Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
                   

 
vorige

 

 
JURISPRUDENTIE   ---   CSV
x
LJN:
x
AQ4474
Instantie:xxxxxxx Centrale Raad van Beroep
Datum uitspraak: 15-07-2004
Soort procedure: hoger beroep
Bron: Rechtspraak.nl
Essentie: Hoofdelijkaansprakelijkstelling op grond van artikel 16d van de CSV van betrokkene voor de door de BV over de jaren in geding onbetaald gelaten premies voor de sociale werknemersverzekeringen. Er is uitgebreid uiteengezet op welke wijze gekomen is tot de vaststelling van de hoogte van het bedrag waarvoor betrokkene aansprakelijk is gesteld.
 
 
 

 

 
Uitspraak 02/1561 CSV
U I T S P R A A K
in het geding tussen:

[appellant], wonende te [woonplaats], appellant,

en

de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, gedaagde.
I. ONTSTAAN EN LOOP VAN HET GEDING


Met ingang van 1 januari 2002 is de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in werking getreden. Ingevolge de Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen treedt in dit geding de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv) in de plaats van het Landelijk instituut sociale verzekeringen (Lisv). In deze uitspraak wordt onder gedaagde tevens verstaan het Lisv.

Namens appellant heeft mr. dr. C.C.J. Aarts, advocaat te Schijndel bij de Raad hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak van de rechtbank 's-Hertogenbosch, kenmerk AWB 00/6914, gedateerd 3 januari 2002.

Gedaagde heeft een verweerschrift ingediend.

Het geding is aan de orde gesteld ter zitting van de Raad, gehouden op 3 juni 2004, waar partijen - met voorafgaand bericht - niet zijn verschenen.
II. MOTIVERING


In de aangevallen uitspraak heeft de rechtbank ongegrond verklaard de bezwaren van appellant tegen het besluit van 23 augustus 2000 - hierna: het bestreden besluit -, waarin hem is medegedeeld dat hij, als bestuurder, hoofdelijk aansprakelijk is gesteld voor door [naam B.V.] in de jaren 1990 tot en met 1992 onbetaald gelaten premies ingevolge de sociale werknemersverzekeringswetten, tot een bedrag groot fl. 194.305,32. Dit besluit is door gedaagde genomen naar aanleiding van een eerdere uitspraak van de rechtbank 's-Hertogenbosch van 18 november 1999. In die uitspraak heeft de rechtbank het beroep tegen een besluit 12 oktober 1998 gegrond verklaard, in welk besluit appellant eveneens aansprakelijk was gesteld voor de hierboven genoemde onbetaald gelaten premies. De gegrondverklaring van het beroep is door de rechtbank uitsluitend gebaseerd op het oordeel dat gedaagde niet expliciet had gereageerd op de betwisting door appellant van de juistheid van het bedrag waarvoor appellant aansprakelijk was gesteld, waarmee gedaagde voorbij was gegaan aan het bepaalde in artikel 16d, achtste lid, van de CSV. Tegen deze uitspraak heeft geen der partijen hoger beroep ingesteld, derhalve dient uitgegaan te worden van de juistheid van de vaststelling dat appellant terecht aansprakelijk is gesteld voor door de vennootschap onbetaald gelaten premies en is nog slechts in geding de hoogte van de aansprakelijkstelling.

In het bestreden besluit is door gedaagde uitgebreid uiteen gezet op welke wijze hij is gekomen tot de vaststelling van de hoogte van het bedrag waarvoor appellant aansprakelijk is gesteld.

Met de rechtbank is de Raad van oordeel dat gedaagde daarmee op juiste wijze uitvoering heeft gegeven aan de uitspraak van de rechtbank van 18 november 1999. De namens appellant in hoger beroep aangevoerde grieven zijn een herhaling van hetgeen hij reeds in beroep heeft aangevoerd. Naar het oordeel van de Raad heeft de rechtbank die grieven op duidelijke en juiste wijze verworpen.

Hieruit volgt dat de aangevallen uitspraak voor bevestiging in aanmerking komt.

De Raad acht tenslotte geen termen aanwezig om toepassing te geven aan het bepaalde in artikel 8:75 van de Algemene wet bestuursrecht en beslist als volgt.
III. BESLISSING


De Centrale Raad van Beroep;

Recht doende:

Bevestigt de aangevallen uitspraak.

Aldus gegeven door mr. R.C. Schoemaker als voorzitter en mr. R.C. Stam en mr. O.J.D.M.L. Jansen als leden, in tegenwoordigheid van M. Renden als griffier en uitgesproken in het openbaar op 15 juli 2004.

(get.) R.C. Schoemaker.

(get.) M. Renden.

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | jurisprudentie | jur. CSV | CSV | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

ę Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x