Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

  

 
                   

 
vorige

 

JURISPRUDENTIE
 
WET  OP  DE
ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING

 

zoektips     

LJN AV5466 t/m AZ0059

 

 

 
•
LJN AA8962 - Terechte afwijzing bijzondere bijstand voor reis-, stageld-, verzekerings- en dieetkosten en meerkosten kledingslijtage, bewassing en deelname maatschappelijk verkeer, omdat over voldoende middelen wordt beschikt vanwege een ontvangen verhoging ex artikel 13 AAW/22 WAO voor kosten van oppassing en verzorging wegens hulpbehoevendheid. Die verhoging dient, ofschoon mogelijk sprake is van een omissie van de wetgever, tot de middelen te worden gerekend en leidt tot draagkracht voor zover daarmee de bijstandsnorm te boven wordt gegaan.

•
LJN AA9587 - Onterechte niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaar tegen de feitelijke terugvordering van bijstand wegens met terugwerkende kracht toegekende WAO-uitkering, omdat is verzuimd (tijdig) een terugvorderingsbesluit te nemen. Het terugvorderingsbedrag, dat met het tegoed aan WAO-uitkering met het Lisv (bruto) is verrekend, is juist vastgesteld.

• LJN AL1341 - Is terecht geoordeeld dat er geen sprake is van toeneming van beperkingen door dezelfde oorzaak als waarvoor betrokkene eerder uitkering had ontvangen?

• LJN AT0175 - Hoogte vastgestelde gedifferentieerde premie ingevolge de WAO. Omstandigheid dat arbeidsongeschiktheid van betrokkene niet door het werk of daarmee samenhangende omstandigheden is veroorzaakt.

• LJN AT0298 - Afwijzing toekenning WAO-uitkering omdat betrokkene niet verzekerd was op grond van de WAO. Betrokkene beschikte niet over een verblijfsvergunning. Op grond daarvan was het hem niet toegestaan om in Nederland arbeid te verrichten.

• LJN AT0300 - Hoogte vastgestelde gedifferentieerde WAO-premie.

• LJN AT0301 - Hoogte van de vastgestelde gedifferentieerde WAO-premie. Is de opgelegde “Pemba-opslag” in strijd met de verdragsbepalingen?

• LJN AT0307 - Hoogte en vaststelling gedifferentieerde WAO-premie. Er is geen sprake van schending van het vertrouwensbeginsel.

• LJN AT0323 - Is terecht bepaald dat de WAO-uitkering van betrokkene onder toepassing van artikel 44 van de WAO vanwege zijn inkomsten uit arbeid in een drietal periodes niet volledig wordt uitbetaald?

• LJN AT0331 - Herziening WAO-uitkering. Nieuw besluit in hoger beroep. De medische gegevens bieden voldoende steun voor het oordeel dat betrokkenes medische beperkingen tot het verrichten van arbeid op de datum in geding niet zijn onderschat.

• LJN AT0353 - Schorsingbesluit, beλindigingsbesluit; belangenafweging. Is de WAO-uitkering ten onrechte ingetrokken omdat niet is voldaan aan de driejaarstermijn van artikel 44 van de WAO. Schending inlichtingenplicht.

• LJN AT0361 - Zijn de uitkeringen ingevolge het eerste lid, onderdeel a, van de artikelen 33 van de AAW, 44 van de WAO en 58 van de WAZ terecht niet uitbetaald? Zijn de inkomsten terecht aangemerkt als inkomsten uit arbeid?

• LJN AT0752 - Dubbel hoger beroep. Schatting WAO. Geschiktheid voorgehouden functies. Is de functieselectie geheel conform het Besluit uurloonschatting?

• LJN AT0754 - WAO-schatting. Juistheid medische grondslag. Conclusies van het rapport van de door de rechtbank geraadpleegde deskundige.

• LJN AT0756 - WAO-Schatting. Met toepassing van artikel 6:19, eerste lid, van de Awb wordt het beroep van betrokkene mede gericht tegen het nieuw genomen besluit op bezwaar. Toekenning renteschade.

• LJN AT0757 - Intrekking WAO-uitkering. Juistheid medische grondslag. De aangevallen uitspraak is in strijd met artikel 8:57 van de Awb en derhalve niet rechtsgeldig tot stand gekomen.

• LJN AT0760 - Intrekking AAW/WAO-uitkering. Betrokkene heeft aan haar verzoek om terug te komen van het besluit geen nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden ten grondslag gelegd.

• LJN AT0932 - WAO Schattingsbesluit. Er is geen sprake van relevante overschrijding van de vastgestelde belastbaarheid in de voorgehouden functies voor betrokkene.

• LJN AT0967 - Herziening WAO-uitkering. Er is geen sprake van overschatting van de belastbaarheid.

• LJN AT0973 - Herziening WAO-uitkering. Het besluit berust op een juiste medische en arbeidskundige grondslag.

• LJN AT0987 - Schatting WAO. Gezien de medische en arbeidskundige rapporten is er geen reden de schatting onjuist te achten.

• LJN AT1037 - Verzoek herziening WAO-uitkering. Is er sprake van toename van arbeidsongeschiktheid?

• LJN AT1044 - Schatting WAO; geschiktheid geselecteerde functies. Het criterium dat een functie slechts kan worden geduid indien vaststaat dat voorzieningen bij indiensttreding zullen worden getroffen, is verlaten.

• LJN AT1094 - Intrekking WAO-uitkering. De aan de schatting ten grondslag gelegde functies zowel in medisch als in arbeidskundig opzicht zijn passend voor betrokkene aangemerkt.

• LJN AT1102 - Schatting WAO. Juistheid oordeel over belastbaarheid en de daaraan gekoppelde voorgehouden functies. Terugvordering onverschuldigd betaalde uitkering.

• LJN AT1112 - Is terecht en op juiste gronden bij de "fictieve schattingen" ex artikel 44 van de WAO afgeweken van de winstverdeling zoals die door betrokkene werd gemaakt? Terugvordering te veel betaalde uitkering.

• LJN AT1364 - Schatting WAO. Geschiktheid van betrokkene met inachtneming van zijn beperkingen voor werkzaamheden verbonden aan de door de arbeidsdeskundige geselecteerde functies.

• LJN AT1539 - Gedifferentieerde premievaststelling. Opnieuw ingetreden arbeidsongeschiktheid tijdens dienstverband. Heeft een samengestelde oorzaak van arbeidsongeschiktheid invloed op de hoogte van de premie?

• LJN AT1547 - Ziekenverzorgster. Herziening WAO-uitkering. Is er voldoende rekening gehouden met haar beperkingen? Depressieve klachten na datum in geding.

• LJN AT1550 - Weigering WAO-uitkering. Psychische beperkingen sedert vroege jeugd. Geen aanleiding fysieke beperkingen aan te nemen. Onafhankelijke deskundige in beginsel volgen. Geschikt voor geselecteerde functies.

• LJN AT1566 - Is weigering WAO-uitkering terecht? Heeft betrokkene de wettelijke wachttijd van 52 weken aaneengesloten arbeidsongeschiktheid doorgemaakt? Maatmanarbeid. Hulpconciλrge. Melkertbaan.

• LJN AT1576 - Herziening en intrekking WAO-uitkering. Terugvordering op brutobasis. Overschrijding redelijke termijn zoals bedoeld in artikel 6 EVRM.

• LJN AT1577 - Is de intrekking van de WAO-uitkering terecht? Met inachtneming van de medische beperkingen zijn de functies geselecteerd. Er zijn geen gegevens verstrekt met betrekking tot de gestelde psychische klachten.

• LJN AT1587 - Herziening WAO-uitkering. Gewijzigde schattingsmethodiek met behulp van claimbeoordelings- en borgingssysteem (CBBS). De methodiek ontbeert toereikend niveau van transparantie, verifieerbaarheid en toetsbaarheid.

• LJN AT1600 - Vaststelling WAO-uitkering. Verzoek vergoeding immateriλle schade. Was betrokkene ten onrechte arbeidsongeschikt verklaard? Kon betrokkene tengevolge van de WAO-schatting zijn toenmalige werkzaamheden bij het UWV niet hervatten?

• LJN AT1601 - Toekenning WAO-uitkering. Kan de schatting in rechte stand houden?

• LJN AT1760 - Hoogte vastgestelde dagloon voor de berekening van de WAO-uitkering.

• LJN AT1763 - Wijze van invordering van de aan betrokkene onverschuldigd betaalde uitkering krachtens de WAO.

• LJN AT1771 - Schatting WAO. Herziening WAO. Niet tijdig beslissen. Redelijke termijn. Uurloonschatting. Het UWV heeft ten onrechte nagelaten de mate van arbeidsongeschiktheid te bepalen met toepassing van de reductiefactor.

• LJN AT1783 - Is terecht WAO-uitkering afgewezen onder overweging dat betrokkene niet rechtmatig in Nederland verbleef en ook niet in een met een rechtmatig verblijf gelijk te stellen positie verkeerde?

• LJN AT1797 - WAO-schatting. Er resteren voldoende functies om de in besluit II vervatte arbeidsongeschiktheidsbeoordeling te kunnen dragen.

• LJN AT1800 - Herziening toegekende WAO-uitkering omdat het WAO-dagloon op een te hoog bedrag was gesteld. Terugvordering te veel betaalde uitkering.

• LJN AT1806 - Dient ter bepaling van het juiste WAO-dagloon van betrokkene te worden uitgegaan van een 22-urige of een 18-urige arbeidsweek met de daaraan inherente vaste maandbeloning?

• LJN AT1808 - Schatting WAO. Heeft de door de rechtbank geraadpleegde deskundige ten onrechte geconcludeerd dat alle door de arbeidsdeskundige geselecteerde functies voor betrokkene ongeschikt zijn vanwege haar psychische beperkingen?

• LJN AT1809 - WAO-schatting. Is voldoende aannemelijk gemaakt dat de maatmanfunctie met eenzelfde belasting en beloning, in voldoende mate op de arbeidsmarkt aanwezig is?

• LJN AT1824 - Betrokkene wordt met terugwerkende kracht in een hogere arbeidsongeschiktheidsklasse ingedeeld. Schadevergoeding in de vorm van wettelijke rente.

• LJN AT1828 - Schatting WAO. Toekenning WAO-uitkering. Belastbaarheid. Geschiktheid geduide functies.

• LJN AT1835 - WAO-schatting. Appellant heeft zijn belang bij zijn hoger beroep verloren. Om die reden wordt het hoger beroep niet-ontvankelijk verklaard.

• LJN AT1842 - Herziening WAO-uitkering. Te summier onderzoek. Het standpunt van gedaagde ontbeert voldoende overtuigende en draagkrachtige onderbouwing.

• LJN AT1845 - Besluiten tot niet-uitbetaling van arbeidsongeschiktheidsuitkering. Kosten rechtsbijstand bezwaarfase. Hoorplicht. Niet is gebleken dat betrokkene buiten staat was om de hoorzitting in Alkmaar bij te wonen.

• LJN AT1852 - Schatting WAO. Geschiktheid voorgehouden functies. Hoogte maatmaninkomen.

• LJN AT1854 - Schatting WAO. Is bij het bestreden besluit het WAO-dagloon van betrokkene op de juiste wijze is vastgesteld?

• LJN AT1900 - Vastgestelde verschuldigde gedifferentieerde WAO-premie. Beroep op het verbod van willekeur wordt verworpen.

• LJN AT1907 - WAO-schatting. Zowel het medisch als het arbeidskundig onderzoek bieden een adequate en toereikende grondslag voor de theoretische schatting.

• LJN AT1937 - Hoogte vastgestelde gedifferentieerde WAO-premie. Is er sprake van een ongerechtvaardigd onderscheid tussen eigenrisicodragende werkgevers en niet-eigenrisicodragende werkgevers?

• LJN AT2009 - Hoogte vastgestelde verschuldigde gedifferentieerde WAO-premie. Is terecht ook dat deel van de uitkering dat niet tot uitbetaling kwam in aanmerking genomen bij de berekening van de gedifferentieerde premie?

• LJN AT2167 - Herziening WAO-uitkering. Er is geen reden om de bevindingen en conclusies van de door de bezwaarverzekeringsarts ingeschakelde psychiater voor onjuist te houden.

• LJN AT2391 - Is de intrekking van de WAO-uitkering terecht? Informatie ingewonnen bij de behandelend artsen. Er is bij de selectie van de functies voldoende rekening gehouden met de medische beperkingen.

• LJN AT2398 - WAO-uitkering vastgesteld naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 65-80%. Concentratiestoornis. Lichamelijke en psychische blokkering. Is de medische situatie juist ingeschat?

• LJN AT2405 - Is de WAO-uitkering na bezwaar juist vastgesteld naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 55-65%? Vermoeidheid, rugklachten en concentratiestoornissen.

• LJN AT2406 - Toekenning WAO-uitkering. Niet is gebleken dat de door de verzekeringsarts toegelichte psychische en energetische beperkingen ontoereikend zijn.

• LJN AT2407 - Herziening WAO. Betrokkene is op de datum in geding geschikt geacht voor vervulling van de maatmanfunctie, zodat van arbeidsongeschiktheid in de zin van de WAO geen sprake was.

• LJN AT2408 - Intrekking WAO. De grieven van betrokkene inhoudende dat de aan de schatting ten grondslag liggende medische beoordeling onzorgvuldig tot stand is gekomen en de (duur)belastbaarheid is overschat, worden niet onderschreven.

• LJN AT2409 - Verlaging WAO-uitkering. Medische beperkingen. Is enige overschrijding van de belastbaarheid aanvaardbaar? Voldoet betrokkene aan ervaringseis?

• LJN AT2411 - WAO-schatting. Zijn psychische klachten ondergewaardeerd? Kan betrokkene in een hiλrarchische werkgever-werknemerverhouding functioneren? Geselecteerde functies in medisch opzicht passend.

• LJN AT2413 - WAO-schatting. Zijn psychische beperkingen van betrokkene juist gewaardeerd?

• LJN AT2414 - Is de WAO-schatting terecht? Uitlooptermijn. Er zijn voldoende functies met voldoende arbeidsplaatsen, die vallen binnen de belastbaarheid van betrokkene.

• LJN AT2417 - Premiedifferentiatie. Artikel 78 WAO. Korting kleine werkgever. De Wet van 29 juni 2004 is slechts een verduidelijking van de bestaande wet, zonder dat hierdoor een materiλle wijziging is bewerkstelligd.

• LJN AT2420 - Premiedifferentiatie. Artikel 78 WAO. Korting kleine werkgever. De Wet van 29 juni 2004 is slechts een verduidelijking van de bestaande wet, zonder dat hierdoor een materiλle wijziging is bewerkstelligd.

• LJN AT2589 - Herziening WAO-uitkering. Is het beroep van de werkgeefster bij de rechtbank ten onrechte niet-ontvankelijkheid verklaard wegens het ontbreken van procesbelang?

• LJN AT2594 - Intrekking arbeidsongeschiktheidsuitkering omdat betrokkene rechtens zijn vrijheid is ontnomen. In geschil is of de vrijheidsontneming vanaf de datum in geding ιιn maand heeft geduurd?

• LJN AT2598 - Schatting WAO. Juistheid van de medische en arbeidskundige grondslag van de schatting.

• LJN AT2610 - Weigering toekenning WAO-uitkering. Is bij het bestreden besluit uitgegaan van de juiste psychische beperkingen?

• LJN AT2715 - Schatting WAO. Stap 1 van het Besluit uurloonschatting. Geschiktheid geselecteerde functies.

• LJN AT2718 - Weigering ZW-uitkering. Gecompliceerde zwangerschap en bevalling. Onderliggende psychische problematiek. Is er sprake van ziekte als rechtstreeks gevolg van zwangerschap en/of bevalling?

• LJN AT2875 - Schatting WAO. Is de mate van arbeidsongeschiktheid van betrokkene juist vastgesteld?

• LJN AT2888 - Schatting WAO. Zijn de beperkingen van betrokkene niet onderschat en is hij, gegeven die beperkingen, in staat tot het vervullen van de in aanmerking genomen functies?

• LJN AT2892 - Is terecht WAO-uitkering geweigerd omdat betrokkene niet aan de wachttijd heeft voldaan?

• LJN AT2925 - Hoogte vastgestelde gedifferentieerde WAO-premie.

• LJN AT2932 - WAO-schatting. Is betrokkene medisch gezien meer beperkt dan de (bezwaar)verzekeringsartsen hebben aangenomen?

• LJN AT2936 - Hoogte vastgestelde WAO-dagloon.

• LJN AT2947 - De rechtbank heeft ten onrechte de termijnoverschrijding verschoonbaar geacht.

• LJN AT2969 - De oorzaak van de arbeidsongeschiktheid speelt geen rol bij de vaststelling van de gedifferentieerde WAO-premie. Zwangerschap.

• LJN AT3033 - Niet-ontvankelijkverklaring van het verzoek om een voorlopige voorziening.

• LJN AT3042 - Afwijzing verzoek om voorlopige voorziening. Er is geen sprake van een spoedeisend belang dat het treffen van een voorlopige voorziening vordert.

• LJN AT3054 - Hoogte vastgestelde verschuldigde gedifferentieerde WAO-premie voor het premiejaar 2003. De werking van artikel 4a van het Besluit premiedifferentiatie WAO brengt met zich dat ook kleinere werkgevers de gedifferentieerde premie, zij het ter hoogte van het rekenpercentage, verschuldigd zijn.

• LJN AT3055 - Vaststelling verschuldigde gedifferentieerde WAO-premie. Schending redelijke termijn.

• LJN AT3056 - Dient ieder tijdvak van arbeidsongeschiktheid die het gevolg is van (complicaties bij) zwangerschap of bevalling buiten beschouwing te worden gelaten bij de vraag of de wachttijd voor de WAO is vervuld?

• LJN AT3063 - Verzet ongegrond. Niet gebleken is van medische gegevens waaruit naar voren komt dat opposante, wegens ziekte, gedurende de gehele termijn voor het voldoen van het griffierecht buiten staat is geweest om hierop te reageren.

• LJN AT3064 - Vaststelling verschuldigde gedifferentieerde WAO-premie. Toepasbaarheid van de regeling voor premievermindering.

• LJN AT3070 - Vaststelling van de eerste arbeidsongeschiktheidsdag. Hoogte van de gedifferentieerde premie.

• LJN AT3083 - Hoogte van het vastgestelde dagloon waarop de uitkering ingevolge de WAO is gebaseerd.

• LJN AT3089 - Vaststelling van de gedifferentieerde premie ingevolge de WAO, welke is mede gebaseerd op een aan een ex-werknemer toegekende WAO-uitkering.

• LJN AT3094 - Bij de onderhavige schatting is van belang of de betreffende werkzaamheden passend kunnen worden geacht en - daarmee samenhangend - of de genoten verdiensten als representatief voor de daadwerkelijke verdiencapaciteit kunnen worden aangemerkt.

• LJN AT3109 - Premiedifferentiatie mede gebaseerd op een aan een (ex-)werkneemster toegekende WAO-uitkering vanwege tijdens het dienstverband ontstane arbeidsongeschiktheid. Reοntegratie.

• LJN AT3143 - Vaststelling dagloon. De keuze om de genomen overwerkuren en ook toeslaguren kennelijk te doen “uitbetalen” in opgespaarde (extra vakantie)tijd om het werken vol te houden, kan niet leiden tot een in geld waardeerbare daglooncomponent.

• LJN AT3146 - Vaststelling dagloon. Eenmalige uitkering.

• LJN AT3325 - Sloper met een gedeeltelijke WAO-uitkering. Toestand na de val waarbij hij beide polsen en een ruggenwervel brak. Zijn de beperkingen juist ingeschat? De ingeschakelde onafhankelijk medisch deskundige is van oordeel dat de beperkingen zijn onderschat.

• LJN AT3326 - Arbeidsongeschiktheid tengevolge van zwangerschap en ernstig trauma na de bevalling, ingetreden tijdens tijdelijk dienstverband. De oorzaak van de ziekte speelt in het kader van de premiedifferentiatie geen rol.

• LJN AT3340 - Weigering WAO-uitkering omdat betrokkene (bij aanvang van zijn arbeidsongeschiktheid) niet ingevolge de WAO verzekerd was.

• LJN AT3343 - Beoordeling WAO-aanspraak. Er is geen onderzoek gedaan of betrokkene met haar medische beperkingen in staat kan worden geacht haar eigen werk in de voor haar geldende omvang te verrichten.

• LJN AT3344 - Schatting WAO. Arbeidskundige en medische aspecten; de belastbaarheid van betrokkene is niet onderschat.

• LJN AT3355 - Bezwaar niet-ontvankelijk verklaard. Geen verschoonbare termijnoverschrijding.

• LJN AT3357 - Is het dagloon van betrokkene juist vastgesteld?

• LJN AT3361 - Is terecht besloten dat gedaagdes directeuren verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen, omdat zij tot gedaagde in een privaatrechtelijke dienstbetrekking staan?

• LJN AT3372 - Weigering WAO-uitkering. Medisch oordeel ingeschakelde deskundige. Zijn er voldoende functies geduid met voldoende arbeidsplaatsen?

• LJN AT3373 - Herziening WAO. De voorgehouden functies kunnen als passend worden aangemerkt. De mate van arbeidsongeschiktheid op de datum in geding is niet onderschat.

• LJN AT3476 - Veroordeling in de proceskosten.

• LJN AT3527 - Weigering WAO-uitkering. Verzoek om terug te komen van een eerder besluit. Er is geen sprake van nieuwe feiten of veranderde omstandigheden.

• LJN AT3530 - Toekenning WAO-uitkering. Is de belastbaarheid niet overschat? Indeling naar het juiste arbeidsongeschiktheidspercentage.

• LJN AT3542 - Is er sprake van een situatie waarin gedaagde op grond van artikel 50, derde lid, van de WAO over moest gaan tot schorsing van de betaling van de WAO-uitkering van betrokkene?

• LJN AT3553 - Beλindiging WAO-uitkering omdat betrokkene met passende functies een dusdanig inkomen kan verwerven dat geen verlies aan verdiencapaciteit resteert.

• LJN AT3591 - Toekenning WAO-uitkering. Passendheid in medisch opzicht van de voorgehouden functies.

• LJN AT3592 - Terugvordering van te veel betaalde WAO-uitkering.

• LJN AT3595 - Schatting WAO. Schattingsbesluit. De schatting was gebaseerd op drie functies met voldoende arbeidsplaatsen.

• LJN AT3596 - Herziening WAO-uitkering. Is terecht geconcludeerd dat betrokkene met het verrichten van onderhavige werkzaamheden een zodanig inkomen kan verdienen dat hij voor 55 tot 65% arbeidsongeschikt dient te worden beschouwd?

• LJN AT3598 - WAO-schatting. Hoogte van het maatmaninkomen.

• LJN AT3599 - Weigering WAO; wachttijd niet vervuld. Kunnen het oordeel van de rechtbank met betrekking tot de niet-ontvankelijkverklaring van het beroep tegen de fictieve weigering en het oordeel van de rechtbank over het bestreden besluit van gedaagde in rechte stand houden?

