Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

  

 
                   


vorige

 

JURISPRUDENTIE
 
TOESLAGENWET

 

zoektips     

 

 

 
• LJN AA4177 - Terugvordering over de perioden in geding van onverschuldigd betaalde toeslag
, met toepassing van artikel 20, eerste lid, onderdeel a, van de TW. Inkomsten uit kerkelijk invaliditeitspensioen. In hoeverre is het aan betrokkenes toedoen te wijten dat het Lisv onverschuldigd heeft betaald?

• LJN AA8805 - Terugvordering van onverschuldigd betaalde toeslag met toepassing van artikel 20, eerste lid, onderdeel a, van de TW. Inkomsten uit en in verband met arbeid. Zijn betrokkenes aanspraken op toeslag juist vastgesteld? Is het bestreden besluit bevoegdelijk genomen en is het als besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Awb aan te merken?

• LJN AF2667 - Intrekking en terugvordering van de toeslag op de grond dat betrokkene niet de op haar rustende wettelijke verplichting is nagekomen tot het doorgeven van alle feiten en omstandigheden waarvan redelijkerwijs duidelijk is dat ze van invloed kunnen zijn op de uitkering. Inkomsten uit Anw- en ABP-pensioen. Toepassing van de zesmaandenjurisprudentie.

• LJN AF4350 -
Dient betrokkene voor een hogere toeslag in aanmerking te komen omdat hij wegens faillissement in het jaar in geding een negatief inkomen heeft genoten?

• LJN AF5937 - Afbouw van de toeslag van in Turkije wonende betrokkenen in een periode van drie jaar op grond van overgangsrecht van de Wet BEU. Toetsing aan internationaal en supranationaal recht.

• LJN AF7515 -
Afbouw van de toeslag als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet BEU. Gerechtvaardigde beperking van kennisneming van door de Staatssecretaris van SZW ingezonden stukken die betrekking hebben op de onderhandelingen over aanpassing van de verdragen inzake sociale zekerheid met Canada en de Verenigde Staten.

• LJN AF8092 - Boeteoplegging wegens schending van de inlichtingenverplichting als bedoeld in artikel 8 van de TW, aangezien betrokkene niet onverwijld aan het UWV heeft doorgegeven dat hij met ingang van de datum in geding werkzaamheden is gaan verrichten. Heeft de rechtbank terecht geoordeeld dat gelet op het benadelingsbedrag van €41,93 een boete van €136,13 niet evenredig is in verhouding tot de ernst van de verweten overtreding?

• LJN AF8107 - Intrekking en terugvordering van de toeslag wegens inkomsten uit arbeid van betrokkenes echtgenote. Boeteoplegging van €272,26 wegens schending van de inlichtingenverplichting omdat betrokkene te laat mededeling heeft gedaan van de door zijn echtgenote verworven inkomsten. Stelt betrokkene terecht dat niet door zijn toedoen ten onrechte toeslag is betaald en dat hem ook niet redelijkerwijs duidelijk kon zijn dat ten onrechte toeslag werd betaald?

• LJN AH8678 - Voor de tenuitvoerlegging van de terugvordering van onverschuldigd betaalde toeslag en de daarbij te hanteren beslagvrije voet zijn de gevraagde inlichtingen van essentieel belang. Door deze slechts summierlijk te verstrekken, heeft betrokkene de op haar rustende inlichtingenplicht geschonden. Terecht is de beslagvrije voet op nihil gesteld en het verschuldigde verrekend in maandelijkse termijnen.

• LJN AJ6850 - Afbouw van de toeslag van in Marokko wonende betrokkenen in een periode van drie jaar op grond van overgangsrecht van de Wet BEU. Is de afbouw van de toeslag in strijd met het verdrag tussen Nederland en Marokko?

• LJN AO6627 - Ambtshalve vervallen verklaren van de uitspraak waarbij ten onrechte het hoger beroep niet-ontvankelijk is verklaard wegens niet-tijdige betaling van het griffierecht.
Een rechtelijke beslissing tot ambtshalve vervallen verklaren is niet gebonden aan een initiatief daartoe van ้้n der partijen.

