Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

  

 
                   

 
vorige

 

JURISPRUDENTIE
 
WET  OP  DE
ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING

 

zoektips     

LJN AT0175 t/m AV5299

 

 

 
• LJN AV5466 - Toekenning gedeeltelijke WAO-uitkering. Zijn de beperkingen juist vastgesteld? Herroeping van de mate van arbeidsongeschiktheid. Proceskostenveroordeling.

• LJN AV5467 - Herziening WAO-uitkering. Berust de schatting op voldoende arbeidskundige grondslag? Diploma-eis.

• LJN AV5468 - Aan de betrokken werknemer is een volledige WAO-uitkering toegekend. De werkgever heeft beroep ingesteld. Is de medische beoordeling voldoende zorgvuldig geweest? Er zijn onvoldoende arbeidsplaatsen.

• LJN AV5544 - Intrekking WAO-uitkering. Gestabiliseerde medische situatie. Zijn de maatman en de feitelijke inkomsten juist vastgesteld? Reiskostenvergoeding. Onregelmatigheidstoeslag.

• LJN AV5548 - WAO-schatting. De medische beperkingen zijn niet onderschat. Betrokkene is niet ongeschikt voor de geselecteerde functies.

• LJN AV5555 - Intrekking WAO-uitkering. Nieuwe ziekmelding. Weigering ziekengeld. Is de belastbaarheid onderschat?

• LJN AV5645 - Verlaging WAO-uitkering. Arbeidskundig onderzoek. Nieuw besluit. De zaak behoeft nadere behandeling door de rechtbank en wordt naar haar teruggewezen.

• LJN AV5730 - WAO-uitkering. Hoogte van het dagloon. Er is geen bewijs voor toeslagen in de referteperiode. Vergoeding van de wettelijke rente.

• LJN AV5748 - Vaststelling WAO-dagloon. Dient de CAO-toeslag in aanmerking te worden genomen?

• LJN AV5766 - Op verzoek van betrokkene is het UWV teruggekomen van een eerder besluit. Vaststelling WAO-dagloon. Niet is aangetoond dat in de referteperiode daadwerkelijk een CAO-toeslag is ontvangen. De door betrokkene overgelegde overzichten zijn onvoldoende bewijs. Wettelijke rente over de nabetaling. Rente op rente.

• LJN AV5791 - Vaststelling WAO-dagloon. Ingangsdatum van de wettelijke rente over de nabetaling. Rente op rente.

• LJN AV5867 - Vaststelling WAO-dagloon. Dienen de toeslagen in aanmerking te worden genomen? Vaststelling WW-dagloon. Wettelijke rente over de nabetaling. Rente op rente.

• LJN AV5868 - Vaststelling WAO-dagloon. Wettelijke rente over de nabetaling. Ingangsdatum van de wettelijke rente. Gelijkheidsbeginsel.

• LJN AV6093 - WAO-schatting. Geschiktheid voor de geselecteerde functies.

• LJN AV6097 - Herziening WAO-uitkering. Geschiktheid voor de geselecteerde functies. Instandlating van de rechtsgevolgen van het bestreden besluit.

• LJN AV6099 - Intrekking WAO-uitkering. Oordeel van de ingeschakelde deskundige.

• LJN AV6119 - Is terecht geweigerd WAO-uitkering toe te kennen?

• LJN AV6120 - WAO-schatting. Belastbaarheid. Geschiktheid voor de voorgehouden functies.

• LJN AV6121 - Niet-verschoonbare overschrijding van de beroepstermijn. Het verzet is ongegrond.

• LJN AV6149 - Herziening WAO-uitkering. In hoger beroep is een deskundige ingeschakeld. De belastbaarheid is niet juist ingeschat. Proceskostenveroordeling.

• LJN AV6207 - Weigering WAO-uitkering. Juistheid van de medische en arbeidskundige aspecten van de schatting.

• LJN AV6293 - Weigering WAO-uitkering. Geschiktheid voor de geselecteerde functies. De nieuwe schatting berust niet op het vereiste aantal van ten minste drie functies. Verzoek om schadevergoeding.

• LJN AV6294 - Weigering WAO-uitkering per einde wachttijd. Geschiktheid voor de geselecteerde functies. De ontbrekende arbeidskundige grondslag is alsnog toegevoegd. Vernietiging van het bestreden besluit met instandlating van de rechtsgevolgen.

• LJN AV6299 - Is terecht WAO-uitkering geweigerd? Is betrokkene geschikt voor haar eigen werk als Wvg-consulente bij de gemeente?

• LJN AV6301 - Herroeping van het bestreden besluit, na vernietiging door de rechtbank. Intrekking van het hoger beroep. Kostenvergoeding is alleen mogelijk op verzoek van de belanghebbende voor zover het bestreden besluit is herroepen wegens onrechtmatigheid toe te rekenen aan het bestuursorgaan.

• LJN AV6349 - Terugvordering van onverschuldigd betaalde WAO-uitkering vanwege inkomsten uit arbeid. Intrekking WAO-uitkering.

• LJN AV6481 - Is de toename van de arbeidsongeschiktheid kennelijk voortgekomen uit een andere oorzaak dan die waaruit de ongeschiktheid ter zake waarvan betrokkene zijn uitkering ontvangt, is voortgekomen? Schending van de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 van het EVRM.

• LJN AV6495 - Het verzoek om herkeuring moet worden opgevat als een verzoek om een hernieuwde beoordeling van de mate van arbeidsongeschiktheid in verband met toegenomen medische beperkingen.

• LJN AV6748 - Weigering om de toegekende WAO-uitkering te herzien. Overschrijding van de beslistermijn. Is de melding van toegenomen arbeidsongeschiktheid onderzocht? Is er sprake van hoor en wederhoor? Het dagloon is niet in geding.

• LJN AV6750 - Herziening WAO-uitkering. Zijn de voltijdsfuncties geschikt? Is de medische urenbeperking noodzakelijk? Zijn de medische beperkingen onderschat?

• LJN AV7261 - WAO-schatting. Geschiktheid voor de geselecteerde functies. Is uitgegaan van het juiste maatmaninkomen in verband met bijtelling van privιgebruik van de auto van de zaak?

• LJN AV7377 - Intrekking en terugvordering van de WAO-uitkering. Afname van de mate van arbeidsongeschiktheid naar minder dan 15%.

• LJN AV7513 - Weigering WAO-uitkering per einde wachttijd. Klachten op basis van objectieve afwijkingen. Is de arbeidskundige grondslag juist?

• LJN AV7526 - Schatting van de WAO-uitkering met toepassing van het CBBS. Motivering.

• LJN AV7566 - Weigering WAO-uitkering. In strijd met artikel 6 van het EVRM heeft de rechtbank kennisneming van medische en arbeidskundige stukken aan de werkgever onthouden. De rechtbank heeft gedeeltelijk een te vergaande toepassing gegeven aan artikel 8:32, tweede lid, van de Awb.

• LJN AV7576 - Intrekking WAO-uitkering. Het hoger beroep is niet-ontvankelijk vanwege het ontbreken van procesbelang, nu het UWV de bezwaarschriftprocedure inmiddels heeft heropend.

• LJN AV7767 - Korting op de WAO-uitkering wegens inkomsten uit arbeid. Terugvordering van WAO-uitkering. Boete wegens verzwegen inkomsten. Het bezwaar is niet-ontvankelijk wegens niet-verschoonbare termijnoverschrijding. Is de afhandelingsduur in strijd met de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 van het EVRM?

• LJN AV7768 - Het hoger beroep is niet-ontvankelijk wegens niet-verschoonbare overschrijding van de beroepstermijn. De stelling dat het voor betrokkene door ernstige ziekte en familieomstandigheden onmogelijk was om eerder te reageren, is onvoldoende.

• LJN AV7818 - Weigering WAO-uitkering. Berust het bestreden besluit op voldoende medische grondslag? Zowel door de rechtbank als door de CRvB is een reumatoloog als deskundige ingeschakeld. Arbeidskundige beoordeling. Bijduiden van functies in de loop van de procedure.

• LJN AV7821 - Toekenning per einde wachttijd van een WAO-uitkering naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 15-25%. Is de mate van arbeidsongeschiktheid juist? Urenbeperking. Is de psychische beperking onderschat? Het maatmaninkomen is onjuist vastgesteld. Vernietiging van het bestreden besluit. De CRvB herziet de aan betrokkene toegekende WAO-uitkering en stelt deze nader vast naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 25-35%.

• LJN AV7824 - Wordt de onverschuldigd betaalde WAO-uitkering terecht teruggevorderd bij betrokkene en niet bij de werkgever?

• LJN AV7826 - Herbeoordeling WAO-uitkering. Naderhand alsnog toekenning van een volledige WAO-uitkering. Ingangsdatum. Bezwaar is niet-ontvankelijk wegens niet-verschoonbare overschrijding van de bezwaartermijn.

• LJN AV7844 - Herziening WAO-uitkering. Medische beperkingen. Geschiktheid voor de voorgehouden functies.

• LJN AV7846 - Weigering WAO-uitkering. Is de medische en arbeidskundige grondslag voldoende? De motivering is laat in de procedure gegeven. Vernietiging van het bestreden besluit wegens motiveringsgebrek, met instandlating van de rechtsgevolgen.

• LJN AV7851 - Vernietiging van de uitspraak van de rechtbank. Een uitnodiging voor de zitting per gewone post is onvoldoende. Voorschrift van openbare orde. Herziening WAO-uitkering. Welke datum is in geding?

• LJN AV7930 - Intrekking WAO-uitkering. Is voldoende rekening gehouden met de lichamelijke en psychische beperkingen?

• LJN AV8542 - Opschuiving van de wachttijd met twaalf weken. Arrest van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen. Rekening houden met de periode waarin aanspraak bestaat op ziekengeld wegens bevalling.

• LJN AV8544 - Tiendagentermijn voor het indienen van nadere stukken. Mededirecteur/grootaandeelhouder. Vrijwillige WAO-verzekering. Weigering WAO-uitkering. Betrokkene is geschikt voor maatmanarbeid bij een andere werkgever.

• LJN AV8547 - Intrekking WAO-uitkering. Geschiktheid voor de voorgehouden functies.

• LJN AV8551 - Niet staat voldoende vast welke werkzaamheden betrokkene precies heeft verricht en of de aan deze werkzaamheden verbonden verdiensten representatief waren voor de daadwerkelijke verdiencapaciteit van betrokkene.

• LJN AV8689 - De werkgever heeft geen bezwaar gemaakt tegen de vaststelling van de gedifferentieerde premie ingevolge de WAO. Omvang van het geding.

• LJN AV8760 - Intrekking WAO-uitkering. Is het maatmaninkomen terecht gesteld op het wettelijk minimumuurloon?

• LJN AV8781 - Weigering WAO-uitkering omdat betrokkene niet vanwege ziekte of gebrek ongeschikt was voor zijn eigen arbeid.

• LJN AV8791 - Toekenning WAO-uitkering aan de werknemer; de werkgever gaat in beroep. Heeft de werknemer duurzame benutbare arbeidsmogelijkheden? De werkgever verkeerde in bewijsnood. Zorgvuldigheid. Motivering.

• LJN AV8813 - Weigering WAO-uitkering. De chronische pijnklachten zijn niet objectiveerbaar. Is er sprake van een bijzonder geval? Richtlijn medisch arbeidsongeschiktheidscriterium.

• LJN AV8861 - Weigering WAO-uitkering. Betrokkene is geschikt voor de maatmanarbeid. Het is geen beletsel dat arbeid niet voorhanden is tengevolge van ontslag.

• LJN AV8864 - WAO-schatting. Is voldoende rekening gehouden met betrokkenes beperkingen? Schatting op feitelijke verdiensten.

• LJN AV8865 - De WAO-schatting voldoet niet aan het vereiste aantal functies en arbeidsplaatsen.

• LJN AV8867 - Intrekking WAO-uitkering. Had de verzekeringsgeneeskundige een juist beeld van de gezondheidstoestand? De motivering van het bestreden besluit is onvoldoende draagkrachtig.

• LJN AV8875 - Beλindiging WAO-uitkering omdat betrokkene op de datum in geding geen relevant verlies aan verdienvermogen meer ondervindt.

• LJN AV8888 - Weigering WAO-uitkering. Vastgestelde medische beperkingen. Geschiktheid voor de geselecteerde functies.

• LJN AV8899 - Ingangsdatum van de WAO-uitkering en hoogte van het vastgestelde dagloon.

• LJN AV9061 - Verzoek om terug te komen van een eerder genomen besluit. Er is geen sprake van nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden.

• LJN AV9062 - WAO-schatting. Belastbaarheid. Geschiktheid voor de voorgehouden functies.

• LJN AV9064 - Herziening WAO-uitkering. Belastbaarheid. Geschiktheid voor de geselecteerde functies.

• LJN AV9067 - Afwijzing van het verzoek om terug te komen van een eerder genomen besluit. Er is geen sprake van nieuwe feiten of omstandigheden.

• LJN AV9079 - WAO-schatting. Juistheid van het vastgestelde dagloon.

• LJN AV9085 - Herziening WAO-uitkering. Is de toepassing van artikel 44 van de WAO met terugwerkende kracht al dan niet toelaatbaar?

• LJN AV9535 - Weigering WAO-uitkering per einde wachttijd. De CRvB pleegt het oordeel van een onafhankelijke door de bestuursrechter ingeschakelde deskundige in beginsel te volgen. Preventieve urenbeperking.

• LJN AW0983 - Vaststelling WAO-dagloon en de toeslag op grond van de TW. Weigering WAZ-uitkering.

• LJN AW0986 - Weigering WAO-uitkering omdat de mate van arbeidsongeschiktheid minder dan 15% is.

• LJN AW1381 - WAO-schatting. Maatmaninkomen. Is de psychische belastbaarheid overschat?

