Vrouwe Justitia

 

 

 


TIP: zoeken binnen deze pagina kan met Ctrl+F

 

LJN AW0983 - Vaststelling WAO-dagloon en de toeslag op grond van de TW. Weigering WAZ-uitkering.

LJN AW0986 - Weigering WAO-uitkering omdat de mate van arbeidsongeschiktheid minder dan 15% is.

LJN AW1381 - WAO-schatting. Maatmaninkomen. Is de psychische belastbaarheid overschat?

LJN AW1540 - Weigering WAO-uitkering. Geschiktheid voor het eigen werk, zij het bij een andere werkgever.

LJN AW1563 - Herziening WAO-uitkering. Hoogte van de terug te vorderen onverschuldigd betaalde WAO-uitkering.

LJN AW1580 - Weigering om terug te komen van een onaantastbaar geworden besluit. Er is geen sprake van nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden.

LJN AW1584 - Hoogte van de vastgestelde gedifferentieerde WAO-premie.

LJN AW1617 - WAO-schatting. Juistheid van de ingeschatte gezondheidstoestand. Is de rechtbank er ten onrechte van uitgegaan dat een arbeidskundig onderzoek had moeten worden ingesteld?

LJN AW1618 - WAO-schatting. Ingangsdatum van de WAO-uitkering. Onzorgvuldige besluitvorming.

LJN AW1744 - WAO-schatting. Geschiktheid voor de voorgehouden functies.

LJN AW1748 - WAO-schattingen. Medische grondslag. Geschiktheid voor de geselecteerde functies.

LJN AW1805 - Weigering WAO-uitkering omdat er geen sprake was van een relevante periode van arbeidsongeschiktheid.

LJN AW1828 - Herziening WAO-uitkering omdat betrokkene met de bij hem vastgestelde beperkingen in staat moet worden geacht passende arbeid te verrichten.

LJN AW1829 - Hoogte van de vastgestelde gedifferentieerde WAO-premie.

LJN AW2013 - Premiedifferentiatie. Is terecht WAO-uitkering aan de werkneemster toegekend? Overschrijding van de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 van het EVRM.

LJN AW2016 - WAZ-uitkering naar wisselende maten van arbeidsongeschiktheid. Welk maatmaninkomen dient te worden gehanteerd bij de berekening van de korting?

LJN AW2018 - WAO-schatting. Is de geschiktverklaring voor maatgevende arbeid juist? Functieduiding. Er is geen verlies aan verdiencapaciteit.

LJN AW2059 - Weigering WAO-uitkering. Is het arbeidsvermogen juist ingeschat? De huidige gezondheidstoestand dient in dit geding buiten beschouwing te worden gelaten.

LJN AW2063 - Verlaging WAO-uitkering. Is de medische grondslag juist? Weigering ziekengeld.

LJN AW2076 - Herziening WAO-uitkering. Is uitgegaan van de juiste medische beperkingen? Het bestreden besluit is niet zorgvuldig voorbereid.

LJN AW2078 - Weigering WAO-uitkering. Betrokkene is geschikt voor de maatgevende arbeid, maar niet bij de eigen werkgever. Arbeidsconflict.

LJN AW2079 - Is er sprake van overschrijding van de belastbaarheid in de geselecteerde functies? Een toereikende motivering is eerst in hoger beroep gegeven.

LJN AW2081 - Intrekking WAO-uitkering. Vallen de geselecteerde functies binnen de belastbaarheid. Urenbeperking?

LJN AW2098 - Verlaging WAO-uitkering. Onjuiste medische grondslag. Urenbeperking.

LJN AW2114 - Herziening WAO-uitkering. Zijn de beperkingen juist vastgesteld?

LJN AW2118 - Betrokkene heeft geen procesbelang meer. Afwijzing verzoek om proceskostenveroordeling.

LJN AW2354 - WAO-schatting. Geschiktheid voor de voorgehouden functies. Niet gebleken is van overschatting van de belastbaarheid.

LJN AW2477 - Premiedifferentiatie. Categorie kleine werkgevers. Hoorplicht. Het bezwaar tegen de voorschotnota is eigenlijk gericht tegen een reeds onaantastbaar geworden besluit. Prematuur besluit.

LJN AW2814 - Weigering WAO-uitkering. Vallen de voorgehouden functies binnen de grenzen van het belastbaarheidspatroon? Intrekking voorschot. Het beleid ten aanzien van het verrekenen van een voorschot.

LJN AW2829 - WAO-schatting. Is de medische beoordeling juist?

LJN AW2832 - Weigering WAO-uitkering per einde wachttijd. Zijn de geduide functies passend? Is de maatman juist vastgesteld?

LJN AW2834 - WAO-schatting. Is de psychische belastbaarheid juist vastgesteld?

LJN AW2837 - Een aankondiging vervat in een brief is geen besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Awb.

LJN AW3313 - Herziening WAO-uitkering met terugwerkende kracht. Vernietiging van het bestreden besluit.

LJN AW3329 - Herziening WAO-uitkering. Belastbaarheid. Geschiktheid voor de voorgehouden functies.

LJN AW3514 - WAO-schatting. Geschiktheid voor de geselecteerde functies.

LJN AW3518 - WAO-schatitng. Juistheid van het oordeel over de belastbaarheid en de daaraan gekoppelde voorgehouden functies.

LJN AW3528 - Het beroep tegen de herziening van de WAO-uitkering dient alsnog niet-ontvankelijk te worden verklaard.

LJN AW3529 - Herziening WAO-uitkering. De medische en arbeidskundige grondslag.

LJN AW3531 - Weigering WAO-uitkering. Betrokkene is geen 52 weken aaneen arbeidsongeschikt geweest. Juistheid van het oordeel over de belastbaarheid.

LJN AW3538 - Intrekking WAO-uitkering. Betrokkene is in staat om op de datum in geding maatgevende arbeid te verrichten.

LJN AW3540 - Herziening WAO-uitkering. Juistheid van de arbeidskundige grondslag. Er zijn voldoende functies met voldoende arbeidsplaatsen geduid die betrokkene met zijn belastbaarheid en opleiding moet kunnen vervullen.

LJN AW3546 - Weigering WAO-uitkering. Belastbaarheid. Geschiktheid voor de geselecteerde functies.

LJN AW3652 - Verzoek om proceskostenveroordeling.

LJN AW4059 - Weigering WAO-uitkering omdat per datum in geding geen sprake is van een ziekte of gebrek en de wachttijd van 52 weken niet is volgemaakt.

LJN AW4069 - Herbeoordeling WAO-uitkering. Juistheid van het belastbaarheidspatroon en de bij de schatting in aanmerking genomen functies.

LJN AW4071 - Herziening WAO-uitkering. Juistheid van de medische en arbeidskundige grondslag op de datum in geding.

LJN AW4087 - WAO-schatting. Juistheid van de medische en de arbeidskundige grondslag. Deugdelijkheid van de motivering.

LJN AW4123 - WAO-schatting. Belastbaarheid. Geschiktheid voor de voorgehouden functies.

LJN AW4159 - WAO-schatting. Belastbaarheid. Geschiktheid voor de voorgehouden functies.

LJN AW4204 - Herziening WAO-uitkering. Vormt het enkel noemen van een aantal functies als voorbeeld van de (soort) functies die betrokkene met de bij haar vastgestelde medische beperkingen nog zou kunnen vervullen voldoende voorlichting omtrent de arbeidskundige onderbouwing van de schatting?

LJN AW4221 - Heeft betrokkene nog belang bij het op vernietiging van het nieuwe besluit gerichte hoger beroep? Schade in vorm van de wettelijke rente.

LJN AW4222 - Het UWV dient een nieuw besluit op bezwaar te nemen omdat ten onrechte is afgezien van het houden van een hoorzitting.

LJN AW4557 - Intrekking WAO-uitkering. Geschiktheid van betrokkene voor haar eigen werk.

LJN AW4594 - Herziening WAO-uitkering. Belastbaarheid. Geschiktheid voor de geselecteerde functies.

LJN AW4595 - Intrekking WAO-uitkering. Vastgestelde maatmaninkomen. Geselecteerde functies.

LJN AW5221 - Verzoek om terug te komen van een eerder genomen besluit. Er is geen sprake is van nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden.

LJN AW5222 - Herziening WAO-uitkering. Is er sprake van onzorgvuldig en/of ondeugdelijk medisch onderzoek?

LJN AW5225 - Herziening WAO-uitkering. Onjuist gevolgde procedure bij de rechtbank. Ingeval er nieuwe gedingstukken aan het procesdossier worden toegevoegd, staat het de rechter niet vrij om zonder meer op basis van de toestemming voor het achterwege laten van een zitting die is gegeven aan de hand van de voordien aanwezige processtukken de zaak buiten zitting af te doen.

LJN AW5427 - Het verzet is ongegrond omdat het griffierecht voor het hoger beroep niet tijdig is betaald.

LJN AW6614 - Herziening WAO-uitkering. Mate van arbeidsongeschiktheid.

LJN AW6639 - Toekenning WAO-uitkering naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 35-45%. In de voorhanden medische gegevens zijn onvoldoende aanknopingspunten te vinden voor het oordeel dat de functionele mogelijkheden van betrokkene op de datum in geding op onjuiste wijze zouden zijn vastgesteld.

LJN AW6647 - Weigering WAO-uitkering. Bekkeninstabiliteit. Er zijn geen objectief-medische argumenten. De medische grondslag van het bestreden besluit valt als deugdelijk aan te merken.

LJN AW6892 - Weigering WAO-uitkering. Geschiktheid voor het eigen werk.

LJN AW7171 - Niet-ontvankelijkverklaring van het beroep wegens niet-verschoonbare overschrijding van de beroepstermijn.

LJN AW7289 - WAO-schatting. Vastgestelde belastbaarheid.

LJN AW7298 - Niet-tijdige melding van de werkhervatting. Hoogte van de opgelegde boete.

LJN AW7299 - Niet-uitbetaling van WAO-uitkering in verband met inkomsten uit arbeid. Terugvordering van onverschuldigd betaalde WAO-uitkering.

LJN AW7301 - Herziening WAO-uitkering. Heeft de rechtbank zich terecht onbevoegd verklaard?

LJN AW7383 - Herziening WAO-uitkering. Belastbaarheid.

LJN AW7386 - Terugvordering van onverschuldigd betaalde WAO-uitkering. Is de onkostenvergoeding ten onrechte verdisconteerd in de maatman?

LJN AW7506 - WAO-schatting. Belastbaarheid. Geschiktheid voor de geselecteerde functies.

LJN AW7508 - Verlaging WAO-uitkering in verband met inkomsten uit arbeid. Terugvordering van onverschuldigd betaalde WAO-uitkering.

LJN AW7522 - Terugvordering van WAO-uitkering. Verzoek om vergoeding van de in bezwaar gemaakte kosten.

LJN AW7714 - Weigering WAO-uitkering. De medische beperkingen zijn niet onderschat.

LJN AW7742 - Intrekking WAO-uitkering. Belastbaarheid. Geschiktheid voor de geselecteerde functies.

LJN AW7802 - Herziening WAO-uitkering. Juistheid van het oordeel over de belastbaarheid en de daaraan gekoppelde voorgehouden functies.

LJN AW8118 - WAO-schatting met toepassing van het CBBS. Motivering. Belastbaarheid.

LJN AW8205 - Zijn bij de proceskostenveroordeling terecht de medische kosten niet vergoed? Schadevergoeding.

LJN AW9668 - Onderzoek naar zwartwerken. Korting op de WAO-uitkering wegens inkomsten uit arbeid. Gebrekkige boekhouding. Schattenderwijze vaststelling van de inkomsten. Herziening en terugvordering.

LJN AW9675 - Verlaging WAO-uitkering. Juiste medische grondslag?

LJN AW9687 - WAO-schatting. Bijstelling van de beperkingen. Urenbeperking? Herziening van het maatmanloon, resulterend in verhoging van de WAO-uitkering.

LJN AW9696 - WAO-schatting. Het UWV is volledig tegemoet gekomen aan het bezwaar en heeft een WAO-uitkering toegekend naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 80-100%. Procesbelang. Proceskosten en kosten van het bezwaar. Vergoeding van de kosten voor medische informatie?

LJN AX1182 - Weigering WAO-uitkering. Arbeidsproblematiek. De medische beperkingen zijn onderschat.

LJN AX1242 - Verlaging WAO-uitkering. Zijn de medische beperkingen onderschat? Is betrokkene geschikt voor de geselecteerde functies?

LJN AX1252 - Verlaging WAO-uitkering. Zijn de geselecteerde functies medisch gezien te zwaar? Er resteren onvoldoende functies.

LJN AX1256 - WAO-schatting. Adequate medische onderbouwing. Ziekmelding vanuit een WW-uitkeringssituatie. Geschiktheid voor de geselecteerde functies.

LJN AX1623 - WAO-schatting. Belastbaarheid. Geschiktheid voor de geduide functies.

LJN AX1639 - Weigering WAZ-uitkering. Motivering. WAO-schatting met toepassing van het CBBS.

LJN AX1657 - Vaststelling WAO-dagloon. Provisieregeling.

LJN AX1777 - Vaststelling WAO-dagloon. Beloning voor overwerk.

LJN AX1987 - Verzoek om herziening van het dagloon. Extra reisdagen. CAO-toeslag. Diverse toeslagen. Bewijs. Wettelijke rente.

LJN AX1998 - Afwijzing verzoek om herziening van het dagloon. Pensionkostentoeslag. Reiskostenvergoeding van de jaarlijkse vakantiereis naar het land van herkomst. Extra reisdagen. Extra vakantieverlof. Bewijs. Wettelijke rente over de nabetaling.

LJN AX2000 - Hoogte van het dagloon. Verzoek om herziening. Reiskostenvergoeding buitenland. Pensionkostentoeslag. CAO-toeslag.

LJN AX2004 - Herbeoordeling WAO-uitkering. Is het bestreden besluit zorgvuldig tot stand gebracht? Berust de medische grondslag op de juiste gegevens?

LJN AX2009 - WAO-schatting. Juistheid van de medische beoordeling. Geschiktheid voor de geselecteerde functies.

LJN AX2045 - Intrekking WAO-uitkering. Afwijzing van het verzoek om terug te komen van een eerder genomen besluit. Er zijn geen nieuwe feiten of omstandigheden.

LJN AX2050 - Vaststelling gedifferentieerde WAO. Gelijkheidsbeginsel.

LJN AX2177 - Herbeoordeling WAO-uitkering. Juistheid van het oordeel over de vastgestelde medische en arbeidskundige belastbaarheid. De feitelijke beschikbaarheid van de geduide functies.

LJN AX3044 - Hoogte van het vastgestelde WAO-dagloon. Is ten onrechte geen rekening gehouden met overuren en toeslagen als de TIN-toeslag en CAO-toeslag?

LJN AX3045 - WAO-schatting van een medische parttimer. Er resteren onvoldoende arbeidsplaatsen waarop de schatting kan worden gebaseerd.

LJN AX3046 - Terugkomen van een onaantastbaar geworden besluit tot dagloonvaststelling. Terughoudende toetsing. TIN-toeslag. CAO-toeslag. Vuilwerktoeslag. Overuren.

LJN AX3049 - Niet-verschoonbare overschrijding van de bezwaartermijn. Psychische klachten.

LJN AX3055 - Weigering WAO-uitkering. Betrokkene is geen 52 weken onafgebroken arbeidsongeschiktheid geweest. Juist beeld van de functie?

LJN AX3071 - Tegemoetkoming aan het bezwaar, waardoor er geen procesbelang meer is. Proceskostenveroordeling.

LJN AX3076 - Korting op de WAO-uitkering wegens inkomsten uit arbeid. Terugvordering van WAO-uitkering. Zwartgewerkte uren?

LJN AX3078 - Weigering WAO-uitkering. Betrokkene is geschikt voor de maatgevende arbeid. Er is geen objectiefmedische onderbouwing van de klachten.

LJN AX3085 - Herbeoordeling en intrekking WAO-uitkering. Betrokkene is geschikt voor het maatgevende eigen werk. Ondeugdelijke motivering van het bestreden besluit.

LJN AX3089 - Intrekking WAO-uitkering. Fibromyalgie. Deugdelijke motivering? Geschiktheid voor de geselecteerde functies?

LJN AX3092 - Weigering WAO-uitkering. Er is geen verlies aan verdiencapaciteit. Urenbeperking? Is de Functionelemogelijkhedenlijst onvolledig? Is er sprake van een ondeugdelijke medische en arbeidskundige grondslag?

LJN AX3094 - WAO-schatting. Is de medische grondslag juist?

LJN AX3095 - WAO-schatting. Is de medische grondslag juist? Overschrijden de geselecteerde functies de belastbaarheid?

LJN AX3104 - Intrekking WAO-uitkering. Is de medische grondslag juist? Zijn de geselecteerde functies passend? Taalvaardigheidseisen.

LJN AX3108 - WAO-schatting. Is het belastbaarheidspatroon correct? Onderzoek in het buitenland.

LJN AX3109 - Weigering WAO-uitkering per einde wachttijd. Zijn de geselecteerde functies passend? Blijft de feitelijke belasting binnen de toegestane belastbaarheid?

LJN AX3110 - Intrekking WAO-uitkering. Is betrokkene geschikt voor het maatmanwerk en ander werk? Inschakeling door de CRvB van een onafhankelijke deskundige. Berust het bestreden besluit op een deugdelijke grondslag?

LJN AX3233 - WAO-schatting. Is betrokkene terecht ongeschikt geacht voor de maatgevende arbeid?

LJN AX3236 - Het ontbreken van aanspraak op ziekengeld is niet beslissend voor aanspraak op WAO. Weigering WAO-uitkering omdat de vereiste wachttijd niet is vervuld. Onherroepelijke uitspraak van de rechtbank.

LJN AX3242 - Intrekking WAO-uitkering. Zijn de beperkingen juist vastgesteld? Weigering ziekengeld. Betrokkene is geschikt voor in elk geval één van de in de WAO-zaak geduide functies.

LJN AX3243 - Er is geen vergoeding van reis- en verletkosten mogelijk omdat een publiekrechtelijke rechtspersoon als een gemeente uit de aard van deze rechtsfiguur zelf geen reis- en/of verletkosten maakt. Er is geen sprake van beroepsmatig verleende rechtsbijstand.

LJN AX3246 - Herziening WAO-uitkering in verband met inkomsten uit arbeid.

LJN AX3749 - Ingangsdatum van de termijn en het einde van de termijn waarover de WAO-uitkering ongewijzigd wordt voortgezet.

LJN AX3755 - Hoogte van de vastgestelde gedifferentieerde WAO-premie.

LJN AX3981 - Mate van arbeidsongeschiktheid. Nieuw besluit. Schadevergoeding (wettelijke rente over de niet-tijdig betaalde WAO-uitkering) en proceskostenvergoeding.

LJN AX3982 - Intrekking WAO-uitkering. Er is geen sprake van onderschatting van de psychische beperkingen.

LJN AX4366 - WAO-schatting. Juistheid van het oordeel over de belastbaarheid en de daaraan gekoppelde voorgehouden functies.

LJN AX4373 - Juistheid van de vaststelling van de hoogte van de gedifferentieerde WAO-premie. Is betrokkene tijdens dan wel na afloop van de dienstbetrekking arbeidsongeschikt geworden?

LJN AX4376 - Herziening WAO-uitkering. Het medisch en arbeidskundig onderzoek geven een adequate en toereikende grondslag voor de schatting.

LJN AX4436 - WAO-schatting. Belastbaarheid. Geschiktheid voor de voorgehouden functies.

LJN AX4440 - WAO-schatting. Medische belastbaarheid. Schatting met behulp van het CBBS. Motivering. Geschiktheid voor de geselecteerde functies.

LJN AX4595 - Weigering WAO-uitkering. Stond voldoende vast dat betrokkene bij aanvang van haar werk al volledig arbeidsongeschikt was? Er is geen sprake van duurzaam benutbare arbeidsmogelijkheden.

LJN AX5376 - Het niet tijdig betalen van het griffierecht vanwege een administratieve fout van de gemachtigde blijft voor rekening van betrokkene.

LJN AX5871 - Herziening WAO-uitkering. Juistheid van het oordeel over de belastbaarheid en de daaraan gekoppelde voorgehouden functies.

LJN AX6076 - Besluit samenloop WAO en WAZ. De keuze om de WAZ de voorkeur te geven, is onvoldoende gemotiveerd.

LJN AX6284 - Intrekking WAO-uitkering met terugwerkende kracht. Overschrijding van de beslistermijn. Schadevergoeding. Redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 van het EVRM.

LJN AX6289 - Korting op de WAO-uitkering in verband met inkomsten uit arbeid.

LJN AX6291 - Herziening van de WAO-uitkering in een uitkering naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 15-25%.

LJN AX6545 - Aanspraken op WAO-uitkering. Ambtelijke dienstbetrekking. Het GAK heeft het dossier doorgezonden aan het ABP, daar naar zijn oordeel de uitvoeringsinstelling ABP bevoegd is betrokkenes aanvraag in behandeling te nemen.

LJN AX6569 - Besluit tot niet uitbetalen van de WAO-uitkering wegens inkomsten uit arbeid en besluit tot terugvordering van onverschuldigd betaalde uitkering.

