de door het betrokken bedrijf aan haar chauffeurs verstrekte reiskostenvergoeding en onkostenvergoeding per rit (rittengeld) voor een deel bovenmatig zijn verstrekt en deswege dit deel van de vergoedingen tot het premieloon dient te worden gerekend, waarover alsnog premies voor de sociale werknemersverzekeringswetten zijn verschuldigd. Is er sprake van een voortgezet, eerste verzuim?

LJN AF7984 - Hoofdelijkaansprakelijkstelling op grond van artikel 16d van de CSV van betrokkenen voor de door het betreffende bedrijf over de jaren in geding onbetaald gelaten premies voor de sociale werknemersverzekeringen. Is er sprake van kennelijk onbehoorlijk bestuur? Dat betrokkene zijn verklaring onder ongeoorloofde druk heeft afgelegd, is onvoldoende aannemelijk gemaakt.

LJN AF8252 - Oplegging van correctienota's over de jaren in geding aan de hand van een schatting van de door de betrokken VOF verschuldigde premies ingevolge de sociale werknemersverzekeringswetten. Oplegging van boetenota's. De VOF is in gebreke gebleven om correcte loonopgaven aan het UWV te doen.

LJN AF8255 - Oplegging van een correctienota over het jaar 1997. Is terecht en op goede gronden aangenomen dat in 1997 sprake was van genoten loon ter zake van de niet-ingehouden loonheffing?

LJN AF8749 - Oplegging van correctie- en boetenota's over de jaren in geding, welke nota's zien op loonbetalingen aan personeel van de door de betrokken VOF geëxploiteerde horecavestiging. De VOF is niet in haar mogelijkheden tot verweer geschaad door het feit dat zij geen inzage heeft gehad in de in het kader van het gerechtelijk vooronderzoek opgemaakte processen-verbaal van de verhoren en de door getuigen ter beschikking gestelde gegevens. De VOF krijgt alsnog inzage in de uren- en betalingslijsten.

LJN AF8757 - Oplegging van een boete ter zake van het niet tijdig melden van de wijziging van de loonsom met meer dan 5% en meer dan f 5.000,-, ten opzichte van het loonbedrag waarop de voorschotnota over het jaar 1998 was gebaseerd. Er is geen onderscheid gemaakt tussen opzet en grove schuld bij het opleggen van de boete. Heeft de rechtbank de boete ad f 25.000,- terecht gematigd tot f 10.000,-?

LJN AF9402 - Oplegging van correctienota's over de jaren in geding, betrekking hebbende op het niet verhalen van het werknemersaandeel in de premie ZW bij werknemers van het betrokken bedrijf.

LJN AF9412 - Dient het voordeel genoten wegens deelname in het aandelenplan als premieplichtig loon in de zin van artikel 4 van de CSV te worden aangemerkt?

LJN AF9893 - Niet-ontvankelijkverklaring van het hoger beroep wegens verlies van belang, nu het UWV het besluit op bezwaar heeft ingetrokken, het bezwaar alsnog gegrond heeft verklaard en het bedrag van de aansprakelijkstelling volledig heeft gematigd.

LJN AH9105 - Is terecht met toepassing van artikel 12 van de CSV een hogere boete opgelegd dan een verhoging van 5% over het na te vorderen premiebedrag?

LJN AH9107 - Bij de toepassing van de artikelen 16a tot en met 16d van de CSV geldt geen specifieke volgorde indien meerdere personen of lichamen hoofdelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld.

LJN AH9110 - Is betrokkene terecht niet toegelaten tot weerlegging van het wettelijk vermoeden dat het niet betalen van de premies het gevolg is van aan haar te wijten kennelijk onbehoorlijk bestuur?

LJN AH9112 - Correcties ter zake van bovenmatig verstrekte onkostenvergoedingen (tourgelden). Gelet op het uitzonderingskarakter van artikel 6 van de CSV op de hoofdregel van artikel 4 van de CSV ligt het op de weg van degene die een beroep doet op artikel 6 van de CSV om aan te tonen dat er van een uitzonderingssituatie sprake is.

LJN AH9115 - Het geschil betreft de correctie- en boetenota's van de in de premiejaren 1995 en 1996 verrichte betalingen aan bij het bedrijf werkzame personen die niet in de loonadministratie zijn verantwoord. De schatting van de niet-verantwoorde lonen is gebaseerd op de afgelegde verklaringen.

LJN AH9131 - Mocht het bedrijf aan mogelijke uitlatingen van een medewerker van het UWV het gerechtvaardigd vertrouwen ontlenen dat met het betalen van een eenmalig bedrag voldaan zou zijn aan de premiebetalingsverplichting over de jaren in geding?

LJN AH9159 - Niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaar wegens overschrijding van de bezwaartermijn. Er is geen sprake van een verschoonbare termijnoverschrijding aangezien aan de achterzijde van de correctienota's is aangegeven op welke wijze en binnen welke termijn bezwaar kan worden gemaakt.

LJN AH9547 - Behoort de aanspraak op loonbetaling tijdens feest- en vakantiedagen tot het premieloon? Zijn de betrokken bedrijven wegens overschrijding van de bezwaartermijn terecht niet-ontvankelijk verklaard in hun bezwaar?

LJN AI0421 - Is er sprake van kennelijk onbehoorlijk bestuur op grond waarvan betrokkene hoofdelijk aansprakelijk kan worden gesteld voor premieschulden?

LJN AI0426 - Wie dient op grond van artikel 3 van de CSV als werkgever te worden aangemerkt? Kan een foute adressering leiden tot het verminderen of vervallen van boetenota's?

LJN AI0429 - Dient betrokkene als werkgever te worden aangemerkt? Is er sprake van aanzienlijke fraude?

LJN AI0432 - Niet-ontvankelijkverklaring van het beroep in eerste aanleg wegens niet-verschoonbare overschrijding van de beroepstermijn. Is komen vast te staan dat het bestreden besluit op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt?

LJN AI0644 - Is er sprake van - ondanks uitbesteding - "in de normale uitoefening van het bedrijf uitvoeren" van werkzaamheden? Nu de aansprakelijkstelling van de betrokken bedrijven binnen de verjaringstermijn van vijf jaar opgenomen in artikel 13 van de CSV heeft plaatsgevonden, is er van de door de bedrijven gestelde schending van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur geen sprake.

LJN AI0647 - Oplegging van correctie- en boetenota's. Heeft het UWV ten onrechte geen acht geslagen op de door de VOF aangeboden rittenstaten? Kunnen als gevolg van de vastgestelde termijnoverschrijding als bedoeld in artikel 6 van het EVRM, de boetes op nihil worden gesteld?

LJN AI0653 - Is er volgens de feitelijke omstandigheden sprake van privaatrechtelijke dienstbetrekkingen? Kan uit het uitblijven van correcties bij een eerdere looncontrole het vertrouwen worden ontleend dat er geen verzekeringsplicht zou bestaan?

LJN AI1073 - Heeft het UWV artikel 7:3 en 7:12 van de Awb juist toegepast door de betrokken VOF, zonder een hoorzitting te houden, kennelijk niet-ontvankelijk te verklaren wegens het niet inzenden van de gronden waarop het bezwaar berust?

