Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
                 

 
vorige

 

 
JURISPRUDENTIE   ---   Zfw
x
LJN:
x
AR7148
Instantie:xxxxxxx Centrale Raad van Beroep
Datum uitspraak: 23-11-2004
Soort procedure: verzet
Bron: Rechtspraak.nl
Essentie: Het verzet tegen de niet-ontvankelijkverklaring van het hoger beroep is ongegrond omdat het griffierecht niet tijdig is betaald.
 
 
 

 

 
Uitspraak enkelvoudige kamer 03/1964 ZFW
U I T S P R A A K
met toepassing van artikel 21 van de Beroepswet in samenhang met artikel 8:55 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in het geding tussen:

[opposant], wonende te [woonplaats], opposant,

en

Stichting Ziekenfonds VGZ, gevestigd te Tilburg, geopposeerde.
I. ONTSTAAN EN LOOP VAN HET GEDING


Bij uitspraak van 17 december 2003 met toepassing van artikel 8:54 van de Awb heeft de Raad het door opposant ingestelde hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank 's-Hertogenbosch van 12 maart 2003, reg.nr. AWB 02/1025, niet-ontvankelijk verklaard.

Tegen deze uitspraak heeft opposant verzet gedaan.

Het verzet is ter behandeling aan de orde gesteld ter zitting van 8 juni 2004, waar partijen - wat geopposeerde betreft met voorafgaand bericht - niet zijn verschenen.

De Raad heeft het onderzoek heropend.

Het verzet is ter nadere behandeling aan de orde gesteld ter zitting van 12 oktober 2004, waar partijen - wat geopposeerde betreft met voorafgaand bericht - niet zijn verschenen.
II. MOTIVERING


De uitspraak van de Raad van 17 december 2003 berust hierop, dat het bij het instellen van het hoger beroep ingevolge artikel 22 van de Beroepswet verschuldigde griffierecht van € 87,-- niet binnen de bij de brief van 27 mei 2003 - uiteindelijk - gestelde termijn van acht weken is betaald en dat op grond van de beschikbare gegevens redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat opposant niet in verzuim is geweest.

In het kader van de verzetprocedure is komen vast te staan dat de brief van 27 mei 2003, waarvan opposant de ontvangst heeft betwist, niet aangetekend is verzonden.

Om die reden dient het verzet gegrond te worden verklaard.

Dit betekent dat uitspraak van de Raad van 17 december 2003 vervalt en dat het onderzoek wordt voortgezet in de stand waarin het zich bevond.

Met het oog daarop overweegt de Raad, mede gelet op hetgeen opposant in hoger beroep en in verzet in dit verband overigens heeft aangevoerd, nog het volgende.

Opposant heeft verzocht om kwijtschelding dan wel vermindering van het wettelijk verschuldigde griffierecht, althans om in de gelegenheid te worden gesteld het griffierecht in termijnen te betalen. Hij heeft daartoe gewezen op zijn financiële en andere persoonlijke omstandigheden.

Volgens vaste rechtspraak van de Raad dient, mede gelet op het in artikel 6 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden neergelegde recht op toegang tot de rechter, in gevallen - zoals het onderhavige - waarin de betrokkene zich binnen de (oorspronkelijk) voor de betaling van het griffierecht gestelde termijn beroept op betalingsonmacht, betrokkene enig uitstel voor de verplichting tot betaling te worden verleend. Een termijn van acht weken acht de Raad daartoe in het algemeen toereikend. Op grond van de door opposant in het geding gebrachte stukken, waaronder een uitkeringsspecificatie en enkele bankafschriften, kan niet worden aangenomen dat opposant niet in staat zou zijn binnen die - opnieuw te stellen - termijn een bedrag van € 87,-- te betalen. Opposant zal dan ook, bij aangetekend te verzenden brief, door de griffier worden uitgenodigd het verschuldigde griffierecht van € 87,-- binnen acht weken na de dag van verzending van die brief te voldoen. Opposant dient er rekening mee te houden dat, indien hij in gebreke blijft, het hoger beroep niet-ontvankelijk zal worden verklaard.

Van door opposant in het kader van de verzetprocedure gemaakte proceskosten is de Raad ten slotte niet gebleken.
III. BESLISSING


De Centrale Raad van Beroep;

Recht doende:

Verklaart het verzet gegrond.

Aldus gegeven door mr. drs.Th.G.M. Simons, in tegenwoordigheid van C.H.T.W. van Rooijen als griffier, en uitgesproken in het openbaar op 23 november 2004.

(get.) Th.G.M. Simons.

(get.) C.H.T.W. van Rooijen.

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | jurisprudentie | jur. Zfw | Zfw | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x