LJN AX6735 - Herziening WAO-uitkering. Belastbaarheid. Zijn de psychische beperkingen onderschat? Functieduiding. Opleidingsniveau.

LJN AX6741 - Gedifferentieerde WAO-premie. Afwijzing van het verzoek om herziening van een eerder genomen besluit. Er zijn geen nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden. Gelijkheidsbeginsel.

LJN AX6799 - Berekening van het dagloon in verband met de heropening van de WAO-uitkering.

LJN AX6801 - Ingangsdatum van de WAO-uitkering. Vastgestelde beperkingen.

LJN AX6806 - Weigering WAO-uitkering wegens het ontbreken van een relevante mate van arbeidsongeschiktheid.

LJN AX6809 - Weigering WAO-uitkering. De gemeente als belanghebbende procespartij. Er is geen sprake van objectiefmedisch vast te stellen ziekten of gebreken.

LJN AX6831 - Weigering AAW/WAO-uitkering. Afwijzing van het verzoek om van een rechtens onaantastbaar geworden besluit terug te komen. Er zijn geen nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden.

LJN AX7007 - Weigering WAO-uitkering. Vastgestelde beperkingen. Terugvordering c.q. verrekening van het voorschot. Verzoek om vergoeding van immateriële schade.

LJN AX7220 - Schorsing WAO-uitkering in verband met inkomsten uit arbeid.

LJN AX7226 - Intrekking WAO-uitkering in verband met inkomsten uit arbeid. Anticumulatie mag maximaal drie jaar achtereen worden toegepast.

LJN AX7230 - WAO-conforme uitkering. Dient bij de vaststelling van het dagloon van de deeltijdfactor te worden uitgegaan?

LJN AX7307 - WAO-schatting. Geschiktheid voor de geselecteerde functies.

LJN AX7367 - Intrekking WAO-uitkering. Is de medische grondslag juist?

LJN AX7371 - De ontzegging van de toegang tot een UWV-kantoor is geen besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Awb. De maatregel is getroffen in het kader van het civiele recht.

LJN AX7380 - WAO-schatting. Het medisch onderzoek verricht door de bezwaarverzekeringsarts ter voorbereiding van het wijzigingsbesluit is niet onvolledig geweest.

LJN AX7439 - Heeft de rechtbank het bezwaar tegen het bestreden besluit terecht alsnog niet-ontvankelijk verklaard omdat daartegen in bezwaar niet alsnog gronden zijn aangevoerd?

LJN AX7456 - WAO-schatting met behulp van het CBBS. Motivering. Instandlating van de rechtsgevolgen van het bestreden besluit.

LJN AX7476 - De werkgever komt in recht op tegen de toekenning aan zijn ex-werknemer van een WAO-uitkering naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 80-100%. Er is niet voldaan aan de eisen van een zorgvuldig onderzoek en een deugdelijke motivering van het besluit.

LJN AX7689 - Weigering WAO-uitkering. Er is geen sprake van overschrijding van de belastbaarheid.

LJN AX7704 - Weigering WAO-uitkering. Het onderzoek is niet onzorgvuldig geweest.

LJN AX7788 - Had betrokkene meer medische beperkingen ten tijde in geding dan was aangenomen?

LJN AX7801 - Intrekking en terugvordering van de WAO-uitkering wegens inkomsten uit arbeid.

LJN AX7804 - Het voor de mate van arbeidsongeschiktheid maatgevende aantal arbeidsuren.

LJN AX7811 - Er is geen sprake van overschatting van de fysieke en psychische mogelijkheden.

LJN AX7849 - Terugvordering van te veel betaalde WAO-uitkering in verband met inkomsten uit arbeid. Gewekte verwachtingen.

LJN AX8370 - WAO-schatting. Vaststelling van het dagloon.

LJN AX8383 - De gevolgen voor de gedifferentieerde WAO-premie na het overnemen van personeel van een andere werkgever.

LJN AX8448 - Weigering om terug te komen van een in rechte vaststaand WAO-dagloon. Er is geen sprake van nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden.

LJN AX8479 - Intrekking WAO-uitkering. Vastgestelde beperkingen. Geschiktheid voor de voorgehouden functies.

LJN AX8483 - WAO-schatting. Vastgestelde beperkingen. Geschiktheid voor de geselecteerde functies.

LJN AX8486 - De brieven van betrokkene zijn door het UWV ten onrechte opgevat als een verzoek om terug te komen van eerder genomen besluit. Betrokkene voldoet niet aan de voorwaarden voor toekenning van een WAO-uitkering.

LJN AX8490 - Verzoek om herziening van een uitspraak op hoger beroep. Er is geen sprake van een nieuw feit of een nieuwe omstandigheid.

LJN AX8495 - Vaststelling van de premiedifferentiatie.

LJN AX8496 - WAO-schatting. Geschiktheid voor de voorgehouden functies.

LJN AX8497 - Vernietiging van het bestreden besluit wegens het ontbreken van een voldoende arbeidskundige grondslag.

LJN AX8499 - Weigering WAO-uitkering. De arbeidsongeschiktheid heeft niet dezelfde oorzaak als waarop de eerdere ingetrokken WAO-uitkering was gebaseerd.

LJN AX8556 - WAO-schatting. Belastbaarheid. Vastgestelde beperkingen. Maatmaninkomen.

LJN AX8560 - Terugvordering van onverschuldigd verstrekte voorschotten.

LJN AX8561 - WAO-schatting. Vastgestelde beperkingen. Geschiktheid voor de voorgehouden functies.

LJN AX8565 - Hoogte van het bedrag aan terug te vorderen onverschuldigd betaalde WAO-uitkering. Vernietiging van het bestreden besluit wegens ondeugdelijke motivering.

LJN AX8570 - Vergoeding van de door betrokkene in de bezwaarfase gemaakte kosten.

LJN AX8610 - WAO-schatting. Medische grondslag. De medische beperkingen zijn niet onderschat.

LJN AX8667 - WAO-schatting. Hoogte van het vastgestelde dagloon. Vergoeding van de wettelijke rente.

LJN AX8679 - Herziening WAO-uitkering. Medisch onderzoek. Is onvoldoende rekening gehouden met de psychische problematiek van betrokkene?

LJN AX8737 - WAO-schatting. Belastbaarheid. Vastgestelde beperkingen.

LJN AX8787 - WAO-Schatting. Belastbaarheid. Geschiktheid voor de geselecteerde functies.

LJN AX8801 - Intrekking WAO-uitkering. Geschiktheid voor het eigen werk. Is de medische beoordeling juist?

LJN AX8805 - Vijfdejaarsherbeoordeling. Intrekking WAO-uitkering. Geschiktheid voor het eigen werk.

LJN AX8854 - Toekenning WAO-uitkering. Dagloonvaststelling. Bijtelling van vakantietoeslag over de reiskostenvergoeding buitenland.

LJN AX8860 - Toekenning WAO-uitkering. Dagloonvaststelling. Bijtelling van vakantietoeslag over de reiskostenvergoeding buitenland. Vergoeding van de wettelijke rente en de kosten in bezwaar.

LJN AX8867 - Overwerkverdiensten. Dagloonvaststelling.

LJN AX8904 - Opschorting WAO-uitkering. Er is geen sprake van rechtmatig verblijf in Nederland.

LJN AX8920 - Weigering WAO-uitkering. Ongewijzigde belastbaarheid.

LJN AX8928 - Weigering WAO-uitkering. Betrokkene was bij aanvang van haar verzekering reeds geheel arbeidsongeschikt.

LJN AX8934 - Terugvordering en verrekening van WAO-uitkering wegens inkomsten uit arbeid.

LJN AX8936 - De realiteitswaarde van de schatting en de summiere overschrijding van de actualiseringsdatum van een functie.

LJN AX8940 - Herziening van de mate van arbeidsongeschiktheid.

LJN AX8944 - Weigering WAO-uitkering. Juistheid van de vastgestelde beperkingen. Geschiktheid voor de eigen arbeid.

LJN AX8946 - WAO-schatting. Medische en arbeidskundige grondslag. Uitlooptermijn.

LJN AX8953 - Intrekking WAO-uitkering. Juistheid van de vastgestelde beperkingen.

LJN AX8963 - Herziening WAO-uitkering. Juistheid van de medische en arbeidskundige grondslag.

LJN AX8974 - De WAO-schatting berust op een ondeugdelijke motivering. Vastgestelde beperkingen.

LJN AX8975 - Toekenning WAO-uitkering. Hoogte van het vastgestelde dagloon. Vergoeding van de wettelijke rente.

LJN AX8977 - Het nieuw genomen besluit kan de rechterlijke toets doorstaan. Vergoeding van de wettelijke rente.

LJN AX8981 - Uitbetaling van de WAO-uitkering naar de hoogste arbeidsongeschiktheidsklasse. Het UWV heeft daarbij geen enkele mededeling gedaan met betrekking tot het karakter van de betalingen. Strijd met het rechtszekerheidsbeginsel.

LJN AX8983 - WAO-schatting. Duur van de procedure. Beslistermijn. Redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 van het EVRM. Toekenning van immateriële schadevergoeding ad €1000,- omdat betrokkene als gevolg van de buitensporig lange duur van de procedure daadwerkelijke spanning en frustratie heeft ondergaan. Er is geen rechtvaardiging aangetroffen voor de procedurele handelwijze van het UWV in deze niet als complex aan te merken zaak.

LJN AX8992 - Herziening WAO-uitkering. De toegenomen arbeidsongeschiktheid is veroorzaakt door toegenomen psychische beperkingen die kennelijk zijn voortgekomen uit een andere oorzaak.

LJN AX9004 - Hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank op verzet. Er is geen grond aanwezig voor een doorbreking van het appèlverbod.

LJN AX9109 - WAO-schatting. Bij de bepaling van de mate van arbeidsongeschiktheid is uitgegaan van de juiste maatman (tegelzetter die gedurende 36 uur per week werkzaam is).

LJN AX9131 - Weigering WAO-uitkering. Herhaalde aanvraag. Er is geen sprake is van nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden.

LJN AX9151 - Betrokkene was niet verplicht verzekerd voor de WAO. Er is geen sprake van een gezagsverhouding. De arbeidsrelatie wordt gekenmerkt door een familierelatie. Terugvordering van onverschuldigd betaalde WAO-uitkering. Rechtszekerheid.

LJN AX9169 - Toekenning WAO-uitkering naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 25-35%. Is de medische en arbeidskundige grondslag juist?

LJN AX9170 - Intrekking WAO-uitkering. Geschiktheid voor het eigen werk. Zorgvuldigheid.

LJN AX9173 - WAO-schatting. Zijn de beperkingen van betrokkene onderschat?

LJN AX9268 - Vaststelling van de gedifferentieerde WAO-premie.

LJN AX9280 - Niet-verschoonbare overschrijding van de bezwaartermijn.

LJN AX9302 - Ingangsdatum van de WAO-uitkering.

LJN AX9308 - Herziening WAO-uitkering. Beroep ingesteld door de werkgever. Juistheid van de medische beperkingen. Vallen de geduide functies binnen het belastbaarheidspatroon?

LJN AX9312 - Intrekking WAO-uitkering. Is de medische en arbeidskundige grondslag juist? Beoordeling volgens het het CBBS.

LJN AX9315 - Herziening WAO-uitkering. Belastbaarheid. Zijn de geduide functies passend?

LJN AX9316 - Intrekking WAO-uitkering. Is de medische grondslag juist?

LJN AX9534 - Weigering WAO-uitkering. Herhaalde aanvraag. Er is geen sprake van nieuwe feiten of gewijzigde omstandigheden.

LJN AX9538 - WAO-schattingen en weigering ziekengeld. Juistheid van de medische grondslag.

LJN AX9554 - Het verzet is gegrond omdat het tijdstip van indiening bij het onbevoegde orgaan bepalend is voor de vraag of het hogerberoepschrift tijdig is ingediend.

LJN AX9557 - Niet-verschoonbare overschrijding van de bezwaartermijn.

LJN AX9558 - WAO-schatting. Vastgestelde beperkingen. Geschiktheid voor de geselecteerde functies.

LJN AX9562 - Weigering WAO-uitkering. Betrokkene voldoet niet aan de voorwaarden om in aanmerking te worden gebracht voor een WAO-uitkering.

LJN AX9568 - WAO-schatting. Er is geen sprake van een onzorgvuldige voorbereiding van het bestreden besluit.

LJN AX9572 - WAO-schatting. Het bestreden besluit berust op een deugdelijke medische grondslag. Geschiktheid voor de geselecteerde functies.

LJN AX9576 - Het bestreden besluit is onvoldoende zorgvuldig voorbereid. Het UWV had nader dienen te onderzoeken wat de bedoeling was van het schrijven van betrokkene.

LJN AX9586 - WAO-schatting. Belastbaarheid. Geschiktheid voor de geselecteerde functies.

LJN AX9605 - Het verzoek om uitstel van de zitting van de rechtbank is ten onrechte afgewezen. De rechtbank heeft gehandeld in strijd met een goede procesorde. WAO-schatting. Belastbaarheid. Geschiktheid voor de geselecteerde functies. Instandlating van de rechtsgevolgen van het vernietigde besluit.

LJN AX9608 - Verzoek om schadevergoeding als gevolg van de vertraagde afhandeling van de ziekmelding, waardoor betrokkene twee levensverzekeringen heeft moeten opzeggen. Forfaitaire schadevergoeding overeenkomstig artikel 6:119 van het BW.

LJN AX9614 - Is de arbeidsongeschiktheid voortgekomen uit een andere oorzaak dan die op grond waarvan aan betrokkene per eerdere datum WAO-uitkering is toegekend?

LJN AX9623 - Intrekking WAO-uitkering. Er is geen sprake van verlies aan verdiencapaciteit.

LJN AX9624 - Toekenning van een hogere WAO-uitkering. Vergoeding van de schade in de vorm van de wettelijke rente.

LJN AX9648 - WAO-schatting. Vastgestelde medische en arbeidskundige beperkingen. Geschiktheid voor de geselecteerde functies.

LJN AX9674 - WAO-schatting met behulp van het CBBS. Motivering. Instandlating van de rechtsgevolgen van het vernietigde besluit. Weigering ziekengeld vanwege geschiktheid voor de geduide functies.

LJN AY0118 - Intrekking WAO-uitkering na vijfdejaarsherbeoordeling. Vastgestelde belastbaarheid. Geschiktheid voor de geselecteerde functies.

LJN AY0155 - Weigering WAO-uitkering omdat betrokkene de wachttijd niet heeft voltooid.

LJN AY0253 - Vaststelling van het maatmaninkomen van een directeur-grootaandeelhouder van een vennootschap. Pensioenvoorziening.

LJN AY0422 - De korting op de WAO-uitkering vervalt door het wegvallen van de inkomsten uit arbeid. De besluiten zijn geen besluiten betreffende de vaststelling van het WAO-dagloon.

LJN AY0425 - De schattingsbesluiten die met behulp van het CBBS tot stand zijn gekomen, zijn toereikend gemotiveerd.

LJN AY0428 - Betrokkene heeft geen belang meer bij een beoordeling van het hoger beroep, zodat dit niet-ontvankelijk kan worden verklaard.

LJN AY0429 - Is terecht met terugwerkende kracht toepassing gegeven aan artikel 44 van de WAO en is de onverschuldigd betaalde WAO-uitkering terecht teruggevorderd?

LJN AY1706 - Mate van arbeidsongeschiktheid van minder dan 15%. Vermoeidheidsklachten.

LJN AY2221 - WAO-schatting. Vastgestelde maatmanfunctie en maatmaninkomen.

LJN AY2627 - Het bestreden schattingsbesluit ontbeert een als voldoende te kwalificeren medische en arbeidskundige grondslag.

LJN AY2985 - De rechtbank heeft door het beroep niet-ontvankelijk te verklaren ten onrechte het schorsingsbesluit niet inhoudelijk getoetst. WAO-schatting; uitlooptermijn; zorgvuldigheid. Gebruikte taal (Frans).

LJN AY3053 - Herziening WAO-uitkering. Zorgvuldigheid van het medisch onderzoek. Vastgestelde belastbaarheid.

LJN AY3551 - Herziening WAO-uitkering. Belastbaarheidspatroon. Geschiktheid voor de geselecteerde functies.

LJN AY3555 - Is betrokkene terecht van opvatting dat in de gegeven omstandigheden het UWV niet van de intrekking van het besluit mocht terugkomen? Is er sprake van dwaling?

LJN AY3557 - WAO-schatting. Betrokkene beschikt in zijn toestand niet over duurzaam benutbare arbeidsmogelijkheden.

LJN AY3560 - Weigering WAO-uitkering. Geschiktheid voor het eigen werk. Is terecht ziekengeld geweigerd?

LJN AY3568 - Het verzet is ongegrond omdat het niet betalen van het griffierecht niet verschoonbaar is.

LJN AY3572 - Intrekking WAO-uitkering. Zorgvuldigheid van het medisch onderzoek. Belastbaarheid.

LJN AY3575 - Het verzoek om herziening van een eerder genomen besluit is terecht afgewezen omdat geen er sprake was van nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden.

LJN AY3578 - Weigering WAO-uitkering. Geschiktheid voor de geselecteerde functies.

LJN AY3587 - WAO-schatting. Is er sprake van uit dezelfde ziekteoorzaak voortgekomen medische beperkingen?

LJN AY3588 - WAO-schatting. Actualiteit van de geduide functies. Er is geen aanleiding voor het oordeel dat de schatting voldoende realiteitswaarde ontbeert.

LJN AY3595 - Afwijzing verzoek om verhoging van de WAO-uitkering wegens (vermeende) toegenomen arbeidsongeschiktheid. Zorgvuldigheid van het medisch onderzoek.

LJN AY3597 - WAO-schatting met behulp van het CBBS. Motivering. Instandlating van de rechtsgevolgen van het vernietigde besluit.

LJN AY3599 - De weigering om aan betrokkene met een terugwerkende kracht van drie jaar een WAO-uitkering toe te kennen is in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel.

LJN AY3603 - WAO-schatting met behulp van het CBBS-systeem. Motivering. Instandlating van de rechtsgevolgen van het vernietigde besluit.

LJN AY3608 - Weigering ziekengeld. Ingangsdatum. WAO-schatting. Zorgvuldigheid van het medisch en arbeidskundig onderzoek.

LJN AY3767 - Weigering WAO-uitkering. Het bestreden besluit is niet deugdelijk gemotiveerd. Zorgvuldigheid van het medisch onderzoek.

LJN AY3769 - WAO-schatting. Belastbaarheid. Geschiktheid voor de geselecteerde functies. Er resteren onvoldoende functies om de schatting op te baseren.

LJN AY3770 - Het inleidende beroep bij de rechtbank dient niet-ontvankelijk te worden verklaard. Het beroepschrift dient als bezwaarschrift te worden doorgezonden naar het UWV.

LJN AY3790 - WAO-schatting. Juistheid van het medisch oordeel. Het oordeel van de door de rechtbank ingeschakelde deskundigen.

LJN AY3860 - Afwijzing van het verzoek om voorlopige voorziening. Er is geen sprake van een precaire financiële situatie.

LJN AY3869 - Terugvordering van onverschuldigd betaalde WAO-uitkering. Vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid.

LJN AY3870 - Weigering WAO-uitkering. Betrokkene is nog geschikt voor haar eigen werk. Niet aannemelijk is gemaakt dat betrokkene vanwege haar beperkingen niet kon reizen naar Zwolle voor de hoorzitting.

LJN AY3875 - Het bestreden besluit ziet niet op de medische situatie van betrokkene, maar is enkel gebaseerd op de invloed die betrokkenes inkomsten hebben op de uitbetaling van de WAO-uitkering.

LJN AY3885 - Aan het bestreden besluit is voldoende onderzoek voorafgegaan. Het is aan de aanvrager om de voor het recht op uitkering noodzakelijke controleerbare gegevens aan te leveren.

LJN AY3901 - WAO-schatting. De laatstelijk vóór het intreden van de arbeidsongeschiktheid vervulde functie vormt de basis voor de vaststelling van het maatmaninkomen.

LJN AY3960 - Ongegrondverklaring van het verzet wegens niet-verschoonbare overschrijding van de termijn voor het indienen van een beroepschrift.

LJN AY3963 - WAO-schatting met behulp van het CBBS. Motivering. Instandlating van de rechtsgevolgen van het vernietigde besluit.

LJN AY3968 - Vergoeding van de wettelijke rente over de na te betalen WAO-uitkering. De gemaakte kosten in bezwaar en in hoger beroep.

LJN AY4009 - WAO-schatting. (On)geschiktheid voor de geselecteerde functies. Opleiding.

LJN AY4010 - Overschrijding van de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift.

LJN AY4126 - Verzoek om voorlopige voorziening in verband met het niet tijdig beslissen op bezwaar.

LJN AY4287 - Schatting van de premie socialewerknemersverzekeringswetten vanwege het ontbreken van een ondeugdelijke administratie.

LJN AY4590 - Afwijzing van het verzoek om voorlopige voorziening. De financiële situatie van betrokkene. Er is geen sprake van onverwijlde spoed.