• LJN AW1540 - Weigering WAO-uitkering. Geschiktheid voor het eigen werk, zij het bij een andere werkgever.

• LJN AW1563 - Herziening WAO-uitkering. Hoogte van de terug te vorderen onverschuldigd betaalde WAO-uitkering.

• LJN AW1580 - Weigering om terug te komen van een onaantastbaar geworden besluit. Er is geen sprake van nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden.

• LJN AW1584 - Hoogte van de vastgestelde gedifferentieerde WAO-premie.

• LJN AW1617 - WAO-schatting. Juistheid van de ingeschatte gezondheidstoestand. Is de rechtbank er ten onrechte van uitgegaan dat een arbeidskundig onderzoek had moeten worden ingesteld?

• LJN AW1618 - WAO-schatting. Ingangsdatum van de WAO-uitkering. Onzorgvuldige besluitvorming.

• LJN AW1744 - WAO-schatting. Geschiktheid voor de voorgehouden functies.

• LJN AW1748 - WAO-schattingen. Medische grondslag. Geschiktheid voor de geselecteerde functies.

• LJN AW1805 - Weigering WAO-uitkering omdat er geen sprake was van een relevante periode van arbeidsongeschiktheid.

• LJN AW1828 - Herziening WAO-uitkering omdat betrokkene met de bij hem vastgestelde beperkingen in staat moet worden geacht passende arbeid te verrichten.

• LJN AW1829 - Hoogte van de vastgestelde gedifferentieerde WAO-premie.

• LJN AW2013 - Premiedifferentiatie. Is terecht WAO-uitkering aan de werkneemster toegekend? Overschrijding van de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 van het EVRM.

• LJN AW2016 - WAZ-uitkering naar wisselende maten van arbeidsongeschiktheid. Welk maatmaninkomen dient te worden gehanteerd bij de berekening van de korting?

• LJN AW2018 - WAO-schatting. Is de geschiktverklaring voor maatgevende arbeid juist? Functieduiding. Er is geen verlies aan verdiencapaciteit.

• LJN AW2059 - Weigering WAO-uitkering. Is het arbeidsvermogen juist ingeschat? De huidige gezondheidstoestand dient in dit geding buiten beschouwing te worden gelaten.

• LJN AW2063 - Verlaging WAO-uitkering. Is de medische grondslag juist? Weigering ziekengeld.

• LJN AW2076 - Herziening WAO-uitkering. Is uitgegaan van de juiste medische beperkingen? Het bestreden besluit is niet zorgvuldig voorbereid.

• LJN AW2078 - Weigering WAO-uitkering. Betrokkene is geschikt voor de maatgevende arbeid, maar niet bij de eigen werkgever. Arbeidsconflict.

• LJN AW2079 - Is er sprake van overschrijding van de belastbaarheid in de geselecteerde functies? Een toereikende motivering is eerst in hoger beroep gegeven.

• LJN AW2081 - Intrekking WAO-uitkering. Vallen de geselecteerde functies binnen de belastbaarheid. Urenbeperking?

• LJN AW2098 - Verlaging WAO-uitkering. Onjuiste medische grondslag. Urenbeperking.

• LJN AW2114 - Herziening WAO-uitkering. Zijn de beperkingen juist vastgesteld?

• LJN AW2118 - Betrokkene heeft geen procesbelang meer. Afwijzing verzoek om proceskostenveroordeling.

• LJN AW2354 - WAO-schatting. Geschiktheid voor de voorgehouden functies. Niet gebleken is van overschatting van de belastbaarheid.

• LJN AW2477 - Premiedifferentiatie. Categorie kleine werkgevers. Hoorplicht. Het bezwaar tegen de voorschotnota is eigenlijk gericht tegen een reeds onaantastbaar geworden besluit. Prematuur besluit.

• LJN AW2814 - Weigering WAO-uitkering. Vallen de voorgehouden functies binnen de grenzen van het belastbaarheidspatroon? Intrekking voorschot. Het beleid ten aanzien van het verrekenen van een voorschot.

• LJN AW2829 - WAO-schatting. Is de medische beoordeling juist?

• LJN AW2832 - Weigering WAO-uitkering per einde wachttijd. Zijn de geduide functies passend? Is de maatman juist vastgesteld?

• LJN AW2834 - WAO-schatting. Is de psychische belastbaarheid juist vastgesteld?

• LJN AW2837 - Een aankondiging vervat in een brief is geen besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Awb.

• LJN AW3313 - Herziening WAO-uitkering met terugwerkende kracht. Vernietiging van het bestreden besluit.

• LJN AW3329 - Herziening WAO-uitkering. Belastbaarheid. Geschiktheid voor de voorgehouden functies.

• LJN AW3514 - WAO-schatting. Geschiktheid voor de geselecteerde functies.

• LJN AW3518 - WAO-schatitng. Juistheid van het oordeel over de belastbaarheid en de daaraan gekoppelde voorgehouden functies.

• LJN AW3528 - Het beroep tegen de herziening van de WAO-uitkering dient alsnog niet-ontvankelijk te worden verklaard.

• LJN AW3529 - Herziening WAO-uitkering. De medische en arbeidskundige grondslag.

• LJN AW3531 - Weigering WAO-uitkering. Betrokkene is geen 52 weken aaneen arbeidsongeschikt geweest. Juistheid van het oordeel over de belastbaarheid.

• LJN AW3538 - Intrekking WAO-uitkering. Betrokkene is in staat om op de datum in geding maatgevende arbeid te verrichten.

• LJN AW3540 - Herziening WAO-uitkering. Juistheid van de arbeidskundige grondslag. Er zijn voldoende functies met voldoende arbeidsplaatsen geduid die betrokkene met zijn belastbaarheid en opleiding moet kunnen vervullen.

• LJN AW3546 - Weigering WAO-uitkering. Belastbaarheid. Geschiktheid voor de geselecteerde functies.

• LJN AW3652 - Verzoek om proceskostenveroordeling.

• LJN AW4059 - Weigering WAO-uitkering omdat per datum in geding geen sprake is van een ziekte of gebrek en de wachttijd van 52 weken niet is volgemaakt.

• LJN AW4069 - Herbeoordeling WAO-uitkering. Juistheid van het belastbaarheidspatroon en de bij de schatting in aanmerking genomen functies.

• LJN AW4071 - Herziening WAO-uitkering. Juistheid van de medische en arbeidskundige grondslag op de datum in geding.

• LJN AW4087 - WAO-schatting. Juistheid van de medische en de arbeidskundige grondslag. Deugdelijkheid van de motivering.

• LJN AW4123 - WAO-schatting. Belastbaarheid. Geschiktheid voor de voorgehouden functies.

• LJN AW4159 - WAO-schatting. Belastbaarheid. Geschiktheid voor de voorgehouden functies.

• LJN AW4204 - Herziening WAO-uitkering. Vormt het enkel noemen van een aantal functies als voorbeeld van de (soort) functies die betrokkene met de bij haar vastgestelde medische beperkingen nog zou kunnen vervullen voldoende voorlichting omtrent de arbeidskundige onderbouwing van de schatting?

• LJN AW4221 - Heeft betrokkene nog belang bij het op vernietiging van het nieuwe besluit gerichte hoger beroep? Schade in vorm van de wettelijke rente.

• LJN AW4222 - Het UWV dient een nieuw besluit op bezwaar te nemen omdat ten onrechte is afgezien van het houden van een hoorzitting.

• LJN AW4557 - Intrekking WAO-uitkering. Geschiktheid van betrokkene voor haar eigen werk.

• LJN AW4594 - Herziening WAO-uitkering. Belastbaarheid. Geschiktheid voor de geselecteerde functies.

• LJN AW4595 - Intrekking WAO-uitkering. Vastgestelde maatmaninkomen. Geselecteerde functies.

• LJN AW5221 - Verzoek om terug te komen van een eerder genomen besluit. Er is geen sprake is van nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden.

• LJN AW5222 - Herziening WAO-uitkering. Is er sprake van onzorgvuldig en/of ondeugdelijk medisch onderzoek?

• LJN AW5225 - Herziening WAO-uitkering. Onjuist gevolgde procedure bij de rechtbank. Ingeval er nieuwe gedingstukken aan het procesdossier worden toegevoegd, staat het de rechter niet vrij om zonder meer op basis van de toestemming voor het achterwege laten van een zitting die is gegeven aan de hand van de voordien aanwezige processtukken de zaak buiten zitting af te doen.

• LJN AW5427 - Het verzet is ongegrond omdat het griffierecht voor het hoger beroep niet tijdig is betaald.

• LJN AW6614 - Herziening WAO-uitkering. Mate van arbeidsongeschiktheid.

• LJN AW6639 - Toekenning WAO-uitkering naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 35-45%. In de voorhanden medische gegevens zijn onvoldoende aanknopingspunten te vinden voor het oordeel dat de functionele mogelijkheden van betrokkene op de datum in geding op onjuiste wijze zouden zijn vastgesteld.

• LJN AW6647 - Weigering WAO-uitkering. Bekkeninstabiliteit. Er zijn geen objectief-medische argumenten. De medische grondslag van het bestreden besluit valt als deugdelijk aan te merken.

• LJN AW6892 - Weigering WAO-uitkering. Geschiktheid voor het eigen werk.

• LJN AW7171 - Niet-ontvankelijkverklaring van het beroep wegens niet-verschoonbare overschrijding van de beroepstermijn.

• LJN AW7289 - WAO-schatting. Vastgestelde belastbaarheid.

• LJN AW7298 - Niet-tijdige melding van de werkhervatting. Hoogte van de opgelegde boete.

• LJN AW7299 - Niet-uitbetaling van WAO-uitkering in verband met inkomsten uit arbeid. Terugvordering van onverschuldigd betaalde WAO-uitkering.

• LJN AW7301 - Herziening WAO-uitkering. Heeft de rechtbank zich terecht onbevoegd verklaard?

• LJN AW7383 - Herziening WAO-uitkering. Belastbaarheid.

• LJN AW7386 - Terugvordering van onverschuldigd betaalde WAO-uitkering. Is de onkostenvergoeding ten onrechte verdisconteerd in de maatman?

• LJN AW7506 - WAO-schatting. Belastbaarheid. Geschiktheid voor de geselecteerde functies.

• LJN AW7508 - Verlaging WAO-uitkering in verband met inkomsten uit arbeid. Terugvordering van onverschuldigd betaalde WAO-uitkering.

• LJN AW7522 - Terugvordering van WAO-uitkering. Verzoek om vergoeding van de in bezwaar gemaakte kosten.

• LJN AW7714 - Weigering WAO-uitkering. De medische beperkingen zijn niet onderschat.

• LJN AW7742 - Intrekking WAO-uitkering. Belastbaarheid. Geschiktheid voor de geselecteerde functies.

• LJN AW7802 - Herziening WAO-uitkering. Juistheid van het oordeel over de belastbaarheid en de daaraan gekoppelde voorgehouden functies.

• LJN AW8118 - WAO-schatting met toepassing van het CBBS. Motivering. Belastbaarheid.

• LJN AW8205 - Zijn bij de proceskostenveroordeling terecht de medische kosten niet vergoed? Schadevergoeding.

• LJN AW9668 - Onderzoek naar zwartwerken. Korting op de WAO-uitkering wegens inkomsten uit arbeid. Gebrekkige boekhouding. Schattenderwijze vaststelling van de inkomsten. Herziening en terugvordering.

• LJN AW9675 - Verlaging WAO-uitkering. Juiste medische grondslag?

• LJN AW9687 - WAO-schatting. Bijstelling van de beperkingen. Urenbeperking? Herziening van het maatmanloon, resulterend in verhoging van de WAO-uitkering.

• LJN AW9696 - WAO-schatting. Het UWV is volledig tegemoet gekomen aan het bezwaar en heeft een WAO-uitkering toegekend naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 80-100%. Procesbelang. Proceskosten en kosten van het bezwaar. Vergoeding van de kosten voor medische informatie?

• LJN AX1182 - Weigering WAO-uitkering. Arbeidsproblematiek. De medische beperkingen zijn onderschat.

• LJN AX1242 - Verlaging WAO-uitkering. Zijn de medische beperkingen onderschat? Is betrokkene geschikt voor de geselecteerde functies?

• LJN AX1252 - Verlaging WAO-uitkering. Zijn de geselecteerde functies medisch gezien te zwaar? Er resteren onvoldoende functies.

• LJN AX1256 - WAO-schatting. Adequate medische onderbouwing. Ziekmelding vanuit een WW-uitkeringssituatie. Geschiktheid voor de geselecteerde functies.

• LJN AX1623 - WAO-schatting. Belastbaarheid. Geschiktheid voor de geduide functies.

• LJN AX1639 - Weigering WAZ-uitkering. Motivering. WAO-schatting met toepassing van het CBBS.

• LJN AX1657 - Vaststelling WAO-dagloon. Provisieregeling.

• LJN AX1777 - Vaststelling WAO-dagloon. Beloning voor overwerk.

• LJN AX1987 - Verzoek om herziening van het dagloon. Extra reisdagen. CAO-toeslag. Diverse toeslagen. Bewijs. Wettelijke rente.

• LJN AX1998 - Afwijzing verzoek om herziening van het dagloon. Pensionkostentoeslag. Reiskostenvergoeding van de jaarlijkse vakantiereis naar het land van herkomst. Extra reisdagen. Extra vakantieverlof. Bewijs. Wettelijke rente over de nabetaling.

• LJN AX2000 - Hoogte van het dagloon. Verzoek om herziening. Reiskostenvergoeding buitenland. Pensionkostentoeslag. CAO-toeslag.

• LJN AX2004 - Herbeoordeling WAO-uitkering. Is het bestreden besluit zorgvuldig tot stand gebracht? Berust de medische grondslag op de juiste gegevens?

• LJN AX2009 - WAO-schatting. Juistheid van de medische beoordeling. Geschiktheid voor de geselecteerde functies.