• LJN AP4603 - Niet-ontvankelijkverklaring van het hoger beroep wegens niet-verschoonbare niet-tijdige betaling van het griffierecht.

• LJN AQ0422 - Intrekking en terugvordering van de toeslag wegens inkomsten uit arbeid. Is, gelet op betrokkenes verklaringen, van het juiste bedrag aan inkomsten uitgegaan?

• LJN AQ6913 - Het hoger beroep is terecht niet-ontvankelijk verklaard wegens niet-verschoonbare niet-tijdige betaling van het griffierecht. Betrokkene heeft i
n zijn verzetschrift niets aangevoerd dat kan dienen als verontschuldiging voor de te late betaling.

• LJN AQ8876 - Is de ingangsdatum van de toeslag juist vastgesteld? Het UWV had in betrokkenes brieven aanleiding behoren te vinden tevens een verzoek om toeslag te lezen, deze als een aanvraag in behandeling te nemen en had aan betrokkenes gemachtigde een adequate reactie dienen te zenden.

• LJN AR4004 - Be๋indiging van het recht op toeslag omdat betrokkene geen recht had op een loondervingsuitkering op grond waarvan een toeslag kan worden verleend.

• LJN AR4050 - Be๋indiging van het recht op toeslag omdat betrokkene geen recht had op een loondervingsuitkering op grond waarvan een toeslag kan worden verleend. Omvang van het geding. De daadwerkelijke uitbetaling van de toeslag valt buiten de reikwijdte van de besluiten en maakt uit dien hoofde geen onderdeel uit van het geschil tussen partijen.

• LJN AR4451 - Intrekking WAO-uitkering en be๋indiging van de toegekende toeslag. Medisch onderzoek in Turkije. De intrekking van de WAO-uitkering heeft op de juiste gronden plaatsgevonden.

• LJN AR4848 - Terechte niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaar wegens niet-verschoonbare overschrijding van de bezwaartermijn. Terechte terugvordering van de toeslag over de periode in geding omdat betrokkene in deze periode samenwoonde.

• LJN AR5220 - Intrekking van de toeslag omdat betrokkene over de betreffende maand een eindejaarsuitkering van het UWV heeft ontvangen, welke van invloed is op de aanspraak op toeslag. Terechte niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaar wegens het niet tijdig indienen van de gronden waarop het bezwaar berust.

• LJN AR5222 - Intrekking en terugvordering van de toeslag wegens inkomsten uit WAZ-uitkering.
De enkele omstandigheid dat het UWV heeft nagelaten de aan betrokkene betaalde toeslag met diens nabetaalde WAZ-uitkering te verrekenen, kan er niet toe leiden dat het UWV had behoren af te zien van deze intrekking.

• LJN AR5990 - Intrekking toeslag en terugvordering onverschuldigd betaalde toeslag omdat betrokkenen een gezamenlijke huishouding voerden en dat hun gezamenlijke inkomsten het wettelijk minimumloon overschreden.

• LJN AR6063 - Intrekking toeslag
omdat betrokkene verzuimd zou hebben het UWV te informeren over zijn inkomsten uit arbeid. Terugvordering van ten onrechte uitbetaalde toeslag onder de overweging dat het betrokkene vanaf de datum in geding redelijkerwijs duidelijk had kunnen zijn dat hij geen recht had op een toeslag. Hantering van de wachttijd van 52 weken alvorens tot herziening van de WAO-uitkering over te gaan.

• LJN AR6837 - Intrekking en terugvordering van de WW- en TW-uitkering wegens verzwegen inkomsten uit arbeid. Het niet adequaat reageren is geen grond voor het aannemen van een dringende reden. De rechtbank meent ten onrechte dat de dringende reden ook ziet op de oorzaak van de herziening c.q. terugvordering van de uitkeringen.

• LJN AR6955 - Is in redelijkheid geoordeeld dat er geen sprake is van een bijzonder geval waarin het UWV bevoegd is om een toeslag toe te kennen met een terugwerkende kracht van meer dan ้้n jaar? Schending van het zorgvuldigheidsbeginsel omdat
het UWV, alvorens tot de conclusie te mogen komen dat de aanvraag door betrokkene was ingetrokken, daaromtrent bij betrokkenes gemachtigde navraag had moeten doen.