LJN AI1805 - Boeteoplegging wegens onjuiste en/of onvolledige loonopgave. Is er in het onderhavige geval sprake van opzet of grove schuld?

LJN AL1643 - Betrokkene is in 1997 hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor onbetaalde verzekeringspremies uit 1991. Is er in dit geval sprake van onnodig lang talmen met het aansprakelijk stellen van betrokkene waardoor het rechtszekerheidsbeginsel zou zijn geschonden?

LJN AL1645 - De door betrokkene gevoerde administratie vertoont gebreken die het onmogelijk maakt het loon op de gebruikelijke wijze vast te stellen. Heeft het UWV terecht het loon kunnen schatten?

LJN AL1646 - Is de besluitvorming met betrekking tot de vaststelling van de premiecorrectienota's wegens bovenmatige vaste onkostenvergoedingen op zorgvuldige wijze tot stand gekomen?

LJN AL1647 - Heeft het UWV onnodig lang getalmd met de aansprakelijkstellingen in verband met onbetaald gebleven verzekeringspremies en had het UWV derhalve niet meer tot de aansprakelijkstelling van betrokkenen mogen overgaan?

LJN AL7523 - Kan de uitkering die de stichting heeft betaald aan de werknemers van het betrokken bedrijf worden aangemerkt als premieplichtig loon in de zin van artikel 4 van de CSV?

LJN AL8056 - Is het aannemelijk dat de bestuurders in het onderhavige geval aansprakelijk zijn voor het niet betalen van de premie als gevolg van verwijtbaar onbehoorlijk bestuur?

LJN AL8061 - Bestaat er aanleiding tot het treffen van een voorlopige voorziening omdat de invordering van de onderhavige premie- en boeteschuld mogelijk tot faillissement zal leiden?

LJN AL8305 - Het betrokken uitzendbureau heeft drie medewerkers een bedrag uitbetaald beweerdelijk in de vorm van een geldlening. Zijn deze betalingen aan te merken als loon in de zin van artikel 4 van de CSV?

LJN AL8312 - Kan betrokkene op grond van artikel 16d van de CSV hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor onbetaald gebleven socialeverzekeringspremies en correctienota's?

LJN AM0339 - Bestaat aanleiding om de omzet over 1994 en 1995 anders vast te stellen dan in het bestreden besluit is gedaan?

LJN AM1850 - Moet worden aangenomen, nu niet is aangetoond waartoe opnames uit de kas zijn aangewend, dat deze zijn besteed ten behoeve van werknemers en als loonbedragen behoren te worden aangemerkt waarover premie is verschuldigd?

LJN AM3290 - Is betrokkene in zijn hoedanigheid van bestuurder op grond van artikel 16d van de CSV op goede gronden aansprakelijk gesteld voor de onbetaald gelaten premies ingevolge de socialezekerheidswetten en zijn de opgelegde boeten in verband met het niet insturen van loonopgaven terecht in stand gelaten?

LJN AM5389 - Mag de maaltijdvergoeding premievrij worden verstrekt en is de opgelegde boete evenredig?

LJN AN7110 - Zijn de woningbouwverenigingen als eigenbouwer terecht hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor de premieschuld van het schoonmaakbedrijf waaraan door die woningbouwverenigingen onderhoudswerkzaamheden zijn uitbesteed?

LJN AN8010 - Bezwaar tegen de tenaamstelling omdat de besloten vennootschap niet kan worden gezien als een rechtsopvolger onder algemene titel van de maatschap. Is voor de schending van de redelijke termijn van artikel 6 van het EVRM onvoldoende compensatie geboden door af te zien van de wettelijke rente? Zijn de gelegenheidswerkers werkzaam in dienstbetrekking? Wordt door de toepassing van het anoniementarief niet van een reëel premieloon uitgegaan?

LJN AN8043 - Hoofdelijkaansprakelijkstelling van de bestuurder van een vennootschap voor onbetaald gebleven premies en boetes in verband met niet indienen van de jaaropgaven over 1995. Is er sprake van kennelijk onbehoorlijk bestuur?

LJN AN8460 - Toepassing van artikel 16d, derde lid, van de CSV: bij terugrekening vanaf het moment van de melding van de betalingsonmacht zullen gedragingen van na die melding bij de beoordeling of er sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur buiten beeld blijven, tenzij uit die gedragingen blijkt van kennelijk onbehoorlijk bestuur dat vóór de datum van de melding is begonnen en nadien is voortgezet.

LJN AN8466 - Valse facturen: is de opnieuw vastgestelde premie op de juiste gronden berekend?

LJN AN8469 - Onderzoek naar zwarte verloningen. Gebruik van stukken van een strafrechtelijk onderzoek. Mochten de samenvattingen van processen-verbaal ten grondslag worden gelegd aan het bestreden besluit?

LJN AN8946 - Is de opbrengst uit de verkoop van consumpties in touringcars terecht als loon aangemerkt en is aan de administratieve verplichting voldaan?

LJN AN9338 - Oplegging van correctie- en boetenota's, waarbij uitstel van betaling is geweigerd. Is de gemaakte schatting van de niet-verantwoorde loonbetalingen met de vereiste zorgvuldigheid tot stand gekomen?

LJN AN9796 - Hoofdelijkaansprakelijkstelling voor de premies sociale werknemersverzekeringswetten. Toetsing aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

LJN AN9797 - Is het niet betalen van premies te wijten aan kennelijk onbehoorlijk bestuur doordat in de jaren in geding stelselmatig loonbetalingen hebben plaatsgevonden zonder dat daarvan opgaven zijn gedaan?

LJN AN9802 - Is de tenaamstelling van de correctienota's juist? Zijn terecht correctienota's opgelegd?

LJN AO0386 - Hoofdelijkaansprakelijkstelling voor de premieachterstand sociale werknemersverzekeringen. Medeverantwoordelijkheid voor het wanbeleid van de mededirecteur. Verlaging van de opgelegde boete met 10% wegens overschrijding van de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 van het EVRM.

LJN AO1127 - Zijn betrokkenen terecht op grond van artikel 16d van de CSV hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor de door de vennootschap verschuldigde, doch niet betaalde premies voor de sociale werknemersverzekeringswetten over het jaar 1992?

LJN AO1162 - Hoofdelijkaansprakelijkstelling van betrokkenen voor de door het betrokken bedrijf onbetaald gelaten premies ingevolge de sociale werknemersverzekeringswetten.

LJN AO1163 - Hoofdelijkaansprakelijkstelling voor de onbetaald gelaten premies ingevolge de sociale werknemersverzekeringswetten. Boeteoplegging. Overschrijding van de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 van het EVRM.

LJN AO1165 - Zijn van het betrokken bedrijf terecht premies werknemersverzekeringen nageheven omdat zij in het tijdvak in geding niet in haar loonadministratie verantwoorde loonbetalingen zou hebben gedaan? Toepassing van het anoniementarief.

LJN AO1613 - Hoofdelijkaansprakelijkstelling op grond van artikel 16d van de CSV van de bestuurder van het betrokken bedrijf voor de over de jaren 1990 tot en met 1994 onbetaald gelaten premie werknemersverzekeringen. Is er sprake van onbehoorlijk bestuur?