• LJN AX2045 - Intrekking WAO-uitkering. Afwijzing van het verzoek om terug te komen van een eerder genomen besluit. Er zijn geen nieuwe feiten of omstandigheden.

• LJN AX2050 - Vaststelling gedifferentieerde WAO. Gelijkheidsbeginsel.

• LJN AX2177 - Herbeoordeling WAO-uitkering. Juistheid van het oordeel over de vastgestelde medische en arbeidskundige belastbaarheid. De feitelijke beschikbaarheid van de geduide functies.

• LJN AX3044 - Hoogte van het vastgestelde WAO-dagloon. Is ten onrechte geen rekening gehouden met overuren en toeslagen als de TIN-toeslag en CAO-toeslag?

• LJN AX3045 - WAO-schatting van een medische parttimer. Er resteren onvoldoende arbeidsplaatsen waarop de schatting kan worden gebaseerd.

• LJN AX3046 - Terugkomen van een onaantastbaar geworden besluit tot dagloonvaststelling. Terughoudende toetsing. TIN-toeslag. CAO-toeslag. Vuilwerktoeslag. Overuren.

• LJN AX3049 - Niet-verschoonbare overschrijding van de bezwaartermijn. Psychische klachten.

• LJN AX3055 - Weigering WAO-uitkering. Betrokkene is geen 52 weken onafgebroken arbeidsongeschiktheid geweest. Juist beeld van de functie?

• LJN AX3071 - Tegemoetkoming aan het bezwaar, waardoor er geen procesbelang meer is. Proceskostenveroordeling.

• LJN AX3076 - Korting op de WAO-uitkering wegens inkomsten uit arbeid. Terugvordering van WAO-uitkering. Zwartgewerkte uren?

• LJN AX3078 - Weigering WAO-uitkering. Betrokkene is geschikt voor de maatgevende arbeid. Er is geen objectiefmedische onderbouwing van de klachten.

• LJN AX3085 - Herbeoordeling en intrekking WAO-uitkering. Betrokkene is geschikt voor het maatgevende eigen werk. Ondeugdelijke motivering van het bestreden besluit.

• LJN AX3089 - Intrekking WAO-uitkering. Fibromyalgie. Deugdelijke motivering? Geschiktheid voor de geselecteerde functies?

• LJN AX3092 - Weigering WAO-uitkering. Er is geen verlies aan verdiencapaciteit. Urenbeperking? Is de Functionelemogelijkhedenlijst onvolledig? Is er sprake van een ondeugdelijke medische en arbeidskundige grondslag?

• LJN AX3094 - WAO-schatting. Is de medische grondslag juist?

• LJN AX3095 - WAO-schatting. Is de medische grondslag juist? Overschrijden de geselecteerde functies de belastbaarheid?

• LJN AX3104 - Intrekking WAO-uitkering. Is de medische grondslag juist? Zijn de geselecteerde functies passend? Taalvaardigheidseisen.

• LJN AX3108 - WAO-schatting. Is het belastbaarheidspatroon correct? Onderzoek in het buitenland.

• LJN AX3109 - Weigering WAO-uitkering per einde wachttijd. Zijn de geselecteerde functies passend? Blijft de feitelijke belasting binnen de toegestane belastbaarheid?

• LJN AX3110 - Intrekking WAO-uitkering. Is betrokkene geschikt voor het maatmanwerk en ander werk? Inschakeling door de CRvB van een onafhankelijke deskundige. Berust het bestreden besluit op een deugdelijke grondslag?

• LJN AX3233 - WAO-schatting. Is betrokkene terecht ongeschikt geacht voor de maatgevende arbeid?

• LJN AX3236 - Het ontbreken van aanspraak op ziekengeld is niet beslissend voor aanspraak op WAO. Weigering WAO-uitkering omdat de vereiste wachttijd niet is vervuld. Onherroepelijke uitspraak van de rechtbank.

• LJN AX3242 - Intrekking WAO-uitkering. Zijn de beperkingen juist vastgesteld? Weigering ziekengeld. Betrokkene is geschikt voor in elk geval ιιn van de in de WAO-zaak geduide functies.

• LJN AX3243 - Er is geen vergoeding van reis- en verletkosten mogelijk omdat een publiekrechtelijke rechtspersoon als een gemeente uit de aard van deze rechtsfiguur zelf geen reis- en/of verletkosten maakt. Er is geen sprake van beroepsmatig verleende rechtsbijstand.

• LJN AX3246 - Herziening WAO-uitkering in verband met inkomsten uit arbeid.

• LJN AX3749 - Ingangsdatum van de termijn en het einde van de termijn waarover de WAO-uitkering ongewijzigd wordt voortgezet.

• LJN AX3755 - Hoogte van de vastgestelde gedifferentieerde WAO-premie.

• LJN AX3981 - Mate van arbeidsongeschiktheid. Nieuw besluit. Schadevergoeding (wettelijke rente over de niet-tijdig betaalde WAO-uitkering) en proceskostenvergoeding.

• LJN AX3982 - Intrekking WAO-uitkering. Er is geen sprake van onderschatting van de psychische beperkingen.

• LJN AX4366 - WAO-schatting. Juistheid van het oordeel over de belastbaarheid en de daaraan gekoppelde voorgehouden functies.

• LJN AX4373 - Juistheid van de vaststelling van de hoogte van de gedifferentieerde WAO-premie. Is betrokkene tijdens dan wel na afloop van de dienstbetrekking arbeidsongeschikt geworden?

• LJN AX4376 - Herziening WAO-uitkering. Het medisch en arbeidskundig onderzoek geven een adequate en toereikende grondslag voor de schatting.

• LJN AX4436 - WAO-schatting. Belastbaarheid. Geschiktheid voor de voorgehouden functies.

• LJN AX4440 - WAO-schatting. Medische belastbaarheid. Schatting met behulp van het CBBS. Motivering. Geschiktheid voor de geselecteerde functies.

• LJN AX4595 - Weigering WAO-uitkering. Stond voldoende vast dat betrokkene bij aanvang van haar werk al volledig arbeidsongeschikt was? Er is geen sprake van duurzaam benutbare arbeidsmogelijkheden.

• LJN AX5376 - Het niet tijdig betalen van het griffierecht vanwege een administratieve fout van de gemachtigde blijft voor rekening van betrokkene.

• LJN AX5871 - Herziening WAO-uitkering. Juistheid van het oordeel over de belastbaarheid en de daaraan gekoppelde voorgehouden functies.

• LJN AX6076 - Besluit samenloop WAO en WAZ. De keuze om de WAZ de voorkeur te geven, is onvoldoende gemotiveerd.

• LJN AX6284 - Intrekking WAO-uitkering met terugwerkende kracht. Overschrijding van de beslistermijn. Schadevergoeding. Redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 van het EVRM.

• LJN AX6289 - Korting op de WAO-uitkering in verband met inkomsten uit arbeid.

• LJN AX6291 - Herziening van de WAO-uitkering in een uitkering naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 15-25%.

• LJN AX6545 - Aanspraken op WAO-uitkering. Ambtelijke dienstbetrekking. Het GAK heeft het dossier doorgezonden aan het ABP, daar naar zijn oordeel de uitvoeringsinstelling ABP bevoegd is betrokkenes aanvraag in behandeling te nemen.

• LJN AX6569 - Besluit tot niet uitbetalen van de WAO-uitkering wegens inkomsten uit arbeid en besluit tot terugvordering van onverschuldigd betaalde uitkering.

• LJN AX6735 - Herziening WAO-uitkering. Belastbaarheid. Zijn de psychische beperkingen onderschat? Functieduiding. Opleidingsniveau.

• LJN AX6741 - Gedifferentieerde WAO-premie. Afwijzing van het verzoek om herziening van een eerder genomen besluit. Er zijn geen nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden. Gelijkheidsbeginsel.

• LJN AX6799 - Berekening van het dagloon in verband met de heropening van de WAO-uitkering.

• LJN AX6801 - Ingangsdatum van de WAO-uitkering. Vastgestelde beperkingen.

• LJN AX6806 - Weigering WAO-uitkering wegens het ontbreken van een relevante mate van arbeidsongeschiktheid.

• LJN AX6809 - Weigering WAO-uitkering. De gemeente als belanghebbende procespartij. Er is geen sprake van objectiefmedisch vast te stellen ziekten of gebreken.

• LJN AX6831 - Weigering AAW/WAO-uitkering. Afwijzing van het verzoek om van een rechtens onaantastbaar geworden besluit terug te komen. Er zijn geen nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden.

• LJN AX7007 - Weigering WAO-uitkering. Vastgestelde beperkingen. Terugvordering c.q. verrekening van het voorschot. Verzoek om vergoeding van immateriλle schade.

• LJN AX7220 - Schorsing WAO-uitkering in verband met inkomsten uit arbeid.

• LJN AX7226 - Intrekking WAO-uitkering in verband met inkomsten uit arbeid. Anticumulatie mag maximaal drie jaar achtereen worden toegepast.

• LJN AX7230 - WAO-conforme uitkering. Dient bij de vaststelling van het dagloon van de deeltijdfactor te worden uitgegaan?

• LJN AX7307 - WAO-schatting. Geschiktheid voor de geselecteerde functies.

• LJN AX7367 - Intrekking WAO-uitkering. Is de medische grondslag juist?

• LJN AX7371 - De ontzegging van de toegang tot een UWV-kantoor is geen besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Awb. De maatregel is getroffen in het kader van het civiele recht.

• LJN AX7380 - WAO-schatting. Het medisch onderzoek verricht door de bezwaarverzekeringsarts ter voorbereiding van het wijzigingsbesluit is niet onvolledig geweest.

• LJN AX7439 - Heeft de rechtbank het bezwaar tegen het bestreden besluit terecht alsnog niet-ontvankelijk verklaard omdat daartegen in bezwaar niet alsnog gronden zijn aangevoerd?

• LJN AX7456 - WAO-schatting met behulp van het CBBS. Motivering. Instandlating van de rechtsgevolgen van het bestreden besluit.

• LJN AX7476 - De werkgever komt in recht op tegen de toekenning aan zijn ex-werknemer van een WAO-uitkering naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 80-100%. Er is niet voldaan aan de eisen van een zorgvuldig onderzoek en een deugdelijke motivering van het besluit.

• LJN AX7689 - Weigering WAO-uitkering. Er is geen sprake van overschrijding van de belastbaarheid.

• LJN AX7704 - Weigering WAO-uitkering. Het onderzoek is niet onzorgvuldig geweest.

• LJN AX7788 - Had betrokkene meer medische beperkingen ten tijde in geding dan was aangenomen?

• LJN AX7801 - Intrekking en terugvordering van de WAO-uitkering wegens inkomsten uit arbeid.

• LJN AX7804 - Het voor de mate van arbeidsongeschiktheid maatgevende aantal arbeidsuren.

• LJN AX7811 - Er is geen sprake van overschatting van de fysieke en psychische mogelijkheden.

• LJN AX7849 - Terugvordering van te veel betaalde WAO-uitkering in verband met inkomsten uit arbeid. Gewekte verwachtingen.

• LJN AX8370 - WAO-schatting. Vaststelling van het dagloon.

• LJN AX8383 - De gevolgen voor de gedifferentieerde WAO-premie na het overnemen van personeel van een andere werkgever.

• LJN AX8448 - Weigering om terug te komen van een in rechte vaststaand WAO-dagloon. Er is geen sprake van nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden.

• LJN AX8479 - Intrekking WAO-uitkering. Vastgestelde beperkingen. Geschiktheid voor de voorgehouden functies.

• LJN AX8483 - WAO-schatting. Vastgestelde beperkingen. Geschiktheid voor de geselecteerde functies.

• LJN AX8486 - De brieven van betrokkene zijn door het UWV ten onrechte opgevat als een verzoek om terug te komen van eerder genomen besluit. Betrokkene voldoet niet aan de voorwaarden voor toekenning van een WAO-uitkering.

• LJN AX8490 - Verzoek om herziening van een uitspraak op hoger beroep. Er is geen sprake van een nieuw feit of een nieuwe omstandigheid.

• LJN AX8495 - Vaststelling van de premiedifferentiatie.

• LJN AX8496 - WAO-schatting. Geschiktheid voor de voorgehouden functies.

• LJN AX8497 - Vernietiging van het bestreden besluit wegens het ontbreken van een voldoende arbeidskundige grondslag.

• LJN AX8499 - Weigering WAO-uitkering. De arbeidsongeschiktheid heeft niet dezelfde oorzaak als waarop de eerdere ingetrokken WAO-uitkering was gebaseerd.

• LJN AX8556 - WAO-schatting. Belastbaarheid. Vastgestelde beperkingen. Maatmaninkomen.

• LJN AX8560 - Terugvordering van onverschuldigd verstrekte voorschotten.

• LJN AX8561 - WAO-schatting. Vastgestelde beperkingen. Geschiktheid voor de voorgehouden functies.

• LJN AX8565 - Hoogte van het bedrag aan terug te vorderen onverschuldigd betaalde WAO-uitkering. Vernietiging van het bestreden besluit wegens ondeugdelijke motivering.

• LJN AX8570 - Vergoeding van de door betrokkene in de bezwaarfase gemaakte kosten.

• LJN AX8610 - WAO-schatting. Medische grondslag. De medische beperkingen zijn niet onderschat.

• LJN AX8667 - WAO-schatting. Hoogte van het vastgestelde dagloon. Vergoeding van de wettelijke rente.

• LJN AX8679 - Herziening WAO-uitkering. Medisch onderzoek. Is onvoldoende rekening gehouden met de psychische problematiek van betrokkene?

• LJN AX8737 - WAO-schatting. Belastbaarheid. Vastgestelde beperkingen.

• LJN AX8787 - WAO-Schatting. Belastbaarheid. Geschiktheid voor de geselecteerde functies.