• LJN AR8517 - Intrekking en terugvordering van de toeslag over de perioden in geding op de grond dat betrokkenes (gezins)inkomen boven de grens ligt die geldt om aanspraak te kunnen maken op een toeslag. Uitleg en reikwijdte van artikel 11a van de TW.

• LJN AS2673 - Intrekking en terugvordering van de toeslag. Is uitgegaan van de juiste intrekkingsdatum? Kon het betrokkene redelijkerwijs duidelijk zijn dat te veel toeslag was betaald?

• LJN AS5611 - Afbouw in drie jaar van de toeslag van in Marokko wonende betrokkene. Niet-ontvankelijkverklaring van het hoger beroep wegens verval van procesbelang omdat
de rechtbank het beroep volledig heeft gehonoreerd. Het verdrag met Marokko verzet zich tegen de afbouw van de toeslag.

• LJN AS8623 - Vaststelling van de woonplaats van betrokkene. Tijdigheid van het beroepschrift bij de bevoegde rechtbank. Terugwijzing van de zaak naar de bevoegde rechtbank.

• LJN AS8635 - Ongegrondverklaring van het verzet omdat de reden van overschrijding van de beroepstermijn onvoldoende grond is om het verzuim van betrokkene te verontschuldigen.

• LJN AT1551 - Terugvordering van te veel betaalde toeslag. Is er sprake van een dringende reden om van de terugvordering af te zien?

• LJN AT3106 - Herzienings-, intrekkings- en terugvorderingsbesluiten met betrekking tot de toegekende toeslag. Inkomsten van de echtgenote. Duurzaam gescheiden leven.

• LJN AT3940 - Herziening van het recht op toeslag. Terugvordering van het te veel betaalde bedrag aan toeslag.

• LJN AT4119 - Betrokkene heeft niet langer belang bij handhaving van het hoger beroep, zodat dit niet-ontvankelijk verklaard dient te worden.

• LJN AT7374 - Valt de uitkering die gedaagde ontvangt uit hoofde van het door de werkgever ten behoeve van hem gevestigde stamrecht wel of niet onder het toepassingsbereik van artikel 7, tweede lid, aanhef en onder b, van het Inkomensbesluit Toeslagenwet?

• LJN AT7928 - Ingangsdatum van de toeslag.

• LJN AT9087 - Terugvordering van toeslag. Betrokkene heeft niet onverwijld uit eigen beweging alle feiten en omstandigheden medegedeeld over de inkomsten van zijn echtgenote.

• LJN AU2244 - Onverschuldigd betaalde toeslag. Is er sprake van bijzondere omstandigheden zodat van terugvordering dient te worden afgezien?

• LJN AU3055 - Afbouw van de toeslag van in Turkije woonachtige uitkeringsgerechtigden (waaronder ook die van betrokkene) is met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2001 (datum afbouw) hersteld en nabetaald.

• LJN AU3213 - Afwijzing aanvraag voor toeslag. Is het gezinsinkomen hoger dan het wettelijk minimumloon? Is de particuliere stamrechtuitkering inkomen in de zin van de TW?

• LJN AU3323 - Het UWV heeft een nieuw besluit inzake het recht op toeslag genomen. Procesbelang. Toekenning renteschadevergoeding.

• LJN AU3498 - Herhaald verzoek om toeslag met terugwerkende kracht. Er is geen sprake van nieuwe feiten of veranderde omstandigheden.

• LJN AU3965 - Terugvordering van onverschuldigd betaalde toeslag. Schending van de inlichtingenplicht door geen financi๋le informatie te verstrekken ter zake van de vaststelling van de beslagvrije voet.

• LJN AU5215 - Te laat ingediende aanvraag voor toeslag. Is de opgelegde maatregel van 20% over de toeslag afgestemd op de ernst van betrokkenes gedraging en de mate waarin deze hem kan worden verweten?

• LJN AU6890 - Be๋indiging en terugvordering van WAO-uitkering en toeslag. Detentie. Betrokkene heeft onjuiste informatie verstrekt omtrent de leefsituatie. Er is geen sprake van reformatio in peius, maar van herstel van een kennelijke misslag.

