Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

  

 
                   

 
vorige

 

JURISPRUDENTIE
 
WET  INKOMENSVOORZIENING  OUDERE  EN  GEDEELTELIJK  ARBEIDSONGESCHIKTE  WERKELOZE  WERKNEMERS

 

zoektips     

(Zie ook Abw en Wwb)

 

 

 
• LJN AA8711 - Tegen een uitspraak van de rechtbank op verzet staat niet het rechtsmiddel hoger beroep open, zodat het hoger beroep niet-ontvankelijk is.

• LJN AB1806 -
Niet-ontvankelijkverklaring beroep tegen de afwijzing van aanvullende bijstand om niet op de Ioaw-uitkering (nodig vanwege een inkomensval veroorzaakt door een belastingmaatregel als gevolg van de invoering van de Pemba), omdat eerst bezwaar diende te worden gemaakt; de rechtbank zendt het beroepschrift door aan verweerder. Het bezwaar tegen de vaststelling van de hoogte van de Ioaw-uitkering verklaart de rechtbank alsnog niet-ontvankelijk, omdat niet tijdig bezwaar is gemaakt tegen de eerste uitkeringsspecificatie waarop de lagere uitkering stond vermeld. Voor het overige is terecht ter aanvulling van het inkomen tot de bijstandsnorm leenbijstand verstrekt in plaats van bijstand om niet en wordt betrokkene niet tekort gedaan nu zijn inkomen na (gedeeltelijke) verrekening van de belastingteruggave met de leenbijstand nooit onder de bijstandsnorm kan uitkomen.

• LJN AB2484 - Afwijzing Ioaw-uitkering naar de grondslag voor een echtpaar omdat de echtgenote van betrokkene in Turkije woont en zij derhalve geen recht heeft op uitkering.

• LJN AB3076 - Terechte terugvordering van bijstand wegens voldoende inkomsten uit arbeid, ofschoon ten onrechte gebaseerd op de Abw in plaats van de Ioaw. Onterechte terugvordering van bijstand over ้้n maand wegens een opgelegde maatregel wegens verwijtbare werkloosheid, omdat zowel de maatregel als de terugvordering de juiste wettelijke grondslag missen.

• LJN AD4883 - Terugvordering van Ioaw-uitkering wegens verzwegen inkomsten. De melding van de inkomsten aan het GAK, waarvan betrokkene een WAO-uitkering ontvangt, doet daaraan niet af. Schending van de inlichtingenverplichting. Het bestreden terugvorderingsbesluit ontbeert een deugdelijke grondslag.

• LJN AE3262 - Terechte afwijzing van premies (premie deeltijdwerk en activiteitenpremie) met terugwerkende kracht, omdat aan het gemeentelijk beleid ter zake ruime algemene bekendheid is gegeven en betrokkene derhalve tijdig een aanvraag had kunnen indienen.

• LJN AF0212 - Afwijzing Ioaw-uitkering omdat betrokkene geen woonplaats heeft in de gemeente van aanvraag. Doorzending van de aanvraag naar de bevoegde gemeente.

• LJN AF8848 - Op de echtgenote van betrokkene rust de arbeidsplicht omdat zij nog geen 57,5 jaar is en derhalve niet in aanmerking komt voor ontheffing van de arbeidsverplichtingen.

• LJN AI0284 - Is het mogelijk om in hoger beroep te gaan tegen een uitspraak op grond van artikel 8:55 van de Awb (verzet)?

• LJN AO5322 - Terugvordering van Ioaw-uitkering wegens verzwegen inkomsten uit zwart werk.

• LJN AP1836 - Herziening van het recht op Ioaw-uitkering. Terugvordering van Ioaw-uitkering.

• LJN AQ2488 - Be๋indiging Ioaw-uitkering wegens (verzwegen) gezamenlijke huishouding. Kostgangersrelatie?

• LJN AQ5975 - Omvang van het geding; door de rechtbank onbesproken gebleven beroepsgrond bij de gegrondverklaring van het beroep. Berekening van het inkomen; aftrekposten.

• LJN AR4053 - Wegens schending van de inlichtingenverplichting is het recht op Ioaw-uitkering niet vast te stellen.

• LJN AR4325 - De be๋indiging van de Ioaw-uitkering is gebaseerd op het standpunt dat de verdiensten van betrokkene en zijn echtgenote meer bedroegen dan de toepasselijke grondslag van de uitkering.