• LJN AX8801 - Intrekking WAO-uitkering. Geschiktheid voor het eigen werk. Is de medische beoordeling juist?

• LJN AX8805 - Vijfdejaarsherbeoordeling. Intrekking WAO-uitkering. Geschiktheid voor het eigen werk.

• LJN AX8854 - Toekenning WAO-uitkering. Dagloonvaststelling. Bijtelling van vakantietoeslag over de reiskostenvergoeding buitenland.

• LJN AX8860 - Toekenning WAO-uitkering. Dagloonvaststelling. Bijtelling van vakantietoeslag over de reiskostenvergoeding buitenland. Vergoeding van de wettelijke rente en de kosten in bezwaar.

• LJN AX8867 - Overwerkverdiensten. Dagloonvaststelling.

• LJN AX8904 - Opschorting WAO-uitkering. Er is geen sprake van rechtmatig verblijf in Nederland.

• LJN AX8920 - Weigering WAO-uitkering. Ongewijzigde belastbaarheid.

• LJN AX8928 - Weigering WAO-uitkering. Betrokkene was bij aanvang van haar verzekering reeds geheel arbeidsongeschikt.

• LJN AX8934 - Terugvordering en verrekening van WAO-uitkering wegens inkomsten uit arbeid.

• LJN AX8936 - De realiteitswaarde van de schatting en de summiere overschrijding van de actualiseringsdatum van een functie.

• LJN AX8940 - Herziening van de mate van arbeidsongeschiktheid.

• LJN AX8944 - Weigering WAO-uitkering. Juistheid van de vastgestelde beperkingen. Geschiktheid voor de eigen arbeid.

• LJN AX8946 - WAO-schatting. Medische en arbeidskundige grondslag. Uitlooptermijn.

• LJN AX8953 - Intrekking WAO-uitkering. Juistheid van de vastgestelde beperkingen.

• LJN AX8963 - Herziening WAO-uitkering. Juistheid van de medische en arbeidskundige grondslag.

• LJN AX8974 - De WAO-schatting berust op een ondeugdelijke motivering. Vastgestelde beperkingen.

• LJN AX8975 - Toekenning WAO-uitkering. Hoogte van het vastgestelde dagloon. Vergoeding van de wettelijke rente.

• LJN AX8977 - Het nieuw genomen besluit kan de rechterlijke toets doorstaan. Vergoeding van de wettelijke rente.

• LJN AX8981 - Uitbetaling van de WAO-uitkering naar de hoogste arbeidsongeschiktheidsklasse. Het UWV heeft daarbij geen enkele mededeling gedaan met betrekking tot het karakter van de betalingen. Strijd met het rechtszekerheidsbeginsel.

• LJN AX8983 - WAO-schatting. Duur van de procedure. Beslistermijn. Redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 van het EVRM. Toekenning van immateriλle schadevergoeding ad €1000,- omdat betrokkene als gevolg van de buitensporig lange duur van de procedure daadwerkelijke spanning en frustratie heeft ondergaan. Er is geen rechtvaardiging aangetroffen voor de procedurele handelwijze van het UWV in deze niet als complex aan te merken zaak.

• LJN AX8992 - Herziening WAO-uitkering. De toegenomen arbeidsongeschiktheid is veroorzaakt door toegenomen psychische beperkingen die kennelijk zijn voortgekomen uit een andere oorzaak.

• LJN AX9004 - Hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank op verzet. Er is geen grond aanwezig voor een doorbreking van het appθlverbod.

• LJN AX9109 - WAO-schatting. Bij de bepaling van de mate van arbeidsongeschiktheid is uitgegaan van de juiste maatman (tegelzetter die gedurende 36 uur per week werkzaam is).

• LJN AX9131 - Weigering WAO-uitkering. Herhaalde aanvraag. Er is geen sprake is van nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden.

• LJN AX9151 - Betrokkene was niet verplicht verzekerd voor de WAO. Er is geen sprake van een gezagsverhouding. De arbeidsrelatie wordt gekenmerkt door een familierelatie. Terugvordering van onverschuldigd betaalde WAO-uitkering. Rechtszekerheid.

• LJN AX9169 - Toekenning WAO-uitkering naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 25-35%. Is de medische en arbeidskundige grondslag juist?

• LJN AX9170 - Intrekking WAO-uitkering. Geschiktheid voor het eigen werk. Zorgvuldigheid.

• LJN AX9173 - WAO-schatting. Zijn de beperkingen van betrokkene onderschat?

• LJN AX9268 - Vaststelling van de gedifferentieerde WAO-premie.

• LJN AX9280 - Niet-verschoonbare overschrijding van de bezwaartermijn.

• LJN AX9302 - Ingangsdatum van de WAO-uitkering.

• LJN AX9308 - Herziening WAO-uitkering. Beroep ingesteld door de werkgever. Juistheid van de medische beperkingen. Vallen de geduide functies binnen het belastbaarheidspatroon?

• LJN AX9312 - Intrekking WAO-uitkering. Is de medische en arbeidskundige grondslag juist? Beoordeling volgens het het CBBS.

• LJN AX9315 - Herziening WAO-uitkering. Belastbaarheid. Zijn de geduide functies passend?

• LJN AX9316 - Intrekking WAO-uitkering. Is de medische grondslag juist?

• LJN AX9534 - Weigering WAO-uitkering. Herhaalde aanvraag. Er is geen sprake van nieuwe feiten of gewijzigde omstandigheden.

• LJN AX9538 - WAO-schattingen en weigering ziekengeld. Juistheid van de medische grondslag.

• LJN AX9554 - Het verzet is gegrond omdat het tijdstip van indiening bij het onbevoegde orgaan bepalend is voor de vraag of het hogerberoepschrift tijdig is ingediend.

• LJN AX9557 - Niet-verschoonbare overschrijding van de bezwaartermijn.

• LJN AX9558 - WAO-schatting. Vastgestelde beperkingen. Geschiktheid voor de geselecteerde functies.

• LJN AX9562 - Weigering WAO-uitkering. Betrokkene voldoet niet aan de voorwaarden om in aanmerking te worden gebracht voor een WAO-uitkering.

• LJN AX9568 - WAO-schatting. Er is geen sprake van een onzorgvuldige voorbereiding van het bestreden besluit.

• LJN AX9572 - WAO-schatting. Het bestreden besluit berust op een deugdelijke medische grondslag. Geschiktheid voor de geselecteerde functies.

• LJN AX9576 - Het bestreden besluit is onvoldoende zorgvuldig voorbereid. Het UWV had nader dienen te onderzoeken wat de bedoeling was van het schrijven van betrokkene.

• LJN AX9586 - WAO-schatting. Belastbaarheid. Geschiktheid voor de geselecteerde functies.

• LJN AX9605 - Het verzoek om uitstel van de zitting van de rechtbank is ten onrechte afgewezen. De rechtbank heeft gehandeld in strijd met een goede procesorde. WAO-schatting. Belastbaarheid. Geschiktheid voor de geselecteerde functies. Instandlating van de rechtsgevolgen van het vernietigde besluit.

• LJN AX9608 - Verzoek om schadevergoeding als gevolg van de vertraagde afhandeling van de ziekmelding, waardoor betrokkene twee levensverzekeringen heeft moeten opzeggen. Forfaitaire schadevergoeding overeenkomstig artikel 6:119 van het BW.

• LJN AX9614 - Is de arbeidsongeschiktheid voortgekomen uit een andere oorzaak dan die op grond waarvan aan betrokkene per eerdere datum WAO-uitkering is toegekend?

• LJN AX9623 - Intrekking WAO-uitkering. Er is geen sprake van verlies aan verdiencapaciteit.

• LJN AX9624 - Toekenning van een hogere WAO-uitkering. Vergoeding van de schade in de vorm van de wettelijke rente.

• LJN AX9648 - WAO-schatting. Vastgestelde medische en arbeidskundige beperkingen. Geschiktheid voor de geselecteerde functies.

• LJN AX9674 - WAO-schatting met behulp van het CBBS. Motivering. Instandlating van de rechtsgevolgen van het vernietigde besluit. Weigering ziekengeld vanwege geschiktheid voor de geduide functies.

• LJN AY0118 - Intrekking WAO-uitkering na vijfdejaarsherbeoordeling. Vastgestelde belastbaarheid. Geschiktheid voor de geselecteerde functies.

• LJN AY0155 - Weigering WAO-uitkering omdat betrokkene de wachttijd niet heeft voltooid.

• LJN AY0253 - Vaststelling van het maatmaninkomen van een directeur-grootaandeelhouder van een vennootschap. Pensioenvoorziening.

• LJN AY0422 - De korting op de WAO-uitkering vervalt door het wegvallen van de inkomsten uit arbeid. De besluiten zijn geen besluiten betreffende de vaststelling van het WAO-dagloon.

• LJN AY0425 - De schattingsbesluiten die met behulp van het CBBS tot stand zijn gekomen, zijn toereikend gemotiveerd.

• LJN AY0428 - Betrokkene heeft geen belang meer bij een beoordeling van het hoger beroep, zodat dit niet-ontvankelijk kan worden verklaard.

• LJN AY0429 - Is terecht met terugwerkende kracht toepassing gegeven aan artikel 44 van de WAO en is de onverschuldigd betaalde WAO-uitkering terecht teruggevorderd?

• LJN AY1706 - Mate van arbeidsongeschiktheid van minder dan 15%. Vermoeidheidsklachten.

• LJN AY2221 - WAO-schatting. Vastgestelde maatmanfunctie en maatmaninkomen.

• LJN AY2627 - Het bestreden schattingsbesluit ontbeert een als voldoende te kwalificeren medische en arbeidskundige grondslag.

• LJN AY2985 - De rechtbank heeft door het beroep niet-ontvankelijk te verklaren ten onrechte het schorsingsbesluit niet inhoudelijk getoetst. WAO-schatting; uitlooptermijn; zorgvuldigheid. Gebruikte taal (Frans).

• LJN AY3053 - Herziening WAO-uitkering. Zorgvuldigheid van het medisch onderzoek. Vastgestelde belastbaarheid.

• LJN AY3551 - Herziening WAO-uitkering. Belastbaarheidspatroon. Geschiktheid voor de geselecteerde functies.

• LJN AY3555 - Is betrokkene terecht van opvatting dat in de gegeven omstandigheden het UWV niet van de intrekking van het besluit mocht terugkomen? Is er sprake van dwaling?

• LJN AY3557 - WAO-schatting. Betrokkene beschikt in zijn toestand niet over duurzaam benutbare arbeidsmogelijkheden.

• LJN AY3560 - Weigering WAO-uitkering. Geschiktheid voor het eigen werk. Is terecht ziekengeld geweigerd?

• LJN AY3568 - Het verzet is ongegrond omdat het niet betalen van het griffierecht niet verschoonbaar is.

• LJN AY3572 - Intrekking WAO-uitkering. Zorgvuldigheid van het medisch onderzoek. Belastbaarheid.

• LJN AY3575 - Het verzoek om herziening van een eerder genomen besluit is terecht afgewezen omdat geen er sprake was van nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden.

• LJN AY3578 - Weigering WAO-uitkering. Geschiktheid voor de geselecteerde functies.

• LJN AY3587 - WAO-schatting. Is er sprake van uit dezelfde ziekteoorzaak voortgekomen medische beperkingen?

• LJN AY3588 - WAO-schatting. Actualiteit van de geduide functies. Er is geen aanleiding voor het oordeel dat de schatting voldoende realiteitswaarde ontbeert.

• LJN AY3595 - Afwijzing verzoek om verhoging van de WAO-uitkering wegens (vermeende) toegenomen arbeidsongeschiktheid. Zorgvuldigheid van het medisch onderzoek.

• LJN AY3597 - WAO-schatting met behulp van het CBBS. Motivering. Instandlating van de rechtsgevolgen van het vernietigde besluit.

• LJN AY3599 - De weigering om aan betrokkene met een terugwerkende kracht van drie jaar een WAO-uitkering toe te kennen is in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel.

• LJN AY3603 - WAO-schatting met behulp van het CBBS-systeem. Motivering. Instandlating van de rechtsgevolgen van het vernietigde besluit.

• LJN AY3608 - Weigering ziekengeld. Ingangsdatum. WAO-schatting. Zorgvuldigheid van het medisch en arbeidskundig onderzoek.

• LJN AY3767 - Weigering WAO-uitkering. Het bestreden besluit is niet deugdelijk gemotiveerd. Zorgvuldigheid van het medisch onderzoek.

• LJN AY3769 - WAO-schatting. Belastbaarheid. Geschiktheid voor de geselecteerde functies. Er resteren onvoldoende functies om de schatting op te baseren.

• LJN AY3770 - Het inleidende beroep bij de rechtbank dient niet-ontvankelijk te worden verklaard. Het beroepschrift dient als bezwaarschrift te worden doorgezonden naar het UWV.

• LJN AY3790 - WAO-schatting. Juistheid van het medisch oordeel. Het oordeel van de door de rechtbank ingeschakelde deskundigen.

• LJN AY3860 - Afwijzing van het verzoek om voorlopige voorziening. Er is geen sprake van een precaire financiλle situatie.

• LJN AY3869 - Terugvordering van onverschuldigd betaalde WAO-uitkering. Vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid.

• LJN AY3870 - Weigering WAO-uitkering. Betrokkene is nog geschikt voor haar eigen werk. Niet aannemelijk is gemaakt dat betrokkene vanwege haar beperkingen niet kon reizen naar Zwolle voor de hoorzitting.

• LJN AY3875 - Het bestreden besluit ziet niet op de medische situatie van betrokkene, maar is enkel gebaseerd op de invloed die betrokkenes inkomsten hebben op de uitbetaling van de WAO-uitkering.

• LJN AY3885 - Aan het bestreden besluit is voldoende onderzoek voorafgegaan. Het is aan de aanvrager om de voor het recht op uitkering noodzakelijke controleerbare gegevens aan te leveren.

