Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

  

 
                   

 
vorige

 

JURISPRUDENTIE
 
WET  OP  DE
(RE)INTEGRATIE  ARBEIDSGEHANDICAPTEN

 

zoektips     

 

 

 
• LJN AA8513 - Afwijzing van de (herhaalde) aanvraag voor vergoeding van studiekosten omdat
de gevraagde voorziening niet strekt tot bevordering van betrokkenes arbeidsgeschiktheid.

• LJN AA9387 -
Terechte oplegging maatregel, omdat niet (voldoende) is voldaan aan de verplichting om na te laten hetgeen inschakeling in de arbeid (i.c. een Melkert-I-baan) belemmerd en de verplichting om mee te werken aan een noodzakelijke scholing of opleiding. Een ongemotiveerde houding van een sollicitant ten opzichte van een niet-passende functie (betrokkene blijkt arbeidsgehandicapt te zijn) is in het algemeen geen reden een maatregel op te leggen.

• LJN AB2482 - Afwijzing starterskrediet
ten behoeve van het opstarten van een Grieks eethuis, omdat ten tijde in geding onvoldoende concrete en objectieve aanwijzingen bestonden dat betrokkenes onderneming levensvatbaar zou zijn.

• LJN AD3639 - Heeft het Lisv terecht geweigerd betrokkene een voorziening in de vorm van een laptop te verstrekken?

• LJN AD9259 -
De werkzaamheden die betrokkene in het kader van persoonlijke ondersteuning heeft verricht, komen niet voor vergoeding in aanmerking omdat betrokkene in de periode in geding arbeidsongeschikt was.

• LJN AE3400 - Aan de weigering om betrokkene een uitkering ingevolge de Wet Rea toe te kennen, heeft het UWV ten grondslag gelegd dat betrokkene niet voldoet aan de wekeneis die geldt voor het recht op een WW-uitkering. Betrokkene heeft de op die grond gebaseerde weigering haar een WW-uitkering toe te kennen niet aangevochten.

• LJN AE3700 - Is terecht het verzoek om een eis te stellen in de zin van artikel 9, eerste lid, van de Wet Rea afgewezen, primair omdat deze bepaling met ingang van 1 november 1999 is vervallen en subsidiair omdat het UWV niet bevoegd is om eisen te stellen betreffende de verplichting van de werkgever om de arbeidsinschakeling van een bij hem in dienst zijnde arbeidsgehandicapte werknemer te bevorderen?

• LJN AE5649 - Afwijzing vergoeding van de meerkosten van latexvrije handschoenen voor zes ziekenhuismedewerkers omdat enerzijds de aanschaf van latexvrije handschoenen voor het ziekenhuis niet behoeft te leiden tot meerkosten en anderzijds omdat het op grond van de arbeidsomstandighedenwetgeving de plicht en de taak van de werkgever is om voorzieningen te treffen die geen gevaar voor de werknemer kunnen vormen en/of de werknemer geen schade kunnen berokkenen.

• LJN AE8469 - Afwijzing aanvraag om grond van de AAW een aangepaste bus in bruikleen te verstrekken.

• LJN AE9290 - Afwijzing starterskrediet ten behoeve van het opstarten van een taxibedrijf.

• LJN AF0894 -
Terechte afwijzing subsidie voor de werkgever in de vorm van een plaatsingsbudget in verband met de voorgenomen indiensttreding van betrokkene als chef-werkplaats, omdat betrokkene geen arbeidsgehandicapte van rechtswege is en uit de medisch-arbeidskundige beoordeling niet gebleken is dat hij in verband met ziekte of gebrek een belemmering ondervindt bij het verkrijgen of verrichten van arbeid?

• LJN AF4618 - Afwijzing aanvraag om betrokkene, erkend als arbeidsgehandicapte, bij wijze van werkvoorziening krachtens artikel 22 van de Wet Rea ter compensatie van de door hem in verband met zijn handicap ervaren belemmering bij het verrichten van zijn arbeid als zelfstandig veehouder een bijdrage van f 6000,- te verstrekken voor de vervanging van versleten drinkbakken voor het vee, omdat de gevraagde voorziening afstuit op de omstandigheid dat de daaraan ten grondslag liggende investering als algemeen gebruikelijk moet worden beschouwd.