• LJN AU9560 - Dient bij de vaststelling van de toeslag over het jaar 2000 rekening te worden gehouden met de in de bezwaarprocedure door betrokkene voorgestane saldering van de WAZ-uitkering?

• LJN AU9675 - Toekenning van de gevraagde toeslag onder toepassing van een korting van 20% gedurende 279 dagen wegens overschrijding van de aanvraagtermijn.

• LJN AV8305 - Nieuwe aanvraag voor toeslag. Ingangsdatum van de toeslag. Wet BEU. Nieuwe feiten en omstandigheden.

• LJN AW5224 - Herziening van de toeslag. Terugvordering van onverschuldigd betaalde toeslag.

• LJN AW7868 - Terugvordering van onverschuldigd betaalde toeslag.

• LJN AY0098 - Weigering toeslag. De inkomsten zijn hoger dan het wettelijk minimumloon.

• LJN AY0159 - Terugvordering van onverschuldigd betaalde toeslag.

• LJN AY0194 - Recht op toeslag voor in het buitenland verblijvenden. Wet BEU. Ingangsdatum. Weigering van het UWV om terug te komen van de besluiten tot herziening en intrekking van de toeslag.

• LJN AY3570 - De CRvB is niet gebleken van redenen om de overschrijding van de termijn voor indiening van het verzetschrift verschoonbaar te achten en verklaart het verzet niet-ontvankelijk.

• LJN AY3888 - Geen recht op WAO-uitkering en een toeslag. Niet-ontvangen hersteldverklaring.

• LJN AY3974 - Niet betalen van het griffierecht.

• LJN AY5016 - Toekenning toeslag. Is terecht als
aanvraagdatum gehanteerd de datum waarop de jaarstukken zijn ontvangen?

• LJN AY5128 - Afbouw van de toeslag in drie jaar. Drie jaar nadat het besluit is ontvangen is alsnog bezwaar gemaakt.

• LJN AY5319 - Het recht op toeslag is komen te vervallen op grond van de Wet BEU, omdat betrokkene langer dan drie maanden in Turkije verblijft.

• LJN AY6383 - Weigering toeslag omd
at het inkomen van betrokkene beneden het voor hem relevante sociaal minimum op grond van artikel 2 van de TW ligt.

• LJN AY6885 - Intrekking en terugvordering van de toeslag. De rechtbank heeft terecht overwogen dat het beroep van betrokkene op dringende redenen als bedoeld in artikel 20, vierde lid, van de TW om af te zien van terugvordering van de onverschuldigd betaalde toeslag faalt. De fouten van het UWV zien op de oorzaak van de terugvordering en leveren geen dringende redenen op om af te zien van terugvordering.

• LJN AY6897 - Definitieve vaststelling van de toeslag en terugvordering van de over de jaren in geding te veel betaalde toeslag. Dient rekening te worden gehouden met de inkomsten uit gemeenteraadslidmaatschap van betrokkenes echtgenoot?

• LJN AY7021 - Intrekking en terugvordering van de toeslag
op de grond dat na de toekenning van de WW-uitkering betrokkene vanaf de datum in geding aan WAO- en WW-uitkering tezamen meer ontving dan het brutominimumloon. Kon het betrokkene redelijkerwijs duidelijk zijn dat hij onverschuldigd toeslag ontving?

• LJN AY8175 - Vergoeding van de renteschade en de proceskosten nadat het UWV het bestreden besluit heeft ingetrokken.

• LJN AY8248 - Intrekking en terugvordering van de toeslag wegens gewijzigde gezinssamenstelling. Is het UWV bevoegd de toegekende toeslag met terugwerkende kracht te herzien naar een alleenstaandentoeslag? Is er sprake van een dringende reden om af te zien van terugvordering?

• LJN AY8819 - Terechte niet-ontvankelijkverklaring van het beroep in eerste aanleg wegens niet-verschoonbare overschrijding van de beroepstermijn.
De omstandigheid dat betrokkene, die in Turkije woont, de Nederlandse taal niet machtig is, kan niet leiden tot een verschoonbare termijnoverschrijding.

• LJN AZ0282 - Be๋indiging van het recht op toeslag omdat betrokkene niet langer voldoet aan de voorwaarde dat hij per dag een inkomen heeft dat lager is dan het minimumloon.