• LJN AT3613 - Verzet gegrond. De schriftelijke machtiging was reeds verstrekt.

• LJN AT3614 - Afwijzing van het verzoek om in aanmerking te worden gebracht voor een vrijwillige arbeidsongeschiktheidsverzekering op grond van de ZW en de WAO.

• LJN AT3822 - WAO-uitkering per 4 april 2001. Slachtoffer van een roofoverval op een pompstation in 1990. Is betrokkene sedert 1990 onafgebroken arbeidsongeschikt gebleven vanwege een postraumatisch stresssyndroom?

• LJN AT3826 - Intrekking WAO-uitkering na vaststelling van beperkingen tengevolge van lichamelijke en psychische klachten. Medewerker Kwikfit. Nieuwe ziekmelding in verband met rugklachten. Is er sprake van toegenomen arbeidsongeschiktheid?

• LJN AT3828 - Agrarisch medewerkster met cara en rugklachten. De medische keuring ligt ruim anderhalf jaar na het einde wachttijd WAO. Lacunes in medisch onderzoek. Het besluit is strijdig met het zorgvuldigheidsbeginsel en het motiveringsbeginsel.

• LJN AT3855 - Intrekking WAO-uitkering. Betrokkene wordt met zijn beperkingen in staat geacht de voorgehouden functies te vervullen. Het bestreden besluit is op een juiste medische en arbeidskundige grondslag genomen.

• LJN AT3858 - Vaststelling dagloon inzake WAO-uitkering. Heeft gedaagde het dagloon ten onrechte gebaseerd op artikel 7 van de Dagloonregelen WAO?

• LJN AT3882 - Termijnoverschrijding maken van bezwaar. Is de overschrijding verschoonbaar?

• LJN AT3926 - WAO-schatting. Is betrokkene in psychisch opzicht door ziekte of gebrek forser beperkt dan gedaagde en de rechtbank hebben aangenomen?

• LJN AT3931 - Is terecht het standpunt ingenomen dat betrokkene op de relevante datum niet arbeidsongeschikt is in de zin van de WAO en derhalve per die datum geen recht heeft op een WAO-uitkering?

• LJN AT3936 - WAO-schatting. Is de belastbaarheid van betrokkene onderschat en zijn de geselecteerde functies ongeschikt?

• LJN AT3938 - Betrokkene, onrechtmatig in Nederland, was niet verzekerd voor de WAO, zodat gedaagde terecht heeft besloten betrokkene geen WAO-uitkering toe te kennen.

• LJN AT3943 - Weigering WAO-uitkering omdat betrokkene uitgaande van de datum in geding niet gedurende een periode van ten minste 52 weken onafgebroken arbeidsongeschikt is geweest.

• LJN AT3951 - WAO-schatting. Uit de beschikbare medische gegevens valt niet op te maken dat de behandelend artsen betrokkene vanwege het enkele bestaan van (pijn)klachten niet tot voor hem geschikt werk in staat zouden achten.

• LJN AT3954 - Herziening WAO-uitkering. Zijn de beperkingen van betrokkene niet onderschat?

• LJN AT3965 - Weigering WAO-uitkering omdat betrokkene na afloop van de wettelijke wachttijd van 52 weken, op de datum in geding minder dan 15% arbeidsongeschikt was.

• LJN AT3968 - Herziening WAO-uitkering. Heeft de rechtbank onvoldoende rekening gehouden met de subjectieve beleving van de klachten door betrokkene?

• LJN AT3974 - Verlaging WAO-uitkering. Bevatten de beschikbare gegevens voldoende informatie omtrent gezondheidstoestand om tot verlaging over te gaan?

• LJN AT3977 - Medewerker automatiseringsbedrijf met vermoeidheidsklachten. WAO-uitkering geweigerd. Is betrokkene geschikt voor de in aanmerking genomen functies?

• LJN AT4060 - Schoonmaker met longklachten. Zijn de geselecteerde functies passend vanwege te verwachten blootstelling aan huisstofmijt waarvoor betrokkene allergisch is? Is restverdiencapaciteit juist vastgesteld?

• LJN AT4063 - Is terecht geweigerd de WAO-uitkering te verhogen? Chronisch vermoeidheidssyndroom. Is de achillespeesontsteking van voorbijgaande aard tengevolge van de bijwerking van het medicijngebruik, zodat er geen sprake is van toegenomen beperkingen?

• LJN AT4067 - Vergelijking van de mediane loonwaarde van de voorgehouden functies met het loon dat eiseres placht te verdienen, leidt tot geen verlies aan verdiencapaciteit. Mate van arbeidsongeschiktheid is juist vastgesteld.

• LJN AT4149 - Intrekking AAW/WAO-uitkering. Het besluit berust op een toereikende medische grondslag.

• LJN AT4151 - Weigering toekenning WAO-uitkering. Terugvordering van te veel ontvangen WAO-uitkering. Redelijke termijn artikel 6 EVRM.

• LJN AT4153 - Terugvordering onverschuldigd betaalde WAO-uitkering. Een fout van het uitvoeringsorgaan is geen dringende reden om van terugvordering af te zien.

• LJN AT4166 - Herziening WAO-uitkering. Bij de indexering van het maatmaninkomen is uitgegaan van een correcte arbeidskundige benadering. Zorgvuldigheid van het medisch onderzoek. De belastbaarheid is correct vastgesteld.

• LJN AT4172 - Schatting WAO. Onderzoek naar de geschiktheid van de voorgehouden functies. Het besluit is niet zorgvuldigheid tot stand gekomen.

• LJN AT4314 - Heeft betrokkene recht op overlijdensuitkering? Had de overleden echtgenoot van betrokkene recht op WAO-uitkering? Was de arbeidsongeschiktheid in Marokko vast te stellen? Is het besluit zorgvuldig voorbereid?

• LJN AT4323 - Bij diverse besluiten worden de ingangsdata van toekenning en intrekking WAO-uitkering gewijzigd. Is er een periode recht op ziekengeld? Is er nog sprake van arbeidsongeschiktheid? Verzoek om schadevergoeding.

• LJN AT4330 - Premiedifferentiatie. WAO-uitkering toegekend aan de (ex-)werknemer. Lag de eerste arbeidsongeschiktheidsdag tijdens het dienstverband?

• LJN AT4333 - Premiedifferentiatie. (Ongerechtvaardigd) onderscheid tussen mannen en vrouwen; arbeidsongeschiktheidsuitkeringen in verband met ziekte of gebrek welke voortvloeien uit complicaties tengevolge van zwangerschap of bevalling.

• LJN AT4383 - Herziening WAO-uitkering. Juistheid van het oordeel over belastbaarheid en de daaraan gekoppelde functies.

• LJN AT4482 - WAO-schatting. CBBS; functiebelasting. Ondeugdelijke motivering op grond waarvan geselecteerde functies in medisch opzicht voor betrokkene passend zijn te achten.

• LJN AT4532 - Vaststelling gedifferentieerde WAO-premie.

• LJN AT4533 - Zijn door toezeggingen dan wel (onjuiste) inlichtingen die aan gedaagde kunnen worden toegerekend, bij betrokkene rechtens te honoreren verwachtingen gewekt omtrent de hoogte van het WAO-dagloon?

• LJN AT4551 - Premiedifferentiatie. Arbeidsongeschiktheid. Complicaties bij zwangerschap en bevalling. Is er sprake van een naar geslacht afwijkend risicoprofiel dat van invloed is op personeelsbeleid van werkgevers? Verdrag bescherming van moederschap.

• LJN AT4586 - WAO-schatting. Zijn de juiste beperkingen in acht genomen? Kan betrokkene de geselecteerde functies vervullen? Veelvuldig boeren, chronische vermoeidheid en concentratiestoornis. Nader onderzoek door psychiater.

• LJN AT4629 - Weigering WAO-uitkering. In geschil is de medische grondslag van het bestreden besluit en de vraag of, uitgaande van de voor appellante vastgestelde beperkingen, de geduide functies in medisch opzicht passend zijn.

• LJN AT4630 - Weigering WAO-uitkering. Betrokkene is per het einde wachttijd weer geschikt geacht voor maatgevende arbeid.

• LJN AT4631 - Weigering WAO. Vastgestelde beperkingen. Het standpunt van het UWV inzake de voor een betrokkene geldende beperkingen dient verifieerbaar en toetsbaar te zijn.

• LJN AT4662 - Verlaging WAO-uitkering. Is bij de vaststelling van de beperkingen voldoende rekening gehouden met de schouderklachten? Maatman opnieuw vastgesteld. Onderzoek onafhankelijk orthopedisch chirurg.

• LJN AT4680 - Intrekking AAW/WAO-uitkering. Het bestreden besluit is niet met de vereiste zorgvuldigheid tot stand gekomen. Er moet een nieuw besluit op bezwaar worden genomen.

• LJN AT4755 - WAO-schatting. Zijn de juiste beperkingen in acht genomen? Is de maatvrouw de productiemedewerkster die 20 uur per week werkt? Of is er sprake van een medische afzakker?

• LJN AT4760 - Weigering WAO-uitkering. Afwijzing verzoek om terug te komen van een eerder genomen besluit; niet is gebleken van nieuwe feiten of veranderde omstandigheden.

• LJN AT4766 - Weigering WAO-uitkering. Er zijn geen aanknopingspunten voor het oordeel van onjuiste medische beperkingen. De voorgehouden functies passen binnen het opgestelde belastbaarheidspatroon. De toepassing van een reductiefactor is niet aan de orde.

• LJN AT4770 - Intrekking WAO-uitkering. Betrokkene wordt geschikt geacht tot het verrichten van haar eigen werk als administratief medewerkster.

• LJN AT4775 - Intrekking WAO-uitkering. Geschiktheid van de voorgehouden functies. Geen sprake van ontoelaatbare relativering van de belastbaarheid.

• LJN AT4776 - Weigering WAO-uitkering. De beperkingen ten tijde in dit geding zijn niet onderschat. Betrokkene wordt geacht de werkzaamheden te verrichten die behoren bij de bij de schatting gebruikte functies.

• LJN AT4795 - Toeslag herzien wegens wijziging WAO-uitkering. Van betrokkene mag worden verlangd dat hij een relatief eenvoudig hulpmiddel als een artrodesekoker gebruikt om op die manier tot het verrichten van werkzaamheden in de hem voorgehouden functies in staat te zijn.

• LJN AT4804 - Is terecht, onder toepassing van artikel 37 van de WAO, geweigerd de WAO-uitkering van betrokkene te herzien op de grond dat geen sprake is van toename van beperkingen die binnen de WAO-verzekering vallen?

• LJN AT4818 - Weigering WAO-uitkering. Zijn de beperkingen in verband met de psychische klachten onderschat?

• LJN AT4820 - WAO-schatting. De belastbaarheid van betrokkene en de geschiktheid van de voorgehouden functies.

• LJN AT4836 - Schatting WAO. De geschiktheid van de voorgehouden functie.

• LJN AT4837 - Weigering WAO-uitkering: minder dan 15% arbeidsongeschikt.

• LJN AT4853 - Intrekking WAO-uitkering. De aan de schatting ten grondslag gelegde functies zijn terecht als voor betrokkene in medisch opzicht passend aangemerkt.

• LJN AT4856 - Weigering WAO-uitkering. De beperkingen van betrokkene zijn niet onderschat. De in aanmerking genomen functies zijn voor betrokkene passend te achten.

• LJN AT4860 - Weigering WAO-uitkering onder overweging dat betrokkene niet gedurende een periode van 52 weken onafgebroken arbeidsongeschikt is geweest en in elk geval minder dan 15% arbeidsongeschikt was.

• LJN AT4873 - Weigering WAO-uitkering. Betrokkene wordt geschikt geacht voor zijn eigen werk dat als zodanig nog bestond.

• LJN AT4880 - Schatting WAO. De geschiktheid voor de voorgehouden functies is in voldoende mate komen vast te staan.

• LJN AT4914 - Het nader besluit inzake de toekenning van een WAO-uitkering had moeten worden aangemerkt als wijzigingsbesluit in de zin van de artikelen 6:18 en 6:19 van de Awb.

• LJN AT4923 - Intrekking WAO-uitkering: minder dan 15% arbeidsongeschikt. Medische beperkingen. Functies.

• LJN AT4925 - Intrekking WAO-uitkering. Er is onvoldoende onderzoek gedaan naar het bestaan van psychische klachten.

• LJN AT4928 - WAO-schatting. Vastgestelde belastbaarheid. Niet gebleken is dat medische beperkingen zijn onderschat.

• LJN AT4950 - Intrekking WAO-uitkering vanwege detentie. Is er sprake van dringende redenen om van deze intrekking af te zien?

• LJN AT4953 - Gegrondverklaring van het verzet omdat het griffierecht toch (tijdig) was betaald.

• LJN AT4999 - Herziening WAO-uitkering. Is terecht aangenomen dat betrokkene met de bij hem vastgestelde beperkingen in staat was de geduide functies te verrichten?

• LJN AT5000 - Weigering WAO-uitkering. Er zijn voldoende functies met voldoende arbeidsplaatsen geduid om de schatting op te baseren. De functies zijn passend en geschikt te achten.

• LJN AT5001 - WAO-schatting. Is betrokkene in staat te achten tot het verrichten van arbeid gedurende 32 uur?

• LJN AT5070 - Terugvordering ten onrechte toegekende WAO-uitkering. Terugvordering brutobedrag.

• LJN AT5151 - Is terecht WAO-uitkering toegekend, berekend naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 45 tot 55%?

• LJN AT5168 - Intrekking WAO-uitkering wegens geschiktheid voor eigen werk. Voldoet de werkplek aan de gestelde eisen.

• LJN AT5169 - Herziening WAO-uitkering. Zijn de klachten van betrokkene onderschat? Er zijn voldoende functies met voldoende arbeidsplaatsen, die vallen binnen de grenzen van zijn belastbaarheid.

• LJN AT5181 - Weigering WAO-uitkering toe te kennen na einde wachttijd.

• LJN AT5185 - Ongedaan maken van de intrekking van het beroep.

• LJN AT5207 - Niet handhaven bestreden besluit. Niet-ontvankelijkheid wegens vervallen procesbelang.

• LJN AT5211 - Grieven van de werkgever tegen toekenning van een volledige WAO-uitkering aan de werknemer.

• LJN AT5215 - Bijzondere toestemming. Is er sprake van een eerlijk proces als bedoeld in artikel 6 EVRM? Eerste arbeidsongeschiktheidsdag.

• LJN AT5230 - Weigering WAO-uitkering toe te kennen.

• LJN AT5231 - De omvang van het geding is beperkt tot de vraag of de mate van arbeidsongeschiktheid lager was dan bij het bestreden besluit was aangenomen.

• LJN AT5235 - Beperkte verzekeringspositie. Toename beperkingen uit andere oorzaak. Nieuwe arbeidskundige beoordeling vereist.

• LJN AT5249 - Is de wachttijd van 52 weken vervuld. Onvoldoende onderzoek.

• LJN AT5269 - Is er sprake van ziekte of gebrek? Onvoldoende onderzoek.

• LJN AT5275 - Weigering WAO-uitkering toe te kennen. Zijn de medische beperkingen onderschat?

• LJN AT5281 - Herziening WAO-uitkering naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 15 tot 25%.

• LJN AT5283 - Toekenning en herziening WAO-uitkering. Is er nog een rechtens relevant procesbelang bij de onderhavige procedure?

• LJN AT5288 - Kan de intrekking van de WAO-uitkering gelet op het deskundigenoordeel stand houden?

• LJN AT5290 - Is de arbeidsongeschiktheid vastgesteld naar een mate van 15 tot 25% juist?

• LJN AT5320 - Handhaving WAO-uitkering berekend naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 25 tot 35%. Weigering ziekengeld.

• LJN AT5325 - Herziening mate van arbeidsongeschiktheid.

• LJN AT5332 - Vaststelling hoogte dagloon. Is onkostenvergoeding geheel of gedeeltelijk loon?

• LJN AT5338 - Verzoek om terug te komen op intrekking WAO-uitkering. Geen nieuw gebleken feiten, maar andere interpretatie van reeds bekende feiten. Verzoek heropening recht op uitkering afgewezen. Beleid. Beroep op het gelijkheidsbeginsel.

• LJN AT5417 - WAO-schatting. Oordeel ingeschakelde medisch deskundige. Het WAO-besluit berust op een ondeugdelijke medische onderbouwing.

• LJN AT5420 - Weigering WAO-uitkering omdat betrokkene niet gedurende een periode van 52 weken onafgebroken arbeidsongeschikt is geweest en derhalve de wachttijd voor de WAO-uitkering niet heeft vervuld.

• LJN AT5428 - Weigering WAO-uitkering omdat betrokkene binnen zes maanden na aanvang van de verzekering arbeidsongeschikt is geworden en omdat, gelet op betrokkenes gezondheidstoestand bij aanvang van de verzekering, deze uitval te verwachten was.

• LJN AT5436 - Productiemedewerker KI-station met knieklachten. Intrekking WAO-uitkering. Is de belastbaarheid juist vastgesteld? Kan betrokkene de geselecteerde functies vervullen?

• LJN AT5442 - Schatting WAO. Er bestaat geen aanleiding te oordelen dat gedaagdes (bezwaar)verzekeringsarts de beperkingen van betrokkene heeft onderschat. Er is geen aanleiding voor nader onderzoek.

• LJN AT5483 - Weigering WAO-uitkering. Bezwaar tegen nieuw genomen besluit; er heeft geen volledige heroverweging plaatsgevonden; het besluit komt voor vernietiging in aanmerking. Gedaagde zal een nieuw besluit op bezwaar moeten nemen.

• LJN AT5484 - Herziening WAO-uitkering. Actualisering voorgehouden functies.

• LJN AT5489 - Herziening WAO-uitkering. In casu is er wel sprake van nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden. Deze geven echter geen aanleiding tot het nemen van een nieuw besluit.

• LJN AT5562 - Vaststelling gedifferentieerde WAO-premie. Onjuiste procedure van de rechtbank door in de zaak afzonderlijk uitspraak te doen. Terugwijzing naar de rechtbank.

• LJN AT5597 - Termijnoverschrijding indienen bezwaarschrift. De dag van het uitspreken van de beslissing van de rechtbank in het openbaar. Procesbelang. Besluit gericht op rechtsgevolg.

• LJN AT5598 - Ingesteld verzet wordt gegrond verklaard omdat het griffierecht toch tijdig was betaald.

• LJN AT5604 - Verzet ongegrond verklaard. Het griffierecht is niet binnen de gestelde termijn betaald.

• LJN AT5606 - Vaststelling van de korting op en vrijstelling van de verschuldigde basispremie ingevolge de WAO over de relevante premiejaren. Toepassing kortings- en vrijstellingsregeling verwoord in artikel 77b van de WAO. Gelijkheidsbeginsel.

• LJN AT5626 - Schatting WAO. De gedingstukken bieden geen grondslag om de bevindingen van de (bezwaar)verzekeringsarts voor onjuist te houden. Betrokkene heeft het hoger beroep niet met nadere medische gegevens onderbouwd.

• LJN AT5708 - Schatting WAO. Betrokkene zijn voldoende functies met voldoende arbeidsplaatsen voorgehouden die vallen binnen het belastbaarheidspatroon.

• LJN AT5711 - Weigering WAO. Er zijn geen gegevens van medische aard naar voren gebracht die twijfel oproepen omtrent de belastbaarheid van betrokkene ten tijde van de datum in geding.

• LJN AT5717 - Schatting WAO. De medische en arbeidskundige gegevens bieden een toereikende grondslag voor de schatting.

• LJN AT5719 - Weigering WAO-uitkering. De medische beperkingen van betrokkene zijn niet onderschat en de geselecteerde functies zijn gelet op de medische klachten niet ongeschikt te achten.

• LJN AT5729 - Weigering WAO-uitkering. Het medisch en arbeidskundig onderzoek geven een toereikende grondslag voor de schatting.

• LJN AT5739 - Vier dienstbetrekkingen, totaal 59,5 uur per week. Niet uitzonderlijk in de Marokkaanse gemeenschap. Uitgevallen door heupbreuk. Wat is de maatvrouw bij een excessief arbeidspatroon? Is de mate van arbeidsongeschiktheid juist vastgesteld?

• LJN AT5740 - Premiedifferentiatie. Oorzaak arbeidsongeschiktheid niet van belang. Medische stukken niet ter kennisname aan werkgever. Bescherming persoonlijke levenssfeer. Leidt premiedifferentiatie tot een drempel voor vrouwen op de arbeidsmarkt?

• LJN AT5760 - Herziening WAO-uitkering. Boekhouder uitgevallen met rugklachten en psychische klachten. Zijn de juiste beperkingen in acht genomen? Is onderzoek gedaan naar de beloning van soortgelijk werk bij een andere werkgever?

• LJN AT5763 - Intrekking WAO-uitkering. Is voldoende onderbouwd dat betrokkene met eigen werk en andere gangbare arbeid een verdienvermogen kan realiseren?

• LJN AT5790 - Is er sprake van een wijzigingsbesluit?

• LJN AT5815 - Weigering WAO-uitkering. De aan de voorgehouden functies verbonden werkzaamheden kunnen door betrokkene met inachtneming van zijn medische beperkingen worden verricht. Er is geen sprake van relevant verlies aan verdiencapaciteit.

• LJN AT5818 - Hoogte vastgestelde gedifferentieerde WAO-premie. Is de WAO-uitkering van voormalig werkneemster terecht meegenomen in de premieberekening voor het jaar 1999?

• LJN AT5820 - Toekenning WAO-uitkering. Vastgesteld belastbaarheidspatroon. Is voldoende rekening gehouden met de beperkingen van betrokkene?

• LJN AT5845 - Schatting WAO. Vastgestelde beperkingen. Geschiktheid van de voorgehouden functies.

• LJN AT5867 - Hoogte van het vastgesteld dagloon voor de berekening van de WAO-uitkering van een arbeidsongeschikte tennisleraar.

• LJN AT5915 - Herziening WAO-uitkering. Belastbaarheid en geschiktheid van de voor betrokkene geselecteerde functies.

• LJN AT5918 - Is de WAO-uitkering terecht geweigerd? Er is geen sprake dat de belastbaarheid onjuist is vastgesteld of dat er ten onrechte geen urenbeperking is gesteld.

• LJN AT5920 - Weigering herziening WAO-uitkering. Niet gebleken is dat de belastbaarheid van betrokkene is onderschat.

• LJN AT5921 - Mate van arbeidsongeschiktheid in de zin van de AAW en de WAO per data in geding. Is er sprake van een bijzonder geval als bedoeld in de artikelen 25 van de AAW en 35 van de WAO?

• LJN AT5923 - Intrekking WAO-uitkering. Het standpunt van gedaagde met betrekking tot de medische beperkingen van betrokkene is op zorgvuldige wijze tot stand gekomen en genoegzaam met objectieve medische gegevens onderbouwd.

• LJN AT5942 - Herziening WAO-uitkering. Er zijn geen redenen om de medische en arbeidskundige grondslag van het bestreden besluit voor onjuist te houden.

