Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
                 

 
vorige

 

 
JURISPRUDENTIE   ---   TW
x
LJN:
x
AY3570
Instantie:xxxxxxx Centrale Raad van Beroep
Datum uitspraak: 10-07-2006
Soort procedure: verzet
Bron: Rechtspraak.nl
Essentie: De CRvB is niet gebleken van redenen om de overschrijding van de termijn voor indiening van het verzetschrift verschoonbaar te achten en verklaart het verzet niet-ontvankelijk.
 
 
 

 

 
Uitspraak meervoudige kamer 05/3951 TW
U I T S P R A A K
als bedoeld in artikel 8:55, vijfde lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 21 van de Beroepswet in verband met het hoger beroep van:

[appellant], wonende te [woonplaats] (hierna: appellant),

tegen de uitspraak van de rechtbank Maastricht van 27 mei 2005, 04/2043 (hierna: aangevallen uitspraak),

in het geding tussen:

appellant

en

de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.

Datum uitspraak: 10 juli 2006.
I. PROCESVERLOOP


Bij uitspraak als bedoeld in artikel 8:54 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 21 van de Beroepswet van 18 oktober 2005 heeft de Raad het door appellant ingestelde hoger beroep tegen de aangevallen uitspraak (wegens het niet binnen de gestelde termijn hebben betaald van het griffierecht) niet-ontvankelijk verklaard.

Tegen de uitspraak van de Raad van 18 oktober 2005 heeft appellant bij brief van 9 december 2005 verzet gedaan.

Het verzet is ter behandeling aan de orde gesteld ter zitting op 29 mei 2006, waar beide partijen niet zijn verschenen.
II. OVERWEGINGEN


De Raad dient in de eerste plaats te beoordelen of appellant ontvankelijk is in zijn verzet.

Ingevolge de, op grond van artikel 8:55, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), van overeenkomstige toepassing verklaarde artikelen 6:7, 6:8, 6:9 en 6:11 van de Awb geldt het volgende.

De termijn voor het indienen van een verzetschrift bedraagt zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na die waarop de uitspraak door middel van toezending aan de belanghebbende is bekendgemaakt.

Een verzetschrift is tijdig ingediend als het voor het einde van de termijn is ontvangen. Bij verzending per post is een verzetschrift tijdig ingediend indien het voor het einde van de termijn ter post is bezorgd, mits het niet later dan een week na afloop van de termijn is ontvangen.

De uitspraak van de Raad is op 18 oktober 2005 aan partijen verzonden, waardoor de termijn voor het instellen van verzet liep van 19 oktober 2005 tot en met 29 november 2005. Het verzetschrift is op 12 december 2005 ter griffie van de Raad ontvangen, waardoor voormelde termijn is overschreden.

Bij schrijven van 3 januari 2006 is aan appellant gevraagd naar de reden van de termijnoverschrijding.

Appellant heeft op laatstgenoemd schrijven niet gereageerd.

De Raad merkt op dat appellant in de uitspraak van de Raad van 18 oktober 2005 duidelijk is gewezen op de verzetstermijn van zes weken. De Raad is niet gebleken van redenen om de termijnoverschrijding verschoonbaar te achten.

Gelet op het voorgaande dient het verzet niet-ontvankelijk te worden verklaard.

Voor een proceskostenveroordeling ziet de Raad geen aanleiding.
III. BESLISSING


De Centrale Raad van Beroep;

Recht doende:

Verklaart het verzet niet-ontvankelijk.

Deze uitspraak is gedaan door G.J.H. Doornewaard als voorzitter en J. Brand en I.M.J. Hilhorst-Hagen als leden. De beslissing is, in tegenwoordigheid van M.C.T.M. Sonderegger als griffier, uitgesproken in het openbaar op 10 juli 2006.

(get.) G.J.H. Doornewaard.

(get.) M.C.T.M. Sonderegger.

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | jurisprudentie | jur. TW | TW | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x