LJN AY4604 - Weigering WAO-uitkering. De formele benadering dat betrokkene reeds volledig arbeidsongeschikt was op de datum van aanvang van de WAO-verzekering wordt niet langer onderschreven.

LJN AY4625 - Weigering WAO-uitkering. Wachttijd. De arbeidsongeschiktheid heeft niet dezelfde oorzaak als waarvoor eerder een uitkering was toegekend.

LJN AY4794 - Herziening van de WAO-uitkering naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 15-25%.

LJN AY4795 - Loondoorbetalingsverplichting van acht maanden wegens het zonder deugdelijke grond verrichten van onvoldoende reïntegratie-inspanningen. Afwijzing WAO-aanvraag. Faillissement van de werkgever.

LJN AY4800 - Weigering om terug te komen van een eerder genomen besluit. Er zijn geen nieuwe feiten of veranderde omstandigheden.

LJN AY4825 - Intrekking WAO-uitkering. Betrokkene is geschikt voor haar eigen werk.

LJN AY4868 - Is met name de psychische belastbaarheid juist vastgesteld?

LJN AY4869 - Met het besluit is geheel aan de bezwaren van betrokkene tegemoet gekomen. Het bestreden besluit ziet op de intrekking van het recht op WAO-uitkering en niet op de uitbetaling ervan.

LJN AY4870 - Is de belastbaarheid zoals vastgelegd in het belastbaarheidspatroon overschat?

LJN AY4871 - Terugvordering van onverschuldigd betaalde WAO-uitkering. Het nadere besluit is een primair besluit en is niet aan te merken als een besluit in de zin van artikel 6:18 van de Awb. Toezending van de besluiten op de voorgeschreven wijze.

LJN AY4872 - Door het intrekken van het bestreden besluit is de procedure weer in de bezwaarfase beland, zodat het UWV een nieuwe beslissing op het bezwaar zal dienen te nemen.

LJN AY4874 - Of het bezwaar zelf ontvankelijk was, is voor de ontvankelijkheid van het beroep bij de rechtbank niet van belang. Wel dient de rechtbank te onderzoeken of het UWV bij het nemen van het besluit op bezwaar tot een juist oordeel over de ontvankelijkheid van het bezwaar is gekomen.

LJN AY4879 - Weigering AAW/WAO-uitkering. Zijn de geduide functies passend? Terugvordering van het voorschot. Wettelijke rente. Recht op vergoeding van immateriële schade wegens overschrijding van de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 van het EVRM. Het UWV zal bij het nemen van een nieuw besluit op bezwaar tevens dienen te beslissen over de aan betrokkene toekomende schadevergoeding.

LJN AY4881 - Is er sprake van een lichamelijke en/of psychische aandoening naar objectieve maatstaven gemeten? CBBS.

LJN AY4917 - Niet-ontvankelijkverklaring van het beroep wegens overschrijding van de termijn voor het betalen van het griffierecht.

LJN AY4924 - Korting op de WAO-uitkering in verband met genoten winst. Zelfstandig tandtechnicus. Huurinkomsten uit verhuur van de bedrijfsruimte. Fiscale keuze.

LJN AY4935 - Korting op de WAO-uitkering. Niet-ontvankelijkverklaring van het beroep. Verplichte bezwaarschriftprocedure.

LJN AY4949 - Weigering WAO-uitkering. Geschiktheid voor het eigen werk. Remigratie. Klimaatverandering.

LJN AY4955 - Weigering WAO-uitkering. Is uitgegaan van de juiste medische beperkingen? Duiding van de voltijdfuncties. Er is geen medische urenbeperking.

LJN AY5003 - Ongegrondverklaring van het verzet omdat betrokkene geen gronden heeft ingediend die zien op het niet tijdig indienen van het beroepschrift.

LJN AY5004 - Weigering WAO-uitkering. Zijn de medische beperkingen onderschat? Urenbeperking?

LJN AY5006 - Is er sprake van een appellabel besluit? Niet-ontvankelijkheid van het bezwaar.

LJN AY5009 - Weigering WAO-uitkering. Is de belastbaarheid juist vastgesteld? Is ten onrechte geen duurbeperking aangenomen?

LJN AY5010 - Korting op de WAO-uitkering in verband met inkomsten uit arbeid. Is er een dringende reden om af te zien van terugvordering?

LJN AY5011 - Herziening WAO-uitkering. Is er sprake van objectieve afwijkingen? Vallen de functies binnen de vastgestelde belastbaarheid?

LJN AY5014 - Schorsing en intrekking van de WAO-uitkering. Zijn de besluiten ontvangen? Betrokkene is doordeweeks opgenomen geweest en was alleen de weekenden thuis.

LJN AY5018 - Weigering WAO-uitkering. Maximale urenomvang? Juistheid van de medische beperkingen?

LJN AY5111 - WAO-schatting. Betrokkene is geschikt voor gangbare arbeid. Overschrijding van de belastbaarheid? Urenbeperking? Werkdruk?

LJN AY5126 - Er zijn geen beperkingen ten aanzien van het verrichten van arbeid.

LJN AY5127 - Beëindiging WAO-uitkering omdat betrokkene na het verrichten van arbeid voor minder dan 15% arbeidsongeschikt wordt beschouwd.

LJN AY5129 - Herziening van de mate van arbeidsongeschiktheid. Er zijn geen aanknopingspunten om te twijfelen aan de juistheid van het aan het bestreden besluit ten grondslag gelegde medische oordeel.

LJN AY5134 - Is de overschrijding van de bezwaartermijn verschoonbaar? Psychische klachten.

LJN AY5135 - Weigering WAO-uitkering per einde wachttijd omdat betrokkene voor minder dan 15% arbeidsongeschikt is bevonden.

LJN AY5136 - WAO-schatting. Geschiktheid voor de geselecteerde functies.

LJN AY5143 - WAO-schatting. Zijn de geselecteerde functies passend? Zorgvuldigheid van het medisch onderzoek.

LJN AY5157 - Arbeidskundige grondslag van het bestreden besluit. Functies welke zijn geselecteerd naar de situatie op de datum in geding, de zogeheten teruglegdatum. Uitgaande van die functies is er sprake van voldoende actualisering.

LJN AY5202 - Hoogte van de gedifferentieerde WAO-premie. Nieuw besluit op bezwaar.

LJN AY5209 - Herziening WAO-uitkering. Ongewijzigde vaststelling van de arbeidsongeschiktheid na medisch heronderzoek. Weigering (verdere) ZW-uitkering.

LJN AY5210 - Intrekking WAO-uitkering, welke was berekend naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 80-100%.

LJN AY5211 - Terugvordering van het voorschot op de WAO-uitkering.

LJN AY5212 - Herziening van de mate van arbeidsongeschiktheid.

LJN AY5215 - WAO-zaak: het bestreden besluit berust niet op een juiste medische en arbeidskundige grondslag. ZW-zaak: de noodzakelijke medische en arbeidskundige gegevens ontbreken om te kunnen beoordelen of betrokkene geschikt was te achten voor arbeid in de zin van de ZW.

LJN AY5218 - Onveranderde mate van arbeidsongeschiktheid na de eerstejaarsherbeoordeling. Niet is gebleken dat de arbeidskundige grondslag van de onderhavige schattingen als ontoereikend moet worden beoordeeld.

LJN AY5223 - Onderzoek door een medisch medewerker, niet zijnde een verzekeringsarts.

LJN AY5224 - Herziening WAO-uitkering met terugwerkende kracht. Terugvordering van onverschuldigd betaalde WAO-uitkering. Anticumulatie.

LJN AY5225 - WAO-schatting. Er resteren te weinig functies om de schatting op te baseren.

LJN AY5226 - WAO-schatting. Vastgestelde beperkingen. Geschiktheid voor de geselecteerde functies.

LJN AY5227 - Weigering WAO-uitkering. De beperkingen ten aanzien van het verrichten van arbeid bestonden reeds bij aanvang van de verzekering.

LJN AY5229 - Is de WAO-uitkering ten onrechte blijvend verlaagd omdat betrokkene slechts een relatief korte periode inkomsten heeft genoten?

LJN AY5328 - Terugwijzing van de zaak naar de rechtbank. De CRvB stelt vast dat de rechtbank heeft nagelaten om de door haar ingeschakelde deskundige te confronteren met het naar aanleiding van haar rapportage door het UWV ingenomen, gemotiveerde en deels andersluidende standpunt.

LJN AY5354 - Weigering WAO-uitkering. Geschiktheid voor de geselecteerde functies.

LJN AY5357 - Terugwijzing van de zaak naar rechtbank.

LJN AY5358 - Weigering WAO-uitkering. Van doorslaggevend belang is echter niet de situatie per maart 2003, maar die per 20 december 2002.

LJN AY5379 - WAO-schatting. Geschiktheid voor de geselecteerde functies.

LJN AY5389 - Herziening WAO-uitkering. Vastgestelde beperkingen. Geschiktheid voor de geselecteerde functies.

LJN AY5434 - Is het verzoek om heropening van de WAO-uitkering terecht afgewezen?

LJN AY5531 - Herziening en terugvordering van de WAO-uitkering. Hoogte van het dagloon.

LJN AY5561 - WAO-schatting. Belastbaarheid. Geschiktheid voor de geselecteerde functies. Arbeidsduur.

LJN AY5564 - Bezwaar van de werkgever tegen de indeling van zijn werknemer in een hogere arbeidsongeschiktheidsklasse. Vernietiging van de arbeidsovereenkomst. Op de datum van intreden van de arbeidsongeschiktheid bestond er een dienstbetrekking tussen de werknemer en de werkgever.

LJN AY5565 - WAO-schatting. Toepassing van artikel 44 van de WAO. Inkomsten uit arbeid.

LJN AY5582 - Toekenning WAO-uitkering aan de werknemer. Nieuw besluit. Procesbelang.

LJN AY5584 - Vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid. De medische beperkingen zijn juist vastgesteld; de arbeidskundige grondslag is onjuist nu slechts twee functies resteren.

LJN AY5591 - Gedifferentieerde premie. Is er sprake van overgang van onderneming? Beroep op het gelijkheidsbeginsel. Strijdigheid met de Pemba?

LJN AY5604 - De weigering om WAO-uitkering toe te kennen na het einde van de wachttijd kan niet in stand blijven.

LJN AY5665 - Betrokkene is geen eigenrisicodrager omdat de garantieverklaring ontbreekt. Is de termijn voor het indienen van de garantieverklaring een harde termijn?

LJN AY5670 - Gedifferentieerde WAO-premie. De arbeidsongeschiktheidslasten komen voor rekening van de rechtsopvolger van betrokkene.

LJN AY5675 - Herziening WAO-uitkering naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 15-25%. Het UWV heeft voldoende inzichtelijk gemaakt dat de functies kunnen worden vervuld.

LJN AY5677 - Intrekking WAO-uitkering. Er zijn geen nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden.

LJN AY5678 - De functies waren geschikt om de theoretische verdiencapaciteit van betrokkene vast te stellen en de mate van arbeidsongeschiktheid in de klasse 25-35% in te delen.

LJN AY5679 - Vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid. Op grond van het oordeel van de deskundige wordt betrokkene niet in staat geacht de voorgehouden functies te vervullen.

LJN AY5860 - Intrekking WAO-uitkering omdat betrokkene vanaf de datum in geding minder dan 15% arbeidsongeschikt is. De beperkingen zijn op adequate wijze vastgesteld. In hoger beroep zijn geen objectief-medische verklaringen overgelegd die steun bieden aan een andersluidend oordeel.

LJN AY5861 - Herziening WAO-uitkering naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 65-80%. Later toegenomen klachten.

LJN AY5924 - Toekenning van een volledige WAO-uitkering. Onvoldoende belang. De uitvoering ligt buiten de reikwijdte bestreden besluit.

LJN AY5933 - Intrekking WAO-uitkering. De belastbaarheid is niet overschat en betrokkene is in staat tot het verrichten van de geselecteerde functies. Het opleidingsniveau is juist gewaardeerd.

LJN AY5937 - Toekenning WAO-uitkering naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 15-25%.

LJN AY5941 - Is de mate van arbeidsongeschiktheid juist vastgesteld. De beperkingen zijn juist vastgesteld. Latere verslechtering van de gezondheidstoestand.

LJN AY5943 - Herziening WAO-uitkering naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 65-80%.

LJN AY5949 - Weigering WAO-uitkering. De medische grondslag van het bestreden besluit is juist vastgesteld.

LJN AY5951 - Weigering WAO-uitkering. Zorgvuldig medisch onderzoek.

LJN AY5958 - Verzoek om terug te komen van een eerder genomen besluit. Er zijn geen nieuwe feiten of veranderde omstandigheden.

LJN AY5966 - Herziening van de mate van arbeidsongeschiktheid. Is de medische en arbeidskundige grondslag juist vastgesteld?

LJN AY5968 - Is er sprake van toegenomen arbeidsongeschiktheid? De noodzaak van een nieuw arbeidskundig rapport.

LJN AY5973 - Herziening WAO-uitkering. Zijn de medische beperkingen juist vastgesteld?

LJN AY5977 - Terugvordering van ten onrechte betaalde voorschotten op de WAO-uitkering. Er is geen sprake van een dringende reden om van terugvordering af te zien. Er heeft terecht geen toetsing aan het evenredigheidsbeginsel plaatsgevonden omdat de terugvordering dwingend is voorgeschreven.

LJN AY6009 - Herziening WAO-uitkering. Is de medische en arbeidskundige grondslag juist vastgesteld?

LJN AY6037 - Intrekking WAO-uitkering. De medische en arbeidskundige grondslag is onvoldoende gemotiveerd.

LJN AY6041 - Het UWV is volledig tegemoet gekomen aan het bezwaar. Vernietiging van het dagloonbesluit. Schadevergoeding. Er bestaat geen recht op immateriële schadevergoeding omdat onvoldoende aannemelijk is geworden dat het dagloonbesluit en de daarna gevoerde procedure op zichzelf hebben geleid tot geestelijk letsel dat kan worden beschouwd als een aantasting van betrokkenes persoon als bedoeld in artikel 6:106 van het BW.

LJN AY6042 - Weigering WAO-uitkering. Geschiktheid voor het eigen werk. Voldoende medische grondslag.

LJN AY6044 - Herziening WAO-uitkering. Is de medische beoordeling zorgvuldig geweest en is de medische grondslag juist vastgesteld? Hoogte van het maatmaninkomen.

LJN AY6055 - Hoogte van het terugvorderingsbedrag van de onverschuldigd betaalde WAO-uitkering. Dringende reden. De brief betreffende de verlaging van het bedrag van de nabetaling is een besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Awb.

LJN AY6056 - Weigering WAO-uitkering. Is de medische en arbeidskundige grondslag juist vastgesteld?

LJN AY6058 - Herziening WAO-uitkering. Arbeidskundige grieven. De mate van arbeidsongeschiktheid is juist vastgesteld.

LJN AY6078 - Toekenning vergoeding van schade in de vorm van de wettelijke rente.

LJN AY6130 - Herziening WAO-uitkering. Terugvordering van onverschuldigd betaalde WAO-uitkering.

LJN AY6221 - De aanvraag voor WAO-uitkering is niet in behandeling genomen wegens het ontbreken van een reïntegratieverslag.

LJN AY6222 - Intrekking WAO-uitkering. Voldoende medische gegevens. De verslechtering van de gezondheidstoestand na de intrekking van de WAO-uitkering is niet aan de orde in dit geding.

LJN AY6230 - Intrekking WAO-uitkering. Geschiktheid voor de maatmanfunctie. Is voldoende rekening gehouden met de psychische klachten?

LJN AY6343 - WAO-schatting. Is de belastbaarheid overschat? Terugvordering van het voorschot op de WAO-uitkering. Niet tijdig beslissen.

LJN AY6350 - Nabetaling WAO-uitkering. De schadevergoeding is forfaitair vastgesteld conform de wet (artikel 6:119 van het BW). De grootte van de daadwerkelijk geleden schade is niet relevant.

LJN AY6355 - Weigering WAO-uitkering per einde wachttijd. Overschrijden de geduide functies de vastgestelde belastbaarheid?

LJN AY6366 - Toekenning gedeeltelijke WAO-uitkering na eerdere weigering. Zijn de geselecteerde functies passend? Opleidings- en ervaringseisen.

LJN AY6378 - Is de intrekking van de WAO-uitkering juist? Ernstige psychische klachten.

LJN AY6385 - Na de intrekking van de WAO-uitkering zijn nieuwe auto-immuunaandoeningen gediagnosticeerd. Weigering WAO-uitkering. Betrokkene was niet verzekerd voor de WAO. Er is geen verband met de eerdere arbeidsongeschiktheid.

LJN AY6389 - Weigering WAO-uitkering. Intrekking voorschot. De schatting berust op onvoldoende grondslag, te weten een tweetal functies.

LJN AY6391 - WAO-schatting. Kan betrokkene met beperkingen passend werk verrichten en is voldoende rekening gehouden met haar doofheid?

LJN AY6396 - Weigering WAO-uitkering. Is de eerste arbeidsongeschiktheidsdag juist vastgesteld?

LJN AY6402 - Weigering WAO-uitkering. Medische en arbeidskundige beoordeling. In hoger beroep is de ontbrekende onderbouwing alsnog gegeven.

LJN AY6406 - Weigering WAO-uitkering per einde wachttijd. Medische en arbeidskundige beoordeling. CBBS. Hoge eisen aan de motivering. In beroep is de onderbouwing aangevuld. Vernietiging van het bestreden besluit met instandlating van de rechtsgevolgen.

LJN AY6411 - Korting op de WAO-uitkering wegens inkomsten uit arbeid. De extra inkomsten zijn niet gemeld. Terugvordering van onverschuldigd betaalde WAO-uitkering. Betalingsregeling.

LJN AY6418 - Weigering WAO-uitkering omdat betrokkene niet arbeidsongeschikt is. Onvoldoende zorgvuldige voorbereiding van het bestreden besluit.

LJN AY6550 - Weigering om terug te komen van een eerder genomen dagloonbesluit. Er zijn geen nieuwe feiten of veranderde omstandigheden.

LJN AY6555 - Verzoek om verhoging van het dagloon omdat ten onrechte geen rekening is gehouden met de pensionkostentoeslag, de reiskostenvergoeding voor een jaarlijkse vakantiereis naar het land van herkomst, zes extra reisdagen en extra vakantieverlof.

LJN AY6561 - Vaststelling WAO-dagloon. Terugkomen van eerder genomen besluit. Wettelijke rente.

LJN AY6562 - Vaststelling van de hoogte van het WAO-dagloon. Terugkomen van eerder genomen besluit. Wettelijke rente.

LJN AY6563 - Onjuiste vaststelling van het WAO-dagloon. Weigering tot nabetaling van de wettelijke rente.

LJN AY6565 - Hoogte van het WAO-dagloon. Wettelijke rente.

LJN AY6586 - Hoogte van het WAO-dagloon. Dient rekening te worden gehouden met de extra reis- en vakantiedagen? Wettelijke rente.

LJN AY6587 - Wettelijke rente over de nabetaling. Redelijke termijn na aanmaning.

LJN AY6588 - Intrekking WAO-uitkering. Is voldoende rekening gehouden met de psychische en KNO-klachten? Arbeidskundige beoordeling met behulp van van het CBBS. Een deugdelijke toelichting en motivering met betrekking tot de geselecteerde functies is eerst in hoger beroep gegeven.

LJN AY6605 - Hoogte van het WAO-dagloon. Extra vakantiedagen. CAO-toeslag. Een besluit waarbij wordt teruggekomen van een eerder genomen besluit dient terughoudend te worden getoetst. Wettelijke rente.

LJN AY6609 - Hoogte van het WAO-dagloon. Pensionkostentoeslag, CAO-toeslag en extra vakantiedagen. Een besluit waarbij wordt teruggekomen van een eerder genomen besluit dient terughoudend te worden getoetst. Wettelijke rente.

LJN AY6611 - Verhoging van het WAO-dagloon. Wettelijke rente.

LJN AY6614 - Dagloonvaststelling. Terugkomen van een onaantastbaar geworden besluit. Wettelijke rente.

LJN AY6650 - Hoogte van het WAO-dagloon. Een besluit waarbij wordt teruggekomen van een eerder genomen besluit dient terughoudend te worden getoetst. Extra reisdagen en CAO-, TIN-, vuilwerk- en pensionkostentoeslag.

LJN AY6660 - Hoogte van het WAO-dagloon. Een besluit waarbij wordt teruggekomen van een eerder genomen besluit dient terughoudend te worden getoetst. Pensionkostentoeslag, reiskosten en extra reis- en vakantiedagen. Wettelijke rente.

LJN AY6666 - Hoogte van het WAO-dagloon. Een besluit waarbij wordt teruggekomen van een eerder genomen besluit dient terughoudend te worden getoetst. Pensionkosten-, CAO- en TIN-toeslag. Extra reis- en vakantiedagen en overuren. Wettelijke rente.

LJN AY6668 - WAO-schatting. Discrepantie tussen de belastbaarheid en de functiebelastingen. Ondeugdelijke arbeidskundige onderbouwing.

LJN AY6669 - Hoogte van het WAO-dagloon. Een besluit waarbij wordt teruggekomen van een eerder genomen besluit dient terughoudend te worden getoetst. Pensionkosten-, CAO- en TIN-toeslag. Extra reis- en vakantiedagen en overuren. Wettelijke rente.