• LJN AR6906 - Intrekking en terugvordering van de Ioaw-uitkering. Schending van de inlichtingenverplichting. Inkomsten uit arbeid. Is terecht over de periode in geding tot volledige intrekking van uitkering overgegaan?

• LJN AR8816 - Herziening Ioaw-uitkering en terugvordering van onverschuldigd betaalde uitkering. Op de inkomsten van betrokkene is ten onrechte inkomstenvrijlating toegepast en betrokkene heeft niet op juiste en volledige wijze gegevens verstrekt omtrent de hoogte van haar inkomsten.

• LJN AT4952 - Afwijzing aanvraag voor Ioaw-uitkering omdat het totale inkomen van betrokkene per maand hoger is dan de voor een echtpaar geldende grondslag. Is de uitkering uit hoofde van het stamrecht terecht aangemerkt als inkomen in verband met arbeid?

• LJN AT5321 - Herziening en terugvordering van Ioaw-uitkering.

• LJN AT7558 - Herziening Ioaw-uitkering. Vaststelling van de grondslag. Terugwerkende kracht.

• LJN AT8825 - Herziening en terugvordering van Ioaw-uitkering. Inkomsten uit Anw-uitkering.

• LJN AU1040 - Toekenning Ioaw-uitkering. Ingangsdatum.

• LJN AU5119 - Ontvangt betrokkene rechtmatig een Ioaw-uitkering? Voeren betrokkenen een gezamenlijke huishouding? Hoofdverblijf. Onderzoek door de sociale recherche. Terugvordering.

• LJN AU5569 - In geschil is de ingangsdatum van de toegekende Ioaw-uitkering.

• LJN AU8110 - Afwijzing van het verzoek om wraking.

• LJN AU8996 - Verzoek om schadevergoeding als gevolg van te late uitbetaling van de uitkering.

• LJN AV0675 - Be๋indiging Ioaw-uitkering. Verblijf in het buitenland langer dan de toegestane periode van dertien weken.

• LJN AV1174 - Inkomsten van de partner dienen in mindering te worden gebracht op de Ioaw-uitkering. Inlichtingenverplichting. Terugvordering.

• LJN AV2071 - Zijn terecht arbeidsverplichtingen aan betrokkene opgelegd?

• LJN AV7691 - Herziening en terugvordering van Ioaw-uitkering. Waar had betrokkene zijn woonplaats? Door geen adreswijziging door te geven, is de inlichtingenverplichting geschonden.

• LJN AV7784 - Weigering Ioaw-uitkering. Gezamenlijke huishouding van ex-echtgenoten. Strijd met artikel 26 van het IVBPR. Taak van de wetgever.

• LJN AV8485 - Werkloze werknemer in de zin van de Ioaw. Gewezen overheidspersoneel.

• LJN AX6846 - Weigering Ioaw-uitkering naar de grondslag voor gehuwden omdat betrokkene een uitkering uit hoofde van een stamrecht ontvangt, welke de grondslag voor een echtpaar te boven gaat.

• LJN AZ1097 - Weigering Ioaw-uitkering op de grond dat betrokkene niet is aan te merken als werkloze werknemer in de zin van artikel 2 van de Ioaw, nu hij geen uitkering op grond van de WW heeft ontvangen. Moet de ontvangst van een (i.c. Britse) uitkering op grond van de artikelen 67 en 71 van Verordening EEG 1408/71, zoals uitgelegd in de jurisprudentie van het HvJEG, worden gelijkgesteld met het verrichten van arbeid in loondienst? Naar het oordeel van de rechtbank ligt het niet op haar weg de rechtmatigheid te beoordelen van het besluit waarbij de Britse invalidity benefit is geblokkeerd.

• LJN AZ3133 - Dienen de inkomsten uit de aan de kinderen van betrokkene toegekende ABP-wezenpensioenen in mindering te worden gebracht op de Ioaw-uitkering van betrokkene? Deze wezenpensioenen kunnen weliswaar naar hun aard als inkomen in verband met arbeid worden aangemerkt, maar kunnen uit dien hoofde niet tot het inkomen van betrokkene worden gerekend, zoals bedoeld in de zin van artikel 8, eerste lid, van de Ioaw.

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | Ioaw | jurisprudentie | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x