• LJN AY3901 - WAO-schatting. De laatstelijk vσσr het intreden van de arbeidsongeschiktheid vervulde functie vormt de basis voor de vaststelling van het maatmaninkomen.

• LJN AY3960 - Ongegrondverklaring van het verzet wegens niet-verschoonbare overschrijding van de termijn voor het indienen van een beroepschrift.

• LJN AY3963 - WAO-schatting met behulp van het CBBS. Motivering. Instandlating van de rechtsgevolgen van het vernietigde besluit.

• LJN AY3968 - Vergoeding van de wettelijke rente over de na te betalen WAO-uitkering. De gemaakte kosten in bezwaar en in hoger beroep.

• LJN AY4009 - WAO-schatting. (On)geschiktheid voor de geselecteerde functies. Opleiding.

• LJN AY4010 - Overschrijding van de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift.

• LJN AY4126 - Verzoek om voorlopige voorziening in verband met het niet tijdig beslissen op bezwaar.

• LJN AY4287 - Schatting van de premie socialewerknemersverzekeringswetten vanwege het ontbreken van een ondeugdelijke administratie.

• LJN AY4590 - Afwijzing van het verzoek om voorlopige voorziening. De financiλle situatie van betrokkene. Er is geen sprake van onverwijlde spoed.

• LJN AY4604 - Weigering WAO-uitkering. De formele benadering dat betrokkene reeds volledig arbeidsongeschikt was op de datum van aanvang van de WAO-verzekering wordt niet langer onderschreven.

• LJN AY4625 - Weigering WAO-uitkering. Wachttijd. De arbeidsongeschiktheid heeft niet dezelfde oorzaak als waarvoor eerder een uitkering was toegekend.

• LJN AY4794 - Herziening van de WAO-uitkering naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 15-25%.

• LJN AY4795 - Loondoorbetalingsverplichting van acht maanden wegens het zonder deugdelijke grond verrichten van onvoldoende reοntegratie-inspanningen. Afwijzing WAO-aanvraag. Faillissement van de werkgever.

• LJN AY4800 - Weigering om terug te komen van een eerder genomen besluit. Er zijn geen nieuwe feiten of veranderde omstandigheden.

• LJN AY4825 - Intrekking WAO-uitkering. Betrokkene is geschikt voor haar eigen werk.

• LJN AY4868 - Is met name de psychische belastbaarheid juist vastgesteld?

• LJN AY4869 - Met het besluit is geheel aan de bezwaren van betrokkene tegemoet gekomen. Het bestreden besluit ziet op de intrekking van het recht op WAO-uitkering en niet op de uitbetaling ervan.

• LJN AY4870 - Is de belastbaarheid zoals vastgelegd in het belastbaarheidspatroon overschat?

• LJN AY4871 - Terugvordering van onverschuldigd betaalde WAO-uitkering. Het nadere besluit is een primair besluit en is niet aan te merken als een besluit in de zin van artikel 6:18 van de Awb. Toezending van de besluiten op de voorgeschreven wijze.

• LJN AY4872 - Door het intrekken van het bestreden besluit is de procedure weer in de bezwaarfase beland, zodat het UWV een nieuwe beslissing op het bezwaar zal dienen te nemen.

• LJN AY4874 - Of het bezwaar zelf ontvankelijk was, is voor de ontvankelijkheid van het beroep bij de rechtbank niet van belang. Wel dient de rechtbank te onderzoeken of het UWV bij het nemen van het besluit op bezwaar tot een juist oordeel over de ontvankelijkheid van het bezwaar is gekomen.

• LJN AY4879 - Weigering AAW/WAO-uitkering. Zijn de geduide functies passend? Terugvordering van het voorschot. Wettelijke rente. Recht op vergoeding van immateriλle schade wegens overschrijding van de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 van het EVRM. Het UWV zal bij het nemen van een nieuw besluit op bezwaar tevens dienen te beslissen over de aan betrokkene toekomende schadevergoeding.

• LJN AY4881 - Is er sprake van een lichamelijke en/of psychische aandoening naar objectieve maatstaven gemeten? CBBS.

• LJN AY4917 - Niet-ontvankelijkverklaring van het beroep wegens overschrijding van de termijn voor het betalen van het griffierecht.

• LJN AY4924 - Korting op de WAO-uitkering in verband met genoten winst. Zelfstandig tandtechnicus. Huurinkomsten uit verhuur van de bedrijfsruimte. Fiscale keuze.

• LJN AY4935 - Korting op de WAO-uitkering. Niet-ontvankelijkverklaring van het beroep. Verplichte bezwaarschriftprocedure.

• LJN AY4949 - Weigering WAO-uitkering. Geschiktheid voor het eigen werk. Remigratie. Klimaatverandering.

• LJN AY4955 - Weigering WAO-uitkering. Is uitgegaan van de juiste medische beperkingen? Duiding van de voltijdfuncties. Er is geen medische urenbeperking.

• LJN AY5003 - Ongegrondverklaring van het verzet omdat betrokkene geen gronden heeft ingediend die zien op het niet tijdig indienen van het beroepschrift.

• LJN AY5004 - Weigering WAO-uitkering. Zijn de medische beperkingen onderschat? Urenbeperking?

• LJN AY5006 - Is er sprake van een appellabel besluit? Niet-ontvankelijkheid van het bezwaar.

• LJN AY5009 - Weigering WAO-uitkering. Is de belastbaarheid juist vastgesteld? Is ten onrechte geen duurbeperking aangenomen?

• LJN AY5010 - Korting op de WAO-uitkering in verband met inkomsten uit arbeid. Is er een dringende reden om af te zien van terugvordering?

• LJN AY5011 - Herziening WAO-uitkering. Is er sprake van objectieve afwijkingen? Vallen de functies binnen de vastgestelde belastbaarheid?

• LJN AY5014 - Schorsing en intrekking van de WAO-uitkering. Zijn de besluiten ontvangen? Betrokkene is doordeweeks opgenomen geweest en was alleen de weekenden thuis.

• LJN AY5018 - Weigering WAO-uitkering. Maximale urenomvang? Juistheid van de medische beperkingen?

• LJN AY5111 - WAO-schatting. Betrokkene is geschikt voor gangbare arbeid. Overschrijding van de belastbaarheid? Urenbeperking? Werkdruk?

• LJN AY5126 - Er zijn geen beperkingen ten aanzien van het verrichten van arbeid.

• LJN AY5127 - Beλindiging WAO-uitkering omdat betrokkene na het verrichten van arbeid voor minder dan 15% arbeidsongeschikt wordt beschouwd.

• LJN AY5129 - Herziening van de mate van arbeidsongeschiktheid. Er zijn geen aanknopingspunten om te twijfelen aan de juistheid van het aan het bestreden besluit ten grondslag gelegde medische oordeel.

• LJN AY5134 - Is de overschrijding van de bezwaartermijn verschoonbaar? Psychische klachten.

• LJN AY5135 - Weigering WAO-uitkering per einde wachttijd omdat betrokkene voor minder dan 15% arbeidsongeschikt is bevonden.

• LJN AY5136 - WAO-schatting. Geschiktheid voor de geselecteerde functies.

• LJN AY5143 - WAO-schatting. Zijn de geselecteerde functies passend? Zorgvuldigheid van het medisch onderzoek.

• LJN AY5157 - Arbeidskundige grondslag van het bestreden besluit. Functies welke zijn geselecteerd naar de situatie op de datum in geding, de zogeheten teruglegdatum. Uitgaande van die functies is er sprake van voldoende actualisering.

• LJN AY5202 - Hoogte van de gedifferentieerde WAO-premie. Nieuw besluit op bezwaar.

• LJN AY5209 - Herziening WAO-uitkering. Ongewijzigde vaststelling van de arbeidsongeschiktheid na medisch heronderzoek. Weigering (verdere) ZW-uitkering.

• LJN AY5210 - Intrekking WAO-uitkering, welke was berekend naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 80-100%.

• LJN AY5211 - Terugvordering van het voorschot op de WAO-uitkering.

• LJN AY5212 - Herziening van de mate van arbeidsongeschiktheid.

• LJN AY5215 - WAO-zaak: het bestreden besluit berust niet op een juiste medische en arbeidskundige grondslag. ZW-zaak: de noodzakelijke medische en arbeidskundige gegevens ontbreken om te kunnen beoordelen of betrokkene geschikt was te achten voor arbeid in de zin van de ZW.

• LJN AY5218 - Onveranderde mate van arbeidsongeschiktheid na de eerstejaarsherbeoordeling. Niet is gebleken dat de arbeidskundige grondslag van de onderhavige schattingen als ontoereikend moet worden beoordeeld.

• LJN AY5223 - Onderzoek door een medisch medewerker, niet zijnde een verzekeringsarts.

• LJN AY5224 - Herziening WAO-uitkering met terugwerkende kracht. Terugvordering van onverschuldigd betaalde WAO-uitkering. Anticumulatie.

• LJN AY5225 - WAO-schatting. Er resteren te weinig functies om de schatting op te baseren.

• LJN AY5226 - WAO-schatting. Vastgestelde beperkingen. Geschiktheid voor de geselecteerde functies.

• LJN AY5227 - Weigering WAO-uitkering. De beperkingen ten aanzien van het verrichten van arbeid bestonden reeds bij aanvang van de verzekering.

• LJN AY5229 - Is de WAO-uitkering ten onrechte blijvend verlaagd omdat betrokkene slechts een relatief korte periode inkomsten heeft genoten?

• LJN AY5328 - Terugwijzing van de zaak naar de rechtbank. De CRvB stelt vast dat de rechtbank heeft nagelaten om de door haar ingeschakelde deskundige te confronteren met het naar aanleiding van haar rapportage door het UWV ingenomen, gemotiveerde en deels andersluidende standpunt.

• LJN AY5354 - Weigering WAO-uitkering. Geschiktheid voor de geselecteerde functies.

• LJN AY5357 - Terugwijzing van de zaak naar rechtbank.

• LJN AY5358 - Weigering WAO-uitkering. Van doorslaggevend belang is echter niet de situatie per maart 2003, maar die per 20 december 2002.

• LJN AY5379 - WAO-schatting. Geschiktheid voor de geselecteerde functies.

• LJN AY5389 - Herziening WAO-uitkering. Vastgestelde beperkingen. Geschiktheid voor de geselecteerde functies.

• LJN AY5434 - Is het verzoek om heropening van de WAO-uitkering terecht afgewezen?

• LJN AY5531 - Herziening en terugvordering van de WAO-uitkering. Hoogte van het dagloon.

• LJN AY5561 - WAO-schatting. Belastbaarheid. Geschiktheid voor de geselecteerde functies. Arbeidsduur.

• LJN AY5564 - Bezwaar van de werkgever tegen de indeling van zijn werknemer in een hogere arbeidsongeschiktheidsklasse. Vernietiging van de arbeidsovereenkomst. Op de datum van intreden van de arbeidsongeschiktheid bestond er een dienstbetrekking tussen de werknemer en de werkgever.

• LJN AY5565 - WAO-schatting. Toepassing van artikel 44 van de WAO. Inkomsten uit arbeid.

• LJN AY5582 - Toekenning WAO-uitkering aan de werknemer. Nieuw besluit. Procesbelang.

• LJN AY5584 - Vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid. De medische beperkingen zijn juist vastgesteld; de arbeidskundige grondslag is onjuist nu slechts twee functies resteren.

• LJN AY5591 - Gedifferentieerde premie. Is er sprake van overgang van onderneming? Beroep op het gelijkheidsbeginsel. Strijdigheid met de Wet Pemba?

• LJN AY5604 - De weigering om WAO-uitkering toe te kennen na het einde van de wachttijd kan niet in stand blijven.

• LJN AY5665 - Betrokkene is geen eigenrisicodrager omdat de garantieverklaring ontbreekt. Is de termijn voor het indienen van de garantieverklaring een harde termijn?

• LJN AY5670 - Gedifferentieerde WAO-premie. De arbeidsongeschiktheidslasten komen voor rekening van de rechtsopvolger van betrokkene.

• LJN AY5675 - Herziening WAO-uitkering naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 15-25%. Het UWV heeft voldoende inzichtelijk gemaakt dat de functies kunnen worden vervuld.

• LJN AY5677 - Intrekking WAO-uitkering. Er zijn geen nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden.

• LJN AY5678 - De functies waren geschikt om de theoretische verdiencapaciteit van betrokkene vast te stellen en de mate van arbeidsongeschiktheid in de klasse 25-35% in te delen.

• LJN AY5679 - Vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid. Op grond van het oordeel van de deskundige wordt betrokkene niet in staat geacht de voorgehouden functies te vervullen.

• LJN AY5860 - Intrekking WAO-uitkering omdat betrokkene vanaf de datum in geding minder dan 15% arbeidsongeschikt is. De beperkingen zijn op adequate wijze vastgesteld. In hoger beroep zijn geen objectief-medische verklaringen overgelegd die steun bieden aan een andersluidend oordeel.

• LJN AY5861 - Herziening WAO-uitkering naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 65-80%. Later toegenomen klachten.

• LJN AY5924 - Toekenning van een volledige WAO-uitkering. Onvoldoende belang. De uitvoering ligt buiten de reikwijdte bestreden besluit.

• LJN AY5933 - Intrekking WAO-uitkering. De belastbaarheid is niet overschat en betrokkene is in staat tot het verrichten van de geselecteerde functies. Het opleidingsniveau is juist gewaardeerd.

• LJN AY5937 - Toekenning WAO-uitkering naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 15-25%.

• LJN AY5941 - Is de mate van arbeidsongeschiktheid juist vastgesteld. De beperkingen zijn juist vastgesteld. Latere verslechtering van de gezondheidstoestand.

• LJN AY5943 - Herziening WAO-uitkering naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 65-80%.