LJN AO1691 - Correctienota's betreffende de premiejaren 1993 tot en met 1996 omdat door het betrokken bedrijf betalingen aan werknemers zijn gedaan die als loon waren aan te merken en waarover (nader) premie zou moeten zijn berekend. Is de toegepaste schattingsmethode aanvaardbaar?

LJN AO1692 - In geschil is de handhaving van de correctie- en boetenota over 1993. Tussen de aankondiging van het opleggen van een boete en het uiteindelijk daartoe besluiten zijn ruim acht jaar verstreken. Is er sprake van overschrijding van de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 van het EVRM?

LJN AO1695 - Berekening van de correctienota's. Hoogte van de opgelegde boete. Schending van artikel 6 van het EVRM ter zake van de gestelde overschrijding van de redelijke termijn voor de rechterlijke behandeling van de zaak.

LJN AO1706 - Oplegging van correctie- en boetenota's over de jaren in geding. Is er sprake van premieplichtige loonbetalingen, zowel wat betreft de betalingen onder de noemer handgelden als wat betreft de betalingen betreffende de bedrijfsinventaris?

LJN AO2041 - Heeft het UWV de geldswaarde van de door het betrokken bedrijf in de jaren 1991 tot en met 1995 aan haar werknemers verstrekte vakantiebonnen terecht op 100% van de nominale waarde gesteld?

LJN AO2044 - Terechte niet-ontvankelijkverklaring van het hoger beroep wegens niet-verschoonbare overschrijding van de beroepstermijn.

LJN AO2537 - Oplegging van een correctienota en van boetenota's omdat het betrokken bedrijf in de periode in geding meer onkostenvergoeding heeft betaald aan de bij haar werkzame chauffeurs dan voorgeschreven in de CAO voor het beroepsgoederenvervoer. Is er sprake van opzet dan wel grove schuld?

LJN AO2542 - Terechte niet-ontvankelijkverklaring van de hoger beroepen wegens niet-verschoonbare niet-tijdige betaling van het griffierecht. Pas in het verzetschrift is voor het eerst een beroep gedaan op betalingsonmacht.

LJN AO2792 - De rechtbank verklaart het bezwaar alsnog niet-ontvankelijk omdat een aankondiging van aanvullende premienota's geen (appellabel) besluit gericht op rechtsgevolg is.

LJN AO2794 - Niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaar wegens niet-verschoonbare overschrijding van de bezwaartermijn.

LJN AO3463 - In geschil zijn de opgelegde correctienota's over de jaren in geding, voor zover deze nota's zien op de aanname van het UWV dat het betrokken bedrijf een deel van het in deze jaren uitbetaalde loon niet heeft verantwoord in haar loonadministratie.

LJN AO3575 - Oplegging van premie- en correctienota's. Maaltijdvergoedingen voor standwerkers. Structureel en voorzienbaar overwerk.

LJN AO3576 - Is de hoogte van de premie- en boetenota's juist vastgesteld? Betrokkene is op grond van artikel 16d van de CSV hoofdelijk aansprakelijk voor het niet betalen van de door de vennootschap verschuldigde premies. Overschrijding van de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 van het EVRM.

LJN AO3585 - Hoofdelijkaansprakelijkstelling voor de betaling van premies werknemersverzekeringen in verband met aan de betrokkene bedrijven ter beschikking gestelde werknemers. De rechtbank heeft ten onrechte nagelaten het UWV te veroordelen in de proceskosten.

LJN AO3594 - Oplegging van correctie- en boetenota's. Onjuiste opgave van het aantal personen in de loonadministratie.

LJN AO3595 - Oplegging van correctie- en boetenota's over de jaren in geding. Is er sprake van een privaatrechtelijke dienstbetrekking? Bovenmatige onkostenvergoedingen. Kasopnamen.

LJN AO3605 - Heeft het UWV de administratie over de jaren in geding terecht verworpen en is hij op goede gronden overgegaan tot de vaststelling van de verschuldigde premie aan de hand van een schatting?

LJN AO3903 - Oplegging van correctienota's op de grond dat het betrokken bedrijf de loonopgaveverplichtingen niet, niet juist dan wel niet volledig is nagekomen, omdat er buiten de loonadministratie om betalingen zijn verricht aan diverse werknemers. Terechte toepassing van het anoniementarief. Schending van de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 van het EVRM.

LJN AO4198 - Oplegging van correctie- en boetenota's over de jaren in geding. Het betrokken bedrijf is er niet in geslaagd aannemelijk te maken dat het UWV bij de schatting onjuiste uitgangspunten heeft gehanteerd.

LJN AO5066 - Niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaar wegens niet-verschoonbare overschrijding van de bezwaartermijn. De termijnoverschrijding is veroorzaakt doordat gedaagde heeft verzuimd het UWV een adreswijziging te doen toekomen. Van betrokkene had mogen worden verwacht dat hij het UWV in kennis had gesteld van zijn verhuizing.

LJN AO5486 - Niet-ontvankelijkverklaring van het beroep in eerste aanleg wegens niet-verschoonbare overschrijding van de beroepstermijn. Het betrokken bedrijf had niet zonder meer kunnen en moeten afgaan op telefonische mededelingen van een medewerker van de griffie.

LJN AO5487 - Naheffing wegens bovenmatige onkostenvergoeding voor woon-werkverkeer.

LJN AO5492 - Zijn de bepalingen over verjaring uit het BW van toepassing op vorderingen volgend op hoofdelijkaansprakelijkheidstelling voor premieschulden?

LJN AO5498 - Oplegging van correctie- en boetenota's over de jaren in geding. Bovenmatige reiskostenvergoedingen. Administratief verzuim. Verjaring. Overschrijding van de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 van het EVRM.

LJN AO6345 - Betrokken bestuurder is hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor onbetaald gelaten premies voor de werknemersverzekeringen.

LJN AO6349 - Correctienota op basis van de bevindingen van de Belastingdienst. Het UWV heeft zich geconformeerd aan de bevindingen van de Belastingdienst en op basis van het rapport van de Belastingdienst het premieloon voor de werknemersverzekeringen over 1995 berekend.

LJN AO6395 - Een buitenlands paspoort is geen document als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht als daaruit niet blijkt van de verblijfsrechtelijke positie van de vreemdeling. Gerechtvaardigde toepassing van het anoniementarief.

LJN AO6399 - Toepassing van het Fooienbesluit voor werknemers in de zin van de CAO voor het horeca- en aanverwante bedrijf.

LJN AO6411 - Oplegging van correctienota's over de jaren in geding wegens loonbetalingen aan personeel zonder dat deze in de loonadministratie zijn opgenomen. De premievaststelling vindt ten laste van de VOF plaats, ongeacht de (burgerrechtelijke) rechtsbetrekking tussen haar vennoten. Schending van de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 van het EVRM.

LJN AO6428 - Is betrokkene terecht op grond van artikel 16d van de CSV aansprakelijk gesteld voor niet-betaalde premies?

LJN AO6433 - Is betrokkene terecht op grond van artikel 16d van de CSV aansprakelijk gesteld voor niet-betaalde premies en boetes over de jaren in geding? Omvang van het geding. Schending van de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 van het EVRM. Matiging van de boete.