• LJN AF4812 - Afwijzing aanvraag voor een plaatsingsbudget ad f 24.000,- omdat er feitelijk geen sprake is van een nieuwe werkgever.

• LJN AF5924 - Afwijzing aanvraag om in aanmerking te komen voor vergoeding van de kosten van de studie Psychology en Social Work aan de University of Gallaudet in Washington (VS).

• LJN AF7487 - Weigering om in het kader van de Wet Rea een subsidie in de vorm van een plaatsingsbudget toe te kennen. Betekenis van de term "aangaan van een dienstbetrekking".

• LJN AF8629 - Afwijzing van de aanvraag van
de ouders van betrokkene om een voorziening ingevolge de Wet Rea in de vorm van de verstrekking van een laptop met spraaksynthesizer voor het volgen van onderwijs.

• LJN AF8860 - Betrokkene kan zich er niet mee verenigen dat hem de zogenoemde "Rea-status" is opgelegd, dat wil zeggen dat bij hem in verband met ziekte of beperkingen stoornissen vast te stellen zijn ten aanzien van het verrichten van arbeid.

• LJN AI1040 - Is terecht de hoogte van de toegekende toeslag ingevolge de TW verlaagd omdat door de de ingevolge artikel 29 van de Wet Rea toegekende inkomenssuppletie het inkomen was gewijzigd?

• LJN AL1722 - Gelet op de tussen partijen tot stand gekomen schikking bestaat geen belang meer bij een beoordeling van het in geding zijnde verzoek om voorlopige voorziening.

• LJN AM2573 - Kan de weigering van vergoeding van de kosten met betrekking tot autoaanpassingen stand houden op de grond dat deze aanpassingen als faciliteiten voorkomen in een auto met een lagere aanschafprijs dan die van de referentieauto?

• LJN AM5499 - Verzoek om vergoeding van de kosten van openbaar vervoer op grond van artikel 22 van de Wet Rea. Moet het reizen per openbaar vervoer voor middelbare scholieren algemeen gebruikelijk worden geacht?

• LJN AN8475 - De aanvraag voor een laptop met schermleessoftware voor het volgen van onderwijs is afgewezen op grond van de Regeling computervoorzieningen in het onderwijs 1999. Heeft de rechtbank op juiste gronden de rechtsgevolgen van het bestreden besluit in stand gelaten?

• LJN AN8479 - Berust het bestreden besluit op voldoende motivering nu is nagelaten de oorspronkelijke aanvraag in die zin op te vatten dat daaronder ook was begrepen een spraakherkenningsfunctie en een schermlezer, naast een spellingcontrole.

• LJN AN8481 - Mag het vanwege de uitspraak van de rechtbank nieuw te nemen besluit worden opgeschort totdat het nader te verrichten onderzoek is afgerond?

• LJN AN8486 - Aanvraag voor en laptop met spraaksynthesizer voor het volgen van onderwijs. Heeft de voorzieningenrechter een termijn van twee weken kunnen opleggen voor het opnieuw beslissen op bezwaar?

• LJN AN8575 - Kan een computer, voor zowel arbeidsgehandicapten als niet-arbeidsgehandicapten, als algemeen gebruikelijk worden beschouwd?

• LJN AO4152 - De mededeling te moeten blijven voldoen aan de arbeidsverplichtingen is bedoeld als herinnering en is niet op rechtsgevolg gericht. Niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaar.

• LJN AP1140 -
Onzorgvuldige besluitvorming vanwege onzorgvuldig medisch onderzoek naar arbeidsongeschiktheid. Als arbeidsgehandicapte in de zin van de Wet Rea met volledige ontheffing van de arbeidsverplichtingen ex artikel 113 Abw is betrokkene onterecht een maatregel opgelegd wegens het niet geregistreerd zijn bij de CWI.

• LJN AP3700 - Op grond van medisch-arbeidskundige beoordeling is geen relevante belemmering in verband met ziekte of gebrek vastgesteld bij het verkrijgen of verrichten van arbeid.