• LJN AT5943 - WAO-schatting. Beperking voor de arbeidsduur. Inkomensstructuur van een zelfstandige. Terecht is bij de vaststelling van het maatmaninkomen uitgegaan van de winst uit onderneming.

• LJN AT5945 - Intrekking WAO-uitkering. Berust het WAO-besluit op een deugdelijke medische en arbeidskundige grondslag?

• LJN AT5947 - WAO-uitkering. De werkgever heeft hoger beroep ingesteld ten aanzien van de hoogte van het maatmaninkomen. De maatmanfunctie is volgens de werkgever uitzonderlijk. Maatgevend is de functie die laatstelijk vσσr het intreden van de arbeidsongeschiktheid werd vervuld.

• LJN AT6260 - Vaststelling gedifferentieerde premie. Stijgende loonsom. Gelijkheidsbeginsel.

• LJN AT6264 - Vaststelling van de als grote werkgever verschuldigde gedifferentieerde premie.

• LJN AT6267 - Vaststelling van de als grote werkgever verschuldigde gedifferentieerde premie. Pemba-regeling. "Excessive burden" (artikel 1 van het EVRM).

• LJN AT6296 - Terugvordering WAO-uitkering. Is de geactualiseerde maatman juist vastgesteld? Is daarbij de bedrijfsauto juist gewaardeerd?

• LJN AT6299 - Schatting WAO. Vaststelling van de beperkingen. Zorgvuldigheid van het onderzoek. Redelijke termijn.

• LJN AT6384 - WAO-schatting. Medewerker tabaksvoorbewerking met psychische klachten. Is de belastbaarheid juist vastgesteld? Bij gelijk gebleven klachten kan op arbeidskundige gronden een lagere mate van arbeidsongeschiktheid worden vastgesteld.

• LJN AT6391 - WAO-schatting. Medewerker rozenteelt, uitgevallen met gewrichtsklachten. Overschrijden de geduide functies de vastgestelde beperkingen?

• LJN AT6406 - Herziening WAO-uitkering. Voldoen de geselecteerde functies aan de beperking dat er geen intensief contact met agressieve vloeibare chemicaliλn mag plaatsvinden?

• LJN AT6411 - Herziening WAO-uitkering. Hebben de geduide functies voldoende realiteitswaarde?

• LJN AT6415 - Herbeoordeling WAO-uitkering. De medische en arbeidskundige grondslag zijn correct vastgesteld. Wet TBA.

• LJN AT6416 - Is terecht geweigerd om na de wachttijd van vier weken als bedoeld in artikel 43a van de WAO aan betrokkene een WAO-uitkering toe te kennen?

• LJN AT6422 - Herziening WAO-uitkering na uitval in de nieuwe functie. Dervingsbeginsel. Is de nieuwe vaststelling van het WAO-dagloon juist?

• LJN AT6436 - WAO-schatting. Vastgesteld maatmaninkomen. Loonelementen. Belastbaarheidspatroon. Medische en arbeidskundige grondslag.

• LJN AT6439 - Schatting WAO. Het oordeel van een onafhankelijke door de bestuursrechter ingeschakelde deskundige. Geschiktheid voor de voorgehouden functies.

• LJN AT6443 - Weigering WAO-uitkering. Betrokkene heeft zich niet gehouden aan de controlevoorschriften. Bevoegdheid om de arbeidsongeschiktheid van betrokkene buiten aanmerking te laten.

• LJN AT6446 - Schatting WAO. Het oordeel van een door de bestuursrechter ingeschakelde deskundige. Geschiktheid voor de geselecteerde functies.

• LJN AT6455 - Medewerker boomkwekerij, tevens werkzaam als zelfstandige, uitgevallen met heupklachten. WAO- en WAZ-schatting. Overgangsrecht AAW/WAZ. Zijn de arbeidsmogelijkheden overschat?

• LJN AT6459 - Lasser bij een autofabriek. Herziening WAO-uitkering. De medische beperkingen zijn niet onderschat. Is de maatman juist vastgesteld? Moet daarbij rekening worden gehouden met pensioenkosten- en reiskostentoeslag en reisdagen?

• LJN AT6471 - Computertechnicus. Toekenning WAO-uitkering. Is de arbeidsongeschiktheidsklasse juist? Zorgvuldigheid. Is de ingangsdatum juist en zijn de reοntegratie en het werk voor de ondernemingsraad daarop van invloed?

• LJN AT6665 - De aanvraag voor premiekorting WAO is niet ingediend binnen ιιn jaar na aanvang dienstverband met de arbeidsgehandicapte.

• LJN AT6692 - Schatting en toekenning arbeidsongeschiktheidsuitkering voor een bedrijfsarts. Belastbaarheid van de functie. Maatman. Dagloon. Volledigheid en zorgvuldigheid van het onderzoek.

• LJN AT6728 - Directeur-grootaandeelhouder van een aannemersbedrijf met longklachten. Gedeeltelijke WAO-uitkering. Is er sprake van verslechtering? Dient te worden uitgegaan van de feitelijke verdiensten of is een theoretische schatting aan de orde?

• LJN AT6732 - Bedrijfsadviseur. Chronisch vermoeidheidssyndroom. Is de weigering van WAO-uitkering terecht?

• LJN AT6738 - Is de verlaging van de WAO-uitkering terecht? Chronische pijnklachten en degeneratieve afwijkingen in de handwortel. Dient doorslaggevende betekenis te worden toegekend aan de onafhankelijke deskundige ingeschakeld door de rechter?

• LJN AT6742 - Betrokkene heeft tot 1984 in Nederland gewoond en gewerkt, daarna is hij teruggekeerd naar Marokko. Is betrokkene sedert 1984 arbeidsongeschikt? Is terecht WAO-uitkering geweigerd?

• LJN AT6744 - Intrekking WAO-uitkering. Juistheid van het arbeidskundig onderzoek. De rechtsgevolgen van het vernietigde besluit worden in stand gelaten. Wet TBA.

• LJN AT6753 - Keukenhulp, uitgevallen met tbc en psychische klachten. Weigering heropening WAO-uitkering. Is terecht per 1 augustus 1986 de aan betrokkene toegekende AAW/WAO-uitkering ingetrokken?

• LJN AT6755 - Productiemedewerkster, uitgevallen met psychische klachten. De bevindingen van de psychiater zijn overgenomen en verwerkt in het belastbaarheidspatroon. Is de weigering van WAO- en ZW-uitkering terecht?

• LJN AT6759 - WAO-schatting. Belastbaarheid en geschiktheid voor de geduide functies.

• LJN AT6760 - WAO-schatting. De wijze waarop de bezwaarprocedure is verlopen. Juistheid van de vastgestelde beperkingen. Geschiktheid voor de bij de schatting in aanmerking genomen functies.

• LJN AT6764 - Vrachtwagenchauffeur uitgevallen met rugklachten. Is de mate van arbeidsongeschiktheid in kader van de WAO juist vastgesteld? Zijn de geduide functies gezien betrokkenes opleiding geschikt?

• LJN AT6765 - Intrekking WAO-uitkering en terugvordering van onverschuldigd betaalde uitkering. Melding van verkregen inkomsten uit arbeid.

• LJN AT6767 - Medewerker openbare dienst gemeente. WAO-schatting. Is betrokkene met enige aanpassingen geschikt voor het eigen werk? Zijn de juiste beperkingen in acht genomen? Is betrokkene beperkt ten aanzien van de arbeidsduur?

• LJN AT6768 - Intrekking WAO-uitkering. Is betrokkene geschikt voor de geduide functies? Er is geen relevant verlies aan verdiencapaciteit.

• LJN AT6778 - Lasser met hoofdpijn en psychische klachten. Verlaging WAO-uitkering. Is het afwijken van het advies van de psychiater gemotiveerd? Is de belastbaarheid juist vastgesteld?

• LJN AT6795 - Weigering WAO-uitkering. Er is geen sprake van onderschatting van de medische beperkingen van betrokkene. Geschiktheid voor de voorgehouden functies.

• LJN AT6800 - Intrekking WAO-uitkering. Is betrokkene, rekening houdend met zijn psychische beperkingen, geschikt voor de geselecteerde functies?

• LJN AT6808 - Niet-verschoonbare overschrijding van de bezwaartermijn.

• LJN AT6811 - De brief waarin het UWV bericht dat betrokkene als eigenrisicodrager vanaf 1 januari 2003 WAO-uitkering aan haar ex-werknemer moet betalen, is ten onrechte aangemerkt als een besluit. Het bezwaar tegen deze brief had niet-ontvankelijk moeten worden verklaard.

• LJN AT6812 - Vaststelling van de gedifferentieerde premie als bedoeld in artikel 78 van de WAO.

• LJN AT6815 - Productiemedewerkster met eczeem en nek- en buikklachten. Weigering WAO-uitkering, waartegen geen bezwaar is gemaakt. Is het verzoek om herziening terecht afgewezen?

• LJN AT6816 - WAO-schatting. Berusten de geselecteerde functies op een juiste arbeidsdeskundige grondslag? Wat houdt bij de geselecteerde functies de term "affiniteit" in?

• LJN AT6817 - Is terecht besloten dat betrokkene wederom volledig arbeidsongeschikt wordt geacht?

• LJN AT6825 - Betrokkene is niet ongeschikt voor het vervullen van de maatmanfunctie. Onzorgvuldig genomen besluit: de oordelen van de verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige zijn niet ter heroverweging voorgelegd. Zonder uitdrukkelijke toestemming is afgezien van het horen.

• LJN AT7017 - Verzoek om voorlopige voorziening. Onmiddellijke uitspraak in de hoofdzaak. Schorsing van de WAO-uitkering vanwege het niet (tijdig) insturen van het formulier met het verzoek om informatie.

• LJN AT7078 - Weigering WAO-uitkering. Zorgvuldigheid van het medisch en arbeidskundig onderzoek.

• LJN AT7082 - Herziening WAO-uitkering. Omtrent het medische aspect van de schatting is er geen aanleiding te oordelen dat sprake is van een onzorgvuldig onderzoek.

• LJN AT7159 - Hoogte van de vastgestelde verschuldigde gedifferentieerde premie over het jaar 2002.

• LJN AT7170 - WAO-schatting. Belastbaarheid. Geschiktheid voor de geselecteerde functies.

• LJN AT7174 - Gedeeltelijk arbeidsongeschikte metselaar werkzaam voor de restcapaciteit. Strafrechtelijk onderzoek bij de werkgever. Betrokkene kreeg een hoger loon dan hij in het kader van de WAO- en WW-uitkering heeft gemeld. Intrekking en terugvordering van de uitkeringen.

• LJN AT7178 - Artikel 43a van de WAO (ingevoegd bij de Wet Amber): het begrip oorzaak. Asbestverwijderaar, gevallen van de steiger. Psychische en schouderklachten.

• LJN AT7623 - Internationaal chauffeur. WAO-schatting. Nekklachten en surmenage. Geschiktheid voor het eigen werk. Is de urenomvang en het inkomen van de maatman juist vastgesteld? Realiteitswaarde van de schatting.

• LJN AT7629 - Politieagent, uitgevallen met psychische klachten, hervat als manager P&O. WAO-schatting. Meldingsverplichting. De feitelijke verdiensten afzetten tegen het geactualiseerde maatmaninkomen.Terugvordering van de WAO-uitkering.

• LJN AT7647 - Administratief medewerkster met psychische klachten. Ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter. Ziekmelding, leidend tot toekenning van WAO-uitkering. Beroep ingesteld door de werkgever. Wat is de eerste arbeidsongeschiktheidsdag?

• LJN AT7651 - Weigering WAO-uitkering. Is bij de schatting voldoende rekening gehouden met betrokkenes rugklachten? De informatie van de orthopeed is ontvangen na het opstellen van het belastbaarheidspatroon.

• LJN AT7655 - Productiemedewerkster, uitgevallen met psychische klachten. Weigering WAO-uitkering. Was betrokkene reeds volledig arbeidsongeschikt bij de aanvang van de verzekering? Was zij geschikt voor haar eigen werk? Zorgvuldigheid. Motivering.

• LJN AT7663 - Gewezen ambtenaar met ABP-invaliditeitsuitkering, later WAO-uitkering. Met de opgegeven inkomsten werd de ABP-bijverdiengrens niet overschreden. Was de opgegeven beloning reλel of had betrokkene meer inkomsten? Herziening en terugvordering van de WAO-uitkering.

• LJN AT7667 - Toekenning gedeeltelijke WAO-uitkering. Geschiktheid voor passend werk. Zijn betrokkenes beperkingen onderschat? Voorstadium van borstkanker. Vermoeidheid.

• LJN AT7670 - Medewerker van Kentucky Fried Chicken. Arm- en handklachten nadat kokende olie op de arm is gevallen. Intrekking WAO-uitkering. Onderzoek door de psychiater, neuroloog en orthopeed. Zijn de juiste beperkingen in acht genomen?

• LJN AT7674 - Heftruckchauffeur, uitgevallen met een ribblessure. Toekenning gedeeltelijke WAO-uitkering. Zijn de juiste beperkingen in acht genomen? Ondersteunende functie van de rechterhand.

• LJN AT7698 - Groepsleidster gehandicapten, uitgevallen met pols- en elleboogklachten. Weigering WAO-uitkering. Zijn de geselecteerde functies passend? Kortdurend werken aan een toetsenbord is niet onmogelijk.

• LJN AT7702 - Medewerkster in een slagerij, uitgevallen met spanningsklachten. Weigering WAO-uitkering. Zijn juiste beperkingen ten aanzien van met name werkdruk en conflicthantering in acht genomen? Expertiserapport psychiater.

• LJN AT7709 - Herziening WAO-uitkering. Informatrice bij de NS, uitgevallen met peesletsel aan de rechterhand. Kunnen de geduide functies door betrokkene worden vervuld? Aanscherping van het beperkingenpatroon.

• LJN AT7742 - Verzoek om een nieuwe beoordeling na 52 weken arbeidsongeschiktheid. Het besluit dient te worden aangemerkt als primair besluit, waartegen eerst bezwaar moet worden aangetekend alvorens beroep bij de rechtbank mogelijk is.

• LJN AT7744 - Chef-werkplaats bij een autobedrijf. Depressieve en postwhiplashklachten. Vijfjaarsbeoordeling. Gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Bij het tweede besluit is het arbeidsongeschiktheidspercentage verhoogd. Proceskostenveroordeling.

• LJN AT7747 - Schoonmaakster, uitgevallen met pols- en schouderklachten. Intrekking WAO-uitkering. Zijn de juiste medische beperkingen in acht genomen? Is het medisch onderzoek voldoende zorgvuldig geweest?

• LJN AT7788 - Het bezwaar is ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard. Het UWV heeft ten onrechte geen reactie gegeven op de vraag van betrokkene hoe het bedrag van de terugvordering is berekend.

• LJN AT7795 - WAO-schatting. Vastgestelde beperkingen en geschiktheid voor de geselecteerde functies.

• LJN AT7798 - Herziening WAO-uitkering. Juistheid van de medische grondslag.

• LJN AT7800 - WAO-schatting. Belastbaarheid; zorgvuldigheid van het medisch onderzoek; geschiktheid voor de geselecteerde functies.

• LJN AT7802 - Magazijnmedewerker bij een chocoladefabriek. Rug-, heup-, pols- en depressieve klachten. Weigering WAO-uitkering. Is betrokkene geschikt voor de geselecteerde functies?

• LJN AT7831 - Het hoger beroep is niet-ontvankelijk omdat het griffierecht niet tijdig is betaald. Niet-verschoonbare termijnoverschrijding. Psychische klachten en druk van de schuldeisers.

• LJN AT7863 - Niet-ontvankelijkverklaring van het hoger beroep wegens overschrijding van de beroepstermijn. De trieste omstandigheden excuseren niet de termijnoverschrijding.

• LJN AT8055 - Verzoek om terug te komen op de intrekking van de AAW/WAO-uitkering. Is er sprake van nieuwe feiten?

• LJN AT8061 - Toekenning gedeeltelijke WAO-uitkering. Terugvordering van te hoog uitbetaald voorschot. Psychische klachten en CARA. Is betrokkene geschikt voor de geselecteerde functies?

• LJN AT8063 - Gastvrouw in een kapsalon, uitgevallen met rug- en vermoeidheidsklachten. Kan betrokkene de geselecteerde functies medisch gezien verrichten?

• LJN AT8096 - WAO-schatting (45-55%). Rapport van de psychiater. Is betrokkene gezien de psychische klachten geschikt voor deeltijdwerk met intensieve begeleiding?

• LJN AT8105 - Niet-ontvankelijkheid van het bezwaar wegens niet-verschoonbare overschrijding van de bezwaartermijn.

• LJN AT8156 - Het nader rapport had tot een nadere hoorzitting moeten leiden.

• LJN AT8197 - Het bestreden besluit wordt niet langer gehandhaafd. Het UWV gaat een nieuwe beslissing nemen op de WAO-aanvraag. Het belang van betrokkene aan zijn hoger beroep is komen te ontvallen. Het hoger beroep is derhalve niet-ontvankelijk.

• LJN AT8209 - Inwerkingtreding van de WAZ. Consequenties van de wetswijziging. Premieplicht.

• LJN AT8295 - Voltijds huishoudelijk medewerkster, uitgevallen met nek-, arm-, been- en rugklachten. Weigering WAO-uitkering. Geschiktheid voor de geselecteerde functies.

• LJN AT8297 - Premiedifferentiatie. Is aan de vertegenwoordiger, uitgevallen met psychische klachten, terecht een WAO-uitkering toegekend?

• LJN AT8366 - Tuinarchitect, uitgevallen met knieklachten. Inkomsten uit het opzetten van ketenmobiliteit. Korting. Intrekking en terugvordering van de WAO-uitkering.

• LJN AT8368 - Schoenverkoopster met schouder- en psychische klachten. WAO-schatting. Terugvordering van de WAO-uitkering.

• LJN AT8369 - Verlaging WAO-uitkering. Verzoek om herziening van het besluit. Er zijn geen nieuwe feiten.

• LJN AT8372 - WAO-schatting. Zijn de juiste beperkingen in acht genomen? Kan betrokkene de geselecteerde functies verrichten? Er is doorslaggevende betekenis toegekend aan de rapportages van de door de rechtbank ingeschakelde artsen.

• LJN AT8375 - Postsorteerder met spannings- en darmklachten. Intrekking WAO- en TW-uitkering. Zijn de beperkingen onderschat?

• LJN AT8383 - Productiemedewerker met schouder-, arm-, maag- en psychische klachten. WAO-schatting. Zijn de juiste medische beperkingen in acht genomen? Wordt de belastbaarheid overschreden?

• LJN AT8388 - Is het dagloon waarnaar de aan betrokkene toegekende WAO-uitkering wordt berekend op een juiste wijze vastgesteld?

• LJN AT8393 - Heeft de rechtbank het beroep van betrokkene terecht niet-ontvankelijk verklaard omdat betrokkene tegen het onderhavige besluit geen bezwaar had gemaakt?

• LJN AT8394 - Havenwerker, uitgevallen na de val van een steiger. Is het dagloon juist vastgesteld?

• LJN AT8395 - Premiedifferentiatie. De werkgever had tegen het besluit tot toekenning van WAO-uitkering aan de werknemer een rechtsmiddel moeten aanwenden.

• LJN AT8401 - Herziening WAO-uitkering. Kabeltrekker met psychische klachten. Geschiktheid voor passende arbeid.

• LJN AT8469 - Overgang van (een deel van) de door appellanten 1 en 2 gevoerde onderneming. Toerekening van de aan betrokkene toegekende WAO-uitkering aan appellante 3.

• LJN AT8493 - Premiedifferentiatie. Principieel geschil of voor de vaststelling van het gedifferentieerde premiepercentage WAO-uitkeringen die op voorschot verstrekt zijn, meegenomen mogen worden.

• LJN AT8502 - Schoonmaker van billboards. WAO-schatting. Is voldoende rekening gehouden met de ernst van de psychische klachten?

• LJN AT8535 - Terugvordering van onverschuldigd betaalde WAO-uitkering. Er is geen reden voor kwijtschelding of vermindering.

• LJN AT8547 - Hoogte van het vastgestelde dagloon inzake de toegekende WAO-uitkering. Hoogte van de loontoeslagen.

• LJN AT8587 - Migrant. Toekenning WAO-uitkering. Uitkeringsduur. Voor de vraag welke wettelijke bepalingen van toepassing zijn op het uitkeringsrecht van betrokkene is slechts van belang met ingang van welke datum de uitkering is toegekend. Wet TBA.

• LJN AT8613 - WAO-schatting. Magazijnmedewerker, uitgevallen met schouderklachten na een ongeval. Heeft betrokkene looninkomsten gehad? Inlichtingenverplichting. Sociaal loon.

• LJN AT8723 - Bevoegdheid tot intrekking en herziening van de WAO-uitkering.

• LJN AT8724 - Heeft de rechtbank ten onrechte geen medisch deskundige geraadpleegd? Is er strijd met het motiveringsbeginsel?

• LJN AT8726 - Herbeoordeling WAO-uitkering. Belastbaarheid. Medische en arbeidskundige beoordeling.

• LJN AT9093 - Weigering tot verhoging van de WAO-uitkering en weigering om de kosten van juridische bijstand te vergoeden.

• LJN AT9094 - Heeft betrokkene in de jaren in geding inkomsten uit arbeid van een zodanige omvang genoten dat bij vergelijking met zijn maatmaninkomen het verlies aan verdiencapaciteit minder dan 15% bedraagt?

• LJN AT9103 - WAO-schatting. Er is geen aanleiding om de medische grondslag van het bestreden besluit onjuist te achten.

• LJN AT9108 - WAO-schatting. Zijn de aan betrokkene voorgehouden functies met inachtneming van diens medische beperkingen voor de bekwaamheden van betrokkene berekend?

• LJN AT9109 - Herziening en terug- en invordering van de WAO-uitkering.

• LJN AT9110 - Is betrokkene na het einde van de wachttijd geschikt voor de maatmanarbeid?

• LJN AT9116 - Niet-uitbetaling van de WAO-uitkering in verband met genoten inkomsten. Dagloonvaststelling.

• LJN AT9120 - Herziening WAO-uitkering. De mate van arbeidsongeschiktheid is gesteld op 45 tot 55%. Belastbaarheidspatroon. Er is geen sprake van onderschatting van de medische beperkingen.

• LJN AT9123 - Intrekking WAO-uitkering. De overschrijding van de bezwaartermijn is niet verschoonbaar.

• LJN AT9164 - Proceskostenveroordeling en wettelijke rente over de na te betalen WAO-uitkering na intrekking van het hoger beroep.

• LJN AT9423 - Verlaging WAO-uitkering en nader vastgesteld naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 15 tot 25%. Ondervond betrokkene als gevolg van zijn posttraumatisch stresssyndroom (PTSS) meer beperkingen dan door hem is aangenomen?

• LJN AT9424 - WAO-uitkering berekend naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 15 tot 25%. Rugklachten.