• LJN AY5949 - Weigering WAO-uitkering. De medische grondslag van het bestreden besluit is juist vastgesteld.

• LJN AY5951 - Weigering WAO-uitkering. Zorgvuldig medisch onderzoek.

• LJN AY5958 - Verzoek om terug te komen van een eerder genomen besluit. Er zijn geen nieuwe feiten of veranderde omstandigheden.

• LJN AY5966 - Herziening van de mate van arbeidsongeschiktheid. Is de medische en arbeidskundige grondslag juist vastgesteld?

• LJN AY5968 - Is er sprake van toegenomen arbeidsongeschiktheid? De noodzaak van een nieuw arbeidskundig rapport.

• LJN AY5973 - Herziening WAO-uitkering. Zijn de medische beperkingen juist vastgesteld?

• LJN AY5977 - Terugvordering van ten onrechte betaalde voorschotten op de WAO-uitkering. Er is geen sprake van een dringende reden om van terugvordering af te zien. Er heeft terecht geen toetsing aan het evenredigheidsbeginsel plaatsgevonden omdat de terugvordering dwingend is voorgeschreven.

• LJN AY6009 - Herziening WAO-uitkering. Is de medische en arbeidskundige grondslag juist vastgesteld?

• LJN AY6037 - Intrekking WAO-uitkering. De medische en arbeidskundige grondslag is onvoldoende gemotiveerd.

• LJN AY6041 - Het UWV is volledig tegemoet gekomen aan het bezwaar. Vernietiging van het dagloonbesluit. Schadevergoeding. Er bestaat geen recht op immateriλle schadevergoeding omdat onvoldoende aannemelijk is geworden dat het dagloonbesluit en de daarna gevoerde procedure op zichzelf hebben geleid tot geestelijk letsel dat kan worden beschouwd als een aantasting van betrokkenes persoon als bedoeld in artikel 6:106 van het BW.

• LJN AY6042 - Weigering WAO-uitkering. Geschiktheid voor het eigen werk. Voldoende medische grondslag.

• LJN AY6044 - Herziening WAO-uitkering. Is de medische beoordeling zorgvuldig geweest en is de medische grondslag juist vastgesteld? Hoogte van het maatmaninkomen.

• LJN AY6055 - Hoogte van het terugvorderingsbedrag van de onverschuldigd betaalde WAO-uitkering. Dringende reden. De brief betreffende de verlaging van het bedrag van de nabetaling is een besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Awb.

• LJN AY6056 - Weigering WAO-uitkering. Is de medische en arbeidskundige grondslag juist vastgesteld?

• LJN AY6058 - Herziening WAO-uitkering. Arbeidskundige grieven. De mate van arbeidsongeschiktheid is juist vastgesteld.

• LJN AY6078 - Toekenning vergoeding van schade in de vorm van de wettelijke rente.

• LJN AY6130 - Herziening WAO-uitkering. Terugvordering van onverschuldigd betaalde WAO-uitkering.

• LJN AY6221 - De aanvraag voor WAO-uitkering is niet in behandeling genomen wegens het ontbreken van een reοntegratieverslag.

• LJN AY6222 - Intrekking WAO-uitkering. Voldoende medische gegevens. De verslechtering van de gezondheidstoestand na de intrekking van de WAO-uitkering is niet aan de orde in dit geding.

• LJN AY6230 - Intrekking WAO-uitkering. Geschiktheid voor de maatmanfunctie. Is voldoende rekening gehouden met de psychische klachten?

• LJN AY6343 - WAO-schatting. Is de belastbaarheid overschat? Terugvordering van het voorschot op de WAO-uitkering. Niet tijdig beslissen.

• LJN AY6350 - Nabetaling WAO-uitkering. De schadevergoeding is forfaitair vastgesteld conform de wet (artikel 6:119 van het BW). De grootte van de daadwerkelijk geleden schade is niet relevant.

• LJN AY6355 - Weigering WAO-uitkering per einde wachttijd. Overschrijden de geduide functies de vastgestelde belastbaarheid?

• LJN AY6366 - Toekenning gedeeltelijke WAO-uitkering na eerdere weigering. Zijn de geselecteerde functies passend? Opleidings- en ervaringseisen.

• LJN AY6378 - Is de intrekking van de WAO-uitkering juist? Ernstige psychische klachten.

• LJN AY6385 - Na de intrekking van de WAO-uitkering zijn nieuwe auto-immuunaandoeningen gediagnosticeerd. Weigering WAO-uitkering. Betrokkene was niet verzekerd voor de WAO. Er is geen verband met de eerdere arbeidsongeschiktheid.

• LJN AY6389 - Weigering WAO-uitkering. Intrekking voorschot. De schatting berust op onvoldoende grondslag, te weten een tweetal functies.

• LJN AY6391 - WAO-schatting. Kan betrokkene met beperkingen passend werk verrichten en is voldoende rekening gehouden met haar doofheid?

• LJN AY6396 - Weigering WAO-uitkering. Is de eerste arbeidsongeschiktheidsdag juist vastgesteld?

• LJN AY6402 - Weigering WAO-uitkering. Medische en arbeidskundige beoordeling. In hoger beroep is de ontbrekende onderbouwing alsnog gegeven.

• LJN AY6406 - Weigering WAO-uitkering per einde wachttijd. Medische en arbeidskundige beoordeling. CBBS. Hoge eisen aan de motivering. In beroep is de onderbouwing aangevuld. Vernietiging van het bestreden besluit met instandlating van de rechtsgevolgen.

• LJN AY6411 - Korting op de WAO-uitkering wegens inkomsten uit arbeid. De extra inkomsten zijn niet gemeld. Terugvordering van onverschuldigd betaalde WAO-uitkering. Betalingsregeling.

• LJN AY6418 - Weigering WAO-uitkering omdat betrokkene niet arbeidsongeschikt is. Onvoldoende zorgvuldige voorbereiding van het bestreden besluit.

• LJN AY6550 - Weigering om terug te komen van een eerder genomen dagloonbesluit. Er zijn geen nieuwe feiten of veranderde omstandigheden.

• LJN AY6555 - Verzoek om verhoging van het dagloon omdat ten onrechte geen rekening is gehouden met de pensionkostentoeslag, de reiskostenvergoeding voor een jaarlijkse vakantiereis naar het land van herkomst, zes extra reisdagen en extra vakantieverlof.

• LJN AY6561 - Vaststelling WAO-dagloon. Terugkomen van eerder genomen besluit. Wettelijke rente.

• LJN AY6562 - Vaststelling van de hoogte van het WAO-dagloon. Terugkomen van eerder genomen besluit. Wettelijke rente.

• LJN AY6563 - Onjuiste vaststelling van het WAO-dagloon. Weigering tot nabetaling van de wettelijke rente.

• LJN AY6565 - Hoogte van het WAO-dagloon. Wettelijke rente.

• LJN AY6586 - Hoogte van het WAO-dagloon. Dient rekening te worden gehouden met de extra reis- en vakantiedagen? Wettelijke rente.

• LJN AY6587 - Wettelijke rente over de nabetaling. Redelijke termijn na aanmaning.

• LJN AY6588 - Intrekking WAO-uitkering. Is voldoende rekening gehouden met de psychische en KNO-klachten? Arbeidskundige beoordeling met behulp van van het CBBS. Een deugdelijke toelichting en motivering met betrekking tot de geselecteerde functies is eerst in hoger beroep gegeven.

• LJN AY6605 - Hoogte van het WAO-dagloon. Extra vakantiedagen. CAO-toeslag. Een besluit waarbij wordt teruggekomen van een eerder genomen besluit dient terughoudend te worden getoetst. Wettelijke rente.

• LJN AY6609 - Hoogte van het WAO-dagloon. Pensionkostentoeslag, CAO-toeslag en extra vakantiedagen. Een besluit waarbij wordt teruggekomen van een eerder genomen besluit dient terughoudend te worden getoetst. Wettelijke rente.

• LJN AY6611 - Verhoging van het WAO-dagloon. Wettelijke rente.

• LJN AY6614 - Dagloonvaststelling. Terugkomen van een onaantastbaar geworden besluit. Wettelijke rente.

• LJN AY6650 - Hoogte van het WAO-dagloon. Een besluit waarbij wordt teruggekomen van een eerder genomen besluit dient terughoudend te worden getoetst. Extra reisdagen en CAO-, TIN-, vuilwerk- en pensionkostentoeslag.

• LJN AY6660 - Hoogte van het WAO-dagloon. Een besluit waarbij wordt teruggekomen van een eerder genomen besluit dient terughoudend te worden getoetst. Pensionkostentoeslag, reiskosten en extra reis- en vakantiedagen. Wettelijke rente.

• LJN AY6666 - Hoogte van het WAO-dagloon. Een besluit waarbij wordt teruggekomen van een eerder genomen besluit dient terughoudend te worden getoetst. Pensionkosten-, CAO- en TIN-toeslag. Extra reis- en vakantiedagen en overuren. Wettelijke rente.

• LJN AY6668 - WAO-schatting. Discrepantie tussen de belastbaarheid en de functiebelastingen. Ondeugdelijke arbeidskundige onderbouwing.

• LJN AY6669 - Hoogte van het WAO-dagloon. Een besluit waarbij wordt teruggekomen van een eerder genomen besluit dient terughoudend te worden getoetst. Pensionkosten-, CAO- en TIN-toeslag. Extra reis- en vakantiedagen en overuren. Wettelijke rente.

• LJN AY6671 - Hoogte van het WAO-dagloon. Een besluit waarbij wordt teruggekomen van een eerder genomen besluit dient terughoudend te worden getoetst Wettelijke rente.

• LJN AY6675 - WAO-schatting. Zijn de medische beperkingen juist ingeschat?

• LJN AY6678 - Terugkomen van eerder genomen dagloonbesluiten. Wettelijke rente.

• LJN AY6679 - WAO-schatting. Is de medische en arbeidskundige grondslag voldoende?

• LJN AY6683 - Weigering WAO-uitkering per einde wachttijd. Berust de schatting op goede gronden?

• LJN AY6690 - WAO-schatting. Juistheid van het medisch oordeel.

• LJN AY6691 - Beλindiging WAO-uitkering. Juistheid van het medisch oordeel.

• LJN AY6806 - WAO-schatting. Kon betrokkene zijn eigen werkzaamheden verrichten?

• LJN AY6831 - De inhoud van het bestreden besluit betreft WAO-schatting en niet WAO-premiedifferentiatie. Eerlijk proces als bedoeld in artikel 6 van het EVRM.

• LJN AY6834 - Intrekking WAO-uitkering. Zijn de beperkingen juist ingeschat en is de maatman juist vastgesteld?

• LJN AY6837 - Intrekking WAO-uitkering. Zijn de geduide functies passend? Opleidingseisen. Computergebruik.

• LJN AY6844 - Verlaging WAO-uitkering. Het bestreden besluit wordt niet langer gehandhaafd wegens gebreken in de voorbereiding en een nieuw besluit op bezwaar wordt in het vooruitzicht gesteld.

• LJN AY6886 - WAO-schatting. Is de motivering van de geschiktheid van de geselecteerde functies voldoende?

• LJN AY6960 - Herziening WAO-uitkering. Er is geen sprake van onvolledig of ondeugdelijk medisch onderzoek.

• LJN AY7200 - Intrekking en terugvordering van de WAO-uitkering. Er is geen sprake meer van inkomensverlies.

• LJN AY7284 - Intrekking WAO-uitkering. Verzoek om terug te komen van een eerder genomen besluit. Er zijn geen nieuwe feiten of omstandigheden aangevoerd.

• LJN AY7288 - WAO-schatting. Juistheid en zorgvuldigheid van het medisch oordeel.

• LJN AY7331 - Afwijzing van het verzoek om herziening van een eerdere uitspraak van de CRvB.

• LJN AY7488 - Vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid. Eιn functie wordt als ongeschikt aangemerkt. Indeling in de arbeidsongeschiktheidsklasse 25-35%.

• LJN AY7498 - Er is niet voldaan aan het criterium "geen benutbare mogelijkheden". Indeling in de arbeidsongeschiktheidsklasse van 45-55%.

• LJN AY7513 - Nader besluit. Terugvordering van onverschuldigd betaalde WAO-uitkering.

• LJN AY7544 - Weigering WAO-uitkering omdat het verzuim van betrokkene geen verband houdt met ziekte of gebrek, zodat zij de wachttijd voor de WAO niet heeft vervuld.

• LJN AY7547 - De weigering om de pensionkostentoeslag in aanmerking te nemen bij de berekening van het dagloon is in strijd met het gelijkheidsbeginsel.

• LJN AY7596 - Verhoging WAO-dagloon met terugwerkende kracht. Het door een werknemer verdiende vaste maandloon ondergaat geen wijziging door het feit dat hij zes dagen per jaar minder hoeft te werken dan sommige collega’s.

• LJN AY7597 - Vaststelling WAO-dagloon. Terugkomen van een eerder genomen besluit. Pensionkostentoeslag.

• LJN AY7615 - Herziening dagloon met terugwerkende kracht. Het vaste maandloon ondergaat geen wijziging door het feit dat betrokkene zes dagen per jaar minder hoeft te werken dan sommige collega’s.

• LJN AY7616 - WAO-schatting. Betrokkene heeft geen procesbelang meer bij een beslissing van de CRvB op het hoger beroep, zodat dit niet-ontvankelijk kan worden verklaard.

• LJN AY7618 - Het UWV heeft ten onrechte afgezien van het nemen van een inhoudelijke beslissing inzake de aanspraken op een WAO-uitkering.

• LJN AY7621 - Intrekking WAO-uitkering. Vastgestelde beperkingen.

• LJN AY7628 - Weigering WAO-uitkering. Medische noodzaak van de urenbeperking. Oordeel van een onafhankelijke door de bestuursrechter ingeschakelde deskundige.

• LJN AY7629 - Herziening dagloonvaststelling met terugwerkende kracht.

