Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
                   

 
vorige

 

 
JURISPRUDENTIE   ---   CSV
x
LJN:
x
AR7465
Instantie:xxxxxxx Centrale Raad van Beroep
Datum uitspraak: 02-12-2004
Soort procedure: hoger beroep
Bron: Rechtspraak.nl
Essentie: Oplegging van correctie- en boetenota's naar aanleiding van door de looninspecteur uitgevoerde herberekeningen. Is juiste toepassing gegeven aan het bepaalde in artikel 3 van het Fooienbesluit, met name met betrekking tot de functiegroepindeling? Incidenteel hoger beroep.
 
 
 

 

 
Uitspraak 03/1413 CSV
U I T S P R A A K
in het geding tussen:

[appellant], wonende te [woonplaats], appellant,

en

de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, gedaagde.
I. ONTSTAAN EN LOOP VAN HET GEDING


Met ingang van 1 januari 2002 is de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in werking getreden. Ingevolge de Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen treedt in dit geding de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv) in de plaats van het Landelijk instituut sociale verzekeringen (Lisv). In deze uitspraak wordt onder gedaagde tevens verstaan het Lisv.

Namens appellant heeft mr. P. van Wijngaarden, advocaat te Groningen, op daartoe nader aangevoerde gronden hoger beroep ingesteld tegen de tussen partijen, onder nummer 01/1003 CSV, gewezen uitspraak van de rechtbank Groningen van 13 februari 2003.

Gedaagde heeft een verweerschrift ingediend en dit bij brief van 20 februari 2004 nader aangevuld.

Bij brief van 11 augustus 2004 heeft gedaagde desgevraagd nadere inlichtingen verstrekt. Namens appellant zijn bij brieven van 1 en 2 september 2004 nadere gegevens ingebracht, waarop gedaagde heeft gereageerd bij brief van 15 september 2004.

Namens appellant is bij brief van 7 oktober 2004 nogmaals een aantal nadere stukken in het geding gebracht.

Het geding is, gevoegd met een drietal verwante gedingen, behandeld ter zitting van de Raad, gehouden op 21 oktober 2004. Appellant is daar in persoon verschenen, bijgestaan door mr. Van Wijngaarden, voornoemd, en namens gedaagde is verschenen mr. F. Verhaart, werkzaam bij het Uwv.
II. MOTIVERING


De Raad gaat bij zijn oordeelsvorming uit van de volgende feiten.

In het kader van een onderzoek bij diverse horecagelegenheden in Groningen heeft gedaagde in 1999 een onderzoek uitgevoerd bij appellant, dat betrekking heeft op de periode van 1 december 1996 tot en met 31 december 1997. Naar aanleiding van door de looninspecteur uitgevoerde herberekeningen heeft gedaagde op 22 september 2000 correctienota’s en op 27 september 2000 boetenota’s verzonden. Bij besluit van 10 oktober 2001 heeft gedaagde het bezwaar van appellant ten dele gegrond verklaard.

De rechtbank heeft, onder gegrondverklaring van het beroep, het besluit van 10 oktober 2001 vernietigd, waartoe de rechtbank heeft overwogen dat in dat besluit niets is vermeld omtrent de herberekening en de uitkomst ervan. Deze wijze van besluitvorming is door de rechtbank in strijd geacht met het bepaalde in artikel 7:11 Awb. De feitelijke consequenties van de gedeeltelijke gegrondverklaring van het bezwaar zijn eerst verricht na het besluit van 10 oktober 2001. De rechtbank heeft vervolgens bepaald dat de rechtsgevolgen van het vernietigde besluit geheel in stand blijven.

Appellant heeft de aangevallen uitspraak gemotiveerd bestreden.

De Raad komt tot de volgende beoordeling.

In zijn verweerschrift heeft gedaagde verzocht de aangevallen uitspraak te vernietigen, voor zover daarbij het beroep gegrond is verklaard en het besluit van 10 oktober 2001 is vernietigd. De Raad stelt echter vast dat uitsluitend appellant (tijdig) hoger beroep heeft ingesteld tegen de aangevallen uitspraak. Nu incidenteel hoger beroep niet tot de mogelijkheden behoort en het onderwerp waarop het verzoek van gedaagde betrekking heeft ook niet verweven is met de gronden van het hoger beroep van appellant, terwijl voorts ook niet gezegd kan worden dat van gedaagde in redelijkheid niet kon worden verlangd (tijdig) zelfstandig hoger beroep in te stellen, kan de Raad niet ingaan op het verzoek van gedaagde.

Het hoger beroep is dan ook beperkt tot de vraag of de rechtbank terecht de rechtsgevolgen van het vernietigde besluit in stand heeft gelaten.