LJN AY6671 - Hoogte van het WAO-dagloon. Een besluit waarbij wordt teruggekomen van een eerder genomen besluit dient terughoudend te worden getoetst Wettelijke rente.

LJN AY6675 - WAO-schatting. Zijn de medische beperkingen juist ingeschat?

LJN AY6678 - Terugkomen van eerder genomen dagloonbesluiten. Wettelijke rente.

LJN AY6679 - WAO-schatting. Is de medische en arbeidskundige grondslag voldoende?

LJN AY6683 - Weigering WAO-uitkering per einde wachttijd. Berust de schatting op goede gronden?

LJN AY6690 - WAO-schatting. Juistheid van het medisch oordeel.

LJN AY6691 - Beëindiging WAO-uitkering. Juistheid van het medisch oordeel.

LJN AY6806 - WAO-schatting. Kon betrokkene zijn eigen werkzaamheden verrichten?

LJN AY6831 - De inhoud van het bestreden besluit betreft WAO-schatting en niet WAO-premiedifferentiatie. Eerlijk proces als bedoeld in artikel 6 van het EVRM.

LJN AY6834 - Intrekking WAO-uitkering. Zijn de beperkingen juist ingeschat en is de maatman juist vastgesteld?

LJN AY6837 - Intrekking WAO-uitkering. Zijn de geduide functies passend? Opleidingseisen. Computergebruik.

LJN AY6844 - Verlaging WAO-uitkering. Het bestreden besluit wordt niet langer gehandhaafd wegens gebreken in de voorbereiding en een nieuw besluit op bezwaar wordt in het vooruitzicht gesteld.

LJN AY6886 - WAO-schatting. Is de motivering van de geschiktheid van de geselecteerde functies voldoende?

LJN AY6960 - Herziening WAO-uitkering. Er is geen sprake van onvolledig of ondeugdelijk medisch onderzoek.

LJN AY7200 - Intrekking en terugvordering van de WAO-uitkering. Er is geen sprake meer van inkomensverlies.

LJN AY7284 - Intrekking WAO-uitkering. Verzoek om terug te komen van een eerder genomen besluit. Er zijn geen nieuwe feiten of omstandigheden aangevoerd.

LJN AY7288 - WAO-schatting. Juistheid en zorgvuldigheid van het medisch oordeel.

LJN AY7331 - Afwijzing van het verzoek om herziening van een eerdere uitspraak van de CRvB.

LJN AY7488 - Vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid. Eén functie wordt als ongeschikt aangemerkt. Indeling in de arbeidsongeschiktheidsklasse 25-35%.

LJN AY7498 - Er is niet voldaan aan het criterium "geen benutbare mogelijkheden". Indeling in de arbeidsongeschiktheidsklasse van 45-55%.

LJN AY7513 - Nader besluit. Terugvordering van onverschuldigd betaalde WAO-uitkering.

LJN AY7544 - Weigering WAO-uitkering omdat het verzuim van betrokkene geen verband houdt met ziekte of gebrek, zodat zij de wachttijd voor de WAO niet heeft vervuld.

LJN AY7547 - De weigering om de pensionkostentoeslag in aanmerking te nemen bij de berekening van het dagloon is in strijd met het gelijkheidsbeginsel.

LJN AY7596 - Verhoging WAO-dagloon met terugwerkende kracht. Het door een werknemer verdiende vaste maandloon ondergaat geen wijziging door het feit dat hij zes dagen per jaar minder hoeft te werken dan sommige collega’s.

LJN AY7597 - Vaststelling WAO-dagloon. Terugkomen van een eerder genomen besluit. Pensionkostentoeslag.

LJN AY7615 - Herziening dagloon met terugwerkende kracht. Het vaste maandloon ondergaat geen wijziging door het feit dat betrokkene zes dagen per jaar minder hoeft te werken dan sommige collega’s.

LJN AY7616 - WAO-schatting. Betrokkene heeft geen procesbelang meer bij een beslissing van de CRvB op het hoger beroep, zodat dit niet-ontvankelijk kan worden verklaard.

LJN AY7618 - Het UWV heeft ten onrechte afgezien van het nemen van een inhoudelijke beslissing inzake de aanspraken op een WAO-uitkering.

LJN AY7621 - Intrekking WAO-uitkering. Vastgestelde beperkingen.

LJN AY7628 - Weigering WAO-uitkering. Medische noodzaak van de urenbeperking. Oordeel van een onafhankelijke door de bestuursrechter ingeschakelde deskundige.

LJN AY7629 - Herziening dagloonvaststelling met terugwerkende kracht.

LJN AY7630 - Het verzet is ongegrond omdat het griffierecht voor het hoger beroep onverschoonbaar niet tijdig is betaald.

LJN AY7632 - Verhoging WAO-dagloon met terugwerkende kracht.

LJN AY7644 - Herziening WAO-dagloon met terugwerkende kracht. Is ten onrechte geen rekening is gehouden met de reiskostenvergoeding voor een jaarlijkse vakantiereis naar het land van herkomst, zes extra reisdagen en extra vakantieverlof?

LJN AY7645 - Herziening WAO-dagloon. Is bij de vaststelling van het WAO-(vervolg)dagloon ten onrechte geen rekening is gehouden met de CAO-toeslag?

LJN AY7647 - Verhoging WAO-dagloon met terugwerkende kracht. Is ten onrechte geen rekening gehouden met de reiskostenvergoeding voor een jaarlijkse vakantiereis naar het land van herkomst, zes extra reisdagen en extra vakantieverlof?

LJN AY7649 - Verhoging WAO-dagloon met terugwerkende kracht. Is ten onrechte geen rekening gehouden met de reiskostenvergoeding voor een jaarlijkse vakantiereis naar het land van herkomst, zes extra reisdagen en extra vakantieverlof.

LJN AY7653 - Het bestreden besluit is zowel op een deugdelijke medische als juiste arbeidskundige grondslag gebaseerd.

LJN AY7655 - Verhoging WAO-dagloon met terugwerkende kracht. Is ten onrechte geen rekening gehouden met de CAO-toeslag die betrokkene zou hebben ontvangen?

LJN AY7658 - Herziening WAO-dagloon met terugwerkende kracht. Is ten onrechte geen rekening gehouden met de reiskostenvergoeding voor een jaarlijkse vakantiereis naar het land van herkomst, zes extra reisdagen en extra vakantieverlof?

LJN AY7660 - Verhoging WAO-dagloon met terugwerkende kracht. Is ten onrechte geen rekening met jaarlijkse vakantiereis naar het land van herkomst, zes extra reisdagen en extra vakantieverlof?

LJN AY7662 - Verhoging WAO-dagloon met terugwerkende kracht. Is onder andere ten onrechte geen rekening gehouden met de SAO-, TIN- en vuilwerktoeslag?

LJN AY7691 - Is bij de verhoging van het WAO-dagloon ten onrechte geen rekening gehouden met zes extra reisdagen, extra vakantiedagen, CAO-, TIN- en overwerktoeslag en dat over de bijgetelde vergoeding vakantietoeslag moet worden berekend?

LJN AY7692 - Is bij de verhoging van het WAO-dagloon ten onrechte geen rekening gehouden met zes extra reisdagen, extra vakantiedagen, CAO-, TIN- en overwerktoeslag en dat over de bijgetelde vergoeding vakantietoeslag moet worden berekend?

LJN AY7695 - Is bij de berekening van het WAO-dagloon ten onrechte geen rekening gehouden met zes extra reisdagen, extra vakantiedagen, CAO-, TIN- en overwerktoeslag en dat over de bijgetelde vergoeding vakantietoeslag moet worden berekend?

LJN AY7700 - Herziening WAO-uitkering. Juistheid van de vastgestelde beperkingen.

LJN AY7717 - WAO-schatting. Is terecht geen urenbeperking aangenomen?

LJN AY7722 - Is bij de herberekening van het WAO-dagloon ten onrechte geen rekening gehouden met zes extra reisdagen, extra vakantiedagen, CAO-, TIN- en overwerktoeslag en dat over de bijgetelde vergoeding vakantietoeslag moet worden berekend?

LJN AY7725 - Is bij de herberekening van het dagloon ten onrechte geen rekening gehouden met zes extra reisdagen, extra vakantiedagen, CAO-, TIN- en overwerktoeslag en dat over de bijgetelde vergoeding vakantietoeslag moet worden berekend?

LJN AY7816 - Is bij de herberekening van het WAO-dagloon ten onrechte geen rekening gehouden met toeslagen, zoals de overwerk-, CAO- en TIN-toeslag en dat vakantietoeslag moet worden bijgeteld over de reiskostenvergoeding buitenland en pensionkostenvergoeding?

LJN AY7818 - Is bij de herberekening van het WAO-dagloon ten onrechte geen rekening gehouden met zes extra reisdagen, extra vakantiedagen, CAO-, TIN- en overwerktoeslag en dat over de bijgetelde vergoeding vakantietoeslag moet worden berekend?

LJN AY7819 - Is bij de herberekening van het WAO-dagloon ten onrechte geen rekening gehouden met extra reisdagen en extra vakantiedagen en is met een te laag bedrag aan reiskostenvergoeding buitenland is rekening gehouden?

LJN AY7820 - Is bij de herberekening van het dagloon terecht aangevoerd dat vakantietoeslag moet worden bijgeteld over de reiskostenvergoeding buitenland en dat ten onrechte geen rekening is gehouden met de CAO-toeslag die betrokkene zou hebben ontvangen?

LJN AY7822 - Is bij herberekening van het WAO-dagloon ten onrechte geen rekening gehouden met extra reisdagen, extra vakantiedagen, toeslagen als TIN-, CAO- en vuilwerktoeslag en overuren en dient de vakantietoeslag over de reiskostenvergoeding buitenland te worden bijgeteld?

LJN AY7823 - Is bij de herberekening van het WAO-dagloon ten onrechte geen rekening gehouden met toeslagen als CAO-, TIN- en vuilwerktoeslag en overuren en dat de gratificatie te laag is vastgesteld?

LJN AY7824 - Is bij de herberekening van het WAO-dagloon onder andere ten onrechte geen rekening gehouden met extra reisdagen en extra vakantiedagen, TIN-toeslag, CAO-toeslag en overuren?

LJN AY7827 - Herberekening van het WAO-dagloon. Is ten onrechte geen rekening gehouden met de pensionkostentoeslag, de reiskostenvergoeding voor een jaarlijkse vakantiereis naar het land van herkomst en zes extra reisdagen?

LJN AY7828 - Dagloonvaststelling. Verzoek om terug te komen van een eerder genomen besluit.

LJN AY7829 - Dagloonvaststelling. Verzoek om terug te komen van een eerder genomen besluit.

LJN AY7830 - Dagloonvaststelling. Verzoek om terug te komen van een eerder genomen besluit.

LJN AY7831 - Verzoek om herziening van een eerder genomen besluit. Er zijn geen nieuwe feiten of veranderde omstandigheden.

LJN AY7832 - Dagloonvaststelling. Verzoek om terug te komen van een eerder genomen besluit.

LJN AY7833 - Dagloonvaststelling. Verzoek om terug te komen van een eerder genomen besluit.

LJN AY7834 - Dagloonvaststelling. Verzoek om terug te komen van een eerder genomen besluit.

LJN AY7835 - Dagloonvaststelling. Verzoek om terug te komen van een eerder genomen besluit.

LJN AY7836 - Dagloonvaststelling. Verzoek om terug te komen van een eerder genomen besluit.

LJN AY7837 - Dagloonvaststelling. Verzoek om terug te komen van een eerder genomen besluit.

LJN AY7845 - Dagloonvaststelling. Verzoek om terug te komen van een eerder genomen besluit.

LJN AY7847 - Dagloonvaststelling. Verzoek om terug te komen van een eerder genomen besluit.

LJN AY7848 - Dagloonvaststelling. Verzoek om terug te komen van een eerder genomen besluit.

LJN AY7978 - Geen beroep kan worden ingesteld tegen een uitspraak van de rechtbank als bedoeld in artikel 8:55, vijfde lid, van de Awb. Er is geen sprake van evidente schending van eisen van een goede procesorde dan wel van fundamentele rechtsbeginselen.

LJN AY8019 - Weigering WAO-uitkering omdat betrokkene op de datum in geding niet meer verzekerd was voor de WAO.

LJN AY8022 - WAO-schatting. Geschiktheid voor de geselecteerde functies. Vastgestelde belastbaarheid.

LJN AY8033 - Intrekking WAO-uitkering omdat betrokkene, ondanks zijn medische beperkingen, in staat is met passende arbeid een dusdanig inkomen te verdienen dat geen sprake is van verlies aan verdiencapaciteit.

LJN AY8035 - Omdat er geen belang meer is bij een uitspraak van de CRvB wordt het hoger beroep niet-ontvankelijk verklaard. Schadevergoeding. Gemaakte kosten in bezwaar en in beroep.

LJN AY8042 - Intrekking WAO-uitkering. Juistheid van het oordeel over de belastbaarheid en de daaraan gekoppelde voorgehouden functies.

LJN AY8043 - Herziening WAO-uitkering. Juistheid van het oordeel over de belastbaarheid en de daaraan gekoppelde voorgehouden functies.

LJN AY8053 - Weigering WAO-uitkering. Betrokkene was niet ongeschikt voor haar eigen werk.

LJN AY8058 - Is er sprake van toegenomen arbeidsongeschiktheid en vloeit deze voort uit dezelfde oorzaak als de arbeidsongeschiktheid ter zake waarvan de WAO-uitkering werd genoten?

LJN AY8158 - Herziening WAO-uitkering. Juistheid van het oordeel over de belastbaarheid en de daaraan gekoppelde voorgehouden functies.

LJN AY8159 - De tweede aanvraag voor WAO-uitkering is ten onrechte aangemerkt als herhaalde aanvraag.

LJN AY8163 - Intrekking WAO-uitkering. Is het medisch onderzoek voldoende zorgvuldig geweest?

LJN AY8180 - Anticumulatie. Intrekking WAO-uitkering. Werknemersfraude. Manurenadministratie. Schattenderwijze vaststelling van de niet-opgegeven inkomsten. Niet schatten op zwart werk. Zorgvuldigheid.

LJN AY8182 - Intrekking WAO-uitkering. Is de medische en arbeidskundige grondslag juist? Na de intrekking van de WAO-uitkering ziekmelding vanuit een WW-uitkeringssituatie. Weigering ziekengeld. Geschiktheid voor de geduide functies.

LJN AY8223 - Verhoging van het WAO-dagloon met volledig terugwerkende kracht. Weigering vergoeding van de wettelijke rente over de nabetaling.

LJN AY8229 - Verhoging van het WW-dagloon met volledige terugwerkende kracht. Weigering vergoeding van de wettelijke rente over de nabetaling. Overschrijding beslistermijn.

LJN AY8230 - Verhoging WW- en WAO-dagloon met volledige terugwerkende kracht. Weigering vergoeding van de wettelijke rente over de nabetaling. Overschrijding van de beslistermijn.

LJN AY8232 - WAO-schatting. Het oordeel van de rechtbank over de medische onderbouwing.

LJN AY8233 - Is terecht de mate van arbeidsongeschiktheid gedurende de periode in geding berekend op 15-25%? Is in redelijkheid geweigerd om terug te komen van een eerder genomen besluit? Het herzieningsverzoek is gericht op de hoogte van het aan de schatting ten grondslag gelegde maatmanloon.

LJN AY8235 - Weigering WAO-uitkering. Terugvordering van het betaalde voorschot.

LJN AY8236 - Verhoging van het WAO-dagloon met volledig terugwerkende kracht. Weigering vergoeding van de wettelijke rente over de nabetaling.

LJN AY8238 - In dit geding is uitsluitend aan de orde het door betrokkene gestelde achterwege blijven van publiekrechtelijke besluitvorming op zijn AAW-aanvraag.

LJN AY8273 - WAO-schattingen. Juistheid van het oordeel van de (bezwaar)verzekeringsarts.

LJN AY8274 - Beëindiging WAO-uitkering. Juistheid van het medisch en arbeidskundig oordeel.

LJN AY8275 - WAO-schatting. Er is geen wijziging opgetreden in de gezondheidssituatie en de arbeidsmogelijkheden.

LJN AY8282 - Differentiatie WAO-premie. Bijzonder geval.

LJN AY8293 - WAO-uitkering berekend naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 15-25% in aansluiting op de wettelijke wachttijd.

LJN AY8295 - Verzoek om herziening van een eerder genomen besluit. Er zijn geen nieuwe feiten of omstandigheden.

LJN AY8302 - Intrekking WAO-uitkering. Betrokkene is voor minder dan 15% arbeidsongeschikt: met inachtneming van de beperkingen is betrokkene geschikt voor werkzaamheden verbonden aan de door de arbeidsdeskundige geselecteerde functies.

LJN AY8304 - Na einde wachttijd toekenning WAO-uitkering berekend naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 25-35%.

LJN AY8554 - In hetgeen door betrokkene is aangevoerd ten aanzien van het door hem gewraakte raadslid mr. A.B.J. van der Ham blijkt niet van enig feit of van enige omstandigheid waaruit de gevolgtrekking gemaakt zou behoren te worden dat de behandeling van de zaak van betrokkene door mr. Van der Ham niet kan plaatsvinden zonder dat daarbij gesproken zou kunnen worden van inbreuken op de rechterlijke partijdigheid of van de aanwezigheid van schijn van rechterlijke partijdigheid in de door de Raad aangegeven zin. Het verzoek om wraking wordt derhalve afgewezen.

LJN AY8593 - WAO-schatting. Is de arbeidskundige onderbouwing voldoende? CBBS. Zijn er voldoende functies geduid?

LJN AY8613 - Intrekking WAO-uitkering. Is de arbeidskundige onderbouwing voldoende? CBBS. De ontbrekende motivering is in hoger beroep naar voren gebracht.

LJN AY8617 - WAO-schatting. Is het belastbaarheidspatroon juist vastgesteld? Zijn de geduide functies geschikt?

LJN AY8618 - Het UWV is niet teruggekomen van een intrekkingsbesluit van 1990. Er zijn geen nieuwe feiten of veranderde omstandigheden.

LJN AY8626 - WAO-schatting. Is de medische beoordeling juist?

LJN AY8630 - Ziekmelding vanuit een WW-uitkeringssituatie. WAO-schatting. Is de medische en arbeidskundige beoordeling juist? Resteert er een voldoende aantal passende functies?

LJN AY8631 - Weigering WAO-uitkering omdat de wachttijd niet is voltooid. Is de medische beoordeling juist?

LJN AY8687 - Nader besluit. Eerst na afloop van de wettelijke beslistermijn op het verzoek meent het UWV gehouden te zijn wettelijke rente te vergoeden.

LJN AY8690 - Nader besluit. Eerst na afloop van de wettelijke beslistermijn op het verzoek meent het UWV gehouden te zijn wettelijke rente te vergoeden.

LJN AY8697 - Nader besluit. Eerst na afloop van de wettelijke beslistermijn op het verzoek meent het UWV gehouden te zijn wettelijke rente te vergoeden.

LJN AY8698 - Vaststelling gedifferentieerde WAO-premie. Overgang van onderneming.

LJN AY8712 - Vaststelling dagloon met terugwerkende kracht. Wettelijke rente.

LJN AY8715 - Verhoging dagloon met terugwerkende kracht. Weigering om de wettelijke rente over de nabetaling te vergoeden.

LJN AY8750 - WAO-schatting met behulp van het CBBS. Motivering. Instandlating van de rechtsgevolgen van het vernietigde besluit.

LJN AY8753 - Weigering WAO-uitkering. Betrokkene wordt niet aangemerkt als arbeidsgehandicapte in de zin van de Wet Rea. Is de medische beoordeling juist? Is de zwaarte van de maatgevende arbeid onderschat?

LJN AY8755 - WAO-schatting. Is de arbeidskundige grondslag toereikend?

LJN AY8758 - WAO-schatting. Is de arbeidskundige beoordeling juist? Passendheid van de geduide functies.

LJN AY8760 - Afwijzing van het verzoek om herziening van een eerdere uitspraak van de CRvB.

LJN AY8761 - Niet-ontvankelijkverklaring van het beroep omdat betrokkene het bestreden besluit en een uittreksel uit het handelsregister niet tijdig heeft overgelegd aan de rechtbank.

LJN AY8762 - Vaststelling van het WAO-dagloon en het dagloon van de vervolguitkering. Salarisspecificaties uit de referteperiode. Is de berekening juist?

LJN AY8764 - Verhoging dagloon met terugwerkende kracht. Rentevergoeding over de nabetaling. Ten onrechte is geen rente over rente toegekend.

LJN AY8766 - Verhoging WAO-dagloon. Rentevergoeding over de nabetaling. Dient rente over rente te worden toegekend?

LJN AY8800 - Herziening WAO-uitkering. Er is geen aanleiding om alsnog een externe medisch deskundige te benoemen.

LJN AY8803 - Weigering WAO-uitkering. Er is geen sprake van een verminderd arbeidsvermogen als rechtstreeks en objectief medisch vast te stellen gevolg van ziekte of gebrek.