• LJN AY7630 - Het verzet is ongegrond omdat het griffierecht voor het hoger beroep onverschoonbaar niet tijdig is betaald.

• LJN AY7632 - Verhoging WAO-dagloon met terugwerkende kracht.

• LJN AY7644 - Herziening WAO-dagloon met terugwerkende kracht. Is ten onrechte geen rekening is gehouden met de reiskostenvergoeding voor een jaarlijkse vakantiereis naar het land van herkomst, zes extra reisdagen en extra vakantieverlof?

• LJN AY7645 - Herziening WAO-dagloon. Is bij de vaststelling van het WAO-(vervolg)dagloon ten onrechte geen rekening is gehouden met de CAO-toeslag?

• LJN AY7647 - Verhoging WAO-dagloon met terugwerkende kracht. Is ten onrechte geen rekening gehouden met de reiskostenvergoeding voor een jaarlijkse vakantiereis naar het land van herkomst, zes extra reisdagen en extra vakantieverlof?

• LJN AY7649 - Verhoging WAO-dagloon met terugwerkende kracht. Is ten onrechte geen rekening gehouden met de reiskostenvergoeding voor een jaarlijkse vakantiereis naar het land van herkomst, zes extra reisdagen en extra vakantieverlof.

• LJN AY7653 - Het bestreden besluit is zowel op een deugdelijke medische als juiste arbeidskundige grondslag gebaseerd.

• LJN AY7655 - Verhoging WAO-dagloon met terugwerkende kracht. Is ten onrechte geen rekening gehouden met de CAO-toeslag die betrokkene zou hebben ontvangen?

• LJN AY7658 - Herziening WAO-dagloon met terugwerkende kracht. Is ten onrechte geen rekening gehouden met de reiskostenvergoeding voor een jaarlijkse vakantiereis naar het land van herkomst, zes extra reisdagen en extra vakantieverlof?

• LJN AY7660 - Verhoging WAO-dagloon met terugwerkende kracht. Is ten onrechte geen rekening met jaarlijkse vakantiereis naar het land van herkomst, zes extra reisdagen en extra vakantieverlof?

• LJN AY7662 - Verhoging WAO-dagloon met terugwerkende kracht. Is onder andere ten onrechte geen rekening gehouden met de SAO-, TIN- en vuilwerktoeslag?

• LJN AY7691 - Is bij de verhoging van het WAO-dagloon ten onrechte geen rekening gehouden met zes extra reisdagen, extra vakantiedagen, CAO-, TIN- en overwerktoeslag en dat over de bijgetelde vergoeding vakantietoeslag moet worden berekend?

• LJN AY7692 - Is bij de verhoging van het WAO-dagloon ten onrechte geen rekening gehouden met zes extra reisdagen, extra vakantiedagen, CAO-, TIN- en overwerktoeslag en dat over de bijgetelde vergoeding vakantietoeslag moet worden berekend?

• LJN AY7695 - Is bij de berekening van het WAO-dagloon ten onrechte geen rekening gehouden met zes extra reisdagen, extra vakantiedagen, CAO-, TIN- en overwerktoeslag en dat over de bijgetelde vergoeding vakantietoeslag moet worden berekend?

• LJN AY7700 - Herziening WAO-uitkering. Juistheid van de vastgestelde beperkingen.

• LJN AY7717 - WAO-schatting. Is terecht geen urenbeperking aangenomen?

• LJN AY7722 - Is bij de herberekening van het WAO-dagloon ten onrechte geen rekening gehouden met zes extra reisdagen, extra vakantiedagen, CAO-, TIN- en overwerktoeslag en dat over de bijgetelde vergoeding vakantietoeslag moet worden berekend?

• LJN AY7725 - Is bij de herberekening van het dagloon ten onrechte geen rekening gehouden met zes extra reisdagen, extra vakantiedagen, CAO-, TIN- en overwerktoeslag en dat over de bijgetelde vergoeding vakantietoeslag moet worden berekend?

• LJN AY7816 - Is bij de herberekening van het WAO-dagloon ten onrechte geen rekening gehouden met toeslagen, zoals de overwerk-, CAO- en TIN-toeslag en dat vakantietoeslag moet worden bijgeteld over de reiskostenvergoeding buitenland en pensionkostenvergoeding?

• LJN AY7818 - Is bij de herberekening van het WAO-dagloon ten onrechte geen rekening gehouden met zes extra reisdagen, extra vakantiedagen, CAO-, TIN- en overwerktoeslag en dat over de bijgetelde vergoeding vakantietoeslag moet worden berekend?

• LJN AY7819 - Is bij de herberekening van het WAO-dagloon ten onrechte geen rekening gehouden met extra reisdagen en extra vakantiedagen en is met een te laag bedrag aan reiskostenvergoeding buitenland is rekening gehouden?

• LJN AY7820 - Is bij de herberekening van het dagloon terecht aangevoerd dat vakantietoeslag moet worden bijgeteld over de reiskostenvergoeding buitenland en dat ten onrechte geen rekening is gehouden met de CAO-toeslag die betrokkene zou hebben ontvangen?

• LJN AY7822 - Is bij herberekening van het WAO- dagloon ten onrechte geen rekening gehouden met extra reisdagen, extra vakantiedagen, toeslagen als TIN-, CAO- en vuilwerktoeslag en overuren en dient de vakantietoeslag over de reiskostenvergoeding buitenland te worden bijgeteld?

• LJN AY7823 - Is bij de herberekening van het WAO-dagloon ten onrechte geen rekening gehouden met toeslagen als CAO-, TIN- en vuilwerktoeslag en overuren en dat de gratificatie te laag is vastgesteld?

• LJN AY7824 - Is bij de herberekening van het WAO-dagloon onder andere ten onrechte geen rekening gehouden met extra reisdagen en extra vakantiedagen, TIN-toeslag, CAO-toeslag en overuren?

• LJN AY7827 - Herberekening van het WAO-dagloon. Is ten onrechte geen rekening gehouden met de pensionkostentoeslag, de reiskostenvergoeding voor een jaarlijkse vakantiereis naar het land van herkomst en zes extra reisdagen?

• LJN AY7828 - Dagloonvaststelling. Verzoek om terug te komen van een eerder genomen besluit.

• LJN AY7829 - Dagloonvaststelling. Verzoek om terug te komen van een eerder genomen besluit.

• LJN AY7830 - Dagloonvaststelling. Verzoek om terug te komen van een eerder genomen besluit.

• LJN AY7831 - Verzoek om herziening van een eerder genomen besluit. Er zijn geen nieuwe feiten of veranderde omstandigheden.

• LJN AY7832 - Dagloonvaststelling. Verzoek om terug te komen van een eerder genomen besluit.

• LJN AY7833 - Dagloonvaststelling. Verzoek om terug te komen van een eerder genomen besluit.

• LJN AY7834 - Dagloonvaststelling. Verzoek om terug te komen van een eerder genomen besluit.

• LJN AY7835 - Dagloonvaststelling. Verzoek om terug te komen van een eerder genomen besluit.

• LJN AY7836 - Dagloonvaststelling. Verzoek om terug te komen van een eerder genomen besluit.

• LJN AY7837 - Dagloonvaststelling. Verzoek om terug te komen van een eerder genomen besluit.

• LJN AY7845 - Dagloonvaststelling. Verzoek om terug te komen van een eerder genomen besluit.

• LJN AY7847 - Dagloonvaststelling. Verzoek om terug te komen van een eerder genomen besluit.

• LJN AY7848 - Dagloonvaststelling. Verzoek om terug te komen van een eerder genomen besluit.

• LJN AY7978 - Geen beroep kan worden ingesteld tegen een uitspraak van de rechtbank als bedoeld in artikel 8:55, vijfde lid, van de Awb. Er is geen sprake van evidente schending van eisen van een goede procesorde dan wel van fundamentele rechtsbeginselen.

• LJN AY8019 - Weigering WAO-uitkering omdat betrokkene op de datum in geding niet meer verzekerd was voor de WAO.

• LJN AY8022 - WAO-schatting. Geschiktheid voor de geselecteerde functies. Vastgestelde belastbaarheid.

• LJN AY8033 - Intrekking WAO-uitkering omdat betrokkene, ondanks zijn medische beperkingen, in staat is met passende arbeid een dusdanig inkomen te verdienen dat geen sprake is van verlies aan verdiencapaciteit.

• LJN AY8035 - Omdat er geen belang meer is bij een uitspraak van de CRvB wordt het hoger beroep niet-ontvankelijk verklaard. Schadevergoeding. Gemaakte kosten in bezwaar en in beroep.

• LJN AY8042 - Intrekking WAO-uitkering. Juistheid van het oordeel over de belastbaarheid en de daaraan gekoppelde voorgehouden functies.

• LJN AY8043 - Herziening WAO-uitkering. Juistheid van het oordeel over de belastbaarheid en de daaraan gekoppelde voorgehouden functies.

• LJN AY8053 - Weigering WAO-uitkering. Betrokkene was niet ongeschikt voor haar eigen werk.

• LJN AY8058 - Is er sprake van toegenomen arbeidsongeschiktheid en vloeit deze voort uit dezelfde oorzaak als de arbeidsongeschiktheid ter zake waarvan de WAO-uitkering werd genoten?

• LJN AY8158 - Herziening WAO-uitkering. Juistheid van het oordeel over de belastbaarheid en de daaraan gekoppelde voorgehouden functies.

• LJN AY8159 - De tweede aanvraag voor WAO-uitkering is ten onrechte aangemerkt als herhaalde aanvraag.

• LJN AY8163 - Intrekking WAO-uitkering. Is het medisch onderzoek voldoende zorgvuldig geweest?

• LJN AY8180 - Anticumulatie. Intrekking WAO-uitkering. Werknemersfraude. Manurenadministratie. Schattenderwijze vaststelling van de niet-opgegeven inkomsten. Niet schatten op zwart werk. Zorgvuldigheid.

• LJN AY8182 - Intrekking WAO-uitkering. Is de medische en arbeidskundige grondslag juist? Na de intrekking van de WAO-uitkering ziekmelding vanuit een WW-uitkeringssituatie. Weigering ziekengeld. Geschiktheid voor de geduide functies.

• LJN AY8223 - Verhoging van het WAO-dagloon met volledig terugwerkende kracht. Weigering vergoeding van de wettelijke rente over de nabetaling.

• LJN AY8229 - Verhoging van het WW-dagloon met volledige terugwerkende kracht. Weigering vergoeding van de wettelijke rente over de nabetaling. Overschrijding beslistermijn.

• LJN AY8230 - Verhoging WW- en WAO-dagloon met volledige terugwerkende kracht. Weigering vergoeding van de wettelijke rente over de nabetaling. Overschrijding van de beslistermijn.

• LJN AY8232 - WAO-schatting. Het oordeel van de rechtbank over de medische onderbouwing.

• LJN AY8233 - Is terecht de mate van arbeidsongeschiktheid gedurende de periode in geding berekend op 15-25%? Is in redelijkheid geweigerd om terug te komen van een eerder genomen besluit? Het herzieningsverzoek is gericht op de hoogte van het aan de schatting ten grondslag gelegde maatmanloon.

• LJN AY8235 - Weigering WAO-uitkering. Terugvordering van het betaalde voorschot.

• LJN AY8236 - Verhoging van het WAO-dagloon met volledig terugwerkende kracht. Weigering vergoeding van de wettelijke rente over de nabetaling.

• LJN AY8238 - In dit geding is uitsluitend aan de orde het door betrokkene gestelde achterwege blijven van publiekrechtelijke besluitvorming op zijn AAW-aanvraag.

• LJN AY8273 - WAO-schattingen. Juistheid van het oordeel van de (bezwaar)verzekeringsarts.

• LJN AY8274 - Beλindiging WAO-uitkering. Juistheid van het medisch en arbeidskundig oordeel.

• LJN AY8275 - WAO-schatting. Er is geen wijziging opgetreden in de gezondheidssituatie en de arbeidsmogelijkheden.

• LJN AY8282 - Differentiatie WAO-premie. Bijzonder geval.

• LJN AY8293 - WAO-uitkering berekend naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 15-25% in aansluiting op de wettelijke wachttijd.

• LJN AY8295 - Verzoek om herziening van een eerder genomen besluit. Er zijn geen nieuwe feiten of omstandigheden.

• LJN AY8302 - Intrekking WAO-uitkering. Betrokkene is voor minder dan 15% arbeidsongeschikt: met inachtneming van de beperkingen is betrokkene geschikt voor werkzaamheden verbonden aan de door de arbeidsdeskundige geselecteerde functies.

• LJN AY8304 - Na einde wachttijd toekenning WAO-uitkering berekend naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 25-35%.

• LJN AY8554 - In hetgeen door betrokkene is aangevoerd ten aanzien van het door hem gewraakte raadslid mr. A.B.J. van der Ham blijkt niet van enig feit of van enige omstandigheid waaruit de gevolgtrekking gemaakt zou behoren te worden dat de behandeling van de zaak van betrokkene door mr. Van der Ham niet kan plaatsvinden zonder dat daarbij gesproken zou kunnen worden van inbreuken op de rechterlijke partijdigheid of van de aanwezigheid van schijn van rechterlijke partijdigheid in de hierboven door de Raad aangegeven zin. Het verzoek om wraking wordt derhalve afgewezen.

• LJN AY8593 - WAO-schatting. Is de arbeidskundige onderbouwing voldoende? CBBS. Zijn er voldoende functies geduid?

• LJN AY8613 - Intrekking WAO-uitkering. Is de arbeidskundige onderbouwing voldoende? CBBS. De ontbrekende motivering is in hoger beroep naar voren gebracht.

• LJN AY8617 - WAO-schatting. Is het belastbaarheidspatroon juist vastgesteld? Zijn de geduide functies geschikt?