De grieven van appellant hebben betrekking op de toepassing door gedaagde van het bepaalde in artikel 3 van het zogeheten Fooienbesluit (Stcrt. 1989, 252) en dan met name op het daaraan ten grondslag liggende uitgangspunt van gedaagde met betrekking tot de functiegroepindeling.

Zoals de Raad in zijn uitspraak van 15 januari 2004, gepubliceerd in USZ 2004/121 en RSV 2004/108, heeft overwogen is met artikel 3 van het Fooienbesluit niets anders beoogd dan het in het leven roepen van een voor de praktijk eenvoudig te hanteren waarderingsregel van de fooien die het personeel in de horeca ontvangt. Daarbij heeft de Raad er ook op gewezen dat in alle gevallen waarin minder wordt betaald dan het minimumloon ingevolge de CAO bijtelling dient te geschieden. Voor de toepassing van de waarderingsregel is voorts niet vereist dat die CAO algemeen verbindend is verklaard, dan wel anderszins doorwerkt in de individuele arbeidsovereenkomsten.

Daar waar het gaat om de vaststelling van de verschuldigde premies voor de werknemersverzekeringen is gedaagde belast met de uitvoering van (artikel 3 van) het Fooienbesluit. Teneinde te kunnen vaststellen of onder de werking van het Fooienbesluit vallend personeel rechtstreeks tenminste het voor hen geldende minimumloon ontvangt, is onder meer van belang de functiegroep waarin de uitgeoefende werkzaamheden zijn ingedeeld. Op de werkgever rust de plicht in zijn loonadministratie betrouwbare en controleerbare gegevens voorhanden te hebben waaruit de functiegroepindeling van het bij hem werkzame personeel blijkt. Niet in geschil is dat dergelijke gegevens bij appellant ten tijde hier van belang niet voorhanden waren. Onder dergelijke omstandigheden is gedaagde bevoegd een schatting te maken van de functiegroepindeling van het betreffende personeel, mits een dergelijke schatting is gebaseerd op redelijke uitgangspunten. In het besluit van 10 oktober 2001 heeft gedaagde zijn uitgangspunten daaromtrent uiteengezet. In de situatie van appellant komt dat erop neer dat het overgrote deel van het personeel geacht wordt te zijn ingedeeld in functiegroep III.

De Raad onderschrijft het door gedaagde gehanteerde uitgangspunt. Zoals ook door appellant ter zitting is aangegeven zal het overgrote deel van het in een café of restaurant werkzame personeel belast zijn met werkzaamheden die een indeling in functiegroep III tot gevolg hebben. De Raad tekent hierbij aan dat de functiegroepindeling ingevolge de ten tijde hier van belang zijnde geldende CAO rechtstreeks voortvloeit uit de feitelijk door een personeelslid verrichte werkzaamheden.

Uit het voorgaande volgt dat de Raad de door gedaagde opgelegde correcties onderschrijft. Hetgeen appellant heeft aangevoerd maakt het voorgaande niet anders. In dit verband merkt de Raad nog op dat de door appellant bij brieven van 1 september 2004 en 7 oktober 2004 ingezonden gegevens onvoldoende verifieerbaar zijn.

Nu vaststaat dat appellant te kort is geschoten in zijn plicht een deugdelijke en controleerbare loonadministratie te voeren, kunnen de grieven die appellant heeft aangevoerd tegen de boetes, inhoudende dat ten onrechte sprake zou zijn van omkering van de bewijslast, evenmin slagen.

Het bovenstaande betekent dat het hoger beroep niet slaagt. De aangevallen uitspraak dient - voor zover aangevochten - te worden bevestigd. Voor een proceskostenveroordeling acht de Raad geen termen aanwezig.
III. BESLISSING


De Centrale Raad van Beroep;

Recht doende:

Bevestigt de aangevallen uitspraak, voor zover aangevochten.

Aldus gegeven door mr. G. van der Wiel als voorzitter en mr. R.C. Stam en mr. C.P.M. van de Kerkhof als leden, in tegenwoordigheid van W.J.M. Fleskens als griffier en uitgesproken in het openbaar op 2 december 2004.

(get.) G. van der Wiel.

(get.) W.J.M. Fleskens.
Tegen een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep ingevolge de Coördinatiewet Sociale Verzekering kan ieder der partijen beroep in cassatie instellen, maar alleen ter zake van schending of verkeerde toepassing van het bepaalde bij of krachtens een der artikelen 1, vierde tot en met achtste lid, 4 tot en met 8 en de op die artikelen berustende bepalingen. Dit beroep wordt ingesteld door binnen zes weken nadat dit afschrift der uitspraak ter post is bezorgd, een beroepschrift in cassatie aan de Centrale Raad van Beroep in te zenden.

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | jurisprudentie | jur. CSV | CSV | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x