LJN AY8806 - Weigering WAO-uitkering. Betrokkene is geschikt voor gangbare arbeid. Onvoldoende reïntegratieactiviteiten verhinderen niet dat een theoretische schatting wordt uitgevoerd.

LJN AY8807 - Het verzet is ongegrond omdat de termijn voor het indienen van een hogerberoepschrift onverschoonbaar is overschreden.

LJN AY8810 - WAO-schatting. Beperking van het aantal arbeidsuren. Zijn de geselecteerde functies passend en zijn de medische beperkingen juist vastgesteld?

LJN AY8812 - WAO-schatting. Zijn de medische beperkingen onderschat?

LJN AY8815 - WAO-schatting. Medische urenbeperking. Zijn de medische beperkingen onderschat?

LJN AY8818 - WAO-schatting. Zijn de geselecteerde functies passend?

LJN AY8872 - Ongewijzigde vaststelling van de WAO-uitkering. Betrokkene heeft geen nieuwe relevante gezichtspunten naar voren gebracht.

LJN AY8875 - Herziening WAO-uitkering. Het ingediende rapport brengt geen nieuw licht op de rechtmatigheid van de vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid.

LJN AY8876 - Intrekking WAO-uitkering. De medische onderbouwing en ook de arbeidskundige component kunnen de rechterlijke toetsing doorstaan.

LJN AY9114 - Herziening WAO-uitkering. Juistheid van de vastgestelde beperkingen.

LJN AY9116 - WAO-schatting. Geschiktheid voor de voorgehouden functie.

LJN AY9117 - WAO-schatting. Juistheid van het medisch en arbeidskundig oordeel.

LJN AY9118 - Het processuele belang aan de beoordeling van het hoger beroep is komen te ontvallen, zodat het ingestelde hoger beroep niet-ontvankelijk moet worden verklaard.

LJN AY9119 - Overschrijding van de bezwaartermijn. Heeft het UWV het bezwaar terecht ontvankelijk geacht? De CRvB voorziet zelf in de zaak.

LJN AY9120 - WAO-schatting. Afwijzing van het verzoek om herziening in verband met een nieuwe diagnose: RSI. Is er sprake van een nieuw feit? Zorgvuldigheid.

LJN AY9122 - WAO-schattingen. Niet-ontvankelijkverklaring van het hoger beroep wegens gebrek aan belang. Is de medische en arbeidskundige grondslag voldoende onderbouwd?

LJN AY9124 - Weigering WAO-uitkering. Hangende het beroep laat betrokkene zelf een deskundige rapporteren. Alsnog toekenning van een gedeeltelijke WAO-uitkering. Is de medische en arbeidskundige grondslag juist? Kostenveroordeling?

LJN AY9196 - Weigering om de WAO-uitkering over te maken op een buitenlandse rekening. Schorsing van de WAO-uitkering. De brief inhoudende afwijzing van het verzoek om de schorsing op te heffen is een primair besluit. Het bezwaar is ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard. Het UWV dient alsnog een inhoudelijke beslissing op het bezwaar te nemen.

LJN AY9197 - WAO-schatting. Is de belastbaarheid overschat? Is er aanleiding een deskundige in te schakelen?

LJN AY9201 - WAO-schatting. Bestaat er een verplichting om in alle gevallen informatie bij de huisarts en/of behandelend specialist op te vragen?

LJN AY9205 - Weigering WAO-uitkering. Terugvordering van het voorschot op de WAO-uitkering. Kan betrokkene met kniebeperkingen de geduide functies vervullen? Het bestreden besluit is gebrekkig, maar de rechtsgevolgen blijven in stand.

LJN AY9212 - Intrekking WAO-uitkering. Is de medische en arbeidskundige onderbouwing voldoende? De toelichting ter zitting is te laat, bovendien levert de nieuwe berekening een hogere mate van arbeidsongeschiktheid op.

LJN AY9213 - Weigering WAO-uitkering. Is de belastbaarheid juist vastgesteld en zijn de geduide functies passend? Betrokkene heeft een rapport van een contra-expertise overgelegd. Onafhankelijk deskundige ingeschakeld door de rechter.

LJN AY9265 - Weigering WAO-uitkering. Zijn de medische beperkingen juist vastgesteld?

LJN AY9266 - WAO-schatting; ongewijzigde voortzetting van de WAO-uitkering. Ingangsdatum. Is de motivering deugdelijk?

LJN AY9271 - WAO-schatting. Heeft de rechtbank terecht de conclusies van de door haar ingeschakelde deskundige gevolgd?

LJN AY9484 - Premiedifferentiatie. Rechtmatigheid van de aan de ex-werknemer verstrekte WAO-uitkering. Redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 van het EVRM.

LJN AY9485 - WAO-schatting. Het UWV is voorbijgegaan aan het verzoek om uitstel van de hoorzitting; de ontvangst van het faxbericht. Juistheid van de belastbaarheid. Geschiktheid voor de voorgehouden functies.

LJN AY9567 - De mate van voldoende reïntegratie-inspanningen is niet van betekenis voor de vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid.

LJN AY9610 - Verzoek om herziening van een eerder genomen besluit. Redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 van het EVRM.

LJN AY9613 - Na het einde van de wachttijd is de WAO-uitkering berekend naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 45-55%. Eerstejaarsherbeoordeling. Er zijn geen aanknopingspunten voor het oordeel dat van onjuiste medische beperkingen is uitgegaan.

LJN AY9615 - Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat met de vastgestelde functionele mogelijkheden betrokkenes belastbaarheid is overschat. Er is geen objectiveerbare oorzaak voor betrokkenes klachten.

LJN AY9649 - WAO-schatting. Medische en arbeidskundige grondslag.

LJN AY9650 - WAO-schatting. Het onderzoek door de (bezwaar)verzekeringsarts is niet onzorgvuldig.

LJN AY9651 - WAO-schatting. Proceskostenveroordeling.

LJN AY9652 - De rechtbank heeft ten onrechte een proceskostenveroordeling uitgesproken omdat betrokkene in de procedure bij de rechtbank kosteloos rechtsbijstand is verleend.

LJN AY9655 - WAO-schatting met behulp van het CBBS. Er resteren voldoende functies om de schatting te kunnen dragen. Motivering. Instandlating van de rechtsgevolgen van het vernietigde besluit.

LJN AY9657 - WAO-schatting met behulp van het CBBS. Motivering. Instandlating van de rechtsgevolgen van het vernietigde besluit.

LJN AY9658 - WAO-schatting. Berekeningsmethodiek. Wettelijke rente.

LJN AY9732 - WAO-schatting. Herziening WAO-uitkering naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 35-45%.

LJN AY9820 - Weigering verhoging WAO-uitkering omdat niet is komen vast te staan dat er op de datum in geding geen sprake was van toegenomen, op ziekte of gebrek berustende, arbeidsbeperkingen.

LJN AY9827 - WAO-schatting. Er zijn voldoende functies met voldoende arbeidsplaatsen. Geschiktheid voor de voorgehouden functies.

LJN AY9828 - Herziening WAO-uitkering. Juistheid van het oordeel over de belastbaarheid en de daaraan gekoppelde voorgehouden functies.

LJN AY9831 - Terugvordering van onverschuldigd betaalde WAO-uitkering. Zijn er dringende redenen om af te zien van terugvordering?

LJN AY9896 - WAO-schatting. Weigering WAO-uitkering omdat betrokkene voor minder dan 15% arbeidsongeschikt is.

LJN AY9932 - Kan betrokkene niet worden tegengeworpen dat zij geen rechtsmiddel heeft aangewend tegen de onderhavige besluiten? Hoogte van het vastgestelde dagloon.

LJN AY9938 - Weigering en terugvordering van de WAO-uitkering. Zorgvuldigheid van het medisch en arbeidskundig onderzoek.

LJN AY9939 - Intrekking WAO-uitkering. Juistheid van de medische en arbeidskundige grondslag.

LJN AY9971 - Oordeel over het aangepaste Claimbeoordelings- en borgingssysteem (CBBS).

LJN AY9973 - Oordeel over het aangepaste Claimbeoordelings- en borgingssysteem (CBBS).

LJN AY9974 - Oordeel over het aangepaste Claimbeoordelings- en borgingssysteem (CBBS).

LJN AY9976 - Oordeel over het aangepaste Claimbeoordelings- en borgingssysteem (CBBS).

LJN AY9980 - Oordeel over het aangepaste Claimbeoordelings- en borgingssysteem (CBBS).

LJN AZ0017 - WAO-schatting. Is terecht aangevoerd dat er sprake is van uit dezelfde ziekteoorzaak voortgekomen toename van medische beperkingen als ter zake waarvan eerder een WAO-uitkering is toegekend?

LJN AZ0059 - WAO-schatting. Herziening WAO-uitkering naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 25-35%.

LJN AZ0125 - WAO-schatting. Terugvordering van onverschuldigd betaalde WAO-uitkering. Inkomsten uit arbeid. Aandelenbezit. Boeteoplegging.

LJN AZ0127 - Is terecht besloten dat onderhavig bedrijf als eigen risicodraagster op grond van artikel 75a van de WAO vanaf de relevante datum gedurende vijf jaar zorg dient te dragen voor de betaling van de WAO-uitkering aan voormalig werkneemster?

LJN AZ0645 - Beroep van de werkgever tegen het WAO-besluit voor de ex-werkneemster. Is de eerste arbeidsongeschiktheidsdag juist vastgesteld?

LJN AZ0712 - Wsw-werknemer met een gedeeltelijke WAO-uitkering. Anticumulatie. Verhoging van de WAO-uitkering. Is de herziene dagloonvaststelling juist?

LJN AZ0943 - WAO- en WAZ-schatting. Appelante is deeltijd in loondienst en deeltijd als zelfstandige werkzaam.

LJN AZ2035 - WAO-schatting. Onvoldoende re-integratie-inspanningen in het tweede spoor (andere werkgever). Het schattingsbesluit ontbeert een toereikend niveau van transparantie, verifieerbaarheid en toetsbaarheid.

LJN AZ3418 - Korting op de WAO-uitkering in verband met inkomsten uit arbeid. Schatting van de inkomsten. FIOD-gegevens. Terugvordering van onverschuldigd betaalde uitkering.

LJN AZ3432 - Is de toename van de arbeidsongeschiktheid voortgekomen uit een andere oorzaak dan die waaruit de ongeschiktheid ter zake waarvan uitkering wordt genoten?

LJN AZ4118 - Weigering WAO-uitkering omdat de arbeidsongeschiktheid reeds bestond op het tijdstip dat de verzekering een aanvang nam.

LJN AZ4842 - Weigering WAO-uitkering na einde wachttijd. Op grond van de beschikbare medische gegevens kan niet worden geconcludeerd dat betrokkene op medische gronden naar objectieve maatstaven gemeten niet in staat was haar eigen werk als secretaresse te verrichten.

LJN AZ4979 - Loonsanctie wegens onvoldoende re-integratie-inspanningen. Verlenging van de loondoorbetalingsverplichting met twee maanden.

LJN AZ6666 - Korting op de WAO-uitkering wegens inkomsten uit arbeid. Verlaging van de TW-toeslag.

LJN AZ7285 - Onvoldoende draagkrachtig is gemotiveerd dat soortgelijke arbeid als appellante verrichtte vóór zij uitviel, met eenzelfde belasting en beloning bij andere werkgevers in voldoende mate voorhanden is.

LJN AZ8407 - Weigering WAO-uitkering omdat op de datum in geding er geen sprake is van op ziekte of gebrek in de zin van de WAO berustende verminderde belastbaarheid van appellante.

LJN AZ9616 - WAO-schatting. Er resteren slechts functies uit twee functiecodes om de schatting op te baseren, hetgeen gelet op artikel 9, aanhef en onder a, van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten onvoldoende is.

LJN BA0039 - Heeft het UWV door de gedifferentieerde premie WAO vast te stellen op basis van de in 2002 betaalde WAO-uitkeringen in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel gehandeld? De Raad onderkent dat toepassing van het kasbasissysteem in het geval van appellante als gevolg van de in 2002 gedane nabetalingen over 2000 en 2001, in combinatie met het feit dat appellante in 2004 voor het eerst als grote werkgever is aangemerkt, tot een zeer hoge premie over het jaar 2004 heeft geleid. Deze omstandigheid heeft de Raad echter niet tot het oordeel kunnen leiden dat het Besluit premiedifferentiatie WAO in een geval als het onderhavige geheel of gedeeltelijk geen toepassing mag vinden.

LJN BA0913 - Terugvordering van onverschuldigd betaalde WAO-uitkering. Een krachtens de door betrokkene afgegeven machtiging aan de werkgever uitbetaalde (aan betrokkene toegekende) WAO-uitkering moet worden geacht te zijn betaald aan betrokkene.

LJN BA2342 - Vaststelling dagloon. De hoger bedoelde functie van conciërge dient terecht en op goede gronden als appellants gewoonlijk uitgeoefend beroep te worden beschouwd en met inachtneming hiervan is zijn WAO-dagloon per datum in geding naar behoren vastgesteld.

LJN BA2393 - De werkgever (rechtbank ’s-Hertogenbosch) is belanghebbende bij een besluit dat ziet op de weigering of de toekenning van WAO-uitkering aan één van zijn werknemers. Daar komt in dit geval bij dat het beroep mede ziet op de niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaar tegen het niet verlengen van de loonsanctie.

LJN BA3162 - Bezwaar van de werkgever tegen de toekenning van een WAO-uitkering aan zijn werkneemster. Had het UWV de arbeidsongeschiktheid van de werkneemster buiten aanmerking moeten laten omdat de arbeidsongeschiktheid is ingetreden binnen een halfjaar na aanvang van de verzekering?

LJN BA4813 - Intrekking WAO-uitkering met terugwerkende kracht wegens inkomsten uit eigen bedrijf. Terugvordering van onverschuldigd betaalde uitkering. De redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 van het EVRM is niet overschreden, ondanks het feit dat de rechtsgang meer dan vier jaren heeft geduurd.

LJN BA5518 - Opschorting uitbetaling WAO-uitkering op grond van artikel 50a, eerste lid, van de WAO. In geding is de vraag of appellant op de datum in geding in afwachting was van een definitieve beslissing op zijn aanvraag van een verblijfsvergunning en om die reden in Nederland mocht blijven.

LJN BA6270 - Vaststelling dagloon. Een dagloonvaststelling ingevolge de WAO - die is gerelateerd aan het begrip loon zoals gedefinieerd in de CSV - kan niet worden gebaseerd op een ambtelijk inkomen.

LJN BA7180 - Wegens termijnoverschrijding niet in behandeling nemen van de aanvraag om korting op de ingevolge de WAO en WW voor de arbeidsgehandicapte werknemer verschuldigde premies. De aanvraag is niet gedaan binnen de termijn van één jaar na de indiensttreding van de werknemer. Evenals de rechtbank acht de Raad, zij het op andere gronden, de termijnoverschrijding verschoonbaar.

LJN BA8222 - Vaststelling maatmaninkomen. Terugvordering van onverschuldigd betaalde WAO-uitkering. Voor het in mindering brengen op de feitelijk verworven inkomsten van een bedrag dat naar appellant stelt niet door hem is ontvangen maar waarop hij wel recht zou hebben, ziet de Raad, gelet op de toepasselijke regelgeving, geen grondslag.

LJN BA9443 - Intrekking en terugvordering WAO-uitkering. De Raad acht het, evenals de rechtbank, aannemelijk dat appellant heeft meegewerkt aan de bij de werkgever bestaande fraudepraktijk om rittenstaten te verschrijven en contante loonbetalingen en verrekeningen te accepteren.

LJN BA9628 - Verzoek om terug te komen van een eerder genomen besluit inzake de WAO-schatting. Er is geen sprake van nieuwe feiten dan wel veranderde omstandigheden. De bezwaarverzekeringsarts heeft genoegzaam gemotiveerd dat de in bezwaar van de zijde van appellante overgelegde medische gegevens geen nova opleveren.

LJN BB0302 - Herziening WAO-uitkering. Het commentaar van de bezwaarverzekeringsarts op het standpunt van de behandelend cardioloog met betrekking tot de functie productiemedewerkster pluimveeslachterij is onvoldoende weerlegd. De arbeidsongeschiktheidsschatting berust op een onvoldoende aantal geschikt te achten functies.

LJN BB1445 - Herziening WAO-uitkering. De beroepsgrond (niet fulltime werkzaam voor een bepaald tijdvak) stuit af op de weergegeven overwegingen van de rechtbank, waarin deze beroepsgrond reeds onvoorwaardelijk en uitdrukkelijk is verworpen zonder dat appellant daartegen destijds in hoger beroep is opgekomen.

LJN BB2350 - De mededeling strekkende tot het opleggen van de betalingsverplichting als eigenrisicodrager wordt aangemerkt als (appellabel) besluit in de zin van artikel 1:3 van de Awb.

LJN BB3500 - Intrekking WAO-uitkering. Het oordeel van een onafhankelijke door de bestuursrechter ingeschakelde deskundige wordt in beginsel gevolgd. Van feiten of omstandigheden op grond waarvan het aangewezen voorkomt in dit geval van dat uitgangspunt af te wijken, is de Raad niet gebleken.

LJN BB4594 - Korting op de WAO-uitkering wegens wisselende verdiensten. Nader besluit. Onderbreking van de anticumulatieperiode. Niet valt in te zien waaraan appellante het gerechtvaardigde vertrouwen kan ontlenen dat het UWV voor de vaststelling van haar aanspraken ingevolge de WAO voor de toekomst bij voortduring uit zou moeten gaan van de - foutieve - maatmanomvang van 65 uur per week.

LJN BB5744 - Ongegrondverklaring van het beroep. Het inkomensoverzicht wordt niet aangemerkt als een besluit in de zin van artikel 1:3 van de Awb.

LJN BB6899 - Terugvordering van onverschuldigd betaalde WAO-uitkering wegens inkomsten uit arbeid. Naar het oordeel van de Raad was met appellants werkzaamheden geen sprake van het uitoefenen van een hobby, maar staat genoegzaam vast dat hiermee sprake is van arbeid van economische betekenis met een aantoonbare loonwaarde.

LJN BB7919 - Herziening WAO-uitkering. Juistheid van het maatmaninkomen. Weliswaar ondervond appellante beperkingen bij het verrichten van arbeid, maar zij wordt met inachtneming van die beperkingen geschikt geacht voor werkzaamheden verbonden aan de door de arbeidsdeskundige geselecteerde functies. Vergelijking van de loonwaarde van de middelste van de drie functies met de hoogste lonen resulteert volgens het UWV in een verlies aan verdiencapaciteit van 15 tot 25%.

LJN BB9037 - Beroep van de werkgever tegen de toekenning van WAO-uitkering aan zijn werkneemster. Had er, gelet op mogelijk recht op Wajong-uitkering, onderzoek moeten worden gedaan naar het bestaan van arbeidsongeschiktheid op 17-jarige leeftijd? Het bestreden besluit dient te worden vernietigd omdat het niet berust op een zorgvuldig onderzoek en omdat er geen deugdelijke motivering aan ten grondslag is gelegd.

LJN BB9224 - WAO-schatting. De Raad volgt de overwegingen van de rechtbank dat het arbeidskundige deel van de schatting van een afdoende motivering is voorzien en voldoende grondslag biedt voor de conclusie dat de geduide functies als passend kunnen worden aangemerkt.

LJN BC0168 - Weigering WAO-uitkering omdat appellante de in artikel 43a van de WAO neergelegde wachttijd van vier weken niet heeft vervuld.

LJN BC1695 - WAO-schatting. Is door appellante terecht aangevoerd dat geen rekening is gehouden met de beperkingen voortvloeiende uit haar psychische klachten?

LJN BC2424 - Boeteoplegging wegens het niet voldoen aan de inlichtingenverplichting. Is er sprake van verwijtbaarheid gezien het beperkte geestelijke en intellectuele vermogen van betrokkene?

LJN BC4038 - Is het WAO-dagloon op de juiste hoogte, inclusief de rechtens geldende aanvullingen, vastgesteld? Loondervingsprincipe.

LJN BC5194 - Het hoger beroep is beperkt tot de vraag of het betrokkene in het kader van de gedeeltelijke toerekening van de WAO-uitkering van de betreffende (ex)werknemer nog vrij stond te bestrijden dat er sprake is geweest van overgang van onderneming.

LJN BC6837 - Toekenning WAO-uitkering naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 55 tot 65%. Is appellant met een voldoende mate van duurzaamheid in staat loonvormende arbeid te verrichten? De Raad heeft geen aanknopingspunten gevonden om de ten aanzien van appellant in aanmerking genomen medische beperkingen niet juist te achten. De bezwaararbeidsdeskundige heeft genoegzaam gemotiveerd om welke reden de geduide functies geschikt zijn te achten, gegeven de daaraan verbonden belasting en de functionele mogelijkheden van appellant.

LJN BC7546 - WAO-schatting. Overschrijding van de belastbaarheid. Er resteren slechts twee SBC-codes, zodat de vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid berust op een ontoereikende arbeidskundige grondslag.

LJN BC8723 - Weigering WAO-uitkering omdat appellante minder dan 15% arbeidsongeschikt wordt geacht. Er is een duidelijke en grote discrepantie tussen enerzijds de door appellante geuite klachten en geclaimde beperkingen en anderzijds de objectief medische onderzoeksgegevens. De Raad ziet onvoldoende aanleiding om te besluiten een medische specialist als deskundige in te schakelen.