LJN AO6442 - Niet-ontvankelijkverklaring van het hoger beroep wegens overschrijdding van de beroepstermijn. Nu pas na het verstrijken van de beroepstermijn is gebleken dat het hoger beroep van het UWV zich richt tegen een andere uitspraak dan die welke is meegezonden met het hogerberoepschrift, is het hoger beroep tegen die uitspraak te laat ingediend.

LJN AO6443 - Oplegging van correctie- en boetenota's over de jaren in geding. Betrokkene is niet geslaagd in het aannemelijk maken van haar stelling dat een groot gedeelte van de aan de werkneemster gedane betalingen bestonden uit onkostenvergoedingen.

LJN AO6476 - Is betrokkene in de hoedanigheid van bestuurder van een stichting aansprakelijk voor onbetaald gelaten premies voor de werknemersverzekeringen?

LJN AO6493 - Naheffing van premies, berekend naar het verschil tussen de door het betrokken bedrijf betaalde lonen en het minimumloon op grond van de CAO voor het horeca- en aanverwant bedrijf, gelet op de waardering van fooien.

LJN AO6554 - Niet-ontvankelijkverklaring door de rechtbank van het bezwaar wegens niet-verschoonbare overschrijding van de bezwaartermijn. Verkeerd geadresseerde correctie- en boetenota's.

LJN AO6587 - De bezwaren tegen de opgelegde correctienota's waren te laat ingediend, zodat deze niet-ontvankelijk verklaard hadden moeten worden. Hoogte van de opgelegde boetes.

LJN AO6604 - Hoofdelijkaansprakelijkstelling voor verschuldigde doch niet betaalde premies sociale werknemersverzekeringen over de jaren in geding alsmede voor de verschuldigde boetes tot een totaalbedrag van f 567.917,-.

LJN AO7342 - Is op goede gronden de (loon-)administratie van de betrokken VOF's verworpen? De onvolledigheid en onjuistheid van de door de VOF's gevoerde administraties gaf het UWV de vrijheid om de verschuldigde premies schattenderwijs vast te stellen.

LJN AO7651 - Niet-ontvankelijkverklaring van het hoger beroep van het UWV wegens niet-verschoonbare overschrijding van de beroepstermijn.

LJN AO7886 - Oplegging van correctie- en boetenota's over de jaren in geding. Afwijking van de loon-omzetverhouding. Mocht het UWV, nu er twijfel was gerezen over de juistheid van de urenopgave, het premieloon schattenderwijs vaststellen?

LJN AO8075 - Oplegging van correctie- en boetenota's over de jaren in geding. De betrokken vennootschap heeft in deze jaren geen opgave gedaan aan het UWV van het door betrokkene genoten loon, alsmede geen mededeling gedaan van de aanvang of beëindiging van de werkzaamheden door betrokkene. Werkgeversfraude. Schatting van het loon.

LJN AO8348 - Oplegging van correctienota's over de jaren in geding. Bij gebreke van een betrouwbare administratie heeft het UWV op goede gronden besloten tot een schatting van de opbrengsten en verloonde bedragen.

LJN AO8378 - Is betrokkene terecht hoofdelijk aansprakelijk gesteld op grond van artikel 16c, eerste lid, onderdeel a, van de CSV voor de door het bedrijf verschuldigde en onbetaald gebleven premies?

LJN AO8642 - Hoofdelijkaansprakelijkstelling op grond van artikel 16d van de CSV voor verschuldigde doch niet betaalde premies sociale werknemersverzekeringen over de jaren in geding. Alsnog niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaar wegens niet-verschoonbare overschrijding van de bezwaartermijn. De toenmalige raadsman van betrokkene had moeten onderkennen dat een verlenging van de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift niet tot de mogelijkheden behoort.

LJN AO8644 - Oplegging van correctie- en boetenota's over de jaren in geding in verband met betalingen aan werknemers bij projecten die niet of niet volledig in de administratie waren opgenomen, betalingen aan niet met name genoemde personen (commissiegelden), het verstrekken van bovenmatige onkostenvergoedingen, het verstrekken van leningen aan werknemers en de verzekeringsplicht van degene die een project had aanvaard.

LJN AO8670 - Zijn repetitiedagen aan te merken als loondagen waarover premies werknemersverzekeringen moeten worden afgedragen?

LJN AO8676 - Kleven aan de tenaamstelling van de correctienota's dusdanige gebreken dat dit tot vernietiging van het besluit op bezwaar en van de nota's moet leiden?

LJN AO8958 - Hoofdelijkaansprakelijkstelling op grond van artikel 16d van de CSV voor de door de VOF verschuldigde doch niet betaalde premies sociale werknemersverzekeringen over het jaar 1994.

LJN AO8959 - Vaststelling van de boetenota's naar aanleiding van de correctie van het premieloon. Is er sprake van een eerste verzuim en voorts van opzet of grove schuld en is onbedoeld meegewerkt aan de eigen veroordeling? Schending van de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 van het EVRM.

LJN AO9491 - Hoofdelijkaansprakelijkstelling van betrokkene als feitelijk beleidsbepaler van de BV voor de door die rechtspersoon over het tijdvak in geding onbetaald gelaten premies voor de werknemersverzekeringen. Mede in aanmerking genomen de ingewikkeldheid van de zaak is de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van het EVRM niet overschreden.

LJN AO9837 - Hoofdelijke aansprakelijkheid op grond van artikel 16d, eerste lid, van de CSV van de directeur van een BV voor de onbetaald gebleven premies werknemersverzekeringen. Hoogte van de opgelegde boete.

LJN AP0091 - Moeten de aan werknemers verstrekte hotelbonnen worden aangemerkt als loon in natura overeenkomstig de Regeling waardering loon in natura 1999?

LJN AP0465 - De termijnoverschrijding van het beroep in eerste aanleg wordt door de CRvB alsnog niet-verschoonbaar geacht.

LJN AP0468 - Door appellante in de verzetsprocedure niet in de gelegenheid te stellen te worden gehoord, heeft de rechtbank een essentiële norm geschonden. De CRvB ziet daarin aanleiding een doorbreking van het appèlverbod hier gerechtvaardigd te achten.

LJN AP0493 - Aansprakelijkheid voor de niet door een onderaannemer van het betrokken bedrijf betaalde premies ingevolge de sociale werknemersverzekeringen. Berekening van de door de onderaannemer gewerkte uren bij wege van een schatting aan de hand van de omzetgegevens.

LJN AP0498 - Oplegging van een correctienota, waarbij gebruteerd is met het anoniementarief voor de loonheffing. Schending redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 van het EVRM.

LJN AP0500 - Niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaar wegens niet-verschoonbare overschrijding van de bezwaartermijn. De betreffende brief kan niet worden aangemerkt als een pro-formabezwaarschrift, omdat in die brief niet wordt vermeld dat geprotesteerd wordt tegen de juistheid van de vaststelling van de correctienota's dan wel dat zulks wordt aangekondigd.

LJN AP0507 - Niet-regelmatige verstrekking van vakantiebonnen. Dient de premienota betreffende het jaar 1994 te worden aangemerkt als een afrekeningsnota, waarin slechts is aangegeven welk bedrag betrokkene nog aan het UWV dient te betalen? Vijfjarentermijn waarna geen premie meer wordt vastgesteld.

LJN AP0509 - Oplegging van correctie- en boetenota's over de jaren in geding. Toepassing van het Fooienbesluit.