• LJN AT9426 - De arbeidsongeschiktheid was binnen een halfjaar na datum indiensttreding te verwachten, in verband waarmee is besloten om die arbeidsongeschiktheid geheel buiten aanmerking te laten.

• LJN AT9434 - Intrekking WAO-uitkering. Er is geen verlies aan verdiencapaciteit. De arbeidskundige grondslag van het bestreden besluit ontbeert een toereikende motivering.

• LJN AT9438 - WAO-uitkering naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 55 tot 65%. Maatman.

• LJN AT9439 - Herziening WAO-uitkering. Verlies aan verdiencapaciteit van 15 tot 25%.

• LJN AT9490 - Vermoeidheidsklachten. Congenitale sferocytose. Weigering WAO-uitkering op de grond dat betrokkene minder dan 15% arbeidsongeschikt is te achten.

• LJN AT9491 - Ongewijzigde voortzetting van de WAO-uitkering naar een arbeidsongeschiktheid van 80 tot 100%. Er is geen procesbelang meer.

• LJN AT9547 - Proceskostenveroordeling.

• LJN AT9550 - Weigering WAO-uitkering. Betrokkene wordt geschikt geacht voor gangbaar werk, zonder dat sprake is van enig verlies aan verdiencapaciteit.

• LJN AT9551 - Herziening WAO-uitkering. De arbeidsongeschiktheidsbeoordeling berust op minder dan drie geschikt te achten functies.

• LJN AT9552 - Verzoek om herziening.

• LJN AT9595 - Intrekking WAO-uitkering vanwege detentie. Wsg.

• LJN AT9596 - In het kader van de herbeoordeling ingevolge de Wet TBA is een arbeidsongeschiktheid vastgesteld van minder dan 15%. Intrekking WAO-uitkering.

• LJN AT9605 - Herziening WAO-uitkering naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 35 tot 45%.

• LJN AT9619 - Weigering WAO-uitkering na het einde van de wachttijd; betrokkene is minder dan 15% arbeidsongeschikt. Er is geen sprake van onderschatting van de medische beperkingen.

• LJN AT9734 - Intrekking WAO-uitkering omdat de mate van arbeidsongeschiktheid minder is dan 15%.

• LJN AT9762 - Het verzet is ongegrond omdat de beroepstermijn niet-verschoonbaar is overschreden.

• LJN AT9772 - Vaststelling van het dagloon.

• LJN AT9799 - Herbeoordeling ingevolge de Wet TBA naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 45 tot 55%. Verbetering van de gronden voor wat betreft de medische grondslag. De rechtsgevolgen van het bestreden besluit blijven in stand. De opdracht van de rechtbank voor het nemen van een nieuw besluit vervalt.

• LJN AT9800 - Weigering WAO-uitkering na het einde van de wachttijd. Medische grondslag: zijn de beperkingen op de juiste waarde geschat?

• LJN AT9802 - Herziening WAO-uitkering met ingang van een datum gelegen vijf maanden na de datum genoemd in het primaire besluit. Verslechtering van betrokkenes positie, zodat is gehandeld in strijd met het verbod van reformatio in peius.

• LJN AT9820 - Intrekking WAO-uitkering
. Betrokkene was niet meer in staat zijn eigen werk te verrichten, maar nog wel een aantal door de arbeidsdeskundige geselecteerde functies, waarmee hij ongeveer zijn maatmaninkomen kon verdienen.

• LJN AT9823 - Herziening WAO-uitkering naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 15-25%. Migraineaanvallen. Belastbaarheid. Voorgehouden functies.

• LJN AT9825 - Herziening, intrekking en terugvordering van de WAO-uitkering
omdat betrokkene op grond van zijn inkomsten over het jaar 2000 minder dan 15% arbeidsongeschikt is te achten.

• LJN AT9827 - Terugvordering van de WAO-uitkering. Inkomsten als zelfstandige. Overschrijding van de bezwaartermijn.

• LJN AT9831 - Weigering WAO-uitkering. De hogerberoepsgronden zijn een herhaling van hetgeen in eerste aanleg is aangevoerd.

• LJN AT9833 - Heeft de rechtbank het beroep terecht niet-ontvankelijk verklaard omdat het griffierecht niet tijdig was betaald?

• LJN AT9839 - Het alsnog aannemen van verzekeringsplicht ingevolge de socialeverzekeringswetten. Bevoegdheid om WAO-uitkering met terugwerkende kracht toe te kennen. Bijzonder geval.

• LJN AT9840 - Invordering van onverschuldigd betaalde WAO-uitkering. Het invorderingsbesluit had moeten worden herroepen omdat een betalingsregeling was geaccepteerd.

• LJN AT9847 - Oplegging van de loondoorbetalingsverplichting. De verantwoordelijkheid voor de reοntegratie van de werknemer in het tweede spoor is bij het UWV gebleven.

• LJN AT9853 - De werkgeefster heeft door het reοntegratieverslag niet op een eerder tijdstip dan bij de WAO-aanvraag van de werknemer aan het UWV toe te zenden geen wettelijke verplichting geschonden. Ten onrechte oplegging van een loondoorbetalingsanctie. Wvp.

• LJN AT9965 - Vaststelling van de gedifferentieerde WAO-premie. Overname van onderneming.

• LJN AT9983 - Vaststelling van de gedifferentieerde WAO-premie.

• LJN AU0003 - Schadevergoeding in de vorm van betaling van de wettelijke rente
over de te laat betaalde WAO-uitkering.

• LJN AU0006 - Vaststelling van de gedifferentieerde WAO-premie. Reοntegratieactiviteiten. Schending van de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 van het EVRM.

• LJN AU0008 - Is de weigering om het WAO-dagloon te herzien terecht? Dienen de pensionkostentoeslag, de reiskostentoeslag voor vakantiereis naar het land van herkomst, de extra reisdagen en de extra vakantiedagen te worden meegenomen in het dagloon?

• LJN AU0009 - WAO-schatting. Zijn de medische beperkingen onderschat? Berust de herziening op een deugdelijke arbeidskundige grondslag?

• LJN AU0011 - Is de weigering om het WAO-dagloon te herzien terecht? Dienen de pensionkostentoeslag, de reiskostentoeslag voor vakantiereis naar het land van herkomst, de extra reisdagen en de extra vakantiedagen te worden meegenomen in het dagloon?

• LJN AU0013 - Is de weigering om het WAO-dagloon te herzien terecht? Dienen de pensionkostentoeslag, de reiskostentoeslag voor vakantiereis naar het land van herkomst, de extra reisdagen en de extra vakantiedagen te worden meegenomen in het dagloon?

• LJN AU0014 - Is de WAO-uitkering terecht ingetrokken? Is de belastbaarheid juist vastgesteld? Onderzoek door een onafhankelijk psychiater.

• LJN AU0015 - Weigering WAO-uitkering. Allergieλn, long- en psychische klachten. Kon betrokkene de geselecteerde functies vervullen? Onderzoek door een onafhankelijk psychiater.

• LJN AU0017 - Is de weigering om het WAO-dagloon te herzien terecht? Dienen de pensionkostentoeslag, de reiskostentoeslag voor vakantiereis naar het land van herkomst, de extra reisdagen en de extra vakantiedagen te worden meegenomen in het dagloon?

• LJN AU0030 - Herziening WAO-uitkering. Psychische klachten. Is de belastbaarheid juist ingeschat? Onzorgvuldige voorbereiding van de besluiten. Motiveringsgebreken. Instandlating van de rechtsgevolgen van de bestreden besluiten.

• LJN AU0033 - Herziening WAO-uitkering. Zijn er voldoende passende functies geduid? Is er in de geduide functies sprake van een opleidingseis waaraan betrokkene niet kan voldoen? Geen diploma-eis, maar niveaueis.

• LJN AU0048 - Hoogte van de vastgestelde gedifferentieerde WAO-premie.

• LJN AU0200 - Timmerman. Opsporingsonderzoek. Korting op de WAO-uitkering wegens niet-gemelde inkomsten. Terugvordering van WAO-uitkering.

• LJN AU0202 - WAO-schatting. Is de uitspraak van de rechtbank op juiste wijze tot stand gekomen? Kon het geding buiten de zitting worden afgedaan? Strijd met artikel 8:57 van de Awb. Nieuwe gedingstukken zijn aan het procesdossier toegevoegd.

• LJN AU0204 - Herziening WAO-uitkering. Gehanteerde schattingsgrondslag. Geschiktheid voor de geduide functies.

• LJN AU0208 - Nekklachten tengevolge van een whiplash. Fibromyalgie. Weigering WAO-uitkering. Is er sprake van verzuim tengevolge van ziekte of gebrek?

• LJN AU0210 - Tuinbouwmedewerker met recidiverende hoofdpijnklachten. Toekenning gedeeltelijke WAO-uitkering. Is van de juiste medische beperkingen uitgegaan?

• LJN AU0212 - Herziening WAO-uitkering. Monteur/schoonmaker, uitgevallen met een gecompliceerde beenbreuk tengevolge van een ongeval. Is de belastbaarheid ten aanzien van traplopen juist vastgesteld?

• LJN AU0214 - Niet gebleken is dat betrokkene de werkzaamheden behorende bij de door de arbeidsdeskundige geselecteerde functies niet zou kunnen verrichten.

• LJN AU0219 - Weigering WAO-uitkering. Niet gebleken is dat met de op basis van het verrichte verzekeringsgeneeskundige onderzoek vastgestelde beperkingen de belastbaarheid van betrokkene is overschat. Minder dan 15% arbeidsongeschikt.

• LJN AU0224 - Weigering WAO-uitkering omdat betrokkene minder dan 15% arbeidsongeschikt is. Het oordeel van een onafhankelijke door de bestuursrechter ingeschakelde deskundige wordt gevolgd. Overlegging van een contra-expertise.

• LJN AU0451 - Herziening WAO-uitkering. Berekening naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 25 tot 35%.

• LJN AU0452 - Herziening WAO-uitkering. Er is geen sprake van toegenomen medische beperkingen.

• LJN AU0453 - Weigering WAO-uitkering omdat betrokkene minder dan 15% arbeidsongeschikt is. Deeltijdwerkende voor wie niet op medische gronden een urenbeperking geldt.

• LJN AU0466 - Uitblijven van een besluit op bezwaar. Heeft de rechtbank terecht geen aanleiding gezien tot het opleggen van een dwangsom aan het UWV zoals van de zijde van betrokkene was verzocht?

• LJN AU0475 - Weigering WAO-uitkering omdat de gezondheidstoestand van betrokkene bij aanvang van de verzekering de binnen een halfjaar na die aanvang opgetreden arbeidsongeschiktheid kennelijk moest doen verwachten.

• LJN AU0477 - Weigering WAO-uitkering omdat betrokkene minder dan 15% arbeidsongeschikt is. De aanvraag voor een nader onderzoek is niet onderbouwd.

• LJN AU0478 - Niet-toelaatbare beλindiging van de WAO-uitkering met terugwerkende kracht.

• LJN AU0480 - Weigering WAO-uitkering onder de overweging dat betrokkene, na afloop van de wettelijke wachttijd van 52 weken, minder dan 15% arbeidsongeschikt is.

• LJN AU0481 - Weigering WAO-uitkering omdat betrokkene minder dan 15% arbeidsongeschikt is. Het bestreden besluit berust op een juiste medische en arbeidskundige grondslag.

• LJN AU0490 - Herziening WAO-uitkering. Betrokkene is geschikt om haar eigen werk in volle omvang te verrichten. Oneigenlijk argument in de arbeidsongeschiktheidsbeoordeling.

• LJN AU0491 - Herziening WAO-uitkering naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 45 tot 55%. Er is geen sprake van onzorgvuldig onderzoek.

• LJN AU0516 - Vijfdejaarsherbeoordeling: mate van arbeidsongeschiktheid van 25 tot 35%. Er is geen sprake van onvolledig of onzorgvuldig onderzoek of dat de medische bevindingen voor onjuist moeten worden gehouden. Functies.

• LJN AU0530 - Weigering WAO-uitkering onder de overweging dat betrokkene minder dan 15% arbeidsongeschikt is. Functies waarvoor een strikte diploma-eis geldt, mogen niet aan een verzekerde worden voorgehouden die niet over het vereiste diploma beschikt.

• LJN AU0531 - Vaststelling van de premiedifferentiatie. Overweging ten overvloede. Volgens vaste jurisprudentie is voor een ontvankelijk (hoger) beroep vereist dat kan worden gewezen op enig direct tot de rechtsstrijd tussen partijen te herleiden (proces)belang bij een beslissing.

• LJN AU0536 - Veroordeling in de proceskosten en het griffierecht in hoger beroep.

• LJN AU0537 - WAO-schatting. Dat onvoldoende rekening is gehouden met medische beperkingen van betrokkene is niet gebleken en door betrokkene niet medisch onderbouwd.

• LJN AU0540 - Herziening WAO-uitkering en terugvordering van onverschuldigd betaalde uitkering.

• LJN AU0601 - WAO-schatting. Niet kan worden gezegd dat de belastbaarheid van betrokkene ten tijde in geding is overschat. Het besluit berust op een toereikende medische grondslag.

• LJN AU0602 - WAO-schatting. Is de mate van arbeidsongeschiktheid niet onderschat?

• LJN AU0604 - WAO-schatting. Het hoger beroep wordt wegens verlies aan belang niet-ontvankelijk verklaard.

• LJN AU0607 - WAO-schatting. Met de medische klachten is betreffende de belastbaarheid van betrokkene voldoende rekening gehouden.

• LJN AU0608 - Schorsing uitbetaling WAO-uitkering in verband met (extra) inkomsten uit arbeid. Intrekking WAO-uitkering en terugvordering van onverschuldigd betaalde WAO-uitkering.

• LJN AU0609 - WAO-schatting. De vergelijking van de mediane loonwaarde van de aan betrokkene voorgehouden functies met het maatmaninkomen leidt tot een loonverlies van 7%. Terecht is bepaald dat van arbeidsongeschiktheid geen sprake meer is.

• LJN AU0610 - WAO-schatting. Slechts ιιn voorgehouden functie resteert. Het bestreden besluit berust niet op een juiste arbeidskundige grondslag.

• LJN AU0611 - Ten onrechte is door de rechtbank geen proceskostenveroordeling uitgesproken.

• LJN AU0614 - Er zijn geen nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden. Het UWV was bevoegd om met toepassing van artikel 4:6, tweede lid, van de Awb de aanvraag af te wijzen en voor de motivering van die beslissing te volstaan met te verwijzen naar zijn eerdere besluit.

• LJN AU0639 - WAO-schatting. De belastbaarheid van betrokkene is niet overschat. Geschiktheid voor de voorgehouden functies.

• LJN AU0640 - WAO-schatting. Het opleidings- en intelligentieniveau van betrokkene. Ondeugdelijke motivering van de arbeidskundige rapportage.

• LJN AU0641 - WAO-schatting. Betrokkene heeft in hoger beroep geen enkel nieuw argument aangevoerd waarom het WAO-besluit onjuist is.

• LJN AU0642 - Gedeeltelijke WAO-uitkering. Verzoek om verhoging. Is er sprake van toegenomen arbeidsongeschiktheid met dezelfde ziekteoorzaak (artikel 39a van de WAO)? Heeft de rechtbank uitspraak gedaan over alle onderdelen van het beroep? Terugwijzing naar de rechtbank.

• LJN AU0705 - Vaststelling van de gedifferentieerde premie als bedoeld in artikel 78 van de WAO.

• LJN AU0707 - Besluiten inzake verschuldigde gedifferentieerde premie als bedoeld in artikel 78 van de WAO.

• LJN AU0710 - Dient de door betrokkene als handelsvertegenwoordiger na afloop van het refertejaar ontvangen provisie in het dagloon van zijn WAO-uitkering te worden verwerkt?

• LJN AU0911 - Terugvordering van onverschuldigd betaalde WAO-uitkering. De CRvB ziet geen ruimte voor het aannemen van een dringende reden op de grond dat sprake is van een schending van enig algemeen beginsel van behoorlijk bestuur.

• LJN AU0912 -
Er doet zich niet de situatie voor dat rechtens nog slechts ιιn beslissing mogelijk is in welk geval de rechtbank noch de CRvB bevoegd zijn de in artikel 8:72, vierde lid, van de Awb gegeven bevoegdheid om zelf te voorzien te hanteren.

• LJN AU0913 - WAO-schatting. Arbeidskundige grondslag. Geschiktheid voor de geselecteerde functies. Stap 2 van het Besluit uurloonschatting 1999.

• LJN AU0916 - Opschorting of schorsing van de betaling van de WAO-uitkering. Onduidelijkheid inzake het woonadres van betrokkene.

• LJN AU0917 - Weigering WAO-uitkering. De psychische klachten zijn eerst in hoger beroep gemeld en deze zijn op generlei wijze met medische stukken onderbouwd.

• LJN AU0918 - Verzet tegen de niet-ontvankelijkverklaring van het hoger beroep vanwege niet-tijdige indiening van de beroepsgronden. Het verzet is ongegrond.

• LJN AU0920 - Weigering WAO-uitkering. De medische onderbouwing van de schatting. Geschiktheid voor de voorgehouden functies.

• LJN AU0923 - WAO-schatting. CBBS. Motivering. Medische beperkingen en geselecteerde functies. Vernietiging van het bestreden besluit met instandlating van de rechtsgevolgen.

• LJN AU0925 - Intrekking WAO-uitkering en weigering ziekengeld. De aangevoerde grieven zijn niet nader medisch onderbouwd.

• LJN AU0926 - Weigering WAO-uitkering. Geschiktheid voor de voorgehouden functies.

• LJN AU0927 - WAO-schatting. Geschiktheid voor de voorgehouden functie. In de geactualiseerde versie van de functie van productiemedewerker assemblage wordt in tegenstelling tot de vroegere versie een opleidingseis van enkele jaren vervolgonderwijs gesteld.

• LJN AU0928 - Weigering WAO-uitkering. Is er per einde wachttijd bij betrokkene sprake van een relevante mate van arbeidsongeschiktheid?

• LJN AU0931 - Beλindiging WAO-uitkering. Brief aangemerkt als een prematuur bezwaarschrift. Het primaire besluit was ten tijde van de indiening van het bezwaarschrift nog niet tot stand gekomen en betrokkene kon ook redelijkerwijs niet menen dat dit wel reeds het geval was.

• LJN AU0994 - Intrekking WAO-uitkering. Verzoek om terug te komen van een eerder besluit. Artikel 4:6 van de Awb. Er is geen sprake van nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden.

• LJN AU0995 - WAO-schatting. De medische grondslag van het bestreden besluit.

• LJN AU0996 - Weigering tot verhoging van de WAO-uitkering. Na medisch onderzoek is niet gebleken dat de arbeidsongeschiktheid is toegenomen.

• LJN AU0997 - WAO-schatting. Onduidelijkheid inzake de voorgehouden functies. Het bestreden besluit is onzorgvuldig voorbereid en onvoldoende gemotiveerd.

• LJN AU0999 - Weigering WAO-uitkering. Noch bij beroepschrift, noch ter zitting is enig nieuw argument met betrekking tot de medische situatie ten tijde in geding aangevoerd.

• LJN AU1001 - WAO-schatting. De rechtbank heeft ten onrechte het oordeel van de door haar ingeschakelde deskundige gevolgd.

• LJN AU1002 - WAO-schatting. Medisch onderzoek. De CRvB ziet geen noodzaak tot benoeming van een deskundige.

• LJN AU1008 - Is de WAO-uitkering terecht ingetrokken omdat betrokkene geschikt wordt geacht voor haar eigen werk?

• LJN AU1011 - Intrekking AAW/WAO-uitkering. Verzoek om terug te komen van een eerder besluit. Toepassing van artikel 4:6 van de Awb. Was er sprake van nieuwe feiten of veranderde omstandigheden?

• LJN AU1012 - Het bestreden besluit ontbeert een deugdelijke medische grondslag. Er is wel sprake van medische argumenten om af te wijken van het in de primaire fase van de besluitvorming gegeven medisch oordeel.

• LJN AU1026 - Het besluit dat de WAO-uitkering onveranderd blijft, ontbeert een deugdelijke feitelijke grondslag.

• LJN AU1038 - Herziening WAO-uitkering. Het bestreden besluit kan de rechterlijke toets doorstaan.

• LJN AU1059 - Verzoek om terug te komen van een eerder besluit. Verzoek om herziening van het dagloon per ingangsdatum WAO-uitkering. Is er sprake van nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden?

• LJN AU1142 - Gelet op het arbeidspatroon van betrokkene in het refertejaar acht de CRvB de wijze waarop toepassing is gegeven aan de Dagloonregelen WAO mede in overeenstemming met het aan die regelen ten grondslag liggende dervingsprincipe.

• LJN AU1197 - WAO-schatting. CBBS. Aanvullende motivering. Vernietiging van het bestreden besluit met instandlating van de rechtsgevolgen.

• LJN AU1201 - Vaststelling van de verschuldigde gedifferentieerde premie als bedoeld in artikel 78 van de WAO. Overgang van onderneming.

• LJN AU1210 - WAO-schatting. Vaststelling van de maximale belastbaarheid in uren.

• LJN AU1213 - Er is voldoende aanleiding om de rechtsgevolgen van het vernietigde bestreden besluit geheel in stand te laten.

• LJN AU1219 - WAO-schatting. Het besluit is ter zake van de arbeidskundige grondslag, maar ook wat betreft de keuze van de maatmanfunctie ondeugdelijk gemotiveerd.

• LJN AU1239 - Premiedifferentiatie. Reοntegratie-inspanningen.

• LJN AU1370 - Herziening WAO-uitkering. Is betrokkene terecht in een lagere arbeidsongeschiktheidsklasse ingedeeld?

• LJN AU1371 - Weigering WAO-uitkering. Is het bezwaar terecht niet-ontvankelijk verklaard? Zijn er gronden van het bezwaar ingediend?

• LJN AU1375 - WAO-schatting. Is terecht uitsluitend de maandloonvergelijking toegepast?

• LJN AU1451 - Is de intrekking van de WAO-uitkering terecht? Betrokkene is uitgevallen met psychische klachten na de functiewijziging tengevolge van een reorganisatie. Is betrokkene geschikt voor het maatgevende werk?

• LJN AU1458 - WAO-schatting. Vaststelling van betrokkenes beperkingen. Juistheid van de voorgehouden functies.

• LJN AU1461 - Is terecht geweigerd om aan betrokkene WAO-uitkering toe te kennen? Uitgaande van de voor betrokkene vastgestelde belastbaarheid kunnen de aan hem voorgehouden functies geschikt worden geacht.

• LJN AU1466 - Weigering WAO-uitkering. De beperkingen zijn niet onderschat. De vergelijking van de mediane loonwaarde van de drie hoogstverlonende functies met het voor betrokkene geldende maatmaninkomen resulteert in een verlies aan verdiencapaciteit van minder dan 15%.

• LJN AU1472 - De WAO-schatting berust niet op een voldoende medische en arbeidskundige grondslag.

• LJN AU1476 - WAO-schatting. Is terecht aangevoerd dat de rechtbank de door haar ingeschakelde deskundige niet had mogen volgen?