• LJN AQ0939 - Naar de mening van appellante zijn de ter beschikking staande middelen niet toereikend om op stabiele en structurele basis haar activiteiten uit te voeren en te continueren. Heeft de staatssecretaris het verzoek om appellante aan te wijzen op grond van artikel 44, eerste lid, van de Wet Rea terecht afgewezen?

• LJN AQ7892 - Dat betrokkene voor zijn inkomen afhankelijk is van onderhavig uitkeringsrecht is onvoldoende om enig spoedeisend belang bij het treffen van een voorlopige voorziening aan te nemen.

• LJN AQ8961 - Niet-ontvankelijkverklaring van het verzet vanwege het niet indienen van de verzetsgronden.

• LJN AR4970 - Is terecht besloten dat in het onderhavige geval de kosten verbonden aan de therapie bij Instituut Psychosofia niet voor vergoeding in aanmerking komen?

• LJN AR8773 - Weigering vergoeding van de opleidingskosten van de rechtenstudie aan de Open Universiteit en weigering vergoeding van de kosten van de laptop (c.q. de reparatiekosten van de laptop).

• LJN AS3652 - Afwijzing subsidie in het kader van de Wet Rea. Er is geen sprake van een dienstbetrekking.

• LJN AT4666 - Aanvraag voor vergoeding van studiekosten is afgewezen omdat ingevolge artikel 7 van de Regeling aanvraagtermijnen Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten 2001 de kosten die ontstaan zijn meer dan ้้n jaar v๓๓r de aanvraag niet worden vergoed.

• LJN AT5544 - Terugvordering van de onverschuldigd betaalde uitkering en toeslag. Er zijn geen dringende redenen om van terugvordering af te zien.

• LJN AT9219 - Ingangsdatum Rea-uitkering. Het aanvraagformulier is niet aangetekend verzonden.

• LJN AT9357 - Wajong-uitkering: vervolgaanvraag voor vergoeding van de kosten van persoonlijke ondersteuning door een jobcoach bij het werk.

• LJN AT9599 - Geen vergoeding van de kosten van de gevolgde computeropleiding, omdat met redelijke mate van zekerheid niet viel te verwachten dat met de gevraagde opleiding een adequate compensatie kon worden verkregen voor het door betrokkenes handicap veroorzaakte verlies aan verdiencapaciteit.

• LJN AT9757 - Aanvullende vergoeding voor de kosten van digitale gehoorapparaten.

• LJN AU0474 - Loonsuppletie.

• LJN AU0691 - Weigering om betrokkene in aanmerking te brengen voor vergoeding van de kosten van de opleiding maatschappelijk werk.

• LJN AU0990 - Herziening c.q. intrekking van het eerder aan betrokkene toegekende plaatsingsbudget. Terugvordering.

• LJN AU3878 - Betrokkene had in verband met ziekte of gebrek geen belemmering bij het verkrijgen of verrichten van arbeid, zodat hij terecht niet als arbeidsgehandicapte is aangemerkt.

• LJN AU4219 - Afwijzing van de aanvraag voor subsidie in de vorm van een pakket op maat op grond van artikel 18 van de Wet Rea. Niet-tijdige aanvraag.

• LJN AU4486 - Afwijzing aanvraag voor verstrekking van een bruikleenauto. Het UWV is op grond van artikel 2, vijfde lid, van Wet Rea niet bevoegd een bruikleenauto te verstrekken.

• LJN AU4675 - Is betrokkene terecht aangemerkt als arbeidsgehandicapte als bedoeld in artikel 2 van de Wet Rea?

• LJN AU5641 - Omdat betrokkene geen arbeidsgehandicapte in de zin van de Wet Rea is, heeft het UWV reeds op die grond terecht zijn verzoek om begeleiding in het kader van die wet afgewezen.

• LJN AU7196 - Bijstandsgerechtigde die ontheven is van arbeidsverplichtingen. Is de beoordeling of betrokkene aan te merken is als arbeidsgehandicapte in de zin van de Wet Rea terecht? Chronische vermoeidheid. Gelijkheidsbeginsel.