LJN AP0521 - De brief waarbij de correctie- en boetenota's worden aangekondigd, is geen (appellabel) besluit gericht op rechtsgevolg. De CRvB verklaart betrokkene alsnog niet-ontvankelijk in haar bezwaar.

LJN AP0526 - Niet-ontvankelijkverklaring van het verzet wegens niet-verschoonbare overschrijding van de verzetstermijn.

LJN AP0527 - Terechte niet-ontvankelijkverklaring van bezwaar wegens het te laat indienen van de gronden waarop het bezwaar berust.

LJN AP1027 - Hoofdelijke aansprakelijkheid voor onbetaald gebleven premies als gevolg van faillissement. Is er sprake geweest van aan betrokkene te wijten kennelijk onbehoorlijk bestuur als gevolg waarvan de BV de hier van belang zijnde premies onbetaald heeft gelaten?

LJN AP1029 - Oplegging van correctie- en boetenota's over de jaren in geding, alsmede de registratie een administratief verzuim. Betalingen aan de directeur. Onkostenvergoedingen.

LJN AP1034 - Op grond van artikel 3 van het Fooienbesluit is (voor een deel) van hogere dan de opgegeven lonen uitgegaan en zijn over de jaren in geding correctie- en boetenota's opgelegd. De looninspecteur heeft geëxtrapoleerd aan de hand van de uiteenlopende jaarlijks verloonde bedragen en heeft in zoverre rekening gehouden met de jaarlijkse fluctuaties.

LJN AP1037 - Oplegging van correctienota's over de jaren in geding en registratie van een administratief verzuim. Schatting van het premieloon. Toepassing van het anoniementarief.

LJN AP1554 - Hoofdelijkaansprakelijkstelling op grond van artikel 16d van de CSV van betrokkene als bestuurder van de BV voor de door de BV over de jaren in geding onbetaald gelaten premies voor de sociale werknemersverzekeringen tot een bedrag van f 16.785,25, waarin een boete van f 1999,- is inbegrepen. Anders dan betrokkene kennelijk meent, stelt de wet niet als voorwaarde voor de aansprakelijkstelling dat gedurende drie jaren sprake moet zijn geweest van kennelijk onbehoorlijk bestuur.

LJN AP1637 - Waardebepaling van de (onregelmatig verstrekte) vakantiebonnen.

LJN AP1642 - Betrokkene heeft met betrekking tot aan zijn werknemers uitbetaalde "kilometerkostenvergoedingen" zich niet gehouden aan de administratieve verplichting om het aantal zakelijk gereden kilometers en het bedrag van de autokostenvergoeding per werknemer en per uitbetalingstijdvak te bewaren. Compromis: betaling van een bedrag van f 100.000,- aan enkelvoudige belasting en een bedrag van f. 25.000,- aan verhoging. Dit betekent dat het UWV bij de bepaling van welk deel van de uitbetaalde vergoedingen als loon dient te worden aangemerkt, is uitgegaan van een te hoog percentage.

LJN AP1647 - Hoofdelijkaansprakelijkstelling op grond van artikel 16d van de CSV van betrokkene als bestuurder van de BV voor de door de BV over het jaar 1995 onbetaald gelaten premies voor de sociale werknemersverzekeringen.

LJN AP1651 - Niet-ontvankelijkverklaring van het hoger beroep wegens verval van procesbelang, nu het bestreden besluit niet langer wordt gehandhaafd.

LJN AP1652 - Hoofdelijkaansprakelijkstelling op grond van artikel 16d, eerste en derde lid, van de CSV van betrokkene als bestuurder van de BV voor de door de BV over de jaren in geding onbetaald gelaten premies voor de sociale werknemersverzekeringen. Periode waarin sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur.

LJN AP1659 - Hoofdelijkaansprakelijkstelling op grond van artikel 16d, eerste en derde lid, van de CSV van betrokkene als bestuurder van de BV voor de door de BV over de jaren in geding onbetaald gelaten premies voor de sociale werknemersverzekeringen. Kennelijk onbehoorlijk bestuur. Betalingsonmacht.

LJN AP1660 - Hoofdelijkaansprakelijkstelling op grond van artikel 16d van de CSV van betrokkene voor de door de BV i.o. over het jaar 1993 onbetaald gelaten premies voor de sociale werknemersverzekeringen. Feitelijke omstandigheden met betrekking tot de leiding van de BV i.o. en het optreden van betrokkene als werkgever.

LJN AP1892 - Oplegging van correctie- en boetenota's. Zijn de bezwaren tegen de correctienota’s terecht niet-ontvankelijk verklaard wegens overschrijding van de bezwaartermijn en de bezwaren tegen de boetenota’s terecht ongegrond verklaard?

LJN AP2309 - Hoofdelijkaansprakelijkstelling op grond van artikel 16d van de CSV van betrokkene voor de door de gefailleerde over de jaren in geding onbetaald gelaten premies voor de sociale werknemersverzekeringen. Hoogte van het vastgestelde bedrag. Aansprakelijkstelling voorafgaande aan het faillissement.

LJN AP2331 - Premieloon: de betalingen met de vermelding "kosten acquisitie" worden voor 70% als loon aangemerkt.

LJN AP2615 - Niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaar wegens niet-verschoonbare overschrijding van de bezwaartermijn. Het bestreden besluit is op de juiste wijze bekendgemaakt.

LJN AP2623 - Niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaar wegens niet-verschoonbare overschrijding van de bezwaartermijn. Het bestreden besluit is op de juiste wijze bekendgemaakt.

LJN AP4554 - Hoofdelijkaansprakelijkstelling op grond van artikel 16d van de CSV van betrokkene voor de door de BV over de jaren in geding onbetaald gelaten premies voor de sociale werknemersverzekeringen. Faillissement.

LJN AP7976 - Hoofdelijkaansprakelijkstelling op grond van artikel 16d van de CSV van betrokkene voor de door de BV over de jaren in geding onbetaald gelaten premies voor de sociale werknemersverzekeringen. Verzoek om terug te komen van een eerder genomen, in rechte onaantastbaar geworden besluit.

LJN AP7986 - Rechtsgeldige melding van betalingsonmacht. Kennelijk onbehoorlijk bestuur. Matiging van de hoogte van de aansprakelijkstelling.

LJN AP8492 - Niet-ontvankelijkverklaring van het hoger beroep wegens niet-verschoonbare niet-tijdige betaling van het griffierecht.

LJN AY3786 - Het beroep wordt alsnog ongegrond verklaard wegens overschrijding van de bezwaartermijn.

LJN AY4174 - Nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden. Gewijzigde jurisprudentie op grond waarvan blijkt dat in het verleden rechtens onaantastbaar besluiten berusten op een onjuiste uitleg is geen nova.

LJN AY4186 - Er is geen reden om de overschrijding van de wettelijke beroepstermijn, welke van openbare orde is, alsnog verschoonbaar te achten.

LJN AY4239 - Heeft de looninspecteur vanwege het ontbreken van de identiteitsdocumenten de premielonen met betrekking tot de resterende werknemers terecht vastgesteld naar het anoniementarief?

LJN AY4279 - Is betrokkene terecht als feitelijk beleidsbepaler hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor de onbetaald gebleven sociale werknemersverzekeringspremies?