• LJN AU1480 - De CRvB is evenals de rechtbank van oordeel dat het bestreden besluit niet alleen naar de vorm, maar ook naar de inhoud een primair besluit is, waartegen eerst bezwaar moet worden gemaakt alvorens beroep op de rechter openstaat.

• LJN AU1482 - WAO-schatting. Eerstejaarsherbeoordeling ingevolge de Wet TBA. Betrokkene is terecht in staat geacht om gedurende een voltijdse werkweek lichte arbeid te verrichten.

• LJN AU1484 - Herbeoordeling WAO-uitkering. Het oordeel van de door de rechtbank ingeschakelde deskundige. De rechtbank had geen doorslaggevende betekenis aan het rapport van haar deskundige mogen toekennen.

• LJN AU1495 - Douaneambtenaar met rugklachten. Is er sprake van een tweede dienstverband in de referteperiode? Is de weigering om het dagloon te herzien terecht?

• LJN AU1549 - Is de mate van arbeidsongeschiktheid terecht ongewijzigd vastgesteld?

• LJN AU1550 - Is terecht geweigerd WAO-uitkering toe te kennen? Golden voor betrokkene meer beperkingen dan zijn aangenomen?

• LJN AU1554 - Is terecht WAO-uitkering aan de ex-werkneemster toegekend wegens volledige arbeidsongeschiktheid? Vaststelling van de gedifferentieerde WAO-premie.

• LJN AU1572 - Herziening WAO-uitkering. Veroordeling tot schadevergoeding. Wettelijke rente.

• LJN AU1574 - WAO-schatting. Hoogte van het vastgestelde dagloon.

• LJN AU1640 - WAO-schatting. Geschiktheid voor de voorgehouden functies.

• LJN AU1641 - Ontzegging van het recht op een WAO-uitkering omdat betrokkene bij aanvang van zijn verzekering reeds volledig arbeidsongeschikt was.

• LJN AU1644 - Verschoonbaarheid van de overschrijding van de bezwaartermijn. Terugvordering van onverschuldigd betaalde WAO-uitkering.

• LJN AU1839 - Uitzendkracht. Is het dagloon juist vastgesteld? CAO-loonsverhoging.

• LJN AU1852 - Weigering WAO-uitkering. Geschiktheid voor het eigen werk. Er is geen aanleiding de in aanmerking genomen beperkingen voor onjuist te houden.

• LJN AU1854 - Toekenning gedeeltelijke WAO-uitkering. Verzekeringsadviseur met darm- en hoofdpijnklachten. Zijn de juiste beperkingen in acht genomen? Onderzoek van de deskundige.

• LJN AU1855 - Verzoek om herziening van het besluit inzake de weigering van WAO-uitkering. Er zijn geen nieuwe feiten.

• LJN AU1856 - Herziening WAO-uitkering. Epilepsie, rug- en schouderklachten. Is het besluit zorgvuldig voorbereid? Berust het besluit op een deugdelijke motivering? Is de mate van arbeidsongeschiktheid onderschat?

• LJN AU1859 - Herziening WAO-uitkering. Niet gebleken is dat de voor betrokkene geselecteerde functies op psychische gronden niet geschikt zijn.

• LJN AU1863 - Herziening WAO-uitkering. Vastgestelde beperkingen. Geschiktheid voor de geselecteerde functies.

• LJN AU1887 - Weigering WAO-uitkering. De periode die ligt tussen het onderzoek door de verzekeringsarts en het primaire besluit is niet dusdanig lang dat gesproken kan worden van onzorgvuldige besluitvorming.

• LJN AU1890 - Toekenning WAO-uitkering met terugwerkende kracht van ιιn jaar. Er zijn geen bijzondere omstandigheden aanwezig voor verdergaande terugwerkende kracht.

• LJN AU1892 - WAO-schatting. De geldende beperkingen ten aanzien van het verrichten van arbeid zijn op zorgvuldige wijze vastgesteld. De voorgehouden functies worden geschikt geacht.

• LJN AU1895 - WAO-schatting. Is de door betrokkene ter beschikking gestelde informatie, waaronder die van de behandelend sector, onvoldoende meegewogen?

• LJN AU1900 - Weigering WAO-uitkering. Evenals de rechtbank oordeelt de CRvB dat de arbeidsdeskundige, na overleg met de verzekeringsarts, de functies op goede gronden geschikt heeft geacht voor betrokkene.

• LJN AU1903 - Eerst in hoger beroep is de gewenst geachte onderbouwing voor het bestreden besluit gegeven. Gelet op het standpunt van de CRvB met betrekking tot het Claimbeoordelings- en Borgingssysteem (CBBS) moet zulks tot de conclusie leiden dat het bestreden besluit dient te worden vernietigd, maar dat de rechtsgevolgen in stand kunnen blijven.

• LJN AU1914 - Herziening WAO-uitkering. Zorgvuldigheid van het medisch onderzoek. Geschiktheid voor de voorgehouden functies.

• LJN AU1915 - WAO-schatting. De vastgestelde beperkingen en de geschiktheid voor de voorgehouden functies.

• LJN AU1916 - Herziening WAO-uitkering. Vaststelling van de medische grondslag van het bestreden besluit.

• LJN AU1917 - Terugvordering van onverschuldigd betaalde WAO-uitkering. Hoogte van het terugvorderingsbedrag. Er is geen sprake van dringende redenen om van terugvordering af te zien.

• LJN AU1919 - WAO-schatting. Er zijn geen aanknopingspunten te vinden voor het oordeel dat de belastbaarheid van betrokkene op de in geding zijnde datum is overschat.

• LJN AU1938 - WAO-schatting. Een vergelijking van het maatmaninkomen met de op basis van de geselecteerde functies mogelijk te verwerven inkomsten voert tot de conclusie dat de mate van arbeidsongeschiktheid van betrokkene bij het bestreden besluit niet is onderschat.

• LJN AU1939 - WAO-schatting. Er is geen sprake van voor de WAO relevant verlies aan verdiencapaciteit.

• LJN AU1941 - De rechtbank heeft ten onrechte het nadere besluit ingevolge de artikelen 6:18 en 6:19 van de Awb in de beroepsprocedure betrokken.

• LJN AU1992 - Vaststelling gedifferentieerde WAO-premie.

• LJN AU1995 - Heeft het UWV terecht geweigerd de toegekende WAO-uitkering te herzien naar een hogere mate van arbeidsongeschiktheid in verband met toegenomen beperkingen?

• LJN AU1996 - Is het bezwaar terecht niet-ontvankelijk verklaard wegens overschrijding van de bezwaartermijn?

• LJN AU2078 - Schorsing WAO-uitkering. Herziening, intrekking en terugvordering van de WW-uitkering. Anticumulatie.

• LJN AU2080 - Herziening WAO-uitkering. Terugvordering van onverschuldigd betaalde WAO-uitkering.

• LJN AU2081 - WAO-schatting. Medische beperkingen en belastbaarheid.

• LJN AU2082 - Alsnog toekenning van WAO-uitkering. Vergoeding van de schade in de vorm van de wettelijke rente.

• LJN AU2095 - Schatting WAO-uitkering. Er is geen sprake van onzorgvuldig medisch onderzoek. De belastbaarheid van betrokkene is niet overschat.

• LJN AU2098 - WAO-schatting. Vastgestelde medische beperkingen. Geschiktheid voor de geselecteerde functies. Actualiteitswaarde van de functies.

• LJN AU2103 - Het besluit inzake de WAO-schatting is door de rechtbank vernietigd. Zijn de rechtsgevolgen van dit besluit door de rechtbank terecht in stand gelaten?

• LJN AU2109 - WAO-schatting. Juistheid aangenomen beperkingen ten aanzien van het verrichten van arbeid. Niet gebleken dat betrokkene de werkzaamheden behorende bij de door de arbeidsdeskundige geselecteerde functies niet zou kunnen verrichten.

• LJN AU2181 - Vaststelling WAO-uitkering. De medische grondslag van het bestreden besluit is niet meer in geding. Er is geen aanleiding de belastbaarheid van betrokkene en de geselecteerde functies onjuist te achten.

• LJN AU2256 - Intrekking WAO-uitkering omdat niet langer sprake is van vermindering van de belastbaarheid ten aanzien van het kunnen verrichten van arbeid als rechtstreeks en objectiveerbaar gevolg van ziekte en/of gebreken.

• LJN AU2259 - Weigering WAO-uitkering. Zijn de psychische en lichamelijke klachten door de verzekeringsartsen onderschat?

• LJN AU2292 - Weigering WAO-uitkering omdat betrokkene niet verzekerd is geweest voor de WAO. Terugvordering van onverschuldigd betaalde uitkering.

• LJN AU2310 - Bij de vaststelling van het dagloon is het verkregen loon bij de tweede werkgever buiten beschouwing gelaten op de grond dat betrokkene bij de aanvang van dit dienstverband reeds arbeidsongeschikt was.

• LJN AU2312 - Ten onrechte is aan het bestreden besluit niet ten grondslag gelegd dat betrokkene geschikt is voor haar eigen werk. Het besluit komt voor vernietiging in aanmerking omdat de schatting nog slechts berust op twee functies.

• LJN AU2328 - WAO-schatting. Aan het besluit ligt een zorgvuldig medisch en arbeidskundig onderzoek ten grondslag.

• LJN AU2329 - Herziening WAO-uitkering. Belastbaarheid van betrokkene en de geschiktheid voor de voorgehouden functies.

• LJN AU2342 - Intrekking WAO-uitkering na herbeoordeling.

• LJN AU2343 - WAO-schatting. Verzoek om terug te komen van een eerder besluit. Niet gebleken is van nieuwe feiten of omstandigheden.

• LJN AU2348 - Herziening WAO-uitkering. De vaststelling van de voor betrokkene geldende beperkingen zijn gebaseerd op een volledig en voldoende zorgvuldig medisch onderzoek dat voldoet aan de daaraan in artikel 4 van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten gestelde eisen.

• LJN AU2357 - Er zijn geen gegronde redenen aangevoerd voor het niet tijdig indienen van het hogerberoepschrift. Het verzet is ongegrond.

• LJN AU2384 - WAO-schatting. Geschiktheid voor de bij de schatting geselecteerde functies.

• LJN AU2387 - Herziening WAO-uitkering. De door het UWV toegepaste getrapte wijze van besluitvorming met betrekking tot ιιn en dezelfde primaire besluiten verdraagt zich niet met het bepaalde in artikel 7:11, tweede lid, van de Awb.

• LJN AU2391 - Aanvang bezwaartermijn. Het bezwaar is ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard. Er is geen sprake van aangetekende verzending met ontvangstbevestiging.

• LJN AU2529 - Weigering WAO-uitkering. Er is geen aanleiding om aan te nemen dat bij het bestreden besluit is uitgegaan van een onjuiste belastbaarheid.

• LJN AU2530 - WAO-schatting. De zorgvuldigheid van het medisch onderzoek en de geschiktheid voor de geselecteerde functies.

• LJN AU2531 - Alsnog toekenning van WAO-uitkering. Vergoeding van de schade in de vorm van de wettelijke rente.

• LJN AU2534 - Weigering WAO-uitkering omdat betrokkene medisch gezien in staat moet worden geacht tot het verrichten van zijn eigen werk bij een andere werkgever.

• LJN AU2536 - Vernietiging van het bestreden besluit. Er dient nader onderzoek te worden gedaan naar het tijdstip waarop intrede van arbeidsongeschiktheid van betrokkene aannemelijk is te achten en naar de aard, zwaarte en omvang van de door betrokkene vσσr de aanvang van die arbeidsongeschiktheid verrichte werkzaamheden.

• LJN AU2537 - WAO-schatting. Zijn de juiste medische beperkingen tot het verrichten van arbeid in aanmerking genomen?

• LJN AU2538 - De weigering van WAO-uitkering berust op een juiste medische en arbeidskundige grondslag.

• LJN AU2545 - De WAO-schatting berust op zorgvuldig medisch en arbeidskundig onderzoek.

• LJN AU2546 - WAO-schatting. Er zijn geen aanknopingspunten gevonden om het oordeel van de rechtbank over het bestreden besluit onjuist te achten.

• LJN AU2547 - WAO-schatting. Toepassing van de achttienmaandenjurisprudentie, die inhoudt dat de datum waarop de functie is geactualiseerd niet meer dan achttien maanden vσσr de datum in geding mag liggen.

• LJN AU2549 - Weigering WAO-uitkering. Is de belastbaarheid juist vastgesteld? Is de arbeidskundige beoordeling juist?

• LJN AU2550 - Toekenning WAO-uitkering naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 25-35%. Zijn de medische beperkingen juist ingeschat? Beschikte de verzekeringsarts over voldoende informatie?

• LJN AU2551 - Intrekking WAO-uitkering. Psychische klachten. Kan betrokkene met de vastgestelde medische beperkingen de geselecteerde functies verrichten?

• LJN AU2552 - Is het bezwaarschrift tijdig ingediend? Voordeel van de twijfel.

• LJN AU2553 - Betrokkene heeft het maximaal haalbare resultaat - te weten een volledige WAO-uitkering - bereikt. Heeft betrokkene nog procesbelang bij verder procederen over de feitelijke gang van zaken en de medische onderbouwing?

• LJN AU2730 - Is het dagloon juist vastgesteld? Niet gebleken is van nieuwe feiten. Dient de door arbeidsongeschiktheid niet-gerealiseerde uitbreiding van het aantal werkuren bij de vaststelling van het dagloon te worden betrokken?

• LJN AU2731 - Weigering WAO-uitkering. Is betrokkenes werknemer per einde wachttijd volledig geschikt voor zijn werk als timmerman? Psychische klachten.

• LJN AU2734 - Samenhang tussen de medische beoordeling van de belastbaarheid bij de aanvang van de verzekering en bij het einde van de wachttijd. Omvang en zorgvuldigheid van het medisch onderzoek.

• LJN AU2736 - Is terecht geweigerd wettelijke rente te betalen over de verrekende nabetaling wegens verhoging van het dagloon?

• LJN AU2737 - Productiemedewerker bij een konijnenslachterij, uitgevallen met rug- en spanningsklachten. Is de mate van arbeidsongeschiktheid juist vastgesteld? Berust de schatting op voldoende arbeidskundige grondslag?

• LJN AU2738 - Directeur-grootaandeelhouder van een drukkerij, uitgevallen met rug-, knie-, en voetklachten. Is de weigering van WAO-uitkering terecht? Zijn de medische- en de arbeidskundige component juist beoordeeld? Onafhankelijk deskundige.

• LJN AU2767 - Is de herziening van de WAO-uitkering terecht? Is de belastbaarheid onderschat? Voldoen de geselecteerde functies aan de belastbaarheid?

• LJN AU2768 - Is terecht WAO-uitkering geweigerd? Is betrokkene geschikt voor het eigen werk en de geselecteerde functies? Voldoen de functies aan de vastgestelde belastbaarheid?

• LJN AU2773 - Herziening WAO-uitkering. Begeleider van projecten bij een in Duitsland gevestigd bouwbedrijf. Zijn de beperkingen juist vastgesteld? Was betrokkene in staat de voorgehouden functies te vervullen?

• LJN AU2780 - Zelfstandig rijschoolhoudster, uitgevallen met rugklachten. Na omscholing is zij docente godsdienst. Intrekking van de AAW-uitkering. Is de herhaalde aanvraag terecht afgewezen? Is na de nieuwe ziekteperiode terecht WAO-uitkering geweigerd?

• LJN AU2782 - Interieurverzorgster, uitgevallen met knieklachten. Weigering WAO-uitkering. Is betrokkene geschikt voor de geselecteerde functies? Is de arbeidskundige beoordeling voldoende zorgvuldig geweest?

• LJN AU2783 - Assemblagemedewerker, geremigreerd naar Marokko. Is de verlaging van de WAO-uitkering terecht? Onderzoek door een CNSS-arts. Wet TBA.

• LJN AU2784 - Is de mate van arbeidsongeschiktheid juist vastgesteld? Wat is de waarde van medische rapportages uitgebracht in verband met de Wvg voor de WAO-schatting?

• LJN AU2787 - Is de weigering om de WAO-uitkering (25-35%) te verhogen terecht? Is er sprake van toegenomen arbeidsongeschiktheid tengevolge van een kennelijk andere ziekteoorzaak dan die waarvoor WAO-uitkering is toegekend? Is een nieuwe verzekering voor de WAO ontstaan?

• LJN AU2789 - Hoofd opleidingen, uitgevallen met een ontsteking aan de alvleesklier. Na reοntegratie hersteldmelding in overleg met de bedrijfsarts. Nieuwe ziekmelding wegens burn-out. Is er sprake van doorlopende arbeidsongeschiktheid in de periode in geding?

• LJN AU2790 - CV-monteur, uitgevallen met hartklachten. Is de WAO-uitkering (25-35%) juist vastgesteld? De subjectieve mening ten aanzien van de beperkingen is niet met objectieve gegevens onderbouwd. De arbeidskundige kant is voldoende toegelicht. Heeft de latere verslechtering invloed?

• LJN AU2908 - Terugvordering van onverschuldigd betaalde WAO-uitkering in verband met verkregen inkomsten.

• LJN AU2919 - Herziening WAO-uitkering naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 45-55%. Het arbeidspsychologische onderzoek is niet specifiek gericht op het vaststellen van de functionele beperkingen als gevolg van ziekte of gebrek en dateert van ruim vσσr de datum in geding.

• LJN AU2923 - Herziening WAO-uitkering naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 15-25%. Er is geen grond om aan te nemen dat de belastbaarheid van betrokkene op de datum in geding is overschat. Er is geen aanleiding om het bestreden besluit voor wat betreft de arbeidskundige component te vernietigen.

• LJN AU2925 - Aanvullend arbeidskundig onderzoek. Betrokkene is geschikt voor zijn eigen werk en voor de geduide functies. Het bestreden besluit is terecht en op goede gronden genomen.

• LJN AU3053 - Terugvordering van te veel betaalde WAO-uitkering wegens door betrokkene genoten inkomsten uit arbeid. Vaststelling van het termijnbedrag van het terug te betalen bedrag per maand.

• LJN AU3056 - Whiplashklachten. De belastbaarheid van betrokkene is niet overschat. In voldoende mate is de geschiktheid voor de geselecteerde functies aangetoond.

• LJN AU3057 - Weigering WAO-uitkering omdat betrokkene voor minder dan 15% arbeidsongeschikt is. De schatting met behulp van het CBBS ontbeert een nog als toereikend aan te merken niveau van transparantie, verifieerbaarheid en toetsbaarheid.

• LJN AU3059 - Herziening WAO-uitkering naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 45-55%.

• LJN AU3060 - Intrekking WAO-uitkering. Bij de selectie van de aan de schatting ten grondslag gelegde functies is in voldoende mate rekening gehouden met de voor betrokkene geldende medische beperkingen.

• LJN AU3062 - Het schattingsbesluit is onzorgvuldig tot stand gekomen. De inhoud en de functiebelasting van de geselecteerde functies zijn niet aan betrokkene kenbaar gemaakt en ook is er geen berekening gemaakt van de restverdiencapaciteit.

• LJN AU3064 - De WAO-uitkering is terecht geweigerd. De vergelijking van de mediane loonwaarde van de drie hoogstverlonende functies met het voor betrokkene geldende maatmaninkomen resulteert in een verlies aan verdiencapaciteit van minder dan 15%.

• LJN AU3068 - Het verzet is gegrond omdat het griffierecht toch tijdig was betaald.

• LJN AU3194 - Weigering WAO-uitkering na einde wachttijd en terugvordering van voorschotten. Er zijn geen beperkingen tengevolge van ziekte of gebrek. Wet beslistermijnen sociale verzekeringen.

• LJN AU3322 - WAO-schatting. De belastbaarheid is niet onjuist vastgesteld. De voorgehouden functies worden geschikt geacht.

• LJN AU3511 - Weigering WAO-uitkering. Zorgvuldigheid van het onderzoek.

• LJN AU3512 - WAO-schatting. Het bezwaar tegen het uitblijven van een tijdige beslissing is terecht niet-ontvankelijk verklaard, omdat reeds eerder op de aanvraag was beslist.

• LJN AU3515 - Weigering herziening WAO-uitkering. Niet gebleken is dat het standpunt van de bezwaarverzekeringsarts, inhoudende dat betrokkenes klachten stabiel waren gebleven, onjuist is te achten. Geschiktheid voor de voorgehouden functies.

• LJN AU3517 - Weigering WAO-uitkering. De overgelegde medische informatie bieden onvoldoende aanknopingspunten om te concluderen dat betrokkene sinds zijn ziekmelding een onafgebroken periode van 52 weken arbeidsongeschikt zou zijn geweest.

• LJN AU3519 - Niet-verschoonbare overschrijding van de bezwaartermijn.

• LJN AU3585 - WAO-schatting. Passendheid van de geselecteerde functies. Het ontbreken van een motivering.

• LJN AU3595 - Storingsmonteur in ploegendienst bij Corus, uitgevallen met duizeligheidsklachten. Toekenning WAO-uitkering naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 35-45%. Is de arbeidskundige grondslag juist?

• LJN AU3599 - Weigering WAO-uitkering. Het oordeel van de ingeschakelde medisch deskundige. Betrokkene was in staat de maatgevende arbeid te verrichten.

• LJN AU3603 - Vernietiging van het herzieningsbesluit wegens strijd met de artikelen 3 en 4 van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten en artikel 3:2 van de Awb. Een verzekeringsarts moet het medisch onderzoek helemaal zelf doen en kan de anamnese opnemen niet aan een medisch medewerker overlaten.

• LJN AU3604 - Er is geen reden om de overschrijding van de bezwaartermijn verontschuldigbaar te achten.

• LJN AU3646 - WAO-schatting. Zijn de maag-darmklachten onderschat. Kan betrokkene de geselecteerde functies verrichten?

• LJN AU3650 - Toekenning WAO-uitkering naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 15-25%. Is voldoende rekening gehouden met de rechterarmpijnklachten? Heeft betrokkene nog arbeidsmogelijkheden? Er zijn geen nieuwe medische gegevens naar voren gebracht.

• LJN AU3668 - WAO-schatting. Zijn de medische beperkingen juist ingeschat? Kan betrokkene de geselecteerde functies verrichten?

• LJN AU3676 - Klassenassistente met psychische en rugklachten. Weigering WAO-uitkering. Is betrokkene geschikt voor de maatgevende functie? Zijn de juiste beperkingen in acht genomen?

• LJN AU3678 - Is het bezwaar tijdig ingediend? Het risico van indiening per fax ligt bij de verzender. Het verzendjournaal van de fax is onvoldoende bewijs.

• LJN AU3702 - Artikel 8:77 van de Awb heeft betrekking op de goede procesorde. Techniek van de CBBS.

• LJN AU3725 - Weigering WAO-uitkering. Het oordeel van de verzekeringsartsen inzake de fysieke mogelijkheden van betrokkene.