LJN BD0195 - Beëindiging van de WAO-uitkering op 65-jarige leeftijd. De wet staat niet toe iemand die de 65-jarige leeftijd heeft bereikt in aanmerking te laten komen voor een WAO-uitkering. Of sprake is van ziekte en/of arbeidsongeschiktheid is daarbij niet van belang.

LJN BD1364 - Weigering WAO-uitkering. Nu de Marokkaanse erven van betrokkene in de gehele procedure geen informatie hebben verstrekt over een arbeids- en/of verzekeringsverleden van betrokkene in Nederland, heeft het UWV terecht geconcludeerd dat er geen aanknopingspunten zijn voor de vaststelling dat betrokkene in de periode in geding verzekerd was op grond van de WAO.

LJN BD2469 - Herziening WAO-uitkering naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 15 tot 25%. Appellante lijdt aan multiple sclerose. Er is geen medische informatie ingebracht die zou kunnen doen twijfelen aan de eerdere beoordelingen door de verzekeringsarts en bezwaarverzekeringsarts.

LJN BD3733 - Afwijzing verzoek om herziening. De gewenste hernieuwde discussie over de betrokken zaak en de juistheid van de bestreden uitspraak kan niet worden gevoerd omdat geen sprake is van nieuwe feiten of omstandigheden.

LJN BD5701 - Beëindiging WAO-uitkering onder de overweging dat appellant duurzaam algemeen geaccepteerd werk kan verrichten. Naar aanleiding van een controlerapport van de Belastingdienst heeft het UWV verzwegen inkomsten uit autohandel vastgesteld over de periode 1992 tot en met 2000 van naar schatting fl. 77.000,-. In een strafrechtelijke procedure wordt aan de rechter niet alleen een andere vraag ter beantwoording voorgelegd, maar er bestaat bovendien een aanmerkelijk verschil tussen de vereisten waaraan het bewijs in strafzaken moet voldoen en de vereisten voor het bewijs in een bestuursrechtelijke beroepsprocedure.

LJN BD7432 - Herziening WAO-uitkering. Het bestreden besluit berust op voldoende medische grondslag. De arbeidskundige grondslag is onvoldoende draagkrachtig.

LJN BD8780 - Intrekking WAO-uitkering omdat appellante geschikt wordt geacht voor maatgevende en gangbare arbeid. Het bestreden besluit berust op voldoende medische en arbeidskundige grondslag.

LJN BD9370 - Niet-ontvankelijkverklaring van het hoger beroep wegens het ontbreken van procesbelang. Het UWV is appellante in hoger beroep alsnog tegemoetgekomen in het geschil en heeft haar ongewijzigd 80 tot 100% arbeidsongeschiktheid verklaard.

LJN BE8894 - Herziening WAO-uitkering. In geding is de vraag of betrokkene na afloop van de wachttijd van vier weken na de datum in geding aanspraak kan maken op een verhoging van zijn WAO-uitkering wegens toename van arbeidsongeschiktheid die voorkomt uit dezelfde (medische) oorzaak. Indien van een toename van de medische beperkingen die ten grondslag liggen aan de reeds toegekende uitkering geen sprake is, wordt derhalve aan een beoordeling van arbeidskundige aspecten niet meer toegekomen.

LJN BE8936 - Herziening WAO-uitkering. Het UWV dient een nieuw besluit op bezwaar te nemen omdat de medische grondslag niet is voorzien van een adequate onderbouwing en berust op verouderde medische gegevens.

LJN BE9014 - Het verzet is ongegrond omdat de gronden van het hoger beroep niet binnen de daartoe gestelde termijn zijn ingediend.

LJN BE9378 - Vergoeding van (alle nog resterende) in verband met de onterechte loondoorbetalingsverplichting geleden schade.

LJN BF0240 - Weigering WAO-uitkering omdat appellante geschikt wordt geacht voor haar eigen werk als productiemedewerker. Appellante heeft geen medische gegevens overgelegd waaruit kan worden afgeleid dat de bezwaarverzekeringsarts haar situatie onjuist heeft beoordeeld.

LJN BF0825 - Herziening WAO-uitkering. Is de wijze van berekening van de mate van arbeidsongeschiktheid onjuist beoordeeld? Bij de schatting is uitgaan van functieselectie met de hoogste resterende verdiencapaciteit per uur.

LJN BF1944 - Intrekking WAO-uitkering. De arbeidskundige component van de arbeidsongeschiktheidsbeoordeling is niet aan te merken als een zelfstandig deelbesluit. Zijn de medische beperkingen onderschat? Het bestreden besluit is eerst in hoger beroep voorzien van een deugdelijke onderbouwing.

LJN BF7000 - Weigering WAO-uitkering omdat appellant minder dan 15% arbeidsongeschiktheid wordt geacht. In geschil is of de inkomsten van appellant een afspiegeling zijn van de geleverde prestatie. Niet of onvoldoende is aannemelijk geworden dat voor een deel realiter van sociaal loon sprake was. Er is geen sprake van overschrijding van de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van het EVRM.

LJN BG1575 - Anticumulatie. Terugvordering van WAO-uitkering. De omstandigheden, zo al juist, kunnen er niet aan afdoen dat appellant tegen betaling werkzaamheden heeft verricht. Het had appellant redelijkerwijs duidelijk moeten zijn dat hij daarvan bij het UWV melding had moeten maken.

LJN BG3636 - Herziening WAO-uitkering. Het medisch onderzoek is voldoende zorgvuldig. De subjectieve beleving van klachten is niet beslissend voor de vraag welke beperkingen in objectieve zin zijn vast te stellen. De geduide functies zijn passend.

LJN BG4568 - Afwijzing van het verzoek om een eerder genomen besluit te herzien. Weliswaar kan worden vastgesteld dat er een nieuwe diagnose gesteld is die voorheen niet gesteld werd en dat er in zoverre sprake is van een nieuw feit, maar daarmee staat niet vast dat de eerder door het UWV aangenomen beperkingen ten aanzien van appellant in een ander licht moeten worden geplaatst, laat staan dat deze onjuist zouden zijn vastgesteld.

LJN BG5840 - Herziening WAO-uitkering. Het bestreden besluit berust op een juiste medische en arbeidskundige grondslag. Van de zijde van appellante zijn noch in beroep, noch in hoger beroep medische stukken overgelegd die aanknopingspunten zouden kunnen geven voor een ander oordeel.

LJN BG6754 - Intrekking WAO-uitkering. Er is geen reden om te twijfelen aan de zorgvuldigheid van het medisch onderzoek en de juistheid van de conclusies ervan. Voldoende is rekening gehouden met de psychische klachten en de energetische beperkingen als gevolg van een hartinfarct. Er is geen indicatie voor een urenbeperking. De Raad ziet geen aanleiding voor het benoemen van een medisch deskundige.

LJN BG8238 - Toekenning WAO-uitkering naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 25 tot 35% aan de voormalige werknemer van appellante, die eigenrisicodraagster is. Met het nadere (derde) besluit is niet geheel tegemoetgekomen aan het beroep van appellante. De werknemer is door burnout ongeschikt voor zijn maatgevende arbeid vanwege de daarin voorkomende overschrijdingen van de belastbaarheid ten aanzien van veelvuldige deadlines en productiepieken.

LJN BG9000 - Terugvordering WAO-uitkering van €12.312,64 bruto. Tijdens detentie bestaat geen recht op WAO-uitkering.

LJN BH0150 - Intrekking WAO-uitkering. Met het nader besluit is niet geheel tegemoetgekomen aan appellantes bezwaren. De grieven zijn in hoger beroep niet onderbouwd. Niet is gebleken dat de aan de schatting ten grondslag liggende functies de grenzen van de op het aspect buigen aangescherpte FML (dat wil zeggen dat de zogenoemde verstopte beperking op dit punt is omgezet in een beperking) vastgelegde belastbaarheid van appellante te buiten gaan. De omvang van de maatmanfunctie van pakketbezorgster van gemiddeld 60-80 uur per week is niet onderbouwd.

LJN BH1032 - Toekenning, na bezwaar, van een WAO-uitkering berekend naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 25 tot 35%. In geding is enkel de arbeidskundige grondslag waarop het bestreden besluit berust. Het UWV heeft afdoende gemotiveerd waarom de met de functies verbonden belasting de belastbaarheid van appellante niet overschrijdt. Appellante voldoet aan de geldende vereisten van opleiding dan wel opleidingsniveau. Over de beheersing van de Nederlandse taal heeft de arbeidsdeskundige navraag gedaan bij de primaire arbeidsdeskundige, die gemotiveerd bevestigde dat appellante de Nederlandse taal voldoende beheerst.

LJN BH2832 - Herziening WAO-uitkering wegens inkomsten uit arbeid. Nu appellant onbetwist geen administratie heeft bijgehouden, mocht het UWV de inkomsten uit autohandel schattenderwijs vaststellen. Het bestreden besluit ontbeert een deugdelijke motivering zodat de rechtbank dat besluit om die reden niet in stand had mogen laten. De Raad zal daarom de aangevallen uitspraak vernietigen en doen wat de rechtbank had moeten doen.

LJN BH4119 - Herziening WAO-uitkering. Er is sprake is van arbeidsongeschiktheid als een verzekerde op medische gronden naar objectieve maatstaven gemeten de in aanmerking komende arbeid niet kan of mag verrichten. In bijzondere gevallen stelt de Raad als (minimum)eis dat bij de (onafhankelijke) medische deskundigen een vrijwel eenduidige, consistente en naar behoren medisch gemotiveerde en verantwoorde opvatting bestaat dat de verzekerde als gevolg van ziekte of gebrek niet in staat is de desbetreffende arbeid te verrichten. Het bestreden besluit berust op zorgvuldig medisch onderzoek. Appellant wordt geschikt geacht voor de geduide functies.

LJN BH5344 - Intrekking WAO-uitkering omdat het recht op uitkering niet kan worden vastgesteld. De Raad is van oordeel dat appellant door zijn weigering te verschijnen bij de arbeidsdeskundige heeft gehandeld in strijd met het bepaalde in artikel 23, eerste lid, van de WAO. Er zijn geen medische gronden om aan te nemen dat appellant niet in staat is om de arbeidsdeskundige te bezoeken.

LJN BH7241 - Herziening WAO-uitkering. Bij nader besluit is de herzieningsdatum gewijzigd in verband met de uitlooptermijn. Aan de kennelijke misslag (verkeerd arbeidsongeschiktheidspercentage) in de uitspraak van de rechtbank verbindt de Raad geen consequenties. Het bestreden besluit berust op een zorgvuldige verzekeringsgeneeskundige beoordeling. Er zijn voldoende resterende functies.

LJN BH9991 - Weigering WAO-uitkering. Schending van de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van het EVRM. De totale lengte van de procedure bedraagt zeven jaren en ruim tien maanden, zonder dat de procedure als complex is aan te merken of dat er in de opstelling van appellante aanknopingspunten kunnen worden gevonden voor de vertraging. De termijnoverschrijding komt in haar geheel voor rekening van het UWV. Van feiten of omstandigheden op grond waarvan zou moeten worden aangenomen dat geen sprake is geweest van spanning en frustratie die als immateriële schade voor vergoeding in aanmerking komt, is niet gebleken. De door appellante geleden immateriële schade moet worden vastgesteld op een bedrag van acht maal €500,-, zijnde €4000,-. Het bestreden besluit wordt vernietigd, met instandlating van de rechtsgevolgen.

LJN BI1150 - Herziening WAO-uitkering. De duizeligheidsklachten van appellant zijn niet tot een medisch-objectiveerbare oorzaak te herleiden. Het bestreden besluit berust op voldoende medische en arbeidskundige grondslag. De bezwaararbeidsdeskundige heeft alle signaleringen die het CBBS bij de geselecteerde functies heeft gegenereerd van een toereikende toelichting voorzien. Aannemelijk is dat appellant in staat is deze functies te verrichten.

LJN BI2274 - Herziening WAO-uitkering. Er is geen aanleiding om te twijfelen aan de geschiktheid van de geduide functies voor appellant. Er is geen sprake van benadeling nu appellant is beoordeeld op grond van het "oude" Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten. In dit geval is sprake van overschrijding van de redelijke termijn in de bestuurlijke fase. Als de totale procedure langer dan vier jaar heeft geduurd, dan dient vervolgens per instantie te worden bezien of sprake is van een langere behandelingsduur dan gerechtvaardigd, waarbij de procedure van bezwaar binnen een halfjaar zou moeten worden afgerond, beroep anderhalf jaar en hoger beroep twee jaar. De totale duur in dit geval heeft bijna vijf jaar geduurd. De bestuurlijke fase heeft bijna veertien maanden geduurd. Het UWV heeft geen omstandigheden aangevoerd die kunnen dienen ter verontschuldiging van deze lange duur. De Raad stelt de vergoeding van immateriële schade wegens overschrijding van de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van het EVRM vast op €1000,-.

LJN BI3741 - Intrekking WAO-uitkering. Het bestreden besluit berust op voldoende medische en arbeidskundige grondslag. De Raad ziet evenmin als de rechtbank aanknopingspunten voor het oordeel dat het UWV de belastbaarheid van appellant heeft overschat. Nu de Raad geen twijfel heeft aan de juistheid van de medische beoordeling, ziet hij geen aanleiding een nader onderzoek door een deskundige te gelasten. Uitgaande van de juistheid van de vastgestelde medische beperkingen is de Raad niet gebleken dat appellant de geduide functies niet zou kunnen verrichten. Ook de Raad acht de passendheid van de functies met de zich onder de gedingstukken bevindende arbeidskundige rapportages voldoende toegelicht.

LJN BI5926 - Intrekking WAO-uitkering. Een verzoek om voorlopige voorziening is niet bedoeld om door middel van de zogenoemde "kortsluiting" de behandeling van de hoofdzaak te bespoedigen. Er is geen onderbouwing van de gestelde financiële noodsituatie, noch is sprake van een spoedeisend en/of zwaarwegend belang, zodat het verzoek om voorlopige voorziening moet worden afgewezen.

LJN BI8746 - Herziening WAO-uitkering. In geschil is de medische beoordeling. Er is onvoldoende onderbouwing voor het gewijzigde standpunt van het UWV dat appellant met zijn persoonlijksheidsstoornis (met explosieve uitbarstingen) in 2006 - anders dan bij de eerdere beoordelingen is aangenomen - wel inpasbaar is in een normale arbeidssituatie.

LJN BJ1307 - Intrekking WAO-uitkering. Het bestreden besluit berust op voldoende medische grondslag. Het UWV heeft de arbeidskundige grondslag van het bestreden besluit in hoger beroep deels gewijzigd door een functie te laten vervallen en de (vervangende) functie van inpakker aan de schatting ten grondslag te leggen. Aangezien eerst in hoger beroep het bestreden besluit van een deugdelijke arbeidskundige grondslag is voorzien, volgt vernietiging van dat besluit, met instandlating van de rechtsgevolgen.

LJN BJ2546 - Toerekening WAO-uitkering van de werknemer aan de eigenrisicodragende werkgever. De periode van het dragen van het eigen risico als bedoeld in artikel 75a, eerste lid, van de WAO in verband met de overgangsregeling in artikel 91b van de WAO bedraagt vijf in plaats van vier jaar. Voorts geldt op grond van artikel 75b, eerste lid, van de WAO een zogenoemd inlooprisico voor een reeds lopende WAO-uitkering van een werknemer vanaf de dag dat een werkgever als appellante eigenrisicodrager is geworden. Naar het oordeel van de Raad ligt het op de weg van de werkgever bij het aangaan van het eigenrisicodragerschap de voor- en nadelen af te wegen, waarbij mede een rol behoort te spelen dat de periode van toerekening van een WAO-uitkering aan de eigenrisicodrager beperkt is.

LJN BJ3935 - Schorsing van de betaling van de WAO-uitkering omdat het vermoeden bestaat dat appellants verdiensten niet meer in overeenstemming zijn met de mate van zijn arbeidsongeschiktheid. Fraudeonderzoek. Er bestaat een gegrond vermoeden dat appellant niet heeft voldaan aan de inlichtingenverplichting voortvloeiend uit artikel 80 van de WAO.

LJN BJ5475 - Toekenning WAO-uitkering onder toepassing van artikel 43a van de WAO. De Raad is met de rechtbank van oordeel dat het UWV terecht de datum van opname in het psychiatrisch ziekenhuis heeft aangenomen als eerste dag van toegenomen beperkingen, nu geen concrete bewijsstukken zijn ingediend waaruit blijkt van een toename op een eerder tijdstip.

LJN BJ6826 - Intrekking WAO-uitkering. De door de Raad ingeschakelde deskundige verenigt zich met de vastgestelde belastbaarheid van appellante, nader uitgewerkt in de FML. Naar de mening van de deskundige was appellante in staat tot het verrichten van de geduide functies. In vaste jurisprudentie van de Raad ligt besloten dat de Raad het oordeel van een onafhankelijke door hem ingeschakelde deskundige in beginsel pleegt te volgen. Van feiten of omstandigheden op grond waarvan het aangewezen voorkomt in dit geval van dat uitgangspunt af te wijken, is de Raad niet gebleken.

LJN BJ9764 - Terugvordering WAO-uitkering wegens uitbetaling door zowel de eigenrisicodragende werkgever als door het UWV. Aan de Raad is, wat ook zij van de (juistheid van de) stelling van appellante dat het haar redelijkerwijs niet duidelijk heeft kunnen zijn dat zij onterecht uitkering ontving, met name niet gebleken dat het UWV heeft gehandeld in strijd met enig algemeen beginsel van behoorlijk bestuur.

LJN BK0164 - Intrekking WAO-uitkering. Genoegzaam aannemelijk is dat appellant nog belastbaar is met arbeid en derhalve bij hem geen sprake is van een situatie van een onvermogen tot persoonlijk en sociaal functioneren en uit dien hoofde van de afwezigheid van duurzaam benutbare arbeidsmogelijkheden. Appellant wordt geschikt geacht voor zijn eigen werkzaamheden als schoonmaker.

LJN BK1540 - In de loop van de procedure in hoger beroep heeft het UWV in het kader van de zogeheten Amber-melding uiteindelijk bij gewijzigd besluit op bezwaar beslist dat appellante over de periode in geding 80 tot 100% arbeidsongeschikt wordt geacht. Proceskostenveroordeling. Het UWV wordt veroordeeld tot betaling aan appellante van een schadevergoeding van €2500,- wegens overschrijding van de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van het EVRM.

LJN BK4031 - Herziening WAO-uitkering. Appellant heeft geen medische gegevens overgelegd die twijfel doen rijzen aan de door het UWV vastgestelde belastbaarheid. Het bestreden besluit berust op zorgvuldig medisch onderzoek. Met betrekking tot de nek- en hoofdpijnklachten verwijst de Raad naar de rapportage van de bezwaarverzekeringsarts, waarin is uiteengezet dat genoemde klachten wel degelijk bekend waren, maar dat de specialist geen afwijkende bevindingen heeft vastgesteld. De stelling van appellant dat de rechtbank ten onrechte het UWV niet heeft veroordeeld in de voor de rapporten van Instituut Psychosofia gemaakte kosten slaagt niet.

LJN BK5223 - Herziening WAO-uitkering. Er is geen aanleiding om tot het oordeel te komen dat de medische beperkingen van appellant in de FML niet op juiste wijze zijn neergelegd. Er is geen sprake van overschrijding van de vastgestelde belastbaarheid in de functie productiemedewerker industrie, zodat deze functie voor appellant in medisch opzicht passend kan worden geacht.

LJN BK7094 - Eigenrisicodrager WAO. De Raad onderschrijft het oordeel van de rechtbank dat het bij de in artikel 44 van de WAO neergelegde maximale toepassingstermijn van drie jaren er niet om gaat of de betrokkene drie jaar heeft gewerkt, maar of er gedurende drie jaar anticumulatie heeft plaatsgevonden. Dit is niet het geval. Alles bij elkaar opgeteld is er slechts gedurende negen maanden sprake geweest van anticumulatie. Ook als uit de nog niet bekende loongegevens over de periode in geding zou blijken dat er over die maanden alsnog anticumulatie moet plaatsvinden, komen daar nog maar vijftien maanden bij, waardoor de periode van drie jaar niet wordt bereikt. De mogelijkheid om binnen de drie jaar al tot een schatting over te gaan, bestaat alleen als de uit de feitelijk verrichte arbeid genoten inkomsten voldoende representatief zijn voor hetgeen uit die arbeid duurzaam verdiend kan worden, hetgeen zich in het onderhavige geval niet voordoet.

LJN BK8591 - Ongewijzigde vaststelling WAO-uitkering naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 15 tot 25%. De geschiktheid voor de geduide functies is afdoende gemotiveerd. Ten aanzien van appellants bezwaar tegen het feit dat drie nieuwe functies zijn geduid die niet eerder aan hem werden voorgehouden, overweegt de Raad dat blijkens zijn vaste rechtspraak het bijduiden van functies onder andere SBC-codes dan de oorspronkelijk aan betrokkene aangezegde functies, in een situatie als de onderhavige, waarin een bestaande uitkeringspositie niet in het nadeel van appellant wordt gewijzigd, rechtens toelaatbaar is.