• LJN AU8948 - Het besluit kan niet worden aangemerkt als een re๋el besluit inzake de Rea-beoordeling. Niet kan worden volstaan met gegrondverklaring op de grond dat niet tijdig op de aanvraag is beslist, zonder een besluit op de aanvraag te nemen.

• LJN AU8963 - Er is alleen vergoeding van de kosten van een opleiding mogelijk indien met een redelijke mate van zekerheid valt te verwachten dat daarmee een adequate compensatie kan worden verkregen voor het door de handicap veroorzaakte of dreigende verlies aan verdiencapaciteit.

• LJN AV0091 - Is op goede gronden de aanvraag van betrokkene om aangemerkt te worden als arbeidsgehandicapte in de zin van de Wet Rea afgewezen?

• LJN AV0092 - Is terecht geweigerd betrokkene in het kader van de Wet Rea in aanmerking te brengen voor een vergoeding van een tweede paar orthopedische werkschoenen?

• LJN AV2415 - Het aangaan van een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 77, derde lid, van de Wet Rea ziet op de wilsovereenstemming tussen partijen en heeft een gelijke strekking als het begrip “overeenkomen (arbeid te verrichten)”.

• LJN AV3917 - Het met terugwerkende kracht toekennen van een taxivergoeding op declaratiebasis. Weigering van kilometervergoeding.

• LJN AV5112 - Weigering vergoeding van de kosten van een opleiding op de grond dat betrokkene met de reeds door haar gevolgde opleidingen al een goede toegang tot de arbeidsmarkt heeft.

• LJN AV7895 - Afwijzing van de onderwijsvoorziening voor betrokkenes zoons in de vorm van dyslexiebehandeling. Er is geen sluitende vergoedingsregeling. De Wet Rea heeft als hoofddoelstelling de bevordering van re๏ntegratie van arbeidsgehandicapten.

• LJN AV8859 - Er is geen WAO-uitkering toegekend. Weigering om betrokkene als arbeidsgehandicapte in de zin van de Wet Rea aan te merken. Is de belastbaarheid overschat?

• LJN AW1343 - Terugvordering van het plaatsingsbudget na be๋indiging van de arbeidsovereenkomst in het kader van de re๏ntegratie. Verzoek om herziening.

• LJN AW1882 - Het hoger beroep wordt wegens het ontbreken van procesbelang niet-ontvankelijk verklaard.

• LJN AW3330 - Afwijzing aanvraag voor vergoeding van in de bruikleenauto aangebrachte airconditioning. Er is geen medische noodzaak voor de voorziening.

• LJN AW9247 - Be๋indiging WW-uitkering. Succesvolle re๏ntegratie in het arbeidsproces door proefplaatsing. Het beroep is niet-ontvankelijk. Er wordt geen uitspraak gedaan over de rechtsvraag met een uitsluitend theoretisch of principieel belang.

• LJN AX8424 - Is terecht geweigerd betrokkene in aanmerking te brengen voor een starterskrediet als bedoeld in artikel 30 van de Wet Rea?

• LJN AY7543 - Weigering van 96 Rea-plaatsingsbudgetten voor een re-integratiebedrijf met Wiw-werknemers. Stelt het betrokken re-integratiebedrijf terecht
dat haar aanvragen weliswaar betrekking hebben op v๓๓r 1 januari 2002 in het kader van de Wiw aangegane dienstbetrekkingen, maar dat zij niettemin op grond van het (ontbreken van) overgangsrecht met ingang van 1 januari 2002 voor deze categorie werknemers in aanmerking komt voor een subsidie in de vorm van een plaatsingsbudget?

• LJN AZ2504 - Weigering vergoeding van de kosten van een zadelstoel op de grond dat de werkneemster van het betrokken bedrijf weliswaar aangewezen is op een goed passende en goed instelbare bureaustoel, maar dat er geen medische indicatie bestaat om naast zulk een bureaustoel - ter afwisseling - gebruik te maken van een zadelstoel. Het bedrijf heeft met de aanschaf van de zadelstoel een voorziening getroffen tot behoud, herstel en ter bevordering van de arbeidsgeschiktheid van de werkneemster, daarmee inhoud gevend aan de ingevolge artikel 8 van de Wet Rea op het bedrijf rustende re-integratieverplichting.