• LJN AU3728 - Weigering WAO-uitkering per einde wachttijd. De beperkingen bestonden reeds vσσr de aanvang van de verzekering. Zijn de geduide functies te belastend? Er heeft geen volledige heroverweging in bezwaarfase plaatsgevonden. Vernietiging van het bestreden besluit.

• LJN AU3730 - Het verzet is ongegrond omdat de overschrijding van de beroepstermijn niet verschoonbaar is.

• LJN AU3909 - Productiemedewerkster bij een fietsfabriek, uitgevallen met armklachten. Na intrekking van de WAO-uitkering heeft betrokkene haar werkzaamheden hervat en is opnieuw uitgevallen met toegenomen klachten. Kan betrokkene de geduide functies vervullen?

• LJN AU3911 - WAO-schatting. De belastbaarheid is overschat. Zijn de geduide functies passend? Vernietiging van het bestreden besluit. Is er aanleiding om schadevergoeding toe te kennen?

• LJN AU3920 - Cateringmedewerkster, uitgevallen met psychische, knie- en hartklachten. Verlaging toegekende WAO-uitkering. Weigering ziekengeld. Rapport van de deskundige. De geselecteerde functies overschrijden de belastbaarheid.

• LJN AU3922 - Is de gedeeltelijk arbeidsongeschikte directeur-grootaandeelhouder van een campingbedrijf fulltime werkzaam? Economische betekenis. Aantoonbare loonwaarde. Intrekking WAO-uitkering. Indirecte verrijking door opnames van de rekening-courant.

• LJN AU3926 - Intrekking WAO-uitkering. Juistheid van het medisch oordeel en de arbeidskundige grondslag.

• LJN AU3930 - Herziening en intrekking WAO-uitkering.

• LJN AU3935 - Weigering WAO-uitkering. Er is geen aanleiding tot het instellen van een nader medisch onderzoek.

• LJN AU3954 - Is terecht besloten de WAO-uitkering niet te herzien omdat de toegenomen arbeidsongeschiktheid kennelijk het gevolg was van een andere oorzaak dan die waarvoor betrokkene reeds uitkering ontving?

• LJN AU3962 - Intrekking WAO-uitkering. Psychische klachten. Zijn er relevante beperkingen ten aanzien van het verrichten van arbeid? De nieuwe klachten die zijn ontstaan na de datum in geding zijn niet aan de orde.

• LJN AU3967 - WAO-schatting. Fibromyalgie en psychische klachten. Is het belastbaarheidspatroon juist vastgesteld? Informatie van de behandelend artsen.

• LJN AU3971 - Weigering WAO-uitkering na einde wachttijd. Er is geen aanleiding om te twijfelen aan de juistheid van de medische grondslag.

• LJN AU3973 - De WAO-uitkering is te laat aangevraagd. Multiple sclerose. Betrokkene had reeds jaren klachten. Er is geen sprake van een bijzonder geval.

• LJN AU3975 - Herziening WAO-uitkering. Actualiseringsdata van de geselecteerde functies. Opleidingsniveau van betrokkene.

• LJN AU3990 -WAO-schatting. CBBS. Tijdigheid van de nadere motivering. Rechtsgevolgen.

• LJN AU4103 - Betrokkene heeft geen belang meer bij beoordeling van het hoger beroep omdat niet is verzocht om schadevergoeding.

• LJN AU4106 - WAO-schatting. Het hoger beroep spitst zich toe op de vraag of de geselecteerde functies passend zijn voor betrokkene in verband met zijn medische klachten.

• LJN AU4109 - Is bij de schatting onvoldoende rekening gehouden met de medische klachten en beperkingen, waaronder de psychische klachten?

• LJN AU4180 - Hoogte van het vastgestelde dagloon.

• LJN AU4343 - Het nieuw gebleken feit dwong het UWV niet tot het nemen van een ander besluit aangezien het geen omstandigheid is waarop gehoudenheid voor het UWV om van de malusoplegging terug te komen, kan worden gebaseerd.

• LJN AU4358 - Heeft het UWV terecht gebruik gemaakt van zijn bevoegdheid om de reeds bij aanvang van de verzekering bestaande arbeidsongeschiktheid geheel en blijvend buiten aanmerking te laten en is de WAO-uitkering terecht ingetrokken? Schending van het verbod van reformatio in peius.
Toepasselijkheid van de Wet Amber.

• LJN AU4362 - Is de WAO-uitkering terecht herzien? Bij indexering van het maatmaninkomen wordt niet ιιn en hetzelfde loonindexcijfer zoals gepubliceerd door het Centraal bureau voor de statistiek gehanteerd. Is er strijd met het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten?

• LJN AU4366 - Herziening WAO-uitkering. Heeft de rechtbank terecht geoordeeld dat er geen gronden zijn om betrokkene op medische gronden wat betreft het aantal te werken uren te beperken?

• LJN AU4394 - Loondoorbetalingsverplichting en afwijzing WAO-aanvraag van de werknemer. Reοntegratie: er zijn geen duurzaam beschikbare mogelijkheden en er is geen reοntegratieverplichting in het tweede spoor. Er is geen grondslag voor het opleggen van een loondoorbetalingsanctie.

• LJN AU4764 - Intrekking WAO-uitkering. Is de psychische belastbaarheid juist vastgesteld? Onzorgvuldige voorbereiding van het besluit.

• LJN AU4782 - Premiedifferentiatie. WAO-uitkeringen aan de ex-werknemers van betrokkene. Is de onderbouwing voldoende?

• LJN AU4804 - Terugvordering van onverschuldigd betaalde WAO-uitkering. In geding is de vraag of er dringende reden zijn op grond waarvan het UWV van terugvordering had moeten afzien.

• LJN AU4808 - Is terecht besloten tot weigering van WAO-uitkering omdat de arbeidsongeschiktheid van betrokkene niet is voortgekomen uit dezelfde oorzaak op grond waarvan zij vroeger 52 weken ongeschikt is geweest voor het verrichten van haar arbeid?

• LJN AU4846 - WAO-schatting. Nieuw besluit na de uitspraak van de rechtbank. Is de arbeidskundige component thans juist beoordeeld? Renteschadevergoeding.

• LJN AU5059 - De schattingsbesluiten berusten op een ondeugdelijke medische onderbouwing.

• LJN AU5061 - Regelingsdeskundige bij het ministerie van LNV, uitgevallen met pijn-, vermoeidheids- en algemene malaiseklachten. WAO-schatting. Berust de medische en arbeidskundige beoordeling op een juiste grondslag?

• LJN AU5089 - Verrekening van de WW-uitkering waarop betrokkene met terugwerkende kracht recht had en de WAO-uitkering die met terugwerkende kracht was ingetrokken. Gewekte verwachtingen. Bruto- of nettoverrekening. De werkgever fungeerde uitsluitend als tussenpersoon.

• LJN AU5090 - Terugvordering van onverschuldigd betaalde WAO-uitkering, die was uitbetaald aan de werkgever. Werkgever is failliet verklaard. Is terugvordering van betrokkene redelijk? Het afgeven van een machtiging is voor risico van betrokkene.

• LJN AU5091 - WAO-schatting. Zorgvuldigheid van het medisch onderzoek. Is ten onrechte door de rechtbank geen deskundige benoemd?

• LJN AU5097 - WAO-schatting. Zorgvuldigheid van het medisch onderzoek. Zijn de overschrijdingen van de belastbaarheid toelaatbaar?

• LJN AU5102 - WAO-schatting. De medische grondslag van het bestreden besluit. Zijn de overschrijdingen van de belastbaarheid wel onderwerp van bespreking geweest?

• LJN AU5103 - Is er sprake van een dringende reden om van terugvordering van onverschuldigd betaalde WAO-uitkering af te zien als bedoeld in artikel 57, vierde lid, van de WAO? Onaanvaardbare consequenties. Incidenteel geval. Individuele afweging van de relevante omstandigheden.

• LJN AU5104 - Herziening WAO-uitkering. Belastbaarheid en functiemogelijkheden. Is voldoende rekening gehouden met de medische klachten van betrokkene?

• LJN AU5106 - Is de weigering om een WAO-uitkering toe te kennen terecht? Is de medische beoordeling juist? Is er sprake van zwaardere beperkingen?

• LJN AU5120 - Weigering WAO-uitkering omdat betrokkene in staat moet worden geacht met gangbare arbeid een zodanig loon te verdienen dat geen relevant verlies aan verdiencapaciteit bestond.

• LJN AU5123 - Sociaal raadsman, uitgevallen met arm- en psychische klachten. Is de WAO-uitkering naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 25-35% juist vastgesteld? Zijn de psychische beperkingen onderschat? Conflicthantering.

• LJN AU5125 - Intrekking WAO-uitkering. Juistheid van de vastgestelde beperkingen.

• LJN AU5127 - De WAO-schatting is gebaseerd op een deugdelijke medische en arbeidskundige grondslag.

• LJN AU5128 - Weigering WAO-uitkering. Juistheid van de vastgestelde beperkingen. Er is sprake van een goede medische grondslag en een deugdelijke arbeidskundige grondslag.

• LJN AU5129 - WAO-schatting. Is betrokkene terecht en op goede gronden geschikt geacht de geselecteerde functies te verrichten gedurende 30 uur per week.

• LJN AU5130 - Verlaging van de arbeidsongeschiktheidsklasse naar aanleiding van de vijfdejaarsherbeoordeling. Juistheid van het medisch en arbeidskundig onderzoek.

• LJN AU5212 - Intrekking WAO-uitkering. Belastbaarheid en de geschiktheid voor de geselecteerde functies.

• LJN AU5219 - WAO-schatting. De belastbaarheid is niet overschat en betrokkene wordt geschikt geacht de hem voorgehouden functies te vervullen.

• LJN AU5220 - Terugvordering van onverschuldigd betaalde voorschotten.

• LJN AU5222 - Intrekking WAO-uitkering. Is voldoende rekening gehouden met de beperkingen tengevolge van allergie en rugklachten?

• LJN AU5226 - Eerstejaarsherbeoordeling. Intrekking WAO-uitkering. Is de medische en arbeidskundige grondslag van de schatting juist?

• LJN AU5227 - Weigering WAO-uitkering. Is uitgegaan van een onjuist belastbaarheidspatroon waarbij betrokkenes beperkingen zijn onderschat?

• LJN AU5229 - WAO-schatting. Het vastgestelde belastbaarheidspatroon en de geschiktheid voor de voorgehouden functies.

• LJN AU5230 - De bestreden besluiten worden niet langer gehandhaafd. Het hoger beroep wordt derhalve niet-ontvankelijk verklaard.

• LJN AU5236 - WAO-schatting. Betrokkene wordt terecht in staat geacht tot het verrichten van de werkzaamheden die zijn verbonden aan de functies die haar in het kader van de WAO-beoordeling als passende arbeidsmogelijkheden zijn voorgehouden.

• LJN AU5237 - Weigering WAO-uitkering omdat de arbeidsongeschiktheid niet is toegenomen door dezelfde oorzaak in de zin van artikel 43a van de WAO.

• LJN AU5324 - Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is in onderhavige zaak geen sprake van een spoedeisend belang bij het treffen van een voorlopige voorziening.

• LJN AU5455 - Motivering van de belastbaarheid volgens de normering van het CBBS en FIS.

• LJN AU5554 - Herbeoordeling WAO-uitkering. De schatting bij het einde van de wachttijd berust niet op een voldoende aantal arbeidsplaatsen. Vernietiging van het bestreden besluit en de aangevallen uitspraak.

• LJN AU5562 - WAO-schatting. Had bij de berekening van het dagloon rekening moeten worden gehouden met de eenmalige prijscompensatie welke in het op 2 mei 2002 bereikte principeakkoord over de nieuwe Bouw-CAO is overeengekomen?

• LJN AU5567 - WAO-schatting. Juistheid van de medische en arbeidskundige component.

• LJN AU5570 - Is het bedrijf terecht ingedeeld in de categorie kleine werkgevers? Juistheid van de verschuldigde gedifferentieerde WAO-premie.

• LJN AU5571 - Verzet tegen de niet-ontvankelijkverklaring van het hoger beroep wegens het niet (tijdig) overleggen van een machtiging en de hogerberoepsgronden.

• LJN AU5580 - Het verzet is ongegrond omdat er geen sprake is van verschoonbare termijnoverschrijding. Het risico van het niet-aangetekend verzenden van een poststuk komt voor rekening van de verzender.

• LJN AU5596 - WAO-premiedifferentiatie. Verschil in behandeling tussen kleine en grote werkgevers.

• LJN AU5599 - Vaststelling van de gedifferentieerde WAO-premie. In geding is de vraag of de in 2004 gewezen uitspraken in de door het bedrijf gevoerde procedures met betrekking tot de toekenning van WAO-uitkeringen van invloed zijn op de hoogte van de gedifferentieerde premie.

• LJN AU5601 - Is het bedrijf terecht ingedeeld in de categorie kleine werkgevers? Vaststelling van de verschuldigde gedifferentieerde WAO-premie. Is artikel 4a van het Besluit premiedifferentiatie WAO in strijd met het gelijkheidsbeginsel?

• LJN AU5623 - Berust het standpunt dat betrokkene bij het einde van de wachttijd geschikt was voor haar eigen arbeid als schoonmaakster op een adequate medische en arbeidskundige onderbouwing?

• LJN AU5643 - Intrekking WAO-uitkering met terugwerkende kracht. Weigering WAO-uitkering onder de overweging dat bij betrokkene geen sprake is van arbeidsongeschiktheid die voortkomt uit dezelfde oorzaak als die waarvoor hij uitkering heeft ontvangen. Redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 van het EVRM.

• LJN AU5644 - Intrekking WAO-uitkering wegens detentie. Terugvordering van onverschuldigd betaalde WAO-uitkering. Is terecht een boete aan betrokkene opgelegd?

• LJN AU5662 - WAO-schatting. Is in voldoende mate rekening gehouden met de voor betrokkene geldende beperkingen ten aanzien van het verrichten van arbeid?

• LJN AU5674 - Vaststelling van de gedifferentieerde WAO-premie.

• LJN AU5711 - Niet-verschoonbare overschrijding van de bezwaartermijn.

• LJN AU5716 - WAO-schatting. Juistheid van de medische en arbeidskundige grondslag. Maatmaninkomen.

• LJN AU5741 - Intrekking WAO-uitkering. Er is geen aanleiding voor het oordeel dat het UWV bij zijn besluitvorming van een onjuiste opvatting over de bij betrokkene bestaande beperkingen van medische aard is uitgegaan.

• LJN AU5744 - Intrekking WAO-uitkering. Geschiktheid voor de voorgehouden functies.

• LJN AU5751 - Het verzet is ongegrond. De aangevoerde redenen vormen geen aanleiding om de overschrijding van de termijn voor de indiening van het hogerberoepschrift te excuseren.

• LJN AU5775 - Afwijzing van het verzoek om wraking van raadslid mr. K.J.S. Spaas omdat niets is aangevoerd waaruit zou kunnen blijken dat de rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen lijden en nietinbehandelingneming van het verzoek om wraking van raadsleden mr. J.W. Schuttel en mr. C.J.W. Schoor omdat, na een eerder wrakingsverzoek, geen nieuwe feiten of omstandigheden zijn aangevoerd.

• LJN AU5782 - WAO-schatting. Juistheid van de vastgestelde belastbaarheid. Geschiktheid voor de voorgehouden functies. Opleidingseisen.

• LJN AU5791 - WAO-schatting. Juistheid van de vastgestelde medische beperkingen. Geschiktheid voor de geduide functies.

• LJN AU5797 - Hoogte van de vastgestelde gedifferentieerde WAO-premie.

• LJN AU5801 - Ontvankelijkheid van het beroep bij de rechtbank. Was het bezwaar terecht niet-ontvankelijk verklaard?

• LJN AU5805 - Heeft de rechtbank terecht geoordeeld dat het bezwaar niet-ontvankelijk verklaard had moeten worden?

• LJN AU5812 - WAO-schatting. Vijfdejaarsherbeoordeling. Zijn de psychische beperkingen juist ingeschat? Gewijzigde vaststelling van het maatmaninkomen.

• LJN AU5813 - WAO-schatting. Vijfdejaarsherbeoordeling. Zijn de geduide functies passend en actueel?

• LJN AU5898 - Intrekking WAO-uitkering. Er is geen sprake van op ziekte of gebrek berustende beperkingen waardoor betrokkene haar werk als inpakster niet zou kunnen verrichten.

• LJN AU5899 - Is betrokkene in staat te achten de hem door de arbeidsdeskundige voorgehouden functies voltijds te vervullen?

• LJN AU6003 - Het hoger beroep wordt wegens het ontbreken van procesbelang niet-ontvankelijk verklaard.

• LJN AU6008 - Terugvordering van onverschuldigd betaalde WAO-uitkering. De periode waarop de terugvordering ziet.

• LJN AU6051 - Weigering WAO-uitkering. Het bezwaar is niet-ontvankelijk verklaard wegens overschrijding van de bezwaartermijn.

• LJN AU6053 - Zeeman op de grote vaart, uitgevallen met hartklachten. WAO-schatting per einde wachttijd. Informatie van de behandelend cardioloog. Zijn de juiste beperkingen in acht genomen? Is uitgegaan van het juiste maatmaninkomen?

• LJN AU6055 - Receptioniste, uitgevallen met rugklachten. Nekklachten na een auto-ongeval. Herziening WAO-uitkering. Zijn de juiste beperkingen in acht genomen?

• LJN AU6056 - Inkomsten. Korting op de WAO-uitkering. Terugvordering van WAO-uitkering.

• LJN AU6128 - De intrekking van de WAO-uitkering met terugwerkende kracht is niet in strijd is met het rechtszekerheidsbeginsel, noch met een ander algemeen beginsel van behoorlijk bestuur.

• LJN AU6130 - WAO-schatting. Was betrokkene medisch gezien meer beperkt dan was vastgesteld?

• LJN AU6137 - Terugvordering van onverschuldigd betaalde WAO-uitkering. Vaststelling van de aflossingscapaciteit. Overschrijding van de bezwaartermijn.

• LJN AU6185 - Is in de feitelijke verdiensten van betrokkene een bestanddeel aan "sociaal loon" inbegrepen?

• LJN AU6186 - Intrekking WAO-uitkering. Lichamelijke klachten na een bromfietsongeval. Zijn de juiste beperkingen in acht genomen?

• LJN AU6249 - WAO-schatting met toepassing van het Claimbeoordelings- en Borgingssysteem. Motivering van het besluit.

• LJN AU6280 - Intrekking WAO-uitkering. Het medisch onderzoek is in strijd met het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten. Onderzoek door een niet-arts is niet acceptabel. Medisch onderzoek is uitsluitend volledig en zorgvuldig indien het is verricht door een arts.

• LJN AU6336 - Premiedifferentiatie in verband met WAO-uitkering aan werknemers. Is het vertrouwen gerechtvaardigd dat geen financieel risico zou worden gelopen bij hernieuwde uitval van in dienst genomen ex-WAO-ers?

• LJN AU6341 - Moeten uitbetaalde spaaruren mee tellen bij de berekening van de hoogte van het dagloon? Opbouw in de referteperiode.

• LJN AU6422 - Bij de besluitvorming omtrent de heffing van de gedifferentieerde premie over 2000 mocht de aan de werknemer in 1998 betaalde WAO-uitkering in aanmerking worden genomen.

• LJN AU6423 - WAO-schatting. Beleidsmedewerkster met darm-, nek-, schouder- en psychische klachten. Zijn de juiste beperkingen in acht genomen?

• LJN AU6426 - WAO-schatting. Belastbaarheid. Geschiktheid voor de voorgehouden functies.

• LJN AU6438 - WAO-schatting. Hoofdtelemarketeer met RSI-klachten. Is de belastbaarheid juist vastgesteld?

• LJN AU6443 - WAO-schatting. Schouderklachten en psychische klachten. Zijn de beperkingen onderschat?

• LJN AU6446 - WAO-schatting. Vastgestelde beperkingen. Geschiktheid voor de voorgehouden functies.

• LJN AU6449 - Schadevergoeding. Toewijzing van het verzoek tot vergoeding van de wettelijke rente.

• LJN AU6451 - WAO-schatting. Tuinbouwmedewerker, uitgevallen met hoofdpijn en duizeligheid. Psychische klachten. Is uitgegaan van de juiste medische beperkingen?

• LJN AU6457 - Niet gebleken is dat betrokkene gedurende de gehele beroepstermijn van zes weken buiten staat is geweest tegen het bestreden besluit tijdig beroep in te (doen) stellen.

• LJN AU6461 - WAO-schatting. Het UWV is volledig tegemoet gekomen aan de bezwaren. Schadevergoeding en proceskostenveroordeling.

• LJN AU6502 - WAO-schatting. Astma en psychische klachten. Zijn de juiste beperkingen in acht genomen?

• LJN AU6504 - WAO-schatting. In hoger beroep zijn geen nieuwe gezichtspunten naar voren gebracht. Op welke datum is betrokkene ziek gemeld?

• LJN AU6505 - WAO-schatting. Is voldoende rekening gehouden met de beperkingen van betrokkene? Betrokkene is niet meer aangewezen op een rolstoel. Afwisselend staan, lopen en zitten.

• LJN AU6506 - WAO-schatting. Is het medisch onderzoek zorgvuldig geweest? De belasting in de voorgehouden functies overschrijdt de belastbaarheid niet.

• LJN AU6507 - Korting op de en terugvordering van WAO-uitkering wegens inkomsten. Is terecht uitgegaan van door de fiscus gehanteerde gegevens over door betrokkene als zelfstandige (agrarisch makelaar) behaalde winst?

• LJN AU6508 - Weigering om terug te komen van besluiten van 1969 en 1993 inzake weigering c.q. intrekking van AAW- c.q. WAO-uitkering. Er zijn geen nieuwe feiten.

• LJN AU6531 - WAO-schatting. Eenmalige herbeoordeling op grond van de Wet TBA. Is de medische advisering voldoende zorgvuldig? Zijn de aan de rechtbank toegezonden stukken tijdig binnengekomen, gelet op artikel 8:58 van de Awb?

• LJN AU6532 - Productiemedewerker en avondschoonmaker. WAO-schatting en hersteldverklaring in het kader van de ZW. Is betrokkene geschikt voor de voorgehouden functies? Het in principe volgen van het oordeel van de onafhankelijke door de rechter ingeschakelde deskundige.

• LJN AU6533 - Schoonmaakster, uitgevallen met schouder- en onderrugklachten. Was betrokkene reeds arbeidsongeschikt bij aanvang van de werkzaamheden?

• LJN AU6618 - Terugvordering en invordering van onverschuldigd betaalde WAO-uitkering.

• LJN AU6760 - WAO-schatting. Agrarisch medewerkster met migraine en schouderklachten. De mate van arbeidsongeschiktheid is gewijzigd na de uitspraak van de rechtbank. Schadevergoeding.

• LJN AU6765 - WAO-schatting. Het oordeel van een onafhankelijke door de bestuursrechter ingeschakelde deskundige. Er is geen sprake van als ziekte of gebrek aan te merken afwijkingen.

• LJN AU6766 - Inpakster, uitgevallen met de ziekte van Pfeiffer en zwangerschapsklachten. WAO-schatting. Kan betrokkene de geselecteerde functies vervullen?

