Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

  

 
                   

 
vorige

 

JURISPRUDENTIE
 
WET  INKOMENSVOORZIENING  OUDERE  EN  GEDEELTELIJK  ARBEIDSONGESCHIKTE  GEWEZEN  ZELFSTANDIGEN

 

zoektips     

(Zie ook Abw en Wwb)

 

 

 
• LJN AA4022 - Terechte afwijzing bijzondere bijstand in de vorm van woonkostentoeslag na eindiging van de (redelijke) overbruggingsperiode om te voldoen aan de verhuisplicht wegens woonlasten boven de maximumhuurgrens.

• LJN AF4874 - Niet-ontvankelijkverklaring van het hoger beroep omdat niet vσσr het verstrijken van de beroepstermijn een besluit tot het instellen van hoger beroep is genomen. Mandatering.

• LJN AK3414 - Valt de ontvangen uitkering ingevolge de Duitse wetgeving onder het inkomen dat in het Inkomensbesluit Ioaw wordt genoemd en waarmee derhalve bij de vaststelling van de Ioaz-uitkering rekening mag worden gehouden?

• LJN AO3135 - Blokkering van de uitbetaling van de Ioaz-uitkering en intrekking en terugvordering van de Ioaz-uitkering.

• LJN AO8707 - Gezamenlijke huishouding. Niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaar wegens (niet-verschoonbare) termijnoverschrijding. Er zijn geen dringende redenen om af te zien van terugvordering.

• LJN AQ2695 - Is terecht besloten dat betrokkene niet langer is vrijgesteld van de verplichtingen gericht op inschakeling in de arbeid?

• LJN AR6017 - Intrekking en terugvordering van de Ioaz-uitkering op de grond dat betrokkene en zijn echtgenote sedert de datum in geding werkzaam zijn in de vennootschap onder firma zonder gedaagde daarvan mededeling te hebben gedaan.

• LJN AR6893 - Intrekking en terugvordering van de Ioaz-uitkering wegens schending van de inlichtingenverplichting. Het niet melden van de gezamenlijke huishouding.

• LJN AR6894 - De rechtbank heeft ten onrechte geoordeeld dat B&W het bezwaar van betrokkene wegens termijnoverschrijding niet-ontvankelijk hadden dienen te verklaren. Terugwijzing naar de rechtbank.

• LJN AT6725 - Intrekking en terugvordering Ioaz-uitkering. Vastgesteld vermogen. Hoogte van het bedrag dat aan melkquotum tot het vermogen van betrokkene is gerekend.

• LJN AU7200 - Is de weigering van Ioaz-uitkering terecht? Behoort betrokkene tot de personenkring van de Ioaz?

• LJN AX1591 - De gemeente heeft geen belang bij een voorlopige voorziening. Het verzoek is niet-ontvankelijk.

• LJN AY4584 - Afwijzing bijstand voor levensonderhoud en bijstand ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal voor een door betrokkene te starten bedrijf.
 
• LJN AZ5264 - Intrekking en terugvordering van de Ioaz-uitkering op de grond dat betrokkene zijn arbeid in bedrijf of beroep heeft hervat. Schending van de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 van het EVRM.

• LJN BA0147 - Intrekking van de Ioaz-uitkering wegens gezamenlijke huishouding. Betrokkene stelt een deel van zijn woning te verhuren. Is voldaan aan het criterium van wederzijdse zorg? Het bestreden besluit is onvoldoende zorgvuldig voorbereid en berust niet op een deugdelijke motivering. Alleen indien betrokkene bij een nader onderzoek naar de woon- en leefsituatie geen of geen toereikende inlichtingen zou hebben verschaft, had kunnen worden overgegaan tot intrekking van de uitkering op de grond dat als gevolg van de schending van de inlichtingenverplichting niet kan worden vastgesteld of, en zo ja, in welke omvang recht op uitkering bestaat.

• LJN BA1098 - Is de Ioaz-uitkering van betrokkene terecht ingetrokken op de grond dat hij zijn bedrijfsactiviteiten niet heeft gestaakt? Betrokkene heeft niet overeenkomstig de daartoe opgelegde verplichting een liquidatiebalans van zijn bedrijf overgelegd.

• LJN ZB7402 - Pensioenuitkering via de ex-echtgenoot; inkomen in verband met arbeid in het bedrijfs- en beroepsleven.

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | Ioaz | jurisprudentie | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x