LJN AY4286 - Verzoek om herziening van besluiten inzake onverschuldigd betaalde premies werknemersverzekeringen. Totstandkoming of verandering van rechtspraak kan niet worden aangemerkt als zodanig nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden.

LJN AY5321 - Oplegging van correctie- en boetenota's over de jaren in geding. Heeft de rechtbank terecht overwogen dat het Fooienbesluit 2002 evenals het ingetrokken Fooienbesluit alleen van toepassing is op bedienend personeel en dat administratief personeel dat in de regel geen fooien geniet, wordt uitgezonderd van de werking van het besluit?

LJN AY5327 - Oplegging van correctie- en boetenota's over de jaren in geding. Meewerkende zonen. Afdragen van fooien. Indien een werkgever ervoor kiest om minder te betalen dan het algemeen verbindend verklaarde CAO-loon, is hij niettemin premies verschuldigd over het CAO-loon.

LJN AY5366 - Oplegging van correctie- en boetenota's over de jaren in geding. Valt de voor het betrokken Chinees-Indisch restaurant werkzame kok onder de reikwijdte van het Fooienbesluit 2002?

LJN AY5382 - Zijn over de dagen waarop niet is gewerkt maar wel loon is ontvangen premies voor de sociale werknemersverzekeringswetten verschuldigd?

LJN AY5569 - Hoofdelijkaansprakelijkstelling op grond van artikel 16c, eerste lid, onderdeel c, van de CSV van betrokkene voor de door de VOF over de periode in geding onbetaald gelaten premies voor de sociale werknemersverzekeringen. Vaststelling van het premiebedrag. Is het bestreden besluit zorgvuldig tot stand gekomen?

LJN AY5672 - Oplegging van correctie- en boetenota's over de jaren in geding in verband met een onjuiste toepassing van het Fooienbesluit. Is er sprake van opzet of grove schuld?

LJN AY5673 - Hoofdelijkaansprakelijkstelling op grond van artikel 16d van de CSV van betrokkene voor de door de BV over de periode in geding onbetaald gelaten premies voor de sociale werknemersverzekeringen. Er is geen grond voor het oordeel dat het UWV in zijn besluitvorming ter zake van de opgelegde boete óók het feit had moeten betrekken dat betrokkene inmiddels bij onherroepelijk geworden strafrechtelijke uitspraak was veroordeeld tot een boete. Schending van de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 van het EVRM.

LJN AY5674 - Afwijzing van het verzoek om herziening omdat niet is gebleken van nieuwe feiten of omstandigheden als bedoeld in artikel 8:88 van de Awb. Het (bijzondere) rechtsmiddel van herziening is niet gegeven om anders dan op grond van enig nieuw feit of enige nieuwe omstandigheid als bedoeld in artikel 8:88 van de Awb, een hernieuwde discussie over de betrokken zaak te voeren en evenmin om een discussie over de betrokken uitspraak te openen.

LJN AY6124 - Oplegging van correctie- en boetenota's over de jaren in geding. Zijn de boetes terecht vastgesteld op 25% van de verschuldigde socialeverzekeringspremies? Is de gedraging van het betrokken bedrijf te wijten aan opzet of grove schuld?

LJN AY6125 - Hoogte van het bedrag waarmee over het jaar 1998 de totale loonsom over het geheel van de onderscheidene projecten van het betrokken bedrijf dient te worden gecorrigeerd.

LJN AY6351 - Werkgeefster met meerdere filialen en aansluitnummers. Loon dat is geboekt op een verkeerd aansluitnummer. Premiecorrectie. Is er sprake van een beboetbare en verwijtbare overtreding?

LJN AY6422 - Niet-ontvankelijkverklaring van het beroep in eerste aanleg wegens niet-verschoonbare overschrijding van de beroepstermijn.

LJN AY6682 - De betreffende nota is niet gericht op zelfstandige rechtsgevolgen en is derhalve geen (appellabel) besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Awb. Bepalingen van openbare orde. Het bezwaar wordt alsnog niet-ontvankelijk verklaard.

LJN AY6805 - Zijn terecht correctienota's over de jaren in geding opgelegd in verband met de verstrekte kleding en de reductieregeling reizen?

LJN AY8614 - Onjuiste vaststelling van de loondagen. Arbeidspatroon in de offshore: veertien dagen op en veertien dagen af. Dient de opslag van 11% voor vakantie- en verlofdagen te worden betrokken bij de premieberekening?

LJN AY8643 - Zijn rustdagen in het ploegendienstschema aan te merken als premiedagen krachtens de sociale werknemersverzekeringswetten?

LJN AY8693 - Is er sprake van verschoonbare overschrijding van de bezwaartermijn omdat in het bestreden besluit geen rechtsmiddelenvoorlichting was opgenomen? Verzoek om schadevergoeding ter zake van de kosten die zien op het feitelijk handelen van het UWV.

LJN AY8705 - Er is niet voldaan aan de voorwaarden van het Besluit PC Privé. De fout van de administrateur komt voor rekening en risico van het betrokken bedrijf.

LJN AY8754 - Oplegging van correctie- en boetenota's over de jaren in geding. Organisatiekosten van externe organisatiebureaus voor personeelskosten. Uitleg van het begrip "relevante kosten". Is er sprake van opzet of grove schuld?

LJN AZ0051 - Is er sprake van een beboetbare overtreding ter zake van het niet tijdig indienen van jaaropgaven? Is dit te wijten aan opzet of grove schuld van het betrokken bedrijf?

LJN AZ0052 - Staat de hoogte van de onderhavige vergrijpboete niet in een juiste verhouding tot de ernst van het vergrijp en moet deze boete worden gematigd?

LJN AZ1801 - Hoofdelijkaansprakelijkstelling op grond van artikel 16d van de CSV van betrokkenen voor de door de BV over de jaren in geding onbetaald gelaten premies voor de sociale werknemersverzekeringen. Kennelijk onbehoorlijk bestuur.

LJN AZ1826 - De gemachtigde van belanghebbende is voldoende in de gelegenheid gesteld om de bezwaren toe te lichten op een hoorzitting. Er is derhalve geen sprake van schending van artikel 7:2 van de Awb. Terugwijzing van de zaak naar de rechtbank.

LJN AZ1921 - Hoofdelijkaansprakelijkstelling op grond van artikel 16c, eerste lid, onderdeel c, van de CSV van betrokkene voor de door de VOF over de jaren in geding onbetaald gelaten premies voor de sociale werknemersverzekeringen.

LJN AZ1935 - Terechte niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaar wegens niet-verschoonbare overschrijding van de bezwaartermijn.

LJN AZ1957 - Hoofdelijkaansprakelijkstelling op grond van artikel 16a van de CSV van de betrokken bedrijven voor de door de betreffende BV i.o. over de jaren in geding onbetaald gelaten premies voor de sociale werknemersverzekeringen. Inlening van arbeidskrachten die onder leiding en toezicht van de betrokkenen bedrijven werkzaamheden hebben verricht.

LJN AZ1960 - De correctienota's, waarop de boetenota's zijn gebaseerd, staan in rechte vast nu de rechtbank het beroep tegen de niet-ontvankelijkverklaring met betrekking tot de hoogte van de correctienota's ongegrond heeft verklaard en het betrokken bedrijf het hoger beroep hiertegen niet heeft doorgezet.