• LJN AY8618 - Het UWV is niet teruggekomen van een intrekkingsbesluit van 1990. Er zijn geen nieuwe feiten of veranderde omstandigheden.

• LJN AY8626 - WAO-schatting. Is de medische beoordeling juist?

• LJN AY8630 - Ziekmelding vanuit een WW-uitkeringssituatie. WAO-schatting. Is de medische en arbeidskundige beoordeling juist? Resteert er een voldoende aantal passende functies?

• LJN AY8631 - Weigering WAO-uitkering omdat de wachttijd niet is voltooid. Is de medische beoordeling juist?

• LJN AY8687 - Nader besluit. Eerst na afloop van de wettelijke beslistermijn op het verzoek meent het UWV gehouden te zijn wettelijke rente te vergoeden.

• LJN AY8690 - Nader besluit. Eerst na afloop van de wettelijke beslistermijn op het verzoek meent het UWV gehouden te zijn wettelijke rente te vergoeden.

• LJN AY8697 - Nader besluit. Eerst na afloop van de wettelijke beslistermijn op het verzoek meent het UWV gehouden te zijn wettelijke rente te vergoeden.

• LJN AY8698 - Vaststelling gedifferentieerde WAO-premie. Overgang van onderneming.

• LJN AY8712 - Vaststelling dagloon met terugwerkende kracht. Wettelijke rente.

• LJN AY8715 - Verhoging dagloon met terugwerkende kracht. Weigering om de wettelijke rente over de nabetaling te vergoeden.

• LJN AY8750 - WAO-schatting met behulp van het CBBS. Motivering. Instandlating van de rechtsgevolgen van het vernietigde besluit.

• LJN AY8753 - Weigering WAO-uitkering. Betrokkene wordt niet aangemerkt als arbeidsgehandicapte in de zin van de Wet Rea. Is de medische beoordeling juist? Is de zwaarte van de maatgevende arbeid onderschat?

• LJN AY8755 - WAO-schatting. Is de arbeidskundige grondslag toereikend?

• LJN AY8758 - WAO-schatting. Is de arbeidskundige beoordeling juist? Passendheid van de geduide functies.

• LJN AY8760 - Afwijzing van het verzoek om herziening van een eerdere uitspraak van de CRvB.

• LJN AY8761 - Niet-ontvankelijkverklaring van het beroep omdat betrokkene het bestreden besluit en een uittreksel uit het handelsregister niet tijdig heeft overgelegd aan de rechtbank.

• LJN AY8762 - Vaststelling van het WAO-dagloon en het dagloon van de vervolguitkering. Salarisspecificaties uit de referteperiode. Is de berekening juist?

• LJN AY8764 - Verhoging dagloon met terugwerkende kracht. Rentevergoeding over de nabetaling. Ten onrechte is geen rente over rente toegekend.

• LJN AY8766 - Verhoging WAO-dagloon. Rentevergoeding over de nabetaling. Dient rente over rente te worden toegekend?

• LJN AY8800 - Herziening WAO-uitkering. Er is geen aanleiding om alsnog een externe medisch deskundige te benoemen.

• LJN AY8803 - Weigering WAO-uitkering. Er is geen sprake van een verminderd arbeidsvermogen als rechtstreeks en objectief medisch vast te stellen gevolg van ziekte of gebrek.

• LJN AY8806 - Weigering WAO-uitkering. Betrokkene is geschikt voor gangbare arbeid. Onvoldoende reοntegratieactiviteiten verhinderen niet dat een theoretische schatting wordt uitgevoerd.

• LJN AY8807 - Het verzet is ongegrond omdat de termijn voor het indienen van een hogerberoepschrift onverschoonbaar is overschreden.

• LJN AY8810 - WAO-schatting. Beperking van het aantal arbeidsuren. Zijn de geselecteerde functies passend en zijn de medische beperkingen juist vastgesteld?

• LJN AY8812 - WAO-schatting. Zijn de medische beperkingen onderschat?

• LJN AY8815 - WAO-schatting. Medische urenbeperking. Zijn de medische beperkingen onderschat?

• LJN AY8818 - WAO-schatting. Zijn de geselecteerde functies passend?

• LJN AY8872 - Ongewijzigde vaststelling van de WAO-uitkering. Betrokkene heeft geen nieuwe relevante gezichtspunten naar voren gebracht.

• LJN AY8875 - Herziening WAO-uitkering. Het ingediende rapport brengt geen nieuw licht op de rechtmatigheid van de vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid.

• LJN AY8876 - Intrekking WAO-uitkering. De medische onderbouwing en ook de arbeidskundige component kunnen de rechterlijke toetsing doorstaan.

• LJN AY9114 - Herziening WAO-uitkering. Juistheid van de vastgestelde beperkingen.

• LJN AY9116 - WAO-schatting. Geschiktheid voor de voorgehouden functie.

• LJN AY9117 - WAO-schatting. Juistheid van het medisch en arbeidskundig oordeel.

• LJN AY9118 - Het processuele belang aan de beoordeling van het hoger beroep is komen te ontvallen, zodat het ingestelde hoger beroep niet-ontvankelijk moet worden verklaard.

• LJN AY9119 - Overschrijding van de bezwaartermijn. Heeft het UWV het bezwaar terecht ontvankelijk geacht? De CRvB voorziet zelf in de zaak.

• LJN AY9120 - WAO-schatting. Afwijzing van het verzoek om herziening in verband met een nieuwe diagnose: RSI. Is er sprake van een nieuw feit? Zorgvuldigheid.

• LJN AY9122 - WAO-schattingen. Niet-ontvankelijkverklaring van het hoger beroep wegens gebrek aan belang. Is de medische en arbeidskundige grondslag voldoende onderbouwd?

• LJN AY9124 - Weigering WAO-uitkering. Hangende het beroep laat betrokkene zelf een deskundige rapporteren. Alsnog toekenning van een gedeeltelijke WAO-uitkering. Is de medische en arbeidskundige grondslag juist? Kostenveroordeling?

• LJN AY9196 - Weigering om de WAO-uitkering over te maken op een buitenlandse rekening. Schorsing van de WAO-uitkering. De brief inhoudende afwijzing van het verzoek om de schorsing op te heffen is een primair besluit. Het bezwaar is ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard. Het UWV dient alsnog een inhoudelijke beslissing op het bezwaar te nemen.

• LJN AY9197 - WAO-schatting. Is de belastbaarheid overschat? Is er aanleiding een deskundige in te schakelen?

• LJN AY9201 - WAO-schatting. Bestaat er een verplichting om in alle gevallen informatie bij de huisarts en/of behandelend specialist op te vragen?

• LJN AY9205 - Weigering WAO-uitkering. Terugvordering van het voorschot op de WAO-uitkering. Kan betrokkene met kniebeperkingen de geduide functies vervullen? Het bestreden besluit is gebrekkig, maar de rechtsgevolgen blijven in stand.

• LJN AY9212 - Intrekking WAO-uitkering. Is de medische en arbeidskundige onderbouwing voldoende? De toelichting ter zitting is te laat, bovendien levert de nieuwe berekening een hogere mate van arbeidsongeschiktheid op.

• LJN AY9213 - Weigering WAO-uitkering. Is de belastbaarheid juist vastgesteld en zijn de geduide functies passend? Betrokkene heeft een rapport van een contra-expertise overgelegd. Onafhankelijk deskundige ingeschakeld door de rechter.

• LJN AY9265 - Weigering WAO-uitkering. Zijn de medische beperkingen juist vastgesteld?

• LJN AY9266 - WAO-schatting; ongewijzigde voortzetting van de WAO-uitkering. Ingangsdatum. Is de motivering deugdelijk?

• LJN AY9271 - WAO-schatting. Heeft de rechtbank terecht de conclusies van de door haar ingeschakelde deskundige gevolgd?

• LJN AY9484 - Premiedifferentiatie. Rechtmatigheid van de aan de ex-werknemer verstrekte WAO-uitkering. Redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 van het EVRM.

• LJN AY9485 - WAO-schatting. Het UWV is voorbijgegaan aan het verzoek om uitstel van de hoorzitting; de ontvangst van het faxbericht. Juistheid van de belastbaarheid. Geschiktheid voor de voorgehouden functies.

• LJN AY9567 - De mate van voldoende reοntegratie-inspanningen is niet van betekenis voor de vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid.

• LJN AY9610 - Verzoek om herziening van een eerder genomen besluit. Redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 van het EVRM.

• LJN AY9613 - Na het einde van de wachttijd is de WAO-uitkering berekend naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 45-55%. Eerstejaarsherbeoordeling. Er zijn geen aanknopingspunten voor het oordeel dat van onjuiste medische beperkingen is uitgegaan.

• LJN AY9615 - Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat met de vastgestelde functionele mogelijkheden betrokkenes belastbaarheid is overschat. Er is geen objectiveerbare oorzaak voor betrokkenes klachten.

• LJN AY9649 - WAO-schatting. Medische en arbeidskundige grondslag.

• LJN AY9650 - WAO-schatting. Het onderzoek door de (bezwaar)verzekeringsarts is niet onzorgvuldig.

• LJN AY9651 - WAO-schatting. Proceskostenveroordeling.

• LJN AY9652 - De rechtbank heeft ten onrechte een proceskostenveroordeling uitgesproken omdat betrokkene in de procedure bij de rechtbank kosteloos rechtsbijstand is verleend.

• LJN AY9655 - WAO-schatting met behulp van het CBBS. Er resteren voldoende functies om de schatting te kunnen dragen. Motivering. Instandlating van de rechtsgevolgen van het vernietigde besluit.

• LJN AY9657 - WAO-schatting met behulp van het CBBS. Motivering. Instandlating van de rechtsgevolgen van het vernietigde besluit.

• LJN AY9658 - WAO-schatting. Berekeningsmethodiek. Wettelijke rente.

• LJN AY9732 - WAO-schatting. Herziening WAO-uitkering naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 35-45%.

• LJN AY9820 - Weigering verhoging WAO-uitkering omdat niet is komen vast te staan dat er op de datum in geding geen sprake was van toegenomen, op ziekte of gebrek berustende, arbeidsbeperkingen.

• LJN AY9827 - WAO-schatting. Er zijn voldoende functies met voldoende arbeidsplaatsen. Geschiktheid voor de voorgehouden functies.

• LJN AY9828 - Herziening WAO-uitkering. Juistheid van het oordeel over de belastbaarheid en de daaraan gekoppelde voorgehouden functies.

• LJN AY9831 - Terugvordering van onverschuldigd betaalde WAO-uitkering. Zijn er dringende redenen om af te zien van terugvordering?

• LJN AY9896 - WAO-schatting. Weigering WAO-uitkering omdat betrokkene voor minder dan 15% arbeidsongeschikt is.

• LJN AY9932 - Kan betrokkene niet worden tegengeworpen dat zij geen rechtsmiddel heeft aangewend tegen de onderhavige besluiten? Hoogte van het vastgestelde dagloon.

• LJN AY9938 - Weigering en terugvordering van de WAO-uitkering. Zorgvuldigheid van het medisch en arbeidskundig onderzoek.

• LJN AY9939 - Intrekking WAO-uitkering. Juistheid van de medische en arbeidskundige grondslag.

• LJN AY9971 - Oordeel over het aangepaste Claimbeoordelings- en borgingssysteem (CBBS).

• LJN AY9973 - Oordeel over het aangepaste Claimbeoordelings- en borgingssysteem (CBBS).

• LJN AY9974 - Oordeel over het aangepaste Claimbeoordelings- en borgingssysteem (CBBS).

• LJN AY9976 - Oordeel over het aangepaste Claimbeoordelings- en borgingssysteem (CBBS).

• LJN AY9980 - Oordeel over het aangepaste Claimbeoordelings- en borgingssysteem (CBBS).

• LJN AZ0017 - WAO-schatting. Is terecht aangevoerd dat er sprake is van uit dezelfde ziekteoorzaak voortgekomen toename van medische beperkingen als ter zake waarvan eerder een WAO-uitkering is toegekend?

• LJN AZ0059 - WAO-schatting. Herziening WAO-uitkering naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 25-35%.

• LJN ZF1673 - Ter uitvoering van de bij de Wet TAV ingevoerde bonus/malusregeling hebben tien bedrijfsverenigingen ten aanzien van ieder van de zestien werkgevers besluiten genomen waarbij aan hen een geldelijke bijdrage (malus) is opgelegd in verband met werknemers die naar het oordeel van de bedrijfsverenigingen binnen de termen van artikel 59i van de AAW vielen. Kunnen de malusbesluiten van de bedrijfsverenigingen de toetsing aan het geschreven en het ongeschreven recht doorstaan? Het debat tussen partijen concentreert zich daarbij vooral op de vraag of in het licht van artikel 6 van het EVRM de malusbeslissing beschouwd dient te worden als een "criminal charge" of als "civil obligation" en welke invloed die kwalificatie heeft op de toetsing door de rechter. Daarbij speelt een bijzondere rol het standpunt van de bedrijfsverenigingen aan de ene kant dat de aan de malusoplegging ten grondslag liggende beslissing tot toekenning van een AAW/WAO-uitkering aan de werknemer (en het voortduren van de uitkering) niet door de rechter getoetst mag worden, zodat de inbreng van privacygevoelige medische en arbeidskundige gegevens niet aan de orde is. Daartegenover hebben de werkgevers met een beroep op artikel 6 van het EVRM betoogd dat de juistheid van de AAW/WAO-uitkering wel bij de toetsing betrokken moet worden en dat de (dreigende) schending van de privacybelangen van de werknemer leidt tot een samenloop van grondrechtenbelangen, die impliceert dat de malusregeling in abstracto getoetst en in haar toepassing in strijd zou komen met de artikelen 6 en 8 van het EVRM, zodat de regeling van artikel 59i en volgende van de AAW onverbindend zou moeten worden verklaard.
 
 

 

LJN AT0175 t/m AV5299

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | WAO | jurisprudentie | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x