• LJN AU6768 - Agrarisch medewerker met rugklachten. WAO-schatting. Is de psychische belastbaarheid juist ingeschat?

• LJN AU6772 - WAO-schatting. Vastgestelde beperkingen; belastbaarheid. Geschiktheid voor de voorgehouden functies.

• LJN AU6777 - WAO-schatting. Juistheid van de vastgestelde belastbaarheid op de datum in geding.

• LJN AU6895 - Kok in het loodswezen. WAO-schatting. Heeft er voldoende medisch onderzoek plaatsgevonden? Uurloonvergelijking. Theoretisch karakter van de geselecteerde functies.

• LJN AU6966 - Administratief medewerkster bij een ziekenhuis, uitgevallen met nekklachten. WAO-schatting. Geschiktheid voor passend werk. Zijn de juiste medische beperkingen in acht genomen?

• LJN AU6968 - WAO-schatting. Is het besluit voldoende zorgvuldig voorbereid? Actualisering. Hebben de functies voldoende realiteitswaarde?

• LJN AU6971 - WAO-schatting. Zijn de medische beperkingen op het psychische vlak juist beoordeeld?

• LJN AU7116 - Hoofd Financiλn, uitgevallen met hartritmestoornissen. Intrekking WAO-uitkering. Stress. Is betrokkene geschikt voor zijn eigen werk en soortgelijke functies elders?

• LJN AU7131 - Intrekking WAO-uitkering. Zijn de arbeidsbeperkingen onderschat? Toegankelijkheid van de functies.

• LJN AU7132 - Ziekmelding (chronische vermoeidheidsklachten) vanuit een WW-uitkeringssituatie. Toekenning gedeeltelijke WAO-uitkering. Is de belastbaarheid overschat? Maatmanvaststelling. Is het bestreden besluit zorgvuldig voorbereid?

• LJN AU7144 - Buurtmoeder in dienstbetrekking, uitgevallen met rug- en psychische klachten. Afwijzing WAO-uitkering. Zijn de beperkingen onderschat? Aanwending van een rechtsmiddel (bezwaar) tegen het uitblijven van een tijdige beslissing.

• LJN AU7243 - Premiedifferentiatie. Bezwaar van de werkgever tegen de WAO-toekenning aan de werknemer. Procedurele aspecten ten aanzien van de medische stukken. Evenwichtige procespositie. Het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de werknemer afgezet tegen het procesbelang van de werkgever.

• LJN AU7247 - Herziening WAO-uitkering. Is terecht geweigerd de WAO-uitkering te verhogen?

• LJN AU7254 - Terugvordering van onverschuldigd betaalde WAO-uitkering in verband met inkomsten uit arbeid. Boeteoplegging wegens het niet nakomen van de mededelingsverplichting. Herberekening van de hoogte van de WAO-uitkering.

• LJN AU7273 - Terugvordering van onverschuldigd betaalde WAO-uitkering.

• LJN AU7274 - Schadevergoeding na intrekking van het bestreden besluit.

• LJN AU7292 - WAO-schatting. Zijn de medische beperkingen van betrokkene onderschat?

• LJN AU7318 - Beλindiging WAO-uitkering in verband met detentie. Wsg.

• LJN AU7322 - Vernietiging van het bestreden besluit. De genoegzame toelichting en onderbouwing van de schatting, die met behulp van het CBBS heeft plaatsgevonden, is uiteindelijk pas in hoger beroep gegeven.

• LJN AU7326 - WAO-schatting. Leiden schattingen waarbij gebruik is gemaakt van het FIS tot relevante verschillen in uitkomsten ten opzichte van schattingen waarbij gebruik wordt gemaakt van het CBBS?

• LJN AU7327 - WAO-schatting. Juistheid van de medische en arbeidskundige grondslag.

• LJN AU7398 - Het UWV heeft tijdens het hoger beroep een nieuw besluit op bezwaar genomen, waarbij betrokkene 80-100% arbeidsongeschikt wordt verklaard. Het belang bij beoordeling van het bestreden besluit is komen te vervallen, zodat het hoger beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard.

• LJN AU7419 - Medewerkster bij een kwekerij, uitgevallen met psychische klachten. WAO-schatting, gevolgd door intrekking van de uitkering. Belastende gezinssituatie. Grondslag en reikwijdte van het primaire besluit.

• LJN AU7467 - Is er sprake van toegenomen klachten en/of beperkingen die voortvloeien uit dezelfde ziekteoorzaak?

• LJN AU7535 - Weigering WAO-uitkering op de grond dat betrokkene met ingang van de datum in geding voor minder dan 15% arbeidsongeschikt wordt geacht. Is het maatmaninkomen juist vastgesteld?

• LJN AU7536 - Weigering WAO-uitkering omdat betrokkene bij de aanvang van haar verzekering reeds volledig arbeidsongeschikt was. Psychische problematiek met persoonlijkheidsstoornis.

• LJN AU7650 - Intrekking WAO-uitkering. Er is geen sprake van afname van de mate van arbeidsongeschiktheid voortvloeiend uit het volgen van een opleiding, maar afname tengevolge van een vermindering van de medische beperkingen.

• LJN AU7653 - WAO-schatting. Betrokkene wordt geschikt geacht voor gangbare arbeid. Hartklachten. Zijn de medische beperkingen juist vastgesteld?

• LJN AU7655 - WAO-schatting. Is de mate van arbeidsongeschiktheid juist vastgesteld? Hand- en schouderklachten, lumbago en gehoorverlies.

• LJN AU7692 - Constructiebankwerker, ziek gemeld vanuit een WW-uitkeringssituatie. WAO-schatting. Is de medische grondslag juist? Is het beoordelingssysteem aanvaardbaar?

• LJN AU7736 - Zijn de korting op de WAO-uitkering in verband met inkomsten uit arbeid, de terugvordering van WAO-uitkering en de boeteoplegging terecht? Schending van de mededelingsplicht. Inkomsten uit zaakwaarneming.

• LJN AU7743 - Intrekking WAO-uitkering. Het bezwaarschrift is - niet-verschoonbaar - buiten de bezwaartermijn ingediend, zodat het bezwaar niet-ontvankelijk is.

• LJN AU7746 - Een belang bij handhaving van het hoger beroep kan naar het oordeel van de CRvB niet uitsluitend gelegen zijn in het verkrijgen van een veroordeling tot vergoeding van het griffierecht en van de gemaakte proceskosten.

• LJN AU7747 - Er is geen sprake van toegenomen arbeidsongeschiktheid uit dezelfde ziekteoorzaak als ter zake waarvan de ingetrokken WAO-uitkering was toegekend. Indien er geen wijziging heeft plaatsgevonden van de medische arbeidsbeperkingen, is er ook geen nieuwe arbeidskundige beoordeling nodig.

• LJN AU7820 - Intrekking WAO-uitkering. Is betrokkene in psychisch opzicht meer beperkt dan door het UWV is aangenomen? Medische rapportages.

• LJN AU7844 - Vervallen dan wel niet meer uitbetalen van de garantietoeslag ter vervanging van een invaliditeitspensioen zonder dat hierover een besluit is genomen.

• LJN AU7859 - Het werkgeverschap van betrokkene is voldoende gemotiveerd. Vaststelling van de gedifferentieerde premie over 1999 en 2000.

• LJN AU7912 - Herziening of intrekking van een toegekende uitkering. Terugwerkende kracht. Strijd met het rechtszekerheidsbeginsel.

• LJN AU7922 - Het bestreden besluit is onzorgvuldig tot stand gekomen en ontbeert een deugdelijke motivering.

• LJN AU7925 - WAO-schatting. Ongeschiktheid voor de voorgehouden functies. Voor drie aan de schatting ten grondslag gelegde functies is het bezit van een rijbewijs vereist, terwijl betrokkene de rijvaardigheid gedurende meer dan 20 jaar niet heeft onderhouden.

• LJN AU8040 - Mocht de uitbetaling van de WAO-uitkering met terugwerkende kracht worden verminderd? Terugvordering van WAO-uitkering.

• LJN AU8043 - De door betrokkene overgelegde medische informatie ziet deels op de situatie nα de datum in geding. De arbeidsbeperkingen zijn niet onderschat.

• LJN AU8045 - Betrokkene wordt geschikt geacht haar eigen werk te verrichten. Er is geen onderbouwing dat het eigen werk niet in alle opzichten kan worden verricht.

• LJN AU8053 - Overzicht van de terug te vorderen bedragen van onverschuldigd betaalde WAO-uitkering. Zijn de onderhavige brieven al dan niet aan te merken als besluiten? Rechtsgevolg.

• LJN AU8063 - WAO-schatting. Vastgestelde medisch objectiveerbare beperkingen. Geschiktheid voor de voorgehouden functies.

• LJN AU8095 - Vaststelling van het maatmaninkomen.

• LJN AU8104 - WAO-schatting. De rechtbank had toepassing moeten geven aan artikel 8:26 van de Awb en de werkgever in de gelegenheid moeten stellen als partij aan het geding deel te nemen.

• LJN AU8114 - Beλindiging van het recht op WAO-uitkering. Geschiktheid voor de voorgehouden functies.

• LJN AU8159 - Korting op de WAO-uitkering met terugwerkende kracht in verband met inkomsten uit arbeid. Rechtszekerheidsbeginsel; toegestane uitzondering. Terugvordering van onverschuldigd betaalde WAO-uitkering.

• LJN AU8161 - WAO-schatting. Incontinentie; het aanwezig zijn van een invalidentoilet. Niet gebleken is dat een verderstrekkende en zodanig ingrijpende voorziening noodzakelijk is dat die van een werkgever redelijkerwijs niet gevergd kan worden.

• LJN AU8162 - WAO-schatting. Toepassing van de kortingsregeling in artikel 44 van de WAO. Vergelijking van enerzijds het voor betrokkene geldende maatmaninkomen met anderzijds de door haar feitelijk genoten inkomsten uit arbeid.

• LJN AU8208 - De schattingsbesluiten berusten op een onjuiste medische grondslag.

• LJN AU8209 - Weigering WAO-uitkering omdat betrokkene de dag waarop hij laatstelijk is gaan werken en verzekerd raakte voor de WAO, reeds volledig arbeidsongeschikt was in de zin van die wet.

• LJN AU8210 - WAO-schatting. Door overlegging van het historisch FIS-bestand van de geduide functies, waaruit blijkt dat deze onverkort aanwezig waren op de arbeidsmarkt, is succesvol gesteld dat de uitspraak van de rechtbank inzake deze geduide functies geen stand kan houden.

• LJN AU8211 - WAO-schatting. Heeft het UWV met zijn nader genomen besluit naar behoren uitvoering gegeven aan de uitspraak van de rechtbank?

• LJN AU8224 - Tijdigheid van het ingediende bezwaarschrift. Is er sprake van een verschoonbare termijnoverschrijding?

• LJN AU8227 - Is terecht onder toepassing van artikel 37, tweede lid, van de WAO de uitkering niet herzien?

• LJN AU8228 - Heeft het UWV zich met recht bevoegd geacht de aanvraag voor een WAO-uitkering ingevolge artikel 4:5, eerste lid, van de Awb niet te behandelen?

• LJN AU8229 - Weigering WAO-uitkering omdat betrokkene op de gestelde eerste arbeidsongeschiktheidsdag niet verzekerd was voor de WAO.

• LJN AU8230 - Is de schorsing van de uitbetaling van de WAO-uitkering in strijd is met het rechtszekerheidsbeginsel?

• LJN AU8235 - Het verzet is ongegrond omdat niet gebleken is van enige omstandigheid waardoor betrokkene niet in staat zou zijn geweest het griffierecht tijdig te voldoen.

• LJN AU8237 - Beslag op de uitkering; beslagvrije voet. Is het besluit in strijd met de artikelen 17 en 18 van het EG-verdrag, betrekking hebbende op het burgerschap van de Europese Unie?

• LJN AU8495 - Terugvordering van te veel betaalde WAO-uitkering.

• LJN AU8503 - WAO-schatting. Geschiktheid voor de geselecteerde functies.

• LJN AU8522 - Herziening WAO-uitkering. Vastgestelde medische beperkingen. Belastbaarheid.

• LJN AU8539 - Niet-betaling van de WAZ-uitkering in verband met inkomsten (jaarwinst). Terugvordering van onverschuldigd betaalde WAO-uitkering.

• LJN AU8572 - WAO-schatting. Betrokkene wordt geschikt geacht voor het eigen werk als medewerkster in het bedrijfsrestaurant bij de eigen werkgever.

• LJN AU8574 - WAO-schatting. Vijfdejaarsbeoordeling. Zijn de beperkingen juist vastgesteld? Kan betrokkene de geselecteerde functies verrichten?

• LJN AU8578 - WAO-schatting. Met inachtneming van de beperkingen wordt betrokkene geschikt geacht om de geselecteerde functies te verrichten. Het Claimbeoordelings- en Borgingssysteem is aanvaardbaar. Beperkte Nederlandse taalvaardigheid. De ontbrekende toelichting is in hoger beroep aangevuld.

• LJN AU8580 - Zorgassistente, uitgevallen met schouder- en psychische klachten. WAO-schatting. Zijn de geselecteerde functies geschikt? Zijn de psychische beperkingen onderschat?

• LJN AU8611 - WAO-schatting. Juistheid van de medische grondslag van het bestreden besluit.

• LJN AU8629 - Juistheid van de vaststelling van de arbeidsongeschiktheid van de werknemer van appellante.

• LJN AU8646 - Intrekking ZW-uitkering. Geschiktheid voor het eigen werk. Herziening WAO-uitkering. Terugvordering van WAO- en ZW-uitkering.

• LJN AU8830 - Kosten van rechtsbijstand in de voorlopigevoorzieningenprocedure. Reiskosten Griekenland-Nederland v.v.. Kosten van de tolk.

• LJN AU8869 - Hoogte van de vastgestelde verschuldigde gedifferentieerde WAO-premie.

• LJN AU8870 - Hoogte van de vastgestelde gedifferentieerde WAO-premie.

• LJN AU8905 - Ongegrondverklaring van het hoger beroep tegen het nieuw genomen besluit. Toekenning van vergoeding van de schade in de vorm van de wettelijke rente. Weigering ziekengeld.

• LJN AU8911 - WAO-schatting. De vastgestelde beperkingen zijn onderschat. Het bestreden besluit berust derhalve op een onjuiste medische grondslag.

• LJN AU8927 - WAO-schatting. Geschiktheid voor de voorgehouden functies. Maatmaninkomen.

• LJN AU8928 - De WAO-schatting met toepassing van het CBBS is in hoger beroep alsnog voorzien van een deugdelijke toelichting en motivering. Vernietiging van het bestreden besluit met instandlating van de rechtsgevolgen.

• LJN AU8935 - Is terecht met toepassing van artikel 30 van de WAO de WAO-uitkering geweigerd?

• LJN AU8937 - Vaststelling van de gedifferentieerde WAO-premie. Redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 van het EVRM.

• LJN AU8952 - De gegevens van het eerdere dagloonrapport zijn niet meer maatgevend voor de dagloonvaststelling, die heeft plaatsgevonden bij besluit van 9 juli 2002 en waartegen betrokkene geen bezwaar heeft gemaakt.

• LJN AU8976 - Dagloonvaststelling en vervolgdagloonvaststelling. Besluit met daarin de wijziging van de mate van arbeidsongeschiktheid, maar geen wijziging van het dagloon. Het bezwaar tegen dit besluit is uitsluitend gericht tegen de hoogte van het dagloon.

• LJN AU8984 - Intrekking WAO-uitkering. De vastgestelde medische beperkingen en de geschiktheid voor de voorgehouden functies.

• LJN AU8987 - WAO-schatting met behulp van het CBBS. Motivering. Rechtsgevolgen.

• LJN AU9002 - Vaststelling van de gedifferentieerde WAO-premie.

• LJN AU9007 - Prematuur bezwaar.

• LJN AU9061 - WAO-schatting met behulp van het CBBS. Motivering.

• LJN AU9244 - Is de WAO-uitkering terecht verlaagd? De hantering van het CBBS is acceptabel. Normaalwaarden. Actualisering van de functies.

• LJN AU9250 - Verlaging WAO-uitkering. Is de medische grondslag juist vastgesteld? Rapportages van de behandelend artsen. Degeneratieve afwijkingen aan de wervelkolom. Fibromyalgie. Chronische depressie.

• LJN AU9251 - Herziening en terugvordering van de WAO-uitkering. Gratificatie van de werkgever in december.

• LJN AU9252 - Afdelingshoofd bij een gemeente, uitgevallen met psychosomatische klachten. Intrekking WAO-uitkering. Is betrokkene geschikt voor zijn eigen werk? Uitlooptermijn. Reοntegratie.

• LJN AU9254 - Netwerkbeheerder met urologische en psychische klachten. Er is geen WAO-uitkering toegekend per einde wachttijd. Is voldoende rekening gehouden met betrokkenes beperkingen en klachten?

• LJN AU9325 - Niet kan worden staande gehouden dat het UWV per einde wachttijd niet langer de verplichting zou hebben gehad de mate van betrokkenes arbeidsongeschiktheid vast te stellen. Een dergelijke vaststelling is niet in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel.

• LJN AU9326 - Zelfstandig boekhoudster. Vrijwillige verzekering. Whiplash. Herziening WAO-uitkering. Betrokkene wordt in staat geacht met haar beperkingen diverse functies te verrichten. Uurloonvergelijking. Indexering van het maatmaninkomen.

• LJN AU9328 - Weigering WAO-uitkering per einde wachttijd. Terugvordering van het voorschot. Er is geen strijd met het rechtszekerheidsbeginsel.
Niet kan worden staande gehouden dat het UWV per einde wachttijd niet langer de verplichting zou hebben gehad de mate van betrokkenes arbeidsongeschiktheid vast te stellen. Een dergelijke vaststelling is mitsdien ook niet in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel.

• LJN AU9331 - Weigering WAO-uitkering. Onzorgvuldige voorbereiding. Afwijzing verzoek om uitstel van de hoorzitting in verband met vakantie. De oproepingstermijn voor de hoorzitting is onredelijk kort. Proceseconomie.

• LJN AU9332 - Intrekking WAO-uitkering. Het oordeel van de door de rechtbank ingeschakelde orthopedisch chirurg wordt gevolgd. Er is geen informatie van de behandelend arts. Nieuwe klachten.

• LJN AU9335 - Verrekening van de inkomsten uit arbeid met de WAO-uitkering. Vergoeding voor werkzaamheden als gemeenteraadslid. Onkostenvergoeding.

• LJN AU9338 - Vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid met behulp van het CBBS. Verslaglegging en motivering van het bestreden besluit. Zowel in eerste aanleg als in hoger beroep heeft het UWV uitvoerige toelichtingen op een aantal aspecten van de Functionelemogelijkhedenlijst (FML) gegeven.

• LJN AU9342 - WAO-schatting. Juistheid van de vastgestelde belastbaarheid. Oordeel van de medisch specialisten.

• LJN AU9351 - Het beroep is door rechtbank terecht niet-ontvankelijk verklaard vanwege onvoldoende medewerking aan onderzoek als bedoeld in artikel 8:47, eerste lid, van de Awb.

• LJN AU9355 - Steigerbouwer, na een val van de steiger arbeidsongeschikt geworden tengevolge van botbreuken en kneuzingen. Toekenning gedeeltelijke WAO-uitkering per einde wachttijd. Zijn de beperkingen juist vastgesteld?

• LJN AU9376 - Weigering WAO-uitkering. Houdt het verzuim verband met ziekte of gebrek? Chronische vermoeidheid.

• LJN AU9378 - Caissiθre. Psychische klachten. Weigering WAO-uitkering wegens geschiktheid voor ander werk. Het oordeel van de onafhankelijk deskundige is niet gevolgd.

• LJN AU9382 - Schoonmaakster, uitgevallen met schouder-, psychische en schildklierklachten. Betrokkene heeft hervat als peuterleidster. Intrekking WAO-uitkering. Is de maatman juist vastgesteld? Zijn de juiste beperkingen in acht genomen?

• LJN AU9417 - Weigering om betrokkene met toepassing van artikel 43a van de WAO in aanmerking te brengen voor een WAO-uitkering. De arbeidsongeschiktheid komt uit een andere oorzaak voort dan waarvoor eerder een WAO-uitkering was toegekend.

• LJN AU9446 - Toekenning van een voorschot op de WAO-uitkering per einde wachttijd. Weigering WAO-uitkering ruim ιιn jaar later met terugwerkende kracht. Zorgvuldigheidsbeginsel.

• LJN AU9509 - Ziekmelding. Hebben klachten dezelfde oorzaak als de grondslag voor de reeds lopende arbeidsongeschiktheidsuitkering? Toegenomen arbeidsongeschiktheid?

• LJN AU9520 - Er zijn geen op het verzet berustende gronden ingediend.

• LJN AU9565 - Weigering WAO-uitkering. Juistheid van de medische beoordeling.

• LJN AU9611 - Schoonmaakster voor 10 uur per week. Weigering WAO-uitkering per einde wachttijd. Terugvordering van het voorschot. Is betrokkene in staat te werken?

• LJN AU9613 - Verkoopmedewerker, uitgevallen met met hartklachten. Verlaging en intrekking WAO-uitkering. Is het rapport van de deskundige zorgvuldig?

• LJN AU9631 - WAO-schatting. Vastgestelde beperkingen. Oordeel van de medisch deskundige. Er is geen sprake van schending van het beginsel van hoor en wederhoor als bedoeld in artikel 6 van het EVRM.

• LJN AU9638 - Chauffeur groepsvervoer. Rug- en psychische klachten. Weigering WAO-uitkering. Zijn de beperkingen juist vastgesteld?

• LJN AU9641 - Productiemedewerker bij een houthandel, uitgevallen met arm-, rug- en schouderklachten. Toekenning gedeeltelijke WAO-uitkering. Zijn de beperkingen juist vastgesteld?

• LJN AU9648 - Steksteekster, ziek gemeld vanuit een WW-uitkeringssituatie. Weigering WAO-uitkering per einde wachttijd. Terugvordering van het voorschot. Is het medisch onderzoek zorgvuldig geweest? Is de beslistermijn voor het primaire besluit overschreden en dient het derhalve te worden vernietigd?

• LJN AU9663 - Verlaging WAO-uitkering. Zijn de arbeidsbeperkingen juist vastgesteld?

• LJN AU9756 - Schorsing WAO-uitkering. Betrokkene is haar verplichting tot medewerking inzake een hernieuwde beoordeling van de mate van haar arbeidsongeschiktheid niet nagekomen.

• LJN AU9852 - Herziening van de WAO-schatting met gebruikmaking van het CBBS.

• LJN AU9854 - Het standpunt over de (on)geschiktheid van betrokkene voor het eigen werk is niet inzichtelijk en controleerbaar onderbouwd.

• LJN AU9855 - Weigering WAO-uitkering per einde wachttijd. Belastbaarheid niet onjuist ingeschat. Terugvordering onverschuldigd betaalde voorschot.