• LJN AZ0412 - Ingangsdatum van de toeslag.
Met ingang van de datum in geding is betrokkenes WW-uitkering be๋indigd, waardoor zijn inkomen onder het voor hem relevante sociaal minimum is gedaald, zodat hij eerst per die datum recht heeft op toeslag.

• LJN AZ1610 - Vaststelling van de hoogte van de toeslag. Stelt het UWV zich terecht op het standpunt dat uit de relevante wettelijke bepalingen van de TW blijkt dat de toeslag niet onder alle omstandigheden een aanvulling is op de uitkering tot het niveau van 100% van het minimumloon, aangezien de toeslag aan een maximum is gebonden?

• LJN AZ4252 - Intrekking van de toeslag op de grond dat betrokkenes partner niet feitelijk bij betrokkene woont, zodat geen sprake is van een gezamenlijke huishouding en het totale inkomen van betrokkene meer bedraagt dan het relevante sociale minimum. Was er op de datum in geding geen sprake meer van een gezamenlijke huishouding tussen betrokkene en haar partner?

• LJN AZ5933 - Op geen enkele wijze is door betrokkene onderbouwd waarom de hoogte van de toeslag niet op het juiste bedrag zou zijn vastgesteld.

• LJN AZ7676 - De
afbouw van de toeslag in drie jaar is in strijd met artikel 5, eerste lid, van het Algemeen verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko. Ingangsdatum van de toeslag gelet op de maximale terugwerkende kracht van ้้n jaar. Weigering om terug te komen van een eerder genomen, in rechte onaantastbaar geworden besluit omdat niet is gebleken van nieuwe feiten of veranderde omstandigheden.

• LJN BA0921 - Ingangsdatum van de toeslag. Is er geen sprake van een bijzonder geval
als bedoeld in artikel 11, zevende lid, van de TW, zodat het UWV zich terecht niet bevoegd heeft geacht de aan betrokkene toegekende toeslag eerder te doen ingaan dan per datum in geding? Het is niet aan betrokkene te wijten dat zij niet eerder een aanvraag voor toeslag heeft ingediend.

• LJN BA1521 - Weigering toekenning toeslag met een terugwerkende kracht van langer dan ้้n jaar. Is er sprake van bijzondere omstandigheden gelet op de
posttraumatische stressstoornis waaraan betrokkene lijdt? Uit de stukken is niet aannemelijk geworden dat betrokkene destijds niet in staat was om binnen zes weken na het besluit tot toekenning van een gedeeltelijke WAO-uitkering een aanvraag voor een toeslag in te dienen.

• LJN BA3517 - Toekenning van een toeslag op het maximale bedrag van 30% van het wettelijk minimumloon. Nu betrokkene met zijn rechtsmiddelen tegen het bestreden besluit niet m้้r kan bewerkstelligen dan wat hij aan toeslag heeft ontvangen, heeft hij bij die rechtsmiddelen geen belang. Het bezwaar wordt derhalve alsnog niet-ontvankelijk verklaard.

• LJN BA8897 - Proceskostenveroordeling nadat het UWV hangende het hoger beroep geheel is tegemoetgekomen aan de bezwaren van betrokkene.

• LJN BA9360 - Intrekking en terugvordering van de toeslag wegens inkomsten uit en in verband met arbeid waardoor het gezinsinkomen meer bedraagt dan het wettelijk minimumloon. Is er sprake van dringende redenen om af te zien van terugvordering?

• LJN BA9361 - Intrekking en terugvordering van de toeslag wegens inkomsten uit WAZ-uitkering van betrokkenes partner. Boeteoplegging
van €484,-. Kon het betrokkene redelijkerwijs duidelijk zijn dat hij ten onrechte toeslag kreeg uitbetaald?

• LJN BA9414 - Intrekking en terugvordering van de toeslag op de grond dat
uit onderzoek is gebleken dat betrokkene per datum in geding samenwoont met haar echtgenoot. De feiten en omstandigheden leiden tot de conclusie dat ten tijde hier van belang niet kan worden gesproken van duurzaam gescheiden leven.

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | Toeslagenwet | jurisprudentie | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x