LJN AZ1965 - Oplegging van correctie- en boetenota's over de jaren in geding, omdat de verlaging van het brutoloon in verband met de PC-privé-regeling niet doorwerkt in de berekening van de vakantiegelduitkering en in de berekening van het tarief voor de overuren die aan de werknemers wordt uitbetaald.

LJN AZ1968 - Hoofdelijkaansprakelijkstelling op grond van artikel 16d van de CSV van betrokkene voor de door de BV over de jaren in geding onbetaald gelaten premies voor de sociale werknemersverzekeringen. Faillissementscontroleverslag. Is er sprake geweest van aan betrokkene te wijten kennelijk onbehoorlijk bestuur als gevolg waarvan de premies niet zijn betaald?

LJN AZ3478 - Overtreding van de mededelingsverplichting met betrekking tot een loonsomwijziging die meer dan 5%, doch ten minste €2269,- hoger is dan het loonbedrag waarop de voorschotnota is gebaseerd. Boeteoplegging van 37,5% van het verschil in premie tussen de afrekeningsnota en de voorschotnota. Het handelen of nalaten van een derde is voor risico van de werkgever.

LJN AZ3567 - Oplegging van correctie- en boetenota's over de jaren in geding. Zijn de chauffeurs in een privaatrechtelijke dienstbetrekking werkzaam? Gezagsverhouding. Eigen vrachtauto en vervoersvergunning. Is er sprake van schending van het vertrouwensbeginsel en het gelijkheidsbeginsel?

LJN AZ4086 - Is de aanvraag voor vrijstelling van de basispremie WAO op grond van artikel 77b van de WAO over het jaar 1998 voor een viertal arbeidsgehandicapte werknemers terecht afgewezen?

LJN AZ4451 - Hoofdelijkaansprakelijkstelling op grond van artikel 16d van de CSV van betrokkenen voor de door de BV over de jaren in geding onbetaald gelaten premies voor de sociale werknemersverzekeringen. Is er sprake geweest van aan betrokkenen te wijten kennelijk onbehoorlijk bestuur als gevolg waarvan de premies niet zijn betaald?

LJN AZ4939 - Oplegging van correctie- en boetenota's over de jaren in geding. Is er sprake van een privaatrechtelijke arbeidsverhouding, die verplichte verzekering voor de sociale werknemersverzekeringen met zich meebrengt? Op grond van de feiten en omstandigheden van het onderhavig geval dient te worden bezien of de drie essentiële kenmerken van een privaatrechtelijke dienstbetrekking, te weten een gezagsverhouding, de verplichting tot persoonlijke dienstverrichting en de verplichting tot loonbetaling, aanwezig zijn.

LJN AZ4960 - Oplegging van correctie- en boetenota's over de jaren in geding, opgelegd met betrekking tot een vaste onkostenvergoeding die bepaalde werknemers in die jaren hebben ontvangen. Onvolledige verantwoording in de loonadministratie. Is er sprake van bovenmatige onkostenvergoeding? Bijdrage voor het fietsenplan. Scheidingsgeldvergoeding.

LJN AZ5972 - Oplegging van correctie- en boetenota's over de jaren in geding. Omvang van het geding. Hoogte van de opgelegde boetenota’s. Is er sprake van eerdere boeteopleggingen?

LJN AZ6042 - Zijn de correctienota's juist, is er een redelijke schatting gemaakt en zijn de lonen terecht gebruteerd met het anoniementarief?

LJN AZ7042 - Het enkele feit dat betrokkenen ook als zelfstandig ondernemers zouden zijn aan te merken, laat onverlet dat zij ten opzichte van het betrokken bedrijf werkzaam kunnen zijn geweest in een privaatrechtelijke dienstbetrekking. Verzekeringsplicht. Is er sprake van opzet of grove schuld?

LJN AZ7061 - Is betrokkene terecht met toepassing van artikel 16d van de CSV hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor de onbetaald gebleven premies op de grond dat het onbetaald blijven van de premieschuld te wijten is aan kennelijk onbehoorlijk bestuur? Omvangrijke privéonttrekkingen aan het vermogen van de vennootschap.

LJN AZ7169 - Niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaar wegens niet-verschoonbare overschrijding van de bezwaartermijn. Het risico dat verbonden is aan verzending per fax, indien er geen bewijs van verzending is van zo’n bericht, komt voor rekening van de verzender.

LJN AZ7179 - Oplegging van correctie- en boetenota's over de jaren in geding. Een werkgever zal zich er in het algemeen van bewust moeten zijn welke loonopgaven hij moet doen en bij twijfel dient hij informatie in te winnen bij het UWV.

LJN AZ7595 - Oplegging van correctie- en boetenota's over de jaren in geding. Werkgeversfraude. Brutering van het verzwegen loon in verband met het ontbreken van een afschrift van een identificatiebewijs van de betrokken werknemer, die een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt, en een loonbelastingverklaring ten aanzien van hem.

LJN AZ7912 - Overtreding van de mededelingsverplichting met betrekking tot een loonsomwijziging die meer dan 5%, doch ten minste €2269,- hoger is dan het loonbedrag waarop de voorschotnota is gebaseerd. De risico's van verzending per fax van een voorschot-correctieformulier komen voor rekening van de verzender.

LJN AZ7919 - Overtreding van de mededelingsverplichting met betrekking tot een loonsomwijziging die meer dan 5%, doch ten minste €2269,- hoger is dan het loonbedrag waarop de voorschotnota is gebaseerd. Omdat volgens het UWV tevens sprake is van een derde overtreding, is de boete vastgesteld op €203.402,-, zijnde 37,5% van de verschuldigde premie. Is er sprake van opzet of grove schuld.

LJN AZ8104 - Privaatrechtelijke dienstbetrekking van een manager/statutair bestuurder met een beperkt aandelenbezit en redacteur van een tijdschrift.

LJN AZ8106 - Oplegging van correctie- en boetenota's over de jaren in geding met toepassing van het anoniementarief. Bij de aanvang van het dienstverband van een aanzienlijk aantal werknemers is geen kopie van de identiteitsbewijzen opgenomen in de loonadministratie.

LJN AZ8115 - Overtreding van de mededelingsverplichting met betrekking tot een loonsomwijziging die meer dan 5%, doch ten minste €2269,- hoger is dan het loonbedrag waarop de voorschotnota is gebaseerd. Het risico van het niet kunnen aantonen dat de melding daadwerkelijk is verzonden en voor ontvangst aan het UWV is aangeboden, komt voor rekening van de afzender.

LJN AZ8119 - Oplegging van correctie- en boetenota's over de jaren in geding. De premielonen van de eindafrekeningen zijn ongelijk aan de premielonen van de salarisadministratie. Is er sprake van opzet en/of grove schuld?

LJN AZ8195 - Oplegging van correctie- en boetenota's over de jaren in geding. Er bestaat verschil tussen de premieloonstaten waarop de eindafrekening is gebaseerd en de premieloonstaten van de salarisadministratie. Is er sprake van opzet en/ of grove schuld?

LJN AZ8756 - Veroordeling in de kosten in bezwaar door de rechtbank. Er is geen sprake van bijzondere omstandigheden die tot afwijking van de limitatieve en forfaitaire tarieven nopen.