• LJN AZ2814 - Weigering WAO-uitkering en weigering om betrokkene aan te merken als arbeidsgehandicapte. Betrokkene, die aan fibromyalgie lijdt, moet naar de mening van de bezwaarverzekeringsarts in staat worden geacht het eigen werk in volle omvang te verrichten.

• LJN AZ7149 - Weigering vergoeding van een computerbeeldscherm en van twee abonnementen (้้n voor digitale schoolboeken en ้้n voor vergrote schoolboeken) van de Federatie van Nederlandse Blindenbibliotheken ten behoeve van betrokkenes slechtziende zoon.

• LJN AZ8722 - Zijn de werkvervoervoorziening en de leefvervoervoorziening op de juiste bedragen vastgesteld? Ingangsdatum van deze voorzieningen. Kilometervergoeding.
De kosten van openbaar vervoer zijn terecht op de vergoeding voor werkvervoer in mindering gebracht. Wettelijke rente over de te laat uitbetaalde vergoeding van vervoerskosten. Afwijzing van het verzoek om immateri๋le schadevergoeding.

• LJN AZ9879 - Niet-ontvankelijkverklaring van het beroep in eerste aanleg wegens niet-verschoonbare overschrijding van de beroepstermijn.

• LJN BA0197 -
Toekenning van een lening van f 25.000,- en een borgstelling tot een bedrag van f 45.000,- op grond van het Besluit starterskrediet arbeidsgehandicapten. Is ten onrechte gedeeltelijk een lening en gedeeltelijk een borgstelling toegekend en had overeenkomstig de aanvraag een lening van f 60.000,- moeten worden toegekend? Schadevergoeding als gevolg van de vertraging in de betaling van de lening.

• LJN BA0581 - Weigering WAZ-uitkering
onder de overweging dat betrokkene in aansluiting op de wachttijd geschikt is voor haar eigen werk als zelfstandig mede-eigenaar van een pizzeria-steakhouse gedurende 40 uren per week en derhalve minder dan 25% arbeidsongeschikt is. Weigering om betrokkene aan te merken als arbeidsgehandicapte. Betrokkenes belastbaarheid is daags na het einde van de wachttijd zonder duurbeperking vastgesteld.

• LJN BA0957 - Het bezwaar tegen het opstellen van een persoonlijk arbeidsintegratieplan wordt alsnog niet-ontvankelijk verklaard omdat de betreffende brief niet kan worden aangemerkt als een (appellabel) besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Awb. De brief bevat informatie over de procedure rond de opstelling van een persoonlijk arbeidsintegratieplan, maar is niet gericht op rechtsgevolg.

• LJN BA2357 - Weigering aanvullende vergoeding voor een digitaal hoortoestel voor de werksituatie
op de grond dat het UWV zich niet bevoegd acht tot het aanvullend vergoeden van kosten die ingevolge de ziektekostenverzekering ten laste van betrokkene behoren te blijven. Bovendien wordt het gehoorapparaat ook in de thuissituatie gebruikt, zodat er geen sprake is van een voorziening die uitsluitend nodig is in de werksituatie. Is de Zfw een voorliggende voorziening? Beleid van het UWV.

• LJN BA2409 - Weigering aanvullende vergoeding voor een digitaal hoortoestel voor de werksituatie
op de grond dat het UWV zich niet bevoegd acht tot het aanvullend vergoeden van kosten die ingevolge de ziektekostenverzekering ten laste van betrokkene behoren te blijven. Is de Zfw een voorliggende voorziening? Beleid van het UWV.

• LJN BA2866 - Weigering aanvullende vergoeding voor een digitaal hoortoestel voor de werksituatie
op de grond dat het UWV zich niet bevoegd acht tot het aanvullend vergoeden van kosten die ingevolge de ziektekostenverzekering ten laste van betrokkene behoren te blijven. Bovendien wordt het gehoorapparaat ook in de thuissituatie gebruikt, zodat er geen sprake is van een voorziening die uitsluitend nodig is in de werksituatie. Is de Zfw een voorliggende voorziening? Beleid van het UWV.