LJN BL0860 - Herziening WAO-uitkering. De geduide functies zijn op medische gronden terecht door het UWV geschikt geacht. Een verslaving aan alcohol en drugs zoals appellant die heeft, is geen ziekte of gebrek. Er is op juiste wijze rekening gehouden met de klachten.

LJN BL5249 - Terugvordering WAO-uitkering. Met het UWV is de Raad van oordeel dat appellant niet heeft aangetoond dat de daadwerkelijk gemaakte onkosten meer bedroegen dan het fiscale forfait. Het beroep van appellant op de Beleidsregels schorsing, opschorting, intrekking en herziening uitkeringen 2006 faalt nu appellant de op hem rustende inlichtingenverplichting niet is nagekomen.

LJN BL7153 - Afwijzing verzoek om herziening. Naar vaste rechtspraak van de Raad is het (bijzondere) rechtsmiddel van herziening niet gegeven om, anders dan op grond van enig nieuw feit of enige nieuwe omstandigheid, een hernieuwde discussie over de betrokken zaak te voeren en evenmin om een discussie over de juistheid van de betrokken uitspraak te openen. Het verzoek om herziening dient te worden afgewezen nu noch uit het verzoekschrift, noch ter zitting van de Raad is gebleken van enig nieuw feit of enige nieuwe omstandigheid als bedoeld in artikel 8:88, eerste lid, van de Awb.

LJN BL9942 - Weigering herziening WAO-uitkering. Evenmin als de rechtbank ziet de Raad reden voor het oordeel dat de verzekeringsartsen onvoldoende beperkingen hebben aangenomen. In hoger beroep heeft appellante geen medische gegevens overgelegd die twijfel doen rijzen aan de door het UWV vastgestelde belastbaarheid. De in beroep overgelegde informatie van de psychotherapeute leidt niet tot een andere conclusie. De stelling dat appellante - gelet op ervaringen in haar jeugd - geen huishoudelijke werkzaamheden zou kunnen verrichten, slaagt niet nu daar geen medische reden voor is. Overigens wijst de Raad erop dat de genoemde functies voorbeeldfuncties zijn en dat niet alle functies huishoudelijk werk betreffen.

LJN BM1201 - Proceskostenveroordeling. De Raad bepaalt dat het onderzoek wordt heropend ter voorbereiding van een nadere uitspraak omtrent het verzoek van betrokkene om schadevergoeding in verband met mogelijke overschrijding van de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van het EVRM en merkt de Staat der Nederlanden (de Minister van Justitie) aan als partij in die procedure.

LJN BM2939 - Herziening WAO-uitkering. Het bestreden besluit berust op voldoende medische en arbeidskundige grondslag. De Raad heeft geen aanleiding voor de veronderstelling dat in de FML in onvoldoende mate rekening is gehouden met de bij appellant bestaande psychische klachten. De Raad ziet geen aanleiding zich voor zijn eigen oordeelsvorming nader te laten voorlichten door een medisch deskundige.

LJN BM5939 - Tussenuitspraak. Herziening WAO-uitkering. Het primaire medisch onderzoek is verricht door een arts die destijds niet was geregistreerd als verzekeringsarts en dit gebrek is in de bezwaarfase niet hersteld, aangezien de bezwaarverzekeringsarts naast het dossieronderzoek dat hij heeft verricht uitsluitend de huisarts van appellante heeft bevraagd en noch uit de reactie van de huisarts daarop, noch anderszins is gebleken dat nader medisch onderzoek geen toegevoegde waarde kan hebben. Naar het oordeel van de Raad is daarom geen sprake geweest van een toereikende verzekeringsgeneeskundige heroverweging. Het UWV wordt opgedragen het aangeduide gebrek te herstellen, waarbij geldt dat appellante ten minste nader moet worden onderzocht door een bezwaarverzekeringsarts.

LJN BM8527 - Tussenuitspraak. Weigering herziening WAO-uitkering. In geding is de vraag of er sprake is van toename van de arbeidsongeschiktheid. De Raad is van oordeel dat het bestreden besluit geen voldoende medische grondslag heeft, omdat het is gebaseerd op een FML waarin alleen beperkingen zijn verwoord in verband met de klachten van rug en rechtervoet en beperkingen die geacht worden te kunnen samenhangen met het chronisch pijnsyndroom, zoals de klachten van de linkerschouder, buiten beeld zijn gelaten. Het UWV krijgt de opdracht tot herstel van het gebrek in het bestreden besluit.

LJN BN1249 - Herziening WAO-uitkering. De omstandigheid dat appellant niet is onderzocht door een Nederlandse verzekeringsarts kan niet leiden tot de conclusie dat het medisch onderzoek om deze reden onzorgvuldig is uitgevoerd. De Raad wijst er in dit verband op dat op grond van het Europees gemeenschapsrecht, in een situatie als de onderhavige, een arts in het woonland de medische toestand van appellant vaststelt. De belastbaarheid is adequaat ingeschat. Appellant wordt geschikt geacht voor de geduide functies.

LJN BN3031 - Herziening WAO-uitkering. Er zijn geen aanknopingspunten voor het oordeel dat het UWV in navolging van de betrokken (bezwaar)verzekeringsartsen van onjuiste medische beperkingen is uitgegaan. De aan de arbeidsongeschiktheidsschatting ten grondslag liggende functies zijn in medisch opzicht voor appellant geschikt. Het aangepaste Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten, waarin een uitwerking van het begrip algemeen geaccepteerde arbeid is gegeven, vindt hierin zijn wettelijke grondslag. Strijd met het bepaalde in artikel 18 van de WAO vermag de Raad hierin niet te ontdekken.

LJN BN4986 - Eigenrisicodrager. Afwijzing van het verzoek om met terugwerkende kracht terug te mogen keren naar het publieke bestel. Het bestreden besluit bevat twee deelbesluiten: het eerste heeft betrekking op de zogeheten toerekening, inhoudende mededeling dat appellante 92,34% van de WAO-uitkering van de werkneemster dient te betalen en het tweede op de door appellante in de bezwaarprocedure verzochte terugkeer naar het publieke bestel. Bij het eerste besluit is het niet van belang of de betrokken werknemer ook bij de nieuwe (eigenrisicodragende) onderneming in dienst is getreden, maar doorslaggevend is het dienstverband op de eerste arbeidsongeschiktheidsdag. Tegen het tweede besluit had appellante eerst bezwaar moeten maken voordat haar de weg van beroep op de bestuursrechter openstond. Het beroep tegen dit deelbesluit wordt derhalve niet-ontvankelijk verklaard.

LJN BN8423 - Intrekking WAO-uitkering. Het bestreden besluit berust op voldoende medische en arbeidskundige grondslag. Er bestaat geen aanleiding om te twijfelen aan de juistheid van de verzekeringsgeneeskundige beoordeling van het UWV. Uit het feit dat ruim twee jaar na de in geding zijnde datum een Wsw-indicatie is vastgesteld, kan naar het oordeel van de Raad niet worden afgeleid dat ten tijde van de ter beoordeling staande WAO-schatting functies op de vrije arbeidsmarkt op medische gronden buiten het bereik van appellante lagen.

LJN BO2842 - Intrekking WAO-uitkering. Nu appellant ten tijde hier in geding uitsluitend op grond van artikel 7b van de WAO verzekerd was, heeft het UWV - gelet op hetgeen is bepaald in artikel 37, tweede lid, van de WAO - op goede gronden geoordeeld dat de "nieuwe" klachten niet bij de beoordeling van appellants aanspraken in het kader van de WAO betrokken kunnen worden. De WAO-uitkering is op juiste gronden ingetrokken.

LJN BO4609 - Anticumulatie. Terugvordering van ten onrechte betaalde WAO-uitkering wegens inkomsten uit arbeid. Het UWV heeft bij het bestreden besluit niet volledig beslist op het bezwaar tegen de terugvordering, hetgeen leidt tot vernietiging wegens strijd met artikel 7:11, tweede lid, van de Awb. De Raad voorziet zelf in de zaak. Appellant heeft een deel van zijn vroegere werkzaamheden hervat, namelijk de acquisitie, en aan hem is een aandeel in de winst toegekend. Niet aannemelijk is gemaakt dat sprake is van veranderde omstandigheden op grond waarvan geen inkomsten aan appellant toegerekend zouden moeten worden.

LJN BO7966 - Herziening WAO-uitkering. Het bestreden besluit berust op voldoende medische en arbeidskundige grondslag. Voldoende duidelijk is gemotiveerd waarom een urenbeperking naast de bestaande medische beperkingen voor appellant niet aan de orde is. De signaleringen bij de geduide functies door de (bezwaar)arbeidsdeskundige zijn voldoende inzichtelijk en verifieerbaar toegelicht. De aan de schatting ten grondslag gelegde functies zijn voor appellant in medisch opzicht geschikt te achten.

LJN BO9952 - Herziening WAO-uitkering. Het bestreden besluit berust op voldoende medische grondslag. De geduide functies voldoen aan de voorwaarde dat sprake is van een voorspelbare werksituatie. Proceskostenveroordeling omdat eerst in hoger beroep is toegelicht dat de geduide functies (ook) op het punt van een voorspelbare werksituatie voor appellant geschikt zijn.

LJN BP0175 - Vaststelling dagloon. Herroeping van het primaire besluit was niet nodig. Naar het oordeel van de Raad moet de verschrijving in dat besluit, gelet op de verdere redactie van het besluit en de daarbij behorende specificatie, ook voor appellant herkenbaar zijn geweest. De uitkering is naar aanleiding van dat besluit ook feitelijk niet verlaagd naar €45,33 per maand, hetgeen appellant is kunnen blijken uit de twee betalingen die zijn verricht tussen het moment dat het besluit werd genomen en het moment dat bezwaar werd gemaakt.

LJN BP4883 - Herziening WAO-uitkering naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 35 tot 45%. Nu geen nieuwe medisch informatie is overgelegd, is er geen aanleiding te twijfelen aan de in de FML opgenomen beperkingen ten aanzien van rug- en beenbelasting. Door appellant is onvoldoende aannemelijk gemaakt dat hij in beperkende mate dyslectisch is. Evenmin heeft hij onvoldoende aannemelijk gemaakt dat hij vanwege zijn ADHD-klachten meer beperkt is dan door het UWV aangenomen. Appellant wordt geschikt geacht voor de geduide functies.

LJN BP6950 - Intrekking WAO-uitkering. Het bestreden besluit berust op voldoende medische grondslag. Appellante heeft haar stelling dat de medische grondslag van het bestreden besluit niet deugt, niet ondersteund met gegevens van objectief medische aard. Reeds daarom is er geen aanleiding tot het verrichten van nader medisch onderzoek. Door appellante is in de gehele procedure geen medische informatie overgelegd. Evenmin is gebleken van een behandeling van appellante ten tijde van de datum hier in geding.

LJN BQ0773 - Terechte afwijzing verzoek om schadevergoeding. Geen van de besluiten van het UWV is onrechtmatig, zodat geen van deze besluiten grond voor schadevergoeding oplevert. Het door appellant ingenomen standpunt dat hij door het UWV is geterroriseerd, kan niet tot een ander oordeel leiden. De civiele rechter is bevoegd te oordelen over het soort handelingen zoals in het hogerberoepschrift en ter zitting op uitgebreide wijze door appellant uiteengezet.

LJN BQ4691 - Weigering WAO- of WIA-uitkering toe te kennen per drie data in 2006, 2007 en 2008. In alle drie gevallen is sprake van een zorgvuldig medisch onderzoek en voldoende medische grondslag. Tevens worden de geduide functies geschikt geacht voor appellante.

LJN BQ9422 - Weigering WAO/AAW-uitkering. Op inzichtelijke en overtuigende wijze is uiteengezet dat appellant met de voor hem vastgestelde beperkingen ongeschikt was tot het verrichten van de arbeid waaruit hij is uitgevallen, hij bij de aanvang van de verzekering gedeeltelijk arbeidsongeschikt was, maar dat appellant zowel bij aanvang verzekering als bij einde wachttijd in staat was dezelfde loonvormende arbeid van inpakker te verrichten. Van een situatie waarin in de periode in geding de resterende verdiencapaciteit met ten minste 15% is afgenomen, is geen sprake.

LJN BR1907 - Vaststelling van de aflossingcapaciteit inzake de terugvordering van onverschuldigd betaalde uitkering. Onder verwijzing naar de gegevens uit het Suwinet en de door appellant in bezwaar overgelegde loonstroken heeft de rechtbank overwogen dat de hoogte van het inkomen van appellant weliswaar per week wisselt, maar dat deze bedragen om en nabij het bedrag zijn waarmee het UWV bij het vaststellen van de aflossingscapaciteit rekening heeft gehouden, zodat niet geoordeeld kan worden dat het UWV bij het bepalen van de aflossingscapaciteit met een te hoog inkomen rekening heeft gehouden.

LJN BR4289 - Afwijzing verzoek om vergoeding van gemaakte kosten voor rechtsbijstand. Met juistheid heeft de rechtbank geoordeeld dat de kosten van rechtsbijstand verleend in de bestuursrechtelijke procedure zijn vergoed overeenkomstig de daarvoor in de Awb en het Besluit proceskosten bestuursrecht gegeven regeling en dat, gelet op het limitatieve en forfaitaire karakter van deze exclusieve regeling, voor een aanvullende vergoeding langs de weg van een zelfstandige schadebesluit geen plaats is.

LJN BT1779 - Buiten behandeling laten op grond van artikel 4:5 van de Awb van de WAO-aanvraag. De verstrekte gegevens en bescheiden zijn onvoldoende voor de beoordeling van de aanvraag of voor de voorbereiding van de beschikking.

LJN BT8976 - Weigering WAO-uitkering. Er is geen sprake van toegenomen arbeidsongeschiktheid. Het bestreden besluit berust op voldoende medische grondslag. Eerst als de vraag of sprake is van toegenomen beperkingen positief is beantwoord, komt de vraag aan de orde of deze voortvloeien uit een andere ziekteoorzaak.

LJN BU1247 - Afwijzing verzoek om wraking. Een wrakingsgrond dient gelegen te zijn in feiten of omstandigheden die betrekking hebben op de (persoon van de) rechter die de zaak behandelt. Een aantal van de door verzoeker genoemde gedragingen betreffen andere personen dan de rechter. Die gedragingen kunnen niet worden aangemerkt als feiten of omstandigheden waardoor de rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen leiden. Wraking is niet bedoeld als rechtsmiddel tegen procedurele beslissingen. Uit de overigens door verzoeker naar voren gebrachte feiten en omstandigheden blijkt niet dat sprake is geweest van vooringenomenheid of van een gebrek aan rechterlijke onpartijdigheid.

LJN BU9144 - Verzet. (De gemachtigde van) appellante heeft geen medische stukken overgelegd waaruit kan worden afgeleid dat appellante buiten staat is geweest om voor tijdige betaling van het verschuldigde griffierecht zorg te dragen. De Raad is voorts van oordeel dat het - ook - op de weg van de gemachtigde van appellante had gelegen om voor tijdige betaling van het verschuldigde griffierecht zorg te dragen. Het verzet wordt ongegrond verklaard.

LJN BV1233 - Verlaging van de mate van arbeidsongeschiktheid wegens inkomsten uit arbeid. Terugvordering van onverschuldigd betaalde uitkering. Gelet op de omstandigheid dat appellante niet voldaan heeft aan haar verplichting om uit eigen beweging mededeling te doen van haar inkomsten, heeft het UWV de beleidsregels consistent toegepast. In hetgeen appellante in hoger beroep naar voren heeft gebracht, zijn geen aanwijzingen te vinden voor het oordeel dat in haar geval ongeschreven rechtsregels, in het bijzonder het vertrouwensbeginsel, zich verzetten tegen toepassing van artikel 44 van de WAO met terugwerkende kracht. Appellante heeft niet aannemelijk gemaakt dat er sprake is van een dringende redenen om geheel of gedeeltelijk van terugvordering af te zien.

LJN BV8087 - Intrekking WAO-uitkering omdat appellant per datum in geding minder dan 15% arbeidsongeschikt wordt geacht. Er bestaat geen aanleiding van de hoofdregel af te wijken dat een door de Raad ingeschakelde deskundige in beginsel wordt gevolgd. De deskundige kan zich verenigen met de vastgestelde belastbaarheid van appellant op de datum in geding zoals verwoord in de FML. Uitgaande van de juistheid van de met betrekking tot appellant vastgestelde medische beperkingen zijn de aan de schatting ten grondslag gelegde functies voor appellant geschikt te achten.

LJN BW4358 - Terugvordering WAO-uitkering. De in februari 2006 aan appellant gedane betaling is een betaling die een gevolg is van een door het UWV onbedoeld aangebrachte systeemmutatie. De gegevens bieden geen steun voor de stelling dat het UWV, voorafgaand aan het doen van de betaling, een besluit heeft genomen op grond waarvan voor appellant een recht op uitbetaling is ontstaan. De betreffende betaling is daarom een onverschuldigde betaling. Uit artikel 57, eerste lid, van de WAO vloeit vervolgens voort dat het UWV was gehouden het onverschuldigd uitbetaalde terug te vorderen. Er is geen sprake van dringende redenen als bedoeld in artikel 57, vierde lid, van de WAO die het UWV ertoe hadden moeten brengen geheel of gedeeltelijk van de terugvordering af te zien. Toekenning van schadevergoeding van €1000,- wegens overschrijding van de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van het EVRM.

LJN BW9772 - Weigering WAO-uitkering. Gelet op het geheel van de omtrent appellante beschikbare gegevens zijn er geen aanknopingspunten om het oordeel van de (bezwaar)verzekeringsartsen dat binnen de in artikel 43a, eerste lid, aanhef en onder a, van de WAO genoemde termijn geen sprake was van een relevante toename van de beperkingen van appellante, voor onjuist te houden.

LJN BX5757 - Weigering om terug te komen van een eerder genomen besluit. De rechtbank heeft met juistheid geoordeeld dat het UWV zich terecht op het standpunt heeft gesteld dat appellant geen nieuwe feiten of omstandigheden als bedoeld in artikel 4:6 van de Awb heeft aangevoerd.

LJN BY0616 - Intrekking en terugvordering WAO-uitkering wegens inkomsten uit arbeid en boeteoplegging wegens schending van de inlichtingenverplichting. Appellant had redelijkerwijs dienen te beseffen dat zijn inkomsten uit arbeid vanaf 1 januari 2006 van invloed konden zijn op de hoogte van zijn uitkering. Dat appellant over voorgaande jaren wel de wijzigingen in zijn inkomsten heeft doorgegeven aan het UWV zonder dat dit consequenties heeft gehad voor de hoogte van zijn WAO-uitkering, betekent niet dat hij ervan mocht uitgaan dat zijn loonswijzigingen geen invloed zouden kunnen hebben op de hoogte van zijn uitkering.  De overtreding van de zogenoemde spontane inlichtingenverplichting door appellant betreft loonsverhogingen waarvan onbetwist is gesteld dat deze een rechtstreeks gevolg zijn van CAO-afspraken. Toepassing van artikel 7 van de Beleidsregel boete werknemer 2010 brengt mee dat deze overtreding in het kader van de toetsing van de opgelegde boete niet als verwijtbaar kan worden aangemerkt en dat de opgelegde boete daarom niet in stand kan blijven.

LJN BY3101 - Weigering ZW- en WAO-uitkering. Hetgeen appellante in hoger beroep heeft aangevoerd is in grote lijnen een herhaling van hetgeen zij in bezwaar en beroep naar voren heeft gebracht. De rechtbank heeft die gronden goed gemotiveerd besproken en met juistheid geoordeeld dat zij niet slagen. Ook in hoger beroep heeft appellante geen medische gegevens overgelegd waaruit blijkt dat het UWV de mogelijkheden van appellante om te werken heeft overschat.

LJN BY8389 - Herziening WAO-uitkering. Vaststelling maatmaninkomen DGA. Pensioendotaties. Door de afkoop van de afgesloten particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering is de bestemming daarvan komen te ontvallen. Deze gelden zijn uitbetaald aan de BV en stonden vanaf dat moment ter vrije bestemming en besteding. In zijn hoedanigheid van DGA van de BV heeft appellant ervoor gekozen dat zijn BV maandelijks onder meer deze gelden aan hem betaalbaar stelde onder de titel van "Salaris". Als zodanig is deze keuze verantwoord aan de fiscus en is door deze ook als zodanig geaccepteerd. In dit licht bezien, is er geen aanleiding af te wijken van de hoofdregel dat bij de beantwoording van de vraag of inkomsten van een zelfstandige als inkomsten uit arbeid moeten worden aangemerkt, in beginsel doorslaggevend is de in het kader van de fiscale wetgeving door de verzekerde gemaakte - en door de fiscus gehonoreerde - keuze. De Raad is niet gebleken van bijzondere omstandigheden die nopen tot het aanvaarden van een uitzondering op de hoofdregel.

LJN BZ2164 - Vaststelling nabetaling WAO. Het UWV heeft op de WAO-uitkering van appellant terecht het "war pension" in mindering gebracht, omdat dit Engelse oorlogspensioen wordt aangemerkt als een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Toekenning schadevergoeding van €3000,- wegens overschrijding van de redelijke termijn in de bestuurlijke fase als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van het EVRM.

