Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
                   

 
vorige

 

 
JURISPRUDENTIE   ---   CSV
x
LJN:
x
AP2309
Instantie:xxxxxxx Centrale Raad van Beroep
Datum uitspraak: 10-06-2004
Soort procedure: hoger beroep
Bron: Rechtspraak.nl
Essentie: Hoofdelijkaansprakelijkstelling op grond van artikel 16d van de CSV van betrokkene voor de door de gefailleerde over de jaren in geding onbetaald gelaten premies voor de sociale werknemersverzekeringen. Hoogte van het vastgestelde bedrag. Aansprakelijkstelling voorafgaande aan het faillissement.
 
 
 

 

 
Uitspraak 01/5271 CSV, 01/5272 CSV en 01/5273 CSV
U I T S P R A A K
in de gedingen tussen:

[appellant], wonende te [woonplaats], appellant,

en

de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, gedaagde.
I. ONTSTAAN EN LOOP VAN DE GEDINGEN


Met ingang van 1 januari 2002 is de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in werking getreden. Ingevolge de Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen treedt in dit geding de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv) in de plaats van het Landelijk instituut sociale verzekeringen (Lisv). In deze uitspraak wordt onder gedaagde tevens verstaan het Lisv.

Mr. R.B.J.M. van der Linden, advocaat te Veldhoven, heeft als gemachtigde van appellant op bij aanvullend beroepschrift van 16 november 2001 aangevoerde gronden hoger beroep ingesteld tegen de door de rechtbank 's-Hertogenbosch op 4 september 2001, nummers 00/4961, 00/4963 en 00/4965, tussen partijen gewezen uitspraak.

Gedaagde heeft verweerschriften ingediend.

De gedingen zijn behandeld ter zitting van de Raad op 19 februari 2004, waar appellant in persoon is verschenen, bijgestaan door mr. E. Hermsen, kantoorgenoot van voormelde gemachtigde, en waar namens gedaagde, daartoe opgeroepen door de Raad, is verschenen mr. P.G.J. Reurings, werkzaam bij het Uwv.
II. MOTIVERING


Bij besluiten van 12 januari 2000 is appellant op grond van artikel 16c van de Coördinatiewet Sociale Verzekering (CSV) hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor de door de gefailleerde [naam VOF 1], [naam VOF 2] en [naam VOF 3] over respectievelijk 1998, 1998 en 1997 tot en met 1999 onbetaald gelaten premies.

Gedaagde heeft appellants bezwaren tegen voormelde besluiten ongegrond verklaard bij besluiten van 18 mei 2000. Appellants beroepen tegen deze besluiten zijn in de in rubriek I vermelde uitspraak ongegrond verklaard.

Het gaat in deze gedingen om de beantwoording van de vraag of voormelde besluiten van 18 mei 2000 (hierna: de bestreden besluiten) in rechte stand kunnen houden. De Raad beantwoordt deze vraag, evenals de rechtbank, bevestigend en stelt zich achter de overwegingen van de aangevallen uitspraak.

Naar aanleiding van hetgeen in hoger beroep is aangevoerd overweegt de Raad nog het volgende.

Appellant stelt de hoogte van de onbetaald gelaten premies niet te hebben kunnen herleiden en betwist de juistheid van de vastgestelde bedragen. Appellant is in dit verband voorts van mening dat de bestreden besluiten onvoldoende gemotiveerd zijn. Gedaagde wijst op de zich onder de gedingstukken bevindende premienota's, welke uitsluitend zijn gebaseerd op de door appellant verstrekte gegevens, alsmede op de in zijn brief van 22 februari 2000 gegeven specificatie van zijn vordering. Appellant heeft ter zitting desgevraagd bevestigd dat de opgaven aan gedaagde werden verzorgd door zijn boekhouder. In het licht van het voorgaande ziet de Raad in appellants, niet geconcretiseerde, betwisting geen aanleiding gedaagdes vaststelling van onbetaald gelaten premies voor onjuist te houden. Voorts zijn de bestreden besluiten naar het oordeel van de Raad voldoende gemotiveerd.

Appellant heeft zich voorts op het standpunt gesteld dat gedaagde de afwikkeling van de faillissementen van de voormelde vennootschappen onder firma dient af te wachten, alvorens tot aansprakelijkstelling over te gaan, met name nu enige betaling uit de boedel te verwachten valt. Naar het oordeel van de Raad wijzen gedaagde en de rechtbank er terecht op dat appellants stelling geen steun vindt in artikel 16c CSV. Bovendien heeft gedaagde de vorderingen bij de curator ingediend, zoals blijkt uit de brief van de curator van 16 februari 2004, en heeft gedaagde verklaard bij de invordering van de verschuldigde bedragen rekening te zullen houden met eventuele uit de faillissementen ontvangen baten.

De Raad is tot slot van oordeel dat geen sprake is van onnodig talmen van de zijde van gedaagde, nu aansprakelijkstelling heeft plaatsgevonden binnen één jaar na faillissement van de vennootschappen onder firma.

De Raad acht geen termen aanwezig om toepassing te geven aan artikel 8:75 van de Algemene wet bestuursrecht.
III. BESLISSING


De Centrale Raad van Beroep;

Recht doende:

Bevestigt de aangevallen uitspraak.

Aldus gegeven door mr. R.C. Schoemaker als voorzitter en mr. R.C. Stam en mr. F.J.L. Pennings als leden, in tegenwoordigheid van mr. A. Kovács als griffier en uitgesproken in het openbaar op 10 juni 2004.

(get.) R.C. Schoemaker.

(get.) A. Kovács.

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | jurisprudentie | jur. CSV | CSV | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x