• LJN BA5038 - Weigering aanvullende vergoeding voor een digitaal hoortoestel voor de werksituatie
op de grond dat het UWV zich niet bevoegd acht tot het aanvullend vergoeden van kosten die ingevolge de ziektekostenverzekering ten laste van betrokkene behoren te blijven. Bovendien wordt het gehoorapparaat ook in de thuissituatie gebruikt, zodat er geen sprake is van een voorziening die uitsluitend nodig is in de werksituatie. Is de Zfw een voorliggende voorziening? Beleid van het UWV.

• LJN BA5172 - Weigering aanvullende vergoeding voor een digitaal hoortoestel voor de werksituatie
op de grond dat het UWV zich niet bevoegd acht tot het aanvullend vergoeden van kosten die ingevolge de ziektekostenverzekering ten laste van betrokkene behoren te blijven alsmede op de grond dat bij een gehoorverlies van meer dan 35 dB het UWV niet bevoegd is een vergoeding toe te kennen. Is de Zfw een voorliggende voorziening? Beleid van het UWV.

• LJN BA5173 - Weigering aanvullende vergoeding voor een digitaal hoortoestel voor de werksituatie
op de grond dat het UWV zich niet bevoegd acht tot het aanvullend vergoeden van kosten die ingevolge de ziektekostenverzekering ten laste van betrokkene behoren te blijven. Bovendien wordt het gehoorapparaat ook in de thuissituatie gebruikt, zodat er geen sprake is van een voorziening die uitsluitend nodig is in de werksituatie. Is de Zfw een voorliggende voorziening? Beleid van het UWV.

• LJN BA5175 - Weigering aanvullende vergoeding voor een digitaal hoortoestel voor de werksituatie
op de grond dat het UWV zich niet bevoegd acht tot het aanvullend vergoeden van kosten die ingevolge de ziektekostenverzekering ten laste van betrokkene behoren te blijven. Bovendien wordt het gehoorapparaat ook in de thuissituatie gebruikt, zodat er geen sprake is van een voorziening die uitsluitend nodig is in de werksituatie. Is de Zfw een voorliggende voorziening? Beleid van het UWV.

• LJN BA5176 - Weigering aanvullende vergoeding voor een digitaal hoortoestel voor de werksituatie
op de grond dat het UWV zich niet bevoegd acht tot het aanvullend vergoeden van kosten die ingevolge de ziektekostenverzekering ten laste van betrokkene behoren te blijven. Bovendien wordt het gehoorapparaat ook in de thuissituatie gebruikt, zodat er geen sprake is van een voorziening die uitsluitend nodig is in de werksituatie. Is de Zfw een voorliggende voorziening? Beleid van het UWV.

• LJN BA9203 -
Weigering om de door betrokkene gemaakte kosten van psychotherapie (en de daarmee samenhangende reiskosten) in de periode in geding tot een bedrag van in totaal €17.066,74 te vergoeden. Bij gebreke van andersluidend overgangsrecht moet worden uitgegaan van het recht zoals dat gold ten tijde van de aanvraag.

• LJN BA9510 - Afwijzing van de aanvraag voor een PC met aangepast toetsenbord op de grond dat een PC algemeen gebruikelijk is en een aangepast toetsenbord niet noodzakelijk is omdat in het gezin waarvan betrokkene, die ten ten tijde in geding 11 jaar oud was, deel uitmaakt al een (PC met) aangepast toetsenbord aanwezig is, waarvan betrokkene met behulp van de Alpha Smart (een draagbare tekstverwerker voor gebruik op school) gebruik kan maken.

• LJN ZB9005 - Is terecht slechts een verlaagd plaatsingsbudget toegekend? Feitelijke herplaatsing voor 20 uur per week?

• LJN ZB9006 - Is terecht besloten betrokkene eerst een opleiding algemene ondernemersvaardigheden te laten volgen, alvorens de door hem aangevraagde voorzieningen (opleidingen en een computer met ISDN-aansluiting) te vergoeden?

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | Wet Rea | jurisprudentie | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x