LJN BZ8830 - Tussenuitspraak. Op basis van de stukken is het UWV er bij de bepaling van de mate van arbeidsongeschiktheid op grond van de WAO ten onrechte van uitgegaan dat appellant is aan te merken als directeur-grootaandeelhouder. De arbeidskundige kant van het bestreden besluit is onvoldoende onderbouwd. De Raad ziet aanleiding het UWV op te dragen het gebrek in het bestreden besluit te herstellen en de mate van arbeidsongeschiktheid opnieuw te berekenen, ervan uitgaande dat appellant op de datum in geding niet de meerderheid van de aandelen van de BV had.

LJN CA1415 - Herziening WAO-uitkering. Er is geen aanleiding de door de verzekeringsarts vastgestelde en door de bezwaarverzekeringsarts voor akkoord bevonden beperkingen voor onjuist te houden. Appellant moet in staat worden geacht de functies te vervullen die op grond van arbeidskundig onderzoek als voor hem geschikte arbeidsmogelijkheden zijn geselecteerd.

LJN CA3197 - De WAO-aanvraag is terecht met toepassing van artikel 4:5, eerste lid, van de Awb buiten behandeling gesteld omdat appellant niet de vereiste gegevens heeft overgelegd die nodig zijn voor de vaststelling van het recht op uitkering. De door appellant uiteindelijk in bezwaar overgelegde - summiere - gegevens en bescheiden zijn ontoereikend om op basis daarvan het gestelde arbeidsongeschiktheidsgeval te kunnen beoordelen. Er zijn geen aanknopingspunten om ervan uit te gaan dat appellant niet redelijkerwijs tijdig over de gevraagde aanvullende informatie de beschikking heeft kunnen krijgen.

LJN ZB1895 - In geding is de vraag of terecht is besloten om met toepassing van artikel 44 van de WAO op de aan eiser ingevolge die wet toegekende uitkering een korting toe te passen wegens door eiser uit de door hem verworven (deeltijd)functie als docent genoten inkomsten.

LJN ZF1673 - Ter uitvoering van de bij de Wet TAV ingevoerde bonus/malusregeling hebben tien bedrijfsverenigingen ten aanzien van ieder van de zestien werkgevers besluiten genomen waarbij aan hen een geldelijke bijdrage (malus) is opgelegd in verband met werknemers die naar het oordeel van de bedrijfsverenigingen binnen de termen van artikel 59i van de AAW vielen. Kunnen de malusbesluiten van de bedrijfsverenigingen de toetsing aan het geschreven en het ongeschreven recht doorstaan? Het debat tussen partijen concentreert zich daarbij vooral op de vraag of in het licht van artikel 6 van het EVRM de malusbeslissing beschouwd dient te worden als een "criminal charge" of als "civil obligation" en welke invloed die kwalificatie heeft op de toetsing door de rechter. Daarbij speelt een bijzondere rol het standpunt van de bedrijfsverenigingen aan de ene kant dat de aan de malusoplegging ten grondslag liggende beslissing tot toekenning van een AAW/WAO-uitkering aan de werknemer (en het voortduren van de uitkering) niet door de rechter getoetst mag worden, zodat de inbreng van privacygevoelige medische en arbeidskundige gegevens niet aan de orde is. Daartegenover hebben de werkgevers met een beroep op artikel 6 van het EVRM betoogd dat de juistheid van de AAW/WAO-uitkering wel bij de toetsing betrokken moet worden en dat de (dreigende) schending van de privacybelangen van de werknemer leidt tot een samenloop van grondrechtenbelangen, die impliceert dat de malusregeling in abstracto getoetst en in haar toepassing in strijd zou komen met de artikelen 6 en 8 van het EVRM, zodat de regeling van artikel 59i en volgende van de AAW onverbindend zou moeten worden verklaard.

ECLI:NL:CRVB:2013:708 - Weigering WAO-uitkering omdat geen sprake is van vier weken onafgebroken toegenomen arbeidsongeschiktheid door dezelfde ziekteoorzaak.

ECLI:NL:CRVB:2013:1639 - Tussenuitspraak. Terugvordering van onverschuldigd betaalde WAO- en TW-uitkering van €81.126,48. De rechtbank heeft de terugvordering van de door appellant ontvangen toeslag vernietigd omdat daaraan geen formeel besluit ten grondslag ligt. De Raad is evenals de rechtbank van oordeel dat appellant vanaf 1 mei 1998 gedurende een groot aantal jaren werkzaamheden heeft verricht, daaruit inkomsten heeft verkregen en dat hij zijn inlichtingenverplichting heeft geschonden door hier geen melding van te maken op de hem toegezonden inlichtingenformulieren. Evenals de rechtbank ziet de Raad geen reden om de schatting door het UWV van de genoten inkomsten onjuist te achten. Anders dan de rechtbank is de Raad van oordeel dat de toepassing van artikel 44 van de WAO over een langere periode dan in die bepaling genoemd, niet kan worden aanvaard. De besluiten zijn in strijd met artikel 7:12 van de Awb genomen. Het UWV wordt opgedragen het gebrek in de bestreden besluiten te herstellen.

ECLI:NL:CRVB:2013:2892 - Terechte afwijzing van het verzoek om terug te komen op een eerder genomen, in rechte onaantastbaar geworden besluit. Met gestelde nieuwe feiten die eerst in de fase van beroep of hoger beroep naar voren worden gebracht, kan bij de rechterlijke toetsing van met toepassing van artikel 4:6 van de Awb genomen besluiten geen rekening worden gehouden.

ECLI:NL:CRVB:2013:2987 - Anticumulatie. Intrekking en terugvordering van de WAO- en TW-uitkering ten bedrage van € 43.583,55 wegens inkomsten uit arbeid bestaande uit werkzaamheden in de eenmanszaak in bloemen- en paardenhandel van de dochter, die in het economisch verkeer op geld waardeerbare loonwaarde vertegenwoordigen. Er zijn geen aanknopingspunten om te oordelen dat het onderzoek door het UWV en de daarover opgemaakte processen-verbaal niet op zorgvuldige wijze tot stand zijn gekomen.

ECLI:NL:CRVB:2014:128 - Tussenuitspraak. Weigering WAO-uitkering met toepassing van artikel 43a van de WAO, na een verkorte wachttijd van vier weken. Naar het oordeel van de door de Raad als deskundige benoemde psychiater is in de vastgestelde FML onvoldoende rekening gehouden met de complicaties die intussen na 2004 waren opgetreden door de chronische depressie van appellante. De FML dient bijgesteld te worden op meerdere onderdelen in de rubrieken persoonlijk en sociaal functioneren. Er zijn geen omstandigheden die aanleiding geven het oordeel van de psychiater niet te volgen. De Raad draagt het UWV op met inachtneming van de bevindingen van de deskundige een nieuwe FML op te stellen en te bezien wat de gevolgen van de aldus bijgestelde FML zijn voor het bestreden besluit.

ECLI:NL:CRVB:2014:498 - Weigering WAO-uitkering. De toename van de klachten komt niet voort uit dezelfde medische oorzaak als de arbeidsongeschiktheid ter zake waarvan de ingetrokken uitkering werd genoten. Van psychische klachten was ten tijde van de toekenning geen sprake. Dat diabetes mellitus een risicofactor zou kunnen zijn voor het ontwikkelen van een depressieve stoornis betekent niet dat, indien die stoornis feitelijk ontstaat, deze aan genoemde ziekte moet worden toegeschreven.

ECLI:NL:CRVB:2014:737 - Weigering UWV gegevens te verstrekken over het dienstverband van een zestal werknemers van cliënten van appellante om de rechtmatigheid van de vaststelling van de aan deze cliënten opgelegde gedifferentieerde premies WAO (Pemba) te kunnen controleren. De bevoegdheid van het UWV is beperkt tot situaties waarin de gegevensverstrekking aan de werkgever noodzakelijk is voor de informatieverstrekking bij de aanvraag van overeenkomsten tot verzekering van het risico van het betalen van loon in geval van ziekte van de werknemer, dan wel van het risico van het betalen van premie voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering op grond van de Wfsv en van de betalingen als gevolg van het eigen risico dragen, bedoeld in artikel 40, eerste lid, van de Wet SUWI. Omdat geen van de in artikel 73, tweede lid, aanhef en onder a, van de Wet SUWI genoemde uitzonderingen op de in artikel 74, eerste lid, van die wet opgenomen geheimhoudingsplicht op de verzoeken van appellante van toepassing is, heeft het UWV terecht geweigerd appellante de door haar gewenste gegevens te verstrekken.

ECLI:NL:CRVB:2014:1492 - Weigering om terug te komen van een eerder genomen, in rechte onaantastbaar geworden ZW- en WAO-besluit omdat geen sprake is van een nieuw gebleken feit of veranderde omstandigheid in de zin van artikel 4:6 van de Awb. Onder nieuw gebleken feiten en veranderde omstandigheden worden verstaan feiten of omstandigheden die ná het eerdere besluit zijn voorgevallen, dan wel feiten of omstandigheden die weliswaar vóór het eerdere besluit zijn voorgevallen, maar die niet vóór dat besluit konden worden aangevoerd. Nieuw gebleken feiten zijn ook bewijsstukken van al eerder gestelde feiten of omstandigheden indien deze bewijsstukken niet eerder konden worden overgelegd.

ECLI:NL:CRVB:2014:1724 - Tussenuitspraak. Toekenning WAO-uitkering naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 80 tot 100%, waarbij als maatman is aangemerkt de assistent in opleiding. In beroep heeft appellante aangevoerd dat na bezwaar de aanpassing van de maatman onvoldoende is. Volgens haar is ten onrechte niet gekeken naar de aard van de werkzaamheden die zij feitelijk verrichtte ten tijde van haar uitval en naar de beloning die zij daarvoor kreeg. De bestreden besluiten zijn niet zorgvuldig voorbereid. Het UWV heeft bij de voorbereiding van de besluiten geen aandacht geschonken aan het belang van het Unierecht voor de besluitvorming en beslissingen in de zaken. Daarbij gaat het om de wijze van berekening van de uitkering (pro rata en/of nationaalrechtelijk) en de vaststelling van het maatmaninkomen en de hoogte van het dagloon. De Raad draagt het UWV op het gebrek in de besluiten te herstellen met inachtneming van hetgeen de Raad heeft overwogen.

ECLI:NL:CRVB:2014:1793 - Tussenuitspraak. Onkostenvergoeding als gemeenteraadslid. Dat de onkostenvergoeding tot het fiscale loon behoort, is een gevolg van de keuze van appellante voor het fictieve werknemerschap, waardoor de vergoeding gebruteerd wordt vastgesteld. Leden van een gemeenteraad die daarvoor niet gekozen hebben, krijgen een nettovergoeding die niet tot het fiscale loon behoort. De bedoeling is echter dezelfde: een (al dan niet na belastingheffing) nettovergoeding voor gemaakte kosten. De onkostenvergoeding die appellante van de gemeente ontvangt, is een forfaitaire vergoeding. Appellante heeft onweersproken gesteld dat het bedrag dat zij na inhouding van loonheffing en premie Zvw overhoudt van de maandelijkse onkostenvergoeding door haar wordt besteed aan diverse kostenposten. Niet is gebleken dat sprake is van een bovenmatige vergoeding. Omdat een vergoeding die strekt ter dekking van daadwerkelijke kosten geen inkomen is in de zin van artikel 44 van de WAO, is aansluiting bij het fiscale loonbegrip hier niet juist.

ECLI:NL:CRVB:2014:1931 - Terugvordering en boeteoplegging wegens verzwegen inkomsten uit arbeid, die kan worden aangemerkt als arbeid van economische betekenis met een aantoonbare loonwaarde. Bij gebrek aan ondubbelzinnige, concrete en verifieerbare inkomensgegevens zijn de inkomsten schattenderwijs vastgesteld. Appellant valt van het niet melden van zijn inkomsten niet alleen objectief maar ook subjectief een verwijt te maken. Het boetebesluit voldoet aan de gestelde eisen en leidt tot een evenredige sanctie. De Raad herhaalt in deze zaak dat de hoogte van de boete moet worden afgestemd op de ernst van de overtreding en de mate waarin deze aan de overtreder kan worden verweten. Daarbij geldt dat de bestuursrechter niet, zoals de rechtbank had gedaan, kan volstaan met te beoordelen of de opgelegde boete niet onevenredig is, maar dat de bestuursrechter zonder terughoudendheid moet toetsen of het boetebesluit voldoet aan de genoemde eisen en dus leidt tot een evenredige sanctie.

ECLI:NL:CRVB:2014:2353 - Intrekking WAO-uitkering omdat appellant zich onttrokken zou hebben aan de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel. De Raad is van oordeel dat het UWV, uitgaande van de beschikbare gegevens, in deze een eigen verantwoordelijkheid heeft inzake de vraag of appellant zich al dan niet onttrokken heeft. Het UWV heeft niet aannemelijk gemaakt dat de Nederlandse overheid één of meer pogingen heeft gedaan om de opgelegde straf uit te voeren. De enkele opname in het opsporingsregister is niet voldoende, terwijl van andere pogingen niet is gebleken.

ECLI:NL:CRVB:2014:2404 - Weigering om terug te komen van een eerder vastgesteld dagloon. Het bestuursorgaan mag het verzoek inhoudelijk behandelen en het oorspronkelijke besluit in volle omvang heroverwegen. De bestuursrechter toets dat besluit niet als ware het een eerste afwijzing. Bij doorlopende aanspraak (duuraanspraak) moet voor de toets door de rechter een splitsing worden aangebracht. Wat betreft de periode van vóór de aanvraag beperkt de rechter zich tot de vraag of er sprake is van nieuw gebleken feiten of omstandigheden. Voor de periode van na de aanvraag moet het bestuursorgaan een belangenafweging maken die de bestuursrechter minder terughoudend toetst. De feiten uit het overgelegde vonnis van de kantonrechter zijn geen nieuwe feiten of omstandigheden omdat die niet zien op het loon in het refertejaar. Met betrekking tot de periode van na de aanvraag is niet gebleken dat de werkgever in het refertejaar duidelijk is gewezen op nog uit te betalen loon.

ECLI:NL:CRVB:2014:2527 - Intrekking WAO-uitkering omdat appellant zich onttrekt aan de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel. In het geval van appellant kan niet worden gesteld dat sprake is van het zich onttrekken aan de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf nu het UWV niet aannemelijk heeft gemaakt dat de Nederlandse overheid een poging heeft gedaan om tot tenuitvoerlegging van de straf te komen.

ECLI:NL:CRVB:2014:2607 - Terugvordering en boeteoplegging wegens verzwegen inkomsten uit arbeid. Appellant is voorafgaand aan het verhoor niet medegedeeld dat hij niet verplicht is tot antwoorden (cautie). De verklaring van appellant mag daarom niet worden gebruikt voor de onderbouwing van de bij het bestreden besluit gehandhaafde bestraffende sanctie.

ECLI:NL:CRVB:2014:2889 - De mededeling aan appellante dat zij bij verhuizing naar Senegal geen uitkering meer zal ontvangen omdat Senegal en Nederland geen handhavingsverdrag hebben gesloten, moet op één lijn worden gesteld met een besluit als bedoeld in artikel 1:3, eerste lid, van de Awb. De rechtbank heeft ten onrechte geoordeeld dat het bezwaar niet-ontvankelijk moet worden verklaard. Het beroep op artikel 1 en 8 van het EVRM, artikel 12, aanhef en vierde lid, van het ESH en artikel 9 van het IVESCR slaagt niet.

ECLI:NL:CRVB:2014:3078 - Intrekking WAO-uitkering wegens inkomsten uit arbeid. Reiskosten zijn inherent aan de afstand tussen woon- en werkplek, ongeacht de uitgeoefende functie. Deze kosten zijn terecht niet op de inkomsten uit arbeid in mindering gebracht. Het feit dat de fiscale behandeling van reiskosten in Duitsland ongunstiger is dan in Nederland leidt niet tot de conclusie dat appellant als grensarbeider door het UWV wordt gediscrimineerd.

ECLI:NL:CRVB:2014:4056 - Vaststelling WAO-dagloon. De eerste uitkeringsdag is gelegen vóór 1 juni 2013, de inwerkingtredingsdatum van het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen. Het UWV heeft het dagloon terecht gebaseerd op het Besluit dagloonregels werknemersverzekeringen. Appellant heeft geen gronden aangevoerd waaruit blijkt dat het dagloon onjuist zou zijn berekend door het UWV. Er bestaat geen aanspraak op vergoeding van immateriële schade en evenmin is sprake van overschrijding van de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van het EVRM.

ECLI:NL:CRVB:2015:90 - Intrekking en terugvordering WAO- en TW-uitkering wegens verzwegen inkomsten uit hennepteelt. Het UWV heeft terecht vastgesteld dat appellant op grond van inkomsten uit acht hennepoogsten ten bedrage van €45.907,81 minder dan 15% arbeidsongeschikt is. De Raad overweegt dat aan het gegeven dat het openbaar ministerie appellant een transactie van 100 uur taakstraf heeft aangeboden en niet tot vervolging is overgegaan, geen doorslaggevende betekenis toekomt. De bestuursrechter gaat uit van een eigen vaststelling en waardering van de zich voordoende feiten en omstandigheden en is niet gehouden aan het oordeel van het openbaar ministerie, dat om haar moverende redenen dit transactievoorstel heeft gedaan. Er zijn geen dringende redenen om van terugvordering af te zien.

ECLI:NL:CRVB:2015:383 - Weigering om terug te komen van een eerder genomen besluit tot weigering van WAO-uitkering. De rechtbank heeft de door betrokkene na de hoorzitting in bezwaar overgelegde aantekeningen van de neuroloog terecht als een nieuw gebleken feit in de zin van artikel 4:6, eerste lid, van de Awb aangemerkt. De door de rechtbank voor dit oordeel gegeven motivering wordt onderschreven. Appellant heeft de nieuwe aanvraag van betrokkene ten onrechte met toepassing van artikel 4:6, tweede lid, van de Awb afgewezen. Betrokkene trekt het (voorwaardelijk) incidenteel beroep ter zitting in. Het UWV dient een nieuw besluit te nemen. Tegen het nieuwe besluit kan slechts bij de Raad beroep worden ingesteld.

ECLI:NL:CRVB:2015:535 - Weigering WAO-uitkering te verhogen wegens hulpbehoevendheid. Er is geen sprake van een situatie waarbij continu oppassing noodzakelijk is, zodat er geen reden is om te oordelen dat appellante op grond van het bepaalde in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder b, van de Beleidsregel verhoging uitkering bij hulpbehoevendheid in aanmerking kan komen voor een verhoging van haar uitkering tot 100%.

ECLI:NL:CRVB:2015:539 - Tussenuitspraak. Weigering WAO-uitkering omdat geen sprake is van toegenomen arbeidsongeschiktheid. Appellante heeft er in dit geval op mogen vertrouwen dat de arbeidsdeskundige bevoegd was om een toezegging over haar WAO-uitkering te doen. De onjuiste veronderstelling van appellante dat de arbeidsdeskundige hiertoe bevoegd was, dient voor rekening van het UWV te komen. Bezien dient te worden welk vervolg aan deze uitkomst dient te worden gegeven. Omdat niet alle gegevens voorhanden zijn om zelf in de zaak te kunnen voorzien, ziet de Raad aanleiding om het UWV op te dragen het gebrek in het bestreden besluit te herstellen.

ECLI:NL:CRVB:2015:622 - Boeteoplegging wegens schending van de inlichtingenverplichting. Het gaat hier om een punitieve sanctie als bedoeld in artikel 6 van het EVRM. De bewijslast voor een gestelde overtreding van de inlichtingenverplichting ligt bij het UWV. Op grond van de nu beschikbare gegevens heeft het UWV niet aangetoond dat appellant destijds tijdens de spreekuren zijn actieve verplichting tot het verstrekken van informatie heeft geschonden, laat staan dat is aangetoond dat appellant van de gestelde schending ook subjectief een verwijt valt te maken.

ECLI:NL:CRVB:2015:2015 - Intrekking en terugvordering WAO- en TW-uitkering. Het UWV heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat betrokkene minder dan 15% arbeidsongeschikt is in de zin van de WAO. De Raad heeft, evenals de rechtbank, beslissende betekenis toegekend aan de door de rechtbank geraadpleegde deskundige. In hetgeen appellant in hoger beroep heeft aangevoerd, ziet de Raad geen grond voor een ander oordeel. De door de verzekeringsarts bezwaar en beroep gesignaleerde inconsistenties doen er niet aan af dat de door de rechtbank geraadpleegde deskundige op basis van eigen medisch onderzoek en kennisname van alle beschikbare medische informatie tot zijn afgewogen oordeel is gekomen.

ECLI:NL:CRVB:2015:2062 - Terugvordering WAO-uitkering wegens inkomsten uit arbeid. De rechtbank heeft terecht het standpunt van het UWV gevolgd dat de onder winst uit onderneming verantwoorde verzekeringsuitkering van €21.837,- als inkomsten uit arbeid over het betreffende kalenderjaar dient te worden aangemerkt, zoals bedoeld in artikel 44 van de WAO.