• LJN AU9859 - Intrekking WAO-uitkering. Vastgestelde beperkingen. Geschiktheid voor de voorgehouden functies.

• LJN AU9920 - Verlaging WAO-uitkering. Is de belastbaarheid juist vastgesteld?

• LJN AU9923 - Toekenning gedeeltelijke WAO-uitkering. Overschrijden de arbeidsmogelijkheden de belastbaarheid? CBBS. Beheersing van de Nederlandse taal.

• LJN AU9930 -
Ingangsdatum van de uitkering. Hoofdregel: de uitkering wordt niet eerder toegekend dan ιιn jaar vσσr indiening van de aanvraag.

• LJN AU9931 - Verlaging WAO-uitkering. Theoretische schatting naast schatting op feitelijke verdiensten.

• LJN AU9946 - Ongegrondverklaring van het verzet omdat
niet voldoende aannemelijk is gemaakt waarom de verlangde machtiging niet binnen de gestelde termijn is ingediend.

• LJN AU9949 - Verzoek om vergoeding van materiλle en immateriλle schade.

• LJN AU9951 - Wat is de eerste arbeidsongeschiktheidsdag? Was betrokkene op die dag verzekerd voor de Nederlandse arbeidsongeschiktheidswetten?

• LJN AV0139 - Was betrokkene per einde wachttijd ongeschikt tot het verrichten van arbeid? Zorgvuldigheidsbeginsel. Redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 van het EVRM.

• LJN AV0146 - Terugvordering van te veel betaalde WAO-uitkering. Schending van de hoorplicht als geregeld in artikel 7:2 van de Awb.

• LJN AV0171 - WAO-schatting. Onderzoeksplicht. Tussen de arbeidsdeskundige en de verzekeringsarts heeft geen (kenbaar) overleg plaatsgevonden.

• LJN AV0192 - Intrekking WAO-uitkering. De medische beperkingen zijn niet onderschat. Met inachtneming van die beperkingen is betrokkene geschikt voor de werkzaamheden verbonden aan de door de arbeidsdeskundige geselecteerde functies.

• LJN AV0193 - Intrekking WAO-uitkering. Mate van arbeidsongeschiktheid. Het standpunt van betrokkene is niet met medisch gegevens onderbouwd.

• LJN AV0309 - Vijfdejaarsherbeoordeling. Het benutten van de restcapaciteit om de reeds jarenlang bestaande problematische thuissituatie in goede banen te leiden, is onvoldoende reden voor het aannemen van (een grotere mate van) arbeidsongeschiktheid.

• LJN AV0315 - Arbeidsongeschiktheid van een ex-werkneemster. Motivering van de arbeidskundige grondslag van het bestreden besluit. Medisch geheim.

• LJN AV0321 - Herziening WAO-uitkering naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 35-45%. Had bij de arbeidsongeschiktheidsschatting rekening gehouden moeten worden met het ontvangen “sociaal loon”?

• LJN AV0346 - Herziening WAO-uitkering naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 25-35%.

• LJN AV0353 - WAO-schatting. Medische en arbeidskundige beoordeling.

• LJN AV0364 - Intrekking WAO-uitkering. Belastbaarheid. Beschikbare medische gegevens. CVS. Is het onderzoek door een onafhankelijke deskundige nodig?

• LJN AV0385 - Na de weigering van WAO-uitkering per einde wachttijd alsnog toekenning van een volledige WAO-uitkering. Het hoger beroep is niet-ontvankelijk omdat een toekomstige herbeoordeling niet in geding is.

• LJN AV0578 - Te laat herstel van de verzuimen. De overschrijding van de beroepstermijn is niet verschoonbaar.

• LJN AV0669 - De beslistermijn en het rechtszekerheidsbeginsel zijn niet van openbare orde.

• LJN AV0681 - Verlaging WAO-uitkering in verband met inkomsten uit arbeid. Rechtszekerheids- en vertrouwensbeginsel.

• LJN AV0702 - Ongewijzigde voortzetting WAO-uitkering. Zijn de medische beperkingen onderschat?

• LJN AV0704 - WAO-schatting. Geschiktheid voor de voorgehouden functies. Maatmaninkomen.

• LJN AV0706 - Is er aanspraak op WAO-conforme uitkering? Ingangsdatum. Bijzonder geval.

• LJN AV0708 - Vernietiging van het bestreden besluit wegens een onzorgvuldige arbeidskundige voorbereiding.

• LJN AV0714 - De WAO-uitkering is terecht teruggevorderd. Juistheid van het terug te vorderen bedrag.

• LJN AV0716 - Herziening WAO-uitkering. Er zijn onvoldoende aanknopingspunten om het oordeel van de bezwaarverzekeringsarts in twijfel te trekken.

• LJN AV0726 - Weigering WAO-uitkering. Geschiktheid voor het eigen werk.

• LJN AV0727 - WAO-schatting. Medische grondslag. Belastbaarheid.

• LJN AV0728 - WAO-schatting. Juistheid van het medische onderzoek.

• LJN AV0736 - WAO-schatting. De medische grondslag van het bestreden besluit is onzorgvuldig voorbereid en ondeugdelijk gemotiveerd.

• LJN AV0738 - Is de WAO-uitkering terecht geweigerd op de grond dat
bij betrokkene op de in geding zijnde datum geen ziekte of gebrek in de zin van de WAO bestond?

• LJN AV0741 - Het verzet is gegrond omdat het griffierecht toch tijdig is betaald.

• LJN AV0742 - Het verzet is ongegrond omdat het griffierecht voor het herzieningsverzoek niet tijdig is betaald.

• LJN AV0748 - Verlaging WAO-uitkering naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 25-35%.
Nu niet is gebleken dat betrokkene in zijn vroegere functie als productiemedewerker bij een pluimveeslachterij ook een toeslag voor wisselende diensten ontving, moet de functie van wikkelaar buiten beschouwing blijven.

• LJN AV0751 - Weigering WAO-uitkering. Er is in voldoende mate rekening gehouden met de beperkingen van betrokkene.

• LJN AV0804 - Toename van de arbeidsongeschiktheid die voortvloeit uit dezelfde oorzaak als de oorspronkelijke arbeidsongeschiktheid. Wisseling van maatman.

• LJN AV0807 - Weigering WAO-uitkering. Terugvordering van onverschuldigd betaalde uitkering.

• LJN AV0852 - Is de WAO-uitkering terecht geweigerd? Zorgvuldigheidsbeginsel.

• LJN AV0857 - Herziening WAO-uitkering. Is betrokkene geschikt voor de geselecteerde functies?

• LJN AV0871 - Weigering WAO-uitkering per einde wachttijd. Zijn de geduide functies passend? Deugdelijke motivering? Beheersing van de Nederlandse taal? Dient een deskundige te worden ingeschakeld?

• LJN AV0878 - WAO-schatting. Betrokkene is analfabeet.

• LJN AV0881 - Weigering WAO-uitkering per einde wachttijd. Is de medische grondslag juist vastgesteld met name wat betreft de psychische problematiek?

• LJN AV0884 - Verzoek om uitstel van de zitting door een niet-gemachtigde. Betaling van de WAO-uitkering via de werkgever. Terugvordering van te veel betaalde WAO-uitkering. De werkgever is weigerachtig om het te veel betaalde te restitueren.

• LJN AV0891 - WAO-schatting. Is het belastbaarheidspatroon juist vastgesteld? Was betrokkene bij aanvang van de verzekering volledig arbeidsongeschikt?

• LJN AV0900 - De werkgever, die eigenrisicodrager is, verzuimt om de WAO-uitkering aan de werknemer uit te betalen. Overname van de betalingsverplichting door het UWV. Is verhaal op de werkgever terecht?

• LJN AV1074 - Het verzet is ongegrond omdat de termijn voor betaling van het griffierecht is overschreden.

• LJN AV1078 - Proceskostenveroordeling.

• LJN AV1081 - WAO-schatting. Is de belastbaarheid overschat? Is er sprake van een verslechtering?

• LJN AV1082 - De rechtbank heeft ten onrechte de niet-ontvankelijkheid van het beroep uitgesproken. De zaak wordt teruggewezen naar de rechtbank aangezien nog geen inhoudelijk oordeel is gegeven.

• LJN AV1084 - WAO-uitkering naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 80-100%. Inkomsten uit arbeid in woonland VS. Anticumulatie. Uitbetaling als ware de mate van arbeidsongeschiktheid in 1996 45-55%, onderscheidenlijk 15% in 1997 en 1998. Intrekking WAO-uitkering.

• LJN AV1085 - Herziening WAO-uitkering in verband met onjuiste opgave van inkomsten uit arbeid. Terugvordering van onverschuldigd betaalde WAO-uitkering.

• LJN AV1086 - Herziening WAO-uitkering. Onzorgvuldig onderzoek. In dit geval kon niet worden volstaan met dossieronderzoek, maar was er alle reden een nader eigen onderzoek te verrichten.

• LJN AV1090 - Herziening WAO-uitkering naar aanleiding van de
TBA-herbeoordeling 45+. Er zijn geen nieuwe medische feiten ter onderbouwing ingebracht en er is geen sprake van duurzaam benutbare mogelijkheden.

• LJN AV1096 - TBA-herbeoordeling 45+. WAO-schatting. Geschiktheid voor de voorgehouden functies. Beheersing van de Nederlandse taal is niet noodzakelijk. Eenvoudig productiewerk.

• LJN AV1101 - WAO-schatting. Geschiktheid voor de voorgehouden functies.

• LJN AV1103 - Verlaging WAO-uitkering. Verzoek om herziening. Is er sprake van toegenomen beperkingen?

• LJN AV1168 - Herziening WAO-uitkering. Belastbaarheid. Geschiktheid voor de geselecteerde functies.

• LJN AV1181 - Weigering WAO-uitkering omdat betrokkene op de datum in geding niet meer verzekerd was voor de WAO.

• LJN AV1182 - Herziening WAO-uitkering. Ongeschiktheid voor het eigen werk. Geschiktheid voor de geselecteerde functies.

• LJN AV1288 - Intrekking WAO-uitkering. Belastbaarheid. Geschiktheid voor de voorgehouden functies.

• LJN AV1294 - WAO-schatting. Belastbaarheid. Geschiktheid voor de geselecteerde functies.

• LJN AV1645 - Weigering om terug te komen van een eerder besluit. Niet gebleken is van nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden.

• LJN AV1647 - Afwijzing van het verzoek om kwijtschelding van het resterende gedeelte van de schuld wegens terugvordering van WAO-uitkering.

• LJN AV1648 - WAO-schatting. Juistheid van de medische en arbeidskundige grondslag.

• LJN AV1650 - Herziening WAO-uitkering. De subjectieve beleving van de klachten van betrokkene is terecht buiten beschouwing gelaten.

• LJN AV1670 - WAO-schatting. Anders dan de rechtbank is de CRvB van oordeel dat het bestreden besluit wel op een voldoende arbeidskundige grondslag berust.

• LJN AV1675 - Betaling van de WAO-uitkering. Derdenbeslag. Is het UWV bij het nemen van het betalingsbesluit gebleven binnen het kader van het beslag?

• LJN AV1687 - Terugvordering van onverschuldigd betaalde WAO- en WW-uitkering wegens inkomsten uit arbeid. Hoogte van het terugvorderingsbedrag.

• LJN AV1694 - Niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaar wegens niet-verschoonbare overschrijding van de bezwaartermijn.

• LJN AV1955 - Met het nieuwe besluit is geheel tegemoet gekomen aan het hoger beroep. Er is geen sprake meer van procesbelang.

• LJN AV1966 - WAO-schatting. Medische en arbeidskundige grondslag. Geschiktheid voor de voorgehouden functies.

• LJN AV1970 - WAO-schatting. Medische beoordeling. Geschiktheid voor de geselecteerde functies.

• LJN AV1971 - De wijze waarop toepassing is gegeven aan artikel 44 van de WAO met betrekking tot de jaren in geding kan de rechterlijke toets doorstaan. Terugvordering van onverschuldigd betaalde WAO-uitkering.

• LJN AV1982 - WAO-schatting. Is zowel de medische als de arbeidskundige grondslag van het bestreden besluit aanvaardbaar?

• LJN AV1985 - WAO-schatting. Juistheid van het medisch oordeel en de geschiktheid voor de voorgehouden functies.

• LJN AV2007 - Weigering WAO-uitkering. Is de betrokken werknemer na zijn herseninfarct geschikt voor de maatgevende arbeid van NS-machinist? NS-veiligheidvoorschriften.

• LJN AV2017 - Weigering WAO-uitkering. Medisch en arbeidskundig oordeel.

• LJN AV2034 - Weigering WAO-uitkering. CBBS. Nadere onderbouwing
voor het standpunt dat de totale belasting van een functie binnen de medische mogelijkheden van een betrokkene blijft.

• LJN AV2043 - Schorsing WAO-uitkering. Reisvaardigheid. Verwijtbaarheid. Intrekking WAO-uitkering. Oproep voor een medisch onderzoek met dreiging van een sanctie; minimale eisen van duidelijkheid en concreetheid.

• LJN AV2050 - Weigering van WAO-uitkering berust op een onjuiste grondslag.

• LJN AV2056 - Weigering WAO-uitkering. In geschil is de juistheid van de vastgestelde maatgevende functie (maatman).

• LJN AV2063 - Weigering WAO-uitkering. Zorgvuldigheid van het medische onderzoek. Niet gebleken is dat de voor betrokkene geldende, uit ziekte of gebrek voortvloeiende arbeidsbeperkingen onjuist zijn vastgesteld door het UWV.

• LJN AV2064 - Weigering WAO-uitkering. De voor betrokkene aangenomen beperkingen berusten op een voldoende draagkrachtige motivering.

• LJN AV2067 - Weigering WAO-uitkering. Met de vastgestelde beperkingen is betrokkene geschikt voor werkzaamheden verbonden aan de door de arbeidsdeskundige geselecteerde functies. Maatmanloon.

• LJN AV2090 - Boeteoplegging wegens schending van de in artikel 80 van de WAO neergelegde plicht tot het verstrekken van inlichtingen.

• LJN AV2161 - Intrekking WAO-uitkering omdat betrokkene minder dan 15% arbeidsongeschikt is. Niet gebleken is dat de resterende functies niet voldoen aan het vereiste dat het gaat om eenvoudig psychisch niet-belastend werk.

• LJN AV2164 - Is de mate van arbeidsongeschiktheid terecht vastgesteld op 35-45%?

• LJN AV2167 - WAO-schatting. De voorgehouden functies kunnen als passend worden aangemerkt.

• LJN AV2174 - Niet kan worden staande gehouden dat het UWV per einde wachttijd niet langer de verplichting zou hebben gehad de mate van betrokkenes arbeidsongeschiktheid vast te stellen. Een dergelijke vaststelling is niet in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel.

• LJN AV2185 - Beoordeling van de mate van arbeidsongeschiktheid; belastbaarheid; geduide functies.

• LJN AV2317 - De loonsanctiebesluiten zijn in strijd met de wet.

• LJN AV2381 - De loonsanctiebesluiten zijn in strijd met de wet.

• LJN AV2392 - WAO-schatting. Belastbaarheid. Geschiktheid voor de voorgehouden functies.

• LJN AV2396 - De schatting berust op een juiste medische en arbeidskundige grondslag. CBBS: de gewenst geachte arbeidskundige onderbouwing is uiteindelijk in hoger beroep gegeven.

• LJN AV2401 - Hervatting in de oude functie is niet mogelijk. De maatmanarbeid is zo specifiek dat soortgelijke arbeid met eenzelfde belasting en beloning bij andere werkgevers niet of nauwelijks voorhanden is. Het eigen werk bij een soortgelijke werkgever kan niet als maatstaf van de arbeid dienen.

• LJN AV2409 - Herziening WAO-uitkering. De schatting is op onjuiste medische gronden en op te weinig functies gebaseerd.

• LJN AV2414 - Medische beoordeling. Reοntegratie. Nieuwe aanvraag voor WW-uitkering.

• LJN AV2473 - De loonsanctiebesluiten zijn in strijd met de wet.

• LJN AV2476 - De loonsanctiebesluiten zijn in strijd met de wet.

• LJN AV2477 - De loonsanctiebesluiten zijn in strijd met de wet.

• LJN AV2478 - De loonsanctiebesluiten zijn in strijd met de wet.

• LJN AV2589 - WAO-schatting. Zorgvuldigheid van het medische onderzoek. Geschiktheid voor de geselecteerde functies.

• LJN AV2591 - WAO-schatting. Belastbaarheid. Geschiktheid voor de voorgehouden functies.

• LJN AV2592 - WAO-schatting. Het standpunt dat de toename van de arbeidsongeschiktheid kennelijk uit een andere oorzaak is voortgekomen dan die op grond waarvan betrokkene een uitkering genoot, is in rechte niet houdbaar.

• LJN AV2595 - WAO-schatting. Het bestreden besluit berust zowel wat de medische als de arbeidskundige component betreft op een toereikende grondslag.

• LJN AV2633 - WAO-schatting. Belastbaarheid. Geschiktheid voor de geduide functies.

• LJN AV3062 - Weigering WAO-uitkering. Verzoek om terug te komen van een eerder besluit. Er zijn geen nieuwe feiten of omstandigheden.

• LJN AV3072 -
Buisleidinglegger, uitgevallen met knie- en beenklachten. Naar aanleiding van de eerstejaarsherbeoordeling is de WAO-uitkering herzien naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 35-45%. Er zijn geen aanknopingspunten voor het oordeel dat het UWV van onjuiste medische beperkingen is uitgegaan.

• LJN AV3076 - Betrokkene was niet verzekerd voor de WAO, zodat reeds om die reden WAO-uitkering kon worden geweigerd.

• LJN AV3079 - WAO-schatting per einde wachttijd. Terugvordering van onverschuldigd betaalde WAO-uitkering.

• LJN AV3099 - Het verzet is ongegrond omdat er geen sprake is van verschoonbare termijnoverschrijding.

• LJN AV3129 - Afwijzing van het verzoek om voorlopige voorziening omdat niet gebleken is van een voor betrokkene zo zwaarwegend belang dat de behandeling van de hoofdzaak niet zou kunnen worden afgewacht.

• LJN AV3264 - Niet-ontvankelijkverklaring van het verzoek om voorlopige voorziening wegens overschrijding van de termijn voor betaling van het griffierecht.

• LJN AV3330 - Herziening van het dagloon met terugwerkende kracht. Terugvordering van onverschuldigd betaalde WAO-uitkering.

• LJN AV3353 -
Weigering om toepassing te geven aan artikel 43a van de WAO onder de overweging dat het moment van (eventuele) toename van betrokkenes arbeidsongeschiktheid - door de verzekeringsarts niet eerder gesteld dan 29 oktober 1998 - niet is gelegen binnen vijf jaar na de datum van intrekking van de uitkering of niet-toekenning van de uitkering na 52 weken arbeidsongeschiktheid, met ingang van 24 mei 1993.

• LJN AV3355 - Intrekking WAO-uitkering. Gebreken in de totstandkoming van het bestreden besluit.

• LJN AV3383 - Herziening WAO-uitkering. De belastbaarheid op de datum in geding is niet overschat. Geschiktheid voor de geselecteerde functies.

• LJN AV3386 - WAO-schatting. Zorgvuldigheid van het onderzoek. Medische informatie. Instandlating van de rechtsgevolgen van het bestreden besluit.

• LJN AV3818 - WAO-schatting. Juistheid van de medische gegevens. Geschiktheid voor de geselecteerde werkzaamheden.

• LJN AV3822 - WAO-schatting. Geschiktheid voor de geselecteerde functies.

• LJN AV3824 - WAO-schatting. Medische en arbeidskundige grondslag. Geschiktheid voor de geselecteerde functies.

• LJN AV3833 - WAO-schatting. Geschiktheid voor het verrichten van het eigen werk en voor ander passend werk.

• LJN AV3949 - WAO-schatting. Geschiktheid voor de geselecteerde functies ondanks dat betrokkene geen Nederlands kan verstaan, spreken, lezen en schrijven.

• LJN AV4206 - Hoeveel uur werkte betrokkene? Loon of aanvulling op de WAO-uitkering? Zorgvuldige voorbereiding.

• LJN AV4212 - Is de informatieve brief aan te merken als een besluit in de zin van artikel 1:3 van de Awb? Niet-ontvankelijkheid van het bezwaar. Er is geen hoorzitting gehouden. Verrekening van de WAO-uitkering met de bijstandsuitkering. Derdenbeslag.

• LJN AV4219 - Herziening WAO-uitkering. Is het oordeel omtrent de medische beperkingen juist? Geschiktheid voor de geselecteerde functies.

• LJN AV4227 - WAO-schatting. Er zijn meer medische klachten dan in eerste instantie bij de verzekeringsgeneeskundige zijn gemeld. Is de medische grondslag voldoende zorgvuldig?

• LJN AV4234 - Niet-ontvankelijkverklaring van het hoger beroep wegens niet-tijdige betaling van het griffierecht. De financiλle situatie van betrokkene.

• LJN AV5107 - WAO-schatting met behulp van het CBBS. Motivering. Vernietiging van het bestreden besluit met instandlating van de rechtsgevolgen.

• LJN AV5118 - Herziening WAO-uitkering. Juistheid van de door de rechtbank uitgesproken proceskostenveroordeling.

• LJN AV5120 - Schatting WAO. Geschiktheid voor de geselecteerde functies. Overschrijding van de termijn voor het beslissen op bezwaar. Er is geen grond voor vernietiging van het bestreden besluit.

• LJN AV5216 - Met het nieuwe besluit is tegemoet gekomen aan de bezwaren. Proceskostenveroordeling.

• LJN AV5222 - Het UWV heeft zijn hoger beroep ingetrokken. Veroordeling van het UWV in de kosten die betrokkene noodzakelijkerwijs in dit geding heeft moeten maken.

• LJN AV5223 - Herziening WAO-uitkering. Toegenomen medische klachten. Duurt de wachttijd 4 of 52 weken? Ingangsdatum van de herziening. Terugvordering van ten onrechte betaalde WAO-uitkering.

• LJN AV5268 - Herziening WAO-uitkering. De ratio van de uitlooptermijn. Beperkte opschuiving van de herzieningsdatum.

• LJN AV5272 - Vaststelling WAO-uitkering. Oordeel van de deskundige. Op de datum in geding is de belastbaarheid juist vastgesteld.

• LJN AV5282 - Terugvordering van WAO-uitkering wegens inkomsten uit arbeid als zelfstandige. Berekening van de inkomsten volgens de verdeelsleutel 90/10 voor de verdeling van de winst tussen betrokkene en zijn echtgenote.

• LJN AV5297 - Herziening van de WAO-uitkering naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 25-35%. Intrekking van de toeslag. Eis van goede taalbeheersing. Actualisatiedatum van de geselecteerde functie. Onvoldoende functies.

• LJN AV5299 - Herziening van de WAO-uitkering naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 25-35%. Intrekking van de ZW-uitkering.

 

 

LJN AV5466 t/m AZ0059

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | WAO | jurisprudentie | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x