LJN AZ8766 - Boeteoplegging in verband met het niet tijdig nakomen van de wettelijk vastgelegde loonopgaveverplichting. Het UWV heeft de overtreding gekwalificeerd als een vergrijp omdat deze aan grove schuld is te wijten, nu betrokkene verschillende keren is verzocht de jaarloonopgave in te zenden en hij dit heeft nagelaten. Het risico dat stukken niet aankomen op de plaats van bestemming of zoekraken in geval van niet-aangetekende verzending ligt in beginsel bij de afzender van het desbetreffende stuk.

LJN AZ9801 - Premiecorrectie over de jaren in geding. Is er sprake van een privaatrechtelijke dienstbetrekking? Gezagsverhouding. Onevenwichtige aandelenverhouding.

LJN AZ9845 - Oplegging van correctie- en boetenota's over de jaren in geding. Is er gelet op de verzekeringsplicht sprake van een privaatrechtelijke dienstbetrekking? Gezagsverhouding.

LJN AZ9894 - Oplegging van correctie- en boetenota's over de jaren in geding wegens onjuiste loonopgaven en overtreding van de 5%-regeling. Is er sprake van opzet of grove schuld?

LJN BA0131 - Oplegging van correctie- en boetenota's over de jaren in geding. Werkgeversfraude: zwartwerkers in een Chinees restaurant. Openingstijden en minimale bezetting. Is er voldoende onderzoek gedaan?

LJN BA0832 - Is de opgelegde boete terecht vastgesteld op 37,5% van de op grond van de alsnog ingezonden jaaropgaven vastgestelde premie? Heeft het UWV terecht grove schuld aangenomen en de overtreding terecht gekwalificeerd als een vergrijp?

LJN BA0970 - Aan het besluit tot boeteoplegging ligt het standpunt ten grondslag dat er sprake is van twee of meer, aan opzet dan wel grove schuld te wijten overtredingen van de in artikel 13, eerste lid, van het Loonadministratiebesluit neergelegde verplichting tot het tijdig indienen van de periodieke loonopgaven en dat de boete dient te worden vastgesteld op 37,5% van de ambtshalve opgelegde premie.

LJN BA1367 - Afwijzing, onder verwijzing naar artikel 13, derde lid, van de CSV, van de aanvraag voor korting en vrijstelling op de basispremie WAO als bedoeld in artikel 77b (oud) van de WAO voor het jaar 1998. Toetsing van het buitenwettelijk begunstigend beleid.

LJN BA1444 - Afwijzing, onder verwijzing naar artikel 13, derde lid, van de CSV, van de aanvraag voor korting en vrijstelling op de basispremie WAO als bedoeld in artikel 77b (oud) van de WAO voor het jaar 1998. Toetsing van het buitenwettelijk begunstigend beleid.

LJN BA1446 - Afwijzing, onder verwijzing naar artikel 13, derde lid, van de CSV, van de aanvraag voor korting en vrijstelling op de basispremie WAO als bedoeld in artikel 77b (oud) van de WAO voor het jaar 1998. Toetsing van het buitenwettelijk begunstigend beleid.

LJN BA1451 - Afwijzing, onder verwijzing naar artikel 13, derde lid, van de CSV, van de aanvraag voor korting en vrijstelling op de basispremie WAO als bedoeld in artikel 77b (oud) van de WAO voor het jaar 1998. Toetsing van het buitenwettelijk begunstigend beleid.

LJN BA1483 - Toepassing van het Fooienbesluit ten aanzien van het personeel werkzaam in coffeeshops.

LJN BA1520 - Oplegging van correctie- en boetenota's over de jaren in geding. Omvang van het geding. De rechtbank heeft bij de beoordeling van de vraag of de correctienota’s bij het op bezwaar genomen besluit terecht zijn gehandhaafd, ten onrechte de toetsing beperkt tot de vraag of dat besluit gelet op de bij het nemen van dat besluit aan het UWV ter beschikking staande stukken juist is. Terugwijzing van de zaak naar de rechtbank.

LJN BA2339 - Oplegging van een boetenota wegens overschrijding van de 5%-regeling. Omdat volgens het UWV tevens sprake is van een vierde overtreding, is de boete vastgesteld op 37,5 % van de verschuldigde premie. Is er sprake van opzet of grove schuld?

LJN BA2365 - Niet-ontvankelijkverklaring van de bezwaren wegens niet-verschoonbare overschrijding van de bezwaartermijn. Het niet afhalen van per aangetekende post verzonden correctienota's is voor risico van betrokkenen.

LJN BA2392 - De betreffende premienota is niet gericht op enig rechtsgevolg. Nu het bezwaar is gericht tegen het premieloon, had het UWV het bezwaar niet-ontvankelijk moeten verklaren.

LJN BA7212 - Oplegging van correctie- en boetenota's over de jaren in geding. Zijn de drie betrokken directeuren werkzaam in een verzekeringsplichtige arbeidsrelatie? Bovenmatige onkostenvergoedingen.

LJN BA7213 - Schatting van het premieloon. Stelt het betrokken bedrijf terecht dat de schatting van de premielonen op onvoldoende gronden berust en dat de rechtbank het beroep ten onrechte niet mede gericht heeft geacht tegen het besluit op bezwaar betreffende het premiejaar 2001? Uit de onderzoeken van het UWV en de Belastingdienst is voldoende komen vast te staan dat bij het bedrijf buiten de loonadministratie om loon is uitbetaald en dat er daarom grond was om de verschuldigde premies ambtshalve vast te stellen aan de hand van de wel beschikbare en bekende gegevens.

LJN BA7229 - Verzoek om proceskostenveroordeling na intrekking van het hoger beroep door het UWV. Er is geen sprake van een bijzondere omstandigheid die tot afwijking van de limitatieve en forfaitaire tarieven noopt.

LJN BA7241 - Oplegging van correctie- en boetenota's over de jaren in geding. De nettolonen zijn niet volledig verantwoord in de loonadministratie. Is er sprake van een verantwoorde schatting?

LJN BA7287 - Zijn betrokkenen als inlener terecht op grond van artikel 16a van de CSV hoofdelijke aansprakelijk gesteld voor de premies voor de sociale werknemersverzekeringswetten die de VOF in 1998 verschuldigd was? Is de uitlener in gebreke gebleven met de premiebetaling?

LJN BA7289 - Terechte niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaar wegens niet-verschoonbare overschrijding van de bezwaartermijn. Is de betreffende brief aan te merken als bezwaarschrift?

LJN ZB6126 - (Geen) verjaring van aansprakelijkstelling van bestuurders.

LJN ZB7591 - Hoofdelijkaansprakelijkstelling op grond van artikel 16a van de CSV, subsidiair op grond van artikel artikel 16b van de CSV, tot een bedrag van in totaal f 6.863.322,71 voor de premies ingevolge de sociale werknemersverzekeringswetten, verschuldigd ten aanzien van werknemers die aan het betrokken bedrijf in de jaren in geding ter beschikking werden gesteld door de betreffende BV. Werkgeversfraude: op grote schaal uitbetaling van zwart loon. Extraterritoriale werking van de CSV. Schatting van de loonsom. Brutering van de nettolonen. Is de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 van het EVRM geschonden?